Mødereferat - MED (fællesadministrationen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat - MED (fællesadministrationen)"

Transkript

1 Si Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Mødedato: 12-okt-2010 Starttidspunkt: 10:00 Sluttidspunkt: 12:00 Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) (Videokonference) Sekretariatschef Ole Stig Jensen, It-medarbejder Leila Damkjær Pedersen (HK)(næstformand), It-medarbejder Lone Petersen (SR for fællesadm. i Vejle og Odense), Bygningschef Christian Jansson, Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 2. Ny ledelsesstruktur Pr. 1. oktober 2010 er der sket en ændring af den ledelsesmæssige organisering, som skal fokusere på: Skabe fælles billeder af udfordringer, mål og mening Ledelses- og handlekraft, resultatorientering Koordinering, kommunikation, involvering gennem ledere og medarbejdere Formålet er bl.a. at understøtte og identificere best practice men også at skabe next practice. Den ændrede organisering skal understøtte integrationen af Grunduddannelserne, efter- og videreuddannelsen/cfu samt udvikling og viden. Bilag: Bilag 2.1: UC Lillebælts ledelsesmæssige organisering styrker institutionens udviklingskraft.

2 UC Lillebælts ledelsesmæssige organisering har været uændret igennem de sidste to år. Der er med bestyrelsens vedtagelse af strategi 2015 lagt en ny ramme for UC Lillebælts målsætninger de kommende år, og det er direktionens vurdering, at der er behov for yderligere ledelseskraft for at kunne realisere de fastlagte mål. Ændringer omfatter: Entydig reference i direktion og klarere opgavedeling Etablering af et Strategisk Uddannelses Forum Fastholdelse af Lederforum (men med færre møder) Videreudvikling af samarbejdsfora. Mødestrukturen evalueres om et år. Harmonisering af titler: Niveau 1: Rektor, Udviklingsdirektør (Prorektor), Uddannelsesdirektør (Prorektor) og Ressourcedirektør (administrationschef). Niveau 2: Studierektor (ledende studierektor), EVU- og CFU-chef Niveau 3: Uddannelseschefer, afdelingsledere, it-chef, økonomichef, løn- og personalechef, bygningschef, U & V chef, bibliotekschef, sekretariatschef, kommunikationschef Side 2/9

3 3. Budget 2011 Finanslovsforslaget til 2011 blev offentliggjort den 24. august 2010, men aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Genopretning af dansk økonomi var det første varsel om, at dette års finanslovsforslag ikke ville tilgodese uddannelsessektoren. Genopretningsplanen sendte to signaler: Uddannelsestaxametret skal beskæres med ½ procent pr. år og allerede fra indeværende budget år sker der en dispositionsbegrænsning på 51 mio. kr. Administrationen skal beskæres med baggrund i estimerede beregninger af effektiviseringsmulighederne og estimatet er sat til 50 mio. kr. i 2012 og 75 mio. kr. fra I forhold til effektiviseringen af administrationen er der efter indgåelse af aftalen blevet igangsat en analyse på Finansministeriets foranledning. Analysen blev igangsat torsdag den 19. august og samtlige indberetninger skal være konsulentfirmaet i hænde seneste den 31. august. Rapporten ventes færdig inden vedtagelsen af finansloven for Der er udarbejdet et notat om konsekvenserne for UC Lillebælt til drøftelse på LSU mødet. Bilag: Bilag 3.1 Budgetforudsætninger for 2011 Side 3/9

4 Effektivitseringskravene, der er udmeldt i Finanslovsforslaget, der som nævnt udmønter bl.a. genopretningsplanen, er betydelige. Hertil kommer besparelserne på Center For Undervisningsmidler (CFU). Her afventes en endelig politisk beslutning om, hvordan den fremtidige opgaveportefølje ser ud for CFU herunder også om der sker ændringer i deres organisatoriske tilknytningsforhold. Af finanslovsforslaget fremgår det, at: uddannelsestaxameteret ikke bliver fremskrevet på niveau med løn og prisudviklingen. Der skal følgelig ske en effektivisering. Frem til 2014 mister CFU 1/3 af deres budget. Konsekvensen af dette vil være, at med den samme produktion af studerende som i 2010, vil UC Lillebælts resultat være 10 mio. kr. i 2011, - 20 mio. kr. i 2012 og -30 mio. kr. i 2013, og 40 mio. kr. i 2014 (inkl. CFU). Det svarer i 2014 til en besparelse på ca.8 pct. Alle uddannelser og stabe kommer til at bidrage til effektiviseringerne. Følgelig kan visse services/ydelser skrues ned. I uge 41 afholdes møder med alle uddannelser om budget Perspektivet til/frem til 2014 inddrages. Budgetforudsætninger: For at sikre økonomien i UC Lillebælt, budgetteres der på alle afdelinger med en fast buffer på 2 pct. (ekskl. læreruddannelsen) Fastsættelse af fællesomkostninger, sker med baggrund i budget Samme budget til stabene i 2011, dog ingen udvikling i rammen (løn og pris udvikling) - d.v.s. effektivisering. Uddannelserne opsparer 6 pct. de næste år for at bidrage til finansieringen af campusløsningen og initiativer i forbindelse med campusstrategien med henblik på at forbedre arbejds-, studie- og læringsmiljøerne. På portoområdet skal uddannelserne fremover selv betale modsat nu, hvor finansieringen sker centralt. Der er visse udfordringer på de lokationer, hvor der er flere uddannelser på samme lokation, men der vil blive fundet en løsning. Side 4/9

5 4. Campusstrategi Direktionen har besluttet, at der som en led i etableringen af campusser i henholdsvis Odense, Vejle og Svendborg skal formuleres en strategi, som kan være retningsgivende på området. Der er nedsat en styregruppe, som havde sit første møde i august. Styregruppen har både ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Et væsentligt element i processen er de allerede afholdte fokusgruppeinterview, hvor der har deltaget både studerende, uddannelsesfaglige og teknisk administrative medarbejdere. Derud over afholdes der den 4. november en visionsworkshop for op til 100 studerende og medarbejdere. Arbejdet med udpegningen er ved at starte op. Der gives en orientering om arbejdet i styregruppen. Campusløsning i Odense er forsinket. Campusstrategien skal understøtte en mulig udvikling af arbejds-, lærings- og studiemiljøer. Der er nedsat styregruppe. Signalarkitekterne er hyret til at styre processen har været med ved Metropol. Der er lavet overblik over lokaleudnyttelsen, som viser, at der er ledige ressourcer de fleste steder i Odense. 4. november 2010 afvikles der en visions workshop med medarbejdere og studerende fra UC Lillebælt. Input herfra skal Signalarkitekterne bruge i processen til at komme med forslag til campusstrategien og fremtidsscenarier. 5. Bygningsområdets virksomhedsplan Bygningsområdets virksomhedsplan ønskes behandlet med henblik på kommentarer og stillingtagen til indholdets ratificering. Herefter vil materialet blive tilgængeligt på Bygningsområdets hjemmeside. Mange har berøringsflade med Bygningsområdets personale, hvorfor det er ønskeligt, at materialet diskuteres lokalt for derigennem at skabe fælles forståelse for det tankesæt, der ligger bag handlingsperspektivet for Bygningsområdet. Bilag: Bilag 5.1 Bygningsområdets virksomhedsplan. Side 5/9

6 Formålet med virksomhedsplanen er skabe værdisæt i bygningsafdelingen for, hvad der måles på. Det fremgår af virksomhedsplanen. Der er i udvalget enighed om, at det er et godt papir for medarbejdere, der ikke er i bygningsafdelingen, samt forventelig en god proces for medarbejdere i bygningsafdelingen. Christian Jansson konkretiserede, at småreparationer betales og afgøres lokalt indenfor en ramme, der er givet centralt. Virksomhedsplanen er sendt til kommentering i de lokale samarbejdsudvalg. Side 6/9

7 6. Udlicitering af rengøring ved UC Lillebælt UC Lillebælt har 13.september 2010 indgået aftale med nye udbydere på rengøring og vinduespolering gældende fra 1. november Hermed følgende oversigt: Leverandør Rengøring Vinduespolering RengøringsCompagniet Alliance+ Blangstedsgårdsvej Baagøes Allé Soldalen Asylgade Tolderlundsvej Lucernemarken Asylgade Rent A/S Rømersvej Elite Miljø Middelfartvej ISS Middelfartvej TOP Rengøring Jelling Forenede Rengøring Rømersvej Blangstedgårdsvej Baagøes Allé Absolut Rengøring Tolderlundsvej Soldalen Lucernemarken Bevæggrund for udlicitering er Finansministeriets forventning til håndtering af udbudsregler. De enkelte leverandører er udvalgt på baggrund af miniudbud på Ski Rammeaftale (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S). Udliciteringen forventes at indbringe en besparelse på ca. 30 %, svarende til 2.3 mill. kr. per år. I forbindelse med udlicitering vil der blive indgået aftale med ekstern leverandør med henblik på kvalitetskontrol. Derudover foretager de enkelte firmaer egen kontrol. Hvis medarbejdere/ledere oplever uhensigtsmæssigheder i relation til rengøring og/eller ønsker at bestille ekstra rengøring, bedes dette beskrives/rekvireres i Byg-ServiceDesk under kategorien rengøring, derefter videregives meddelelsen til den rette leverandør. Denne procedure indføres med henblik på dokumentation og statistik. Rengøringsfirmaerne er i dialog med de enkelte pedeller for besigtigelse og igangsættelse af opgaveløsning. De berørte ansatte medarbejdere i UC Lillebælt på adresserne Middelfartvej, Asylgade og Lucernemarken er omfattet af Virksomhedsoverdragelsesloven. Jeg og personaleafdelingen er løbende i kontakt med de enkelte medarbejdere. Der har været afholdt personalemøder på de tre lokationer med henblik på at skabe kontakt til de nye arbejdsgiver. Der er aftalt individuelle medarbejdersamtaler med den/de ny(e) leder(e). Side 7/9

8 Rengøringsområdet er udbudt via SKI-aftale. Samtlige i denne rammeaftale er blevet spurgt. Forud blev det defineret, hvordan buddene skulle måles. Servicemæglerne har assisteret med dette. Vinduespolering har også været i udbud. Alle lokationer undtaget Jelling er nu udliciteret. Der har allerede været en effektivisering i Jelling, så et udbud pt., forventes ikke at kunne gøre opgaven billigere. Ekstrabestillinger omkring rengøring skal rekvireres via Der skal følgelig betales ekstra. Kvalitetssikring af rengøringen, er sendt i udbud. Der forventes en besparelse på ca. 2 mio. kr. pr. år 7. Opfølgning på sygefravær I forlængelse af HSI s drøftelse af fraværspolitikken i UC Lillebælt, har HSI besluttet, at der lokalt skal ske en identificering af årsagerne til fravær, hvor antallet af sygedage overstiger 11 dage pr. år (pr. medarbejder) med særligt fokus på, hvorvidt sygefraværet skyldes arbejdsmiljø med UC Lillebælts sundhedspolitik in mente. I forlængelse af ovenstående, anmodes der også om, at der lokalt sættes måltal for sygedage. Der er ingen formkrav til besvarelsen/opfølgningen. Hvis der lokalt findes såkaldte succeshistorier om medarbejdere, der har været langtidssyge, og som nu atter er velfungerende tilbage i deres stilling om som vil lade sig interviewe, sendes forslag til HSI. Bilag: Bilag 7.1 Sygefravær 2009 (på afdelingsniveau) Bilag 7.2 Sygefravær 2009 fordelt på intervaller (på afdelingsniveau) Tallene i de to oversigter blev drøftet. Der var enighed om, at der fremadrettet er behov for supplement til de to oversigter herunder en oversigt, hvor samlede sygedage over 11 udtages. Herudover var der ønske om, at der i oversigterne fremgik antallet af ansatte på de enkelte afdelinger, samt en oversigt, hvor ansatte under Socialt kapitel er trukket ud. Måltallet på de 11 dage pr. år er udvalget enig i. Ovenstående meldes tilbage til HSI. Side 8/9

9 Tilbagemelding til HSI LESA 8. Fremtidig sammensætning af MED (fællesadministrationen) Det indstilles, at MED (fællesadministrationen) generelt drøfter fremtidig sammensætning af MED (fællesadministrationen). Drøftelsen skyldes, at HK har fået en TR i Jylland. Det foreslås, at HK fremadrettet får én TR med i udvalget fra Fyn og én fra Jylland. Der var enighed herom i udvalget. Herudover var der enighed om, at der trods AC ernes manglende repræsentant i udvalget, fastholdes det, at denne gruppe har fast plads i udvalget, men pt. har status som vakant. Skrives ind i forretningsorden. Revidering af forretningsorden jf. ovenstående. LESA 9. Eventuelt NÆSTE MØDE: DEN 13. DECEMBER 2010, KL PÅ SOLDALEN Side 9/9

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt FOA: Pædagogisk sektor S t a t usra p p o rt Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Indhold Statusrapport

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere