Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008"

Transkript

1 Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2008 Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 1

2 Udbudsvilkår Indholdsfortegnelse INDLEDNING GENERELT ANVENDELSE AF UDBUDSMATERIALET M.V UDBUDDETS OMFANG OG DEN UDBUDTE KØRSEL KRAV TIL VOGNENE KRAV TIL KØRSLENS UDFØRELSE HVEM KAN BYDE? TILBUDDETS FORM PRISNIVEAU TIDSFRISTER OG TIDSPLAN HENVENDELSER OG ORIENTERINGSMØDE KONTRAKTLØBETID OG FREMTIDIGE UDBUD VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSESLOVEN AKTINDSIGT, OFFENTLIGGØRELSE TILDELINGSKRITERIER REDUKTION I PLANLÆGNINGSPRISEN KONTRAKTINDGÅELSE...14 BILAG A KØRSEL UNDER PLANETSYSTEMET...15 BILAG B ANGIVELSE AF BYOMRÅDE FOR VOGNGRUPPER / TAXACENTRALER...24 BILAG C GARANTIVOGNE...25 BILAG D BESKRIVELSE AF DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING...27 BILAG E GÆLDSERKLÆRING...28 BILAG F TILBUDSBLANKET 1 - ENKELT VOGN...29 BILAG F TILBUDSBLANKET 2 - VOGNGRUPPE...31 BILAG F TILBUDSBLANKET 3 - GARANTIVOGN...33 BILAG F TILBUDSBLANKET 4 - GARANTIVOGN...34 BILAG F TILBUDSBLANKET 5 - GARANTIVOGN...35 BILAG G SMS / GPS- UDSTYR...36 KONTRAKT OM KOORDINERET KOLLEKTIV TRAFIK...37 BILAG 1 REGULERING FOR PRIS- OG LØNUDVIKLING...45 BILAG 2 VOGNTYPER OG KRAV TIL VOGNE...46 BILAG 3 INDBERETNINGSSKEMA...49 BILAG 4 UNDERSKRIFTSBLAD...50 Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 2

3 Udbudsvilkår Indledning Trafikselskabet i Region Midtjylland, Midttrafik, er en fusion af Århus Sporveje Trafikselskabet, Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab (VAFT), dele af Vejle Amts Trafikselskab (VAT) og de tidligere Ringkøbing og Århus amter. En af Midttrafiks målsætninger er at tilbyde kollektiv trafik på et niveau, der er afstemt efter områdets befolkningsunderlag og den faktiske brug. I meget tyndt befolkede områder betyder det, at der er et meget lille udbud af kollektiv trafik med busser på andre tidspunkter, end når skolebørnene skal transporteres. 1 Generelt. Den udbudte kørsel omfatter variabel kørsel, der bestilles fra gang til gang. Kørslerne består i dag af følgende områder: - Kørsel med deltagere i den lovpligtige individuelle handicapkørselsordning (handicapkørsel). - Kørsel med åbne brugere (Midttur). - Kørsel med teletaxi. - Kørsel indenfor den siddende patientbefordring. - Kørsel for kommuner. Indenfor nogle af ovenstående områder skal passagererne betale en egenbetaling. Denne betaling skal betales i vognen ved kørslens start. Det er chaufførerne eller vognmændenes eget ansvar at opkræve denne egenbetaling. Kørslen planlægges ved hjælp af kørselskoordineringssystemet Planet. Det skal oplyses, at Midttrafik også administrerer koordineret trafik med andre systemer, som ikke er omfattet af dette udbud. Midttrafik er kontraktpart for variabel kørsel. Herunder for fast bestilt variabel kørsel, der er faste bestillinger af variabel kørsel for en længere periode. Midttrafik koordinerer i størst mulig omfang kørslen på tværs af de forskellige kørselsordninger. Kørslen koordineres løbende ved hjælp af IT-systemet Planet. Bestillingerne lægges ind i Planet, der automatisk planlægger kørslen og udsender kørselsordre til de vognmænd/vogne, der skal udføre kørslen. Anvendelse af Planetsystemet er nærmere beskrevet i bilag A. Vogne, der er tilkoblet Planet, vil blive anvendt til at befordre personer under alle tilsluttede kørselsordninger, i det omfang den enkelte vogn opfylder krav hertil. Hvis Midttrafik i kontraktperioden indgår aftale om tilslutning af yderligere kørselsordninger, vil kørslen under disse ordninger også skulle udføres. Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 3

4 Udbudsvilkår 2 Anvendelse af udbudsmaterialet m.v. Udbuddet foretages som offentlig udbud i henhold til Udbudsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 (Forsyningsvirksomhedsdirektivet). Udbudsmaterialet består af: - Udbudsvilkår med bilagene A-G. - Kontrakt med bilag. De generelle udbudsvilkår indeholder vejledninger og krav til byderen for afgivelse af tilbud. Kontrakten fastlægger de krav, der vil være gældende for kørslens udførelse, og angiver hvordan forholdet mellem Midttrafik og vognmanden reguleres. Grundlaget for kontraktindgåelse er det samlede udbudsmateriale, med evt. rettelser og skriftlige svar på spørgsmål. Midttrafik er aftalepart for al kørslen. Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 4

5 Udbudsvilkår 3 Udbuddets omfang og den udbudte kørsel. Udbuddet omfatter al kørsel, der udføres under Planetsystemet. Det er pr. 1. januar 2008 følgende kørselsordninger: - Handicapkørsel for borgere i Region Midtjylland dog ikke for borgere i Århus Kommune der varetages på anden vis. Herudover mangler vi endelig afklaring af om handicapkørslen med borgere i Hedensted Kommune bliver en del af dette udbud. Når dette er afklaret vil det bliver meddelt på - Siddende patientbefordring for borgere i det tidligere Ringkøbing Amt. - Siddende patientbefordring eksklusiv kørsel med borgere i kørestol i det tidligere Viborg Amt. - Kørsel med åbne brugere (Midttur) i hele Region Midtjylland. - Teletaxikørsel. Pr. 1. februar 2008 inddrages følgende yderligere kørselsordninger: - Siddende patientbefordring med borgere i kørestol i det tidligere Viborg Amt. - Siddende patientbefordring i Horsens og Hedensted kommuner. I dag varetager Midttrafik også kommunal variabel kørsel i følgende kommuner: - Lemvig - Skive - Viborg Det er ikke på nuværende tidspunkt endelig afklaret om denne kørsel pr. 1. januar 2008 fortsat ville skulle varetages af Midttrafik og dermed være en del af den udbudte kørsel i dette udbud. Midttrafik forventer en endelig afklaring af dette inden fristen for afgivelse af tilbud udløber. Når der er en afklaring af dette vil det blive meddelt på Det samlede antal kørsler der forventes at skulle udføres under dette udbud er ca enkeltture. I løbet af kontraktperioden vil der kunne tilgå yderligere kørselsordninger eller øvrige kommuner kan i samarbejde med Midttrafik beslutte at lade Midttrafik varetage kommunale variable kørsler. Disse kørsler vil, i så fald, skulle udføres af de bydere der afgiver tilbud på dette udbud. Den udbudte kørsel udbydes i 2 aftaleformer: A) Variabel kørsel uden garanti for kørselsomfanget. Som beskrevet ovenfor forventes det samlede antal ture at blive ca enkeltture. Der indgås aftale til udførelsen af denne kørsel med alle bydere der afgiver et konditionsmæssigt korrekt tilbud. Der er således ikke en øvre grænse for det samlede antal vog- Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 5

6 Udbudsvilkår ne, der vil blive lavet aftaler med. På denne kørsel bydes der med en timepris for køretid og for vente/servicetid, vogntype og vognplacering. Der stilles ikke garanti for et bestemt kørselsomfang for den variable kørsel under aftaleform A. B) Variabel kørsel med garantiperiode (garantivogne). Vogne under denne aftaleform skal være til rådighed for Midttrafik (tilknyttet Planetsystemet) i de angivne tidsrum på alle hverdage. Uanset om Midttrafik benytter vognen til kørsel eller ej, garanterer Midttrafik betaling for et fast antal timer hver pr. dag i et nærmere defineret tidsrum (garantiperioden). I rådighedsperioden skal vognen være til rådighed for Midttrafik. Udenfor garanti- og rådighedsperioden kan vognmanden vælge at lukke vognen, indlægge privatrejser eller vælge at have vognen åben på de vilkår der gælder under aftaleform A. I garantiperioden kan der efter ønske fra vognmanden indlægges pauser. Pauser betales ikke af Midttrafik og vil blive trukket i de garanterede timer. Der udbydes 17 vogne efter denne aftaleform. Hvis det i kontraktperioden, af Midttrafik, vurderes nødvendigt at indgå yderligere aftaler med garanteret kørsel, vil tildelingen af disse blive afgjort ud fra billigste pris i den by hvor vognen skal være stationeret. For disse yderligere aftaler vil der udelukkende blive valgt mellem de vogne der allerede er indgået aftale med under aftaleform A. Alle vogne, der indgås aftale med vil blive lagt ind i Planetsystemet med et hjemsted, som byderen selv fastlægger i tilbuddet. For taxier skal hjemstedet være i overensstemmelse med tilladelse til taxikørsel. Grupper af vogne, der udfører kørsel under aftaleform A og som er tilsluttet en taxibestillingscentral, vil blive indlagt som en vogngruppe, med hjemstedet defineret som byområdet. Byområdet skal fremgå af tilbuddet, som beskrevet i bilag B. Enkeltvogne under en bestillingscentral kan indlægges som driftsvognløb, med hjemsted som byderen selv fastlægger i tilbuddet. Hertil afgives tilbud på tilbudsblanket 1, enkeltvogne. Dette kan være aktuelt hvis der under en bestillingscentral kun er 1 vogn af en bestemt type, eller hvis en konkret vogn overvejende er besat med private kørselsopgaver. Det er Midttrafik, der i det konkrete tilfælde afgør, om en vogn, der er tilknyttet en bestillingscentral, skal indlægges som driftsvognløb. Fordeling af kørsel (Variabel kørsel) Variabel kørsel (Aftaleform A) fordeles på vogne af Planetsystemet. Grundprincippet er, at den vogn, der giver den mindste udgift for Midttrafik, vælges til at udføre kørslen. Planetsystemet holder samtidig styr på, at en vogn kun bliver valgt, hvis den opfylder de fysiske krav, dvs. at der er ledige pladser i vognen af den påkrævede type, at den er forsynet med lift, hvis det er påkrævet osv. Valget sker således blandt vogne, der er egnet til at udføre kørslen og på grundlag af en sammenvejning af timepris for kørsel og ventetid, geografisk placering af hjemstedet og hvis det er vogne, der er ude at køre i forvejen, udgifterne ved at køre vognen frem i stedet for at starte en ny vogn op. Modellen for fordeling af kørsel i Planetsystemet indebærer, at chancen for at få kørsel vil være større, jo lavere timepris, man tilbyder at køre for, og jo bedre man er placeret geografisk i forhold til den kørsel, der skal udføres. Eksempler på Planets valg af vogne er vist i bilag A. Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 6

7 Udbudsvilkår Variabel kørsel med garantiperiode vil blive udført med faste vogne, der vælges blandt de indkomne tilbud. I garantiperioden vil Planet-systemet sikre, at disse vogne vil køre så meget som muligt. Kørsel jule- og nytårsaften Vogne under aftaleform B samt vogne, der kan medtage kørestole i aftaleform A, skal stå til rådighed for Midttrafik den og fra kl til hhv kl , med mindre man er forpligtet af kontrakt til anden side i det pågældende tidsrum. (Dokumentation for anden kørselsaftale skal vedlægges tilbudet) Der vil være mulighed for at indlægge en spisepause af maks. 2,5 timers varighed på vognens hjemsted i tidsrummet kl til i forbindelse med kørsel den og Ønsker til spisepausens tidsmæssige placering meddeles til Midttrafik, senest den 1. december. Ellers fastlægges spisepausens placering af Midttrafik. Kørsel den og vil blive honoreret med timepriserne plus et tillæg på 50 %, hele døgnet. Midttrafik forbeholder sig ret til helt eller delvist, at lade kørslen jule- og nytårsaften udføre på anden måde. Hvis Midttrafik vælger denne løsning vil faste timepriser eller taxameter skulle anvendes. Kørsel udenfor Region Midtjylland En del af kørselsopgaverne vil foregå udenfor Region Midtjylland. 4 Krav til vognene Vognene og udstyr skal opfylde de krav om indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne til enhver tid måtte stille hertil. De vogne, der anvendes til kørslen, skal være egnede til kørselsopgaven. De forskellige ture stiller forskellige krav til vognudstyr og indretning. Midttrafik er bekendt med, at flere vogne kan ændre kapacitet, f.eks. ved omflytning af sæder og i forhold til pladskrav til kørestole. De detaljerede retningslinjer fremgår af kontraktens bilag 2. Kan det tilbudte materiel ikke indsættes fra kontraktstart, skal vognmanden oplyse hvilket midlertidigt materiel, der blive anvendt til kørslen. Midlertidigt materiel skal erstattes af det tilbudte materiel senest 3 måneder efter kontraktstart. Vogntyper og kravene til de enkelte vogntyper fremgår af bilag 2 i kontrakten. Kravene er minimumskrav, som skal opfyldes af alle vogne. Maks. vognalder er 10 år. Udstyr til kommunikation Vogne der udfører variabel kørsel med garantiperiode, skal være udstyret med GPS navigationsanlæg samt godkendt SMS/GPRS udstyr til modtagelse af ture med tilsluttet GPS Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 7

8 Udbudsvilkår antenne, jvf. kontraktens bilag 2. Enkelte af disse vogne skal være udstyret med trappemaskine, de nærmere retningslinjer fremgår af kontraktens bilag 2. Alle enkeltvogne der kører mere end 10 timer pr. uge målt som et gennemsnit over 2 måneder, skal være forsynet med udstyr der gør Midttrafik i stand til at modtage GPS positioner fra vognen hver 5. minut. (jf. bilag H). Udstyret skal kunne modtage og sende meddelelser til og fra Planet-systemet. Udstyret anskaffes og vedligeholdes af vognmanden. Hvis en vognmand vælger at anvende FAX til kommunikation skal denne være overvåget i hele vognen eller vognenes åbningstid. Hvis Midttrafik erfarer at dette ikke er tilfældet vil vognmanden få valget mellem at lukke vognen eller vognene, eller at udstyre disse med godkendt SMS udstyr. Ved bud med vogngrupper, hvor samme byder samlet byder med flere end 4 biler og hvor de tilmeldte biler kører mere en 10 timer pr. uge målt som et gennemsnit over 2 måneder, skal der senest 2 måneder efter at denne kørselsmængde er konstateret, være mulighed for en automatisk udsendelse af kørselsordrer fra Planet. Midttrafik vil, i den beskrevne situation, på det tidspunkt ikke acceptere kommunikation via FAX. I tilfælde af at den beskrevne kørselsmængde er tilstede, er det endvidere et krav at Midttrafik fra hver enkelt vogn kan modtage GPS positioner hver 5. minut. Der vil kunne anvendes forskellige løsninger til den automatiske udsendelse af kørselsordrer og det er op til byder at vælge den løsning der passer bedst. Løsningen skal dog endelig godkendes af Midttrafik. Vogne der kan sende GPS positioner mindst hver 5. minut, direkte til Midttrafiks planetsystem vil få et fradrag på 5 kr. i planlægningstimeprisen for kørsel. Registreringen af GPS-data og Midttrafiks anvendelse af disse er beskrevet i Bilag A. Krav for SMS/GPS udstyr er beskrevet i bilag G. Vogne med SMS/GPS udstyr vil i forhold til vogne uden SMS/GPS udstyr have større chance for at få del i den kørsel der planlægges med et kortere varsel end de normale 2 timer idet disse vogne indgår i kørselsplanlægningen med kortere varsel end vogne med andre kommunikationsformer. Eksempler på kørsler der dagligt, tvunget af omstændighederne, vil blive planlagt med kortere varsel end de normale 2 timer vil fortrinsvis være Patientbefordring. Herudover giver det, både for vognmænd og Midttrafik, en række driftsmæssige fordele at der er en SMS/GPS kommunikation. Vogne der udfører kørsels på tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring skal på vognens sider have påskrevet ID-nummer, samt firmanavn i overensstemmelse med EPtilladelsen. I samtlige vogne, samt reservemateriel, skal der forefindes mobiltelefon. Telefonen skal være forsynet med udstyr, så den til enhver tid kan betjenes under kørsel efter gældende lovgivning. Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 8

9 Udbudsvilkår 5 Krav til kørslens udførelse Midttrafik lægger vægt på, at betjeningen af passagererne sker på en god og forsvarlig måde. Vognmanden og chaufførerne er forpligtet til at følge de retningslinjer der fremgår af kontraktens 6-9. Midttrafik forventer i øvrigt, at opfølgning på passagerbetjeningen sker i et tæt samarbejde mellem Midttrafik og vognmændene. Midttrafik stiller krav om, at alle der befordrer kørestole, har gennemgået Befordring af bevægelseshæmmede, der er af 5 dages varighed eller tilsvarende uddannelse inden de sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel for Midttrafik. Vognmænd, der opnår kontrakt på liftvogne efter aftaleform B (garantivogne), skal dokumentere uddannelse for samtlige chauffører, der anvendes til at køre under aftaleform B. Vognmanden skal sikre, at alle chauffører er bekendt med de til enhver tid gældende regler for de enkelte kørselsordninger. Det er ligeledes vognmandens ansvar, at chaufførerne er uddannet i at anvende det foreskrevne tekniske udstyr. 6 Hvem kan byde? Aftale om kørsel kan indgås med såvel enkeltpersoner som et selskab eller en anden juridisk person. Den udbudte kørsel er almindelig rutekørsel og kan derfor udføres med såvel busser som taxi. Kørslen kan også udføres af køretøjer indregistreret til højst 9 personer, føreren inkl., uden taxibevilling. Kørsel med busser kræver tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring (EP-tilladelse) efter busloven fra Færdselsstyrelsen. Kørsel med køretøjer, indregistreret til højst 9 personer kræver tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring (EP-tilladelse) efter busloven fra Færdselsstyrelsen. Kørsel med taxi kan ske på grundlag af taxibevillingen. Dokumentation for, at EP-tilladelse efter busloven eller taxibevilling foreligger eller kan opnås, vedlægges tilbuddet. Byderen skal endvidere - i henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", nr. 336 af afgive tro og love erklæring herom, som skal vedlægges tilbuddet. Erklæringen afgives på det i bilag E viste skema, der også udleveres som løst skema. Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om at Midttrafik må indhente oplysninger hos Told og Skat om uforfalden moms eller skattegæld. På forlangende skal byderens økonomiske og faglige baggrund dokumenteres. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 9

10 Udbudsvilkår 7 Tilbuddets form Tilbuddet afgives på de tilbudsblanketter, der er vedhæftet som bilag F. Tilbudsblanket 1 Enkeltvogne Anvendes til afgivelse af tilbud på variabel kørsel (Aftaleform A) hvis vognene skal tilsluttes som enkeltvogne. Tilbudsblanket 2 Vogngrupper Anvendes til afgivelse af tilbud på variabel kørsel (Aftaleform A) hvis vognene skal tilsluttes som vogngrupper. Tilbudsblanket 3 Variabel kørsel med garantiperiode (garantivogne), vogntype 2 Anvendes til afgivelse af tilbud på Aftaleform B for vogne af vogntype 2. Tilbudsblanket 4 Variabel kørsel med garantiperiode (garantivogne), vogntype 5 Anvendes til afgivelse af tilbud på Aftaleform B for vogne af vogntype 5. Tilbudsblanket 5 Variabel kørsel med garantiperiode (garantivogne), vogntype 5, med trappetjener Anvendes til afgivelse af tilbud på Aftaleform B for vogne af vogntype 5 med trappetjener. Tilbudsblanketterne udleveres også som løse skemaer, og kan endvidere hentes på: Tilbud fremsendes / afleveres i lukket kuvert, tydelig mærket: Tilbud Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner ekskl. moms. Tilbudspriserne skal omfatte samtlige omkostninger ved den pågældende kørsel. Tilbudspriser skal afgives som: Timepris for køretid og Timepris for ventetid (servicetid). Opstartsbeløb på: enten 0 kr., eller 20 kr., eller 50 kr. Ved bud på aftaleform B (garantivogn) skal der ikke angives opstartsbeløb for perioden mandag-fredag kl , da opstartsbeløbet er 0 kr. I de tidsrum, der ligger uden for garanti- og rådighedsperioden, skal der køres efter samme vilkår, som gælder for variabel kørsel uden garanti (Aftaleform A). Der skal altså, hvis man ønsker at køre på andre tidspunkter end mellem på hverdage, afgives bud på begge tidsperioder. Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 10

11 Udbudsvilkår Der kan for samme vogn afgives tilbud på kørsel både på aftaleform A og B. Der skal udfyldes en blanket for aftaleform A og en blanket for aftaleform B, hvis vognen både bydes som aftaleform A og B. Afgives der 2 tilbud med samme vogn, skal det tydeligt fremgå af tilbudsblanketten for aftaleform B. Hvis Midttrafik vælger et tilbud om kørsel efter aftaleform B, vil der ikke kunne opnås kørsel efter aftaleform A med den samme vogn. Betalingsmodellen er nærmere beskrevet i Bilag A. Timepriserne angives opdelt på følgende tidsperioder: - Mandag-fredag Øvrig tid Vognene er til Midttrafiks disposition i det tidsrum, Midttrafik betaler for det. Der må altså ikke udføres anden kørsel end for Midttrafik i den periode Midttrafik betaler. Der udfyldes en tilbudsblanket for hver vogn/vogngruppe. For kørsel under aftaleform A angives på tilbudsblanketten: Om man ikke kan køre den og 31.12, fordi man er forpligtet af anden kontrakt. (Dokumentation herfor vedlægges). For de enkelte vogne forpligter byder sig til at opfylde de minimumskrav til vogntyper der fremgår af bilag 2. I forbindelse med kontraktindgåelsen vil Midttrafik indhente mere detaljerede oplysninger om de enkelte vogne. Angivelse af hjemsted for enkeltvogne / byområde for vogngrupper på tilbudsblanketten Enkeltvogne. Hver vogn kan have sit hjemsted som vognmanden selv fastlægger i tilbuddet, dog skal hjemstedet for taxier være i overensstemmelse med tilladelse til taxikørsel. Hjemstedet kan ikke ændres i kontraktperioden. Vogngrupper. For vogngrupper angives et antal sammenhængende Planetzoner (mindst 4) som hjemsted for vognene i vogngruppen. Hjemstedet for vognene i vogngruppen kaldes byområdet. Se endvidere bilag B. Tilbuddet skal udformes således, at alle oplysninger fremgår af tilbudsmaterialet. Forbehold Eventuelle forbehold skal anføres på tilbudsblanketten. Forbehold kan medføre, at tilbuddet må forkastes. Alternative bud Alternative bud accepteres ikke. Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 11

12 Udbudsvilkår 8 Prisniveau. Tilbuddet angives i aktuelt prisniveau. Tilbudspriserne for kørsel under aftaleform A vil ikke blive reguleret i kontraktperioden. Såfremt kontrakterne forlænges med mere end 6 måneder, jf. pkt. 11, vil kontraktbetalingen blive reguleret pr. 1. april 2009 med samme reguleringsindeks som anvendes ved for kontrakterne om Midttrafiks buskørsel. Reguleringsindekset er beskrevet i bilag 1. I tilfælde af en forlængelse af kontrakterne for aftaleform B på mere end 2 måneder, vil priserne i garantiperioden blive reguleret pr. 1. marts 2008 med samme reguleringsindeks som anvendes ved for kontrakterne om Midttrafiks buskørsel. Reguleringsindekset er beskrevet i bilag 1. 9 Tidsfrister og tidsplan Tilbud skal være Midttrafik i hænde senest tirsdag den 6. november 2007 kl , dansk tid på Midttrafiks adresse: Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg Tilbudskuverten mærkes tydeligt med: Tilbud Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik. Tilbud, der afleveres personligt, skal afleveres i receptionen. Alle tilbud skal vedstås indtil den 1. februar Henvendelser og orienteringsmøde Det samlede udbudsmateriale kan: Rekvireres i trykt udgave ved at fremsende en til med oplysning om navn, adresse og . Downloades fra Midttrafiks hjemmeside: under Om Midttrafik Det skal bemærkes, at al information om udbudsmaterialet i form af rettelser og svar på spørgsmål, vil blive lagt på Midttrafiks hjemmeside som beskrevet nedenfor. Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet/forståelsen af udbudsmaterialet eller vedr. procedurespørgsmål skal stiles skriftligt til Midttrafik. Henvendelser med henblik på verifikation af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk. Alle henvendelser vedr. udbuddet skal rettes til følgende: Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 12

13 Udbudsvilkår Casper Jul Nielsen på eller tlf Der vil blive afholdt orienteringsmøde med lejlighed til at stille spørgsmål om udbudsmaterialet: Mandag d. 22. oktober 2007, kl i Silkeborg Medborgerhus, Sal B, Søvej 3, Silkeborg. Der vil blive serveret et rundstykke med kaffe/te. OBS: Husk tilmelding, senest torsdag d. 11. oktober 2007 kl. 12 på mail eller på tlf Alle skriftlige spørgsmål samt de stillede spørgsmål på orienteringsmødet og telefoniske forespørgsler, som Midttrafik vurderer kan have generel interesse for øvrige tilbudsgivere, besvares skriftligt. Spørgsmål og svar vil blive løbende ca. en gang om ugen - blive lagt på Midttrafiks hjemmeside: under Om Midttrafik. Det angives ikke, hvem der har stillet spørgsmålet. Spørgsmål kan stilles indtil 11 dage før tilbud afgives, dvs. senest fredag d. 26. oktober Senest 6 dage senere vil samtlige spørgsmål og svar kunne læses på hjemmesiden. 11 Kontraktløbetid og fremtidige udbud Kontrakterne for kørselsform A og B, starter pr. 1. januar 2008 og løber frem til 31. december Midttrafik har mulighed for at forlænge kontrakterne i op til 12 måneder. Meddelelse om evt. kontraktforlængelse vil blive givet med 1 måneds varsel, dvs. senest 30. november 2008 Der vil ikke blive udbudt kørsel eller indgået yderligere aftaler med nuværende eller nye vognmænd under denne aftaleform i kontraktperioden, med mindre der kommer til at mangle vogne af en bestemt type i et område. 12 Virksomhedsoverdragelsesloven Der vil efter Midttrafiks opfattelse ikke være tale om virksomhedsoverdragelse i forbindelse med udbuddet, men særligt overtagelse af materiel og/eller personale kan bringe forholdet ind under virksomhedsoverdragelsesloven. 13 Aktindsigt, offentliggørelse. Ca. 14 dage efter udløbet af tilbudsfristen vil Midttrafik offentliggøre en oversigt over, hvem der har indgivet tilbud, hvilken kørsel tilbuddet omfatter, tilbudspriser og om der er taget forbehold. Midttrafik forbeholder sig ret til ikke at oplyse indholdet af evt. forbehold. Dette svarer til oplysningerne på tilbudsblanketterne. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 13

14 Udbudsvilkår Der kan ikke, f.eks. ved forbehold, kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. 14 Tildelingskriterier Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til Udbudsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) Der vil blive set bort fra tilbud som skønnes urealistiske eller tilbud fra vognmænd, som ikke skønnes at kunne udføre opgaven. For kørsel under aftaleform A vil der blive indgået kontrakt med alle tilbudsgivere, der opfylder kriterierne under pkt. 6, og som har afgivet tilbud i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Tildeling af kontrakt forudsætter accept af de i kontrakten fastsatte vilkår. For kørsel under aftaleform B, sker tildelingen udelukkende efter pris i perioden mandagfredag fra Køretid vægtes med 70% og servicetid vægtes med 30%. Tildeling af kontrakt forudsætter accept af de i kontrakten fastsatte vilkår. 15 Reduktion i planlægningsprisen Vogne, der kører under aftaleform B (garantivogne), får i øvrig tid en reduktion i planlægningsprisen på 30 kr. for køretid. Dette fradrag gælder i den valgfri periode, altså fra på hverdage og i hele weekenden. Vogne, der kører under aftaleform A og som er i stand til at sende GPS positioner til Midttrafiks system minimum hver 5. minut får en reduktion i planlægningsprisen på 5 kr. for køretid. Reduktionen i planlægningsprisen ændrer ikke på afregningsprisen vognmanden får den samme afregning. Men vognen vil indgå i planlægningen med en lavere pris og det vil forøge chancen for at få kørsel. 16 Kontraktindgåelse Det i kontraktens bilag 4 viste dokument udfyldes og underskrives af parterne. Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 14

15 Bilag A Kørsel under Planetsystemet Bestilling af rejser Bestilling af rejser modtages af Midttrafiks kørselskontor eller pågældende kommune /sygehus/ institution, alt efter hvad der er aftalt. Det personale, der modtager bestillingerne, lægger de bestilte rejser ind i Planetsystemet. Den enkelte chauffør eller vognmand er ikke involveret i modtagelsen af bestillinger fra brugerne. Når de bestilte rejser lægges ind i Planetsystemet, sker der en automatisk planlægning af kørslen til senere udsendelse af køreordre til de vogne/vognmænd, der skal udføre kørslen. Kørselsplanlægning under Planet Planetsystemet planlægger kørslen så den udføres bedst og billigst af de vogne, der er tilkoblet systemet. Planetsystemet tager i planlægningen hensyn til en lang række faktorer: - Vogntype - Hvor vognen befinder sig - Hvor mange passagerer der er plads til - Hvilke sæder der er ledige - Hvad vognen koster - Hvorfra og hvortil der skal køres - Vejstandard - Trafikkens hastighed - Osv. Alle disse oplysninger anvender Planetsystemet til at planlægge kørslen og fordele den på vogne. Resultatet af planlægningen er et antal vognløb, der i de fleste tilfælde består af flere sammenkædede ture, men også kan bestå af en enkelt tur. Information om vognløbene udsendes via køreordre til vognene. Planetsystemet vælger altid den billigste vogn, der kan opfylde kravene og af vognmanden er sat til rådighed for Midttrafik, til at udføre en konkret kørselsopgave. Det betyder, at jo lavere timepris en vogn har, jo større chance vil der være for at få kørsel. De økonomiske gevinster ved anvendelse af Planetsystemet opnås ved: - at tomkørslen minimeres. - at der kommer til at sidde flere passagerer i vognen på samme tidspunkt. Udsendelse af køreordre til vognene Udsendelse (udråb) af køreordrer til de enkelte vogne sker automatisk gennem Planetsystemet, i takt med at kørslen planlægges. Køreordren formidles til den enkelte vogn via SMS/GPRS - styring eller i enkelte tilfælde på fax. SMS-systemet gør, at chaufføren kan læse køreordren på det udstyr der i vognen. På køreordren er hver tur beskrevet med tids- Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 15

16 punkt, adresse, navnet på den person, der skal hentes. Hvis kørslen inkluderer transport af en bruger siddende i kørestol, oplyses det også. Hvis der skal opkræves betaling fra brugeren, fremgår det også af køreordren. Da kørslen planlægges i den takt, bestillingerne indløber fra brugerne, opstår der løbende ændringer/justeringer i forhold til de køreordrer, der er varslet. Der kan løbende kobles flere rejser på de enkelte vogne, ligesom rejser kan blive overflyttet fra en vogn til en anden. Da chaufføren kun får et stop ad gangen, vil chaufføren ikke bemærke ændringerne. Gennem Planetsystemet udsender Midttrafik varsling om forestående kørsel til de enkelte vognmænd. Der udsendes varsling fra ca. kl og 2 timer frem, omfattende kørsel fra varslingstidspunktet og 30 timer frem. De varslede køreordrer beskriver kun den kørsel, der forventes at blive tildelt de enkelte vogne. Som beskrevet ovenfor kan der løbende opstå ændringer i forhold til de udsendte varslinger. Der udsendes igen varsling omkring kl , omfattende kørsel 12 timer frem. Den seneste udmelding ligger fast til kl næste morgen. Disse varslinger kan enten udmeldes på fax eller via . Ved anvendelse af vil man som hovedregel modtage varslingerne umiddelbart efter henholdsvis kl og Midttrafik forventer at den nuværende praksis for udringning af natvognløb ophæves og erstattes af vognmandens forpligtelse til at holde sig orienteret om kørslen gennem overvågning af køreordrer eller via vognmandsportalen, der bl.a. giver overblik over aftenens og nattens kørsler for de enkelte vognløb/vogngrupper. Driftsovervågning gennem Planetsystemet Vognmanden eller den enkelte chauffør har selv pligt til at løse problemer i forbindelse med afviklingen af kørslen. Kan problemer (f.eks. defekte vogne, større forsinkelser, forkerte adresser) ikke umiddelbart løses af vognmanden/chaufføren, kontaktes Midttrafiks vognstyrer. Midttrafiks vognstyrer har til opgave at overvåge afviklingen af den samlede kørsel og løse opståede problemer, der ikke umiddelbart kan løses af vognmanden/chaufføren. Midttrafiks vognstyrer er således bindeleddet mellem Planetsystemet og de enkelte vogne. Det er væsentligt at bemærke, at Midttrafiks driftsovervågning af den samlede kørsel, ikke tilsidesætter vognmandens ansvar for selv at overvåge egen drift. Vogngrupper/enkeltvogne Vogne kan indlægges i Planetsystemet på to måder, enten som vogngrupper eller som enkeltvogne. Ved enkeltvognstilslutning tildeler Planetsystemet direkte kørslen til den enkelte vogn. Ved vogngruppe-tilslutning tildeler Planetsystemet kørslen til bestillingscentralen/vognmanden, som herefter finder den bedst egnede vogn til opgaven. Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 16

17 Vognmænd eller bestillingskontorer med mange vogne af samme type kan byde med vognene i en vogngruppe, hvis vognmanden selv har, eller er tilsluttet en bemandet bestillingscentral med en åbningstid mindst 7-21 alle dage. Man kan byde med flere vogngrupper inden for samme vogntype. I denne situation vil Planetsystemet tildele kørslen til en af vogngrupperne, hvorefter bestillingscentralen afgør, hvilken af de tilknyttede vogne i vogngruppen, der skal udføre kørslen. For vogne, der er tilsluttet som vogngruppe, er hjemstedet defineret som et byområde (Se endvidere bilag B). Enkeltvogn-tilslutning kan også benyttes af vogne under en bestillingscentral. Dette kan være aktuelt hvis der under en bestillingscentral kun er 1 vogn af en bestemt type, eller hvis en konkret vogn overvejende er besat med private kørselsopgaver. Enkeltvogne er altså tilknyttet en bestemt adresse og vogngrupper er tilknyttet et bestemt byområde. Omkostningerne ved at bruge en enkelt vogn beregnes således ud fra en bestemt adresse, hvorimod omkostningerne ved at bruge en vogngruppe, beregnes ud fra et bestemt byområde. Til- og framelding af vogne Når vogne skal spærres for Planetkørsel, skal vognmanden altid på forhånd meddele Midttrafiks vognstyrer, at vognen ikke er disponibel. Dette gøres ved at kontakte Midttrafiks vognstyrer, der enten lukker den pågældende vogn, eller indlægger en privatrejse (rejser der ikke er bestilt af kørselskontoret) i den aktuelle periode. Indlæggelsen af privatrejsen kan også foretages af chaufføren selv på udstyret i vognen eller på vognmandsportalen. Midttrafik ønsker, at så mange chauffører eller vognmænd som muligt, selv indlægger privatrejser. For vogngrupper skal vognmanden altid meddele Midttrafik, hvis antallet af disponible vogne i vogngruppen skal reduceres. GPS positionering Alle enkeltvogne under aftaleform A (variabel kørsel), der i alt kører mere end 10 timer pr. uge for Midttrafik målt som et gennemsnit over 2 måneder, skal være forsynet med et særligt SMS/ GPS udstyr, der gør Midttrafik i stand til at modtage GPS positioner fra vognen hver 5. minut. Ved bud med vogngrupper, hvor samme byder samlet byder med flere end 4 biler og hvor de tilmeldte biler kører mere en 10 timer pr. uge målt som et gennemsnit over 2 måneder, skal der også være udstyr tilstede der gør at Midttrafik kan modtage GPS positioner mindst hver 5. minut. GPS positionering giver Midttrafik mulighed for at få oplyst vognens position og hastighed, når vognen udfører kørsel. Hver gang chaufføren indhenter ny køreordre på sit SMS system, vil GPS positionen automatisk blive sendt sammen med de SMS data, der i forvejen sendes fra de enkelte vogne til Midttrafik. Formålet for Midttrafik med GPS er at få større overblik over trafiksituationen og opsamle GPS positioner mhp. fastsættelse af køretider. Midttrafik vil også benytte GPS positionerne i forbindelse med kundeklager o.l. Hos Midttrafik vil GPS informationerne blive vist på et digitalt kort. Midttrafik har i for- Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 17

18 bindelse med forsinkelser også mulighed for at indhente GPS positioner på de enkelte vogne. Midttrafik ønsker kun at indhente GPS positioner, når vognene er til rådighed for planetkørsel. Hvis vognen ikke er til rådighed for Midttrafik, kan udstyret slukkes og der sendes ikke GPS positioner til Midttrafik. Vogne der kan sende GPS positioner direkte til Planetsystemet mindst hver 5 minut, vil få et fradrag på 5 kr. i planlægningstimeprisen for kørsel. Det er muligt for den enkelte vognmand at tilkøbe adgang (hos ekstern leverandør) til GPS systemet. Således kan vognmanden selv se egne vogne og anvende SMS-udstyret til intern kommunikation (beskeder) hos vognmanden. Betalingsmodellen. Betalingsmodellen for Aftaleform A (Variabel kørsel) Betalingen til en vognmand for en variabel kørsel beregnes i Planetsystemet på følgende måde: Hvor: B = O + Tk x Pk + Ts x Ps B = Betalingen O = Opstartsbeløb Tk = Køretiden i timer Pk = Timeprisen for køretid Ts = Vente/servicetiden i timer Ps = Timeprisen for ventetid/servicetid Opstartsbeløbet (O) bliver betalt ved opstart fra hjemstedet. For vogne tilsluttet som en vogngruppe er Opstartsbeløbet på enten 0, 20 eller 50 kr. For vogngrupper dækker beløbet fremkørsel til første kunde samt returkørsel fra sidste kunde indenfor byområdet. Ved kørsler ud/ind af byområdet dækker Opstartsbeløbet, afhængig af beløbets størrelse, dele eller hele fremkørslen til første kunde og dele eller hele returkørslen fra sidste kunde regnet fra kanten af byområdet. Ved bud med 20 kr. fratrækkes 3 +3 minutter hvis det er muligt, ved bud med 50 kr. fratrækkes minutter hvis det er muligt. For vogne tilsluttet som enkeltvogne er Opstartsbeløbet på enten 0, 20 eller 50 kr. Et opstartsbeløb på 20 kr. er betalingen for op til 3 minutters fremkørsel til første kunde og op til 3 minutters returkørsel fra sidste kunde i et sammenhængende turforløb. Et opstartsbeløb på 50 kr. er betalingen for op til 5 minutters fremkørsel til første kunde og op til 10 minutters returkørsel fra sidste kunde i et sammenhængende turforløb. Køretiden (Tk) beregnes af Planetsystemet i forbindelse med planlægning og afvikling af kørslen ud fra erfaringsmæssige køretider. Der beregnes køretid fra hjemstedet og retur til hjemstedet igen, dog fratrukket den køretid man får dækning for i opstartsbeløbet. Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 18

19 Vente/servicetid (Ts) er den tid, der bruges af chaufføren i forbindelse med afhentning og aflevering af brugere, samt beordrede ophold uden for vognens hjemsted. Der er fastsat vente-/servicetider i forbindelse med afhentning og aflevering. Tiden kan være knyttet enten til en bruger eller et sted, og kan variere fra bruger til bruger og fra sted til sted. Tiden, der afregnes for, beregnes ligeledes af Planet i forbindelse med planlægning og afvikling af kørslen. Der beregnes vente/servicetid for alle ophold uden for hjemstedet, med mindre det er ophold ønsket af vognmanden - f.eks. pause til chaufføren. For kørestol beregnes der 5 minutters servicetid ved af og pålæsning, for rollator beregnes der 1 minut ved af og pålæsning. Eksempel på betalingsberegning variabel kørsel. I nedenstående tabel er angivet et eksempel på en tur (et vognløb) med opsamling og aflevering af flere kunder med enkeltvogn, hvor: der er bestilt en vogn, der skal bruge 8 minutter til fremkørsel til 1. kunde. der er afsat i alt 30 minutters servicetid til af- og påstigning af alle kunderne. der er beregnet i alt 229 minutters køretid fra 1. kunde stiger på til sidste kunde stiger af. der er beregnet 23 minutter på returkørsel til hjemsted. TYPE Faktisk tidsforbrug Tidsfradrag frem- og returkørsel Afregnet køretid Afregnet servicetid Fremkørsel til 1. kunde 8 min. -3 min. 5 min. Servicetid for alle kunderne 30 min. 30 min. Køretid 229 min. 229 min. Returkørsel (efter sidste kunde) 23 min. -3 min. 20 min. I alt til betaling 254 min. 30 min. Tilbudspris 240 kr./time 190 kr./time Betaling kr. 95 kr. Betaling for kørsel Opstartsbetaling Samlet betaling kr. 20 kr kr. Kørsel omkring juleaften og nytårsaften. For både den faste kørsel og for den variable kørsel gælder at kørsel udført den 24. og 31. december samt den 1. januar honoreres med de normale priser, men med et tillæg på 50% på timepriserne. Bemærk, at der er særlige krav om at stå til rådighed juleaften og nytårsaften. Se pkt. 3 Udbuddets omfang og den udbudte kørsel. Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 19

20 Privatrejser Vogne, der udfører kørsel under aftaleform A, kan af vognmanden frit benyttes til privat kørsel. Chaufføren har mulighed for at indlægge oplysninger om den private kørsel i Planetsystemet (privatrejse), og vognen vil så automatisk blive friholdt for Planetkørsel i den pågældende periode. Planlægningsparametre - variabel kørsel I Planetsystemet skelnes der mellem planlægningsparametre og økonomiparametre. Planlægningsparametrene er de værdier, der benyttes i forbindelse med planlægningen af kørslen, og er derfor de styrende for fordelingen af kørslen. Økonomiparametrene er de værdier, der benyttes til afregning. Der benyttes i et vist omfang afvigende værdier til planlægningen i forhold til afregningen. Det sker for at optimere kørslen. Anvendelsen af afvigende værdier for planlægningsparametrene sker på en neutral måde, således at konkurrenceforholdet mellem vognene - fastlagt via tilbudspriserne - ikke forrykkes. Fradrag gives f.eks. for højere vognkvalitet. Det er beskrevet i udbudsmaterialet, hvor der gives fradrag i planlægningstimeprisen for køretid. Afregning (omvendt fakturering) Betaling for den udførte kørsel beregnes automatisk af Planetsystemet. Betalingen beregnes løbende, når ture er udført og alle oplysninger lagres månedsvis. Planetsystemet beregner vognmandens betaling på baggrund af de planlagte køre-, vente- og servicetider. Opstår der forsinkelser, som ikke bliver indhentet undervejs, vil vognmanden ikke automatisk få betaling for det større tidsforbrug. Derfor er det nødvendigt med manuelle korrektioner til den pris, som vognmanden i første omgang har fået ud for turen. Indberetningsskema: Der reguleres kun for forsinkelser, der skyldes forhold, som vognmanden ikke kan påvirke. Det kan være forsinkelser hos kunden, særlige trafikforhold, vejrlig og lignende. Midttrafik afregner kun, hvis forsinkelsen pr. vognløb er 10 minutter eller derover. Forsinkelsen kan således godt være sammensat af forsinkelser på flere ture, men det skal være i samme vognløb. Vognmanden skal oplyse årsagen til forsinkelsen på et særligt skema for at få betaling for det. Midttrafik opfordrer til, at vognmanden indsender indberetningsskemaer løbende. Midttrafik kan dermed nå at lave de fleste rettelser, således at den foreløbige opgørelse og á conto til vognmanden er så korrekt som muligt. Foreløbig opgørelse og á conto: Vognmanden får udbetalt et á conto beløb samt får tilsendt en foreløbig opgørelse senest den 15. i efterfølgende måned. Hvis den 15. falder i en weekend eller på en helligdag, sker á conto betalingen på førstkommende hverdag herefter. Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 20

21 Opgørelsen indeholder oplysninger om: - Dato og tidspunkt for kørslen. - Kundens navn. - Adresser der er kørt til og fra. - Betaling for turen samt evt. egenbetaling fra kunden, som er modregnet. - Køre- og ventetidsminutter samt antal grundgebyr (starttakst). Indberetningsskemaer samt bemærkninger til opgørelsen skal vognmanden indsendes, så det er Midttrafik i hænde senest den 25. Evt. efterregulering vil indgå i vognmandens næste á conto betaling. Eksempel på afregning for ture, der er kørt i oktober: Vognmanden indsender løbende indberetningsskemaer i oktober. Senest 15/11: á conto beløb for oktober er sat ind på vognmandens konto og Midttrafik har sendt foreløbig opgørelse pr. post. Senest 25/11: Vognmandens indberetningsskemaer og bemærkninger til opgørelsen for oktober måned skal være Midttrafik i hænde. Senest 15/12: Evt. efterregulering for oktober udbetales sammen med á conto for november. Kørselsfordeling Der findes flere faktorer i Planet-systemet, som har indflydelse på, hvordan kørslen fordeles mellem vognene. Som udgangspunkt angiver vognmanden ved buddet en pris for vognen, som er opdelt i et beløb for opstart og en timepris for henholdsvis køretid og ventetid. Herudover angiver vognmanden et stationeringssted for vognen. Disse faktorer lægges ind i Planet-systemet. Det er altså vognmanden, som bestemmer den geografiske placering af vognen, og som angiver prissætningen på vognen. Vognene betales fra garagetil-garage. Derfor har geografisk placering af vognen betydning ved fordelingen af kørsel. Når alle vogne er lagt ind i Planet-systemet med priser og en geografisk placering, tildeler systemet de enkelte ture til den af de budte vogne, hvis tilbud er mest fordelagtigt til den konkrete tur ud fra følgende 10 kriterier: 1. Kundens behov til vogntype (eks. skal der anvendes en liftvogn til en kørestolsbruger). 2. Pris på vogn(typen), der kan efterkomme kundens behov. 3. Geografisk placering af vogn(typen), der kan efterkomme kundens behov. I den daglige drift indgår dog flere faktorer ved fordelingen af kørsel: 4. Privatrejser, dvs. ture, som vognmanden selv skal køre efter andre kontrakter. Vognmanden kan selv lægge privatrejser ind i Planet-systemet, som kan ændre vognens geografiske placering i forhold det stationeringssted, der er budt med. 5. Øvrige ture i systemet, som giver mulighed for, at en tur kan indgå i en kombination med andre ture. Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 21

22 6. Åbningstider på vognen, dvs., er vognen reelt disponibel i det tidsrum, som turen/turforløbet skal udføres? I planlægningssystemet er prisangivelsen delt i 2: en afregningspris, der er den nøjagtige timepris, som vognmanden har budt med, og en planlægningstimepris, som anvendes til optimering af planlægningen og fordelingen af ture ud fra de nedennævnte kriterier. Planlægningsprisen er den pris, som Planet planlægger turene ud fra. Den er som udgangspunkt lig med den pris, der er budt med, men ændres med følgende faktorer. Vognen afregnes fortsat til den budte pris. 7. Reduktion i planlægningsprisen giver mulighed for ved selve kørselsfordelingen at prioritere vognmænd, der lever op til forskellige ønsker fra udbyder. Reduktionerne i planlægningsprisen og ønskerne fra udbyder er angivet i udbudsmaterialet. 8. Reduktion i planlægningspris for tom returkørsel bruges til at sikre optimal udnyttelse af tomkørsel. Planlægningsmæssigt er en tom vogn, der kører retur fra en aflevering, mere interessant end en tom vogn, der kører frem mod en afhentning, da der ikke ved en returkørsel er nogen planlægningsbegrænsninger, altså systemet kan, alt andet lige, planlægge en hvilken som helst tur på vognen. På en fremkørsel derimod, er der selvfølgelig altid den begrænsning af planlægningsmulighederne, at vognen skal være fremme til en afhentning på et bestemt tidspunkt. Der gives den samme procentvise reduktion til alle vogne. 9. Reduktion i planlægningspris for ventetid bruges planlægningsmæssigt til i større grad at få vognene til at vente på at få en rejse med retur end at sende dem videre eller hjem. Der gives den samme reduktion til alle vogne i form af en reduktion af prisen på ventetid. 10. Forøgelse af planlægningspris kan anvendes, hvis vognmanden udtrykker ønske om dette, og hvis Midttrafik accepterer dette. Årsagen til et sådan ønske kan være, at en gruppe af vogne eks. har givet et meget lavt bud, som betyder, at vognene ikke er i deres lokalområde, fordi de bliver anvendt til at udføre meget lange rejser. Det kan betyde problemer for vognmanden, da han så mangler vogne til at udføre privatrejser i lokalområdet. Planlægningsprisen vil typisk blive hævet for kørsel udenfor lokalområdet. Konkret er dette en forringelse af vognmandens konkurrencesituation, men det kan altså vurderes nødvendigt af vognmanden. Nedenfor analyseres det samme eksempel ud fra forskellige faktorer: En vognmand har den billigste stationcar i hans geografiske nærområde. Kunde X, der bor tæt ved ham, skal køre en tur til Århus. Kunde X har ikke behov for en speciel vogn. Vognen har denne dag ikke anden kørsel på dette tidspunkt. Vognen vil ud fra det afgivne bud, alt andet lige, være den billigste vogn til turen. Turen tildeles dog en anden vogn: Scenario I: Den vogn, der disponeres til turen med kunde X, skal i forvejen til Århus med en kørestolsbruger. Kunde X bliver altså kørt med en liftvogn til Århus, selvom kunde X ikke har behov for en liftvogn, men fordi en samkørsel mellem kunde X og kørestolsbrugeren Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 22

23 betyder færrest udgifter for trafikselskabet. Scenario II: Kunde X bliver kørt med en anden vogn, fordi turen kobles ind på et turforløb, der overskrider åbningstiden på den billigste vogn, dvs., at trafikselskabets samlede vurdering af hele turforløbet er, at der opnås den laveste pris ved at lade en prismæssigt dyrere vogn, der er åben for kørsel i det påkrævede tidsrum, udføre hele turforløbet i stedet for at splitte turforløbet op på flere vogne. Scenario III: Kunde X bliver kørt med en anden vogn, fordi denne vogn har en privatrejse, der ender der, hvor kunde X skal afhentes. Vognen skal dermed ikke betales for hele fremkørslen til kunden, da vognen selv har bragt sig i nærheden af kunde X, og vognen bliver dermed billigste vogn. Offentlige myndigheder Af hensyn til politi og toldvæsen skal der altid ligge en kopi af kontrakten med fastprisaftalen hos vognmanden. Hvis politi eller toldvæsen henvender sig, kan der hurtigt laves et udtræk fra Planetsystemet, der dokumenterer, hvad bilen udfører for Midttrafik. Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 23

Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn).

Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2010 Region Syddanmark (minus Fyn) 2010 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt Midttrafik og Sydtrafik 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2011-1 - Udbudsvilkår Indledning...3 1

Læs mere

Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2009

Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2009 Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2009 Midttrafik 3. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Januar 2012. Flextrafik

FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Januar 2012. Flextrafik Flextrafik 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbudt af trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik Udbud 2012 Udbudsvilkår og kontrakt Offentliggjort den 13. januar

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Udbudsbetingelser. B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik

Udbudsbetingelser. B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Udbudsbetingelser B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Marts 2009 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udbudets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 4. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 4. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011745 (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 4. juli 2007 Dansk Taxi Råd (selv) mod Nordjyllands Trafikselskab (advokat Hening Biil, København) K E N D E L

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Region Midtjylland Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr.

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Udbudsbetingelser. B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik

Udbudsbetingelser. B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Udbudsbetingelser B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia April 2010 B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Midttrafik skal herved opfordre alle interesserede til at afgive tilbud på variabel kørsel på Samsø Tilbudsmateriale Tilbudsmaterialet indeholder følgende

Læs mere

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009 1-47-70-2-07 20. november 2009 MLN Hvem visiterer og hvem visiteres Kommunerne visiterer og Midttrafik indlægger data i IT system. Ankemulighed Der er ikke mulighed for at anke visitators afgørelse, men

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 21. august 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 21. august 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011765 (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 21. august 2007 K E N D E L S E Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark (advokat Suzanne T. Estrup, København)

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027204

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027204 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027204 (Poul Holm, Erik B. Christiansen) 6. februar 2013 K E N D E L S E Droskeselskabet Odense Taxa a.m.b.a. (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Midttrafik, FynBus

Læs mere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere 1. Midttrafiks strategiplan 2. Sådan virker samordnet kørsel 3. Midttrafiks flextrafik 4. Den åbne kørsel: Midttur og teletaxakørsel 5. Det mener kunderne

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Status på handlinger til afværgelse af driftsproblemer i forhold til afvikling af handicapkørsel juleaften 2009

Status på handlinger til afværgelse af driftsproblemer i forhold til afvikling af handicapkørsel juleaften 2009 Bestyrelsesmødet den 25. juni 2009. Bilag 12.1 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CAN Direkte 36 13 19 88 Fax CAN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. juni 2009 Status

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune: Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og unge med særlige behov for støtte kørsel til genoptræning kørsel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998 K E N D E L S E Dansk Taxi Forbund (selv) mod Århus Amt (selv) Under denne, ved klageskrift af 30.

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. FV5 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser. FV5 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV5 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia Marts 2015 FV5 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2012 FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik

Handicapkørsel. i Sydtrafik Handicapkørsel i Sydtrafik Gældende fra marts 2010 05 Velkommen til Handicapkørsel i Sydtrafik 06 Bestilling sådan gør du! Bestillingsfrist Oplysninger til Sydtrafik Jul og nytår Flere i én vogn Kirke,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 2013 1 UDBUDSBETINGELSER 5 UDBYDER 5 FynBus 5 Midttrafik 5 Sydtrafik 5 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Læs mere

Udbudsbetingelser FV2 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV2 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV2 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2012 FV2 Udbud af Flextrafik Variabel Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Udbudsbetingelser B7 Udbud af garantivogne i Flextrafik

Udbudsbetingelser B7 Udbud af garantivogne i Flextrafik Udbudsbetingelser B7 Udbud af garantivogne i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia April 2009 B7 Udbud af garantivogne i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbudets omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser FG3 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG3 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG3 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2013 FG3 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark November 2012 1 UDBUDSBETINGELSER 5 UDBYDER 5 FynBus 5 Midttrafik 5 Sydtrafik 5 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia April 2014 FV4 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune Side 1 af 5 sider Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om trafikselskaber af 24. juni 2005, 11 om individuel handicapkørsel 11 Trafikselskabet

Læs mere

Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab. Region Midtjylland MOVIA. Midttrafik. Sydtrafik BEHOVSTYRET KOLLEKTIV TRAFIK

Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab. Region Midtjylland MOVIA. Midttrafik. Sydtrafik BEHOVSTYRET KOLLEKTIV TRAFIK Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab Midttrafik MOVIA Sydtrafik Region Midtjylland Grundtanken At optimere den enkelte rejse, bedst muligt ud fra alle kendte ressourcer, udfra den enkelte kundes behov,

Læs mere

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 28. marts 2014 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel Kvalitetsstandard for handicapkørsel September 2012 1 KVALITETSSTANDARD Handicapkørsel 1. Hvad er ydelsen lovgrundlag? Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i 11 i Lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24/6

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift TAXINÆVNET. AARHUS 13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift I Aarhus Kommune er 13 taxitilladelser ledige. Tilladelserne kan søges af både vognmænd og chauffører. Der stilles betingelse i tilladelsen

Læs mere

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune 1/5 Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune Hvem kan blive medlem af ordningen? Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelses - handicappede borgere,

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura 201704-16543 Bilag 7.2. Før kontraktindgåelse Nr. Kontraktkrav Henvisning Kontrolforanstaltning Inden tildeling af kontrakt 1 Forhåndstilsagn på anfordringsgaranti

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Spørgsmål og Svar til FV1

Spørgsmål og Svar til FV1 Spørgsmål og Svar til FV1 Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den 9.

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 20.09.10 1 Spørgsmål & Svar Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S 159-24607 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen)

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) Aftale Varetagelse af kørselsadministrationen for fælles kørsel af elever og brugere til specialskoler og diverse dag-

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere