UDSKRIFT STRE LANDSRETS DOMBOG. l mel 3j. Afsagt den 26. september 2014 af łstre Landsrets 23. afdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT STRE LANDSRETS DOMBOG. l mel 3j. Afsagt den 26. september 2014 af łstre Landsrets 23. afdeling"

Transkript

1 B CF{N/CTI UDSKRIFT AF STRE LANDSRETS DOMBOG l mel 3j Afsagt den 26. september 2014 af łstre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Gunst Andersen og Malou Kragh Halling (kst.)). 23, afd. nr. B : Torben (advokat Martin Laursen, besk.) mod AP Pension (advokat Pernille Słlling) og 23. afd. nr. B Torben (advokat Martin Laursen, besk.) mod Industriens Pension AIS (advokat Pernille Słlling) Kłbenhavns Byrets dom af 9. oktober 2013 (BS 45C-5577/2011) er anket af Torben med fłlgende p stande: Indst vnte, AP Pension, tilpligtes at betale kr., principalt med till g af renter fra den 22. august 2008, subsidi rt fra et af retten fastsat senere tidspunkt, dog senest den 9. august 2009, til betaling sker.

2 -2- Indst vnte, Industriens Pension AIS, tilpligtes at anerkende, at appellanten har krav p ydelser pr. 22. august 2008 i henhold til PNN Pensions dag ldende pensionsregulativ baseret p, at appellanten havde tabt 2/3 eller mere af den fulde erhvervsevne. AP Pension og Industriens Pension AIS har p st et stadf stelse. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af Torben - Der er endvidere afgivet forklaring af Niels og Peter Torben har supplerende forklaret blandt andet, at han blev visiteret til et flexjob, men der var ikke fastlagt et bestemt antal timer. Han havde problemer med ryggen inden sommerferien i 2006, hvor han fik lov til at g hjem fra arbejdet. Det var ikke episoden med hunden, der fłrste gang viste, at han havde et rygproblem. Han skiftede l ge, efter at han havde v ret hos REVA, da l gen ville have ham til at arbejde p morfin. Scanningsresultatet viste noget, der ikke var forventet. Det var ikke l ngere realistisk, at han kunne blive taxachauffłr eller lignende p nedsat tid. Han har med j vne mellemrum taget smertestillende medicin, og de notater, der er om, at han ikke havde taget smertestillende medicin, er kun udtryk for, at han den p g ldende dag og dagen fłr ikke havde taget medicin. Han kan ikke t le gigtmedicin p grund af mavesmerter. Han har v ret ordineret et morfinpr parat, som han blev svimmel af. Det har ogs p virket ham, at "det hele kłrte rundt inden i", hvilket kan forklare, at han har v ret irritabel i forbindelse med arbejdsprłvning. Han har prłvet flere forskellige smertestillende typer medicin, men nu bruger han almindelig h ndkłbsmedicin som pamol. Han har f et forklaret, at han skulle kunne arbejde mindst 15 timer, n r han fik et flex-job bevis. REVA og Trappestigen tog ikke de sk nehensyn, som var nłdvendige. Egen l ge har ikke udtalt, at han kunne arbejde 15 timer ugentligt. Hun har alene sagt, at hun ikke kunne afvise det, men at det m tte afvente udfaldet af obprłvning. Peter har supplerende forklaret blandt andet, at det beror p et skłn, n r han har vurderet appellantens erhvervsevnetab i et ikke rygbelastende job til at v re omkring halvdelen. Han har vurderet det p baggrund af sagens akter. Et ugentligt timetal p omkring 18 timer vil v re realistisk. Det er erfaringen, at de fleste rygpatienter har nytte af smerte-

3 -3- stillende medicin. Det fremg r af akterne, at appellanten har ikke uv sentlige smerter fra ryggen. Niels I har forklaret blandt andet, at han er speciall ge i ortop dkirurgi og klinisk professor og overl ge ved Sygehus Lilleb lt. Den prim re lidelse hos appellanten er opst et som fłlge af faldet. Der har v ret et brud, som giver fłlgevirkninger i store dele af ryggen. Det har łdelagt knoglerne og discus. Der er sket en skade, som ikke kan hele op. Der er slidforandringer, som har sammenh ng med den prim re lidelse. Det er meget almindeligt med smerter ved de lidelser, som appellanten har. Smerterne er ofte s rligt fremherskende ved bev gelse. Der er ingen kirurgisk behandlingsmulighed. Appellanten kan ikke arbejde i rygbelastende jobs, og der vil v re smerter selv ved stillesiddende jobfunktioner. Kommunen vurderede, at arbejdsprłvningen skulle forsłges med 15 timer ugentligt. Der skal v re mulighed for pauser i lłbet af en arbejdsdag, hvis det skal kunne lykkes. Ud fra de objektivt konstaterbare forhold vil appellanten formentlig kunne klare 15 timer ugentligt som effektiv arbejdstid, men ikke f. eks. 18 timer ugentligt. Appellanten vil have smerter ved fysisk aktivitet. Arbejdet skal v re afvekslende. Det kan ikke afvises, at smertestillende medicin kunne v re relevant, men langvarig brug heraf kan v re forbundet med bivirkninger. Procedure Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Landsrettens begrundelse og resultat Heller ikke efter bevisfłrelsen for landsretten findes det godtgjort af Torben at hans generelle erhvervsevne i alle erhverv er nedsat med mere end 2/3 p grund af sygdom og ulykkestilf ldet. Der er herved lagt v gt p de l gelige vurderinger, der er redegjort for i byrettens begrundelse. Endvidere er der lagt v gt p den forklaring, som overl ge Niels har afgivet for landsretten, hvorefter appellanten ud fra de helbredsm ssige oplysninger formentlig kan arbejde 15 timer ugentligt i en stilling, der ikke er rygbelastende. Landsretten stadf ster derfor byrettens dom.

4 Statskassen skal betale sagsomkostninger for landsretten med kr, til d kning af udgifter til advokatbistand. Ved fasts ttelsen af belłbet er der ud over sagens v rdi taget hensyn til sagens omfang. Thi kendes for ret: Byrettens dom stadf stes. I sagsomkostninger for landsretten betaler statskassen samlet kr. til Industriens Pension AIS og AP Pension. Det idłmte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekr ftes. łstre Landsret, den Camilla V. Thomsen Kontorfuldm gtig

5 Kłbenhavns Byret Udskrift afdomhogen / IPISMI Afsagt den 9. oktober 2013 i sag nr. B 45C-5577/201 I og sag nr. B 45C /2013: 4 mod AP Pension CVR-nr łstbanegade Kłbenhavn ł og mod Industriens Pension AIS Cvr-nr, Nłrre Farimagsgade Kłbenhavn K Sagens baggrund og parternes p stande. Sagerne, der er behandlet samlet, vedrłrer spłrgsm let, om sagsłger hos AP Pension har krav p udbetaling af 90,000 kr. i invalidesum som fłlge af, at hans erhvervsevne senest den 9. august 2009 var reduceret med 2/3 eller me re. og om han hos Industriens Pension A/S har krav p udbetaling af pension pr. 22. august I sagen BS ar. 45C har sagsłger nedlagt fłlgende p stand: Principalt tiipligtes sagsłgte at betale sagsłger kr ,00. Belłbet forrentes fra den 22. august 2008 til betaling sker, 2 Subsidi rt tilpligtes sagsłgte at betale sagsłger kr, 90,000,00. Belłbet forrentes fra et af retten fastsat senere tidspunkt, dog senest den 9. august 2009 til betaling sker, I sagen BS nr. 45C-1655/2013 har sagsłger nedlagt fłlgende p stand: Sagsłgte tilpligtes at anerkende, at sagsłger har krav p ydelser pr. 2,1 august henhold til PNi Pensions dag ldende pensionsregulativ

6 Side 2/19 baseret p, at sagsłger havde tabt 2/3 eller mere af den fl de erhvervsevne. Sagsłgte har nedlagt p stand om frifindelse i begge sager. Oplysningerne i sagen. Den 22, december 2003 faldt sagsłger ned p et betongulv, og p drog sig en rygskade. Sagsłger havde tegnet forsikringer hos de sagsłgte. Pensionerne udlłb henholdsvis den 9. august 2009 med AP Pension og den 1. september 2088 med Industriens Pension. Af pensionsregulativ fra Pensionskassen for N rings og Nydelsesmiddel - omr det, PNN Pension, nu Industriens Pension A/S fremg r bl.a., 6 Pensionskassens ydelser Stk.L PI hv pension yder: I) Bidragsfritageise under sygdom og ved invaliditet 2) Alderspens ion og alderssum Herudover er medlemmerne d kket afgruppeforsikringsordniflger medfłlgende ydelser: 3)Depotsikring (engangsydelse ved dłdsfald) 4/Invalidesum ved 2/3 invaliditet 5) Błrnesum ved medlemmets dłd 7 Bidragsfritageise under sygdom og ved invaliditet Stk. i Retten til bidragsfritagelse indtr der, n r medlemmets erhvervsevne efter medlemskabets ikrafttr den og for medlemmet har n et flerlłnsalderen p grund af sygdom eller ulykkesiliffc/de skłnnes nedsa med 2/3 eller mere den fulde erhvervsevne, af Stk, 2 Forringelsen aferhvervsevnen bedłmmes afpb/ Pension under hensyn til den p g ldendes he/bredsm ssigef rhold udfra en ren l gelig vurdering. 10 invalidesum (gruppeforsikring) Stk. i Retten til invalidesum indtr der, n r,nedlemmets erhvervsevne efter forsikringens ikrtfttr den, og f r?ned/emmet har n et efterlonsalderen p grund

7 Side 3119 afsygdorn eller u!vkkkestllfcefde, skłnnes varigt nedsat med 213 eller mere af den fulde erhvervsevne, Invalidesummen, der fasts ttes af bestyrelsen for i r ad gangan udgłr ar r 2008 kr. 125, 000, Invalidesummen kan kun udbetales en gang. srk.2. Forringelsen af erhvervsevnen bedłmmes CIfPLVN Pension under hensyn til den p g ldendes heibredsm ssige forhold udfra en ren l gelig vurdering. Af forsikrigsbetingeiserne for gruppelivsforsikring og kritisk sygdom med Slagteriernes Gruppeliv gensidigt Forsikrihingsselskab, nu AP Pension fremg r bla.: 3. Invalidesum Omfatter gruppelivsforsikringen invalidesum, vil retten til udbetaling indtr de, n r gruppemedlemmets erhvervsevne- efter datoen for optagelse i gruppelivsjforsijuingen, men inden opn et 65 rs alder- p grund af sygdom eller ulykkestilf lde varigt er, nedsat med mindst 213. En s dan neds ttelse aferhvervsevnenjbreiigger, n r gruppemedlemmetefter SG s skłn ikke l ngere er i stand til- bedłmt under hensyn til forsikredes nuv rende helbredstilstand, uddannelse og tidligere besk ftigelse- at tjene mere end 1/3 af hvad der er s dvanligt J r fuldt erhvervsdygtige personer med en lignende uddannelse og alder. Efter sagsłgers tilskadekomst den 22. december 2005 kontaktede han samme dato skadestuen. I skadesjournalen er bla. oplyst: EP[KRLSE: P, t. er faldet 3-3 1/2 meter ned fra hłloft. Landet direkte p betong -tav med ryggen f rst. Klager over lidt sp ndt J rnemmeise i ryggen men ingen radikul refcenomener Desuden łmhed i ve. h nd. Lige umiddelbart efter faldet havde han sv rt ved atf ve,iret, og han har efterjig. haft J rnemmeise af kort nderhed. Flor ikke v ret bevidstlłs, ingen hovedpine el, kvalme. Rtg af thorax viser ingen pneumot horax. Der ses let kile/ rmede hvirvler i den nedre del aftorakaicoluna. ca. TH6 findes noget kile formet. Ingen synlige frakturer el, til luksation. I august 2006 słgte sagsłger egen l ge flere gange med rygsmerter. Han blev henvist til rłntgenafdeiingen p Give Sygehus. Om resultatet af rłntgenundersłgeisen fremg r af l gejournalen fra den 13. oktober 2006; EP[KRLIE STDO 446 W I -5TOK 94.7,.LW M{Q,D22

8 Side 5119 Sagsłger fremsendte en ansłgning til PNN pension, nu AP Pension om bidragsftitagelse og udbetaling af invalidesum, og modtog den 24Januar 2007 et afslag bla, med fłlgende begrundelse: Vi har modtaget journalopiysninger fra Vejle Sygehus, og vores l gekonsulent har vurderet sagen. Det er vores vurdering, at din generelle erhvervsevne (erhvervsevnen i ethvert erhver ikke er nedsat med 2/3, og cia er derfor ikke berettiget til bidragsfritagelse og udbetaling af invalidesum fra PNN PENS[OLV. Vurderingen erj retager p baggrund cifjournaiopysninger fra Vejle Sygehus, Give Sygehus swnt journaloplysningerfra Jelling Kommune, hvor der fremg r, at du kan udfłre stillesiddende arbejde samt at du erf rdigbehandlet. Sagsłgers ulykkesforsikringsselskab, ALKA Forsikring indhentede en speciali geerki ring af 10. april 2007 fra speciall ge i ortop dkirurgi, hvoraf bl.a. fremg r: Diagnoser: - Fraktura corporis vertebrae th8.(fłlger efter kompressions brud afryg sajlens 8. hvirvl). - Osteoporosis columns vertehralis8 Knagleskłrhed af rygsłjlen). Nuv rende klager: 1. Konstante smerter i ryggen ca. midtp. 2. Kan ikke st op l ngere end 5-10 min. 3. Nedsat gangdistance; m. 4. Hvis han overbelaster ryggen j r han smerter i ryg og l nd med udstr - ling til begge underekstremiteter. 5. Smerterne forsotrrer skadelidtes nattesłvn. 6. Kan ikke klare sit arbejde, 7 Er ikke i stand til at dyrke sport/notion. 8. Kan ikke sidde ned mere end 30 min. 9. Kan hłjst sidde i bilen 60 min. Station r tilstand? Angiver at tilstanden har v ret u ndret siden sommeren Objektiv undersłgelse: Ad. col lumbalis: G r lidt st.,ji:forsigrige skridt, men uden halten. ingen Glziteal ins tfficiens B kkenet st r lige. Kan klare r -og hcelegang Betydelig łgning - aftorakat

9 kvibse og n sten oph vet lumbal lordose Der ses en lettere dextroskoiiose centret over th6-3. Der er moderat łmhed sv, t. ve, paravertebrale muskler ud for Th 6-8. Minimal łmhed sv, t. selve c lumna i samme omr de. Fingergulv afitand er p 38 cm. Betydeligt nedsat ekstension. Rotation og side błjning er ligeledes st rkt nedsat. Strakt benloft udlłser smerter i l nden ved o. Normale egela biceps- og akil essene reflekser. Normal kraft og tonus sv.t. alle muskeigrupper. Ingen sensibilitets forstyrrelse sv.. undereks tremiteterne. vorrna! foc-1 puls Normal bev gelsesiidslag sv, t. samtlige led cif begge underekstremiteter, Resume og konklusion. Ved dagens undersłgelse J ndt jeg łget kyfose sv.:. columna torakalis, betydelig bev gelsesindskr nkning sv.t. hele columna og en delfunktions h m- ninger, b de i dagligdagen ogp arbejdet. Tilstanden formodes bedret med l ngere varende optr ning, men forventes dog ikke normaliseret Skadelidte synes s ledes at have p draget sig et varigt men i mindre til moderat grad. Fra den 3. til og med den 2 i. december 2007 var sagsłger indskrevet som revalidend p Reva -center Vejle som led i afklaringen af hans arbejdsevne. Af udtalelse 6. februar 2008 fra centeret fremg r blau: Helbreds siae/brhold i relation til arbejdsmarkc4t Vurdering af den 12. oktober 2007 fra lcegekonsuient p Reva-center Vejle, Hansen Deibreliggende helbredsoplysninger har v ret forelagt Hansen med henblik p vurdering af de helbredsm ssigejbrhold med relevans for arbejdsmarkedet. Hansen vurderer, at kombinationen af Joyfose, fraktur p 8, brysthvirvel og ringe kalkholdighed medfłrer klare sk nehensyn i forhold til arbejdsmarkedet, Torben błr s ledes sk nes for lłft over 5-10 kg. Han hłr desuden ikke arbejde i foroverbłjet arbejdsstillinger; arbejdsstillingerne bor varieres efter behov. Hansen er pessimistisk i forhold til, om vil kunne profitere afstabiliserende og genoptr nende behandling ved ex, enfysioterapeut. S fremt dette forsłges, er det essentielt atfcire med lempe i behandlingen. Samlet vurdering Q,,gJorsLg dl andjpian Forslag til handleplan Det sparsomme fremmłde i cifklaringsforlohet og den manglende medvirken 3)t6 L( SO -ro I -K ).-C3.L) -MW- LY2

10 Side 8/19 man har et behandlings/?indrende tilbud til pt, her i ambu/atoriet. Den 26. februar 208 słgte sagsłger fłrtidspension. Han fik afslag p fłrtidspension den 7. maj Han blev herefter vurderet omfattet af reglerne om t leksjob med virkning fra samme dato, Den 5. maj 2008 havde PNN Pension nu Industriens Pension indhentet en udtalelse fra RygCnrer Fyn, hvoraf fremg r: Som tidligere besvt har patienten sv re degenerativejbrandringer/slidfoanclringer i hele co umna lumbcilis mc(endepiace/modicforandringer type I og 2, Det er kende crt patienter med s4danne sv re slidforandringer ofte vil have behov for at kunne l gge sig ned i lłbet af dagen, herunder skal de have afvekslende arbejde, hvor de selv bestemmer om det skal v re st ende, g ende eller siddende, og i hvilket tempo det udfłres Dette p baggrund af patientens meget sv rejbrandringer i ryggen. afti- Hvis et arbejde med ovenst ende sk nhensyn kan findes, kan det ikke ses at patienten kan klare et s dant. Den 19. maj 2008 meddelte PNN pension, nu Industriens Pension herefter sagsłger afslag p ansłgning om bidragsfritagelse og invalidesum med s ly - dende begrundelse. - Det er vores vurdering, at din generelle erhvervsevne erhvervsevnen i ethvert erhverv) ikke er nedsat med 2/3, og du er derfor ikke berettiget til bidragsfritagelse og invalidesum fra PNZ\/ Pension. Vurderingen er fore taget p baggrund afjournaioplysninger fra Sygehus Fyn Ringe og vores l gekonsulent har vurderet, at du kan udfłre ikke rygbelaste łde f nktioner med de nłdvendige sk nehensyn, og derfor er du ikke berettiget til hidragsfriragelse og invaliciesum p nuv rende tidspunkt Den 4, august 2008 var sagsłger til tv rfaglig gennemgang i Modic ambulatoriet p Rygcenter Ringe.I udtalelse af samme dato fra Rygcenter Ringe til sagsłger udtaltes: Pis sociale situation er blevet a,fklara, er blevet indstillet til fleksjob 15 timer om ugen. Klarer sig nogenlunde i dagligden. Har stadig ekspasio łer med sv re ryggener, specielt hvis han har v ret for aktiv, lłftet for meget eller lign. Har dog i łjeblikket en rimelig hverdag, hvor han selv bestemmer hastigheden. Pt, vurderes tv rfagligt, vurderes at det vil v re sv rt at bidrage yderligere, forholdsvis muskul r stabil, copergodt, og alaret socilat, Pt cftluctes ST(J L-K,,, - r,-u,.mou-d22

11 Side 9/19 Sagsłger p klagede PNN s afslag. PNN Pension, nu Industiens Pension ind hentede herefter en speciall geerkl ring af 8, august 2008 fra Sygehus Fyn Ringe hvori konkluderes, Patienten har fłlger efterfraktur af Th8, samt svcere degenercitiveforan ciringer i hele cohimna mm ba/is. Der er overensstemmelse mellem klager og objektive fund, Der er ikke yderligere realistiske behandlingsm -uligheder som kan give varig bedring af tilstanden, som m betegnes som stationcer. Patienten ind betragtes som havende et moderat sv rt vargt men og et moderat dl sv rt varigt erhvervsevnetab pnedj rende varige sk nehensyn i det daglige p ethvert arbejde, dette ogs foreneligt med at kommunen har Jsn det, at han kunne klare 15 timers jieksjob med pauser om sgen. I brev af I. september 2008 til sagsłger fastholdt PNN Pension, nu Industriens Pension sit afslag af 19. maj 2008 med s lydende begrundelse: Der er ingen tvivl om, at din erhvervsevne er varigt p virket; men vi finder det J rtsat ikke sansynligt, at den generelle erhvervsevne (erhvervsevnen I ethvert erhverv j4 p j mindst 2113, hviikt er enfarudstnlngfor ol f bevilget bidrogsfritqgelse og udbetaling cf invctideswn for PYN Penin Vi głr dig op~rksom p4 at vi Ikke erj rpligtei til at fłlge en eventuel qf gorele om nik ije1se af offentl4gjor4 lpenon, dł vores krlremer for at vurdere sagen Ik* r J offentlige br 12 kriterier for at vurdere scgen og vi har e helhre. Den 3. september 2008 stadf stede Besk ftigetsesn vnet Vejle Kommunes afslag om forti4spension. Den 3, november 2008 startede sagsłger i el 12-ugers formidlingsforlłb hos Marselisborg, Center for Besk ftigelse, Kompetence og Viden. Af Prnktikbeskrivelse og r4ighedsvurder1ng af 16. februar 2009 fremg r fra konsulentens vurdering iig konklusion bla: Det er vanskeligt pege p yderligere ajklarende foranstaltninger/andre jobomr der, som vi1 kunne medvirke til en forbedring af Torbens arbejdsevne.men det kan for n rv rende ikke udelukkes at Torben fortsat vil kunne st til r dighed f r etfleksfab, dog vurderes det at timetal/et er noget lavt fht. at opn anscettelse (11-12 timer inkl pauser), og at der er store barrierer i forhold til rygbelastende samatfesisk arbejde som m undg s for ikke at skahe/ rv rring i den helbredsm ssige tilstand. P baggrund af denne vurdering indstillede sagsbehandleren i Jobeenter Vej- SrD ST( K )4-1 LII I U.022

12 Side 10/19 le sagsłger til fłrtidspension. Den 16. april 2009 afviste Pensionsudvalget i vej le Kommune at lade sagen overg til behandling efter reglerne om fłrtidspension med fłlgende begrundelse: Ved afgłrelsen er der lagt v gt p, at den gennemfłrte arbejdsprłvning viser, at ansłgeren kan arbejde 2-3 timer dagligt, En s dan arbejdsevne bor kunne udnyttes i etfieksjob. Den 11 mai 2009 afviste Anken vnet for Forsikring sagsłgers klage over Slagteriernes gruppelivs, nu AP Pensions afgłrelse om ikke at ville udbetale invalidesurn med fłlgende begrundelse: Efter sin gennemgang afsa gen. herunder alle fremlagte l gelige og kommuncile akter, finder n vnet, at det ikke af klageren findes sandsynliggjort, at hans erhvervsevne er nedsat i d kningsberettigende grad, hvorfor n vnet ikkefinder anledning tit at kritisere selskabets afgłrelse. ptember Af notat fra Jobec4~e VcjIp 44 9, handler Lotte &em r: 20Q rn Ut. har d, d, talt Med pgl.s l ge. Jłrgensen, der oplyser, otpgl godi kan mode frem i tilbncklet ved Romscicil, L gen oplyser, atpgi. skal have foi gende sk nehensy: a ks/ende stiillnger, qpgi. skal kunne g, sr og ligge. L gen u ej d; n d, q pgl. skal kiuine głre det han vil, s tte sig, l gge sig, rejse s ig P# bev ge sig, L gen vurderer, 4 tpg1 godt vil kunne klor eflksjobp.15 timer, hvis sk nehensynene 4,pfy l4 es, og hun n vner som x, o psynsarbejde, hvor hun mener, at pgi. tri,wc, hindt I perioden 15, jwi, ecernber 2009 deltog sagsłger i et formidlingsforlłb med r dighedsyurdering p RmsdaL I den aftuttende rapport udtaltes: Barrierer rygsmerter og den deraffłlgende lave ugentlige arbejdstid og lave effektivitet i arbejdstiden, er de v sentligste barrierer i forhold til at Torben kan komme i besk ftigelse. Konklusion: Det ugentlige timetal p ca timer med et meget lavt effektivitetsniveau, som M~har kunnet gennemfłre, er s lavt, at det ikke vil v re muligt at etablere etfieks/ob p disse vilk r, Jobeenter Vejle vurderede herefter i notat af 29, marts 2010: L46-SU _StL) -KL )-T-LL t-,ll)o-o72

13 Side 11/19 Arb.ejclsvurclering: De helbredsm ssige ressourcer skłnnes for beskedne til at kunne udnyttes p arbejdsmarkedet Arbeidsevnen skłnnes at v re ubetydelig og oph vet i andre erhverv Neds ttelsen er af et s dant omf ng, atpgl uanset rnulighedernef r stłtte gennem den socicile lovgivning herunder heskftigeise i Jleksjob, ikke vil v re i stand til at blive ser rsorgende ved indt gtsgivende arbejde. Konklusion: Der indstilles, at sagen overg r til behandling ejler pensionsiovens 18, okt det er dokumenteret, atp g idendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings og behandlingsm ssige foranstaltninger eller andre foranstaltninger. Sagsłger blev herefter meddelt fłrtidspension fra den 1. maj 201O I brev af 17. juni 2011 bad sagsłger Arbejdsskadestyrelsen om en udtalelse om erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarslovens 10. Af udtalelse af 17. august 2012 fra Arbejdsskadestyrelsen fremg r: Begrundelse for erhvervsevnetab Vi har lagt vcegt p sagens sociale og łkonomiske oplysninger herunder is r oplysninger fra: - journal fra egen l ge -journat fra Rygcenter Fyn -Torben og hans advokat - Vejle Kommune P denne baggrund er det vores vurdering at han allerede p tidspunktet l r Porsikringsankencevnets ajf relse havde en nedsat arbejokevne svarende ti! omkring 2, 3 p grund cif hans ri glide/se Vi vurderer erhvervsevnecabetpr. 11. maj 2009 til skłnsm ssigt 65 procent. ci Denne dom indeholder ikke en fuldst ndig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Forklaringer, forklarede, at han har v ret speciall ge i ortop dkirurgi i 20 r. Han er ledende overl ge p Hvidovre Hospital og Amager Hospital p de ortop dkirurgiske afdelinger. Indenfor hans faglige omr de indg r blandt andet brud og nogle typer gigt. Han har sidelłbende med sit almindelige arbejde gennem TO r v ret l gefaglig konsulent i AP Pensin. Han har endvidere foretaget vurderinger for Ankestyreisen gennem 20 r. rd,,,,46o1 -STQ -K M-T3Lui.M(Ju-U22

14 Side 12/19 Som l gefaglig konsulent f r han forelagt de l gehge akter i sagen. I nogle sager ser han ogs de kommunale akter. Hans vurdering vil altid v re et skłn. Han har r dgivet i den konkre sag, og det er hans skłn, at erhvervsevnetabet i et ikke rygbeastende job vil v re omkring 1/2 og ikke 2/3. Der ses hos sagsłger fłlger efter et brud i brystregionen. Der er slidgigt i sagsłgers rygsłlle og l nd, ligesom han har knogleskłrhed. Der er strukturelle forandringer i ryggen og smerter ved belastning. Udfra den speciall geerkl ring, der foreligger fra 8. august 2008, ekstrakten side 161 vurderer han, at rygbelastende arbejde ikke vil v re hensigtm ssigt for sagsłger, og at der vil v re sk nehensyn i alle erhverv. Herefter har han vurderet erhvervsevnetabet til omkring 50%. Han kan ikke sige s om 15 timer om ugen er det rigtige antal timer for sgsgr. Arbejdet vil skulle fordeles łver dage med afslapning indimellem. Der vil skulle veksles mellem noget st ende, g ende og siddende arbejde. Pause mellem funktionene vil v re at anbefale. Rygbelastende frmnktioner vil forv rre sagsłers tiistaxd. Ikke rygbelastende aktiviteter vil ikke forv rre hans tilstand. Fc4dning af sker er ikke i sig selv rygbelastende, men hvis det er stillesiddende arbejde vil man skulle rejse sig indimellem. Pakning af isterningposer er heller ikke i Sig Selv belastende, men det vil afh nge af den friktion, der er i materialerne, der skal pakkes. Et arbejde med błrn vil ikke v re realistisk, idet de skal lłftes, Hvis man teoretisk kan sidde og spille spil med dem eller tilsvarende, vil det dog kunne lade sig głre.. Hvis błrnene skal ifłres - tłj eller have -s-nł-rret snłrre b nd, vil det ikke v re muligt. Oprydning p legeplads vil her ikke v re hensigtsm ssigt for ryggen. Varieret ikke rygbelastende arbejde med siddende funktioner feks, pakkearbejde eller arbejde i reception vil v re hensigtsm ssigt arbejde for sagsłger. Der er ikke i de l gelige erkl ringer beskrevet v sentlig forv rring eller forbedring fra Bortset fra lidt bedre bev gelighed ved den sidste erkl ring. Han tager ved sin vurdering ikke hensyn til indtagelsen af medicin bortset fra, at et meget stort indtag af medicin kan indfluere p nogle jobs Han har i sagen ikke set arbejdsvurderingerne eller andre kommunale akter. Han ved ikke, om der kan v re forv rring i sagsłgers tilstand efter de l gelige udtalelser, han har set. - forklarede, at han har haft arbejde indenfor fiskeindustri og i kłdbranchen, ligesom han har drevet en kiosk. Hans seneste arbejde var ved Tulip i varemodtagelsen og produktionen, hvor han havde diverse forefaldne opgaver, indtil han kom til skade, I december 2005 faldt han ned fra sit halm, ioft, da han var i f rd med at hente halm til fyret. Han faldt direkte ned p et betongulv, og blev kłrt p skadestuen. Han havde ferie, da det skete. STD(6 L -,Tot -K 194- fl-l) i -)-DlZ

15 Side 13/19 Efter ferien startede han p arbejde. Skaden blev forv rret over tid, hvorfor han m tte sygemeldes. Senere startede han arbejde igen. Hans mester tog hensyn til hans skade, og han fik andre arbejds unktioner, men han m tte ZD igen sygemeldes den 9. august 2006, hvor han uftede sin hund, og det pludselig gav et kraftigt ryk i hans ryg. I perioden frem til december 2007 gennemgik ann forskellige undersłgelser og behandlinger, ligesom han havde samtaler med kommunen I december 2007 startede han p Revacenter Vejle. Han skulle folde sker og pakke fry - seposer ved et fast pakkebord. i forbindelse med samling af skerne Skulle han sidde p en slags barstol og lłbende fłre armene ud til siden for at tage fat om et stort stykke pap. Dette forv rrede hans gener i ryggen- Der var ikke muliged for, at han kunne f en anden stol. Han var motiveret for arbejdet. Han kom for sent et antal gange, men det var fordi bussen j vnligt var forsinket, og han ikke havde andre transportniuligheder. Han sov ikke over sig. Han forlod ikke Revacenter Vejle, men Revacenter Vejle opgav ham, idet han ikke kunne pakke skerne. Det er korrekt, at han er g et kl 12.00, idet en p stedet gav ham fri. Han forlod derfor ikke uberettiget arbejdet. P Ringe Rygcenter drłftede de hans arbejdsmuligheder. Hans l ge havde for - inden foresl et ham at blive taxachauffłr, men p Ringe Rygcenter mente de, at han ikke ville kunne kłre taxa eller truck. L gen sagde til ham, at han skulle l re at sige fra, idet hans ryg var s slidt, at man havde skiftet den ud, li gesom man skifter et kn, hvis man havde kunnet. Under forlłbet p Trappestigen fra den 7januar til den 22. februar 2008 var han p stedet fra kl til Der v-ir pauser efter behov. Han deltog i gruppesamtaler, og de havde timer, hvor de arbejdede med udarbejdelse af cv, ligesom de arbejdede med computer mm. Det var s ledes ikke en arbejdsprłvning. Han var motiveret for at4e1tageiprojekk Han har słgt informationer om sk nejobs, men der var tale om drłmmerier, idet der, ikke fandtes jobs, som han kunne bestride. Han tilmeldte sig ikke et AMU-kursus i Kolding, idet det var tt truckkursus, og han i forvejen kunne kłre truck. Derfor undersłgte han i stedet, hvilke andre kurser der var, og han valgte et datakursus i Vejle, Han havde et młde med kommunen i starten af 2008, hvor han fik at vide, at forl ngelsesmulighederne for sygedgpenge var ved at udiobe. Han tik ikke tilbud om et fieksjob. Han talte med sin gamle tillidsmand, der foreslog ham at słge fłrtidspension. Da han tik afslag talte han med kommunen om fleksjob i 15 timer. Senere kom han i to ;:irbejdsprłvninger fłrst p et fritidshjem med unge mellem 7-11 r. Han skulle hj lpe błrnene og aktivere dem, Det var ikke generelt belastende for hans ryg, idet det prim rt var opsvnsopgaver. Der kunne v re konkrete opgwer, der var belastende, herunder hvis han skulle binde snłrreb nd. Han kunne ikke klare arbejdet, idet hans ryg j vnligt gik i krampe, og han fik jtg gennem ryggen. -5T0 K)-Ti-L.M)0D22

16 Side 14/19 Deri anden arbejdsprłvning p Berneg rden var arbejde med błrn mellem I og 5 r, Her skulle han g rundt p legepladsen og i lokalerne og lege med błrnene, i-ian lłftede ikke błrnene og heller ikke legetłjet, idet de selv skulle rydde op. Arbejdet gav dog alligevel problemer med ryggen, idet der kunne v re forkerte hurtige bev gelser i arbejdet. Begge steder passede de p ham og hjalp ham. Alle sk nebehov var derfor opridt, men alligevel kunne han ikke klare funktionerne p grund af rygsmerter. I dag er hans tilstand uforandret. Han st r op omkring kl og g r tur med hunden omkring m Herefter laver han morgenmad. Om formiddagen kan han f.eks sidde ved computeren. Senere g r han igen en tur eller s tter sig udenfor. Om eftermiddagen er han feks sammen med sin dat ter og sine błrnebłrn p 4 og 7 r Han g r tidligt i seng. Han interesserer sig for sport og ser meget po rt i fjernsynet. Endvidere hłrer han radio. Han bor alene. Hans datter vasker tłj for ham, Han klarer de nemme ting i rengłringen. Datteren hj lper ham med tunge ting. Parternes synspunkter, Sagsłgeren har i p standsdokument af 27. august 2013 gjort fłlgende g l- dende: ANBRINGENDER: Til stłtte for de nedlagte p stande głres det g ldende, at sagsłgers helbredsm ssige tilstand efter ulykken den 22. december 2005 senest den 8. august 2008 var station r, jf. bilag H, at der ikke siden denne dato er sket nogen v sentlig udvikling i sagsłgers helbredsm ssig-- situation, at det dermed reelt er de gener, sagsłger havde den 8. august 2008, der danner Grundlag for den efterfłlgende tilkendelse af fłrtidspension pr. 1. maj 2010, at de efterfłlgende kommunale afl laringstiitag reelt alle blot har bekr ftet, at sagsłgers erhvervsevne var nedsat i en s dan grad, at han ikke var i stand tit at klare sig p arbejdsmarkedet, heller ikke i et fleksjob, at s vel de l gelige som de kommunale sagsakter dermed dokumenteret, at sagsłgers erhven/sevne senest den 8. august 2008 var nedsat med mindst at sagsłger, dermed har krav p ydelser fra de sagsłgte i overensstemmelse med de tegnede pensionsordninger senest 14 dage efter dokumentationen tret svarende til den 22. august 2008, jf. FAL 24. Til stłtte for sagen mod AP Pension głres det endvidere g ldende, STDIJ6 L-4-SQI STOt-K )4-TL U.,tOU.D22

17 Side 15/19 at Arbejdsskadestyre[sen i vej ledende udtalelse af 17. august 2012 har vurderet, at sagsłgers erhvervsevnetab var nedsat med 2/3 pt. 11. maj 2009,jf. bilag 4,3 at de afklaringsforlłb, sagsłger havde gennemg et inden den 9. augut 2009 endvidere dokumenterede, at hans erhvervsevne var nedsat med mindst 2/ 3,jf. bilag 5 og 6, at sagsłgers erhvervsevne derfor senest pr. den 9. august 2009 var ne& sat med 2/3, hvor-for han har krav p ydelser i werensstemmelse med dn tegnede ordning hos AP Pension. Sagsłgte har i p standsdokument af 22. august 2013 gjort fłlgende g lden de: Til stłtte for den nedlagte p stand głres det g ldende, at sagsłger ikk er berettiget til udbetaling, fordi hans erhvervsevne ikke varigt er blevet nedsat til 1/3 eller mindre af fuld erhvervsevne irlcten forsikringernes udlłb hnv. 9. august 2009 (AP Pension) og I. september 2008 (Industriens Pension) Det głres g ldende, at forsikringerne d kker sagsłgers generelle er - c hvilket er (funktions)evner til at udfłre et fuldtidsarbejde ved personlig arbejdsindsats i alle arbejdsfunktioner, som en person med sagsłgers helbred kan bestride. Det głres g ldende, 4t 4et er sagsłgers bevisbyrde, at hans generelle erhvervsevne er blevet nedsat til 1/3 eller mindre af fuld erhvervsevne fłr fon sikringernes udlłb hhv. den 9. augus 2009 og 1. september 2009, og at han ikke har lłftet denne bevisbrde. Det er głres g ldende, at det tillige er sagsłgers bevisbyrde, at erhvervsev neneds ttelsen er varig forinden de n vnte tidspunkter, og at han heller ikke har lłftet denne bevisbyrde. Det głres g ldende, at den genere le erhvervsevne i overensstemmelse me4 forsikringsbetingelser og praksis tirsr dg fremmest beror p en medicinsk vurdering af evnen til at udfłre et almindeligt fuldtidsarbejde i ethvert p sende erhverv uden hensyn til fagr nser eller uddannelse. Ved ethvert erhverv menes alle erhverv, herurr erhverv der foruds tter omskoling eller revalidering. Det głres g ldende, at de hensyn, der lgges v gt p ved vurderingen af erhvervsevnetabet, i hovedsagen s -/,t,-er til betingelserne for at f tilkendt offentlig helbredshetinget fłrtidspension efter de fłr I januar 2003 g ldende regler,jf. U E-[. Betingelserne beror p, hvad der gennem mange r 4-,6-3( -STO L-( -T-LJ L

18 Side er fastlagt i retspraksis og teori, bl.a. under hensyn til forsikringernes baggrund og form l som et supplement til den offentlige fłrtidspension efter de fłr I januar 2003 g ldende regler. Det głres g ldende, at sagsłgers heibredsbetingede gener ikke udelukker, at han vil kunne bestride et arbejde med vekslende arbejdsstillinger og uden fysiske belastninger i mere end 1/3 tid. Dette bekr ftes af de l getige oplysninger. Engen af de fremlagte l geerkl ringer beviser en tilstr kkelig neds ttelse af erhvervsevnen Neds ttelsen af erhvervsevnen er tv rtimod i henhold til vurdering af s vel sagsłgers eg - c l ge som behandlende speciall ge foreneligt med en ugentlig arbejdstid p 15 timer, hvilket er mere end en 1/3 ugentlig arbejdstid. AP Pensions l gekonsulent. overl ge hvervsevnen er nedsat til, men ikke til 1/3 Ihar vurderet, at er- Heller ikke de gennemfłrte atklaringsforlłb beviser en tilstr kkeligt nedsat erhvervsevne. Forlłbene vidner om betydende manglende motivation og arbejdsindsats fra sagsłgers side. Desuden blev flere af forlłbene iv rksat under sagsłgers klagesager og efter, at sagsłger havde opgivet af komme tilbage p arbejdsmarkedet. Forlłbene var ikke-ende arbejdsnn1uoner og meget korte, og det 4pans lnflern resu1ta f arbejdsprłvningerne og de l gelige tn Det głres g kn4e, Wen betydning, a sagsłger senere er tilkendt fłrtidspension 4f kłmmunen. betingelserne for ra fłrtidspension er helt forskellige fra b ngejerne for, at f4 udbetaft fojkringsydeise. Fłrtidspension bevilges sedes i,4 fra en vurdering af det Qffentligretlige arbejdsevne begreb, medeis tfl forsikringsydelse afh nger af en vurdering af den torsikringsrettige rhvervsevne. Det offentlige arbjdsevnebegreb knytter sig Ut vurdering af borgerens mulighed for at qrnne udfłre konkret specit rede opgaver, og ved fłrtidspension l gges 4r vt p mange andre etnenter end helbredet, herunder borgerens syn p4 tgqt hbred, borgerens arbejdsidentitet og arbejdsrelevante łnsker, socij og sociale kompetencer. Helbredsforholdene indg r kun som et ud 4f lv elementer, Dertil kommer, at arbejdsevnevurderingen er subjektiv, medens erhvervsevnevurderingen er objektiv. Der er derfor afgłrende forskelle mellem kommunens vurdering af sagsłgers arhejdsevne og vurderingen af erhvervsevnen i henhold til forsikringens vilk r. Derfor har tilkendetse af fłrtidspension i henhold til fast anken vnsog retspraksis ingen betydning for vurderingen af erhvervsevnetabet Dertil kommer, at sagsłgers fłrtidspension blandt andet blev tilkendt p grund af de i akterne gengivne tidrhotd omkring manglende motivation og

19 Side indsats og manglende tro p at kunne varetage et arbejde. S danne forhold har ingen betydning ved den forsikringsretlige vurdering. Dertil kommer, at sagsłger tidligere hk afslag p fłrtidspension under henvisning til, at det gennemfłrte afprłvningsforiłb ikke var fyldestgłrende grundet manglende fremmłde og medvirken, og at de l gelige oplysninger ikke var til hinder for yderligere afprłvning. Det głres g ldende, at det ikke har nogen betydning, at Arbejdsskadestyrelsen har ansat sagsłgers erhvervsevnetab efter erstatningsansvarslovens regler til 65 9k Styrelsen har ikke truffet afgłrelse om det generelle forsikringsretiige erhvervsevnetab, men om erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarsloven. Der er ingen sammenh ng mellem de to rege[s t. Erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven vurderes efter helt andre betingelser end dem, der g lder for vurderingen af det generelle forsikringsretlige erhvervsevnetab, og Arbejdsskadestyrelsens vurdering har derfor ikke nogen betydning for sagen. Der er s ledes til forskel fra den tgelige deriftg efter forsikringsbetine serne tale om e łit ti[sk vurdering. Derfor er der s vel rets- og anken vnspraksis fłr, 4t as fra Arbejdsskadestyreisen om erhvervsevnetab ikke er afgen4e j sager łm erhvervseynebstbrsikring Dertil kommer, bejtsskadestyrelsen i den kłgkrete sag har lagt afgłrende v gt p t1ekjob iken4elsen. og at dette forhold ikke har nogen betydning for sag. Sm d4 ev Ijif kiet for tilkendelse af fłrtidspension, tilkendes fleksjob eder en vurdering at arbejdsevuen, I łrigt er Arbejdsskadestyreisens udtalelse en vejledende udtalelse, der er truffet 3 r efter arsjtrtnernes udlłb og baserel p usikre og ubekr ftede oplysninger on farlohet herefter, Rettens begrundelse eg afgłrelse, I henhold til 3 i fakringsbetingelserne for AP Pension, har t krav p invalidesum, n r hans erhvervsevne varigt er nedsat med mindst 2/3 p grund af sygdom eller ulykkestilf lde. Det fremg r, at neds ttelse af erhvervsevnen foreligger, n r han efter selskabets skłn ikke l n- gere er i stand til - bedłmt under hensyn til hans nuv rende helbredstilstand, uddannelse og tidligere besk ftigelse- at tjene mere end 1/3 af, hvad der er s dvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og erhverv, [henhold tit 6, 7 og 10 1 forsikringsbetingelserne fdc Industriens Pension

20 Side i8/1 har - krav p invalidesum, n r hans erhvervsevne p grund af sygdom eller ulykkestilf lde, skłnnes varigt nedsat med 2/3 eller mere af den fulde erhvervsevne, Forringelsen bedłmmes af selskabet under hensyn til den p g ldendes helbredsm ssige forhold ud fra en ren l gelig vurdering. Retten finder, at begge forsikringsbetingelser m forst s s ledes, at der udfra en l gelig vurdering skal foreligge en varig neds ttelse af erhvervsevnen med mindst 2/3 i alle erhverv, Den omst ndighed, at Arbejdsskadestyrelsen har fastsat erhvervsevnetabet til 65%, og den omst ndighed, at er tilkendt fłrtidspension af kommunen, skaber ikke i sig selv formodning for, at hans erhvervsevne er nedsat med mere end 213, idet s vel Arbejdsskadestyrelsens som Kommunens afgłrelser er truffet udfra bredere kriterier end det, der skal l gges v gt p efter forsikringsbetingelserne. Retten finder efter en samlet vurdering, at ikke har godtgjort, at hans generelle erhvevsevne i alle erhverv er nedsat med mere end 2/3 p grund af ulykkestilf ldet. Retten har herved navnlig lagt v gt p de fremlagte l gelige oplysninger. Speciall ge i ortop dkirurgi har oplyst, at / havde p draget sig et varigt men i mindre til moderat grad, egen l ge, Jłrgen sen har vurderet, tim ilte kunne klare et fteksjob med sk nehensyn p 15 timer, overl ge MeN Ringe Rygeenter har vurderet, at han kunne klare 15 timers tleksjob med pauser, hvilket retten forst r som 15 timers arbejde, excl, nł4vendige pauset. endvidere 1w speciall jge i ortop dkirur gi, i retten łpiysi, at erhvervsevnen yar nedsat med 1/2 og ikke 2/3. Retten finder, at det op(ste om sagsogers arheidsforlłb ikke kan fłre til et andet resultat, Pcj441k > ar 1wved tillagt det beiy4ning at forlłbene har v ret kortvarige, hern er słm fłlge af frav r, sa t der ved valget af arbejdsfunktioner efter 44 plyste ikke i tilstr kkelig grad er taget hensyn til de relevante sk nebey. Herefter har ikke fłrt tilstr kkeligt bevis for, at hans generelle erhyet vvne i alle erhverv blev nedsat med 2/3 eller mere som fłlge af ulykken den 22. december 2003, hvorfor de sagsłgte frifindes for de nedlagte p stande, Vedrłrende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet ret ten bem rker, at sagsłger har fri proces uden retshj lpsd kning. Sagsomkostningerne er i sagen 45C-5577/2011 fastsat udfra en sagsgenstand p 90,000 kr,, og i sagen 45C-1655/2013 udfra en sagsgenstand p kr. Sagerne er anlagt henholdsvis den 10, oktober 2011 og Ii. april /Tt_SOt5/TO

21 Side 19/ De er forberedt individuelt og hovedforhandlet samlet. Retten har herefter fastsat sagens omkostninger skłnsm ssigt, s ledes at Statskassen til hver af de sagsłgte betaler 30,000 kr, Thi kendes for ret: Sagsłgte AP Pension frifindes, Sagsłgte Industriens Pension AIS frifindes. Statskassen betaler sagens omkostninger til AP Pension med kr, Statskassen betaler sagens omkostninger til Industriens Pension AIS med kr. Pia Petersen dommer Udskriftens rigtighed bekr ftes. Kłbenhavns Byret, den 9. oktober Susan Larsen, kontorfuldm gtig

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

UDSKRIFf ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFf ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM 7B2951 006 - SKJ/LHD/BFMlHBJ UDSKRIFf AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 23. januar 2015 af østre Landsrets IO. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Sanne Kolmos og Malou Kragh Halling (ksl.». I o.

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Indhold Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Dansk Kiropraktor Forening, KL, Københavns og Frederiksberg kommuner November 2004 Sats og tilrettelægning Folkmann Design

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Pia Kürstein Kjellberg Træning som Hjælp Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Publikationen 'Træning som Hjælp, Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune' kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere