Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet"

Transkript

1 Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet

2 1 Indhold Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet Indledning og baggrund for udviklingsplanen Den nuværende situation Specialundervisning i Randers Kommune i den nuværende struktur Økonomi i den nuværende struktur Befordring Analyse af den aktuelle situation i Randers Kommune Udviklingsplan for specialundervisningsområdet Tilpasning af dimensionering og struktur Fra specialskole til specialklasse Ny ressourcetildelingsmodel Resultat for regnskabsåret Ændret ressourcetildeling fra 5 til 6 elever pr. klasse/gruppe Reduktion af specialskolernes driftsbudget med 10%...11

3 2 1 Indledning og baggrund for udviklingsplanen Udgifterne til specialundervisning i Randers Kommune er de seneste år vokset betydeligt. Dermed fragår der tilsvarende ressourcer fra almenundervisningen fordi udgifterne til specialundervisning afholdes indenfor det samlede budget til folkeskoleområdet. Udviklingen i Randers Kommune siden 2010 sammenlignes i figur 1 nedenfor med udviklingen på landsplan. Som det fremgår, er det især antallet af elever i specialskoler, der er vokset i Randers mens der har været en faldende tendens på landsplan. Figur 1. Udvikling i specialundervisning i Randers og hele landet På den baggrund anmodede byrådet i Budget forvaltningen om at udarbejde en ny strategi for inklusion. Kommissoriet for dette arbejde er beskrevet således i Budget : Specialundervisningsområdet har de seneste år og især siden skoleåret 2015/16 oplevet et øget pres og flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne. Udviklingen medfører at stadig flere ressourcer overføres fra almen- til specialområdet, hvorved mulighederne for at inkludere alle elever i almenundervisningen svækkes. På den baggrund har Børn og Skoleudvalget og forvaltningen iværksat en række tiltag. Blandt andet er der skabt en stærkere, samlet organisering af visitation, kompetenceudvikling og økonomistyring på området. En bredt sammensat arbejdsgruppe, nedsat af Børn- og Skoleudvalget har fremlagt forslag til, hvordan inklusionsarbejdet kan styrkes på de enkelte skoler for at nedbringe udgifterne på specialundervisningsområdet. Midler fra skolestrukturprovenuet er nu anvendt til et korps af inklusionsvejledere ligesom flere skoler aktivt arbejder på at udvikle tilbud, hvor udfordrede elever bevarer deres tilknytning til stamklassen samtidig med at de modtager særlig støtte. Det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning (KORA) udarbejder i efteråret 2016 for Randers Kommune en analyse af den samlede organisering, dimensionering og økonomi på området. Forligspartierne anmoder forvaltningen om at fremlægge forslag til en fornyet inklusionsstrategi der blandt andet sikrer, at færre børn ekskluderes samtidig med at flere udfordrede elever tilbydes mindre indgribende tilbud, tættere på deres basisklasser. Forslaget til strategi skal inddrage konklusionerne fra KORAs analyse og ønskes fremlagt til politisk behandling primo Forvaltningen har i dialog med en følgegruppe af interessenter på folkeskoleområdet udarbejdet denne udviklingsplan som svar på de udfordringer, der er udpeget i budgettet. Følgegruppen, som har bidraget med sparring, består af følgende repræsentanter: Thomas Rassing Winther/Lars Graulund Jespersen, repræsentant for netværket af skolebestyrelser

4 3 Leif Plauborg, formand for Randers lærerforening Karsten Madsen, Fællestillidsrepræsentant for BUPL ved folkeskolerne Carsten Fredslund Andersen, formand for skolelederne i Randers kommune Som baggrund for denne udviklingsplan indgår også analysen Den økonomiske styring af specialundervisningsområdet i Randers Kommune, som KORA har udarbejdet for Randers Kommune. Et hovedbudskab i KORAs analyse er, at Randers Kommune ikke ekskluderer flere børn og unge end man kunne forvente på baggrund af kommunens socioøkonomiske sammensætning sammenlignet med niveauet i hele landet. På den baggrund er der i denne udviklingsplan ikke fremlagt nye tiltag for at nedbringe antallet af ekskluderede elever. Der er allerede sat en række initiativer i værk for at opnå dette. Blandt andet arbejder de fleste skoler med såkaldte mellemrumstilbud, som understøtter at udfordrede elever kan bevare en tilknytning til deres stamklasse samtidig med at de modtager særlig støtte. Dertil er der oprettet en række stillinger som inklusionsvejledere, finansieret af provenuet fra skolestrukturændringen. I denne handlingsplan er der lagt vægt på tiltag, som kan nedbringe udgiften pr. barn, der modtager specialundervisningstilbud. Der beskrives to tilgange til at reducere udgifterne. Dels en reduktion i tildeling pr. barn til specialskolerne; dels en udvidelse af specialklasser således at flere nyvisiterede elever kan tilbydes plads i specialklasse fremfor i specialskole. Forvaltningen anbefaler at udviklingen af specialundervisningsområdet sker på baggrund af følgende principper: De børn/elever, som har behov for specialundervisning, skal tilbydes dette på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering. Der anvises ikke specialtilbud, som alene lever op til økonomiske hensyn. Elever hjemtages som udgangspunkt ikke til billigere/mindre indgribende tilbud. En ændret fordeling mellem specialskole- og specialklasseelever opnås således primært over tid i forbindelse med nyvisitationer. I nogle tilfælde vil der med elev og forældre kunne aftales flytning af elever til mindre indgribende tilbud, tættere på almenundervisningen. De muligheder for at reducere udgifterne til specialundervisning, som beskrives her, vil opleves som indgribende for elever, forældre og medarbejdere. På den baggrund anbefales det, at denne udviklingsplan betragtes som et debatoplæg. Det anbefales, at udviklingsplanen sendes i høring hos MED-udvalg, bestyrelser, Handicaprådet og Randers Kommunes Fælleselevråd. På baggrund af de indkomne høringssvar, anbefales det, at byrådet træffer beslutning om eventuelle ændringer i forbindelse med vedtagelse af Budget

5 4 2. Den nuværende situation I afsnit 2.1 beskrives de forskellige tilbud til specialklasse- og specialskoleelever som vi benytter os af i Randers Kommune. I afsnit 2.2 beskrives økonomien i den nuværende struktur og i afsnit 2.3 beskrives hovedkonklusionen fra KORA s Den økonomiske styring af specialundervisningsområdet i Randers Kommune En gennemgang af udvikling og styringspraksis. Disse fire hovedafsnit udgør fundamentet for forslag til udviklingsplanen for specialundervisningsområdet, som beskrives i hovedafsnit Specialundervisning i Randers Kommune i den nuværende struktur Med henblik på at sikre optimale udviklingsbetingelser for de elever som visiteres til specialtilbud, visiteres elever med særlige behov til tilbud der har den største ekspertise og de bedste rammer til at kunne tilgodese elevernes primære specialpædagogiske behov. Randers Kommunes specialklassetilbud er grupperet inden for forskellige overskrifter. Eksempelvis tilbud for elever med: Moderate generelle indlæringsvanskeligheder Massive generelle indlæringsvanskeligheder Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Tabel 1: Opgørelse over fordeling af Randers-elever i tilbud uden for almenklassen pr. 3. februar 2017 Tilbud/Klassetrin I alt Vesterbakkeskolen Firkløverskolen I alt specialskoler Specialklasser: Specialklasser Bjerregrav Skole Specialklasser Korshøjskolen Specialklasser Blicherskolen G Specialklasser Østervangsskolen Specialklasser Hornbæk Skole Specialklasser Blicherskolen H Specialklasser Langå Skole (Satellitten) Specialklasser Kristrup Skole Specialklasser Tirsdalens Skole Specialklasser Grønhøjskolen Taleklasser Nørrevangsskolen I alt specialklasser Oust Mølle Skolen Mellerup Skolehjem 14 Heltidsundervisning (ungdomsskolen) Special fritidstilbud 252 Visiterede elever på klassetrin I alt ikke inkluderede i egne specialtilbud 656

6 5 Specialtilbud i andre kommuner Specialskoler 21 Specialskoler offentlige (interne skoler) 5 Specialskoler private (interne skoler) 0 Specialskoler Regionale tilbud 2 I alt i andre kommuner/regionale tilbud 28 I alt ikke inkluderede 684 Opgjort pr. 3. februar 2017 Tabel 1 ovenfor illustrerer elevfordelingen på specialtilbud/klassetrin pr. 3. februar Der er pr. 3. februar 2017 i alt 684 elever som ikke er inkluderet i den almindelige folkeskole. De fordeles på 232 elever i kommunens egne specialskoler, 14 elever på Mellerup Skolehjem og 28 elever i andre kommuners specialtilbud og i regionale tilbud. Desuden er der 349 elever i specialklasser og 61 elever i Ungdomsskolens Heltidstilbud. 2.2 Økonomi i den nuværende struktur Randers Kommune indførte fra skoleåret 2012/2013 en decentral finansieringsmodel for den segregerede specialundervisning (specialundervisning i specialklasse eller på specialskole). Modellen indebærer konkret, at størstedelen af midlerne til finansiering af de segregerede elever er lagt ud til skolerne, som en del af det decentrale budget. Beslutningen betød, at i alt ca. 130 mio. kr. blev udlagt til skolerne, mens resten af midlerne, ca. 100 mio. kr. fortsat er i en central pulje. Hver enkelt skole betaler herefter en enhedstakst (p.t kr.), hvis en elev fra den pågældende skole visiteres til: - En specialklasse i kommunen, - Firkløverskolen, - Heltidsundervisningen eller - Oust Mølleskolens heldagsskole. Hvis udgiften til det pågældende tilbud er højere end den enhedstakst, som den afgivende skole afleverer, betaler den centrale pulje til specialundervisning den resterende del af udgiften. Hvis eleven derimod visiteres til Vester Bakkeskolen, Mellerup skolehjem eller til et specialtilbud i andre kommuner eller regioner betaler den centrale pulje til specialundervisning den fulde udgift. Udgiften til nogle af kommunens specialklasser er mindre end enhedstaksten, som den enkelte skole betaler, mens udgiften til andre specialklasser er dyrere end enhedstaksten (se tabel 2).

7 6 Tabel 2: Oversigt over takster til specialtilbud Specialskole/specialklasse Takst skole Takst SFO/ Samlet takst Fritidstilbud Vesterbakkeskolen kr ,00 kr ,00 kr ,00 Firkløverskolen kr ,00 kr ,00 kr ,00 Oust Mølleskolen kr ,00 - kr ,00 Specialklasser Bjerregrav Skole kr ,00 - kr ,00 Specialklasser Korshøjskolen kr ,00 - kr ,00 Specialklasser Blicherskolen G kr ,00 - kr ,00 Specialklasser Østervangsskolen kr ,00 kr ,00 kr ,00 Specialklasser Hornbæk kr ,00 kr ,00 kr ,00 Specialklasser Blicher H kr ,00 kr ,00 kr ,00 Specialklasser Satellitten kr ,00 kr ,00 kr ,00 Specialklasser Kristrup kr ,00 kr ,00 kr ,00 Specialklasser Tirsdalen kr ,00 - kr ,00 Specialklasser Grønhøjskolen kr ,00 kr ,00 kr ,00 Taleklasser Nørrevangsskolen kr ,00 kr ,00 kr ,00 Mellerup Skolehjem kr ,00 - kr ,00 Heltidsundervisning (ungdomsskolen) kr ,00 - kr ,00 Specialtilbud i andre kommuner Specialskoler kr ,00 kr ,00 kr ,00 Specialskoler offentlige (interne skoler) kr ,00 - kr ,00 Specialskoler private (interne skoler) kr ,00 - kr ,00 Specialskoler Regionale tilbud kr ,00 - kr ,00 Samlet set finansieres udgiften til elever i specialklasser, Oust Mølleskolens heldagsskole og Heltidsundervisningen i Randers kommune stort set fuldt ud af betalingen fra de afgivende skoler. Derimod er der en væsentlig udgift fra den centrale pulje til elever på specialskolerne, hvor udgiften til en elev på Firkløverskolen er ca kr., hvor skolerne af eget budget betaler kr., mens udgiften til Vester Bakkeskolen er ca kr. pr. elev, som finansieres fuldt ud af den centrale pulje. Umiddelbart efter indførsel af den nye model faldt antallet af segregerede elever. Men fra skoleåret 2014/2015 til 2016/2017 er antallet af elever som henvises til segregerede tilbud steget igen. Et eventuelt mindre- eller merforbrug på den centrale pulje til specialundervisning i et regnskabsår tilbageføres til skolerne til det kommende skoleår, dog har byrådet i forbindelse med budgettet for 2017 besluttet ekstraordinært at kompensere skolerne for merforbruget på den centrale pulje til specialundervisning ved at flytte midler fra skoleudbygningsplanen til den centrale pulje for specialundervisning. Udgifterne til specialundervisningsområdet er en del af det samlede bevillingsområde Skole, der er en samlet budgetramme for hele skoleområdet. Det betyder, at hvis der er øgede udgifter til specialundervisningsområdet vil der være færre midler til almenområdet, da byrådet har bevilget en samlet budgetramme for samtlige udgifter på skoleområdet.

8 7 Dette er illustreret i nedenstående figur 2. Figur 2: Midler til inklusion og special pædagogik går fra de samlede midler til folkeskolerne. Inklusion og specialpædagogik Folkeskoler Kommunen Befordring Tilskud til befordring ydes i henhold til folkeskolelovens 26. Der ydes befordring til elever i almindelige folkeskoler på grund af trafikfarlige skolevej, afstandskriteriet samt sygdom/handicap (specialklasser). Der ydes tillige befordring til elever i kommunale specialskoler samt regionale specialundervisningstilbud. Visitationen foregår ved at specialskolen eller skolen med specialklasse vurderer barnets behov for transport. Der arbejdes på nye visitationskriterier og -procedurer med hensyn til befordring til/fra specialtilbud. Forslag til nye visitationskriterier og procedurer forelægges Børn og Skoleudvalget inden sommerferien Analyse af den aktuelle situation i Randers Kommune Hovedkonklusionen er KORA s rapport er, at når det tages højde for udviklingen i den socioøkonomiske sammensætning hos Randers Kommunes elever, er der ikke tegn på, at der visiteres flere elever end man kunne forvente i en kommune med Randers socioøkonomiske sammensætning. Sammenholdes det forventede specialundervisningshov med Randers Kommunes faktiske segregeringsgrad i perioden fra 2011/12 til 2014/15. viser analysen, at Randers Kommune i hele perioden henviste ca. 3-4 % færre elever til segregeret specialundervisning, end man kunne forvente ud fra kommunens elevsammensætning og en landsgennemsnitlig visitationspraksis. (KORA side 6). Denne konklusion gælder også udviklingen siden skoleåret 2014/15 selvom der har været vækst i antallet af ekskluderede elever. I skoleåret 2016/17 er andelen af ekskluderede elever i Randers Kommune således nogenlunde på det samme niveau som på landsplan, når der tages højde for socioøkonomiske faktorer. KORA s rapport er vedhæftet.

9 8 3. Udviklingsplan for specialundervisningsområdet Der i denne udviklingsplan ikke fremlagt nye tiltag for at nedbringe antallet af ekskluderede elever. Der er allerede sat en række initiativer i værk for at opnå dette. Blandt andet arbejder de fleste skoler med såkaldte mellemrumstilbud, som understøtter at udfordrede elever kan bevare en tilknytning til deres stamklasse samtidig med at de modtager særlig støtte. Dertil er der oprettet en række stillinger som inklusionsvejledere, finansieret af provenuet fra skolestrukturændringen. I denne handlingsplan er der lagt vægt på tiltag, som kan nedbringe udgiften pr. barn, der modtager specialundervisningstilbud. Der beskrives to til at reducere udgifterne. Dels en reduktion i tildeling pr. barn til specialskolerne; dels en udvidelse af specialklasser således at flere nyvisiterede elever kan tilbydes plads i specialklasse fremfor i specialskole. I afsnit 3.1 Tilpasning og dimensionering af struktur fokuseres på tiltaget Fra specialskole til specialklasse. Denne model virker på lidt længere sigt. I afsnit 3.2 Ny ressourcetildelingsmodel præsenteres forslag til ændring af ressourcetildelingen. Det er forslag, som teknisk set kan gennemføres med forholdsvis hurtigt effekt, og med betydelig effekt på udgiftsniveauet på specialundervisningsområdet. Forvaltningen anbefaler, at udviklingen af specialundervisningsområdet sker på baggrund af følgende principper: De børn/elever, som har behov for specialundervisning, skal tilbydes dette på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering. Der anvises ikke specialtilbud, som alene lever op til økonomiske hensyn. Elever hjemtages som udgangspunkt ikke til billigere/mindre indgribende tilbud. En ændret fordeling mellem specialskole- og specialklasseelever opnås således primært over tid i forbindelse med nyvisitationer. I nogle tilfælde vil der med elev og forældre kunne aftales flytning af elever til mindre indgribende tilbud, tættere på almenundervisningen Tilpasning af dimensionering og struktur Forslagene vedrørende dimensionering og struktur vil virke på lidt længere sigt. Det er gældende for forslagene at de implementeres lidt langsommere og at de ligeledes vil få konsekvenser i forhold til f.eks. anlægsmidler i forbindelse til at sikre den nødvendige plads på skolerne. Det er allerede besluttet i Dygtige sammen at visitationsansvaret placeres i PPR. Formålet med denne omorganisering er, at PPR sikrer en målretning af de udlagte midler til specialpædagogisk bistand for at sikre sammenhæng i indsatsen og en større kommunal ensartethed i forhold til, hvornår et barn visiteres til et specialtilbud. Det er desuden besluttet i Dygtige Sammen at resultater og anbefalinger fra KORA s analysearbejde inddrages i Randers Kommunes videre inklusionsarbejde Fra specialskole til specialklasse Dette forslag går ud på, at der ved nyvisitationer i nogle tilfælde tilbydes et mindre indgribende tilbud tættere på basisklasse. Forslaget tager udgangspunkt i de to overforstående principper. Det er ikke

10 9 formålet at der ikke skal visiteres elever til specialskolerne. Kun at der i højere grad visiteres til tilbud tættere på elevernes basisklasse. Forslaget tager udgangspunkt i teksten fra budgetforliget hvoraf det fremgå at: Forligspartierne anmoder forvaltningen om at fremlægge forslag til en fornyet inklusionsstrategi der blandt andet sikrer, at færre børn ekskluderes samtidig med at flere udfordrede elever tilbydes mindre indgribende tilbud, tættere på deres basisklasser. Forslaget betyder, at der efterhånden skal oprettes flere specialklasser i ledige lokaler på kommunens folkeskoler. Da der er ledig kapacitet på Munkholmskolen, Nørrevangsskolen og Tirsdalens Skole, foreslår forvaltningen, at der oprettes specialklassetilbud på én eller flere af disse skoler. Det er forvaltningens vurdering, at der på de tre nævnte skole er plads til ca. 5 specialklasser. Nørrevangsskolen har i forvejen én specialklasse med specialet Sprog. Tirsdalens skole (udskolingsskole) har i forvejen to specialklasser. Munkholmskolen har på nuværende tidspunkt ikke specialklasser. Nedenstående beregninger skitserer den mulige besparelse ved, at der hvert år visiteres 5 elever til specialklasse frem for til specialskole. I beregningerne er der taget udgangspunkt i det dyreste specialskoletilbud og det dyreste specialklassetilbud. Udgifterne til de forskellige specialtilbud i Randers Kommune fremgår af tabel 2 ovenfor. Heraf fremgår det at en plads på Firkløverskolen i alt beløber sig til kr ,- pr. elev pr. år og en plads på specialklassetilbuddet Satellitten i alt beløber sig til kr ,- pr. elev pr. år. Forskellen udgør således kr ,- pr. elev pr. år. Tabel 3, beregnet besparelse ved øget brug af specialklasse fremfor specialskole Skoleår Antal elever Prisforskel i kroner for 5 elever Akkumuleret besparelse i kroner 2017/ / / / / / Det anbefales, at der afsættes kr ,- til afledte driftsudgifter pr. specialklasse pr. år.

11 Ny ressourcetildelingsmodel Forslagene i dette afsnit retter hurtigt op på den økonomiske situation, ligesom forslagene virker på både kort- og lang sigt. Forvaltningen beskriver herunder to forslag til ny ressourcetildeling: 1. Ressourcetildelingsmodellen til specialskolerne baseres på klasse-/gruppestørrelse på 6 elever frem for på 5 elever. 2. Ressourcetildelingen til kommunens specialskoler reduceres med 10%. Forslagene 1 og 2 får ligeledes betydning for kvaliteten af de to specialtilbud. Denne ændring i pris og kvalitet kan få betydning for andre kommuners efterspørgsel efter pladser på Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen Resultat for regnskabsåret 2016 Som optakt til beregninger for reduktion i ressourcetildelingen til specialskolerne skal det bemærkes at begge specialskoler kommer ud af regnskabsåret 2016 med et underskud. Firkløverskolen overførte for regnskabsåret 2016 et underskud på kr. 2,1 millioner (svarende til 3,9%) og for Vesterbakkeskolen overførte for regnskabsåret 2016 et underskud på kr. 2,8 millioner (svarende til 6,6%) Ændret ressourcetildeling fra 5 til 6 elever pr. klasse/gruppe Den nuværende ressourcetildeling til specialskolerne baseres på en klasse-/gruppestørrelse på 5 elever. Ved at ændre ressourcetildelingsberegningen til 6 elever i hver gruppe/klasse mindskes det beløb som betales til specialskolerne, da det samme antal elever udløser færre midler til specialskolerne. Forslaget ændre beregningsmodellen således at der skal være flere elever i specialskolerne for de samme midler. Dermed reduceres Randers Kommunes udgift til specialskolerne. Den nye tildelingsmodel får ligeledes betydning for andre kommuners betaling til skolerne, som nedsættes tilsvarende. Der er taget udgangspunkt i det udmeldte budget 2017 til skolerne, hvor er reduceret med ovenstående forslag samt medregnet konsekvenser for afledte virkning af taksten med hensyn til beregning af færre indtægter fra overhead og betalinger fra andre kommuner for benyttelse af specialskoletilbuddet. Tabel 4, forøgelse af normering pr. gruppe fra 5 elever til 6 elever i specialskolerne. I 1000 kr. Vesterbakkeskolen Firkløverskolen Besparelse for Randers Kommune Skolens driftsbudget Reduktion Samlet budget Reduktion af drift Manglende overhead Manglende betaling andre kommuners elever Netto besparelse

12 11 Ovenstående tabel 4 viser at Randers Kommunes nettobesparelse, efter der er fraregnet andre kommuners mindre betaling for de elever, som de har på Firkløverskolen og efter fradrag af mindre overhead som følge af besparelsen. Ved at ændre beregningsmodellen fra en gruppestørrelse på 5 elever til en gruppestørrelse på 6 elever, sparer Randers Kommune kr.: , Reduktion af specialskolernes driftsbudget med 10% Nedenstående beregninger viser den besparelse som Randers Kommune får ved at spare 10% på specialskolernes økonomiske ramme. For nedenstående beregninger er der taget udgangspunkt i det udmeldte budget 2017 til skolerne, som er er reduceret med ovenstående forslag samt medregnet konsekvenser for afledte virkning af taksten med hensyn til beregning af færre indtægter fra overhead og betalinger fra andre kommuner for benyttelse af specialskoletilbuddet. Tabel 5, beregning af besparelse for Randers Kommune ved reduktion i rammetildelingen på 10% til specialskolerne I kr. Vesterbakkeskolen Firkløverskolen Besparelse for Randers Kommune Skolens driftsbudget Reduktion Samlet budget Reduktion af drift Manglende overhead Manglende betaling andre kommuners elever Netto besparelse Ovenstående tabel 5 viser Randers Kommunes nettobesparelse efter fradrag af andre kommuners mindre betaling for de elever, som de har på Firkløverskolen, og efter fradrag af mindre overhead som følge af besparelsen. Ved at reducere rammen til specialskolerne med 10%, sparer Randers Kommune kr ,- pr. år.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune AFTALEFORLIG. - Anmodning om udtalelse fra skolebestyrelser ved de berørte skoler: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Udtalelse til ændringer i forslaget til ny skolestruktur...

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Hvilket budget er de fire specialskoler tildelt i 2015, det samlede budget udgør kr. 93,5 mio. kr.?

Hvilket budget er de fire specialskoler tildelt i 2015, det samlede budget udgør kr. 93,5 mio. kr.? Notat Vedrørende: Svar på tillægsspørgsmål Sagsnavn: Anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne, vedr. den økonomiske udfordring på specialundervisningsområdet Sagsnummer: 17.03.00-G01-3-15 Skrevet

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Afgrænsning Specialundervisning og specialtilbud er begreber, der bruges i mange forskellige sammenhænge og kontekster. I nedenstående tages der

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato 22.1.2016 Bilag 2. Specialskoleområdet Indhold Kommissorium (formål)...2 Projektgruppe og projektleder...3 Kort beskrivelse...3 Hvordan inddrages relevante

Læs mere

Specialklasser Specialskoler Heltidsundervisning Specialfritidstilbud

Specialklasser Specialskoler Heltidsundervisning Specialfritidstilbud Specialklasser Specialskoler Heltidsundervisning Specialfritidstilbud Indhold Visitationsprocedure... 3 Visitationsprincipper... 3 Specialklasser og Specialskoler... 5 Kategori 1: Specialtilbud for børn

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL

ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL RAPPORT VERSION 4.0 MARTS 2012 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Metode og fremgangsmåde... 4 2.1 Udregning af den sociale profil score... 4 2.2 Aggregering af social profil

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt

Læs mere

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse IKAST-BRANDE KOMMUNE Casebeskrivelse 52 Overblik Region: Midtjylland Kommunestørrelse: 40.468 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 13 Antal elever: Total: 5683 Heraf kommunale folkeskoler:

Læs mere

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen

Læs mere

ARBEJDSPAPIR Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014

ARBEJDSPAPIR Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014 Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014 Randers Kommune Randers Kommune Disposition d. 12. maj 2014 Velkomst Indlæg om overbygningsskoler v/skoleleder Arne Omar Sørensen, Hobro Søndre Skole Gennemgang

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Notat om specialøkonomi

Notat om specialøkonomi Notat om specialøkonomi Baggrund På baggrund af BDO-rapport omkring ændring af de budgetmæssige, styringsmæssige og organisatoriske rammer for et fremtidigt Center for Skoler og Institutioner (C-SI) og

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

1. Udviklingsplan for specialundervisningsområdet - ÅBENT

1. Udviklingsplan for specialundervisningsområdet - ÅBENT 1. Udviklingsplan for specialundervisningsområdet - ÅBENT Tidl. politisk behandling BS-U, 08.06.12, pkt. 27, BS-U, 08.11.12, pkt. 50 Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY Byråd 29. januar 2013 Sagsnr. 710-2011-81711

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Service Mio. kr. disp og forv 2.1 Skole 904,5 901,2 906,9-5,7 2.3 Børn 387,0 382,7 380,0 2,8 2.4 Familie 181,5 181,0 176,9 4,1 Driftsudgifter i alt 1.473,1 1.464,9 1.463,8

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

1. Status og håndtering af bekymrende fravær i Randers Kommune

1. Status og håndtering af bekymrende fravær i Randers Kommune 1. Status og håndtering af bekymrende fravær i Randers Kommune Forvaltningen har i den seneste tid modtaget en række henvendelser vedrørende Randers Kommunes håndtering af bekymrende fravær i folkeskolen.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

Den økonomiske styring af specialundervisningsområdet i Randers Kommune

Den økonomiske styring af specialundervisningsområdet i Randers Kommune Jacob Seier Petersen, Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Den økonomiske styring af specialundervisningsområdet i Randers Kommune En gennemgang af udvikling og styringspraksis Den økonomiske

Læs mere

Sammenfatning af resultater marts 2014

Sammenfatning af resultater marts 2014 Sammenfatning af resultater marts 2014 Af Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Siddhartha Baviskar og Mikkel Lynggaard Generelt gælder, at de tolv kommuner, der indgår i Dokumentationsprojektet, dækker

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Godkendelse af Kommissorium for genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune

Godkendelse af Kommissorium for genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune Punkt 10. Godkendelse af Kommissorium for genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune 2016-074575 Skoleforvaltningen indstiller at Skoleudvalget godkender, Kommissorium for genbeskrivelse

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

Notat vedrørende førskoleordning i 2015 og 2016 på skolerne i Randers Kommune

Notat vedrørende førskoleordning i 2015 og 2016 på skolerne i Randers Kommune Vedrørende: Førskoleordning i 2015 og 2016 på skolerne i Randers Kommune Forvaltning: Sekretariatet Børn Skole og Kultur Dato: 23-12-2014 Sendes til: Børn og skoleudvalget Notat vedrørende førskoleordning

Læs mere

Udkast til kommissorium for analyse af skoleområdet

Udkast til kommissorium for analyse af skoleområdet Kommissorium Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282971 Mob. 25312971 hhn11@helsingor.dk Dato 18.12.2015 Sagsbeh. Hanne Harloff Nøddekær Udkast til kommissorium

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 Punkt 9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 2015-057738 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på januarvisitationen 2016. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Herefter tilføjer administrationen beslutningerne til Styrelsesvedtægten for skoleområdet.

Herefter tilføjer administrationen beslutningerne til Styrelsesvedtægten for skoleområdet. Til MED-udvalg og skolebestyrelser Center for Skole Langes Gård 10 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 www.slagelse.dk Høringsmateriale Udvalget for Børn, Uddannelse og Integration besluttede på deres møde

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26 Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2025/26 1. Indledning og metode Elev- og klassetalsprognosen indeholder en beregning af det forventede elevtal i normalklasserne på Randers Kommunes

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel

Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel Punkt 3. Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel 2016-041688 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandling af ny visitationsmodel og sender visitationsmodellen i høring.

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3)

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3) Visualisering af ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tallene i parentes henviser til bilagsnumre på de følgende sider Den 20. december 2010 Inklusionscenter for elever

Læs mere

Det er et mål med skolereformen, at elevernes trivsel øges. Der anmodes således om en redørelse for:

Det er et mål med skolereformen, at elevernes trivsel øges. Der anmodes således om en redørelse for: Notat Vedrørende: Notat - Svar på spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra Beboerlisten vedr. trivselsmålingen 2016 Sagsnummer: 17.01.00-G01-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail: louise.bisgaard@randers.dk

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Randers Kommune. Ny skolestruktur

Randers Kommune. Ny skolestruktur Randers Kommune Ny skolestruktur Tidsplan Den interne tidsplan ift. forhandlergruppen Møder Afsluttende møde i forhandlergruppen. Gennemgang af høringsmateriale + kommunikationsplan 18. juni 2014 Kvalitetssikring

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Nøgletal på skoleområdet

Nøgletal på skoleområdet Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes.

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Pkt.nr. 6 Handleplan for specialundervisning 519725 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Endvidere

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Hvad siger den internationale forskning om inklusion? Hvad har 12 kommuner foreløbig gjort?

Hvad siger den internationale forskning om inklusion? Hvad har 12 kommuner foreløbig gjort? Hvad siger den internationale forskning om inklusion? Hvad har 12 kommuner foreløbig gjort? Professor Niels Egelund Direktør for CSER Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Lidt facts om udviklingen

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og har i Aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt, at der skal ske en årlig afrapportering af status

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere