Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune"

Transkript

1 Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser Kravspecifikation Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular Bilag 2: Indbygning af lærreder Bilag 3: Forberedende installationer Bilag 4: Møbleringsplan - mødesale og kantine Tilbudsliste 2

3 1. Generelle udbudsbetingelser 1.1 Indledning Egedal Kommune indbyder hermed til tilbud på AV-udstyr til Egedal Kommunes nye rådhus der er under opførelse af Züblin A/S. AV-udstyret omfatter primært projektorer, lærreder og lyd til kommunens nye byrådssal, tilstødende mødesal samt kantineområde. Derudover indeholder udbuddet også Egedal Kommunes nye konferencesystem, primært til brug for kommunens byrådsmøder. Den offentliggjorte kravspecifikation indeholder konferencesystemets primære krav. På grund af sommerferieperioden har det endnu ikke været muligt at fastlægge de detaljerede krav til konferencesystemet. De detaljerede krav vil blive offentliggjort i løbet af udbuddet, forventeligt d. 14. august. Kommunen ønsker at indgå en aftale med ét firma der skal stå for leverance, installering, montering mv. af udstyret indeholdt i dette udbud. Andet AV-udstyr til det nye rådhus, såsom touchskærme og TV er til møderum, møderumdisplays mv., forventes indkøbt gennem SKI aftalen. 1.2 Annoncering Annoncering efter tilbud på kontrakterne sker på kommunens hjemmeside, samt på På kommunens hjemmeside kan tilbudsgivere hente det samlede udbudsmateriale. 1.3 Udbudsbetingelser Ordregiver Egedal Kommune Rådhus Torvet Stenløse Kontaktpersoner Spørgsmål kan rettes til udbudskonsulent Ellen Schmidt på telefon eller via Tilbudsfrist Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest mandag den 22. august kl Tilbuddet kan også afleveres personligt til udbudskonsulent Ellen Schmidt på: Ølstykke Rådhus Lokale 315 Rådhus Allé Ølstykke Tilbuddet skal afleveres i lukket kuvert, påført ordregivers navn og være mærket med Tilbud på AV-udstyr - må ikke åbnes af postafdelingen. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 3

4 Fejl og mangler Såfremt ordregiver bliver opmærksom på fejl og/eller mangler i udbudsmaterialet, vil der blive udsendt skriftlig berigtigelse på udbuddets hjemmeside. Såfremt tilbudsgiver måtte blive opmærksom på fejl i tilbuddet, skal denne uden ugrundet ophold give ordregiver skriftlig meddelelse herom. Honorar Tilbudsgiver bærer alle omkostninger ved forberedelsen og afgivelsen af tilbuddet. Ordregiver kan på ingen måde gøres ansvarlig for disse omkostninger uanset udfaldet af udbuddet. Ejendomsret Modtagne tilbud returneres ikke. Ordregiver har brugsret til tilbuddet, herunder tilhørende materiale, bilag m.m. Ordregiver behandler alle tilbud fortroligt og iagttager almindelige konkurrenceretlige bestemmelser. Form og opstilling Tilbuddet skal afleveres i to papireksemplarer, samt to eksemplarer på USB-pinde. Alt materiale skal være mærket med tilbudsgivers navn og adresse. Såvel originaleksemplaret som kopien skal være stemplet og underskrevet af mindst én person, som juridisk kan binde tilbudsgiver. Det elektroniske eksemplar skal indeholde tilbuddet i sin helhed, dog kan det udfyldte bilag 1 udelades. Tilbuddet skal omfatte alle relevante oplysninger samt besvarelser af de spørgsmål, der fremgår af udbudsmaterialet. Tilbuddets besvarelse af spørgsmål og/eller krav skal følge den rækkefølge, der fremgår af udbudsmaterialet. Vedståelse Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 120 kalenderdage regnet fra tilbudsfristen, og kan antages af ordregiver ved afsendelse af skriftligt accept inden vedståelsesfristens udløb. Tilbudsgivers egnethed Kommunen vil på baggrund af den nedenstående dokumentation foretage en egnethedsbedømmelse af hver enkelt tilbudsgiver på virksomhedens: Personlige forhold Økonomisk kapacitet Teknisk kapacitet Personlige forhold Tilbuddet skal indeholde følgende dokument: Erklæringsformular, jf. bilag 1 Økonomisk kapacitet Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation: Dokumentation for relevant og igangværende erhvervs- og produktansvarsforsikring Teknisk kapacitet 4

5 Tilbudsgiver skal være i besiddelse af de fornødne faglige forudsætninger og have erfaring med lignende opgaver. Som dokumentation vedhæftes referenceliste (min. 3 stk.) over tilsvarende opgaver for de seneste to år. Tilbudsgiver skal vedhæfte en kort beskrivelse af virksomheden, herunder antal beskæftigede, oplysninger om uddannelses- og ansættelsesforhold, samt oplysning om eventuel brug af underleverandører. Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for tilbudsgivers tekniske egnethed: Vedlagt referenceliste Kort beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed Underleverandører Sammen med tilbuddet skal eventuelle underleverandører fremsende erklæringsformularen, jf. bilag 1. Såfremt tilbudsgiver anvender underleverandører skal det fremgå af tilbuddet. Leverandøren er ansvarlig for underleverandørens ydelser i samme omfang, som hvis de pågældende ydelser var leveret af leverandøren selv. Forbehold Tilbuddet må ikke indeholde forbehold over grundlæggende elementer eller minimumskrav. Alternative tilbud Alternative bud tages ikke i betragtning Annullation Ordregiver kan annullere udbuddet frem til kontraktunderskrivelsen. En saglig grund til annullation kan være manglende bevillingsmæssig dækning til realisering af de indkomne bud. Kontraktgrundlag Som en del af udbudsmaterialet forefindes den kontrakt, der vil blive indgået mellem ordregiver og den valgte leverandør. Der vil ikke være mulighed for forhandling af kontraktens betingelser og vilkår i øvrigt. Kontrakten er en integreret del af det samlede udbudsmateriale, hvorfor tilbudsgiver skal tage højde for kontraktens eventuelle kommercielle konsekvenser ved beregningen af sit tilbud. Udkast til serviceaftale skal vedlægges tilbuddet. 1.4 Tildeling af kontrakt Tilbudsgivere, der lever op til mindstekravene, og som i øvrigt har afgivet et konditionsmæssigt tilbud, vil blive taget i betragtning. Tildeling af kontrakten vil ske ud fra kriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud". Tilbuddene vil blive vurderet ud fra følgende underkriterier og vægtning: Økonomi / Etableringsudgifter 45 % Kvaliteten af materiellet 15 % Funktionaliteten 25 % Dokumenteret kvalitetssikring 15 % For Økonomi / Etableringsudgifter anvendes en relativ vægtning tilbuddene imellem, hvor billigste tilbud opnår 45 point, som følger af kriteriets procentuelle vægtning. 5

6 For de kvalitative delkriterier i tilbudsvurderingen anvendes tre kategorier, der indikerer tilbuddets relative placering i forhold til ordregivers forventning om markedets bedste standard. De tre kategorier er meget god, god, og mindre god. For hvert delkriterie tildeles der et antal point. Antallet af point til rådighed følger af den procentuelle vægtning. Kvaliteten af materiellet 15 point: Meget god: point God: 6-10 point Mindre god: 1-5 point Funktionaliteten 25 point: Meget god: point God: 9-17 point Mindre god: 1-8 point Dokumenteret kvalitetssikring - 15 point: Meget god: point God: 6-10 point Mindre god: 1-5 point Som det fremgår, udløser hver kategori point indenfor et vist spænd. Bedømmelsesudvalget vurderer hvilke point det enkelte tilbud skal tildeles, ud fra det fremsendte tilbudsmateriale. Såfremt ordregiver har behov for at afprøve tilbudsgivers løsning, vil ordregiver tage kontakt med henblik på dette. Tilbudsgiveren med den største samlede pointscore tildeles kontrakten. 1.5 Kontakt mellem ordregiver og tilbudsgiver Såfremt tilbudsgiver ønsker uddybninger af udbudsmaterialet, skal der fremsendes skriftligt ønske herom til ordregiver, att.: Spørgsmål til udbud af AV-udstyr. Spørgsmålene og svarene herpå offentliggøres på kommunens hjemmeside, Spørgsmålene gengives i anonymiseret form. Spørgsmål og svar indgår i det endelige kontraktgrundlag, og vil således kunne lægges til grund ved eventuelle fortolkningsspørgsmål og tvister. 1.6 Tjekliste Tilbudsgivere skal sikre at følgende er vedlagt: Tilbuddet er vedlagt i to papirudgaver samt på to USB-pinde Bilag 1, erklæringsformular Referenceliste Dokumentation for gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed Tilbudsliste 6

7 Dokumenter som tilbudsgiver vurderer, er relevante for at evaluere tilbudsgiver virksomhed og produkter. F.eks. generelle vejledninger, produktbeskrivelser og lignende. Udkast til serviceaftale 1.7 Tidsplan Den forventede tidsplan er som følger: Aktivitet Datoer Offentliggørelse Afklarende information, konferencesystem Spørgsmålsfrist Seneste dag for offentliggørelse af svar Tilbudsfrist kl Tildeling Opstart af AV-leverance på byggeplads Færdiggørelse af installationer, opstart test og indregulering Aflevering og idriftsættelse Brugertræning

8 Kapitel 2: Kravspecifikation Kravspecifikationen er uploadet som separat dokument på udbuddets hjemmeside og der henvises til dette. 8

9 Kapitel 3: Kontrakten AV-systemer til mødesale og kantine i nyt rådhus 1. Aftaleomfang Mellem XXXX og Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse som i samarbejde hæfter solidarisk i forhold til nærværende kontrakt ovennævnte i det følgende benævnt bygherren, og: AV entreprenør (specificeres) i det følgende benævnt leverandøren, er der dags dato indgået aftale om leverance af AV-systemer til mødesale og kantine i bygherrens nye Rådhus, XXXXX, inkl. alle nødvendige licenser og konsulentydelser som beskrevet i nærværende kontrakt med tilhørende aftalegrundlag. 2. Aftalegrundlag Aftalegrundlaget er i prioritetsorden følgende: 1 Udbudsbetingelser for AV-anlæg til nyt rådhus, benævnt Xxxxxxxxxx 2 Entreprisegrundlag nævnt i ovennævnte udbudsbetingelsers punkt Tilbudsliste af xxxxxxxxx, side 2, underskrevet af leverandøren XX 2014 Bygherrens funktionskrav er altid gældende frem for tilbudsmaterialets tekniske oplysninger. I aftalegrundlaget indgår også alle bilag, som er nævnt i aftalegrundlaget. Bilagene indgår i prioriteringsordenen gennem det punkt, hvortil de er bilag. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de nævnte dokumenter gælder dokumenterne i den nævnte rækkefølge. Et eksemplar af de ovennævnte dokumenter forsynes med leverandørens og bygherrens underskrift. 9

10 3. Pris 3.1 Leveringsomfang Prisen for det komplette leveringsomfang af AV i møderum, andrager i alt baseret på fast pris: DKK XXXXXXXX,- ekskl. moms. 3.2 Mer- og mindreydelser Alle ændringer i leverancen, herunder tillægsydelser, forudsætter skriftlig aftale parterne imellem. Leverandøren forpligtiger sig til at svare Bygherren inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen af Bygherrens anmodning om ændringer / tillægsydelser Mer- og mindreydelser i leveringsomfanget, herunder eventuelle overarbejder, reguleres efter priser jf. tilbudsliste dateret xx. Xxx Bygherrens ret til justering af leveringsomfang jf. udbudsbetingelsernes punkt 1.8 gælder frem til xxxxxx Betalingsbetingelser Betaling sker som følger: 80 % af kontraktsum ved idriftsættelse 20 % af kontraktsum ved godkendt aflevering samt endelig udbedring af alle mangler Betaling sker med 30 dage fra fakturadato. Endelig aflevering forudsætter at der foreligger godkendt anlægsdokumentation jf. punkt i udbudsbetingelserne 5. Sikkerhedsstillelser Leverandøren stiller anfordringsgaranti jf. AB92 6 stk. 2 på 10% af kontraktsummen med ikrafttrædelse ved aflevering og med 24 mdrs. løbetid regnet fra samme dato, hvorefter garantien nedskrives helt. Nedskrivelse af sikkerhedsstillelse forudsætter bygherrens skriftlige accept. 6. Leveringsbetingelser/-sted Levering skal ske frit leveret på den af bygherren anviste adresse. Al korrespondance vedrørende nærværende ordre skal sendes til bygherrens adresse mærket med ordrens indkøbsordrenummer. 10

11 7. Forsikring Leverandøren hæfter for alle skader på leverancer til byggepladsen frem til afleveringstidspunktet. Ejendommen vil være skalsikret af bygherren fra 1. oktober 2014 med adgangskontrol samt bemandet vagt døgnet rundt. 8. Leveringsterminer Leverancen gennemføres i henhold til flg. hovedterminer: xx-2014, Indgåelse af kontrakt xx-2014, Opstart projekt xx-2014, Opstart af kabeltræk efter aftale med hovedentreprenør xx-2014, Aflevering af blokdiagrammer, kabelplaner samt oplæg til mærkning xx-2014, Opstart montage af beslag, stik mv. i møderum xx-2014, Levering af alle AV komponenter til anvist adresse x-2014, Opstart slutmontage af AV-apparater, fladskærme, projektorer mv. xx-2014, Opstart test og indregulering xx-2014, Idriftsættelse xx-2014, Endelig aflevering Specielt bemærkes, at leverandøren er pligtig til løbende at inspicere lokaleforhold samt i god tid informere bygherre, hvis adgangsforholdende ikke acceptable i relation til leverandørens tidsplan. Leverandøren må påregne tidsplansforskydninger på op til 6 uger. Tidsplansforskydninger med indvirkning på leverandørens arbejder varsles af bygherren minimum 3 uger før ikrafttræden. Leverandøren skal i samarbejde med hovedentreprenøren og bygherretilsynet medvirke til fastlæggelse af detailtidsplan. Afleveringsdatoen kan kun ændres efter skriftlig aftale med bygherren. Ølstykke d Ølstykke d For bygherre For XXXXX 11

12 Bilag 1 Erklæringer om udelukkelse og gæld til det offentlige. Undertegnede afgiver hermed på tro og love og under strafansvar nedenstående erklæringer. Virksomhedens navn, adresse og cvr/se nr. Udelukkelse Virksomheden har ikke modtaget endelig dom af en eller flere af følgende grunde: 1) medvirken til en strafbar handling, jf. straffelovens 23, i tilfælde, hvor forholdet i forbindelse med straffastsættelsen er blevet henført under straffelovens 81, nr. 3, 2) overtrædelse af forbuddet mod aktiv bestikkelse i offentlig tjeneste eller hverv, jf. straffelovens 122 og forbuddet mod bestikkelse i private retsforhold (returkommission), jf. straffelovens 299, nr. 2, 3) overtrædelse af forbuddet mod EU-svig, jf. straffelovens 289 a eller 4) overtrædelse af forbuddet mod hvidvaskning af penge, jf. straffelovens 290. Virksomheden er ikke under konkurs, likvidation eller tvangsakkord uden for konkurs, er i betalingsstandsning, har indstillet sin virksomhed eller befinder sig i en anden lignende situation. Virksomheden er ikke begæret taget under konkursbehandling, behandling med henblik på likvidation, tvangsakkord uden for konkurs, betalingsstandsning eller enhver anden lignende behandling. Virksomheden er ikke ved en retskraftig dom dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om virksomhedens/selskabets faglige hæderlighed. Virksomheden har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til gældende retsforskrifter i det land leverandøren er etableret eller udøver erhvervsmæssig virksomhed og/eller i Danmark. Virksomheden, og eventuelle underleverandører benyttet ved opfyldelse af kontrakten, har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til gældende retsforskrifter i det/de land(e) leverandøren er etableret eller udøver erhvervsmæssig virksomhed. Gæld til det offentlige Erklæringen afgives iht. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige over kr. eller, virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige der overstiger kr. og der vedlægges dokumentation for overholdt afdragsordning og/eller sikkerhedsstillelse for gælden. Udbyder forbeholder sig ret til at kontrollere oplysningernes ægthed. Dato Tegningsberettiget persons underskrift 12

13 Bilag 2: Indbygning af lærreder Der henvises til udbuddets hjemmeside. Bilag 3: Forberedende installationer Der henvises til udbuddets hjemmeside. Bilag 4: Møbleringsplan mødesale og kantine Der henvises til udbuddets hjemmeside. 13

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE EU-udbud af kombination af byggelån og realkreditlån Midlertidig og endelig finansiering af renovering og ombygning af Hasseris Boligselskab,

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere