Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken"

Transkript

1 Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj

2 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver, børnepasning, undervisning, pleje, omsorg, veje, grønne områder, miljø, kultur og meget mere. Til brug herfor indkøber Fredensborg Kommune hver dag en lang række varer, tjenesteydelser og entreprenør- /håndværkerydelser hos private og offentlige leverandører. På årsbasis udgør værdien af disse indkøb 1,15 mia. kr., hvoraf de 490 mio. kr. vedrører varer og tjenesteydelser, de 190 mio. kr. vedrører entreprenør- og håndværkerydelser og de 470 mio. kr. vedrører offentlige ydelser. Indkøbs- & udbudspolitikken skaber rammerne for, at indkøbsbudgettet og dermed skatteborgernes penge anvendes bedst muligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Indkøbs- & udbudspolitikken suppleres af nærværende indkøbs- & udbudsstrategi, hvis målsætning er at skabe klare overordnede retningslinjer for kommunens indkøb og udbud. Indkøb og udbud bruges som et aktivt instrument både til at opnå besparelser og til at sikre innovation og udvikling af de kommunale serviceydelser gennem inddragelse af private og andre offentlige leverandører. 2

3 1. OPSUMMERING OMFANG OG AFGRÆNSNING POLITISKE STANDPUNKTER FRA INDKØBS- & UDBUDSPOLITIKKEN INDGÅELSE AF INDKØBSAFTALER ANSVAR FOR INDKØB OG UDBUD TYPER AF INDKØBSAFTALER INDGÅELSE AF INDKØBSAFTALER GEVINSTREALISERING DAGLIG HÅNDTERING AF INDKØB E-HANDEL KONTROL AF INDKØBSAFTALER ENGANGSKØB OG KØB UDEN FOR INDKØBSAFTALER KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF INTERNE DRIFTSOPGAVER OG UDLICITERING LEVERANDØRPOLITIK INSPIRATION

4 1. Opsummering Fredensborg Kommune er - i henhold til EU-udbudsdirektivet og Tilbudsloven - forpligtet til at købe ind efter princippet om ligebehandling og gennemsigtighed. Det betyder, at kommunen i alle sine indkøb sikrer konkurrence således, at alle leverandører på lige og gennemsigtige vilkår har mulighed for at blive leverandør til kommunen. Den store indkøbsvolumen skal udnyttes til at sikre den rette kvalitet til de billigste priser. Det kræver i mange tilfælde, at Fredensborg Kommune optræder som én enhed og indgår indkøbsaftaler, der er bindende for hele kommunen. Dermed sikres det, at kommunen handler effektivt, så der frigøres ressourcer i form af bl.a. tid og penge til at fokusere på kerneydelserne. Kommunens indkøbsaftaler skal leve op til brugernes krav, hvorfor fagpersoner og brugere i vidt omfang involveres i indgåelsen af aftalerne. Ligeledes skal der være økonomiske incitamenter til at understøtte opbakningen til de centralt indgåede indkøbsaftaler. Kommunens indkøbsaftaler skal endvidere sikre, at indkøb lever op til kommunens samfundsmæssige ansvar, der blandt andet vedrører hensyn til bæredygtighed (miljø og klima) og sociale forhold, og at der indarbejdes sociale klausuler, hvor dette er hensigtsmæssigt. Der anvendes altid kædeansvar i kontrakterne, når dette er relevant. Det gælder både, hvad angår miljøforhold, bæredygtighed og sociale klausuler. Kommunen anvender indkøb og udbud strategisk. Ud over opnåelse af besparelser gennem lavere priser, så skal udbuds- og indkøbspolitikken medvirke til at udvikle den kommunale opgaveløsning gennem inspiration og videndeling med private og andre offentlige leverandører. 4

5 2. Omfang og afgrænsning Indkøbs- & udbudspolitikken omfatter kommunens institutioner og øvrige områder, herunder de af kommunens selvejende institutioner, hvor der ikke er angivet andet i driftsoverenskomsten: Samtlige indkøb af varer og tjenesteydelser, herunder leje- og leasingaftaler Samtlige indkøb af entreprenør- og håndværkerydelser Samtlige indkøb af offentlige ydelser og tilbud Samtlige driftsopgaver, der konkurrenceudsættes 3. Politiske standpunkter fra Indkøbs- & udbudspolitikken Standpunkterne viser Byrådets overordnede politik for indkøbs- og udbudsområdet og er således en tilkendegivelse over for borgere og virksomheder om, hvad de kan forvente inden for området. Vi køber effektivt ind og med færrest mulige omkostninger for erhvervsliv og kommune Vi tilrettelægger indkøb, så alle virksomheder små som store og lokale som globale har mulighed for at blive leverandører til kommunen Vi køber ind under hensyn til pris, miljø, klima og samfundsansvar Vi inddrager brugerne, når vi køber ind Udbud og indkøb tilrettelægges, så erfaringer fra private og andre offentlige leverandører medvirker til innovation og udvikling af kommunens serviceydelser 5

6 Vi køber effektivt ind - og med færrest mulige omkostninger for erhvervsliv og kommune Fredensborg Kommune har et stort indkøbsvolumen, og det skal udnyttes til at sikre den rigtige kvalitet til de billigste priser ud fra en helhedsbetragtning og inden for gældende lovgivning. Det betyder, at vi på nogle områder indgår centrale indkøbsaftaler efter udbud, og at vi på andre områder finder mere fleksible løsninger. Som frikommune har vi fået og udnytter bredere rammer for at holde ressourceforbruget ved udbud og indgåelse af rammeaftaler nede uden at gå på kompromis med de økonomiske fordele ved udbuddet. Vi er omkostningsbevidste, og det gælder både selve indkøbene, men også når det handler om processen før og efter, indkøbene er foretaget. Alle indkøb og udbud skal derfor til stadighed effektiviseres således, at der bruges færrest muligt ressourcer i vores administration, i vores institutioner og områder samt hos vores nuværende og kommende leverandører. Vores indkøb skal altid være af en god kvalitet, og det er derfor de faglige medarbejdere, som formulerer krav og ønsker til alle vores indkøb under hensyn til brugernes behov og ønsker. Vi skal handle på fordelagtige vilkår, og det sikres, når vi handler på centralt indgåede indkøbsaftaler. På øvrige indkøb er der mulighed for at få købsvilkår og kontrakter set igennem af indkøbsfaglige medarbejdere. Vi tilrettelægger indkøb, så alle virksomheder små som store og lokale som globale har mulighed for at blive leverandører til kommunen Fredensborg Kommune ønsker at handle med de dygtigste leverandører uanset, om virksomheden er lille eller stor, og om virksomheden er lokal eller global. Vi indretter derfor vores indkøb og udbud, så flest mulige virksomheder har mulighed for at konkurrere om opgaven på lige og gennemsigtige vilkår. Vi handler gerne lokalt, når virksomhederne er konkurrencedygtige. Vi ønsker gode relationer med vores tidligere, nuværende og kommende leverandører, og behandler derfor alle indkøb og virksomheder professionelt. Vi køber ind under hensyn til pris, miljø, klima og samfundsansvar Fredensborg Kommune tager ansvar for vores klima, miljø og omgivende samfund, og det gælder også, når vi køber ind. Alle vores indkøb og udbud indrettes derfor under mest muligt hensyn til miljøet, klimaet og samfundet. Vi inddrager brugerne, når vi køber ind, så det sikres, at vi køber de rigtige produkter Vores indkøb skal være tidssvarende og af den rigtige kvalitet i forhold til brugernes behov. Derfor inddrages brugerne, når det er relevant i samarbejde med da faglige medarbejdere, der formulerer krav og ønsker til vores indkøb. Udbud og indkøb tilrettelægges, så erfaringer fra private og andre offentlige leverandører medvirker til innovation og udvikling af kommunens serviceydelser Fredensborg Kommune bruger udbud og indkøb som et aktivt instrument til at opnå besparelser og til at sikre innovation og udvikling af de kommunale serviceydelser gennem inddragelse af private og andre offentlige leverandører. 6

7 4. Indgåelse af indkøbsaftaler Alle varer og tjenesteydelser samt håndværkerydelser skal som udgangspunkt være omfattet af centrale og obligatoriske indkøbsaftaler. 4.1 Ansvar for indkøb og udbud Team Udbud foretager løbende en udsøgning af kommunens indkøbspotentialer for årligt at opstille en udbudsplan. Det skønnes, at der er 150 udbudspligtige områder, der skal udbydes gennemsnitligt hvert tredje år. Hertil kommer en lang række udbudspligtige engangskøb og ikke udbudspligtige tjenesteydelser og driftsopgaver. Det er fortsat de budgetansvarlige ledere, der er kontraktholdere. De budgetansvarlige ledere har dermed ansvaret for, at alle indkøb over tærskelværdierne udbydes og for at søge udbudsfaglig rådgivning hertil. Derudover skal de budgetansvarlige ledere igangsætte eller medvirke i udbud, hvis dette vurderes at kunne give en gevinst. Ligeledes er det de budgetansvarlige ledere, der er ansvarlige for, at udbud sker på lovligt grundlag, og at udbuddet lever op til relevante krav vedrørende kvalitet, service, miljø- og klimaforhold, samfundsmæssigt ansvar med videre. I forbindelse med kontraktindgåelse skal de budgetansvarlige ledere være opmærksomme på deres underskriftskompetence, jævnfør Fredensborg Kommunes Økonomihåndbog. Team Udbud understøtter lederne og har ansvaret for at tage initiativ til og gennemføre tværgående udbud. For at kunne opfylde denne målsætning skal alle kontrakter og rammeaftaler med undtagelse af kontrakter på engangskøb tilsendes Team Udbud med henblik på tilvejebringelsen af et komplet overblik over kommunens kontrakter på indkøb. Administrationen har til stadighed ansvar for at belyse og kvalificere muligheder for effektiviseringer og at bringe disse op for det politiske niveau. Team Udbud tager som led i dette arbejde initiativ til foranalyser af og/eller udbud og indkøbsarbejde, der bidrager til effektivisering. Det kan f.eks. handle om nye indkøbsformer, ændrede arbejdsgange i forbindelse med indkøb, indsnævring af leverandørfeltet, forhandling af kontraktvilkår eller konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver. Arbejdet tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med de relevante centre og områder, som forventes at bidrage til arbejdet. 4.2 Typer af indkøbsaftaler Indkøbsaftaler kan indgås som: Kontrakt Rammeaftale Udbudsformen kan være: EU-udbud Annoncering Tilbudsindhentning SKI eller FM SKI Forpligtende SKI eller FM Indkøbsfællesskab Nordsjælland Andre tværkommunale samarbejder En kontrakt omhandler et specifikt indkøb, hvis omfang og volumen på forhånd er defineret. Dette vil typisk være tilfældet ved projekt- og engangskøb. En rammeaftale omfatter en ret og pligt til at handle på indkøbsaftalen, når der er behov for det. Der er altså ikke på forhånd defineret et præcist omfang eller volumen. Dette vil typisk være tilfældet ved løbende indkøb til den daglige drift. Rammeaftaler kan indgås med én leverandør, hvorved udbudspligten er løftet en gang for alle, med tre eller med flere leverandører. I det sidste tilfælde skal hver enkelt køb inden for rammeaftalen efterfølgende placeres hos den leverandør, som efter en konkret vurdering, jævnfør den beskrevne proces i udbudsmaterialet, tilbyder de mest fordelagtige vilkår. Processen herfor kan blandt andet være miniudbud, kaskademodel, direkte tildeling, e-auktion og/eller dynamisk indkøbssystem. Alle indkøbsaftaler skal indgås i fri konkurrence på gennemsigtige og lige vilkår for alle leverandører. Indhentning af tilbud skal overholde en række formkrav i henhold til gældende lovgivning. EU-udbud Indkøb af varer og tjenesteydelser, der inden for en kategori overskrider tærskelværdien på kr. (i 2014 og 2015) over en 4-årig periode, skal udbydes i henhold til gældende EU-direktiver. På bygge- og anlægsområdet er tærskelværdien kr. (i 2014 og 2015). EU-udbud skal offentliggøres elektronisk i EU-Tidende samt på 7

8 Annoncering Indkøb af varer og tjenesteydelser, der inden for en kategori overskrider tærskelværdien på kr. over en 4- årig periode, skal udbydes i henhold til Tilbudslovens afsnit II. Sådanne udbud skal som minimum offentliggøres på og Tilbuds- og øvrige tidsfrister skal placeres i rimelig afstand fra offentliggørelsen således, at interesserede tilbudsgivere - efter en konkret vurdering - er i stand til at afgive tilbud. Kommunens status som frikommune muliggør, at Tilbudslovens afsnit II fraviges, hvilket giver en bredere og mere fleksibel ramme for udbud. Tilbudsindhentning på bygge- og anlægsarbejder Indkøb af bygge- og anlægsopgaver, der inden for en kategori overskrider tærskelværdien på kr., skal udbydes i licitaion eller underhåndsbud i henhold til Tilbudslovens afsnit I. Offentlige licitationer skal som minimum offentliggøres på og Tilbuds- og øvrige tidsfrister skal placeres i rimelig afstand fra offentliggørelsen således, at interesserede tilbudsgivere - efter en konkret vurdering - er i stand til at afgive tilbud. SKI- og FM-aftaler Udbudspligtige indkøb kan foretages via Statens og Kommunernes Indkøbscentral (SKI) eller Finansministeriet (FM), som indgår tværkommunale og tværoffentlige rammeaftaler med flere leverandører på en lang række indkøbsområder. Fredensborg Kommune handler kun via SKI og FM som én samlet enhed, hvorfor institutioner og områder ikke selvstændigt kan anvende eller indgå rammeaftaler via SKI og FM. Fredensborg Kommune handler via SKI og FM, når dette skønnes fordelagtigt af økonomiske og/eller ressourcemæssige hensyn. SKI Forpligtende indkøbsaftaler SKI udbyder forpligtende indkøbsaftaler på en række områder, hvor kommuner og andre offentlige enheder forud for offentliggørelsen af udbuddet tilmelder sig indkøbsaftalen med bindende virkning. De forpligtende SKI-aftaler sikrer leverandørerne en stor omsætning, hvorfor priser og øvrige vilkår ofte er særligt fordelagtige. Fredensborg Kommune tilmelder sig som udgangspunkt til alle forpligtende SKI-aftaler med mindre dette vurderes uhensigtsmæssigt i den konkrete sag. Indkøbsfællesskab Nordsjælland og tværkommunale indkøbssamarbejder Fredensborg Kommune deltager i Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN), der er et udbuds- og indkøbssamarbejde på tværs af 12 kommuner. Kommunerne i IN foretager udbud på vegne af hinanden, når dette af den enkelte kommune vurderes at være hensigtsmæssigt. Fredensborg Kommunen foretager og deltager efter behov også i udbud i fællesskab med andre kommuner, når dette vurderes hensigtsmæssigt. 4.3 Indgåelse af indkøbsaftaler Når udbudsprocessen igangsættes, skal der udarbejdes et udbudsmateriale, som overordnet indeholder nedenstående elementer: Udvælgelseskriterier vedrører de overordnede krav, der stilles til tilbudsgiverne for at kunne deltage i udbuddet, typisk vedrørende tilbudsgivers økonomiske og forsikringsmæssige forhold samt referencer. Opfylder tilbudsgiverne ikke udvælgelseskriterierne, kan tilbudsgiverne ikke komme i betragtning i den videre udvælgelsesproces. Mindstekrav er de forhold i kravspecifikationen vedrørende den udbudte opgave, som tilbudsgiverne skal garantere at opfylde for at komme i betragtning i den videre udvælgelsesproces, eksempelvis vedrørende kvalitet, sortiment, service og levering, Tildelingskriterier angiver de parametre, som leverandørerne kan konkurrere på, og som dermed ikke er mindstekrav. Overordnet set kan tildelingskriterierne være: Laveste pris - hvoralle forhold på nær pris er på forhånd defineret som mindstekrav, og tilbudsgiverne konkurrerer dermed kun på prisen, eller Økonomisk mest fordelagtige tilbud - hvortilbudsgiverne kan konkurrere på en række parametre, typisk pris, kvalitet og service Tildelingskriterierne skal i begge tilfælde være beskrevet tydeligt og udformet, så der reelt kan konkurreres på opfyldelsen af de enkelte kriterier. Krav, tildelingskriterier eller kontraktbestemmelser skal for at være lovmæssige være: Tilknyttet kontraktens emne Relevante Lovfæstede Proportionelle Kontrollerbare 8

9 Sikre lige behandling af leverandører Mulige at styre og følge op på Tydelige Udbudsmaterialet skal tage udgangspunkt i det eksisterende eller ønskede kvalitets- og serviceniveau således, at udbuddet kan tilvejebringe den størst mulige prismæssige gevinst. Der skal dog tages hensyn til, at kvalitets- og serviceniveauet skal understøtte kommunens forventninger på bedst mulig vis, og at et øget kvalitets- og serviceniveau kan medføre andre økonomiske gevinster end de prismæssige. For at sikre at alle indkøbsaftaler lever op til de relevante krav og ønsker, vil der på mange områder være behov for at nedsætte referencegrupper. Referencegrupperne bistår i udarbejdelsen af kravspecifikationen og fungerer desuden som formidlere af de indgåede indkøbsaftaler til deres bagland. Referencegrupperne vil bestå af medarbejdere med faglige, erfaringseller interessemæssige kompetencer i relation til det pågældende indkøbsområde. Udbuddet skal sammensættes under hensyn til, at det så vidt muligt skal medvirke til at skabe innovation og udvikling i den kommunale opgaveløsning. Der skal således aktivt tages stilling til udbudsformen, herunder muligheden for dynamiske indkøbssystemer, konkurrencepræget dialog, funktionskrav og offentlige-private partnerskaber. På flere indkøbsområder vil der være behov for en politisk stillingtagen til og godkendelse af udbuddets omfang, vilkår og kravspecifikation. Det vurderes administrativt, om det konkrete udbud skal til behandling i et eller flere politiske udvalg eller byrådet før offentliggørelsen. Derudover vurderes det administrativt, om der er behov for eller pligt til at sende kravspecifikationen til høring i kommunens forskellige råd og udvalg eller i relevante interesseorganisationer. Som udgangspunkt ligger de politiske handlemuligheder vedrørende udbud i udarbejdelsen af kravspecifikationen og valg af udbuds- og kontraktform. Den efterfølgende tilbudsevaluering sker administrativt ud fra de fastlagte saglige og objektive kriterier Miljøforhold og sociale klausuler Miljøforhold, bæredygtighed og sociale klausuler vil altid - med mindre købet er uegnet til det - indgå som udvælgelseskriterier, mindstekrav og/eller konkurrenceparametre. Der vil ved det enkelte udbud foretages en konkret vurdering af dette. Miljøforhold og bæredygtighed kan f.eks. omfatte den udbudte genstands miljø-, sundheds-, klima-, energi-, arbejdsmiljømæssige- og/eller sikkerhedsmæssige påvirkning. Sociale klausuler kan f.eks. omfatte krav til tilbudsgiver om ansættelsesforhold og lønvilkår, om at modtage ledige i jobtræning eller om at fremme beskæftigelsen af eksempelvis langtidsledige eller andre marginaliserede grupper. Generelt skal det sikres, at kommunens indkøbsaftaler kun omfatter produkter, der overholder gældende regler og vejledninger for miljøforhold, og desuden skal det tilstræbes, at der kan vælges et miljørigtigt og bæredygtigt alternativ på alle produkt- og serviceområder, hvor dette er relevant. Det er i det enkelte udbud altid en konkret vurdering, hvor mange krav og ønsker, der skal stilles til miljøforhold, bæredygtighed og sociale klausuler, idet der skal tages højde for, hvad dette betyder for prisen på den udbudte genstand. Der skal altid anvendes kædeansvar i kontrakterne, når dette er relevant. Det gælder både, hvad angår miljøforhold, bæredygtighed og sociale klausuler. Miljøforhold og bæredygtighed Miljøforhold og bæredygtighed indarbejdes altid i kravspecifikationen, når det drejer sig om indkøb og udbud af produkter eller ydelser, som i sig selv har en stor miljøpåvirkning eller som forbruges i store mængder. Det kan f.eks. være rengøringsmidler, aftørringspapir, produkter til personlig hygiejne, strømforbrugende produkter, fødevarer, biler, kørsel eller byggeri. Miljøforhold og bæredygtighed vil indarbejdes ved eksempelvis at henvise til færdigudarbejdede bæredygtighedskriterier, som eksempelvis miljømærker, miljøvurderingsmetoder, EU-kriterier eller nationale vejledninger. Derudover kan der efter behov suppleres med eksempelvis totalomkostningsberegninger (TCO), livscyklusomkostninger (LCC), eller yderligere bæredygtighedskriterier. Sociale klausuler Sociale klausuler indarbejdes altid i kravspecifikationen, men omfanget afhænger af kontraktens genstand, hvor omfanget af sociale klausuler typisk bør være mere omfattende i bygge- og anlægskontrakter end i varekontrakter. Sociale klausuler kan omhandle hensynet til eksempelvis: Beskæftigelsesmuligheder Ordentlige arbejdsforhold Overholdelse af sociale rettigheder og arbejdstagerrettigheder Menneskerettigheder Børnearbejde Tvangsarbejde Korruption Social dumping 9

10 Social integration Lige muligheder Sociale klausuler vil indarbejdes ved eksempelvis at henvise til internationalt anerkendte konventioner, såsom ILO s kernekonventioner og/eller principperne i Global Compact-initiativet. Når det drejer sig om længevarende kontrakter med en kontraktværdi på mere end 10 mio. kr. på bygge- og anlægsområdet eller på tjenesteydelser, der har et driftselement, f.eks. rengøring og kantinedrift, er kommunen forpligtiget til efter følg eller forklar -princippet at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Såfremt kommunen i en konkret kontrakt vælger ikke at indskrive sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler, skal kommunen således offentliggøre begrundelsen herfor på kommunens hjemmeside. Brugen af sociale klausuler skal overholde EU-rettens principper om proportionalitet, ikke-diskrimination og ligebehandling. Det indebærer, at der f.eks. ikke kan stilles krav om danske elever, elever fra danske uddannelser eller bestemte overenskomster. Desuden skal de sociale klausuler som udgangspunkt være knyttet til kontraktens udførelse, hvorfor der eksempelvis ikke må stilles generelle krav til tilbudsgivers oprettelse af praktikpladser. Kontrol af overholdelse af miljøkrav og sociale klausuler Kontrakten skal præcisere kommunens muligheder for at håndhæve og kontrollere leverandørens overholdelse af kravene, herunder skal misligholdelsesbeføjelser og dokumentationskrav beskrives. Derudover kan eksempelvis incitamentsmodeller indarbejdes i kontrakten. Dokumentation for overholdelse af kravene i forsyningskæden, kan eksempelvis være tredjepartsrevisioner eller relevante certifikater, og her er det vigtigt, at det er leverandøren, som har bevisbyrden. Misligholdelsbeføjelser kan eksempelvis være adgang til opsigelse af kontrakten, bod eller tilbageholdelse af dele af kontraktsummen. 4.4 Gevinstrealisering En succesfuld indkøbs- & udbudspolitik bidrager markant til at opnå store gevinster, der frigør ressourcer til at varetage kommunens kerneopgaver. For at skabe en direkte kobling mellem de opnåede resultater af indkøbs- & udbudspolitikken og mulighederne for indenfor de givne budgetmæssige rammer fortsat at forbedre kvaliteten af de kommunale kerneopgaver, er der fastlagt rammer for, hvordan udbyttet af indkøbs- & udbudspolitikken fordeles mellem de samarbejdende parter. Opnåede gevinster ved indgåede indkøbsaftaler opgøres generelt med udgangspunkt i det historiske forbrug. Ved nye anskaffelser og projektkøb opgøres gevinsterne ud fra den afsatte bevilling til projektet, og hvor dette ikke på forhånd er specificeret, så med udgangspunkt i en saglig forventning til anskaffelsesværdien forud for udbuddet. Det tilstræbes, at opgørelsesmodellen aftales forud for igangsættelsen af udbudsarbejdet. De opnåede gevinster som følge af indkøbs- & udbudspolitikken, og den overordnede fordeling heraf, skal løbende dokumenteres, hvorefter de årligt afrapporteres til direktionen. Gevinsterne fordeles som udgangspunkt med 40 pct. til de institutioner og områder, som er omfattet af den konkrete indkøbsaftale, og med 60 pct. til kommunekassen. Gevinsterne opgøres så vidt muligt på institutionsniveau således, at der tages hensyn til de reelt opnåede gevinster på den enkelte institution, men gevinsterne til kommunekassen hentes almindeligvis på centerniveau af hensyn til den administrative byrde. Det understøtter referencegruppernes incitament til at udarbejde kravspecifikationerne ud fra det eksisterende serviceniveau. Fordelingen af gevinsterne understøtter institutionernes og områdernes incitament til at udabejde kravspecifikationer, som ikke giver et højere serviceniveau end nødvendigt og ønsket, da institutioner og områder selv kan beholde en del af den eventuelle gevinst opnået ved udbuddet. Modellen betyder også, at udbud og indkøbsaftaler bidrager til, at områder/institutioner kan nå det prioriteringsbidrag, der er indarbejdet i budgetterne. Opnåede gevinster efter udbud af bevillingssager realiseres med 100 pct. til kommunekassen. Derudover kan det i særlige tilfælde eller ved meget store gevinster politisk eller af direktionen besluttes, at gevinsterne realiseres centralt ved at trække hele gevinsten fra de decentrale budgetter. I tilfælde hvor en indgået indkøbsaftale samlet set medfører fordyrelser for enkelte institutioner og områder eller for kommunen som helhed, vil der som udgangspunkt ikke tilføres midler til de decentrale budgetter. Det understøtter referencegruppernes incitament til at stille rimelige krav og ønsker i kravspecifikationen. 10

11 5. Daglig håndtering af indkøb Alle indkøbsaftaler er obligatoriske for alle kommunens institutioner og områder. Det vil sige, at alle budgetansvarlige ledere skal sikre, at deres indkøb sker i henhold til aftalerne samt i øvrigt efterlever indkøbs- & udbudspolitikken. Det understreges, at indkøbsaftalerne skal anvendes uanset, om det enkelte indkøb i en helt konkret situation med fordel kan placeres hos en anden leverandør. Det vil tillige sige, at alle indkøbere er ansvarlige for at undersøge, hvorvidt et konkret indkøb er omfattet af en indkøbsaftale. Der kan findes information om indkøbsaftalerne på medarbejderportalen, og derudover informeres relevante institutioner og områder via , når der er indgået en ny central indkøbsaftale. 5.1 E-handel En succesrig indkøbs- & udbudspolitik kræver, at alle ledere og indkøbere har kendskab til og lever op til indholdet. Ligeledes kræver det, at alle ledere og indkøbere har let adgang til de rigtige informationer om de indgåede indkøbsaftaler. Derfor samles information om og adgang til kommunens indkøbsaftaler så vidt muligt i kommunens e-handelssystem, der udover et e-handelssystem også indeholder et kontraktstyringssystem. De budgetansvarlige ledere og indkøbere kan således let afgive bestillinger på de fleste hyppigt anvendte forbrugsartikler på tværs af leverandører og indkøbsaftaler, og ligeledes kan de let skaffe sig et overblik over indkøbsaftalernes vilkår. E-handelssystemet giver grundlag for en optimering af de decentrale indkøbsprocesser, idet der vil være en tidsmæssig besparelse i form af en mere strømlinet og effektiv informationssøgning samt en økonomisk besparelse i form af nemmere adgang til de forbrugsartikler, hvor der er opnået særligt fordelagtige priser. E- handelssystemet er obligatorisk at anvende, hvilket vil sige, at der som udgangspunkt ikke længere må bestilles via telefon, eller leverandørnes egne hjemmesider, når indkøbsaftalen er tilgængelig i e-handelssystemet. 5.2 Kontrol af indkøbsaftaler Kommunens institutioner og områder er ansvarlige for, at de handler til de rigtige priser og under de rigtige vilkår på de rigtige indkøbsaftaler. For at sikre en optimal anvendelse af indkøbsaftalerne, kontrollerer team udbudn samtidig løbende og stikprøvevis, hvorvidt: Leverandørerne fakturerer de korrekte priser i forhold til de afgivne tilbud Kommunens institutioner og områder handler korrekt på de indgåede indkøbsaftaler Det er et krav, at de budgetansvarlige ledere og indkøbsdisponenter reagerer, hvis en leverandør ikke lever op til det lovede eller på anden måde agerer uhensigtsmæssigt, hvorefter team udbud kontakter den pågældende leverandør. 5.3 Engangskøb og køb uden for indkøbsaftaler I tilfælde, hvor der er tale om mindre engangskøb eller gentagne køb, som samlet set ligger under tærskelværdierne, skal indkøberen sikre, at indkøbs- & udbudspolitikken alligevel efterleves. Det kan ske på følgende måder: Ved at indhente 3 samtidige og af hinanden uafhængige tilbud Ved at foretage en direkte tildeling af en kontrakt på en SKI- eller FM-aftale Ved at vælge leverandøren efter annoncering eller EU-udbud I tilfælde, hvor der findes en indkøbsaftale, men hvor den pågældende leverandør ikke kan levere et konkret produkt eller et tilsvarende, kan der undtagelsesvist handles uden for indkøbsaftalen. Aftaleleverandøren skal dog altid spørges først. 11

12 6. Konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver og udlicitering Konkurrenceudsættelse kan tjene som middel til at sikre højere kvalitet og større effektivitet i den lokale opgavevaretagelse. Målet er således ikke, at private skal varetage en større del af de offentlige opgaver, men at det løbende overvejes, hvorvidt det via konkurrenceudsættelse sikres, at de offentlige opgaver varetages bedst og billigst. Fredensborg Kommune tilstræber at være ambitiøs på området for konkurrenceudsættelse, og kommunen vil derfor på samtlige driftsområder til stadighed overveje, hvorvidt konkurrenceudsættelse kan medføre økonomiske besparelser og/eller en bedre opgaveløsning. Omvendt vil kommunen også være parat til at hjemtage udliciterede opgaver, hvis opgaven kan løses bedre eller billigere internt i kommunen. Følgende principper er vedtaget for konkurrenceudsættelse: Konkurrenceudsættelse forudsætter et stort arbejde med udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale, og kommunen konkurrenceudsætter derfor kun driftsopgaver, hvor der er et væsentligt besparelsespotentiale, eller hvor det forventes at give væsentligt mere kvalitet for pengene. Fredensborg Kommune konkurrenceudsætter kun driftsopgaver, hvor markedets private leverandører kan sikre leverancer og kvalitet i opgaveløsningen. Fredensborg Kommune udfører grundige foranalyser og medtager erfaringer fra andre kommuner forud for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver. Fredensborg Kommune betragter ledere og medarbejdere som aktive medspillere i foranalyser og konkrete udbudsprocesser. 12

13 7. Leverandørpolitik Fredensborg Kommune ønsker gode og langsigtede relationer med professionelle og konkurrencedygtige leverandører. Fredensborg Kommune handler gerne lokalt, når de lokale leverandører er konkurrencedygtige, og lokale konkurrerer derfor på lige fod med øvrige leverandører. Samarbejdet skal bære præg af seriøsitet og hæderlighed, og der skal herske åbenhed og fortrolighed mellem parterne. Fredensborg Kommune ønsker at samarbejde med de bedste leverandører uanset leverandørernes størrelse. Udbud tilstræbes derfor opdelt i mindre delaftaler, når dette er hensigtsmæssigt, således at også små leverandører har mulighed for at byde på aftalerne. Kommunens leverandører forventes at tilføre kommunen relevant viden om markeds- og produktudvikling, og alle leverandører skal stille statistisk materiale om kommunens indkøb til rådighed. Ligeledes er det et krav, at leverandørerne kan tilbyde relevant konsulentbistand. Begrundet i kommunens og leverandørernes forretningsmæssige interesser, er der tavshedspligt om indholdet i aftaler, kontrakter og tilbud. Dog skal opmærksomheden henledes på, at kommunens indkøbsaftaler er underlagt såvel offentlighedsloven som forvaltningsloven. 13

14 8. Inspiration Hvis du vil vide mere, er her til inspiration angivet nogle gode links og publikationer. Der er ikke angivet links til publikationerne, da de hurtigt forældes, men publikationerne kan nemt findes ved en søgning på Google. Ansvarligt indkøb Links til hjemmesider "Den ansvarlige indkøber" er en hjemmeside hvor Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljøministeriet, KL, Danske Regioner, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Cabi og SKI har samlet viden om miljøkrav, EU's kriterier for offentlige grønne indkøb og nationale vejledninger. Guiden til grønne indkøb klæder dig på til at foretage grønne indkøb. Som offentligt indkøber har du nemlig mulighed for at drive markedet i en grønnere retning, reducere miljøbelastningen og spare penge på samme tid igennem de valg, som du foretager. Publikationer Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har i 2012 udarbejdet en publikation, som omhandler karteller, monopoler og unødvendige omkostninger, da sådanne kan bringe priserne op i et leje, hvor de ikke hører hjemme. Sandsynligheden for, at kommunerne betaler for meget for sine indkøb er høj. Bliver din kommune snydt? Karteller, monopoler og unødvendige omkostninger ved udbud, Produktivitetskommissionen har i 2014 udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan og hvornår private virksomheder kan bidrage til at øge effektiviteten i den offentlige opgaveløsning. Offentlig-privat samarbejde Finansministeriet har i 2013 udarbejdet en strategi for offentligt intelligent indkøb, da den offentlige sektor køber varer og tjenesteydelser for omkring 290 mia. kr.årligt. Når der købes ind for et beløb af den størrelse, er det yderst centralt at have øje for, hvordan der købes ind. Det er afgørende, at der købes effektivt ind, så den offentligt sektor får mest muligt værdi for indkøbskronerne. Strategi for intelligent offentligt indkøb Særligt vedr. miljø Links til hjemmesider Miljøvejledninger er Miljøstyrelsens officielle vejledninger til grønne indkøb. Som professionel indkøber kan du finde vejledninger til 46 forskellige produktområder. Der er både hjælp at hente til store indkøb og mindre her-ognu-indkøb. Blomsten og Svanen er to miljømærker, der er officielt anerkendt i Danmark. Blomsten er det europæiske miljømærke. Det blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen. Svanen er det nordiske miljømærke, der blev etableret af Nordisk Ministerråd i Særligt vedr. energi Links til hjemmesider Energistyrelsen giver gode råd om energibesparende produkter på deres hjemmeside sparenergi.dk. På hjemmesiden kan du få et overblik over energirigtige produkter, udstyr til besparelser, beregningsværktøjer og gode tips til en energirigtig adfærd. Publikationer Energistyrelsen har i 2013 udarbejder vejledninger for indkøb af energiforbrugende produkter. Energistyrelsen anbefaler, at alle offentlige institutioner bruger indkøbsvejledningen. Indkøbsvejledning til ansvarlige for indkøb af energiforbrugende produkter Trafikstyrelsen har i 2011 og 2012 udarbejdet anbefalinger til indkøb af transportmidler. Anbefalinger indkøb af person- og varebiler Anbefalinger indkøb af busser og lastbiler 14

15 Særligt vedr. sociale klausuler Publikationer Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har i 2013 udarbejdet en vejledning til anvendelse af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud. Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrencestyrelsen har i 2004 udarbejdet en vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb. Sociale hensyn ved offentlige indkøb Erhvervsministeriet udarbejdede i 2000 en vejledning i offentlige myndigheders brug af sociale klausuler i praksis. Sociale klausuler i praksis 15

16 16

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet 26.09.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FORMÅL OG OMFANG REGLER PRINCIPPER FOR INDKØB KRAV TIL KVALITET OG MILJØ SOCIALE KLAUSULER ANSVAR OG OPGAVER

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Sorø Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fastlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi. Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015

Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi. Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015 Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015 Dagsorden Udbuds- og indkøbsstrategi 2014-2017 Fordeling af Kommunens forbrug Varer

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune Bilag C til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune Godkendt af Silkeborg Byråd den 28. november 2011 Rev. efter beslutning i Økonomiudvalget

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Indkøbspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007. Region Hovedstaden

Indkøbspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007. Region Hovedstaden Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007 Indkøbspolitik for Crassula ovata Indkøbspolitik for Indhold 1.0 Indledning 1.0 Indledning... 3 2.0 Formål... 4 3.0 Målsætning... 5 4.0 Optimale

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Reglerne for kommunens indkøb og anskaffelser er i hovedtræk som følger:

Reglerne for kommunens indkøb og anskaffelser er i hovedtræk som følger: Notat Centralforvaltningen Udbud og Indkøb Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49282250 Dato 13.09.2010 Helsingør Kommunes samhandel med lokale leverandører I dette notat beskrives de gældende regler for

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitikkens formål... 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 2 Indkøbspolitikkens indhold... 3 Indkøbsorganisationens opbygning...

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDKØBSPOLITIK 2014-2018

KØBENHAVNS KOMMUNE INDKØBSPOLITIK 2014-2018 KØBENHAVNS KOMMUNE INDKØBSPOLITIK 2014-2018 @ KR INDLEDNING Med denne indkøbspolitik fastsætter Borgerrepræsentationen fælles hensyn, mål, rammer og retningslinjer for Københavns Kommunes udbud og indkøb

Læs mere

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Retningslinjer for Indkøb og Udbud

Retningslinjer for Indkøb og Udbud Retningslinjer for Indkøb og Udbud juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning... 3 1.1 EU s Udbudsdirektivet... 3 1.2 Tilbudsloven, afsnit I... 3 1.3 Tilbudsloven, afsnit II... 4 1.4 Fællesskabsretten...

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere