SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE"

Transkript

1 Særlige arbejdsbeskrivelse (SA) SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende ENFAMILIEHUS TIL FORMANDEN FOR INATSISARTUT tnt nuuk a/s INUPLAN A/S postbox 189, 3900 Nuuk postbox Nuuk

2 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE I Indledning. I/ 1-1 II Tegningsfortegnelse II/1-1 III Forundersøgelser. III/ Almindelige betingelser for alle fag 1/ Udgravning, udsprængning og jordarbejde. 3/ Terrænbefæstelsesarbejde. 4/1-3 6A. Kloakarbejde A/1-5 6B. Vandledningsarbejde... 6B/ Beton- og jernbetonarbejde. 7/ Murerarbejde.. 8/ Tømrerarbejde 9/ Tagdækningsarbejde 10/ Snedkerarbejde. 11/ Blikkenslagerarbejde. 13/ Smedearbejde 14/ Gulvbelægningsarbejde 15/ Malerarbejde.. 16/ Indvendige spildevandsledninger 18/ Koldt- og varmtvandsinstallationer og sanitet 19/ Varmeinstallationer 20/ Ventilationsanlæg.. 21/ Isolering af tekniske installationer 23/ El-installationer 26/1-11

3 Enfamiliehus til Formanden for Inatsisartut side 1 af 1 Kap I, Indledning I INDLEDNING OPGAVEN Nærværende projekt omfatter opførelse at nyt repræsentationshus til formanden for Inatsisartut. Bygningen opføres på stedet hvor den tidligere bolig lå på Karl Lundsvej i Nuuk. Bygningen opføres i 2 etager med adgang til stueetage fra vej. Stueetagen rummer bygningens primære funktioner; opholdsstue, spisestue, køkken. Kontor og diverse birum. Underetagen rummer bygningens mere private rum; soveværelser og birum. Til bygningen hører to udhuse i terræn samt to terrasser; en adgangsterrasse foran bygningens hovedadgangsdør samt en terrasse mod fjorden med udsigt over fjord og mod Nordlandet. Arealer: Strueetage 133,0 m² Underetage 133,0 m² I alt: 266,0 m² Herudover: Udhuse 7,1 + 12,4 m² 19,5 m² Terrasser 40,9 + 19,6 m² 60,5 m²

4 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut side 1 af 1 Kap III, Forundersøgelser II TEGNINGSFORTEGNELSE Tegninger der supplerer denne arbejdsbeskrivelse fremgår af tegningslister for de enkelte fag. Arkitekttegninger, Ingeniørtegninger, terræn og konstruktioner Ingeniørtegninger, ventilation & VVS-installationer Ingeniørtegninger, el-installatoner tnt nuuk a/s INUPLAN A/S INUPLAN A/S INUPLAN A/S

5 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut side 1 af 1 Kap III, Forundersøgelser III FORUNDERSØGELSER III.1 III.1.1 III.1.2 III.1.3 TIDLIGERE FORUNDERSØGELSER Orienterende forundersøgelse Der er i forbindelse med opgaven anvendt digitalt kortmateriale fra Asiaq/Nukissiorfiit. Ud fra disse kort er de aktuelle ledningstracéer og terræn digitaliseret, således at det både bliver muligt at optimere sti- og ledningsforløb og indpasse det i terrænet på en fornuftig måde. Generelt forundersøgelse Der er ikke udført anlægsbestemte forundersøgelser forud for nærværende opgave. Funderingsforhold Området er i dag udgravet til fast fjeld med løsjord langs kanten af byggegruben. Bygningen funderes direkte på udsprængt fjeld. Ledningsanlæg samt olietank og brønde lægges i terræn i hhv. udgravet og udsprængte ledningsgrave.

6 Enfamiliehus til Formanden for Inatsisartut side 1 af 8 Kap 1, Almindelige betingelser 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG 1.1. ARBEJDETS OMFANG Byggeopgaven Projektet Arbejdet omfatter de på tilhørende tegninger viste og i denne beskrivelse beskrevne arbejder. Består af nærværende SA med tilhørende tegninger i henhold til tegningsfortegnelsen. SA er fagvis opdelt, og i hver beskrivelse er angivet hvilke arbejder, der normalt henregnes under det pågældende fag. Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden, således at en anvisning har gyldighed, selv om den kun er angivet ét sted ARBEJDSGRUNDLAG Gældende bestemmelser Forskrifter Gældende forud for nævnte tegninger og beskrivelser er nedenstående, hvoraf en førnævnt har gyldighed frem for en efterfølgende: 1. De i Grønland gældende love og offentlige forskrifter. 2. Byggeledelsens ordrer. 3. Eventuelle godkendte arbejds- og materialeprøver. 4. Betingelser gældende i henhold til særlig aftale. Senere daterede tillæg til et dokument har gyldighed foran dette. Grønlands Bygningsreglement af Forskrifter for Betonkonstruktioner, Grønlands Hjemmestyre - Bygge- og anlægsstyrelsen, 1. udgave, september Arbejdstilsynets tekniske forskrifter, anvisninger og meddelelser. Nuna Tek s Anvisning i indregulering af varme og ventilationsanlæg, + 1. udg Bygge- og Anlægsstyrelsens Forskrifter for termisk isolering af tekniske installationer, 2. udgave GTO s anvisning i udførelse af kloakanlæg i Grønland, september Vejledning i projektering af sprængningsarbejder udgivet af GTO, maj Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland, 3. udgave, december Dansk Ingeniørforenings normer: DIF s norm for fundering, DS 415, 3. udgave 1984.

7 Enfamiliehus til Formanden for Inatsisartut side 2 af 8 Kap 1, Almindelige betingelser Dansk Ingeniørforenings norm for sikkerhedsbestemmelser på konstruktioner, DS 409, 1. udgave juni Dansk Ingeniørforenings norm for last på konstruktioner, DS 410, 3. udgave juni Dansk Ingeniørforenings norm for betonkonstruktioner, DS 411, 3. udgave marts DIF s norm for portlandcement og portlandflyveaskecement, DS 427, 2. udgave DIF s retningslinier for fremstilling af vibreret beton. Dansk Ingeniørforenings norm for stålkonstruktioner, DS 412, 2. udgave april Dansk Ingeniørforenings norm for trækonstruktioner, DS 413, 4. udgave november Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer af PEL, PEH og stift PVC i jord, DS 430, 1. udgave august DIF s norm for afløbsinstallationer, DS 432, 2. udgave, DIF s norm for vandinstallationer, DS 439, 2. udgave, maj DIF`s norm for varmeinstallationer DS 469, udgave, DIF s norm for Udførelse af ventilationsanlæg, DS 447, 1. udgave DIF s norm for Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428, 2. udgave SBI-anvisninger: DIF s norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452, 1.udg. maj DIF's "Almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg", 2. udgave, marts DIF`s norm NP-153-N, ventilation. Dansk Ingeniørforenings normtillæg af seneste udgave. SBI-anvisning 33 "Luftiblandet beton". SBI-anvisning 125 "Vinterstøbning af beton". SBI-anvisning 185, Afløbsinstallationer, 2. udgave SBI-anvisning 165, Vandinstallationer, SBI-anvisning 171 Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner. 1. udgave, SBI-anvisning 200, Vådrum, 1. udgave, SBI-anvisning 228 Asbest i bygninger. 1. udgave, 2010 SBI-anvisning 205 Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. 1. udgave 2003

8 Enfamiliehus til Formanden for Inatsisartut side 3 af 8 Kap 1, Almindelige betingelser SBI-rapport: Mål og vægt SBI rapport nr. 63, indregulering af ventilationsanlæg. Nærværende beskrivelse er at betragte som et supplement til ovenstående forskrifter. Vejledende tekster er at betragte som krav, og kan kun fraviges efter aftale med tilsynet. Alle betegnelser i henseende til mål og vægt er danske, når intet andet er bestemt eller fremgår af selve betegnelsen MATERIALER Kvalitet Materialer, der ikke i arbejdsgrundlaget er specificerede på anden måde, skal være af kvalitet svarende til gode handelsvarer. Materialer, der behæftet med skader eller fejl, må ikke anvendes i byggeriet Navngivne materialer eller fabrikater, angivet som bestemte firmaprodukter eller katalognumre, skal betragtes som ufravigelige, med mindre materialerne er angivet ved "som fabrikat..." eller ved "som katalog nr..." For angivelser "som", eller dermed ligestillet gælder i alle tilfælde, at anvendelse af andet materiale kun kan ske hvis materialet som minimum opfylder de kvalitetskrav der kan opfyldes af det beskrevne og bygherrens tilsyn godkendelse opnås Standardiserede materialer Materialer, for hvilke standardisering er gennemført, skal tilfredsstille Dansk Standards forskrifter med hensyn til kvalitet, mål og vægt m.m., såfremt dette ikke strider mod de i arbejdsgrundlaget givne specifikationer ARBEJDETS UDFØRELSE Kvalitet Arbejdet udføres efter arbejdsgrundlaget. Bortset fra særlige krav, der måtte fremgå af dette, skal alle arbejder udføres smukt, solidt og i enhver henseende som førsteklasses håndværksarbejde. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de i DIF's normer, forskrifter og betingelser samt givne arbejdsanvisninger i henhold til fabrikanternes forskrifter, når sådanne foreligger for bestemte materialers vedkommende. Nødvendige forskrifter og betingelser skal rekvireres og overholdes. Hvor det er foreskrevet, samt i øvrigt hvor det må forudsættes nødvendigt, at leverandørens anvisninger for anvendelse af et materiale skal følges, må arbejdet ikke iværksættes før anvisningerne foreligger på byggepladsen og er læst og forstået af de, som er implicerede i udførelsen af arbejdet.

9 Enfamiliehus til Formanden for Inatsisartut side 4 af 8 Kap 1, Almindelige betingelser Hvor tegninger, beskrivelse m.m. ikke kan yde tilstrækkelig vejledning til de enkelte arbejders udførelse, eller hvis noget i det foreliggende projektmateriale måtte stå entreprenøren uklart, skal entreprenøren i tide hente nærmere instruks herom hos tilsynet. Det bemærkes specielt, at beklædninger, papbelægninger, vinduer og døre m.v. skal kunne modstå de DS 410 anførte vindpåvirkninger, såvel hvad angår materialestyrke som fastgørelse til underlaget. For Nuuk skal anvendes karakteristisk vindhastighedstryk Q = 1,6 kn/m Beskyttelsesforanstaltninger Huller Inden for alle fag skal arbejdets gode udførelse sikres mod skadelig indvirkning af naturforholdene ved iagttagelse af de fornødne forholdsregler. F.eks. tørholdelse af gruber, beskyttelse mod regn og sne, respektive mod udtørring, varme og kulde. De udførte konstruktioner skal sikres tilsvarende, så længe skader kan indtræffe. For arbejde ved lave temperaturer skal de nødvendige foranstaltninger træffes i henhold til "Vinterforholdsregler ved Anlægs- og Byggearbejder" af juli Sikringsforanstaltninger henregnes under det fag, hvis arbejde skal sikres. Der skal ligeledes træffes foranstaltninger for, at allerede udførte konstruktioner ikke beskadiges under udførelse af efterfølgende arbejder. Disse foranstaltninger henhører under de arbejder, hvis udførelse kan forvolde skaderne. Foranstaltningerne skal opretholdes så længe, der er behov herfor, også for andre fag. Hvor intet andet er angivet i projektmaterialet skal etablering og efterfølgende lukning af huller for installationsfremføring i allerede opførte konstruktioner udføres af den entreprenør som skal anvende dem. Lukning af huller skal ske håndværksmæssigt korrekt samt under hensyntagen til eventuelle brandkrav for konstruktionen Efterreparationer Henhører under det fag, hvis arbejder afføder efterreparationer Service i afhjælpningsperioden Renholdelse For alle installationsfag skal fagentreprenøren indregne 1 års service bestående af nødvendige justeringer og service i samme intervaller og omfang som anført i vedligeholdelsesvejledninger. Hvis der i samme periode er behov for justering eller udskiftning af defekte komponenter skal dette ydes, inkl. evt. udgifter til andre entreprenører, uden udgift for bygherren. Det indskærpes entreprenørerne til stadighed at holde alt i god og ryddelig stand. Emballagematerialer og andet affald skal holdes ude af bygningerne Afdækning og afskærmning Det påhviler entreprenørerne at sørge for nødvendige afdækninger og afskærmninger til beskyttelse af såvel udstyr, materialer, mennesker og omgivelser.

10 Enfamiliehus til Formanden for Inatsisartut side 5 af 8 Kap 1, Almindelige betingelser Rengøring og oprydning Stillads Hver enkelt entreprenør skal til stadighed holde henholdsvis byggeplads og bygninger i ryddelig og overskuelig orden. Overskudsmaterialer og emballage bortkøres og øvrige materialer stables. Der må ikke foretages nogen form for afbrænding. Alle entreprenører skal selv sørge for stillads i nødvendigt omfang for udførelse af egne arbejder SÆRLIGT OM KVALITETSSIKRING Udføres i henhold til krav i særlige betingelser og udbudskontrolplaner. Intet arbejde er afsluttet før kvalitetssikringsdokumenterne og evt. afvigerrapporter er forelagt og godkendt hos tilsynet Modtagekontrol Ved levering på byggepladsen vurderes materialerne visuelt for synlige tegn på vand og fugt. Ved tegn på kondens fjernes emballagen for nærmere kontrol af materialerne. Stikprøvevise fugtmålinger i henhold til kontrolplaner. Resultater sammenholdes med krav Under lagring Der foretages løbende målinger af oplagret materiale, jf. udbudskontrolplanen. Målinger føres til journal, som placeres i byggepladskontoret Før indbygning Før lukning Resultater af målinger skal foretages og vurderes, før materialer indbygges. Typisk vil måling af træfugt med indstiksmåler være relevant, og det kan i forbindelse med målingen vurderes, om fugtniveauet overholder kravet til maksimalt fugtindhold. Målinger føres til journal, som placeres i byggepladskontoret. Resultater af målinger skal foreligge, før konstruktioner lukkes. Målinger føres til journal, som stilles i byggepladskontoret Samlet fugtforløb Som dokumentation for fugtforholdene i byggeriets udførelsesfase samles fugtmålingerne, f.eks. i form af fugtkontrolskemaer. I en samlet vurdering af fugtforholdene anføres, hvis der har været fugtrelaterede afvigelser eller problemer under udførelsen, om opretning er færdigmeldt og om der er eventuelle nødvendige/aftalte kontrolmålinger efter aflevering. Den udførende skal være speciel opmærksom på følgende fugtforhold: Ved opstart fremlægges entreprenørens plan for fugthåndtering. Denne tager udgangspunkt i projektmaterialets fugtstrategiplan, som også omfatter byggepladsforhold. Beredskab, hvis uheldet er ude, og der sker fugtskade, aftales ved opstart.

11 Enfamiliehus til Formanden for Inatsisartut side 6 af 8 Kap 1, Almindelige betingelser Kontrol og dokumentation af fugtindhold i materialer under hele byggeprocessen, dvs fra fabrik, under transport, ved modtagelse, under oplagring, ved indbygning og ved lukning af konstruktionen. Måleresultater noteres og arkiveres tilgængeligt på pladsen. Løbende vurdering af fugtforhold og udførelse af korrigerende handling ved overtrædelse af krav. Eventuel udførelse af udtørring Dokumentation ved afslutning af byggeriet Tidspunkt Fugtmålinger tages løbende i byggeriet, så der hverken indbygges våde materialer, eller at disse under byggeriet har været opfugtet til et niveau, der har betydet, at der er sket skimmelsvampevækst. Foretages der kun målinger inden konstruktionerne lukkes, er der ingen sikkerhed for, at der ikke gemmer sig større mængder døde skimmelsvampe i konstruktionerne, hvilket kan betyde begrænsninger i byggeriets anvendelse Måling Af dokumentationen skal det tydeligt fremgå hvor, ved hvilken temperatur og hvornår samt af hvem, med hvilken type instrument og med hvilket resultat, der er foretaget fugtmålinger. Det kan være hensigtsmæssigt i forbindelse med målingerne også at notere vejrforhold, især hvis det drejer sig om nedbørsperioder i forhold til interimsafdækninger. Dårligt vejr er ingen undskyldning for en dårlig overdækning. Oplysningerne kan derimod være med til at lette tolkningen af resultaterne og dermed en eventuel årsagsafklaring Dokumentation Ved aflevering skal det kontrolleres at: Det almindelige KS-materiale afleveres herunder dokumentation af fugtforhold At fugtforholdene ikke overstiger kravene, hvis det er tilfældet, skal det betragtes som en mangel og fremgå af mangellisten Som udført tegninger Hvor der efter aftale med byggeledelsen aftales ændring af projektet har entreprenøren pligt til at rette tegninger og SA således, at disse svarer til det udførte arbejde ( som udført ). Anlægget betragtes ikke som afleveret før rettede tegninger er fremsendt til byggeledelsen. Rettelserne påføres projekttegninger med håndtegning således, at det klart og entydigt fremgår hvori ændringen består SÆRLIGT OM ARBEJDSMILJØ Entreprenøren er forpligtiget til at gøre sig bekendt med og efterleve indholdet i Plan for sikkerhed og sundhed som er vedlagt udbudsmaterialet.

12 Enfamiliehus til Formanden for Inatsisartut side 7 af 8 Kap 1, Almindelige betingelser Indretning af byggepladsen Byggepladsen skal være ordentligt planlagt og indrettet, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det indebærer bl.a., at der skal være god plads, gode adgangsforhold samt orden og ryddelighed på pladsen Plan for indretning og adgangsveje Der skal være sikre adgangsveje og flugtveje, og der skal være orden og ryddelighed på pladsen. Materialer skal være oplagret på en god og forsvarlig måde, og affald skal fjernes med det samme Vinterforanstaltninger I vinterhalvåret - fra 1. oktober til 31. marts - er der særlige krav til byggepladsens indretning. Der skal være snerydningsmateriel på pladsen, og de ansatte skal beskyttes mod dårligt vejr, fx med inddækninger eller læskærme på råhuse og stilladser. Længere tids arbejde ved fx bukkebord eller gevindskæremaskine bør foregå i et skur eller i et telt Arbejde på tage Ved arbejde på flade tage med en hældning på under 15 grader, og hvor tagkanten er mere end 3,5 meter over terræn, skal der normalt opsættes rækværker langs tagkanten. Ved arbejde på skrå tage skal der være en afskærmning, som med sikkerhed kan standse en person, som skrider ned ad taget. Der skal endvidere være sikring mod indvendig nedstyrtning, hvis der er mere end to meters fald Rækværker og afdækning Hvis arbejdsdæk, stilladsgulve, gangbroer og lignende er mere end 2 meter over terræn, skal der opsættes et rækværk eller anden afspærring. Hvis underlaget er farligt, skal der opsættes rækværk også ved højder under 2 meter. Åbne facader og huller i dæk skal altid afdækkes Krybekældre, loftsrum og brønde Arbejde i krybekældre, loftsrum, skunkrum og lignende sker ofte i dårlige arbejdsstillinger, ligesom man kan blive udsat for støv, dårlig luft og risiko for klaustrofobi. Derfor må man ikke arbejde for længe ad gangen i disse områder, og der skal være adgang til ventilation eller åndedrætsværn. Ved arbejde i brønde skal der altid være vagtmand, og man skal bruge hjelm og livline. Kun personer med en særlig instruktion må arbejde i kloakrør Ild ved el og svejsning Varmt arbejde som svejsning, lodning, tørring og lignende giver risiko for brand, hvis man bruger værktøjet forkert, eller hvis man ikke afskærmer brandbart materiale.

13 Enfamiliehus til Formanden for Inatsisartut side 8 af 8 Kap 1, Almindelige betingelser Svejsning og skæring Svejse-, lodde- og skærerøg indeholder skadelige gasser og tung metaller, som skal fjernes med udsugningsanlæg. Brug altid svejsehjelm, håndskærm eller svejsebriller med det rigtige filterglas. Beskyt ilt- og gasflasker mod stød, slag og varme El og belysning El-installationen på byggepladsen skal opfylde alle krav i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Kabler og forlængerledninger skal beskyttes mod skader. Belysningen på byggepladsen skal være så god, at arbejdet kan foregå sikkert. Ved gravearbejde skal man sikre sig mod at beskadige nedgravede kabler. Ved arbejde i nærheden af luftledninger skal sikkerhedsafstanden overholdes Gravearbejde Gravearbejde bør altid ledes og overvåges af en erfaren person. Arbejdet bør planlægges grundigt, så man på forhånd ved om der fx er ledninger og rør under overfladen, om der skal bruges afstivning eller gravekasse, og hvordan adgangsvejene skal udformes Særligt farligt arbejde Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser. Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol. Arbejde i nærheden af højspændingsledninger. Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde. Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer. Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer APV Entreprenøren skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) for arbejdsopgaverne, hvor der bl.a. skal beskrives hvorledes, at man vil tilrettelægge arbejdet således, at ovennævnte arbejdsmiljøpåvirkninger reduceres mest muligt. Bygherrens sikkerhedskoordinator skal have en kopi af APV erne senest 3 uger før opgaven skal opstartes.

14 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut side 1 af 7 Kap 3, Udgravnings-, udsprængnings- og jordarbejde 3. UDGRAVNINGS-, UDSPRÆNGNINGS- OG JORDARBEJDE 3.1. ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter al udgravning, udsprængning og jordarbejde for samtlige i nærværende beskrivelse og på tilhørende tegninger viste arbejder, herunder: Afsætning Afrømning, udgravning og udsprængning for bygning, terrænanlæg, olietank og ledningsanlæg (vand-, kloak-, el- og teleledninger) samt fundamenter. Tilfyldning i ledningsgrave og påfyldning for terrænregulering. Tilfyldning omkring olietank. Tilfyldning i krybekælder. Tilfyldning langs bygning. Renselag i beton til gabioner. Tilfyldning omkring brønde Betonomstøbning omkring brønde Etablering af drænledning. Retablering af terræn inklusiv reetablering af ledningsgrave, hvor der pågår arbejder i nærheden og over disse. Under dette fagafsnit ansøges der ligeledes om de nødvendige opgravningstilladelser ved Kommuneqarfik Sermersooq MATERIALER Materiale til tilfyldning Skal være grove ikke frostfarlige materialer uden indhold af organiske dele. Stenmaterialer skal være stærke uforvitrede vejrfaste, frostbestandige samt slidstærke bjergarter. Materialet skal altid være filterstabilt over for det omgivende materiale. Om nødvendigt må tilfyldningen udføres i lag af materialer med forskellig kornkurve. Alternativt kan der benyttes en fiberdug. Kriteriet for opfyldelse af kravet til filterstabilitet mod en finkornet underbund anses for overholdt, såfremt d f,15 : d b,85 5. d f,15 angiver kornstørrelsen (mm) i opfyldningsmaterialet, under hvilken 15% af materialet ligger. d b,85 angiver kornstørrelsen (mm) i underbundsmaterialet under hvilken 85% af materialet ligger. I ledningsgrave skal der benyttes fiberdug. Største tilladelige stenstørrelse er 125 mm i ledningsgrave. Langs fundamenter er største tilladelige stenstørrelse 200 mm. Øvrige steder er den største tilladelige stenstørrelse 400 mm, hvor andet ikke er krævet. Stenstørrelse er middeltallet af stenenes tre dimensioner. Disse findes som største længde og største bredde vinkelret herpå og endelig tykkelsen vinkelret på begge.

15 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut side 2 af 7 Kap 3, Udgravnings-, udsprængnings- og jordarbejde Ved lagvis opfyldning må stenenes største længde dog højst være 75% af lagtykkelsen i det aktuelle lag af fyld. Det skal understreges at komprimeringsmateriel, lagtykkelse og max. stenstørrelse skal afpasses efter hinanden jvf. senere punkter i nærværende afsnit. Til tætning af det øverste sprængstens bærelag for opfyldning benyttes der mindre sprængsten Beskyttelses- og udjævningslag Skærver Filterdug Knuseros Grusmateriale til beskyttelse af vand og kloakledninger skal have en sortering som angivet på figur og Sigtekurve for udjævnings- og beskyttelseslag i Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland, 4. udg På strækninger hvor der er risiko for materialevandring langs ledningsgraven, dvs. på stræk hvor hældningen er på 100 eller derover, udføres udjævnings- og beskyttelseslaget af skærver i fraktionen 8-32 mm. Sandmaterialet til beskyttelse af el- og telekabler skal have en max. kornstørrelse på 3 mm. Til opfyld i krybekælder skal være i fraktion 8/32 mm. Skal være som fibertex type F25 eller tilsvarende. Består af velgraduerede materialer mm Betonomstøbning omkring brønde Omkring brøndkarm og topringe på den ene betonbrønd udenfor befæstet areal udstøbes der armeret betonplade (type 1:2:3) i dimensionen 1200x1200x150 mm. Omkring alle plastbrønde udstøbes der armeret beton (type 1:2:3) i dimensionen 1200x1200x150 mm Drænledning Drænrør skal være som Wavin s drænrørsystem ø80 med kokosfilter Rørsamling af drænledning Drænledninger samles med PVC samlemuffer fra Wavin Modtagekontrol Alle materialer til permanent indbygning, kontrolleres. Det kontrolleres, at materialerne er leveret i rette omfang og kvalitet iht. projektets forskrifter og at materialerne ikke er beskadigede eller på anden måde fejlbehæftede.

16 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut side 3 af 7 Kap 3, Udgravnings-, udsprængnings- og jordarbejde 3.3. ARBEJDETS UDFØRELSE Afsætning og opmåling Afsætning sker i henhold til tegningsmaterialet. Al afsætning og opklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål skal være tilendebragt før arbejdets påbegyndelse, ligesom afsætningen skal sikres solidt og varigt for at undgå fejl i udførelsen. Entreprenøren skal forud for arbejdets påbegyndelse aflevere en opmålingstegning med et nivellement til byggeledelsens godkendelse. Opmålingstegningen skal danne grundlag for evt. mængdeafregnede ydelser og derfor angive koter til eksisterende terræn, og når der under udgravning træffes fjeld skal opmålingstegningen suppleres med fjeldspejlskoter Afsætning af arbejdsarealer Arbejdsarealer herunder arealer for depoter afsættes og afmærkes, således at grænse mellem arbejdsarealer og arealer, der ikke må beskadiges er klar og tydelig. Disse afmærkninger skal vedligeholdes i hele arbejdsperioden Arbejdets tilrettelæggelse påhviler entreprenøren, ligesom denne alene har ansvaret for arbejdets rigtige udførelse i henhold til arbejdsgrundlaget Afrømning af muld og vegetationslag foretages inden afgravning, udsprængning eller påfyldning. Vegetationsjorden oplægges i depot. Inden jord- sprængnings- og støbearbejder påbegyndes ryddes grunden for store sten, vandreblokke, køkken- og skarnmøddinger m.v Ledninger, kabler m.v. Der træffes uopfordret sådanne foranstaltninger, at kabler, ledninger, udgravninger, fundamenter og bygværker, som er direkte synlige, vist på tegninger eller kendt på anden måde, ikke beskadiges under arbejdets udførelse. Før arbejdets påbegyndelse i nærheden af elektriske ledninger, skal Nukissiorfiits godkendelse af de trufne forholdsregler indhentes i hvert enkelt tilfælde. Før arbejdet påbegyndes i nærheden af telekabler, skal Tele Greenlands godkendelse af de trufne foranstaltninger indhentes i hvert enkelt tilfælde. Såfremt der herudover under arbejdets udførelse uventet mødes ledninger, gamle fundamenter m.v., skal dette meddeles tilsynet, som træffer bestemmelse om dispositioner i denne anledning. I øvrigt gøres opmærksom på, at placering af alle på planerne viste ledninger og kabler kun er omtrentlige, og at entreprenøren bærer det fulde ansvar for evt. beskadigelser af eksisterende anlæg Eksisterende byggegrube Hovedparten af byggefeltet består af frit fjeldspejl. Dog kan der forekomme udgravning langs siderne af bygningen.

17 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut side 4 af 7 Kap 3, Udgravnings-, udsprængnings- og jordarbejde Udgravning Der udgraves for fundamenter, krybekælder, ledningsanlæg, olietank samt for terrænbelægninger iht. tegningsmaterialet og i øvrigt i den udstrækning, det er nødvendigt for arbejdets gennemførelse. For fundamenter udgraves til der mødes fjeld Udsprængning Der udsprænges i nødvendigt omfang for krybekælder, ledninger samt for fundamenter iht. tegninger. Ved sprængning tæt på eksisterende bebyggelse, skal arbejdet tilrettelægges således, at der bliver mindst mulig gene for beboere og mindst mulig risiko for beskadigelse af bygningerne. Udsprængningen tilrettelægges ligeledes, så det udsprængte materiale i videst omfang kan indbygges i de øvrige terrænanlæg. Bygningen funderes på fast fjeld. Er fjeldoverfladen ikke fast bortsprænges først dårlige partier ligesom løstsiddende og løst liggende dele fjernes. I samråd med tilsynet skal fundamenternes stabilitet sikres, hvilket kan ske ved af sprængning af skrånende fjeld under fundamenter, således at hældningen ikke er større end 1:3. Hvor disse af sprængninger udføres skal der af hensyn til betonarbejdet tilstræbes tilnærmelsesvis vandret overflade evt. ved udsprængning i terrasser. Det kontrolleres, at der ikke findes vandsamlende lunker. Hvis disse forefindes, udsprænges der for etablering af dræn eller lunker opfyldes med lunkebeton Generelt vedr. sprængningsarbejdet Forud for arbejdets påbegyndelse skal der udarbejdes bore-, lade- og tændplaner. Disse skal forelægges tilsynet forinden borearbejdets påbegyndelse. En påtegning af tilsynet, fratager ikke entreprenøren nogen del af ansvaret for arbejdets udførelse. Sprængningsarbejdet skal tilrettelægges og udføres så de indvundne sprængsten kan indgå som tilfyldningsmateriale. Forskrifter for indførsel, udførsel, transport, opbevaring, salg, overdragelse og anvendelse af eksplosive stoffer, af Hjemmestyrets Bekendtgørelse 16 af 16. juli Sprængningsarbejdet skal udføres efter anvisninger udgivet af Dansk Spræng-teknisk Forening. I udsprængte områder skal alt tilbagestående fjelds afrensede overflader ligge med tolerancer + 5/-30 cm i forhold til de i tegningsmaterialet angivne koter. Sprængningsarbejdet planlægges og udføres i øvrigt således, at der opnås en jævn slutkontur i udsprængningernes sider. Al udsprængningen skal udføres med tilstrækkelig afdækning, således at stenslag og flyers undgås. Ved udsprængningsarbejder i nærheden af eksisterende bygninger, bygværker og ledninger udføres der forsigtig sprængning Oplagring og fjernelse af fyld Midlertidig oplagring af genanvendeligt fyld fra udgravningerne og ved udsprængningerne, der ikke direkte indbygges i påfyldningerne, sker i depot efter byggeledelsens anvisninger. Overskydende fyld fjernes til plads anvist af byggeledelsen. Det skal gøres opmærksom på at færdselsloven samt Bekendtgørelse nr. 140 af 27. marts 1979 om køretøjers dimensioner, akseltryk og totalvægt i Grønland skal overholdes.

18 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut side 5 af 7 Kap 3, Udgravnings-, udsprængnings- og jordarbejde Vandlænsning Afstivning Under arbejdet skal ledningsgrave og arbejdspladsen tørholdes, for at undgå opblødning af jordlag i funderingsniveau. af udgravninger udføres i et sådant omfang, at arbejdets rette udførelse sikres, ligesom arbejdernes sikkerhed skal tilgodeses i henhold til arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af juni 2001, samt nr. 395 af 24. juni 1986, for Grønland om arbejdets udførelse Afslutning af udgravning og udsprængning Når udgravning og udsprængning er afsluttet, skal dette meddeles tilsynet for at besigtigelse kan finde sted, før arbejdet fortsættes Tilfyldning for bygninger og fundamenter Påfyldning Der tilfyldes langs fundamenter med sprængsten iht. tegningsmaterialet. Alternativt kan der benyttes bæredygtigt veldrænende ikke-frostfarlige, ikke-muldholdige og ikkefrosne materialer, jvf. pkt Tilfyldningen må først ske, når konstruktionerne har opnået den nødvendige styrke. Tilfyldningen udføres med lagtykkelser i løst mål på højst 30 cm og max. stenstørrelse på 20 cm, og hvert lag komprimeres omhyggeligt, før næste lag påføres. I krybekælderen tilfyldes der til de angivne koter i tegningsmaterialet med henblik på tørholdelse af krybekælderen. Der etableres fald mod dybdepunkt i henhold til tegningsmaterialet. Herudover tilfyldes forsænkninger og huller i krybekælderbund i den udstrækning, det er nødvendigt for at undgå vandsamlinger. Der påfyldes for terrænregulering. Det aktuelle niveau for påfyldning afpasses efter befæstelsens samlede tykkelse. Påfyldning under befæstede arealer skal udføres med sprængsten. Påfyldning til planum (underside sprængstensbærelag) kan alternativt udføres med vejlgraduerede grove materialer fra udgravninger i fraktionerne sten, grus og sand, såfremt disse ikke er siltholdige. Al påfyldning udføres ved udlægning af fyldmaterialer i lag, hvis tykkelse afpasses efter det valgte komprimeringsmateriel. Vedr. stenstørrelse, lagtykkelse og komprimering, se nedenfor. Øverst afsluttes påfyldningen med et sprængstenslag, afsluttet med topfyldning med skærver. Over sprængstensbærelagets overflade udlægges der et lag knuseros, som reguleres og komprimeres. Opfyldte skråninger udføres med hældning 1:1,5, hvor intet andet er angivet. Overfladen udføres ved udlægning af sprængsten, så der opnåes en jævn og ensartet overflade. Udlægning og afretning forudsættes udført med maskine. Sprængstensopfyldning: Krav til jævnhed kontrolleres med 6 meter retskede, tolerance +0/-50 mm. Knuseros: Krav til jævnhed kontrolleres med 6 meter retskede tolerance +10/-30 mm Skråninger: Kontrolleres med skråningsmåler eller vaterpas og kontrolleres for jævnhed.

19 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut side 6 af 7 Kap 3, Udgravnings-, udsprængnings- og jordarbejde Tilfyldning, ledningsgrave og olietank Ledningsgravens bund afrettes med et min. 15 cm tykt lag afretningssand. Før udlægning af sandlaget lægges en bane filterdug i ledningsgravens fulde bredde. Afretningslaget komprimeres med pladevibrator. Ledningerne skal, hvor intet andet er angivet, omgives af beskyttelseslag mindst iht. tegninger. Inden komprimering af beskyttelseslag, skal det sikres, at der opnås friktion mellem fiberdug og rørgravens sider. Filterdugen udlægges rundt om udjævnings- og beskyttelseslaget med mindst 300 mm overlæg i såvel længde som tværsamlinger. Hvor der jvf. ovenstående sker ændringer i udjævnings- og beskyttelseslagets kornkurve adskilles materialerne ligeledes af filterdug. Der tilfyldes omkring eksisterende brønd med samme slags materialer som i beskyttelseslaget. Ved udskiftning af blød bund anvendes skærver. Omkring og indtil 20 cm over top af ledning tilfyldes med groft sand eller grus, der håndstampes (min. 15 kg) 3 gange. Den resterende tilfyldning sker med egnede materialer af sand, grus og/eller stenfraktioner. Lagtykkelsen må højst være 30 cm og der udføres omhyggelig komprimering efter hvert lag. Stenstørrelsen for evt. sprængsten max. 2/3 af lagtykkelsen, dog maks. 125 mm. Påfyldningen skal ske i lag, der følger terrænets fremtidige overflade Tilfyldning og komprimering, generelt Tilfyldning udføres i lag, hvor tykkelse afhænger af det benyttede komprimeringsmateriel. Det er entreprenørens ansvar at udføre komprimering af alle indbyggede materialer, således at skadelige sætninger ikke opstår. Lagtykkelse for de enkelte lag bestemmes ud fra det af entreprenørens valgte komprimeringsmateriel, påfyldningshøjde og de aktuelle stenstørrelser. Nedenstående tabel angiver kombinationer, som erfaringsmæssigt giver gode resultater. Vibrationsplade min. egenvægt Lagtykkelse max. Stenstørrelser Antal overkørsler Kg cm cm Stk Envalset Vibrationstromle min. statisk linielast Lagtykkelse Stenstørrelser Antal overkørsler t/m cm cm Stk. 2, Hvis der benyttes andre kombinationer, skal der i god tid forinden arbejdets påbegyndelse indhentes godkendelse herfor. Overdreven komprimering medfører knusning af overfladen og dermed indbygning af frostfarligt materiale. Overdreven komprimering ved udlægning af sprængsten på finkornet underbund kan forårsage en opblødning/oppumpning af fintkornet materiale i bundsikringslaget.

20 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut side 7 af 7 Kap 3, Udgravnings-, udsprængnings- og jordarbejde Retablering Oprydning Alt terræn berørt ved opgavens udførelse skal retableres efter arbejdets færdiggørelse. Retableringen skal foretages svarende til terrænets oprindelige beskaffenhed. Opgaven omfatter endvidere retablering af bærelag på veje samt grusbelægninger / grøfter / skråningssikringer hvor eksisterende anlæg berøres af arbejder udført under nærværende opgave. Efter anlæggenes afslutning foretages en grundig oprydning i hele arbejdsområdet, og eventuel bortkørsel af overskydende materialer.

21 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut side 1 af 3 Kap 4, Terrænbefæstelsesarbejde 4. TERRÆNBEFÆSTELSESARBEJDE 4.1. ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter Alle befæstelsesarbejder, i omfang, som vist på tegningerne og nedenfor beskrevet, herunder i det væsentlige: Befæstelse for terrænregulering. Påfyldning med knuseros på topfyldt sprængstensbærelag. Skråningssikring af påfyldnings- og afgravningsskråninger. Muld og græssåning, nyanlæg og retablering. Etablering af fliser ved indgangsparti og bagindgang Etablering af gabioner. Etablering af betontrin. Asfaltering af ledningsgrave MATERIALER Alle stenmaterialer Skal være stærke, uforvitrede, vejrfaste og frostbestandige samt slidstærke bjergarter Grusbefæstede arealer Knuseros Gabioner Fliser Kantsten Udføres ved udlægning og komprimering af mekanisk stabilt grus 0/32 mm. Lagtykkelse 80 mm. Som underlag for befæstede arealer og stabilt grus, udføres af knuste velgraduerede materialer mm. skal være som galvaniserede Monotec gabioner med maskestørrelse 10x10 cm. Gabionernes bredde skal være 30 cm. For højde og længde se arkitekttegninger. Tråde skal være zinkbelagte. Gabionsfyldning med mindre sprængsten svarende til overløbere eller skærver i fraktionen fra mm. Mellem gabioner monteres Y20 armeringsstål pr. 1,5 meter. Skal være som IBF, type Trendline - 40x40x4 cm, sort. Skal væres som IBF fortovskantsten, type Lige kantsten i format 7x30x100 cm.

22 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut side 2 af 3 Kap 4, Terrænbefæstelsesarbejde Betontrin Fugesand Udvendige betontrin leveres som færdigstøbt fra fabrik, som Dalton. Betontrinene afsluttes med fliser med samme specifikation som pkt Stigning er 185 mm og grund er 280 mm, inkl. fliser. Bredde er 1,2 m. Sand til nedfejning mellem betonfliser skal være fugesand som Stedalsø fugesand Skråningssikring Muld Skråningssikring af afgravede skråninger uden vandpåvirkninger udføres med udvalgte sprængsten i dimension 40 cm ± 10 cm. Skal være bedst egnet forhåndenværende muld eller muldholdigt fyld Græsfrø og gødning Asfalt Græsfrø skal være som Dæhnfeldt Rødsvingel type Svalbard. Gødning skal være NPK. til befæstelse af omlagt vej og over ledningsgraveparkerings skal være asfaltbeton 120 kg/m ARBEJDETS UDFØRELSE Afsætning Arbejdet omfatter afsætning ud fra tegninger. Sikring af denne afsætning påhviler entreprenøren Udlægning af stabilt grus Stabilt grus udlægges i en tykkelse, så det i færdigkomprimeret stand bliver af den forskrevne tykkelse. Afvigelse fra en 6 m retskede må ikke overstige ± 2 cm på det færdige gruslag. Komprimeringen foretages ved minimum 4 passager med en envalset vibrationstromle med statisk linielast på 2,5 tons pr. m eller alternativt 4 overkørsler med en pladevibrator på 350 kg (statisk vægt). Komprimering af stabilt grus på arealer tættere end 1 meter fra fundamenter, må kun ske med mindre pladevibrator Skråningssikring Afgravede, såvel som påfyldte skråninger sikres ved, at den færdigt regulerede skråning beklædes med muld og græssås og gødes. På sprængstensskråninger fejes muld ind imellem stenene i overfladen, og der pålægges ca. 10 cm muld iht. tegninger Græssåning og gødskning Der sås græs på alle arealer, hvorpå der er udlagt muld, ca. 3 kg. pr. 100 m 2. Jordoverfladen bearbejdes let med en korttandet rive, således at frøet dækkes af jord. Der gødes med ca. 6 kg pr. 100 m 2. Gødning udstrøs når græsset er kommet frem.

23 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut side 3 af 3 Kap 4, Terrænbefæstelsesarbejde Betontrin i terræn Gabioner Asfalt Betontrappe monteres efter leverandørens anvisning. udlægges på velafrettet komprimeret grus- eller stenbærelag samt 50 mm rensebeton. Boksene udlægges i 2 lag, hvor 2. lag forskydes med 1,5 meter. Første lag udlægges og sammenbindes med tilstødende boks i hjørner, ligesom der udføres en sammenbinding af 2 modstående sider for at undgå udbuling. Denne sammenbinding udføres først når halvdelen af boksen er fyldt. Sammenbindingen udføres med 2,7 mm galvaniseret tråd, og føres rundt om en maske alt i henhold til leverandørens anvisninger. Efter fyldning af 1. lag lukkes boksene, og derpå udlægges 2. lags bokse, som bindes til det underliggende lag og derefter de øvrige lag indtil den rette opbygning er nået. Der etableres asfaltbelægning ved ledningsgrave som krydser asfalterede vej- og parkeringsanlæg. Asfaltkvalitet og udlægning som kvalitet leveret fra Kommuneqarfik Sermersooq Retablering af terrænbefæstelser Eksisterende terrænbefæstelser som berøres af arbejderne retableres.

24 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut side 1 af 5 Kap 6A, Kloakarbejder 6A. KLOAKARBEJDER 6A.1. ARBEJDETS OMFANG 6A.1.1. Arbejdet omfatter Udførelse af den på tegningerne viste kloakstikledning i terræn fra tilslutning til eksisterende brønd til indvendige afløbsledninger under ny bygning. Ledningsanlægget omfatter i hovedtræk følgende: Udhugning og tilstøbning i eksisterende kloakbrønd, herunder etablering af banket. Kloakstikledning, gravitation- og trykledning Etablering af pumpebrønd Etablering af spulebrønd Hvor andet ikke er nævnt følges "Anvisning i udførelse af kloakanlæg i Grønland" udarbejdet af GTO af september A.2. MATERIALER Alle materialer til permanent indbygning, kontrolleres. Det kontrolleres at materialerne er leveret i rette omfang og kvalitet iht. projektets forskrifter og at materialerne ikke er beskadigede eller på anden måde fejlbehæftede. KS-dokumentation: Resultatet af ovennævnte kontrol dokumenteres. 6A A.2.2. VA-godkendelse Alle materialer og komponenter skal være VA-godkendte med mindre det pågældende produkt er undtaget godkendelsesordningen ifølge de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Hvor intet andet er anført følges DIF norm DS 430 "Norm for fleksible ledninger af plast i jord " og DS 455 "Norm for tæthed af afløbssystemer i jord". Kloakledninger Kloakledningsanlægget opbygges af præisolerede rørlængder. Medierør skal være PE-rør ø110 med påsvejste samlemuffer i tryktrin 4 som fabrikat ISO PLUS eller LR industri (Løgstørrør), alternativt tilsvarende rør beregnet for samling med el-svejsemuffer. Præisolerede PE-rør opskummes fra fabrik i et ø200 mm kapperør PE efter DS 2129 PN 2,5. Polyurethanskummet skal have en rumvægt på minimum 60 kg/m³ og trykstyrke 1-2 kg/cm². Der tilsluttes til eksisterende nedgangsbrønd i beton ved påboring i niveau med bundløbet.

25 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut side 2 af 5 Kap 6A, Kloakarbejder 6A A A A A A A A Pumpeledning Medierør skal være PE-rør ø63 mm og kapperør ø180 mm med samme specifikationer som øvrige præisolerede kloakledninger. Tracerør: Rør for elfrostsikring er 4 stk. tracerør med hhv. 2 stk. 18x1,0 mm Cu-rør til varmekabler og 2 stk. 20x2 mm PE-rør til koldkabler med indlagte trækketråde fastgjort til medierør ab fabrik med varmefordelende system kl. 11 og kl. 1 og PE-rør placeres kl. 6. Tracerrør med trækketråde er monteret på såvel lige rør som på præisolerede fittings. Varmefordelingssystem mellem tracerør og medierør er alutape ringtape type RPPI 903 eller lign. Pumpebrønd Skal være som Grundfos PE standard brønd, type PUST.30.S.A.PE.SEG i dimensionen ø820/600x3000 mm. Pumpebrønden skal leveres med flydedæksel med tilhørende flydende karm. Se specifikation for brøndkarme og dæksler. Samling af medierør Samlinger af lige rør og formstykker udføres med elektrosvejsemuffer som fabr. Glynwed type Frialen. Isoleringsskåle, samlinger Ved samlinger af præisolerede rør benyttes der polystyrenrørskåle af vandskyende kvalitet, min. 30 kg/m3, i 2 lag. Rørskåle leveres i overlængde og tilskæres på stedet, så de passer til samlingerne. Samling af PE-kappe Ved samling af PE kapper på præisolerede rør benyttes der krympe-/skydemuffe af PE som fabrikat Løgstor Industri. Hvor det ikke er muligt at anvende krympemuffe over polystyrolrørskåle, kan der efter aftale med tilsynet, anvendes Bituthene. Krympemuffer påkrympes med jævn varme, indtil der er opnået en jævn tæt kontakt uden luftlommer. Påkrympningen må ikke afbrydes før hele arbejdsprocessen er afsluttet. Spulebrønd Der skal benyttes Ø600 mm inspektionsbrønd af plast, som Wavin, komplet med bundløb, korrugeret opføringsrør, pakning og flydedæksel med tilhørende flydende karm. Endekapper Overalt hvor præisolerede rør afsluttes ved tilslutning til brønde påsvejses der, til beskyttelse af PUR isoleringen, endekapper på kapperør og medierør som fabr. Reychem Endcaps. Brøndkarme og dæksler Brønddæksel skal være kørebanedæksel for 40 tons belastning som Brdr. Dahl CITY-N med tilhørende flydende karm. Dæksler skal leveres med blyanslag eller med gummipakning, der sikrer mod klapren og risiko for brud. Dæksler skal være sikret med lås, således at de ikke kan åbnes uden brug af værktøj.

26 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut side 3 af 5 Kap 6A, Kloakarbejder 6A A Rørkoblinger Ved tilslutninger af kloakstikledning til eksisterende betonbrønd benyttes der rørkoblinger som fabr. Forsheda type F910. Betonomstøbning omkring plastbrønde Omkring brøndkarme og topringe på brønde i udstøbes der armeret betonplade (type 1:2:3) i dimensionen 1200x1200x150 mm. Udføres under jordarbejdet. 6A.3. ARBEJDETS UDFØRELSE 6A A.3.2. Transport, håndtering og oplagring af rør Rørene skal transporteres, håndteres og oplagres efter fabrikantens anvisning. Rørene skal afskærmes således, at de ikke udsættes for direkte sollys. Rør der er skadet eller deformeret (f.eks. bananformet) kasseres. Samling af PE-rør udføres efter fabrikantens anvisninger med elektrosvejsemuffer af mandskab der har praktisk erfaring i udførelse heraf. Specielt skal nedenstående instruktioner for udførelse af en elektrosvejsesamling nøje følges. Overfladerne skal være helt tørre og rene ved samlingen. Svejsning må ikke foretages i tilfælde, hvor samlingen vil komme i kontakt med vand under svejseprocessen, eller hvor der kan opstå tryk i røret under svejseprocessen. Samlemuffer og T-stykker: 1) Skær røret vinkelret af og fjern alle grater. 2) Anbring formstykket - uden at fjerne beskyttelsesemballagen - langs med rørene og således, at formstykkets midte er placeret ud for rørendernes sammenstødningspunkt. 3) Brug en speedmarker eller lignende til afmærkning på rørene af formstykkets længde + 20 mm i hver ende. 4) Afskrab hele røroverfladen fra det mærkede punkt til rørenden. Gentag samme procedure for den anden rørende. 5) Hvor det er muligt, er det lettest at foretage afskrabningen ved at dreje røret og skrabe ovenfra. Såfremt dette ikke er muligt, bør afskrabningen begynde fra rørets underside. 6) Når begge rør er afskrabet, bør man undgå tilsmudsning af overfladerne f.eks. ved at trække en ren plastpose over hver rørende. 7) Fjern formstykkets emballage og skub formstykkets ene muffepart ind over en af rørenderne til der opnås kontakt med centerstoppet. Afmærk indstikningsdybden på røret. Indsæt på samme vis det andet rør og afmærk ligeledes indstikningsdybden. 8) Enhver bevægelse af samlingen under svejseprocessen skal undgås. Der skal altid anvendes fikseringsklemmer i tilfælde af anvendelse af rør, der leveres i spoler. Det tilrådes - men er ikke altid nødvendigt - at anvende fikseringsklemmer ved samlinger på rør leveret i lige længder. 9) Fjern de røde beskyttelseshætter over formstykkets elektriske tilslutningsstik og tilslut svejsekablerne fra kontrolenheden.

27 Enfamiliehus til formanden for Inatsisartut side 4 af 5 Kap 6A, Kloakarbejder 10) Kontroller opvarmnings- og køletiden, som angivet på formstykket. 11) Tænd for kontrolenheden ved at dreje den røde knap mod uret. Indtast det antal sekunder, der er angivet som svejsetiden. Kontrollér på digitaldisplayet at den korrekte tid er indtastet. Tryk derefter på startknappen. Digitaldisplayets indtastede værdi reduceres efterhånden som svejsetiden forløber. 12) Når svejsetiden er udløbet på displayet, vil der være trængt smeltet materiale ud i indikeringshullerne, der befinder sig på formstykket umiddelbart ved siden af hvert tilslutningsstik. 13) Fjern svejsekablerne. Lad samlingen i ro under den afkølingstid, som er angivet på formstykket. Såvel opvarmnings- som afkølingstiderne skal følge anvisningerne. BEMÆRK: Tidskompensationen for variable omgivelsestemperaturer er ikke påkrævet inden for temperaturområdet -20 ºC til + 40 ºC. KS-dokumentation: Det kontrolleres, at svejsningen er udført i henhold til leverandørens anvisnger. Resultatet af ovennævnte kontrol dokumenteres ved udskrift fra svejseapparatur, eller tilsvarende dokumentation. 6A A A.3.5. Rørafslutninger Hvor præisolerede rør tilsluttes brønd påsvejses der til beskyttelse af PUR isoleringen, endekappe. Kappen skal anbringes således at der netop er plads til medierørets korrekte tilslutning til brøndbunde ved anvendelse af Forsheda F910 påboringstætning. Kloakstikledningen føres ind i krybekælderen til den angivne kote til overgang indvendige afløbsledninger samt påsvejst endcap. Røret forsynes med gummilabyrint ved gennemføring i udsparing i fundament, som tilstøbes. Tilslutning til brønde Hvor rør tilsluttes eksisterende brøndbund sker dette ved boring med diamantbor i den korrekte dimension svarende til Forsheda. Der må forinden foretages fornøden borthugning af tørbeton der omslutter brøndstenene i bunden af brønden, for at få korrekt lodret flade forinden montage af Forsheda-pakningen. Banketten skal fremstå med galt overflade. Samling af kapperør Isolering udføres med rørskåle med forskudte samlinger som fuldtapes. Samling af ledningens kappe udføres ved at skydemuffen anbringes og der påkrympes manchetter med jævn varme, indtil der er opnået en jævn tæt kontakt uden luftlommer. Påkrympningen må ikke afbrydes før hele arbejdsprocessen er afsluttet. Afgreninger for stikledninger isoleres når varmekabler på stikledninger er udført. KS-dokumentation: Det kontrolleres, at samlingen er isoleret, samt at krympemuffen slutter tæt til kapperør. Kontrollen dokumenteres ved kontrolskema, som kan attesteres af tilsynet. 6A.3.6. Tæthedsprøvning Ledning og brønd skal tæthedsprøves iht. DS 455. Prøvninger af ledninger skal foregå efter udførelsen af rørsamlinger og før isolering af samlinger over præisolerede rør. Prøvninger af brøndene skal udføres efter samling af alle brøndenes enkelte delelementer til og med brøndkegle og efter tilslutning af kloakledningen til brøndene.

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Daginstitution i Tasiilaq Særlige arbejdsbeskrivelse (SA) SA 14.02.2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s INUPLAN A/S postbox

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA)

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) Bygherre: Dato: 16.07.2012 Qaasuitsup Kommunia Sag nr.: 10084 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) For samtlige entrepriser Vedr. Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Etape 1: Opførelse af ny undervisningsbygning

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA)

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) Bygherre: Dato: 03.08.2012 Qaasuitsup Kommunia Sag nr.: 10084 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) For samtlige entrepriser Vedr. Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Etape 0: Nedrivning af bygning 4 og 6 tnt

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 1 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Bygherre: SA Grønlands Selvstyre dato: 11.11.2011 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik v/ini Byggeteknik AS SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER Vedr: Renovering af

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

godkendelse Før udførelse OK fra el-installatør Skriftlig Før udførelse OK fra Nukissiorfiit Skriftlig

godkendelse Før udførelse OK fra el-installatør Skriftlig Før udførelse OK fra Nukissiorfiit Skriftlig 2 Nedrivning SA Afsnit 2 nedrivning godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 2.01 Kontrol af evt forekomst af miljøfarlige byggematerialer Visuelt og ved Før udførelse stikprøvetagning Byggeledelsens

Læs mere

Appendiks E Kontrolplaner

Appendiks E Kontrolplaner Entrepriseaftale 2011 Side 1 af 5 E Kontrolplaner Kvalitetskontrol for PE-rør og formstykker (1 side) Udbudskontrolplan for jordarbejdet (2 sider) Udbudskontrolplan for vandledningsarbejdet (1 side) Entrepriseaftale

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder.

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Asfaltreparationer Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Maj 2003 Belægningsreparation - asfalt Teknisk Forvaltning har i de forløbne år set stærkt varierende lappeløsninger

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm UPONOR INFRSTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm 05 2011 61005 Uponor renseog inspektionsbrønd 1000 mm Generel information

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF. BYGHERRE: NUKISSIORFIIT GRØNLANDS ENERGIFORSYNING SA Kommune. Sermersooq SA-nr. 2011.13 By/Bygd. Tasiilaq Dato. April 2011 Opgave. Hovedvandledninger punkt 4 47 og 4 5 6-7 Pas-nr. 180.45.017 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

installationsmanual for FlexWorks Geoflex S & D rørsystem, hvor S er lagt i yderrør

installationsmanual for FlexWorks Geoflex S & D rørsystem, hvor S er lagt i yderrør installationsmanual for FlexWorks Geoflex S & D rørsystem, hvor S er lagt i yderrør...det naturlige valg! Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 Generelle bestemmelser (krav)...3 Forberedelse af rørgrav

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100%

Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100% Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag side 1 af 2 3. Udgravning,

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Bygherre: Dato: 04.04.2014 Departementet for Familie og Justitsvæsen Sag nr: 13020 SA Renovering samt ombygning af B-46 Nuuk SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning 1 Monotec Gabioner Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Princippet med brug af gitre, som sammenholdes med de specielle

Læs mere

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

VECTOR WALL. Teknisk information TERRÆNMURE

VECTOR WALL. Teknisk information TERRÆNMURE VECTOR WALL Teknisk information TERRÆNMURE Vector Wall - et komplet system Stabiliteten af Vector Wall støttemure understøttes af mange års erfaring med opbygningen af støttemure og stejle skråninger i

Læs mere

SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Udbygning af Ilulissat sygehus 1. juli 2011 Bygherre: IAAN v/ INI Byggeteknik AS tnt nuuk a/s Postbox 189 3900 Nuuk COWI Grønland Postbox 390 3900 Nuuk Udbygning af Ilulissat

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg.

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Indtegnede ledninger skal respekteres. Ledninger ude af drift skal betragtes og behandles som aktive ledninger. Oplysningerne

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN GRÆS- OG AREAL ARMERING BLOKKENE MED EKSTREM BELASTNINGSKAPASITET OG NATURLIG DRÆNING BY BANG græs og areal armering lever fuld ud op til kravene

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere