SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes udbudspolitik Politiske mål Delegation af kompetence Principielle retningslinjer Prioritering af udbud Effektive udbud Kommunikation Strategiske samarbejder med andre organisationer omkring udbud Ansvarlige indkøb Udarbejdelse af kontrolberegning og kontrolbud ved udbud af tjenesteydelsesaftaler Gevinstberegning Private indkøb Leje, leasing- og serviceaftaler Organisering Central indkøbsfunktion Indkøbsfunktionens opgaver Aftaler indgået decentralt Vedtagelse

3 1. Solrød Kommunes udbudspolitik Effektivt indkøb prioriteres højt i Solrød Kommune, idet det giver grobund for udvikling, understøtter en stadigt mere effektiv organisation samt sikrer at Solrød kommunes priser afspejler markedsforholdene. Effektivt indkøb er således et af flere redskaber, der medvirker til at Solrød Kommune kan realisere sit mål om at være en af hovedstadsregionens mest attraktive bo-kommuner. Det er vigtigt for Solrød Kommune at fremstå åben og lydhør over for borgere og overfor virksomheder også i udbudsprocessen. Åben dialog og gennemsigtighed omkring indkøb er vigtigt for at skabe optimale betingelser for udvikling og innovation samt for helt basalt at opnå den efterspurgte kvalitet til den bedste pris. Enhver udbudsproces bør have for øje, at den skal understøtte kommunens effektiviseringsbestræbelser. Udbud skal ikke ses som et mål i sig selv, men som et middel til at sikre borgerne, både som skatteydere og brugere, den bedste løsning under hensyntagen til pris og kvalitet. Solrød Kommunes udbudspolitik gælder for hele kommunen og opstiller de principielle retningslinjer og organisatoriske rammer for indkøb i Solrød Kommune. Udbudspolitikken er gældende for køb af alle varer og tjenesteydelser, herunder anskaffelser gennem leje- og leasingaftaler og lignende. Udbudspolitikken suppleres af en procesbeskrivelse for førstegangsudbud af tjenesteydelser, som fremgår af bilag Politiske mål Solrød Kommune har fastsat nedenstående politiske mål for indkøb og udbud i Solrød Kommune: Overordnede politiske mål for indkøb og udbud: Gennem konkurrenceudsættelse af indkøbene at arbejde for at opnå bedre priser og sikre en fremtidig god kvalitet til prisen. Konkrete politiske mål: Organisationen optræder som én kunde overfor leverandørerne, så den samlede indkøbsmængde giver forretningsmæssige fordele. Indkøb sker efter princippet bedst og billigst, dvs. at indkøb skal foretages, hvor ydelsen er billigst i forhold til ønskede indkøbsparametre. Med henblik på at opfylde dette mål: Sker fastsættelse af indkøbsparametrene under hensyntagen til, at der ikke købes en bedre kvalitet end nødvendigt. Benytter kommunen sig i videst muligt omfang af aftaler indgået af indkøbsfællesskabet Fællesudbud Sjælland (FUS) samt forpligtende aftaler indgået af Staten og Kommunernes Indkøb (SKI) for at medvirke til standardisering og øget volumen. 2

4 Arbejder kommunens ansatte for at konkurrenceudsætte indkøb med en samlet værdi over kr., hvis disse er omfattet af tilbudsloven eller har grænseoverskridende effekt. 3. Delegation af kompetence Byrådet har - for at medvirke til effektive indkøbsprocesser - delegeret kompetencen til at gennemføre udbud af varer og tjenesteydelser til administrationen. Dette gælder dog ikke for tjenesteydelseskontrakter, der opfylder ét af nedenstående to punkter: 1. Udbud af tjenesteydelser, hvor den årlige kontraktværdi forventes at være på mere end 3 millioner kr. eksklusive moms eller 2. Udbud af tjenesteydelser, hvor der kan ske virksomhedsoverdragelse af kommunale medarbejdere Opfylder et indkøb af tjenesteydelser ét af ovenstående to punkter skal Byrådet: Godkende foranalysen forud for udbuddet (kun førstegangsudbud) Godkende udbudsmaterialet Godkende tildelingen af kontrakten Såfremt det viser sig nødvendigt at annullere udbuddet beslutter den administrerende direktør om beslutningen skal forelægges til politisk beslutning eller som orienteringssag. 4. Principielle retningslinjer Udbud og annonceringer skal overholde udbudslovgivningens krav, herunder krav til gennemsigtighed og ligebehandling af tilbudsgivere. Derudover fastsætter udbudspolitikken nedenstående principielle retningslinjer for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser i Solrød Kommune. 4.1 Prioritering af udbud Ved prioriteringen af udbud i udbudsplanen skal følgende inddrages i overvejelserne: om der er udbudspligt efter lovgivningen om der kan opnås kvalitetsforbedringer eller økonomisk gevinst om udbuddet kan bidrage til innovationsfremmende processer, der kan medvirke til eksempelvis mere effektiv drift eller kombinere besparelser med kvalitetsmæssige løft Enhver af kommunens afdelinger/institutioner/indkøbere kan foreslå emner til nye aftaler, der kan tages op i den centrale indkøbsfunktion. 4.2 Effektive udbud For at opnå de økonomisk mest fordelagtige tilbud udbydes aftaler om varer og tjenesteydelser som hovedregel: 3

5 Ud fra den samlede volumen og størrelse, som Solrød Kommunes indkøbsgrundlag udgør Ud fra et standardiseret sortiment På baggrund af en forpligtelse for Solrød Kommune til at benytte den pågældende aftale. Med mindre andet fremgår af den konkrete aftale er de decentrale indkøbere således forpligtet til at benytte aftalerne Hvis en institution /afdeling finder, at varer på en indgået forpligtende aftale kan indkøbes billigere andetsteds kontakter institutionen/afdelingen indkøbsfunktionen, der vurderer, om man skal søge at forhandle en bedre pris med leverandøren. 4.3 Kommunikation For at sikre åbenhed og dialog med markedet og med de brugere, der skal benytte aftalen: Sendes udkast til udbudsmateriale som hovedregel i høring i markedet Oprettes der brugergrupper bestående af relevante fagpersoner, der kan medvirke til at sikre, at deres viden om dagligdagen afspejles i udbuddet Inddrages HMU i relevant omfang og hver gang der kan være tale om virksomhedsoverdragelse Sker gennemførelsen af udbuddet som hovedregel via kommunens elektroniske udbudsværktøj, der medvirker til at alle tilbudsgivere får de samme informationer om udbuddet Opdateres udbudsplanen på kommunens hjemmeside løbende så interesserede virksomheder nemt kan opnå indsigt i kommende udbud 4.4 Strategiske samarbejder med andre organisationer omkring udbud Indkøbsfællesskaber og klyngesamarbejder blandt kommunerne giver endnu større mulighed for optimering af indkøbene. Dels ved udbud af større volumen og dels ved deling af kompetencer og ressourcer. Solrød Kommune indgår i indkøbsfællesskabet Fællesudbud Sjælland, der repræsenterer ca indbyggere fordelt på 16 kommuner i Region Sjælland. Derudover er der mulighed for at udnytte stordriftsfordele ved at benytte de aftaler som SKI udbyder. Det er besluttet på direktionsniveau, at Solrød Kommune som hovedregel skal deltage i alle FUS udbud og alle forpligtende SKI udbud. Ønsker en institution/afdeling at stå uden for en sådan aftale skal pågældende institution / afdeling begrunde hvorfor. Beslutningen om ikke at deltage skal godkendes af den administrerende direktør. 4.5 Ansvarlige indkøb Forud for afholdelse af udbud skal det overvejes i hvilket omfang der skal tages hensyn til eller stilles krav der vedrører: Miljøet Etiske krav Arbejdsklausuler 4

6 Sociale klausuler Sådanne hensyn kan enten fremgå som fastsatte minimumskrav/kontraktskrav eller indgå som konkurrenceparameter. Beslutningen herom træffes i forhold til den konkrete sag. Vejledning til relevante kontraktkrav findes på udbudsportalens hjemmeside Den ansvarlige indkøber Særligt om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud Solrød Kommune er på baggrund af et såkaldt følg eller forklar princip nævnt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen forpligtet til at overveje at anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud. Relevante udbud er: Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark, og har et driftselement (fx rengøring eller kantinedrift), en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eks. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr. 1 Såfremt Solrød Kommune fravælger at anvende sociale klausuler om uddannelsesog praktikaftaler i relevante udbud, skal kommunen offentliggøre en fyldestgørende begrundelse på hjemmesiden for, hvorfor sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser ikke blev medtaget. Solrød Kommune skal endvidere en gang årligt offentligøre en status over de relevante udbud der er gennemført i det forløbne år og i hvilket omfang sociale klausuler er inkorporeret i udbuddene. 4.6 Udarbejdelse af kontrolberegning og kontrolbud ved udbud af tjenesteydelsesaftaler Udarbejdelse af kontrolberegning For at kontrollere at kommunen får opgaven udført til den rigtige pris, skal der foretages en kontrolberegning ved udbud af tjenesteydelsesaftaler, der vedrører kommunens drift. En kontrolberegning tager udgangspunkt i de omkostninger, der hidtil er blevet anvendt til at løse opgaven, korrigeret for eventuelle ændringer af kvalitets- og serviceniveau, som er blevet foretaget i udbudsmaterialet. Kontrolberegninger skal også foretages ved genudbud. Udarbejdelse af kontrolbud Byrådet kan beslutte, at enheder/afdelinger selv kan afgive tilbud, et såkaldt kontrolbud. De kan endvidere beslutte, hvorvidt der skal afsættes midler til denne tilbudsafgivelse, for at sikre, at der kan afgives et professionelt tilbud. 2 Kontrolbudet er løsrevet fra det hidtidige omkostningsniveau, idet effekten af en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse kan indgå. Selvom der udarbejdes kontrolbud, skal der stadigvæk udarbejdes en kontrolberegning. 1 Dette vil eksempelvis være udbud af rengøringsydelser, udbud af driften af Christians Have Plejecenter samt udbud af Vej og Park. Relevante udbud omfatter også bygge- og anlægskontrakter, hvor der fastsat enslydende kriterier for, hvornår et udbud er relevant og dermed underlagt følg eller forklar princippet. 2 Kontrolbuddet skal overholde kravene i bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. 5

7 4.7 Gevinstberegning Efter hvert afholdt udbud laves en gevinstberegning i henhold til de principper som er oplistet i strategi for realisering af gevinster, som vedtaget på direktionsmøde den 9. januar Ifølge denne strategi beregnes både en udbudsgevinst og en budgetgevinst. Udbudsgevinsten er den besparelse, der opnås, når man sammenligner den nye pris med den gamle pris og ganger besparelsen med forventet forbrug. Ved beregning af budgetgevinsten kan der tages højde for faktorer, der gør, at den reelle besparelse divergerer fra udbudsgevinsten, eksempelvis hvis der er markante ændringer i fremtidigt forbrug budgettet hidtil ikke har været retvisende 4.8 Private indkøb Indkøbsaftaler må ikke anvendes af kommunens ansatte til private indkøb. 4.9 Leje, leasing- og serviceaftaler Leje, leasing- og serviceaftaler vedrørende anskaffelser og vedligeholdelse af maskiner og inventar, der rækker ud over budgetåret, kan alene indgås med den administrerende direktørs godkendelse. 5. Organisering 5.1 Central indkøbsfunktion Solrød Kommunes indkøb er baseret på et koordineret centralt/decentralt samarbejde. En central indkøbsfunktion indgår indkøbsaftaler på vegne af hele kommunen og har ansvaret for den overordnede implementering af disse. De konkrete indkøb gennemføres decentralt. Indkøbsansvaret følger budgetansvar med hensyn til pligter, beføjelser og delegering. Indkøbsfunktionen er organisatorisk henlagt under den administrerende direktør, der overfor Økonomi- teknik- og miljøudvalget er ansvarlig for, at funktionen tilrettelægges i overensstemmelse med de indkøbspolitiske målsætninger og retningslinjer. Udbud af aftaler hører typisk under den centrale indkøbsfunktion Hvor det ud fra forretningsmæssige overvejelser findes hensigtsmæssigt, eksempelvis hvor varearten indkøbes på tværs af hele kommunen eller hvor der er et stort potentiale for besparelser Hvor det besluttes at udbud af en aftale, der hører til et specifikt område skal varetages af den centrale indkøbsfunktion Hvor aftalen udbydes via FUS Hvor aftalen udbydes forpligtende af SKI 6

8 5.2 Indkøbsfunktionens opgaver Indkøbsfunktionen har til opgave at varetage kommunens samlede interesser på indkøbsområdet f.s.v.a. centrale indkøbsaftaler, således at indkøbet ses ud fra en helhedsvurdering, herunder at gennemføre udbud og rådgive om udbud, aftaler og lovgivning internt i organisationen, herunder informere om FUS og SKI aftaler at følge op på hvordan aftaler benyttes internt i organisationen og eksternt af vores samarbejdsparter at foretage gevinstberegning i forhold til indgåede aftaler løbende at ajourføre udbudsplan for de kommende to år og sørge for: o o o at udbudsplanen ligger offentligt tilgængelig på Solrød Kommunes hjemmeside at direktionen hvert år inden årets udgang forelægges en oversigt over udbud foretaget centralt og - hvor muligt - decentralt i det pågældende kalenderår samt udbudsplan for de følgende to år at orientere Byrådet om afholdte udbud ved at vedlægge en udbudsoversigt over foretagne udbud i et kalenderår som bilag til regnskabet i maj måned det følgende år. Af oversigten skal også fremgå udbudsgevinster og budgetgevinster 5.3 Aftaler indgået decentralt Hvis ikke der findes en central indkøbsaftale, og der heller ikke er planer om en sådan køber afdelingerne/institutionerne ind under overholdelse af udbudslovgivningen. Udbuddet forankres som hovedregel i den enkelte afdeling. Udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale vil således påhvile den pågældende afdeling med ledelsen som den ansvarlige for arbejdet. Indkøbsfunktionen står til rådighed med rådgivning i forbindelse med udbuddets gennemførelse og kan efter aftale bistå med udbuddet. Afdelingen/institutionen skal orientere Indkøbsfunktionen om gennemførelsen af EU-udbud med henblik på, at der skabes et centralt overblik over, på hvilke områder Solrød Kommune har indgået kontrakter efter EU-udbud. 6. Vedtagelse Solrød Kommunes Økonomi, teknik-, og miljøudvalg har i henhold til styrelsesvedtægtens 10 kompetencen til at fastsætte retningslinjer for kommunens indkøb. Udbudspolitikken forelægges for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget i starten af hver valgperiode eller efter behov. Mindre korrektioner til udbudspolitikken som følge af eksempelvis lov- eller praksisændringer kan ske administrativt. 7

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere