Midttrafiks miljøsynsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midttrafiks miljøsynsmanual"

Transkript

1 Midttrafiks iljøsynsanual Indholdsfortegnelse 1. Miljøsynsanual 2. Appendix 1 til iljøsynsanualen 3. Miljøsynsrapport

2 Forord Midttrafiks Miljøsynsanual Busselskabet har frit valg elle at anvende iljøsynsetoden beskrevet i Miljøsynsanualen, eller den beskrevet i Appendix 1 for busser, der er certificeret i hht. EURO IV-, EURO V- og EEV-noren og er udstyret ed tilslutningsstik for OBD- eller OBD2-udstyr. Den testetode beskrevet i Appendix 1. kan dog ikke benyttes såfret der på otorer certificeret i hht. EURO IV-, EURO V- og EEV-noren er efteronteret yderligere eissionshæende udstyr (ekstra katalysator, filter eller lignende). I disse tilfælde skal den oprindelige testetode, beskrevet i iljøsynsanualen benyttes. Indledning Midttrafik ønsker at kunne kontrollere, at de busser, so Midttrafiks busselskaber indsætter på Midttrafiks ruter, også efter kontraktens indgåelse overholder de lovede eissionsnorer. Desuden er det vigtigt, at kunderne og ogivelserne i dagligdagen oplever busserne so en iljøvenlig transportfor. Derfor har Midttrafik valgt at ipleentere en åleetode, der kan bestee bussernes eissionsniveau og vedligeholdsstandard. Metoden gør det uligt at skelne elle de forskellige eissionsklasser ed en 5-gasåler og en opasitetsåler. Ved et fuldt accelerationsforløb på vej åles opasitet og NO-eissionen. Det har vist sig, at der er en tydelig saenhæng elle aksialværdier fra åleforløbet og bussens eissionsniveau. Krav til åleudstyr og dataopsaling Der skal forefindes åleudstyr til åling af NO og opasitet. Resultaterne fra dette åleudstyr skal kunne opsales og gees elektronisk for senere dokuentation. Udstyrspakken skal være således, at den er transportabel og kan edbringes og installeres i eller på en bus (dog ikke ved rullefeltsålinger). Det vil være fordelagtigt, hvis udstyret ikke er afhængig af bussens strøforsyning, da det kan være besværligt at få adgang til bussens strøsyste. Det vil være hensigtsæssigt, hvis installationen ikke tager ere end in. Udstyret og dataopsalingen skal være således udforede, at det uiddelbart efter ålingen er uligt at se værdierne fra åleforløbet. Måleren til åling af NO skal også kunne åle følgende andre gasforige eissioner: HC, CO, CO 2 og O 2, da disse kan give bedre ulighed for eliinering af fejlkilder ved afvigende ålinger. Gasåler Der skal anvendes en åler, der for NO og O 2 bruger en keisk celle so åleprincip og for HC, CO og CO 2 bruger en infrarød. Måleren skal have en responstid på aksial 10 sek. for 90% udslag. Måleorådet for NO skal være pp, HC pp, CO 0-10%, CO % og O %. Opasitetsåler Opasitetsåleren skal angive åleværdierne i enheden -1. (Type og åleprincip skal være so beskrevet i ISO ). 1

3 Vedligehold og kalibrering Gasåler Slangen renses ed trykluft inden en ny åledag påbegyndes. Måleslangens tæthed kontrolleres en gang o ugen. Der skal være rådighed over en eller flere prøveflasker ed kalibreringsgasser for kontrol af de 5 gasarter: O 2, HC, CO 2, CO og NO. Kalibreringsgasserne skal have en værdi, so er større end 70% af den forventede åleværdi, hvis der kun er rådighed over gas ed én koncentration. Desuden skal nul-gas forefindes. Hver 3. åned kontrolleres gasålerne ed prøvegasserne for alle gasarterne. Den på dataopsalingssysteet viste værdi noteres i iljøhåndbogen saen ed prøvegassens koncentration - også for nul-gassen. Opasitetsåler Slanger renses ed trykluft, inden en ny åledag påbegyndes. Inden hver åling er det vigtigt at sikre sig, at åleren viser 0-1, når otoren er slukket, eller ålesonden ikke er placeret i udstødningen. Hvis værdien er højere, indikerer dette, at ålehovedet er beskidt og skal renses. Kontroller visning på dataopsaling ed en kalibreringsstift på 1,5-1 en gang o ugen. Det anbefales at have rådighed over en blæsebælg eller trykluft til rensning af kontrolstift. Kontroller tætheden af åleslangen en gang o ugen. Hvis åleslangen er eget lang, kan der i koldt vejr ed høj luftfugtighed ske en kondensation af vanddap i åleslangen, og dette kan påvirke åleresultatet. Det er vigtigt at være opærkso på dette proble og o nødvendigt at anvende en opvaret åleslange. Dataopsaling Dataværdierne fra gas- og opasitetsåler skal aflæses af dataopsalingssysteet indst 1 gang pr. sekund. Maksiuværdien for åling skal kunne bestees enten ved aflæsning på en tydelig kurve for åleforløbet eller autoatisk af dataopsalingsprograet. Hele ålesysteet skal være således indrettet, at det kan kalibreres, så den korrekte værdi vises på dataopsalingssysteet. Det er værdierne på dataopsalingssysteet, der er gældende, og ikke de værdier, der åtte vises på et evt. display på selve åleren. Dataopsalingssysteet skal være i stand til at gee data fra åleforløbet og eksportere disse til et forat, der kan læses på en alindelig PC (Excel, QuatroPro, ASCII, RTF eller lignende). Motorteperatur Motoren skal være driftsvar under ålingerne. Det skal anføres på blanketten ed åleresultatet o otoren var driftsvar eller ej. (Ja/Nej). Det skal endvidere sikres, at eissionsreducerende udstyr har de rette driftsbetingelser. Krav til åletekniker Det skal kunne dokuenteres, at de pågældende ålinger foretages af personale ed relevant uddannelse, ed erfaring fra tilsvarende opgaver og ed et fornødent kendskab til åleteknik generelt, herunder kalibrering, kvalitetssikring og reproducerbarhed af ålinger. 2

4 Uvildighed Målingerne skal udføres af en uvildig instans. Midttrafik skal kunne godkende den instans, so skal udføre ålingerne, so uvildig. Det betyder i praksis, at den pågældende instans ikke å have nogle personlige eller økonoiske interesser i udfaldet af ålingerne. Entreprenører, der tidligere har udført kørsel for Midttrafik eller so har været ansat på et af de værksteder, busselskabet noralt benytter, vil so udgangspunkt ikke blive betragtet so uvildige. Forberedelse og klargøring af bussen Før åling skal det så vidt uligt sikres, at bussen ikke har defekter eller angler, so betyder, at bussen ikke kan fungere på noral vis. Der å ikke være synlige defekter okring otoren eller væsentlig spild af hverken kølevæske eller olie. Bussen skal være gennevar, dvs. vand- og olieteperatur skal være i noral driftsoråde. Inden opasitetsålingen renses udstødningssysteet ved at speede op gentagne gange i frigear, uden at ålesonderne er placeret i udstødningssysteet. Herefter kan ålesonderne placeres i udstødningen og forbindes til åleudstyret i bussen. Beskrivelse af åleprocedure Selve ålingen udføres på et stykke vej, so er vandret, ved at udføre fuld acceleration fra stilstand og op til k/t (Færdselsloven skal overholdes). Speederen skal oentant trædes helt i bund og holdes i bund under hele accelerationsforløbet. Under hele accelerationsforløbet dataopsales åleværdierne fra eissions- og opasitetsålerne. Besteelse af NO og opasitet behøver ikke at blive foretaget satidig, en kan være separate ålinger/ accelerationsforløb. Målingerne kan også udføres på et belastningsrullefelt. Her skal an sikre, at rullefeltet kan belaste bussen svarende til en fuld acceleration på plan vej ca sek. fra 0-80 k/t. Proceduren for selve ålingen er den sae so ved åling på landevejen. Der skal foretages 3 ålinger af både NO og opasitet, og gennesnittet af disse tre ålinger er den besteende værdi. Mindst 2 af de 3 ålinger skal være under grænseværdien, for at bussen kan godkendes, på trods af at gennesnittet af de 3 åtte være under. Kvalitetssikring i ålesituationen Det er at foretrække, at dataopsalingssysteet grafisk kan vise åleværdierne løbende under ålingen. Målingen skal for begge eissioner vise en pukkel -kurve, for at ålingen har været tilfredsstillende. Falder opasiteten ved de efterfølgende ålinger, fortsættes ålingerne indtil stabile værdier opnås. For gasålingerne skal der ligeledes være ensartede ålinger, for at værdierne kan betragtes so gyldige åleværdier. For at de 3 ålinger er at betragte so ensartede, å der ikke være en forskel elle de største og indste ålinger på ere end: opasitet 0,2-1 og NO 150 pp. Afrapportering og dokuentation Måleresultater skal indføres på en blanket og videregives til Midttrafik gerne ved hjælp af en elektronisk database såfret Midttrafik har adgang til denne. Desuden skal de rå åleresultater gees elektronisk. Den elektroniske udgave af ålingerne skal indeholde en tids- og datokode, so autoatisk genereres af coputeren/dataopsalingssysteet. Det 3

5 skal fregå af dokuentationen for den enkelte åling, hvilken åletekniker, der har udført ålingerne. Grænseværdier Dieselbusser af en given eissionsklasse skal overholde nedenstående grænseværdier for at blive godkendt ved iljøsyn: NO [pp] Opasitet ed partikelfilter [ -1 ] Opasitet uden partikelfilter [ -1 ] EURO II ,2 1,5 EURO III 750 0,2 1,0 EURO IV *) 750 0,3 0,3 EURO V *) 500 0,2 0,2 EEV *) 500 0,2 0,2 *) Korrigeret juli 2009 Ekstra NO x -reducerende udstyr Er bussen udstyret ed ekstra NO x -reducerende udstyr (så eissionsniveauet er lavere end otoren i sig selv er godkendt til) gælder følgende, skærpede krav for NO: Ekstra NO x -reducerende udstyr Reduktion af NO-grænseværdi i forhold til foregående tabel EGR 30 % SCR 50 % Andet Efter aftale ed Midttrafik Forbehold Hvis bussen har unorale lave værdier for NO eller opasitet so følge af defekter (turbo, utæt indsugning o.l.), kan Midttrafik, hvis det skønnes nødvendigt, forlange, at bussen gennegår endnu et Miljøsyn, når disse ting er bragt i orden. Justering af grænseværdier Hvis det efter en længere periode viser sig, at grænseværdierne for NO eller opasitet er uhensigtsæssige høje (eller lave), kan de justeres efter følgende retningslinier: Hvis ere end 30% af busserne ligger over den fastsatte grænseværdi på størsteparten af ålestederne, kan grænseværdierne justeres opad ed aksialt 10%. Grænseværdien kan dog aldrig blive højere end grænseværdien for en lavere eissionsklasse. Grænseværdien kan dog kun ændres opad, hvis det er tilstrækkeligt dokuenteret, at busser af en given eissionsklasse eller ed en bestet otortype ikke kan bringes under den gældende grænseværdi. En generel forringelse af det eissionsbegrænsende udstyr (f.eks. katalysator, partikelfilter) og otor so følge af slitage eller alder vil ikke kunne udløse en ændring af grænseværdierne. 4

6 Sanktioner Hvis bussen ikke har et eissionsniveau, der er under de fastsatte grænseværdier for enten NO eller opasitet, skal entreprenøren inden 1 åned bringe bussen under de fastsatte grænseværdier og dokuentere dette overfor Midttrafik. Midttrafik kan forlange, at bussen frestilles til et nyt Miljøsyn. Midttrafik kan til enhver tid afholde et uaneldt besøg på ålestedet for kontrol af kalibreringsprotokoller eller åleprocedure. Miljøsynsappe Målestedet skal frestille en appe, der skal indeholde følgende dokuentation: - Resultater fra løbende kalibrering/justering af åleudstyret. - Angivelse af fejl og reparationer på åleudstyret. Resultater Resultaterne fra Miljøtilsynsålingerne er Midttrafiks ejendo og å ikke offentliggøres eller anvendes af ålestedet i anden forbindelse uden Midttrafiks tilladelse. Tvivlsspørgsål I tilfælde af begrundet uenighed elle busselskabet og ålested er Midttrafik øverste yndighed. Midttrafik kan forlange yderligere oplysninger f.eks. okring serviceinterval, koponentudskiftning (og prøverapport specielt for pupejustering). Ligeledes kan Midttrafik kræve dokuentation for kalibreringsinterval og kalibreringsprotokol fra den instans, der udfører ålingerne. Ændring af Miljøsyn Indenfor en kontraktperiode kan de beskrevne procedurer og krav ændres, hvis alle parter er enige o det. 5

7 Appendix 1 til Miljøsynsanualen Forord Busselskabet har frit valg elle at anvende iljøsynsetoden beskrevet i Miljøsynsanualen, eller den beskrevet i Appendix 1 for busser, der er certificeret i hht. EURO IV-, EURO V- og EEV-noren og er udstyret ed tilslutningsstik for OBD- eller OBD2-udstyr. Den testetode beskrevet i Appendix 1. kan dog ikke benyttes såfret der på otorer certificeret i hht. EURO IV-, EURO V- og EEV-noren er efteronteret yderligere eissionshæende udstyr (ekstra katalysator, filter eller lignende). I disse tilfælde skal den oprindelige testetode, beskrevet i iljøsynsanualen benyttes. Indledning Dette appendix bygger i høj grad på egenkontrol so et bærende eleent i stedet for det alternativ princip o 100% ekstern kontrol. De generelle krav o dataopsaling og -opbevaring, kalibrering, kvalitetssikring, afrapportering og dokuentation.v. beskrevet i iljøsynsanualen er også gældende for denne alternative testetode. Eneste ændring her er således, at i stedet for eissionstest, genneføres en elektronisk funktionskontrol af det certificerede eissionshæende udstyr på bussen ed EU-haroniseret og godkendt test-udstyr genne en særlig data-port (OBD = On board Diagnosis). Egenkontrollen skal foregå ved at det af operatøren udvalgte værksted f.eks. i forbindelse ed noral service, eller indst 1 gang o året udfører den alternative test. Der er således ikke ændret på kravet til at åleteknikeren skal være uddannet i den åling han/hun foretager. Blot er kravet til uvildighed bortfaldet for den alternative testetode, hvorfor testen kan genneføres af en til forålet uddannet person ed det korrekte testudstyr. Godkendt testudstyr Test-udstyret til den alternative test, skal so iniu være certificeret i hht. 2005/55/EØF (beskrevet i Appendix 5, i Annex 2) eller senere opdateringer heraf. Dvs. OBD, OBD2, EOBD eller CAN. Test-udstyret skal kunne udlæse køretøjets stelnuer. Test-udstyret skal kunne udlæse protokoller i hht. iniu en og helst flere af følgende standarder (opstillet i prioriteret rækkefølge): ISO ISO SAE J 1850 VPW (identisk ed ISO ) SAE J 1850 PWM (identisk ed ISO ) CAN (identisk ed ISO ) 6

8 Test-udstyret skal således kunne udlæse OBD-odes 1-9, sat vise de relevante P0-koder. Derudover skal der være OBD-diagnosestik (16-pin standardsokkel) og PC/laptop-tilslutning (ledning eller Bluetooth). Busselskabet skal stille den til test-udstyret hørende fejl-kode oversigt til rådighed for Midttrafik i enten papir- eller elektronisk for, sat sørge for at denne inforation holdes løbende opdateret. Det anbefales at anvende udstyr, der kan opdateres løbende so OBD-noren udvikles. Det anbefales at anvende test-udstyr, der kan betjenes uafhængigt af bussens strøforsyning, da det kan tage nogen tid at tilslutte sig til denne. Prisen for dette udstyr varierer eget, en ligger i basis-udgaven på Kr., afhængig af leverandør og ønskede funktionaliteter. Beskrivelse af alternativ testetode Den alternative testetode vil i al sin enkelhed bestå af tilslutning af egnet tester til OBDstikket, udlæsning af alle 9 OBD-odes og de tilhørende P0-koder. Alt efter valgt testudstyr kan de udlæses til en striel, en USB-nøgle eller via Bluetooth til den test-ansvarliges PC/Laptop (hvis det er en printet striel, skal den scannes til et pdfdokuent). Såfret der i test-outputtet ikke optræder fejlkoder relateret til eissioner eller andre fejl på otor eller eissionsreducerende udstyr, udskrives test-data i skeafor (se nærere under afrapportering). Såfret der skulle optræde fejlkoder, skal fejlene udbedres på køretøjet og køretøjets egendiagnose-syste skal kvittere for udbedringen, før en ny striel udskrives. Midttrafik vil afvise indsendt dokuentation, hvis denne indeholder fejlkoder, uanset fejlkodens karakter. Busser der angler at få indsendt den årlige dokuentation, eller busser ed fejlkoder i dokuentationen, vil blive betragtet so defekte og skal derfor udskiftes indenfor 1 åned, so det er anført under Sanktioner i Miljøsynsanualen. Beskrivelse af alternativ afrapportering Test-data skal stilles op i skea-for, så det er let læseligt. Såfret der i test-data ikke optræder fejlkoder relateret til eissioner eller andre fejl på otor eller eissionsreducerende udstyr, udskrives test-data. Test-data forsynes ed tydelig dato og navn fra den test-ansvarlige og påføres underskrift og stepel. Dette 1- eller 2 sides dokuent (afhængig af udskriften fra det valgte OBD-udstyr) scannes til den test-ansvarliges PC, og sendes herefter per ail til: Beærk at operatøren er fortsat forpligtet til selv at opretholde et register over udførte iljøsyn, også efter den alternative etodes indførsel. Beskrivelse af alternativ stikprøvekontrol Jævnfør udbudsbetingelsernes Bilag 13, forbeholder Midttrafik sig ret til, enten via egne edarbejdere eller via en uvildig instans og uden forudgående varsel, at udtage en given bus til stikprøve. Stikprøven vil da indeholde udlæsning af satlige relevante fejlkoder fra OBD en, sat en praktisk eissionstest på rullefelt eller på vej ed tilsluttet kobineret ODB-tester og eissions-åler. 7

9 Afrapportering af iljøsyn for køretøjer ed OBD/OBD2/CAN Nedennævnte køretøj er iljøsynet efter den alternative test-etode, idet køretøjet har otor certificeret efter EURO IV-noren eller bedre og er forsynet ed egenkontrol-syste (OBD/OBD2/CAN), so beskrevet i appendix til iljøsynsanualen. Nedennævnte data er viderebragt i uredigeret for og afgivet under ansvar i hht. saarbejdsaftale. Busselskab : Værksted : Test-udstyr : Køretøj : Mærke og odel : Busnuer : Registreringsnr. : Stelnuer : Udførende ekaniker : Underskrift og stepel : Eksepel! Afrapportering af iljøsyn for køretøjer ed OBD/OBD2/CAN Nedennævnte køretøj er iljøsynet efter den alternative test-etode, idet køretøjet har otor certificeret efter EURO IV-noren eller bedre og er forsynet ed egenkontrol-syste (OBD/OBD2/CAN), so beskrevet i appendix til iljøsynsanualen. Nedennævnte data er viderebragt i uanipuleret for og afgivet under ansvar i hht. saarbejdsaftale. Busselskab : Bybjerg Bybus Byskrænten 111 DK-9900 Bysted Værksted : Bysted Auto Byskrænten 222 DK-9900 Bysted Test-udstyr : MaBoTronic X400 Køretøj : Mærke og odel : Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI Busnuer : 9900 Registreringsnr. : XX Stelnuer : WDB Sxxxxxx Udførende ekaniker : Ole Bysted Underskrift og stepel : XXXXXX 8

10 Miljøtilsyn ålerapport 01. Kontrolålt af: Stepel og underskrift 02. Dato 03. Udfyldt af: 04. Registreringsnuer: 05. Busselskabets busnuer: Felterne 01, 02, 21 og 22 udfyldes af Bilinspektionen, resten af skeaet udfyldes og udskrives af entreprenøren før freødet 06. Ejers/Brugers Navn Adresse Postnr. Telefonnr: 07. Hvis ejer ikke er bruger, ejers fulde Navn Adresse Postnr. 08. Mærke: 09. Dato for 1. registrering: 10. Motortype: 12. Sidste pupejustering Dato: 15. Brændstof, sæt X 13. Sidste dyseskift Dato: 11. Eissionsnor, sæt X: R49: Euro I: Euro II: Euro III: b Euro IV: Euro V: EEV: x 14. Evt Motorskift / otorrenovering Dato: Svovlfri diesel: Svensk Miljøklasse 1 diesel: CNG: Biodiesel: Andet: x 16. Eissionsreducerende udstyr, sæt X: Ja: Nej: Katalysatorfabrikat: Monteringstidspunkt: 18. Partikelfilterfabrikat: Monteringstidspunkt: 19. Cobifilterfabrikat: Monteringstidspunkt: 20. Andet: Monteringstidspunkt: Måleværdier 1. åling, ax 2. åling, ax 3. åling, ax Gennesnit, åling 1, 2 og 3 Grænseværdi CO Vol % HC pp NO pp PM, opacitet, k-værdi 21. Værdi accept/for høj sæt X Accept For høj Accept For høj 22. Genfrestilling Ja /Nej : 23. Evt. Specielle beærkninger:

11 Miljøtilsyn ålerapport OBS: Denne side benyttes kun ved genfrestilling 01. Kontrolålt af: Stepel og underskrift 02. Dato Felterne 01, 02, 21 og 22 udfyldes af Bilinspektionen, resten af skeaet udfyldes og udskrives af entreprenøren før freødet 03. Udfyldt af: 05. Internt busnuer: 11. Eissionsnor, sæt X: R49: Euro I: Euro II: Euro III: b Euro IV: Euro V: EEV: x Eissionsreducerende tiltag siden sidste iljøtilsyn: 25. Dyseskift: Ja: Nej: 26. Pupejustering: Ja: Nej: b 27. Luftfilterskift: Ja: Nej: n 28. Brændstoffilterskift: Ja: Nej: n Måleværdier 1. åling, ax 2. åling, ax 3. åling, ax Gennesnit, åling 1, 2 og 3 Grænseværdi 21. Værdi accept/for høj sæt X CO Vol % 24. Genfrestilling, gang, sæt X: andet:. gang 29. Katalysator, Monteret Skiftet: Fabrikat: 30. Partikelfilter, Monteret Skiftet: Fabrikat: 31. Cobifilter, Monteret Skiftet: Fabrikat: 32. Andet: HC pp NO pp Accept For høj PM, opacitet, k-værdi Accept For høj 22. Genfrestilling Ja /Nej : 23. Evt. Specielle beærkninger:

Miljøsynsmanual 1. udgave, august 2009

Miljøsynsmanual 1. udgave, august 2009 Miljøsynsmanual 1. udgave, august 2009 Indledning Sydtrafik ønsker at kunne kontrollere, at de busser, som Sydtrafiks vognmænd indsætter på Sydtrafiks ruter, også efter kontraktens indgåelse overholder

Læs mere

RAPPORT. Manual for miljøsyn. Foretaget for: HUR. Dato: 5. december 2001. Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør. Sagsnr.

RAPPORT. Manual for miljøsyn. Foretaget for: HUR. Dato: 5. december 2001. Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør. Sagsnr. RAPPORT Manual for miljøsyn Foretaget for: HUR Dato: 5. december 2001 Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør Sagsnr.: 270-0-0449 Resultat af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I

Læs mere

Miljøtilsyn af HT-busser

Miljøtilsyn af HT-busser Miljøtilsyn af HT-busser Civilingeniør Bodil Sonne Andreasen, Hovedstadsområdets Trafikselskab Baggrund: Siden 1997 har der i HT været arbejdet på at udvikle et miljøtilsyn på busser i drift. HT har en

Læs mere

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Niels-Anders Nielsen, Chefkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Temadag: Emissionssystemer til tunge

Læs mere

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 Introduktion Formålet med dette oplæg: Hvad er TEMA? Hvad kan TEMA bruges til? Opdatering af TEMA

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 17.12.2008 J.nr: 1131338-27 Principgodkendelse nr. 25 Det attesteres herved at Baumot BA B partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand Rev. 01.2014 Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand 1. Placering af nedsivningsanlæg for regnvand: Adresse: Matrikeloplysninger: Ejers navn:

Læs mere

MODEL FOR EN VIRKSOMHED

MODEL FOR EN VIRKSOMHED MODEL FOR EN VIRKSOMHED Virksoheden ønsker at aksiere sit overskud. Produktionen tilrettelægges for en uge ad gangen og der produceres det antal enheder, der kan afsættes. Overskud = Indtægter Okostninger.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK Gode råd til busselskaber som vil være grønnere 1 vejen til en grønnere kollektiv trafik 2 Indhold Spar på diesel og CO 2 -udslip 5 De rigtige dæk 6

Læs mere

Heliumballoner og luftskibe Projektbeskrivelse og produktkrav

Heliumballoner og luftskibe Projektbeskrivelse og produktkrav liuballoner og luftskibe Projektbeskrivelse og produktkrav Forålet ed projektet er at undersøge fysikken i heliuballoner ved at anvende ateatiske odeller og perspektivere den naturfaglige indsigt ed luftfartens

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Notat. Til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Miljøstyrelsen. 30. september Redegørelse om partikel- og støjudledning

Notat. Til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Miljøstyrelsen. 30. september Redegørelse om partikel- og støjudledning Notat Til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Miljøstyrelsen Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 30. september

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken

Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken Kun det sikreste er godt nok Dräger er en tysk virksomhed indenfor medicin og sikkerhedsteknik med stor erfaring i at producere udstyr af

Læs mere

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263. NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr. 01 21-04-2015 Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen,

Læs mere

Vedr.: OML-beregninger Akafa

Vedr.: OML-beregninger Akafa Loos Scandinavia A/S Østergårdsvej 4 6372 Bylderup-Bov Att.: Kjeld P. Callesen sottrup@tdcadsl.dk Vor ref. HAP WH sag nr. 07057 Dato: Skanderborg, den 29. august 2007 Vedr.: OML-beregninger Akafa Der er

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Vejledning

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Vejledning Bilag 1 Journal nr.: Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af ini-biologisk renseanlæg Ejendoens atr. nr.: Ejendoens adresse: Ejers navn og adresse: Ejers tlf.nr.: Vejledning o udfyldelse

Læs mere

Information om den nye Europæiske OBD ( Bl.a. fra direktiv 98/69/EØF )

Information om den nye Europæiske OBD ( Bl.a. fra direktiv 98/69/EØF ) Information om den nye Europæiske OBD ( Bl.a. fra direktiv 98/69/EØF ) OBD defineres som: "Egendiagnosesystem", Et fejlfindingssystem til emissionsbegrænsning, som er monteret i køretøjet og er i stand

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015

Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015 Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015 Christian Hedegaard Gravesen Projektleder for Måleprogram for tunge CNG-køretøjer Teknologisk Institut Gasbilens karakteristika Ikke offentliggjorte

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II STRENOMETER INFORMATION Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II Elcometer 345 MARK II er en let, bærbar digital lagtykkelsesmåler med vidvinklet (105º) display for nem aflæsning af de gentagelige målinger.

Læs mere

Installation og brug af MoBilScan J2ME udgave

Installation og brug af MoBilScan J2ME udgave Installation og brug af MoBilScan J2ME udgave 1: Få fat i installationsfilen Installationsfilen hedder MoBilScan.JAR Nyeste version kan altid downloades fra www.mobilscan.dk (siden Download ). Bemærk at

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

House of Technology Opfølgningsplan 2015

House of Technology Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges indst 5 indsatser inden for prioriteringsoråderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsalingen i 2014

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med udledning af renset spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med udledning af renset spildevand Journal nr. BBiillaagg 11 Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg ed udledning af renset spildevand Beplantet filteranlæg opbygget so anført i "Retningslinier for

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04)

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Udbudsbekendtgørelse 2016/S 169-303945 SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Ordregivernes svar derpå. Spørgsmål/svar markeret med grå indikerer, at disse spørgsmål/svar

Læs mere

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Efkon AB 2014 1. HVAD ER CUMAP LIVE?... 2 2. HVAD VISES DER FOR BESØGENDE?... 3 3. CUMAP LIVE VIA CUMAP-PC... 5 3.1. OPSÆTNING I CUMAP-PC... 5 3.2. HOLDLEDERNE

Læs mere

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide Dansk/Norsk 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik... 3 Generel beskrivelse... 4 Strømforsyning... 4 Prøveledninger... 5 Tænd instrumentet og foretag første opsætning... 5 Måling... 6 RPE Kontinuitetstest

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 AG Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Appetitvækker : Togdynamik.

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Appetitvækker : Togdynamik. Togaik side 1 Institut for Mateatik, DTU: Gynasieopgave Appetitvækker : Togaik. Teori: Erik Øhlenschlæger, Grundlæggende Fysik 1 For Adgangskursus og HTX, Gyldendal 1993,. udgave, siderne 73-75, 94-95

Læs mere

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet.

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet. Rejsekortet Midttrafik billetsystem, Rejsekortet indeholder dels kontaktløse chipkort, dels et system til kontantbillettering. Udstyr til kontantbillet erstatter det eksisterende udstyr, inkl. klippekortsmaskiner,

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

POPCORN. Lærervejledning:

POPCORN. Lærervejledning: POPCORN Lærervejledning: Denne øvelse o popcorn kan laves i forbindelse ed et forløb o tryk. Det er ikke den uiddelbare plan at eleverne skal ind og kigge nærere på hvad popcorn er, en ved at bruge et

Læs mere

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT Denne manual er gældende for: Skrillinge Russelbæk Vandværk - og redegør for vandværkets procedurer, i forbindelse med udtagning af vandmålere til stikprøvekontrol. Udarbejdet

Læs mere

DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE

DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE VIGTIG INFORMATION! DIESEL PARTIKEL FILTRE - HVAD DU UBETINGET SKAL CHECKE VED UDSKIFTNING! ENGINEERED IN GERMANY W200_A5_Walker_DPF_Check_List_Cover_Color_DK_02.indd 1

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

Principgodkendelse nr. 25A. Det attesteres herved at. Baumot BA-B partikelfilter. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er

Principgodkendelse nr. 25A. Det attesteres herved at. Baumot BA-B partikelfilter. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20. februar 2013 J.nr:TS2060107-00001 Principgodkendelse nr. 25A Det attesteres herved at Baumot BA-B partikelfilter overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 0-4, 2300 København S Techem ejendomsnr.: 0500/0590 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget. Vedligeholdelse

Læs mere

PK Proceskvalificering

PK Proceskvalificering DI-version 2014-06-23 PK Proceskvalificering for Produkt på Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - PK - Proceskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Sikker malkning. Undgå medicinrester i mælken. Afdeling for Veterinære forhold og Råvarekvalitet

Sikker malkning. Undgå medicinrester i mælken. Afdeling for Veterinære forhold og Råvarekvalitet Sikker alkning Undgå edicinrester i ælken Afdeling for Veterinære forhold og Råvarekvalitet Ingen hæstof i ælk! Hæstof er uønsket i ælk fordi: Forbrugerne forventer, at ælk er et rent produkt Antibiotika

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 1 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Onsdag d. 5. december 2012 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 2 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Dagsorden:

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

LD Handel NIVO-brugervejledning Side 1/10. NIVO sådan bruger og monterer du systemet

LD Handel NIVO-brugervejledning Side 1/10. NIVO sådan bruger og monterer du systemet LD Handel NIVO-brugervejledning Side 1/10 NIVO sådan bruger og monterer du systemet LD Handel NIVO-brugervejledning Side 2/10 Indholdsfortegnelse Se dine tanke på PC en... 3 Se dine tanke på mobilen på

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

partikelfiltre til lastbiler Erfaringer med

partikelfiltre til lastbiler Erfaringer med Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Erfaringer med partikelfiltre til lastbiler Ove Holm, cheføkonom Ja til miljøzoner som i Sverige og som foreslået i Aalborg Afvejning af Miljø

Læs mere

Kort Her får du vist dine enheder på kort Google Map. Kortet opdateres hvert 30 sekund, således man konstant kan følge køretøjernes bevægelser.

Kort Her får du vist dine enheder på kort Google Map. Kortet opdateres hvert 30 sekund, således man konstant kan følge køretøjernes bevægelser. Kort Her får du vist dine enheder på kort Google Map. Kortet opdateres hvert 30 sekund, således man konstant kan følge køretøjernes bevægelser. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 10. 11. 9. 8. 1. Se køretøjer på kort.

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Katalytisk rensning af emissioner fra lette dieselkøretøjer. - effekt af teknologi på emission af NO 2

Katalytisk rensning af emissioner fra lette dieselkøretøjer. - effekt af teknologi på emission af NO 2 Katalytisk rensning af emissioner fra lette dieselkøretøjer - effekt af teknologi på emission af NO 2 Indhold Hvorfor dieselkøretøjer EU normer Testmetoder og kørecyklus Emissionsbegrænsende udstyr Katalytiske

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

Protokol for konstanskontrol af større dentalrøntgenanlæg

Protokol for konstanskontrol af større dentalrøntgenanlæg Protokol for konstanskontrol af større dentalrøntgenanlæg Statens Institut for Strålehygiejne 2001 Konstanskontrol af større dentalrøntgenanlæg Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 2 PRINCIPPET I

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL

SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL TABELRAPPORT, IT- KOMBI UNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 PROJEKTLEDER: CASPER O. JENSEN A L H A M B R AV E J 1 2 1 8 2 6 F R E D E R I K S B E R G C / / C V R N R. 1 4 9 0

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Forskrifter vedrørende minibusser der kører landevejskørsel - indretning og udstyr

Forskrifter vedrørende minibusser der kører landevejskørsel - indretning og udstyr Bilag 14.2.1 Forskrifter vedrørende minibusser der kører landevejskørsel - indretning og udstyr Disse forskrifter gælder for minibusser der kører traditionelle landevejskørsel. Minibusser har færre end

Læs mere

CAN-BUS analyse Gælder for FiCOM, FoCOM, HiCOM og PSACOM.

CAN-BUS analyse Gælder for FiCOM, FoCOM, HiCOM og PSACOM. CAN-BUS analyse Gælder for FiCOM, FoCOM, HiCOM og PSACOM. Dette dokument er under udvikling og ændres løbende. Denne manual er hovedsalig beregnet for beta testere, som ønsker at hjælpe med at samle data

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

Bestem den optimale pris- og mængdekombination til det skandinaviske marked i det kommende år.

Bestem den optimale pris- og mængdekombination til det skandinaviske marked i det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 5. aj 003 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Personbiler og Varebiler

Personbiler og Varebiler Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande for Personbiler og Varebiler EWJ TEKNIK A/S, INDUSTRIVÆNGET 1, 3320 SKÆVINGE Tel: 45 81 45 45 Κ Fax: 45 81 46 46 Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande. Hvorfor

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Civilingeniør Flemming Bak, Teknologisk Institut, Energi / Motorteknik

Civilingeniør Flemming Bak, Teknologisk Institut, Energi / Motorteknik Simulering af busser og lastbilers energiforbrug og emissioner med SEEK-modellen Civilingeniør Flemming Bak, Teknologisk Institut, Energi / Motorteknik Indledning SEEK er et beregningsprogram til simulering

Læs mere

IK Installationskvalificering

IK Installationskvalificering DI-version 2014-06-23 IK Installationskvalificering for Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - IK - Installationskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

DU KAN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SKAL UDFYLDE BLANKETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE

DU KAN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SKAL UDFYLDE BLANKETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE DU AN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SAL UDFYLDE BLANETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE Anmeldelse til SYN og/eller REGISTRERING af motorkøretøjer mv. SAT Ejerskifte og/eller brugerskifte Alm. registrering

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 12 Magnetisme. Magnetisering

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 12 Magnetisme. Magnetisering Elektroagnetise 10 Side 1 af 12 Magnetisering Magnetfelter skabes af ladninger i bevægelse, altså af elektriske strøe. I den forbindelse skelnes elle to typer af agnetfeltskabende strøe: Frie strøe, der

Læs mere

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø MT Filter Service Partikelfiltret funktion Erfaringer med service Gode råd mht. vedligehold MT Filter 2017: Specialværksted kun filtersystemer Karlslunde 500m², Hedehusene

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665i Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

WE KNOW HOW. Produktivitet. Service & Montage. Ergonomi & Sikkerhed. Data. Kvalitet

WE KNOW HOW. Produktivitet. Service & Montage. Ergonomi & Sikkerhed. Data. Kvalitet WE KNOW HOW AVN Teknik implementerer tekniske løsninger, som sikrer ergonomisk korrekt materialehåndtering. Vores løsninger indebærer sikkerhed, planlægning, opfølgning og vedligeholdelse. Produktivitet

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere