M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier."

Transkript

1 M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK

2 INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne lader indgår i en serie af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB. Den repræsenterer den seneste teknik inden for batteriopladning med opladning og analyse i otte trin med temperaturkompensation. Læs denne brugsanvisning og følg instrukserne nøje, inden laderen tages i brug. SIKKERHED Laderen er konstrueret til opladning af blysyrebatterier. Den må ikke bruges til andre formål. Bær beskyttelsesbriller og vend ansigtet væk, når du kobler batteriet til eller fra. Batterisyre er ætsende. Hvis syre kommer i kontakt med hud eller øjne, skal der umiddelbart skylles med rigeligt med vand og lægen skal kontaktes omgående. Sørg for, at kablet ikke kommer i klemme eller i kontakt med varme overflder eller skarpe kanter. Under opladning kan batteriet afgive eksplosive gasser, og det er derfor vigtigt at undga gnister i den umiddelbare nærhed. Sørg for god ventilation ved opladning. Laderen bør ikke tildækkes. Sørg for, at stikkontakten ikke udsættes for vand. Oplad aldrig et frosset batteri. Oplad ikke et skadet batteri. Anbring ikke opladeren på batteriet ved opladning. Tilslutningen til nettet skal opfylde de nationale foreskrifter om stærkstrøm. Kontroller kablet på opladeren før brug. Sørg for, at der ikke er revner i kablet eller i bøjningsbeskyttelsen. En lader med beskadiget kabel må ikke bruges. Kontroller altid at laderen er gået over til vedligeholdelsesladning før laderen efterlades uovervåget og tilkoblet I længere tid. Hvis ikke laderen er gået over til vedligeholdelsesladning indenfor tre døgn, er det en indikation på en fejl. Så skal laderen frakobles manuelt. Alle batterier bliver før eller senere opbrugt. Et batteri som går i stykker under opladning overtages normalt af laderens avancerrde kontrol, men visse usædvanlige fejl i batteriet kan forekomme. Efterlad ikke laderen uovervåget i længere perioder. Montering er kun tilladt på et plant underlag. Dette udstyr må ikke anvendes af born eller de som ikke kan læse og forstå vejledningen, hvis de ikke er under opsyn af en ansvarlig person, som sikrer at de kan håndtere batteriladeren på en sikker måde. Opbevar og anvend batteriladeren utilgængeligt for børn og sørg for, at børn ikke leger med batteriladeren. Ved anvendelse udendørs skal laderen placeres horisontalt med den ene langside eller oversiden opad. OPLADNING Tilslutning af laderen til batterier monteret i køretøjer: 1. Sstikket må ikke være sat i kontakten, når batterikablerne kobles til eller fra. 2. Find frem til den pol, der er jordet (koblet til chassiset). Det er normalt minuspolen, der er jordet. 3. Opladning af negativt jordet batteri. Forbind det røde kabel med batteriets pluspol og det sorte kabel til køretøjets chassis. Pas på ikke at tilslutte det sorte kabel i nærheden af benzinledningen eller batteriet. 4. Opladning af positivt jordet batteri. Forbind det sorte kabel med batteriets minuspol og det røde kabel med køretøjets chassis. Pas på ikke at tilslutte det røde kabel i nærheden af benzinledningen eller batteriet. Tilslutning af laderen til batterier, som ikke er monteret i køretøjer: 1. Stikket må ikke være sat i kontakten, når batterikablerne kobles til eller fra. 2. Forbind det røde kabel med batteriets pluspol og det sorte kabel til køretøjets chassis. Hvis batterikablerne forbindes forkert, sikrer polvendingsbeskyttelsen, at der ikke sker skade på lader eller batteri. Start opladningen 1. Sæt laderen i kontakten. Laderen viser POWER, gul signallampe(b). 2. Lampen for helt afladet batteri (1) lyser, hvis batteriets spænding er under 12V. 3. Normal ladning vises med disse lamper: helt afladet batteri (1), bulkopladning (2), absorptionsopladning (3) eller vedligeholdelse sopladning (4). Når lampen for vedligeholdelsesopladning lyser, er batteriet helt opladet. Opladning starter, hvis spændingen falder. Laderen kan være tilsluttet i flere måneder. Recond indikeres, ved at lampen (5) lyser. 4. Hvis batterikablerne forbindes forkert, sikrer polvendingsbeskyttelsen, at der ikke sker skade på lader eller batteri. 5. Hvis der ikke sker noget. Hvis den lampe, som angiver indstillingen, og power-lampen stadig lyser, men der ikke tændes andre lamper, kan forbindelsen til batteriet eller chassiset være dårlig, eller batteriet kan være defekt. Problemet kan også skyldes, at der ikke er spænding i kontakten. Begynd med at forbedre forbindelsen mellem batteriet og laderen. 6. Opladningen kan afbrydes når som helst ved at trække stikket til laderen ud af stikkontakten. Træk altid stikket ud af kontakten, inden du frakobler batterikablerne. Når du afbryder opladningen af et batteri, der er monteret i et køretøj, skal batterikablet fra chassiset altid frakobles, inden du frakobler det andet batterikabel. 2 DK

3 BATTERITYPER OG INDSTILLINGER M300 kan nemt indstilles til opladning af mange forskellige batterityper. Følgende anbefalinger skal kun betragtes som vejledende. I tvivlstilfælde henvises altid til batteriproducentens anbefalinger. Indstillingerne foretages ved at trykke på knappen MODE, gå frem med ét trin pr. tryk og derefter slippe knappen. Efter ca. 2 sekunder aktiverer laderen den valgte indstilling. Den valgte indstilling gemmes i laderens hukommelse, og kan også findes efter afbrydelse af forbindelsen til kontakten og batteriet. NORMAL NIGHT RECOND NORMAL - Normal indstilling for åbne batterier, MF-batterier og de fleste GEL-batterier. En noget lavere ladespænding kan muligvis være at foretrække til nogle GEL-batterier. Kontakt batterileverandøren, hvis du er i tvivl. NIGHT - I denne natfunktion følger opladeren samme program som i NORMAL, men den har reduceret effekt. Den indbyggede ventilator er slukket, og laderen er praktisk taget lydløs. Laderen går automatisk tilbage til NORMAL efter 8 timer. For at sikre, at laderen genstarter i natfunktion, gemmes indstillingen i en hukommelse, selv efter en eventuel strømafbrydelse. Indikatoren viser NIGHT, selv om laderen er gået over til NORMAL, for at minde brugeren om, at laderen starter i natfunktion næste gang. RECOND - Denne indstilling er beregnet til at genoplade helt afladede batterier, hvor man kan forvente lagdelt syre (høj syrevægt på bunden, lav syrevægt øverst). Kontakt batterileverandøren, hvis du er i tvivl. Denne fase skal bruges med forsigtighed, da den kan medføre en del væsketab i batteriet. 16V er normalt ikke noget problem for elektronik i 12V-systemer. Kontakt producenten, hvis du er i tvivl. Levetiden for lamper kan reduceres som følge af høj spænding. Undgå så vidt muligt at bruge de lamper, der er forbundet med batteriet, i denne fase. Maksimal effekt og minimal risiko for elektronik opnås ved at frakoble batteriet i denne fase. OPLADNINGSFASER M300 oplader og analyserer i otte fuldautomatiske trin. M300 har tre forskellige indstillinger. Se Batterityper og Indstillinger. Batteriladerne har en fuldautomatisk opladningscyklus i 8 trin: Afsulfatering Afsulfatering med impulser genopretter sulfaterede batterier. Vises med lampe 1. Blød start (Lampe 1) Startposition for ladecyklen. Startfasen varer, til batteriets polspænding er steget til over et indstillet niveau, hvorefter opladningen går skifter til bulkladning. Hvis polspændingen ikke har nået det indstillede niveau inden for et indstillet tidsrum, afbrydes opladningen, og ladere viser fejl (lampe 0). Batteriet er sandsynligvis defekt eller for stort. Bulk (Lampe 2) Hovedladning, hvor 80% af opladningen sker. Laderen leverer maksimal strøm, indtil polspændingen er steget til det indstillede niveau. Bulkladning finder sted inden for et maksimalt tidsrum. Derefter skifter opladningen til Absorption. Absorption (Lampe 3) Fuld opladning op til næsten 100%. Polspændingen bibeholdes på det indstillede niveau. I denne fase mindskes strømmen successivt. Når strømmen er faldet til det indstillede niveau, tidsstyres fasen. Hvis det maksimale tidsrum for Absorption overskrides, skifter laderen automatisk til vedligeholdelsesopladning. Analyse (Lampe 3) Tester selvafladning. Hvis selvafladningen er for høj, afbrydes opladningen, og der vises fejl (lampe 0). Vedligeholdelsesopladning- Float (Lampe 4) Opladning med konstant spænding. Vedligeholdelsesopladning - Impuls (Lampe 4) Ladeniveauer varierer mellem 95% og 100%. Batteriet får en impuls, når spændingen falder. Holder batteriet i god kondition, når det ikke anvendes. Laderen kan være tilsluttet flere måneder i træk. Laderen måler løbende batteriets polspænding for at afgøre, om en ladeimpuls skal startes. Hvis batteriet belastes, og/eller polspændingen falder, så starter laderen en ladeimpuls, så polspændingen stiger til det indstillede niveau. Ladeimpulsen afsluttes derefter, og cyklen gentages. Hvis polspændingen falder yderligere, vender laderen automatisk tilbage til ladecyklens start. Recond (Lampe 5) Rekonditionering af helt afladede batterier Denne fase bruges til genopladning af helt afladede, frit ventilerede batterier. Med en reduceret ladestrøm i et begrænset tidsrum tillades en stigning i spændingen, således at batteriet begynder at gasse. Dette medfører desuden en cirkulation i batteriet, som er gavnlig for kapaciteten og levetiden. Bemærk, at batteriet kan afgive eksplosive gasser i denne fase. Recond sker mellem analyse- og vedligeholdelsesfasen. DK 3

4 VISNINGER A 1 B C D 5 E Visning Beskrivelse 0 Fejlstatus, opladningen er afbrudt. For årsager til fejl, se nedenfor. 1 Blød start 2 Bulkopladning 3 Absorptionsopladning 4 Vedligeholdelsesopladning. 5 Recond, rekonditionering af helt afladede batterier. A B C D E Opladning med temperaturkompensation. Netspænding tilsluttet. Normal Recond Night, opladning med reduceret effekt og slukket ventilator i 8 timer. Fejlstatus Laderen går i feiltilstand i følgende situasjoner: Hvis batteriet er tilkoblet med feil polretning i laderens klemmer. Laderens analysefunskjon har avbrutt ladingen. Laderens klammer kortsluttes etter at ladingen har startet. Laderen har vært i starttilstand i mer enn 4 timer. TEMPERATURKOMPENSATION M300 har et sensorkabel placeret sammen med batterikablerne. Enheden justerer automatisk ladespændingen, hvis temperaturen afviger fra +25 C. Ved en højere temperatur reduceres spændingen, og ved en lavere temperatur øges spændingen. Temperaturen måles bedst på eller i umiddelbar nærhed af batteriet. Placér derfor sensoren så tæt på batteriet som muligt ved opladning. Sensorkablet kan forlænges eller forkortes, uden at funktionaliteten påvirkes. Hvis temperatursensoren er aktiveret, angives det ved, at temperatursensorens indikatorlampe er tændt. Ladespændingen justeres derefter efter forhold ved +25 C. SPECIFIKATIONER Model 1013 Spænding AC VAC, 50 60Hz Ladespænding 14.4V Ladestrøm 25A maks. Strøm, net 2.9A rms (ved fuld ladestrøm) Returstrøm* <2Ah pr. måned Strømripple** <4% Omgivende temperatur -20 C +50 C Udgangseffekten reduceres automatisk ved en højere temperatur. Køling Ventilator Ladertype 8-trins, helautomatisk Batterityper Alle typer 12V-blysyrebatterier. (WET, MF, AGM og GEL). Batterikapacitet Ah Kapslingsklasse IP44 (Udendørs brug)*** Vægt 1.4kg *)Returstrømmen er den strøm, som laderen tømmer batteriet med, hvis vægkontakten er frakoblet. **) Kvaliteten på ladespænding og ladestrøm er meget vigtig. En høj strømripple opvarmer batteriet og bevirker, at den positive elektrode ældes. En høj spændingsripple kan skade andet udstyr, der er tilsluttet til batteriet. Batteriladere fra CTEK producerer en meget ren spænding og strøm med lav strømripple. ***) IP44 er ikke dækket af garantien, hvis laderen ikke placeres med oversiden eller langsiden opad. VEDLIGEHOLDELSE Laderen er vedligeholdelsesfri. Bemærk, at demontering af laderen ikke er tilladt og ophæver garantien. Hvis netkablet beskadiges, skal det udskiftes af CTEK eller en autoriseret repræsentant for CTEK. Kabinettet kan rengøres med en blød, fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Laderen skal være frakoblet under rengøring. 4 DK

5 GARANTI CTEK SWEDEN AB, Rostugnsv. 3, SE VIKMANSHYTTAN, SWEDEN giver begrænset garanti til den oprindelige køber af dette produkt. Garantien kan ikke overføres, og den er kun gyldig ved ikke-kommerciel anvendelse. Garantien gælder for fejl ved fremstilling og i materialer i 5 år fra indkøbsdatoen. Kunden skal tilbagelevere produktet sammen med købskvitteringen til købsstedet eller direkte til CTEK SWEDEN AB med transportomkostninger forudbetalt. Garantien bortfalder, hvis batteriladeren har været håndteret uforsigtigt, åbnet eller repareret af andre end CTEK SWEDEN AB eller dennes autoriserede repræsentant. CTEK SWEDEN AB giver ingen garanti udover denne, og påtager sig intet ansvar for andre omkostninger end de ovennævnte, dvs. garantien omfatter ikke eventuelle følgeomkostninger. CTEK SWEDEN AB er ligeledes ikke bundet af andre garantiforpligtelser end de her anførte. PRODUCENTERKLÆRING CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvägen 3, S VIKMANSHYTTAN, SVERIGE erklærer hermed under eget ansvar, at batteriladeren M300, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder: EN , EN i henhold til vilkårene i direktiv 73/23/EEC med tillæggene 93/68/EEC og EN , EN , EN , EN i henhold til vilkårene i direktiv 89/336/EEC med tillæggene 92/31/EEC og 93/68/EEC. CTEK'S PRODUKTER ER BESKYTTET AF Patenter Design Varemærker EP RCD CTM TMA SE US D CTM US B2 US D CTM EP pending US D CTM EP pending US D CTM SE RCD CTM pending US B2 RCD X pending EP pending RCD SE RCD US A1 pending US D29/ pending EP pending RCD EP RCD US RCD SE RCD pending EP pending ZL US12/ pending RCD EP pending US D US12/ pending US D SUPPORT CTEK tilbyder en professionel kundesupport: Du finder den nyeste brugervejledning på Via Via telefon: +46(0) , by fax +46(0) Via post: CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvägen 3, SE VIKMANSHYTTAN, SWEDEN. VIKMANSHYTTAN, SWEDEN, Jarl Uggla, direktør CTEK SWEDEN AB DK 5

6 PROGRAMBESKRIVELSE Afsulfatering Blød start Bulk Absorption Strøm (A) Spænding (V) Genopliver et sulfateret batteri Tester batteriets kondition Hovedladning Topladning med minimalt væsketab M300 PARAMETRE Indstilling Afsulfatering Blød start Bulk Absorption NORMAL eller RECOND JA Maks 4 timer eller indtil spændingen når 12.6V. 25A i maks 20 timer. NIGHT-funktion maks 5A. 14.4V maks 16 timer. Bemærk: I natfunktion følger M300 samme program som NORMAL, men med reduceret effekt og slukket ventilator. Opladeren går automatisk tilbage til NORMAL efter 8 timer. 6 DK

7 Analyse Recond Float Impuls Tester om batteriet bevarer energien Rekonditionering af helt afladede batterier Vedligeholdelse til sikring af maksimal ydelse Vedligeholdelse til sikring af maksimal levetid Analyse Recond Float Impuls Advarselsindikator, hvis spændingen falder til 12.0V i 3 minutter. Maks 15.8V og 3A i 4 timer ved kraftigt afladede batterier. Ellers 30 minutter (kun i Recond-funktion). 13.6V med maks 25A i maks 10 dage. Impulsen starter ved 12.7V, maks spænding 14.4V. DK 7

8

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere