Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune"

Transkript

1 Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar SIDE 1 AF 13 -

2 Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt arbejdsfortjeneste... side 4 Udvalgsvederlag... side 5 Tillægsvederlag... side 6 Godtgørelse af udgifter: Befordringsgodtgørelse... side 5 Rejsegodtgørelse... side 6 Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap... side 6 Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende... side 6 2. Tjenestefrihed ved valg til kommunalbestyrelsen... side 7 3. Ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer: Mødediæter og tabt arbejdsfortjeneste... side 8 Godtgørelse af udgifter: Befordringsgodtgørelse... side 8 Rejsegodtgørelse... side 9 Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap... side 9 Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende... side 9 Børnepasning... side 9 4. Diæter i forbindelse med valg... side 10 Bilag 1: Satser Kommunalbestyrelsesmedlemmer... side 11 Bilag 2: Satser ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer... side 12 Bilag 3: Diætgivende udvalg m.v. i Stevns Kommune... side 13 - SIDE 2 AF 13 -

3 Generelt Dette regulativ omfatter kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre personer valgt af Kommunalbestyrelsen til varetagelse af kommunale hverv. Hovedsigtet med ydelserne i regulativet er, at deltagelse i relevante møder, kurser m.v. skal være omkostningsfri for ovennævnte personkreds. Der kan ikke af kommunekassen afholdes beløb til de af regulativet omfattede ydelser i strid med regulativet og den deraf følgende praksis. Ydelser jævnfør regulativet refunderes på grundlag af kommunens standard bilag, der indsendes/afleveres til Økonomi, HR & It og udbetales som hovedregel via kommunens lønsystem. Direktionen foretager kontinuerligt de nødvendige ændringer i regulativet med tilhørende bilag og sørger for Kommunalbestyrelsens godkendelse i fornødent omfang. Ledelsessekretariatet og HR besvarer spørgsmål om regulativets fortolkning. - SIDE 3 AF 13 -

4 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer (KSTL, 16) A. Fast vederlag Der ydes et fast vederlag til Kommunalbestyrelsens medlemmer. Vederlaget omfatter medlemmernes a) deltagelse i møder i Kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg, b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af Kommunalbestyrelsen, medmindre der på et andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse, c) deltagelse i kurser m.v., der af Kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under a) og b) nævnte hverv, d) deltagelse i seminarer, e) varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra Kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg, f) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under a) e) nævnte møder m.v. Vederlaget udbetales månedsvis forud. Størrelsen af det faste vederlag fremgår af bilag 1. B. Tabt arbejdsfortjeneste Et kommunalbestyrelsesmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Reduktionens størrelse fremgår af bilag 1. Valget foretages for et år ad gangen og meddeles skriftligt forud for regnskabsårets begyndelse. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre et beløb svarende til 5 gange diætbeløbet for møder af ikke over 4 timers varighed. Erstatning ydes for a) deltagelse i møder i Kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg, b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af Kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse, c) deltagelse i kurser m.v., der af Kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under a) og b) nævnte hverv, d) deltagelse i seminarer, e) varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra Kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg. Er der tillagt særligt honorar eller vederlag bortset fra fast vederlag, udvalgsvederlag og tillægsvederlag kan der ikke ydes den pågældende erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervets varetagelse. - SIDE 4 AF 13 -

5 C. Udvalgsvederlag For medlemskab af Økonomiudvalg og stående udvalg ydes et udvalgsvederlag. Formanden for et stående udvalg modtager ikke udvalgsvederlag for medlemskab af det udvalg, hvori vedkommende er formand, men vederlægges efter reglerne i Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt, kapitel VII. Summen af de årlige udvalgsvederlag er p.t. fastsat til 80 % af borgmesterens vederlag. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fordelingen af udvalgsvederlag mellem udvalgene. Fordelingen gælder for mindst et regnskabsår ad gangen. Udvalgsvederlaget fordeles for tiden ligeligt på de i alt 22 udvalgsposter. Udvalgsvederlaget udbetales månedsvis forud. Størrelsen af udvalgsvederlaget fremgår af bilag 1. D. Tillægsvederlag Til et kommunalbestyrelsesmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag. Vederlaget ydes, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndighed over barnet eller har barnet i privat familiepleje efter 52 i Lov om social service. Tillægsvederlaget udbetales månedsvis forud. Størrelsen af tillægsvederlaget fremgår af bilag 1. E. Godtgørelse af udgifter I forbindelse med kommunalbestyrelsesmedlemmernes a) deltagelse i møder i Kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg, b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af Kommunalbestyrelsen, medmindre der på et andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse, c) deltagelse i kurser m.v., der af Kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under a) og b) nævnte hverv, d) deltagelse i seminarer, e) varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra Kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg, f) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under a) e) nævnte møder m.v. ydes der: Befordringsgodtgørelse For anvendelse af eget befordringsmiddel ydes der befordringsgodtgørelse for det faktisk kørte antal kilometer. - SIDE 5 AF 13 -

6 Befordringsgodtgørelsen er skattefri, så længe mødernes antal på det samme sted ikke overstiger 60 gange inden for de sidste 24 måneder sammenlagt. Befordringsgodtgørelsen pr. kilometer fremgår af bilag 1. Ved længere rejser benyttes så vidt muligt offentlige transportmidler. I særlige tilfælde kan fly eller eget befordringsmiddel benyttes. Rejsegodtgørelse Deltagelse i møder, kurser o.lign. uden overnatning: Der udbetales ikke rejsegodtgørelse, når rejsen er uden overnatning. Eventuelle udgifter (fortæring og småudgifter m.v.) dækkes efter regning. Deltagelse i møder, kurser o.lign. med overnatning: Udgifter til logi dækkes efter dokumentation. Ved sådanne rejser udbetales der rejsegodtgørelse til dækning af udgifter til fortæring, småfornødenheder m.v. med et beløb pr. døgn samt for hjemrejsedagen et beløb pr. påbegyndt time. Rejsegodtgørelsens størrelse fremgår af bilag 1. Hvis der stilles fri fortæring til rådighed, skal der ske en reduktion i rejsegodtgørelsen for henholdsvis morgenmad, frokost og middag. Reduktionsbeløbene fremgår af bilag 1. Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap Fysisk handicappede kommunalbestyrelsesmedlemmer skal i videst muligt omfang kunne deltage på samme vilkår som andre kommunalbestyrelsesmedlemmer. Som eksempler på udgifter, der skal godtgøres, kan nævnes udgifter til hjælpemidler (lydbånd, punktskrift), særlig sekretærbistand (bistand til oplæsning, tolkebistand) m.v. Godtgørelse af udgifter til hjælpemidler m.v. forudsætter, at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler m.v. efter den sociale lovgivning er udtømt. Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende Et kommunalbestyrelsesmedlem har krav på godtgørelse af dokumenterede udgifter til pasning af syge nære pårørende, som det må anses for nødvendigt for medlemmet at afholde i forbindelse med den pågældendes deltagelse i møder m.v. Det er en forudsætning, at vedkommende normalt passer den syge, men på grund af deltagelse i møder m.v. er nødsaget til at afholde specielle udgifter til anden pasning. Ved nære pårørende forstås forældre, børn, søskende, ægtefælle eller en person, med hvem medlemmet lever i fast parforhold. - SIDE 6 AF 13 -

7 2. Tjenestefrihed ved valg til kommunalbestyrelsen Lovgivningens regler: Uanset om man er offentligt eller privat ansat har medlemmer af kommunalbestyrelsen ret til frihed fra arbejdet, i den udstrækning det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af det pågældende hverv som kommunalbestyrelsesmedlem jf. den kommunale styrelseslov 16b. Hvorvidt kommunalbestyrelsesmedlemmerne har ret til løn fra arbejdsgiveren under frihed til det kommunale hverv reguleres af de regler og kollektive aftaler, der er gældende på arbejdsmarkedet eller hvis sådanne ikke findes, ved individuelle aftaler mellem arbejdsgiveren og den ansatte. For kommunalt ansatte kommunalbestyrelsesmedlemmer er spørgsmålet reguleret i KL s regulativ af 1. januar 1994, som er godkendt af Kommunernes Lønningsnævn jf 67 i den kommunale styrelseslov. Jf. regulativet kan kommunalt ansatte ikke bevilges tjenestefrihed med løn til varetagelse af kommunalpolitiske hverv, idet disse hverv anses som lønnede, jf. den kommunale styrelseslov 16 stk. 1 Retningslinjer For medlemmer af kommunalbestyrelsen som samtidig er medarbejder i Stevns Kommune skal tjenestefriheden så vidt muligt skaffes ved omlægning af arbejdstiden. Såfremt en omlægning af arbejdstiden ikke er muligt skal der gives tjenestefrihed uden løn og med løntræk. Dette gør sig også gældende, hvis tjenestefriheden ikke kan skaffes uden at det vil medføre en væsentlig udvidelse af den samlede arbejdstid. I praksis indebærer dette: At der indgås en skriftlig aftale med nærmeste leder, om hvordan tjenestefriheden gives/tilrettelægges således at det sikres, at der ikke gives tjenestefrihed med løn, men også at den samlede arbejdstid ved en omlægning ikke medfører en væsentlig udvidelse i arbejdstiden. Eksempler på aftaler kan være: 1. At der er indgået aftale om anden arbejdstid, som tilgodeser mødeaktiviteter på bestemte dage i forbindelse med kommunalbestyrelsesarbejdet (f.eks. andre vagttider, mødetider / skematider m.v.) 2. At der er indgået aftale om fleksibel/forskudt arbejdstid i forhold til de dage/uger, hvor der er behov for tjenstefrihed (f.eks. styring via tidsregistrering) 3. At der er indgået aftale om løntræk, med den begrundelse, at en omlægning af tjenste ikke er mulig, eller at det er den ansattes ønske, da en omlægning vil medføre en væsentlig forøgelse i antallet af arbejdstimer. Det påhviler både ansættelsesstedet og den ansatte at medvirke positivt til en hensigtsmæssig løsning af tjenstefriheden. - SIDE 7 AF 13 -

8 3. Ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer (KSTL, 16a) A. Mødediæter og tabt arbejdsfortjeneste Der ydes ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med a) deltagelse i møder i Kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg, b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af Kommunalbestyrelsen, medmindre der på et andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse, c) deltagelse i kurser m.v., der af Kommunalbestyrelsen må anses for at have betydning for varetagelsen af de under a) og b) nævnte hverv. Kommunalbestyrelsen fastsætter hvilke hverv, hvortil der kan udbetales diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste jævnfør bilag 3. Diæterne fastsættes til et bestemt beløb pr. dag og således, at der for dage, hvor varetagelsen af hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte beløb. Diæternes størrelse fremgår af bilag 2. Ved beregning af den tid, varetagelsen af hvervet beslaglægger, medtages også den tid, der er fornøden til at rejse til og fra det sted, hvor hvervet udføres, medmindre hele rejsen foregår inden for samme primærkommunes grænser. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre et beløb svarende til 5 gange diætbeløbet for møder af ikke over 4 timers varighed. Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed. B. Godtgørelse af udgifter I forbindelse med ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmers ydes der: a) deltagelse i møder i Kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg, b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af Kommunalbestyrelsen, medmindre der på et andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse, c) deltagelse i kurser m.v., der af Kommunalbestyrelsen må anses for at have betydning for varetagelsen af de under a) og b) nævnte hverv. Befordringsgodtgørelse For anvendelse af eget befordringsmiddel ydes der befordringsgodtgørelse for det faktisk kørte antal kilometer. Befordringsgodtgørelsen pr. kilometer fremgår af bilag 2. Ved længere rejser benyttes så vidt muligt offentlige transportmidler. I særlige tilfælde kan fly eller eget befordringsmiddel benyttes. - SIDE 8 AF 13 -

9 Rejsegodtgørelse Deltagelse i møder, kurser o.lign. uden overnatning: Der udbetales ikke rejsegodtgørelse, når rejsen er uden overnatning. Eventuelle udgifter (fortæring og småudgifter m.v.) dækkes efter regning. Deltagelse i møder, kurser o.lign. med overnatning: Udgifter til logi dækkes efter dokumentation. Ved sådanne rejser udbetales der rejsegodtgørelse til dækning af udgifter til fortæring, småfornødenheder m.v. med et beløb pr. døgn samt for hjemrejsedagen et beløb pr. påbegyndt time. Rejsegodtgørelsen fremgår af bilag 2. Hvis der stilles fri fortæring til rådighed, skal der ske reduktion i rejsegodtgørelsen for henholdsvis morgenmad, frokost og middag. Reduktionsbeløbene fremgår af bilag 2. Godtgørelse og dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap Fysisk handicappede ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer skal i videst muligt omfang kunne deltage på samme vilkår som andre ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer. Som eksempler på udgifter, der skal godtgøres, kan nævnes udgifter til hjælpemidler (lydbånd, punktskrift), særlig sekretærbistand (bistand til oplæsning, tolkebistand) m.v. Godtgørelse af udgifter til hjælpemidler m.v. forudsætter, at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler m.v. efter den sociale lovgivning er udtømt. Godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende Et ikke-kommunalbestyrelsesmedlem har krav på godtgørelse af dokumenterede udgifter til pasning af syge nære pårørende, som det må anses for nødvendigt for medlemmet at afholde i forbindelse med den pågældendes deltagelse i møder m.v. Det er en forudsætning, at vedkommende normalt passer den syge, men på grund af deltagelse i møder m.v. er nødsaget til at afholde specielle udgifter til anden pasning. Ved nære pårørende forstås forældre, børn, søskende, ægtefælle eller en person, med hvem medlemmet lever i fast parforhold. Børnepasning Der ydes godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til børnepasning. Regulativet er godkendt af Stevns Kommunalbestyrelse den 19. april 2007 og har virkning fra 1. januar Regulativet tilrettes løbende ved ændringer i satser og antal udvalgsmedlemmer. - SIDE 9 AF 13 -

10 4. Diæter i forbindelse med valg Diæter ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse ( 16a) og det er Kommunalbestyrelsen, der kan beslutte, om der skal ydes diæter til tilforordnede, valgstyre og valgbestyrelser i forbindelse med valg og folkeafstemninger, og hvor store diæterne i så fald skal være (Jf. lov nr af 18. december 2012). Det er samme regelsæt uanset om det er valg til Kommuner og Regioner, valg til Folketinget, folkeafstemninger eller valg til Europa-Parlamentet. Kommunalbestyrelsen kan således selv fastlægge, om der slet ikke skal ydes diæter i forbindelse med valg eller om der skal ydes op til max. 5 gange den lave diætsats (= kr i 2014-niveau). I Stevns Kommunes er fastlagt følgende: I Stevns Kommune er det Økonomiudvalget, der er valgt til at varetage valgbestyrelsens opgaver i forbindelse med valg. Da disse opgaver typisk behandles i forbindelse med afholdelse af de ordinære økonomiudvalgsmøder, ydes der ikke særskilt diæter til økonomiudvalgsmedlemmer for varetagelsen af denne opgave. Til valgstyrer og tilforordnede udbetales der 2 gange diæter på valgdagen = kr. 800 (i niveau). Derudover tilbydes der fuld forplejning på valgdagen. - SIDE 10 AF 13 -

11 Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER Satser pr. 1. januar 2014 BILAG 1 A. Fast vederlag IM-bekg. nr af 21/ (Grundbeløb 31/3 2012) pr. år B. Reduktion i fast vederlag IM-bekg. nr af 21/ (Grundbeløb 31/3 2012) pr. år C. Tabt arbejdsfortjeneste IM-bekg. nr af 21/ Max. pr. dag 5 x 400,- kr. D. Udvalgsvederlag IM-bekg. nr af 21/ Der anvendes 80 % af borgmestervederlaget fordelt ligeligt på i alt 22 udvalgsposter (ØU + stående udvalg) Årligt pr. udvalgspost ca. E. Tillægsvederlag IM-bekg. nr af 21/ (Grundbeløb 31/3 2012) pr. år kr kr kr kr kr. F. Rejsegodtgørelse Skatterådets satser for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Møder, kurser o.lign. med overnatning: Rejsegodtgørelse pr. døgn Rejsegodtgørelse pr. påbegyndt time på hjemrejsedagen 464,00 kr. 19,33 kr. Reduktion for - morgenmad (15 %) 69,60 kr. - frokost (30 %) 139,20 kr. - middag/aftensmad (30 %) 139,20 kr. G. Befordringsgodtgørelse Skatterådets satser for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Pr. km til og med km årligt (højeste takst) Pr. km ud over km årligt (laveste takst) 3,73 kr. 2,10 kr. - SIDE 11 AF 13 -

12 Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Satser pr. 1. januar IKKE-KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER BILAG 2 A. Mødediæter Møder af indtil 4 timers varighed pr. dag Møder af over 4 timers varighed pr. dag B. Tabt arbejdsfortjeneste IM-bekg. nr af 21/ Max. pr. dag 5 x 400,- kr. 400,00 kr. 800,00 kr kr. C. Rejsegodtgørelse Skatterådets satser for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Møder, kurser o.lign. med overnatning: Rejsegodtgørelse pr. døgn Rejsegodtgørelse pr. påbegyndt time på hjemrejsedagen 464,00 kr. 19,33 kr. Reduktion for - morgenmad (15 %) 69,60 kr. - frokost (30 %) 139,20 kr. - middag/aftensmad (30 %) 139,20 kr. D. Befordringsgodtgørelse Skatterådets satser for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Pr. km til og med km årligt (højeste takst) Pr. km ud over km årligt (laveste takst) 3,73 kr. 2,10 kr. - SIDE 12 AF 13 -

13 Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Diætgivende udvalg m.v. i Stevns Kommune Positivlisten IKKE-KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER BILAG 3 Positivlisten er en oplistning af hverv, der berettiger de medlemmer, der er valgt af Stevns Kommunalbestyrelse, til udbetaling af diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Handicaprådet Lokalt Beskæftigelsesråd Fritids- og Aktivitetsudvalget Ellegårdskollegiets bestyrelse Halbestyrelser Store Heddinge Vandrerhjems bestyrelse Ungdomsskolebestyrelsen Ældreråd (godkendt i KB ) Bevillingsnævn (godkendt i KB ) - SIDE 13 AF 13 -

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Allerød Kommune Forslag Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Indhold 1. Indledning...2 2. Vederlag til byråds- og udvalgsmedlemmer...2 2.1 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester...2

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Indledning. Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i bekendtgørelse om vederlag, diæter

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Økonomi og Personale REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Sorø Kommune Godkendt af Byrådet den 25. maj 2016. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE // Godkendt af byrådet den xxxxx 1 Indhold VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. 1 Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv.

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Indledning Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler

Læs mere

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd 1. Indledning Lovhjemlen til at udbetale vederlag og godtgørelser samt at yde anden støtte til medlemmer

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag... 3

Læs mere

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Hvem er omfattet af retningslinjerne? Retningslinjerne omfatter kun udbetaling

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Indledning Vederlagsregulativet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark.

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. UDKAST Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Forberedelsesudvalget

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde Kandidatuddannelse 2017 Byrådets arbejde Konstituering Mellem 1.-15. december i valgåret fastsat til den 4. december 2017 kl. 18.30 Byrådsmedlem med højst anciennitet indkalder og leder mødet indtil borgmester

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 18. november 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd 10. juni 2009. OPLÆG TIL Regelsæt om Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 8970 1312 kirsten.deichmann@silkeborg.dk Fællesstaben, Byrådssekretariatet,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv.

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. 1. januar 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Oversigt over vederlag og

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9 af 9/2 2007. Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE 2007 Side 2 I medfør af 14 og 38 i tjenestemandsregulativ for ansatte

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur.

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 6. december 2016 2016-006400-2 Retningslinjer - Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Ifølge styrelseslovens ydes der befordringsgodtgørelse

Læs mere

Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser

Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser....1 2. Retningsliniernes formål....1 3. Rejser....1 3.1 Venskabsbybesøg...1 3.2 Udvalgsrejser....2

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Lov om kommunernes styrelse. Kapitel I Almindelige bestemmelser. Kapitel II Kommunalbestyrelsen

Lov om kommunernes styrelse. Kapitel I Almindelige bestemmelser. Kapitel II Kommunalbestyrelsen 581 af 24/06 2009. Lov om kommunernes styrelse (Kommunale styrelseslov) Lov om kommunernes styrelse (Kommunale styrelseslov) Nr. 223 af 31. maj 1968 Indenrigsministeriet Jf. lovbek. nr. 581 af 24. juni

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledning... 2 Kapitel 2. Vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer...

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter:

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter: Staben Sagsnr. 00.22.00-P21-1-15 Dato:3.6.2015 Vejledning om befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Retten til befordringsgodtgørelse har helt overordnet

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer 26. november 2013 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Ifølge styrelsesloven ydes der befordringsgodtgørelse i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer II.2.

Læs mere

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Præambel En ikke ubetydelig del af Danmarks Bowling Forbunds (forbundet) indtægter kommer fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Disse

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse LBK nr 769 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-3732 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød. 23. januar 2014 Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 15.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Anni Rasmussen,

Læs mere

Vejledende retningslinier for honorering af tolke inden for Justitsministeriets

Vejledende retningslinier for honorering af tolke inden for Justitsministeriets Administrationsafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Budget- og Planlægningskontoret Sagsnr.: 2005-020-0003 Dok.: NGR40049 Vejledende retningslinier for honorering af tolke inden for Justitsministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere