Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab"

Transkript

1 Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365 af 6. juni Loven trådte i kraft den 1. juli Lovændringen var bl.a. begrundet i regeringens ønske om at modvirke risikoen for, at udlændinge under behandlingen af f.eks. en asylsag ved indgåelse af proformaægteskab kunne søge at skaffe sig et opholdsgrundlag, ved på baggrund af ægteskabet at indgive ansøgning om familiesammenføring. For at modvirke denne risiko for misbrug af udlændingelovens regler indførtes kravet om, at udlændinge skulle have lovligt ophold for at kunne indgå ægteskab. Udlændinge der blot havde processuelt ophold kunne således ikke længere indgå ægteskab her i landet. Betegnelsen processuelt ophold gælder for asylansøgere og andre udlændinge, der opholder sig i Danmark, mens deres sag om opholdstilladelse er under behandling. Dog fandt man, at udlændinge, der ikke havde lovligt ophold, men som havde opholdt sig her i landet i meget lang tid og derved havde opnået en tilknytning til den person, med hvem ægteskabet agtedes indgået, alligevel skulle have tilladelse til at gifte sig her i landet. I modsat fald ville kravet om lovligt ophold komme i konflikt med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 12 sammenholdt med artikel 14. Man indførte således en række muligheder for dispensation fra kravet om lovligt ophold i ægteskabslovens 11 a, stk. 2, såfremt der forelå ganske særlige omstændigheder. 2. Lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab: Ifølge ægteskabslovens 11 a, stk. 1 kan ægteskab som udgangspunkt kun indgås, såfremt hver af parterne har dansk indfødsret eller lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens 1-3a, 4b eller i medfør af en opholdstilladelse efter udlændingelovens 6-9 f. Reglerne om lovligt ophold er nærmere beskrevet i»vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab«, udfærdiget af Integrationsministeriet pr. 1. juli Asylansøgere og andre udlændinge, der alene opholder sig i Danmark, mens deres sag om opholdstilladelse er under behandling (processuelt ophold), har som ovenfor nævnt ikke»lovligt 1

2 ophold«i Danmark i relation til indgåelse af ægteskab. De kan derfor som udgangspunkt ikke indgå ægteskab i Danmark. 3. Dispensationsmuligheder: Ifølge ægteskabslovens 11 a, stk. 2 kan kommunen give tilladelse til ægteskabet, selv om betingelsen i stk. 1 om lovligt ophold ikke er opfyldt, hvis ganske særlige omstændigheder - herunder varigheden af udlændingens ophold i Danmark - taler derfor. Dispensation kan efter forarbejderne til bestemmelsen og Familiestyrelsens praksis gives i følgende situationer: 1. Udlændingen har opholdt sig meget længe i Danmark og har derigennem opnået en påviselig tilknytning til den anden part. 2. Parterne har eller venter barn sammen. 3. Alvorlig sygdom eller alvorligt handicap. 4. Parterne har en forudgående tilknytning til hinanden. 5. Der foreligger andre særlige omstændigheder 3.1. Udlændingen har opholdt sig her i landet i meget lang tid og har opnået en påviselig tilknytning til den person, som den pågældende ønsker at indgå ægteskab med Opholdets længde Personer, der har opholdt sig i Danmark i omkring 3 år, har ifølge Familiestyrelsens praksis, opholdt sig i Danmark i meget lang tid. Længden af opholdet i Danmark beregnes fra udlændingens indrejse i Danmark Parternes tilknytning til hinanden Et langvarigt ophold i Danmark er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at opnå dispensation fra kravet om lovligt ophold. Der stilles også krav om, at udlændingen gennem opholdet har opnået en påviselig tilknytning til den, som udlændingen ønsker at blive gift med. I sager hvor Familiestyrelsen har givet dispensation, har styrelsen lagt vægt på, at parterne har kendt hinanden og været kærester i en længere periode, mindst 1-1½ år. Der kan ikke stilles krav om at parterne bor sammen, men hvis de bor sammen og har boet sammen i længere tid, anses tilknytningskravet automatisk for opfyldt. Asylansøgere, der er indkvarteret på et asylcenter, må ikke flytte fra centeret uden udlændingemyndighedernes tilladelse. Den omstændighed, at en asylansøger ikke bor sammen med sin kæreste, kan derfor ikke i sig selv begrunde, at tilknytningskravet ikke anses for opfyldt. Hvis der er tvivl om parternes tilknytning til hinanden, skal kommunen foretage en nærmere undersøgelse af sagen. Såfremt det er helt åbenbart, at der er tale om et proformaægteskab, kan kommunen afslå at give dispensation. 2

3 Eksempler på afgørelser hvor Familiestyrelsen har givet tilladelse til indgåelse af ægteskab: Udlændingen havde opholdt sig i Danmark i 4 år og 10 måneder, parret havde kendt hinanden i næsten 3 år, og at de havde boet sammen og været kærester i 2 år og 2 måneder. Udlændingen havde opholdt sig i Danmark i 3 år og 2 måneder, parret havde kendt hinanden i 1 år og 10 måneder, og at de havde boet sammen i 1 år og 3 måneder. Udlændingen havde opholdt sig i Danmark i 3 år, parret havde kendt hinanden i 2 år og 9 måneder, og at de havde boet sammen i ca. 6 måneder Eksempel fra retspraksis, hvor Familiestyrelsen gav afslag på ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab: M s aktuelle bekendtskab med H havde varet omkring 2½ år, hvoraf der det seneste år på grund af den geografiske afstand hovedsageligt kun havde været telefonisk kontakt mellem M og H Ung alder I situationer, hvor den ene eller begge parter er meget unge, men hvor parterne alligevel har haft et længerevarende forhold til hinanden, er kommunen tilbageholdende med at give dispensation, særligt hvor de ikke har haft selvstændig bopæl, men har boet hos forældrene Parterne har eller venter barn sammen Af forarbejderne til 11 a, fremgår det, at der bør dispenseres, hvis parterne har eller venter barn sammen. Har eller venter parterne barn sammen er udgangspunktet, at der gives dispensation, også selvom udlændingen ikke har haft et langvarigt ophold i Danmark, eller parterne ikke har kendt hinanden i særlig lang tid Alvorlig sygdom eller alvorligt handicap Af forarbejderne fremgår, at der ligeledes bør dispenseres, hvis det f.eks. pga. af alvorlig sygdom eller alvorligt handicap vil være urimeligt ikke at tillade parterne at gifte sig her i landet. Der bør således gives dispensation, selvom den udenlandske part ikke har opholdt sig i Danmark i meget lang tid. Familiestyrelsen har endnu ikke behandlet sager, der vedrører denne problemstilling, men Familiestyrelsen antager i deres vejledning, at der skal være tale om fysiske eller psykiske sygdomme af meget alvorlig karakter. Der skal foreligge en indgående lægefaglig beskrivelse af sygdommen. 3

4 3.4. Forudgående tilknytning til hinanden I situationer hvor asylansøgere og andre, inden indrejsen har haft en påviselig tilknytning til hinanden, skal den samlede varighed at parternes forhold også omfattende tiden før indrejsen til Danmark tillægges vægt ved afgørelsen om dispensation. Hvor parterne har en påviselig tilknytning til hinanden, der rækker tilbage til tiden før ankomsten til Danmark, kan der gives dispensation, selvom udlændingen ikke har haft et langvarigt ophold i Danmark. Denne dispensationsmulighed omfatter særligt situationer, hvor parterne inden ankomsten til Danmark havde indgået ægteskab med hinanden, men hvor parterne enten ikke kan bevise dette eller hvor ægteskabet er ugyldigt efter dansk ret f.eks. fordi parterne ikke var samtidig til stede under vielsen Andre særlige omstændigheder Opregningen af dispensationsmulighederne i forarbejderne er ikke udtømmende. Der kan således være andre omstændigheder, der efter et konkret skøn, må sidestilles med de ovennævnte dispensationsmuligheder. 4. Afviste asylansøgere I ægteskabslovens 11a, stk. 2 om muligheden for at dispensere fra kravet om lovligt ophold, skelnes der ikke mellem asylansøgere med eller uden endeligt afslag. Heller ikke i forarbejderne til bestemmelsen eller formålet med bestemmelsen ses der at være grundlag for i forbindelse med dispensationsadgangen at skelne mellem asylansøgere med eller uden endeligt afslag. I Familiestyrelsens vejledning om dispensation fra kravet om lovligt ophold ved indgåelse af ægteskab i Danmark samt praksis fra Familiestyrelsen ses der da heller ikke at være forskel på dispensationsmuligheden for afviste asylansøgere og asylansøgere, der endnu ikke har modtaget en endelig afgørelse i deres asylsag. Imidlertid fremgår det af Integrationsministeriets vejledning om lovligt ophold, at der normalt ikke kan gives dispensation i tilfælde, hvor udlændingen er meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse, men at der dog kan gives dispensation efter en konkret vurdering. Dispensation kan ifølge vejledningen gives, hvis udlændingen har opholdt sig i Danmark i meget lang tid, fordi der ikke er reel mulighed for, at udlændingen kan udsendes af landet, og der heller ikke fremover er udsigt hertil. Imidlertid ses der ikke, jfr. ovenfor, at være grundlag for en sådan udlægning af dispensationsadgangen i ægteskabslovens 11a, stk EMRK og dansk ret 4

5 Efter artikel 12 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) har giftefærdige mænd og kvinder ret til at indgå ægteskab og stifte familie i overensstemmelse med de nationale love om udøvelse af denne ret. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med EMRK art. 8 om respekt for familielivet og privatlivet. Ifølge EMRK art. 14 skal rettigheder i henhold til konventionen beskyttes uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold. I henhold til forarbejderne til ægteskabsloven 11 a, finder regeringen ikke, at der ved kravet om lovligt ophold generelt foreligger en overtrædelse af EMRK art. 12 og art. 14. Ved behandlingen af konkrete sager om dispensation fra kravet om lovligt ophold, skal det dog i hver enkelt sag sikres, at konventionen er overholdt jf. Familiestyrelsens vejledning nr Retsvirkninger af en dispensation fra kravet om lovligt ophold Såfremt der gives dispensation, får parret lov at gifte sig, såfremt de øvrige ægteskabsbetingelser er opfyldt. Ægteskabsbetingelserne fremgår af ægteskabslovens kapitel 1. F.eks. skal parterne være myndige, de må ikke være beslægtede i ret op - eller nedstigende linie eller på anden måde være nært beslægtede og eventuelle tidligere ægteskaber skal være opløst. Prøvelse af om betingelserne for indgåelse af ægteskab er opfyldt, foretages af kommunen jf. ægteskabslovens 13. De øvrige betingelser fremgår i deres helhed af vejledning om vielse nr. 1: Ægteskabsbetingelser på Indgåelse af ægteskab betyder ikke, at man automatisk har opnået familiesammenføring og at man dermed har fået opholdstilladelse i Danmark. Såfremt udlæningen på grundlag af ægteskabet ønsker at ansøge om familiesammenføring, skal ansøgning indgives til Udlændingeservice. Herboende skal enten være dansk statsborger, nordisk statsborger, flygtning med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 8 eller en udlænding, der har haft tidsubegrænset opholdstilladelse i min. 3 år. Herudover er der en række yderligere betingelser, der skal være opfyldt, for at parret kan opnå familiesammenføring. Se 7. Indgivelse af ansøgning, sagsbehandling og klageadgang Som udgangspunkt, skal ansøgning indgives til den kommune, man bor i. Bor parterne i hver deres kommune, kan de frit vælge, i hvilken kommune de ønsker at indgive ansøgning. Ansøgning kan også indgives til en anden kommune, end der hvor parterne bor. Kommunen tager herefter stilling til, om den ønsker at behandle ansøgningen, eller om ansøgningen skal behandles af opholdskommunen jf. 3 i bekendtgørelse nr af 8. december 2006 om indgåelse af ægteskab. 5

6 Kommunen har en undersøgelsespligt, såfremt de kan se, at én eller begge parter ikke har lovligt ophold i DK. Det vil sige at kommunen selv skal tage initiativ til at oplyse sagen nærmere, ved at henvende sig til ansøger jf. Familiestyrelsens vejledning nr om vielse. Afslag på dispensation skal som udgangspunkt meddeles skriftligt og skal være begrundet. Endvidere skal afslaget indeholde en klagevejledning jf. Familiestyrelsens vejledning nr om vielse. Afgørelser om dispensation fra kravet om lovligt ophold kan påklages til Familiestyrelsen jf. ægteskabslovens 58 b. Klagen indgives til den kommune, der har truffet afgørelsen. Kommunen videresender klagen og sagens akter til Familiestyrelsen. Der er ikke nogen tidsmæssige frister for at klage over afgørelsen. 8. Økonomiske konsekvenser ved indgåelse af ægteskab Såfremt en udlænding indgår ægteskab med en person, der har opholdstilladelse i Danmark, er konsekvensen som udgangspunkt, at udlændingen ikke længere har ret til at modtage kontante ydelser og ej heller har ret til af få udgifter til ophold dækket af Udlændingeservice, idet forsørgelsespligten overgår til ægtefællen jf. udlændingelovens 42 a, stk. 3, nr. 2. Er ægtefællen imidlertid ikke er i stand til at forsørge ansøgeren, kan udlændingeservice eller kommunen dog forsørge udlændingen jf. udlændingeloven 42 a, stk. 3, nr. 2, 2. led særlige grunde. Relevante retskilder - Lovbekendtgørelse nr. 38 af 15/01/2007 om ægteskabs indgåelse og opløsning - Lovforslag nr. L 152, Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love, af 28/02/02 - Bekendtgørelse nr af 08/12/2006 om indgåelse af ægteskab - Vejledning nr af 21/12/2006 om vielse - ægteskabsbetingelserne - Vejledning nr af 21/12/2006 dispensation fra kravet om lovligt ophold ved indgåelse af ægteskab i Danmark. - Vejledning af 01/07/05 udfærdiget af Integrationsministeriet om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab. 6

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende?

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere