J O H A N S E N & B L I D D A L

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J O H A N S E N & B L I D D A L"

Transkript

1 Lemvig Kommune Rådhusgade Lemvig Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf Fax Hjemmeside: CVR- og ApS- nr Bank: Handelsbanken 7639 Konto: Åbent man. - tors. kl Åbent fre. kl Certificeret Dansk Boligadvokat Deres j.nr.: Vort j.nr.: Sekretær: Dato: BH-IP Irma Pedersen/BH 31. oktober 2014 Vedr. vindmøller Nees Vest Povl Jensen, Neesvej 117, Nees, 7570 Vemb, har rettet henvendelse til mig i forbindelse med forslag til lokalplan nr På vegne af min klient skal jeg herved fremkomme med følgende bemærkninger til lokalplanforslaget og den tilhørende VVMredegørelse. 1. Landskabelige forhold Landskabet omkring min klients ejendom og landskabet, hvor vindmøllerne påtænkes opstillet, er meget fladt, og udsigten brydes kun af sparsomme, forblæste læbælter, se hertil VVM-redegørelsens side Der er i området ikke andre tekniske installationer end fjernere liggende vindmøller, som alle er forholdsvis lave. Af hensyn til den landskabelige oplevelse af det meget særegne kystnære landskab, hvor 2 fjorde mødes og hvor udsynet er vidtstrakt, finder min klient det overordentligt betænkeligt at tillade opstilling af vindmøller med en totalhøjde på 107 m, særligt idet kommunen tidligere har fastlagt en maksimal totalhøjde for vindmøller i området på 100 m. En vindmølles dominans øges i takt med totalhøjden, og vindmøllers påvirkning på den landskabelige oplevelse øges i takt hermed. Store vindmøller med en totalhøjde på 107 m vil virke betydeligt mere forstyrrende end de nuværende meget lavere vindmøller, hvor læbælter i en vis udstrækning skærmer for udsynet til disse. Paul Johansen advokat (H) Lotte Bliddal advokat (L) Michael Jørgensen advokat (L) Berit Holmstrøm advokat

2 Da vindmøllerne samtidig tænkes opstillet med ret kort indbyrdes afstand, vil opstillingen i det hele fremstå meget kompakt og uden nogen rummelighed. Min klient finder, at opstilling af vindmøller med en totalhøjde på 107 m strider mod hensynet til at bevare oplevelsen af det udsøgte kystlandskab mellem Nissum Fjord og Indfjorden. Der henvises hertil til vedlagte artikel, som omtaler 6 afgørelser, truffet af Natur- og Miljøklagenævnet, hvor Lemvig Kommunes tilladelser til opstilling af husstandsvindmøller blev underkendt. Se hertil bilag Grundvandssænkning Det er bemærket, at der forventeligt skal pumpes vand op, muligvis med påvirkning af det sekundære grundvandspejl. Vandet skal efter det oplyste overrisles de omkringliggende marker. Min klient ønsker i den forbindelse oplyst, om hans marker påtænkes overrislet? Endvidere ønsker min klient oplyst, hvilke foranstaltninger der vil blive iværksat for at imødegå påvirkninger af beskyttet natur, herunder søer og vandløb, ved oppumpning af vand og ved den mulige påvirkning på grundvandspejlet? Min klient finder det i det hele betænkeligt, at vandløb og søer udsættes for en massiv udtørring i et område, hvor fuglelivet er højt prioriteret. 3. Værditab Som nævnt ovenfor er der endnu stor usikkerhed med hensyn til gener fra store vindmøller. Dette giver naturligvis min klient anledning til betænkeligheder, både med hensyn til hans eget helbred, men også med hensyn til at kunne sælge eller belåne sin ejendom. Det gøres gældende, at den værditabskompensation, som min klient muligvis vil kunne opnå, ikke kompenserer for min klients mulighed for senere at kunne sælge sin ejendom. Som De givet er bekendt med, så forlyder det fra realkreditinstitutterne, at der kun i meget begrænset omfang er mulighed for at hjemtage lån i ejendomme, der er nært beliggende til vindmølleparker. I min klients tilfælde - 2 -

3 er der tilmed tale om minimumsafstanden plus 3 m. Dette betyder, at eventuelle købere til min klients ejendom selv skal erlægge en meget stor del af købesummen, hvilket selvsagt begrænser antallet af mulige købere til min klients ejendom. Hvis fremtidige købere i det hele taget ønsker at købe en ejendom, der er så nært beliggende til en vindmøllepark. Min klient må derfor imødese at blive stavnsbundet til ejendommen i de år, hvor vindmøllerne er i drift. Dette kan næppe anses for at være et udtryk for lokal forankring. 4. Forholdene hos Povl Jensen Min klients ejendom er beliggende 431 m fra nærmeste planlagte vindmøller (den sydligste), og altså blot 3 m mere end afstandskravet. Min klient må derfor påregne at blive påført maksimale gener fra de påtænkte vindmøller med hensyn til støj, skyggekast og dominans. Dette synes i det hele bekræftet af VVM-redegørelsen. Min klient får således udsyn til de påtænkte vindmøller fra sin spiseplads i køkkenet. Han påføres maksimalt skyggekast, idet der beregnes 17,03 timers skyggekast om året, hvorfor der må monteres skyggestop i vindmølle nr. 1. Skyggekastet vil endda ramme ham i de timer, hvor han forventeligt indtager sin morgenmad i køkkenet. På trods af, at min klient påføres maksimal dominans fra de påtænkte vindmøller indeholder VVM-redegørelsen ingen visualiseringer fra min klients ejendom eller nær derved. VVM-redegørelsen indeholder visualiseringer fra nærzonen nordvest for opstillingsområdet, sydøst for området og øst for området, men ikke fra det vestlige område ved min klients ejendom. Af VVM-redegørelsens side 36 fremgår det, at min klient forventes at blive udsat for støj, der er meget nær grænseværdierne på henholdsvis 42 db ved 6 m/s og 44 db ved 8 m/s. Jeg skal hertil gøre gældende, at marginen til grænseværdierne er påfaldende lille og blot på 0,2 db eller 0,3 db, og at der ved alle målinger og alle beregninger må tages højde for en vis usikkerhed. Jeg kan allerede nu oplyse, at min klient vil udnytte sine rettigheder med hensyn til at klage over støjpåvirkningen fra de påtænkte vindmøller, såfremt han oplever sig generet af denne. Det er min klare forventning, at Lemvig Kommune vil påbyde vindmølle

4 opstiller at komme med en kontrollerende støjrapport for vindmøllerne, såfremt de opstilles. De bedes venligst bekræfte dette. Da vindmøllerne påtænkes opstillet meget nær min klients jordtilliggende (som ligger nordøst for Neesvej), vil den markante støjpåvirkning desuden indskrænke min klients muligheder for at udnytte dette jordtilliggende til rekreative aktiviteter. Min klient finder det krænkende, at vindmølleopstiller uden at betale nogen kompensation har begrænset hans muligheder for at udnytte sin ejendom. Jeg skal herved særligt gøre opmærksom på, at min klients handlemuligheder allerede er begrænset betydeligt, idet næsten hele min klients ejendom sydvest for Neesvej er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen, jf. bilag 2. Som De er bekendt med er det blandt andet ikke tilladt inden for strandbeskyttelseslinjen at: Opføre nye bygninger eller ændre og udvide eksisterende bygninger Opstille camping- eller skurvogne Opsætte hegn, master, stativer, skilte m.m. Ændre på terrænet ved at flytte, fjerne eller tilføre f.eks. jord og sten Plante træer og buske m.v. Bygge terrasser eller trapper Det gøres derfor gældende, at den påtænkte opstilling jf. lokalplanforslaget i det hele gør det umuligt for min klient at udnytte sin ejendom. 5. Skadelig påvirkning af vindmøllestøj? Til VVM-redegørelsens side skal jeg bemærke, at det endnu ikke er påvist, at støj fra vindmøller ikke påvirker dyr. Jeg refererer herved til en verserende sag fra Vildbjerg-området, hvor en minkavler har rejst erstatningskrav mod en vindmølleopstiller, idet idriftsættelse af vindmøller meget nær hans minkfarm har påført avlstæverne stress. Stress-reaktionen hos avlstæverne - 4 -

5 har medført et stort antal dødfødte minkhvalpe, et stort antal misdannede minkhvalpe og utallige bidte mink. Med hensyn til støj-oplevelsen fra vindmøller skal jeg bemærke, at vindmøllestøj som nævnt i VVM-redegørelsen ikke ophører ved arbejdstids ophør. Vindmøllestøj er til stede alle døgnets 24 timer, såfremt det blæser. Min klient vil derfor blive påført støj med op til 43,8 db i samtlige de timer, han opholder sig på sin ejendom. Han frygter selvsagt, at hans nattesøvn vil blive påvirket deraf. 6. Lokal forankring/opbakning Det er min klients oplevelse, at vindmølleopstiller ikke har søgt at skabe nogen lokal forankring eller opbakning. På trods af, at min klient vil blive påført maksimale gener, såfremt lokalplanforslaget vedtages og vindmøllerne opstilles, så er han ikke blevet kontaktet af vindmølleopstiller med henblik på en forhandling om et alternativt opstillingsmønster, alternative opstillingssteder eller i det hele taget en drøftelse af projektet. Den manglende vilje til at inddrage naboer og den øvrige lokalbefolkning finder min klient stødende. Det er ikke min klients oplevelse, at der er nogen lokal opbakning til det påtænkte projekt. Nærværende skrivelse er samtidig tilsendt vindmølleopstiller samt Danmarks Naturfredningsforening. De bedes venligst bekræfte modtagelsen af nærværende. 7. Dokumenter Bilag 1: avisartikel fra Dagbladet Ringkøbing-Skjern af 10. oktober 2014 Bilag 2: udskrift fra Miljøportalen Med venlig hilsen Berit Holmstrøm - 5 -

6 - 6 -

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere