Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf Mathiesen, Lis Sakran, Niels Karlsen Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden SSU - Megafons tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen og private leverandører af hjemmehjælp SSU - Orientering om ny leverandør til indkøbsordning SSU - Kapacitetsprognose på ældreområdet Økonomisk status på fritvalgsområdet Status på projekt Talegenkendelse Orientering fra Kommunernes Landsforening om ændringer af sundhedsloven Hjertestarter ved Sundhedshuset Meddelelser fra formanden Underskriftsside Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Social- og Sundhedsudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

4 2. SSU - Megafons tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen og private leverandører af hjemmehjælp Sagsnr.: 13/693 Beslutningstema Redegørelse for Megafons undersøgelse af tilfredsheden blandt modtagere af praktisk bistand og personlig pleje i hjemmeplejen og hos de private leverandører. Indstilling Socialsekretariatet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage undersøgelsen til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Megafon har for Vallensbæk Kommune gennemført en undersøgelse i perioden for at afdække tilfredsheden blandt brugerne af praktisk bistand og personlig pleje i hjemmeplejen og hos de private leverandører. Megafon har i deres konklusioner og vurderinger taget udgangspunkt i målsætningen om, at 80 % af brugerne på de enkelte spørgsmål svarer positivt i meget høj grad eller i høj grad. Denne målsætning blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i Megafon har i tekstrapporten lavet en sammenfatning af de væsentligste resultater: Generel tilfredshed Tilfredshed med den praktiske hjælp Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

5 Tilfredshed med den personlige pleje Betjeningen på kontorerne, vurderingsbesøg mv. Udsættelse og erstatning af besøg Udvikling over tid Frafaldsanalyse Generel tilfredshed: Undersøgelsen viser generelt stor tilfredshed blandt brugerne. 96 % er meget tilfredse eller tilfredse med at bo i Vallensbæk Kommune. 97 % er meget tilfredse eller tilfredse med kommunens og leverandørernes personale. 92 % er tilfredse eller meget tilfredse med kvaliteten af den hjælp, de får fra kommunen eller de private leverandører. Praktisk bistand, rengøring, indkøb og tøjvask: 91 % er meget tilfredse eller tilfredse med kvaliteten af den praktiske bistand. På spørgsmål om den visiterede hjælp svarer til den modtagne hjælp, er tilfredsheden dog kun 64 %. Personlig pleje, hjælp til måltider, bad, påklædning, toiletbesøg m.v.: 92 % er meget tilfreds eller tilfreds med kvaliteten af den personlige pleje. På spørgsmål om den visiterede hjælp svarer til den modtagne hjælp, er tilfredsheden dog kun 72 %. Betjeningen på kontorerne hos hjemmeplejen og de private leverandører: 95 % er meget tilfreds eller tilfreds med betjeningen. Der er ingen væsentlig forskel på tilfredsheden mellem kommunens hjælp og de private leverandørers. 77 % har svaret ja til, at de ved vurderingsbesøget (visitationen til hjemmehjælp) blev orienteret om, at de måtte have en pårørende eller bekendte med til samtalen. 80 % har svaret ja til, at de har modtaget skriftlig information om, hvilken hjælp de er bevilget. 71 % har svaret ja til, at de er blevet orienteret om klagemulighed. Udsættelse og erstatning af besøg: 27 % har svaret ja til, at deres besøg er blevet udsat inden for det sidste år. Det er overvejende modtagere af praktisk bistand, der har fået udsat besøg. 81 % har efterfølgende modtaget erstatning for den udsatte hjælp. Frafaldsanalyse: Megafon har telefonisk forsøgt at træffe 60 borgere, der ikke har svaret på spørgeskemaet. Formålet var at afdække, om der var særlige årsager til, at borgerne ikke svarede. De har truffet 30 borgere, hvoraf 7 efterfølgende har besvaret spørgeskemaet telefonisk. Sammenfatning: Sammenfattende er der i forhold til de tidligere undersøgelser fortsat tale om generel høj tilfredshed, men på et lavere niveau på enkelte punkter i forhold til På alle spørgsmålene om tilfredshedsgrad, på nær to spørgsmål, lever hjemmeplejen og de private leverandører op til målsætningen om 80 % tilfredshed. På spørgsmålene om den praktiske bistand og personlige pleje svarer til den visiterede hjælp, lever hjemmeplejen og de private leverandører ikke op til målsætningen. Socialsekretariatet vil på denne baggrund bede visitationen foretage stikprøvekontrol hos udvalgte borgere med henblik på at sikre, at de visiterede ydelser leveres. Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

6 Socialsekretariatet vil endvidere fremover, i tillæg til den information der allerede bliver givet i forbindelse med visitation og revisitation til hjemmehjælp, systematisk udsende foldere om serviceniveauet til samtlige modtagere af hjemmehjælp umiddelbart efter de årlige godkendelser af kvalitetsstandarderne på området. Rapporterne er sendt til høring i ældrerådet. Høringssvaret bliver eftersendt. Kommunikation Det generelle resultat formidles i Vallensbæk Nu. De private leverandører modtager rapporterne. Rapporterne lægges på Vallensbæk Kommunes hjemmeside. Retsgrundlag Servicelovens 83. Bilag: 1 Åben Kortfattet opsummering 27105/13 2 Åben Tekst rapport /13 3 Åben Tabel rapport /13 4 Åben Ældrerådets høringssvar 27827/13 Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

7 3. SSU - Orientering om ny leverandør til indkøbsordning Sagsnr.: 13/4129 Beslutningstema Orientering om ny leverandør til indkøbsordning for borgere, der er visiteret til praktisk bistand i form af indkøb. Indstilling Socialsekretariatet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den efter et udbud på området - Intervare A/S og SuperVare A/S som leverandører til indkøbsordning for borgere, der er visiteret til praktisk bistand i form af indkøb. SuperVare A/S har i maj måned 2013 orienteret kommunen om, at de har solgt den del af deres virksomhed, der omfatter indkøbsordning, til Egebjerg Købmandsgård A/S. SuperVare A/S ønskede i den forbindelse at overdrage virksomhedens forpligtelser i henhold til aftalen med Vallensbæk Kommune vedrørende indkøbsordning til Egebjerg Købmandsgård A/S. Egebjerg Købmandsgård A/S afgav også et tilbud i forbindelse med det oprindelige udbud på området og blev dengang alene fravalgt, idet deres pris var dyrere end tilbuddet fra Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

8 Intervare A/S og SuperVare A/S. Alle tre leverandører opfyldte betingelserne i udbudsmaterialet. Egebjerg Købmandsgård A/S indtræder fuldt og helt i de forpligtelser over for Vallensbæk Kommune og kommunens borgere, som følger af den oprindelige aftale med SuperVare A/S, herunder også prisen for levering. Socialsekretariatet har derfor accepteret, at aftalen overdrages til Egebjerg Købmandsgård A/S, og der er blevet udarbejdet en særskilt aftale herom, som er underskrevet af henholdsvis SuperVare A/S, Egebjerg Købmandsgård A/S og Vallensbæk Kommune. SuperVare A/S har skrevet et brev til kommunens borgere, som har valgt dem som leverandør. Brevet forklarer deres salg til Egebjerg Købmandsgård A/S og gør borgerne opmærksomme på, at de frit kan vælge en anden leverandør, såfremt de ikke ønsker at overgå til Egebjerg Købmandsgård A/S. Socialsekretariatet vil efterfølgende orientere kommunens borgere, som har valgt Intervare A/S som leverandør, om muligheden for at vælge Egebjerg Købmandsgård A/S som ny leverandør på området. Socialsekretariatet har i forbindelse med sagen rådført sig med kommunens jurister. Kommunikation Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

9 4. SSU - Kapacitetsprognose på ældreområdet Sagsnr.: 13/3446 Beslutningstema Prognose for fremtidigt behov for ældre-, pleje- og demensboliger. Indstilling Socialsekretariatet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage prognosen til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I 2013 er den generelle definition på gruppen af ældre ændret, så aldersintervallet starter ved 67 år i stedet for 65 år. Det skyldes, at pensionsalderen er hævet som følge af Tilbagetrækningsreformen. Den nye definition ændrer dog ikke ved, at der i forbindelse med udregningen af efterspørgslen efter ældre- og plejeboliger fortsat medregnes borgere, som er yngre end 67 år. Antallet af ældre i Vallensbæk Kommune forventes at stige i den kommende årrække. Fra 2013 til 2023 svarer den forventede stigning til 23,6 %. Herefter forventes antallet af ældre at falde frem til og med Faldet svarer til 4,8 %. På kort sigt er det den yngre del af de ældre der udgør langt den største gruppe. Hvis det antages, at det primært er den ældste del af de ældre, der har brug for offentlige ydelser og dermed er mest ressourcekrævende, betyder det, at den stigende ældreandel ikke kræver mange flere ressourcer på kort sigt. På langt sigt forventes antallet af de årige fortsat at stige, mens antallet af de årige forventes at falde. Gennemsnitsalderen blandt ældre er altså stigende, og Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

10 dermed vil efterspørgslen efter offentlige ydelser samt ældreegnede boliger også stige på længere sigt. Nedenfor kommenteres prognosen i forhold til det kommende behov for ældre-, pleje- og demensboliger. Det bemærkes, at ledige ældre-, pleje- og demensboliger generelt fyldes op med borgere fra andre kommuner, der ønsker at bo i Vallensbæk Kommune. Ældreboliger I Vallensbæk Kommune er der i alt 137 ældreboliger - 97 boliger i Rønnebækhus og 40 boliger i Pilehavehus. De bebos pt. af 97 Vallensbæk borgere og 43 tilflyttere fra andre kommuner. Andelen af tilflyttere i kommunes ældreboliger udgør således 30,7 % Kapacitetsprognosen viser, at hvis der fortsættes med samme efterspørgsel fra Vallensbæk borgere som i dag vil der være tilstrækkeligt med ældreboliger i hele prognoseperioden. Endvidere vil der i mange år fremover være en overkapacitet af ældreboliger, der kan fyldes op med borgere fra andre kommuner. Pleje- og demensboliger I Vallensbæk Kommune er der i alt 40 pleje- og demensboliger 10 boliger i Rønnebo og 30 boliger i Højstruphave. De bebos pt. af 22 Vallensbæk borgere og 17 tilflyttere fra andre kommuner. Andelen af tilflyttere i kommunens pleje- og demensboliger udgør således 43,6 %. Kapacitetsprognosen viser, at hvis der fortsættes med samme efterspørgsel fra Vallensbæk borgere som i dag vil der være tilstrækkeligt med pleje- og demensboliger i hele prognoseperioden. Endvidere vil der i mange år fremover være en overkapacitet af pleje- og demensboliger, der kan fyldes op med borgere fra andre kommuner. Højstruphave indeholder et aflastningsdaghjem til 14 borgere og 6 aflastningspladser, mens Rønnebækhus indeholder 2 aflastningspladser. Dette vil kunne udsætte behovet for pleje- og demensboliger. Tænkes dette ind, vil der ikke være problemer med at opfylde efterspørgslen efter pleje- og demensboliger i en periode, der strækker sig længere end prognoseperioden. Det bemærkes, at tallene er små og derfor forbundet med usikkerhed. Udviklingen i efterspørgslen efter pleje- og demensboliger blandt Vallensbæk borgerne bør derfor fortsat følges jævnligt i den kommende periode. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Kapacitetsprognose Ældreområdet 2013.doc 20213/13 Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

11 5. Økonomisk status på fritvalgsområdet Sagsnr.: 13/3594 Beslutningstema Orientering om planerne for anvendelse af overskuddet på fritvalgsområdet (visitation og hjemmehjælp). På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. maj 2013 blev samme sag forelagt. Sagen blev imidlertid udsat og forelægges på ny med bl.a. en udbygget sagsfremstilling. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende plan for anvendelse af overskud Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Med udgangen af 2012 har det samlede fritvalgsområde, som omfatter visitation til hjemmehjælp og udførelse af hjemmehjælp, efter afviklingen af underskuddet fra tidligere år et overskud på 1,276 mio. kr., der vil indgå i budget Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Det tidligere underskud i Hjemmeplejen er nu afviklet efter planen. Fritvalgsområdet består dels af visitationen, der bestiller udførelse af hjemmehjælp, dels Hjemmeplejen, der udfører hjemmehjælpen. Hjemmeplejens udgifter til løn m.v. bliver dækket af de indtægter, de modtager fra visitationen. I de samlede økonomioversigter har områderne ét overordnet temanummer, der for de to områders vedkommende har et overskud i 2012 på i alt 1,276 mio. kr. Det overstiger 5 % af budgettet. Som følge heraf skal der udarbejdes en handleplan for anvendelse af dette overskud. Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

12 For visitationen er der tale om et overskud på kr. svarende til 3,81 % af budgettet. Overskuddet er opstået som følge af, at behovet for hjemmehjælp i 2012 har været lavere end forventet. Visitationen forventer for nuværende, at de budgetterede antal timers hjemmehjælp i 2013 vil ligge tæt på det faktiske behov. Endvidere har vi i budgetopfølgningen afventet at bede om tillægsbevilling til ny ekstraordinær dyr borger, fordi vi vil prøve at finde økonomi andre steder. Der vil derfor være behov for et økonomisk råderum, så ekstraordinære stigninger i behovet for hjemmehjælp kan blive håndteret indenfor budgetrammen. Det anbefales derfor, at overskuddet indgår som en ekstra sikkerhed i visitationens budget i For Hjemmeplejen er der tale om et overskud på kr. svarende til 2,33 % af indtægtsbudgettet. Overskuddet er opstået som følge af generel tilbageholdenhed og forsigtighed i forbindelse med afviklingen af underskuddet i En række aktiviteter er derfor blevet udskudt, bl.a. indkøb af nye mobiltelefoner, en ekstra bil samt kompetenceudvikling for alle medarbejdere, især i relation til brug af ITsystemer og hverdagsrehabilitering. Bilerne deles med hjemmesygeplejen, og den ekstra bil skyldes dels behovet for en ekstra hjemmehjælpsrute om aftenen, et øget behov for sygeplejerskerne i dagtimerne samt et øget behov generelt for transport mellem ældrebyggerierne grundet fortsat tættere samarbejde. Det anbefales derfor, at overskuddet indgår som en del af Hjemmeplejens budget i 2013, så de udskudte tiltag kan blive iværksat. Samtidig kan der blive opretholdt en robust økonomi, der kan håndtere ekstraordinære udsving i behovet for hjemmehjælp. Kommunikation Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

13 6. Status på projekt Talegenkendelse Sagsnr.: 11/17660 Beslutningstema Status på projekt Talegenkendelse Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage orienteringen til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2012 forslag til finansiering af indkøb af talegenkendelsesværktøj til Jobcenter, Socialsekretariat og hjemmeplejen, samt at indkøbet skete via en SKI-aftale. Administrationen gennemførte efterfølgende et miniudbud via SKI-aftalen og modtog 1 tilbud. Det modtagne tilbud opfyldte ikke de krav, kommunen stillede til anvendelse på mobile enheder (mobiltelefoner, Ipads og lignende), og udbuddet blev derfor annulleret. Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. september 2012, at direktionen skulle arbejde videre med projektet og fremlægge det på ny. Udviklingen af talegenkendelse generelt og især til brug på mobile enheder følges fortsat tæt. Praktiske erfaringer med brug af talegenkendelse på mobile enheder er endnu meget begrænsede. Derudover har det i flere kommuner vist sig under implementeringen, at den enkelte bruger skulle anvende markant mere tid end forventet, før talegenkendelsen var tilfredsstillende. Dette skyldes, at det tilgængelige talebibliotek (den mængde ord og Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

14 udtryk, der er tilgængelige fra starten og som udbygges efterhånden som der bliver indtalt) ikke er tilstrækkeligt udbygget. De enkelte fagområder skal derfor bruge en del tid på at indtale nye ord og fraser, før talebiblioteket er tilstrækkeligt dækkende. Der findes for tiden kun et dansk talebibliotek, der ejes af en international virksomhed (Nuance). De relativt få leverandører af talegenkendelsesteknologi i Danmark baserer sig på teknologien fra Nuance. Da dansk tillige er et lille sprogområde, er det vanskeligt at skabe tilstrækkelig stor konkurrence på området. Dette problem kan f. eks. løses ved, at der i offentligt regi udvikles et tilstrækkeligt udbygget talebibliotek på alle aktuelle fagområder. Et sådant talebibliotek vil herefter kunne stilles frit til rådighed for leverandører af talegenkendelsesteknologi. Herved forventes større konkurrence og dermed bedre og billigere løsninger på talegenkendelse. Flere kommuner er derfor af den opfattelse, at der er behov for en generel afdækning af området for talegenkendelse og især muligheden for at udvikle et nationalt talebibliotek. Lyngby-Taarbæk, Egedal og Sorø Kommuner har derfor igangsat et forsøg på at etablere et tværkommunalt samarbejde med henblik på en sådan afdækning. Der arbejdes på, at minimum 10 kommuner deltager samt at der etableres samarbejde med et sprogteknologisk forskningscenter. Der er administrativt givet tilsagn om, at Vallensbæk Kommune ønsker at deltage. Afdækningen forventes igangsat inden sommerferien og forventes at vare 3-5 måneder. Der udarbejdes afslutningsvis en rapport, der skal danne grundlag for beslutning om udvikling af et dansk talebibliotek. Center for Sundhed og Forebyggelse vil herefter fremlægge rapportens konklusioner for direktionen. Kommunikation Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

15 7. Orientering fra Kommunernes Landsforening om ændringer af sundhedsloven Sagsnr.: 13/4475 Beslutningstema Brev fra Kommunernes Landsforening til borgmesteren om reaktioner på regeringens lovforslag om ændring af sundhedsloven. Indstilling Socialsekretariatet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage orienteringen til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunernes Landsforening (KL) har i brev orienteret landets borgmestre om reaktioner på regeringens lovforslag om ændring af sundhedsloven. Det drejer sig om regionernes opsigelse af overenskomsten med Praktiserende Lægers Organisation (PLO). PLO forventer, at de fleste læger vil opsige deres ydernumre med virkning fra Sundhedsministeren har meddelt, at en eventuel opsigelse skal ske med mindst 6 måneders varsel. KL er i dialog med Sundhedsministeriet og regionerne omkring afklaring af de spørgsmål, der knytter sig til PLO s eventuelle opsigelse af ydernumre. Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

16 KL søger at analysere de mange konsekvenser, hvis længerne gør alvor af at opsige deres ydrenumre. KL er særligt opmærksomme på konsekvenserne for borgerne, det kommunale sundhedsområde og borgerservice. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Borgmesterbrev II 26540/13 Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

17 8. Hjertestarter ved Sundhedshuset Sagsnr.: 13/4479 Beslutningstema Orientering om opsætning af hjertestarter ved Sundhedshuset. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage orienteringen til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Opsætning af hjertestarteren uden på Sundhedshuset vil sikre, at man kan anvende den uden for Sundhedshuset åbningstid. Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Sundhed og Forebyggelse har opsat en hjertestarter ved indgangen til Sundhedshuset. Til forskel fra andre hjertestartere i kommunale bygninger er denne sat op uden på Sundhedshuset, så alle kan anvende den uden for Sundhedshuset åbningstid skal et par medarbejdere fra Center for Sundhed og Forebyggelse, lægerne i Sundhedshuset, et par medarbejdere fra Fakta og borgere, som bor i området, på kursus i brug af hjertestarteren. Kommunikation Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

18 Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Hvad gør jeg hvis uheldet er ude 26565/13 Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

19 9. Meddelelser fra formanden Sagsnr.: Beslutningstema Orientering om nye teamledere i hjemmeplejen Orientering om personsag Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

20 Underskriftsside Anette Eriksen Flemming Wetterstein Ingolf Mathiesen Lis Sakran Niels Karlsen Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere