Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI"

Transkript

1 Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

2 Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker Pejlemærker for FRI i Branchen trodser krisen Politisk indflydelse og samarbejde Smidige udbud og færre omkostninger FRI s synlighed i pressen fremmer anerkendelse og indflydelse..12 Renovering, globalisering og produktivitet FRI synliggør udfordringerne med Danmarks infrastruktur Bedre infrastruktur kræver ny finansiering Klima, klage og konkurrenceudsættelse SKI er kommet for at blive Som medlem af FRI FRI-Young Professionals DI styrker FRI s holdninger Internationale aktiviteter Bestyrelse og sekretariat FRI ÅRSBERETNING2012

3 Formandens beretning FRI s strategi virker 2 I 2012 begyndte FRI arbejdet med implementeringen af Strategi Målet med den nye strategi er, at FRI skal arbejde for at øge branchens anerkendelse, indflydelse og udvikling. En meget ambitiøs strategi, som medlemmerne støtter stærkt op om. Og året bød på rig mulighed for at teste, om strategien for alvor kunne stå sin prøve i praksis. Indflydelse og ilddåb Strategi 2015 fik sin ilddåb i foråret Med ønsket om at sikre branchen indflydelse på vores ramme- og aftalevilkår havde FRI-direktør Henrik Garver og jeg en række personlige møder med ministrene på de områder, der er særligt væsentlige politisk og forretningsmæssigt for FRI's medlemmer. ingeniørers nøglerolle i udviklingen af et rigt o g bæredygtigt samfund. Ministermøderne gav vigtige input om, hvordan regeringen prioriterer, og hvordan vi kan få indflydelse på de eksisterende rammevilkår med henblik på at gennemføre foreningens mærkesager. Og der var en klar opfordring til, at vi deltager i debatten om de store dagsordner. Den fælles dagsorden for alle møderne var, at FRI og de rådgivende ingeniørvirksomheder som branche skaber resultater, beskæftigelse, vækst og innovation vi har en vigtig rolle i samfundet, ikke mindst i lyset af de store politiske dagsordner på blandt andet energi- og klimaområdet. Vi holdt møder med handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr, minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen og klima-, energiog bygningsminister Martin Lidegaard, vi havde besøg af miljøminister Ida Auken, og minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard deltog ved FRI s årsmøde. Ministrene viste stor forståelse for de rådgivende Anerkendelse og alliancer En af de største tests af FRI s strategi på indflydelse kom i forbindelse med regeringens lancering af en skattereform, hvor man som en del af finansieringen ville fjerne 33A i ligningsloven. 33A fritager udstationerede medarbejdere for at svare skat i Danmark. Det ville have haft markant negative konsekvenser for de mange rådgivende ingeniørvirksomheder, der har ansatte udstationeret. Konkurrenceevnen i forhold til virksomheder fra eksempelvis Sverige, UK eller Tyskland, hvor man har tilsvarende ordninger, ville med et slag blive væsentligt forringet. FRI gjorde 33A til en

4 Peter Hostrup Rasmussen, formand mærkesag i DI - samtidig med at vi for tsatte vores egen indsats i pressen og i dialog med politikerne. Desuden var vi i tæt dialog med medlemmerne og andre brancheorganisationer, såsom IDA, DANSKE ARK, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv samt nødhjælpsorganisationerne for at mobilisere den størst mulige styrke. Sagen var så vigtig, at ingen alliance skulle være ubr ugt. FRI brugte sin indflydelse, og herigennem lykkedes det at fastholde 33A i ligningsloven og dermed at fastholde rådgivernes globale konkurrencesituation, med afsæt i Danmark. Udvikling via offentlig adgang Det er lykkedes FRI at skabe et gennembrud omkring fri tilgængelighed af de data, der f indes om miljø, fx matrikelkort, topografiske kort, højdemodeller, data om kloakker osv. Gennembruddet er sket efter FRI's dialog med miljøminister Ida Auken og med Miljøudvalget i Folketinget. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (tidl. DMU) har ved dialogmøde med FRI tilkendegivet adgang til alle vandmiljødata snarest muligt. Den fri adgang til miljødata vil åbne for n ye forretningsområder for rådgiverne. Som virksomheder giver det jer mulighed for at udvikle for valtningsorienterede programmer, datamodeller og beregningsværktøjer. Vi har dokumenteret betydningen for dansk erhvervsliv, hvis data bliver gjort frit tilgængeligt. Klagesag mod DMU En anden markant miljødagsorden i 2012 var afgørelsen ved Klagenævnet for Udbud, i den sag FRI havde anlagt mod Miljøministeriet omkring ministeriets brug af DMU til forskningsbaseret myndighedsrådgivning. I praksis var der tale om direkte tildeling af rådgivningsopgaver uden udbud. Imidlertid tabte FRI sagen, da rådgivning udgjorde en mindre del end de forskningsbaserede opgaver, der kunne tildeles direkte. Efterfølgende har vi dog set en vækst i antallet af udbud fra Miljøministeriet, og klagesagen har skabt grundlag for en god fremadrettet dialog. forsættes næste side 3FRI ÅRSBERETNING2012

5 fortsat fra forrige side FRI s strategi virker 4 Nationens tilstand i bedring FRI s State of the Nation-rapport udkom for anden gang i november Af rapporten fremgik det, at vi som branche har sat tydelige f ingeraftryk på tilstanden af Danmarks infrastruktur. Især er tilstanden af danske havne, lufthavne, jernbaner, vandforsyninger samt håndteringen af affald blevet forbedret de seneste f ire år. Men der er stadig en del at tage f at på, for rapporten viste også, at kloakker, offentlige bygninger og kommunale veje stadig halter alvorligt bagefter. Da rapporten udkom i november i år, fik den som ventet meget omtale i medierne. Henrik Garver og jeg brugte rapporten som anledning til på ny at søge indflydelse gennem ministermøder, med afsæt i debatten om Danmarks infrastruktur. Bedre SKI-aftaler Udover de store mediedagsordner har FRI også arbejdet med substansen af branchens rammebetingelser i Det gælder ikke mindst dialogen med SKI om de rammeaftaler, der kom i udbud i 2012 og hvor tildelingerne trods alt har sikret, at flere virksomheder end tidligere har fået en SKI-aftale, og at vilkårene er mere rimelige for de virksomheder, der er med på SKI-aftalerne. I 2013 kommer endnu et antal SKI-rammeaftaler i udbud. Også her vil vi anlægge en pragmatisk o g konstruktiv linje for igen at opnå resultater til gavn for branchen og med fokus på, at de mindre og mellemstore virksomheder i en højere g rad kommer med i SKI. byggesag eller mangel på samarbejde. Selvom ABR ikke giver anledning til fejl, er tiden alligevel moden til at tage hul på en moder nisering, særligt hvis det sker i sammenhæng med en revision af byggeriets samlede aftalesystem (ABR 89, AB 92 og ABT 93). Ved at være aktivt med i arbejdet får vi indflydelse. Ved at have internationalt udsyn og være pragmatiske i arbejdet får vi anerkendelse. Ved at få et moderne aftalesystem for byggeriet understøtter vi branchens udvikling. Strategien virker Når jeg kigger tilbage på 2012, tør jeg godt konkludere, at Strategi 2015 har bestået. Strategien har været det fyrtårn, som FRI har kunnet styre efter selv i kraftigt stor mvejr. Udfordringen ligger nu i at fastholde kursen i de kommende år. Her har bestyrelsen fastlagt tre mærkesager for 2013, som på sigt vil gi ve branchen øget anerkendelse, indflydelse og udvikling. Peter Hostrup Rasmussen Formand ABR - uenighed og udvikling I byggebranchen er der taget hul på at drøfte mulighederne for en revision af byggeriets aftalesystem. I FRI er vi godt tilfredse med det nuværende aftalesystem. Vi tror ikke, det er på grund af aftalesystemet, herunder ABR, at der opstår fejl i bygge- og anlægsprojekterne. Det skyldes snarere samarbejdsformen mellem parterne i en

6 PEJLEMÆRKER FOR FRI I 2013 Pejlemærker 2013 For FRI er det et mål at ruste branchen, så vi både kan gribe og præge udviklingen, så de rådgivende ingeniører har de bedst mulige betingelser for at være med til at skabe et bedre samfund. Herunder pejlemærker for arbejdet i I 2013 vil FRI sætte særligt fokus på tre områder, hvor vi kan se et behov for forbedring: Konkurrence fra offentligt ejede selskaber Intelligente indkøb Bedre samarbejdsformer inden for såvel byggeri som anlæg. Indsatsen skal understøtte de mål, der ligger i FRI s strategi og dermed styrke branchens anerkendelse, indflydelse og udvikling. indkøb af rådgivende ingeniørydelser og hele leverancer ikke bliver foretaget intelligent. Resultaterne skal anvendes som indspark i den offentlige debat samt formidles til de relevante offentlige og private indkøbere af rådgivning. Målet er dels at sikre lavere omkostninger til tilbudsgivning for branchen, dels at intelligente indkøbere i højere grad efterspørger de løsninger, der skaber mest værdi og dermed accelererer branchens udvikling, herunder innovation. Strategi 2015 Bedre samarbejdsformer Anerkendelse for de løsninger branchen leverer og historisk set har leveret i forhold til samfundets udvikling. Indflydelse på de rammebetingelser branchen arbejder under; byggeri, energi, infrastruktur og miljø, men også aftalevilkår, adgang til kvalificeret arbejdskraft, mulighederne for at globalisere virksomhederne og mulighederne for at levere innovative løsninger. Udvikling af branchen og branchens virksomheder og herigennem bidrage til udvikling af vores samfund. Konkurrence fra offentligt ejede selskaber Den konkurrence, som branchen oplever fra offentligt ejede selskaber, er en udfordring for mange FRI-virksomheder, hvis den ikke sker på lige vilkår. Det gælder både den direkte konkurrence i markedet og den indirekte konkurrence, der er omkring medarbejderressourcer. Målet med FRI s indsats er at ændre de politiske rammevilkår for offentlige selskaber, så konkurrencen mellem offentlige og private virksomheder sker på lige vilkår. Intelligente indkøb Hvad vil det sige at indkøbe intelligent? Det vil FRI sætte fokus på. Vi vil desuden analysere konsekvenserne for branchen og for samfundet, når FRI sætter fokus på samarbejdsformer, der fremmer gode projekter inden for byggeri, forsyning og anlæg. Vi vil skabe klarhed om de rådgivende ingeniørers rolle, så vi som branche bidrager til gode samarbejder. Øvrige mærkesager i 2013 Der er selvfølgelig også andre politiske mærkesager, som FRI til stadighed er dybt engagerede i: SKI-aftalerne kan på godt og ondt risikere at forandre det offentlige marked for rådgivende ingeniørydelser, fordi stat, kommuner og regioner tegner sig for 40 procent af branchens omsætning. EU s udbudsdirektiver er fortsat under revision i FRI har påvirket arbejdet i 2012, selvstændigt og gennem DI og EFCA, med den ambition, at udbud af rådgiverydelser i fremtiden vil blive afgjort på baggrund af kvalifikationer og løsningens kvalitet frem for pris. En revision af ABR 89 og de øvrige AB-aftaler bliver skudt i gang i løbet af FRI s mål er at sikre, at en revideret ABR-aftale fortsat er et gensidigt afbalanceret dokument til gavn for såvel bygherrer som rådgivere. Den digitale dagsorden skal være med til at skabe udvikling i branchen. FRI følger arbejdet i cuneco tæt. Arbejdet er af så væsentlig betydning for branchen, at det ikke må fejle. Endelig står en revision af FRI s Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning og Ydelsesbeskrivelse for Anlæg og Planlægning på programmet. 5FRI ÅRSBERETNING2012

7 Økonomi og konjunkturer BRANCHEN TRODSER KRISEN 6 Branchen har i 2011 på imponerende vis rejst sig efter de skuffende tal i Den samlede omsætning er steget, og overskudsgraden vokser igen. Hvad 2012 angår tyder konjunkturmålingerne på en beskeden vækst i branchen. Overskudsgraden vokser til 4,6 procent En af branchens helt store udfordringer de sidste år har været den støt f aldende overskudsgrad, der var helt nede på 4,0 procent i 2010 efter tre års konstant nedgang. Denne udvikling lader dog til at være vendt i 2011, og branchen kunne således præsentere en overskudsgrad på 4,6 procent. I 2012 forventes denne at være marginalt bedre. Dertil kommer, at branchens samlede omsætning i Danmark steg med 1,3 procent fra 11,1 mia. kr. i 2010 til 11,2 mia. kr. i 2011 og forventes at lande på 11,7 mia. for Meget af dette kan tilskrives effektiviseringer i FRI s virksomheder som følge af krisen. Antallet af medarbejdere stiger igen FRI s medarbejderstatistik, der blev opgjort pr. 1. januar 2013, viser en pæn stigning i antallet af medarbejdere i FRI s medlemsvirksomheder. I 2012 fremgik det, at der var ansat blandt FRI s medlemmer i Danmark. 1. januar 2013 v ar tallet steget til Antallet af ansatte i FRI virksomhedernes udenlandske datterselskaber udgør nu Markeds- og kundesegmenter Brancheundersøgelsen for 2011 viser, at de væsentligste markedssegmenter for FRI s medlemmer fortsat er anlæg og byggeri, der udgør henholdsvis 31 og 27 procent af branchens omsætning. Det væsentligste kundesegment er erhvervsvirksomheder og private kunder, der udgør 48 procent af omsætningen. Staten samt regioner, kommuner og kommunale selskaber tegner sig tilsammen for 41 procent af branchens omsætning. Eksport og omsætning i udlandet udgør nu 51 procent Eksportomsætningen i branchen udgjorde ca. 1,9 mia. kr. ud af en samlet omsætning på 11,2 mia. kr. i Det svarer til 17 procent af den samlede omsætning, hvilket er et lille fald i forhold til 18 procent i FRI s brancheundersøgelse fra 2011 viser, at Norden samt EU- og EØS-landene med en samlet andel på 49 procent fortsat er de vigtigste eksportmarkeder. Mellemøstens andel er faldet fra 25 til 20 procent, men er stadig det næststørste marked for rådgiverbranchen. Mens eksporten har oplevet et lille fald, så har omsætningen i de udenlandske datterselskaber oplevet en imponerende vækst fra 6,6 mia. kr. i 2010 til 7,6 mia. kr. i Det svarer til en stigning på 15 procent. Ekspor t- omsætningen og omsætningen i udenlandske datterselskaber nåede således 9,5 mia. kr. i 2011, hvilket er 51 procent af den samlede omsætning for Danmark og udlandet, der lå på 18,8 mia. kr. i 2011.

8 Et blandet 2012 for branchen Årsregnskaberne for 2012 er endnu ikke kendt, men 2012 tyder på at have været et år, der fortsat er præget af krisen i økonomien generelt, med store forskelle mellem resultaterne for de enkelte medlemsvirksomheder. Årets første konjunkturmåling foretaget i april viste, at FRI s medlemsvirksomheder generelt havde positive forventninger til året, mens opgørelsen i oktober pegede mere i retning af stagnation i branchen. Samlet set forventes en beskeden vækst for branchen i 2012, og en marginal forbedring af overskudsgraden i forhold til Lav vækst i sigte for 2013 Omsætning (mio. kr.) (2012 er prognose) I regeringens Økonomiske Redegørelse (december 2012) bliver det vurderet, at Danmark har oplevet et fald i BNP på 0,4 procent i Samlet set vurderes BNP i Danmark at vokse med 1,2 procent i 2013 og 1,6 procent i 2014, hvilket stadig betegnes som værende meget lav vækst. Opbremsningen skal ses i lyset af den usikkerhed og periodevise genopblussen af uro på de f inansielle markeder, der har sit udspring i den sydeuropæiske statsgældskrise. FRI s konjunkturmåling fra oktober 2012 stemmer meget godt overens med det billede af samfundsøkonomien, som regeringen tegner. Den viser, at 92 procent af virksomhederne øst for Storebælt forventer en stagnation i ordreudviklingen, når man ser et halvt år frem i tiden, mens det samme gør sig gældende for 51 procent af virksomhederne vest for Storebælt. Dertil kommer, at regeringen i finansloven for 2013 har lagt op til markante nedskæringer i bevillingerne til infrastruktur, hvilket især vil ramme vejsektoren. Så på trods af branchens trods alt gode håndtering af krisen gennem 2011 og 2012, så står den fortsat over for store udfordringer de kommende år. Medlemmer og medarbejdere Medarbejdere Antal medarbejdere Overskudsgrad % Antal virksomheder Virksomheder (2012 er prognose) 7FRI ÅRSBERETNING2012

9 Interessevaretagelse POLITISK INDFLYDELSE OG SAMARBEJDE FRI arbejder for at finde løsninger, der hjælper den rådgivende ingeniørbranches rammevilkår. Det gør vi bl.a. over for politikere på både kommunalt, nationalt og europæisk plan. Desuden deltager vi i en række råd, nævn og udvalg. Begge dele foregår ofte i alliancer med andre aktører for at stå stærkere. 8 Pilen peger mod en revision af ABR 89 Der er et stort ønske fra bygherrernes side om at få revideret AB-regelsættet: ABR 89, AB 92 og ABT 93. FRI er ikke umiddelbart enig i behovet, men har valgt at gå ind i en konstruktiv dialog om en revision ud fra devisen If you can t beat them join them, og FRI vil ikke risikere, at der bliver udarbejdet et ensidigt aftaledokument fra bygherrernes side. Entreprenørerne og arkitekterne har indtaget samme standpunkt, så i 2012 er de indledende øvelser gået i gang. Der har i foråret 2012 været afholdt en høring i forbindelse med den kommende revision af ABreglerne, og i løbet af efteråret har FRI sammen med de øvrige organisationer afholdt to workshops om AB. medlemmer. Vi kan se, at FRI s medlemmer i højere grad deltager i energispareindsatsen. Konferencer om klimatilpasninger i og om København Nye samarbejdsformer vinder frem, og FRI s virksomheder vil være en del af løsningen. FRI, DI og Københavns Kommune gennemførte i 2012 og gør det igen i 2013 en stribe w orkshops og konferencer omkring nye samarbejdsformer og tilhørende udbudsmuligheder. Dette sker med grundlag i behovet for innovative og smarte løsninger for klimatilpasning i byområder. FRI miljødata De indledende manøvrer er afsluttet med, at organisationerne har sendt et brev til klima-, energiog bygningsminister Martin Lidegaard, hvor parterne opfordrer til et møde med henblik på en drøftelse af ministeriets rolle ved en kommende revision for det er af stor betydning, at ministeriet er tovholder i processen. FRI skal sikre energiselskabernes energisparemål FRI vil gerne bidrage omkostningseffektivt til de samfundsmæssigt bedste energibesparelser i Danmark. Regeringen har næsten fordoblet målet for energiselskabernes energispareindsats i de kommende år. FRI har ved dialog med styrelsen og andre aktører sikret fokus på br ug af FRI s Et punkt, hvor FRI har gjort sin indflydelse gældende i 2012, er frigivelsen af miljødata. I pressen, til møder med interessenter, Miljøudvalget i Folketinget og ikke mindst ved Energi, Miljø og Klimaudvalgets møde med miljøminister Ida Auken har FRI gjort opmærksom på de store samfundsøkonomiske gevinster ved at frigive miljødata, og det har været af afgørende betydning for, at forslaget blev vedtaget i Folketinget. Samarbejder på tværs i byggeriet FRI har rigtig mange og gode relationer med andre organisationer i byggeriet. Som naturlige og daglige samarbejdsparter er byggeriets øvrige organisationer, som Danske Arkitekt-

10 virksomheder, Dansk Byggeri, TEKNIQ, Bygherreforeningen og BAT-kartellet, som vi blandt andet arbejder sammen med i VærdiByg og Byggeriets Udviklings Netværk (BUNK) og har fælles repræsentant med i cunecos par tnerskab. Vi repræsenterer naturligvis meget forskellige holdninger, men ofte kan vi f inde sammen i holdninger, der tilgodeser alle. InnoByg - virksomheder og forskere I InnoByg, der skal fremme byggeriets innovation inden for energibyggeri og bæredygtighed, samarbejder vi med bl.a. SBi, DTU, DI Byg, Teknologisk Institut og en række andre organisationer. Her forsøger vi at indsnævre den distance, der ofte opstår mellem virksomhederne og videninstitutionernes fokus. Bygherrerne som samarbejdspartnere FRI har ved flere lejligheder mødtes med Bygherreforeningen, som i dag organiserer en meget bred del af de danske bygherrer. Sammen med Bygherreforeningen har vi arbejdet på at få udarbejdet en totalrådgiveraftale, som begge parter kan anbefale at anvende. Bygherreforeningen indgår også i et tæt samarbejde om udarbejdelsen af den nye ydelsesbeskrivelse om bygherrerådgivning samt har været høringspart på seneste ydelsesbeskrivelse om byggeri og anlæg. Dialog på miljø og infrastruktur Inden for miljøområdet har FRI en god o g konstruktiv dialog med DANVA om spildevandsselskabernes aftaleforhold. Her er der opnået en forståelse for det hensigtsmæssige i at forenkle aftalerne, så transaktionsomkostningerne bliver nedsat hvilket er til fælles bedste. Naturstyrelsen og Vejdirektoratet har ligeledes indgået i en fast møderække med FRI om aftaleforholdene inden for miljø- og vejområdet. Udover de mere etablerede møderækker har FRI hele tiden dialog med enkelte udbydere, fx i forbindelse med udbud af konkrete opgaver. Her er det vigtigt at opnå en forståelse af, at hen vendelser ikke sker for at genere bygherren, men for at sikre at udbudsreglerne overholdes, at konkurrencen er fair samt at transaktionsomkostningerne holdes på et rimeligt niveau. 9FRI ÅRSBERETNING2012

11 Konkurrenceforhold SMIDIGE UDBUD OG FÆRRE OMKOSTNINGER 10 I FRI har vi de senere år set en tendens til, at udbydere går med både livrem og seler, når de skal vælge rådgivere til deres projekter. Det giver sig udtryk i unødigt store omkostninger, når der skal afgives tilbud, men også i rigide evalueringsprocesser. FRI har kastet sig ind i kampen, og har gjort udbud til mærkesag. Færre omkostninger ved tilbudsgivning FRI arbejder sammen med DI Videnrådgiverne på at få forståelse hos udbyderne for, at transaktionsomkostningerne de omkostninger, som de bydende og udbyder afholder i forbindelse med udbud skal holdes på et rimeligt ni veau. Både FRI og DI Videnrådgiverne arbejder for gennem dialog med udbyderne at udbrede kendskabet til pjecerne Offentligt indkøb af videnrådgivning og Gode Råd om Udbud, som begge beskriver de overvejelser, en udbyder skal gøre sig i forbindelse med tilrettelæggelse af udbud. Et andet fokuspunkt er, at de offentlige indkøbere skal vælge de enkle modeller. Indkøb af rådgiverydelser under tærskelværdien behøver ikke gennemføres ved EU-udbud. Der er jo ingen g rund til at gøre det svært for sig selv. Dyrt at deltage i offentlige udbud FRI oplever ofte, at udbyderne udbyder rådgivningsydelser som offentlige udbud. I stedet for at gennemføre en prækvalifikation, inviterer udbyder alle, der måtte have lyst, til at afgive tilbud på en given opgave. Det er meget dyrt; både ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel, og ikke mindst for de bydende. Tilbudsgiverne aner ikke, hvor mange de er oppe imod i k onkurrencen, og har derfor ikke et reelt indtryk af deres chance for at vinde. Og chancerne er ofte meget små og arbejdet stort. Det er en helt forkert tendens, som FRI bekæmper ved at gå i dialog med de pågældende udbydere, og heldigvis er der mange, der lytter. Fokus på kvalitet men prisen er afgørende Mange udbydere skriver i deres udbudsmateriale, at de lægger vægt på kvaliteten men i virkeligheden ender prisen med at være det altoverskyggende kriterium alligevel. For selv om tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, så vælger udbyderne en vægtning, der gør, at kvalitetskriteriet aldrig kan ændre rangfølgen ud fra prisen. FRI har i en længere periode arbejdet med e valueringsmodeller, og en række matematiske eksempler viser, at hvis prisen vægter 70 procent eller derover, så er det en illusion at br uge kvalitetskriterier. Så FRI s holdning er klar: Hvis der reelt er tale

12 om en priskonkurrence, så skal udbyderne kalde det ved rette navn. Vores medlemmer kan sagtens håndtere priskonkurrencer, det er ikke vores livret, men det er bedre end at br uge en masse ressourcer på at beskrive kvalitet, som alligevel ikke har betydning for tildelingen. Simple udbud = billigere priser FRI og DANVA har etableret et samarbejde for at beskrive simple udbudsmodeller, der kan mindske transaktionsomkostninger for alle. Emnet har også stort fokus i vores dialog med Kommunalteknisk Chefforening, Miljøministeriet og Konkurrencestyrelsen. Advokaterne slipper for udbud Fra 1. januar 2013 er reglerne for indkøb af bl.a. advokatydelser blevet ændret. Det betyder, at offentlige udbydere nu kan indkøbe advokatbistand uden at sende disse ydelser i udbud. FRI s virksomheder oplever en konkurrence med advokaterne på fx dele af bygherrerådgivningen, så det bekymrer os, at advokaterne undtages for udbudspligten. I FRI mener vi, at udgangspunktet for, hvordan den nye praksis skal håndteres bør være at ydelsens indhold skal bestemme udbudsformen, og ikke hvem der løser den. I udgangspunktet er bygherrerådgivning ikke juridisk rådgivning, mener FRI. KORT NYT Transportministeren med til høring FRI og Danske Anlægsentreprenører afholdt den 12. marts 2012 en høring om øst-vest forbindelserne i Danmark. Der var en spændende debat om de nuværende og fremtidige trafikale udfordringer samt mulighederne i at realisere de ønskede infrastrukturprojekter gennem et OPP samarbejde. I ar rangementet deltog bl.a. transportministeren samt flere regionsformænd og borgmestre. 11

13 Synlighed FRI S SYNLIGHED FREMMER ANERKENDELSE 12 Når FRI går i pressen, er det med ambitionen om at sætte dagsordnen, påvirke politikere og brancheaktører og på den måde flytte holdninger, så FRI i tråd med Strategi 2015 opnår anerkendelse og indflydelse. I 2012 lykkedes det ved flere lejligheder FRI at komme i pressen med vigtige budskaber fra branchen. Og der blev både lyttet til og ageret efter budskaberne. Synlighed i pressen Større synlighed i pressen er ofte lig med stør re anerkendelse og indflydelse blandt politikere og brancheaktører. Derfor er pressearbejdet en vigtig og central del i Strategi 2015 og i FRI s bestræbelser på at skabe bedre rammevilkår for branchen. Et af de emner, som FRI i 2012 f ik bragt på banen og som fik pressens bevågenhed, var, da FRI-direktør Henrik Garver luftede sin utilfredshed med, at ingeniørlønningerne var for høje i DONG. Som statslig ejet virksomhed skal DONG ikke være lønførende og udkonkurrere private virksomheder på lønnen til kloge hoveder, lød kritikken fra FRI. omstridte paragraf, der betyder, at rådgivende ingeniørvirksomheder med afsæt i Danmark kan byde på opgaver i udlandet på samme vilkår som fx svenske og tyske virksomheder. Her var den halvårlige konjunkturanalyse, som FRI udarbejder, synligt bevis for, at fjernelsen af 33A ville få alvorlige konsekvenser for branchen. Bred omtale af State of the Nation Tilbagemeldingerne i form af tal og tendenser fra FRI s medlemsvirksomheder er vigtige, fordi de beskriver den virkelige verden og det, der rent praktisk foregår i branchen. Det er meget værdifulde værktøjer, der på troværdig vis er med til at sætte fokus på branchens rammevilkår. Der er god afsætning af FRI s brancheanalyser, rapporter, undersøgelser og statistikker i medierne. Pressen efterspørger specielt i disse krisetider tal, der beskriver retningen for konjunkturerne, hvor især bygge- og anlægsbranchen er en god indikator for samfundsøkonomien. Det er FRI s State of the Nation-rapport, der udkom i november, et godt eksempel på. Da den blev lanceret, fik rapporten en god, bred omtale i alle slags medier i hele Danmark. Den b liver godt tre måneder efter publicering med mellemrum stadig brugt som reference i artikler og debatindlæg, når tilstanden af Danmarks infrastruktur skal beskrives. 33A bevaret Selvom slaget om bevarelsen af udstationeringsskatten i Ligningslovens 33A først og fremmest var en holdindsats rettet mod det politiske lag, og hvor flere erhvervsorganisationer og brancheforeninger brugte alle forbindelser til Christiansborg, var det også et slag, der udspillede sig i pressen. Ved flere lejligheder udtalte Henrik Garver og FRI s medlemsvirksomheder sig om konsekvenserne af fjernelsen af den FRI i medierne 454 gange blev FRI omtalt i artikler i aviser, fagblade og webmedier samt enkelte gange i radio og tv. Dermed er målsætningen i FRI s strategi om 300 omtaler på et år til fulde nået. Dette skyldes ikke mindst den store omtale af kritikken af lønningerne i DONG og af State of the Nation.

14 I PRESSEN OG INDFLYDELSE Tv og radio Henrik Garver bliver også kontaktet af tv og radio. FRI-direktøren har i 2012 udtalt sig 19 gange på tv og 32 gange i radioen. Det var især omtalen af de høje lønninger i DONG, men o gså det problematiske for rådgiverbranchen i fjernelsen af 33A samt lanceringen af State of the Nation-rapporten, der trak direktøren i tv- og radiomedierne. KORT NYT Ny pressechef i FRI 13 Lars Flindt Pedersen tiltrådte den 1. oktober stillingen som pressechef, efter at Nina Lusty fratrådte stillingen i juli, Lars Flindt Pedersen er cand.comm. i journalistik fra RUC og kom fra en stilling som presserådgiver i DSB s kommunikationsafdeling. Han skal bl.a. fortsætte Nina Lustys gode arbejde med at gøre FRI-dagsordner synlige for offentligheden.

15 Byggeri RENOVERING, GLOBALISERING OG PRODUKTIVITET Inden for byggeri har FRI i det seneste år sat særlig fokus på tre byggepolitiske emner, nemlig: energirenovering, globalisering og produktivitet. Særligt har energirenovering fyldt meget, ligesom der også har været brugt meget tid på digitalisering og præmisserne for cunecos arbejde i FRI s byggerelaterede udvalg. 14 Energirenovering I takt med at energikravene for nybyggeri i 2015 og 2020 blev strammet, kom energirenovering meget højt på det politiske nødvendighedsbarometer, så Danmark kunne komme i mål med EU s energisparemål for 2050 og regeringens egne mål for Byggeriudvalget satte i 2012 mål op for, hvordan byggeriet kan opnå bedre energibesparelser: at energimærkerne aktiveres, så de fører til konkrete energiforbedringer at få energiselskabernes energispareindsats til at have mere fokus på bygninger at få bygherrer til at tænke i totaløkonomi og helhedsløsninger at få skabt et værktøj, som kan bere gne det aktuelle forbrug i bygninger, så det ikke fejlagtigt fremstår, som om det er rådgiverne, der regner forkert. FRI udnytter enhver mulighed for at præsentere udvalgets fokusområder for alle, der vil lytte. Udvalget oplever heldigvis også en lydhørhed over for flere af ovenstående emner. Sidst på året lavede regeringen et netværk for energirenovering. FRI s medlemmer deltager i de forskellige grupper, og deltagerne bliver rost for deres viden og engagement. Arbejdet skal munde ud i et katalog over initiativer i slutningen af Globalisering Da Byggeriudvalget i 2012 diskuterede globalisering var udgangspunktet, at tidligere var det at blive international noget, virksomheder kunne tilvælge. I dag er det ikke et valg. Globaliseringen er kommet til os; og det er uanset om rådgiveren er stor eller lille. Internationale virksomheder byder nu også på opgaver i Danmark. Vi ser opgaver blive løst af indiske ingeniører eller polske håndværkere. Politisk set betyder det, at FRI mener, at vi i så vidt mulig grad skal bygge vores regler og lovgivning på internationale standarder, og at vi i den tekniske lovgivning skal stille funktionskrav og ikke komponentkrav. Det giver os mulighed for at f inde løsninger, der er konkurrencedygtige internationalt.

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

FRI ÅRSBERETNING 2013

FRI ÅRSBERETNING 2013 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Indholdsfortegnelse FRI en forening, der både lytter og bliver lyttet til...04 Konjunktur: Omsætningen når nye højder...06 fri skal præge ny udbudslov og AB-system....08

Læs mere

Udgifter til ud-/tilbud

Udgifter til ud-/tilbud Udgifter til ud-/tilbud Den fælles interesse i at reducere transaktionsomkostningerne Af Jesper Nybo Andersen formand for Foreningen af Rådgivende Ingeniører 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Notat: Uhensigtsmæssig regulering i forhold til produktiviteten i danske rådgivende ingeniørvirksomheder

Notat: Uhensigtsmæssig regulering i forhold til produktiviteten i danske rådgivende ingeniørvirksomheder Til: Kopi: Fra: Produktivitetskommissionen Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Ref.: HG/HG E-mail: hg@frinet.dk 22. marts 2013 Notat: Uhensigtsmæssig regulering i forhold til produktiviteten i danske

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl.

Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl. Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl. 15-18 i København Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020

Læs mere

Hvad er Bygherreforeningen

Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Bygherreforeningen er en interesseorganisation for professionelle bygherrer i Danmark. Medlemsskaren repræsenterer ca. 100 af Danmarks største bygherrer,

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Medlemstilfredshedsundersøgelse. Oktober 2013

Medlemstilfredshedsundersøgelse. Oktober 2013 Medlemstilfredshedsundersøgelse Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater opsummeret... 2 2. Om denne rapport... 3 2.1 Spørgeramme og skala... 3 2.2 Opbygning af rapporten... 3 2.3 Baggrundsoplysninger...

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR RÅDGIVERNES SYNSPUNKT

DANMARKS INFRASTRUKTUR RÅDGIVERNES SYNSPUNKT Præsentation ved BaneBranchens årskonference 2011 Henrik Garver, Foreningen af Rådgivende Ingeniører DANMARKS INFRASTRUKTUR RÅDGIVERNES SYNSPUNKT Hvem er FRI? 400 Rådgivende Ingeniørvirksomheder 12.000

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

FRI Dialogmøder 2014. København, Aalborg, Aarhus, Kolding

FRI Dialogmøder 2014. København, Aalborg, Aarhus, Kolding FRI Dialogmøder 2014 København, Aalborg, Aarhus, Kolding Dagsorden FRI og rådgiverbranchen lige nu Markedet brancheudvikling og rammebetingelser FRI status mærkesager, aktiviteter og strategi Ny Udbudslov

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68. Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68. Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68 Referat Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere