Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?"

Transkript

1 Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: Dok id: Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? I oktober 2012 forventer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) at lancere en selvbetjeningsløsning, hvor man kan rekvirere en Ejendomsdatarapport med ca. 50 oplysninger fra det offentlige til brug for ejendomshandel mv. via one-stop-shopping på internettet. Løsningen er rettet mod borgere og virksomheder. Løsningen er udviklet via DIADEM-projektet iht. regeringens beslutning fra DIADEM står for DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel. Samtlige kommuner har været involveret i at gøre data digitale og klar til anvendelse i selvbetjeningsløsningen ligesom KL og en række statslige myndigheder har deltaget i udviklingsarbejdet. Også brugerne af den nye løsning har været involveret, bl.a. ejendomsmæglerne, boligadvokaterne og den finansielle sektor. Med dette brev informeres om, at der i en overgangsperiode fortsat vil være oplysninger, som kommunen skal udfylde manuelt samt om, hvordan det forventes at ske i praksis. Der informeres også om, hvordan kommunerne selv har mulighed for at medvirke til at forkorte overgangsperioden med manuelle opgaver. Kommunen har grundlæggende tre opgaver ifm. DIADEM: Kommunen medvirker ved digitalisering af visse ejendomsoplysninger. Kommunen ajourfører som hidtil løbende de registre mm, som DIADEM automatisk henter ejendomsoplysningerne fra. Kommunen skal i en overgangsperiode på forespørgsel fra DIADEM manuelt indberette et mindre antal ejendomsoplysninger i den såkaldte semiautomatiske løsning, når DIADEM sættes i drift. DIADEM finansieres via et gebyr, som brugerne betaler for Ejendomsdatarapporten. Udviklingen af DIADEM koster mere end 100 mio. kr. Størstedelen er anvendt til at forbedre den digitale infrastruktur, der bredt vil komme forvaltningerne til gode. Dette arbejde omfatter i høj grad digitalisering og standardisering af kommunale data/registreringer. De kommunale ejendomsoplysninger Ved lanceringen af DIADEM vil de fleste af de relevante oplysninger, som indgår i det kommunale ejendomsoplysningsskema, være digitalt tilgængelige. DIADEM henter disse oplysningerne direkte fra offentlige datakilder eller via services udviklet til DIADEM. SemiAutomatisk Løsning (SAL) For enkelte datakilder i det kommunale ejendomsoplysningsskema har det desværre ikke været muligt at nå at udvikle den digitale infrastruktur, så oplysningerne er fuldt digitalt tilgængelige ved lanceringen. Det drejer sig om oplysningerne om: Forfalden gæld, Miljøsag, Spildevandsplaner og Lettere forurening. For disse oplysninger etableres en SemiAutomatiske Løsning (SAL), hvor kommunerne forudsættes at indberette de nødvendige oplysninger manuelt. Kommunernes arbejde med indberetning af ejendomsoplysninger via SAL vil på mange måder ligne det nuværende arbejde med det kommunale ejendomsoplysningsskema, men i et væsentligt reduceret omfang. Dog vil det nu være DIADEM, der Gammel Mønt København K T E

2 genererer forespørgslen til kommunen. DIADEM-løsningen omsætter kommunens svar til at indgå i Ejendomsdatarapporten på lige fod med oplysninger, der er fuldt digitalt tilgængelige. Efter aftale med KL arbejdes der på at etablere en fleksibel ordning for SAL-løsningen, hvor kommunerne efter eget valg får mulighed for at indgå aftale med en privat leverandør, som kan leve op til de krav DIADEM stiller. Det forventes, at de eksisterende leverandører, som kommunerne i dag anvender ifm. håndteringen af det kommunale ejendomsoplysningsskema, vil kunne levere en SALløsning. Kommunerne vil blive kompenseret for udgifterne til leverandøren af SAL-løsningen efter en fast fordelingsnøgle. Så snart der er truffet en endelig beslutning om SAL-løsningen, vil DIADEM foranledige et informationsarbejde herom overfor hver enkelt kommune. Gør overgangsperioden med manuelle indtastninger kortere Arbejdet med at gøre de sidste oplysninger digitalt tilgængelige fortsætter efter lanceringen. Det tilstræbes at gøre overgangsperioden så kort som mulig samt at gøre det muligt for den enkelte kommune at medvirke aktivt til at begrænse indberetningerne via SAL. De fleste oplysninger forventes at kunne tages ud af SAL i 2013, mens en enkelt oplysning formentlig vil skulle håndteres frem til Når digitaliseringen af en oplysning er afsluttet, hentes oplysningen automatisk og udgår af SAL. I DIADEM-systemet er det teknisk muligt at håndtere kommunerne individuelt ifm. afslutningen af digitaliseringen for enkelte oplysninger og dermed overgangen fra SAL til automatisk indhentning. Forudsætningen er dog, at spørgsmålene i SAL og den automatiske løsning er fuldt synkroniseret. Ejendomsdatarapporten afløser det kommunale ejendomsoplysningsskema DIADEM bygger på en fælles forståelse mellem stat og KL/kommunerne om, at Ejendomsdatarapporten i praksis vil afløse det kommunale ejendomsoplysningsskema. Dette er i tråd med den aktuelle digitaliseringsdagsorden, der stiller krav om, at kommunikationen mellem myndigheder og borgere/virksomheder skal være digital inden for de næste par år. MBBL samarbejder med KL, om at tilrettelægge en hensigtsmæssig overgang, hvor det kommunale ejendomsoplysningsskema bliver udfaset til fordel for den nye Ejendomsdatarapport. I den sammenhæng vil DIADEM også hjælpe kommunerne med at finde løsninger til betjening af borgere, som ikke har mulighed for at benytte digitale løsninger. Der vil følge yderligere information, når der er en nærmere afklaring. En forudsætning for, at de kommunale gevinster kan høstes er, at kommunerne afvikler det kommunale ejendomsoplysningsskema, så der ikke er processer og arbejdsgange, som overlapper med DIADEM. Forbedret digital infrastruktur God digital forvaltning forudsætter, at den nødvendige infrastruktur er til stede og vedligeholdes. DIADEM har - hvor muligt - arbejdet for at de relevante ejendomsoplysninger er digitalt tilgængelige via eksisterende registre/webportaler. Nødvendige investeringer er således fortrinsvis sket som tilpasninger af disse. På denne måde sikres størst mulig nytteværdi af DIADEM-investeringerne ved at de også er til gavn for andre forvaltningsmæssige formål. Kommunen skal ajourføre oplysninger i relevante registre Sammen med infrastrukturen er regelgrundlaget for ajourføringen tilpasset. For nogle oplysninger er arbejdet med regelgrundlaget dog ikke afsluttet. Kommunerne skal løbende ajourføre oplysningerne i de relevante registre. Manglende ajourføring vil betyde, at oplysningerne kan være misvisende i den nye Ejendomsdatarapport fra DIADEM såvel som i andre sammenhænge. For de interesserede er der i bilag 1 en summarisk oversigt over, hvordan oplysninger håndteres i DIADEM, herunder kommunernes rolle ifm. registrerings- og ajourføringspraksis samt digitaliseringsindsatsen. 2 af 7

3 Kommunernes økonomi Ved beslutningen i 2009 om at gennemføre DIADEM viste business casen, at kommunerne vil få en permanent årlig nettogevinst på ca. 15 mio. kr. under forudsætning af, at der er ejendomshandler om året. I udviklingsperioden er kommunerne blevet kompenseret for visse omkostninger til digitalisering af kommunale data og der vil som nævnt også blive ydet kompensation for leverandørudgifter til SALløsningen. Alt i alt vil den samlede kompensation til kommunerne vil blive på mere end 50 mio.kr. Hvis du vil vide mere Du kan læse mere om DIADEM og kommunernes rolle på Blandt andet kan du fra den 3. juli læse, hvordan de enkelte oplysninger i det kommunale ejendomsoplysningsskema bliver håndteret i DIADEM. Der er også en oversigt over alle de offentlige oplysninger, som indgår i den Ejendomsdatarapport DIADEM leverer. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde, med venlig hilsen, Søren Rude, kontorchef Ejendomsdata Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter NB. Træffes frem til den 5. juli på eller tlf af 7

4 Bilag 1. Information om ejendomsoplysninger, der indgår i det kommunale ejendomsoplysningsskema og i Ejendomsdatarapporten fra DIADEM Ejendomsoplysning Regelgrundlag og datakilde Kommunale opgaver mm. Vurderingsattest Vurderingsmeddelelsen Skatteattest Ejendomsskattebilletten BBR-meddelelse Forfalden gæld til/ garanti fra kommunen Forfalden gæld Zonestatus Planer eller offentliggjort planforslag - Lokalplaner Byggesag Miljøsag, i medfør af - lov om vandforsyning - lov om miljøbeskyttelse - lov om forurenet jord Regelgrundlag: Vurderingsloven Ressortmyndighed: SKAT Datakilde: SVUR/ESR Regelgrundlag: Lov om kommunal ejendomsskat Ressortmyndighed: Indenrigsministeriet Datakilde: ESR Regelgrundlag: BBR-loven Ressortmyndighed: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Regelgrundlag: Adgangen til de forskellige fortrinsberettigede krav er hjemlet i diverse lovgivning Ressortmyndighed: Fordelt på flere myndigheder Datakilde: Kommunale debitorsystemer og SAL Regelgrundlag: Planloven Ressortmyndighed: Naturstyrelsen Datakilde: PlansystemDK Regelgrundlag: Planloven Ressortmyndighed: Naturstyrelsen Datakilde: PlansystemDK (OIS) Regelgrundlag: Ny bekendtgørelse BBR s ajourføring og drift Ressortmyndighed: Energistyrelsen (bygningsmyndighed), Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (BBRmyndighed) Regelgrundlag: Lov om vandforsyning, Lov om miljøbeskyttelse, Lov om forurenet jord Ressortmyndighed: Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Datakilde: SAL indberetningsløsning Registrerings- og ajourføringspraksis: Fortsætter uændret Registrerings- og ajourføringspraksis: Fortsætter uændret Registrerings- og ajourføringspraksis: Fortsætter uændret registreringsdestination er fastlagt sker en omlægning af arbejdsrutiner. allerede pligt til at registrere og ajourføre zonestatus i Plansystem.dk. Kommunerne skal sikre at temaet er opdateret inden lanceringen af DIADEM og ajourføre løbende. Registrerings- og ajourføringspraksis: For kommunernes planer gælder det allerede i dag, at de først er gældende når de er registreret i Plansystem.dk. allerede pligt til at registrere byggesager i BBR. Kommunerne skal tilpasse sin praksis til den nye bekendtgørelse inden lanceringen af DIADEM. Bekendtgørelsen præciserer hvilke byggesager, der skal registreres i BBR. Kommunerne ajourføre løbende. registreringsdestination er fastlagt vil der være en digitaliseringsopgave. 4 af 7

5 Ejendomsoplysning Regelgrundlag og datakilde Kommunale opgaver mm. Adgangsforhold - Vejforsyning Anlægsarbejder (konkrete projekter) - Kommunale anlægsprojekter Varmeplan - Varmeforsyning Nedgravet olietank - Olietank Vandforsyning Afløbsforhold - Aktuelle afløbsforhold - Spildevandplaner Regelgrundlag: Bekendtgørelse nr. 454 af 23. maj 2012 om vej og stiregister der træder i kraft 1. oktober Ressortmyndighed: Vejdirektoratet Datakilde: Den centrale vej og stifortegnelse (CVF) Regelgrundlag: Det forventer at der etableres en løsning, der fokuserer på vejprojekter. Myndighed: Kommunerne Datakilde: Den centrale vej og stifortegnelse (CVF), Vejdirektoratet Regelgrundlag: Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 (Projektbekendtgørelsen) med ændringer iht. Bekendtgørelse nr. 359 af 24. april Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 (Tilslutnings-bekendtgørelsen). Ressortmyndighed: Energistyrelsen Datakilde: PlansystemDK (Naturstyrelsen) Regelgrundlag: Bekendtgørelse nr af 21/12/2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Ressortmyndighed: Miljøstyrelsen (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) Regelgrundlag: Bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger til BBR Ressortmyndighed: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (BBRmyndighed) Regelgrundlag: Lov om BBR, Spildevandsbekendtgørelsen, Miljøbeskyttelsesloven Ressortmyndighed: Naturstyrelsen tilpasse sin praksis til den nye bekendtgørelse. Kommunerne ajourføre løbende. Digitaliseringsopgaver: Kommunerne skal inden lanceringen af DIADEM have overført vej- og stistatus, vej- og stigeometri mm. fra kommunens vejforvaltningssystem til CVF. DIADEM baserer sig på de registreringer, som alligevel foretages ifm. vejforvaltningen. Der ydes særlig støtte til tre ø-kommuner (Samsø, Læsø og Fanø) pga. særlige forhold. tilpasse sin praksis til en registrering vejprojekter i CVF. Der er tale om en ny praksis, som skal være klar til lanceringen af DIADEM. Den ny praksis gælder den fremadrettede registrering, Vejledning mm. skal udarbejdes.. tilpasse sin praksis til PlanDK3 s datamodel og registreringsvejledning for kollektiv varmeforsyning inden lanceringen af DIADEM. Kommunerne ajourfører løbende. Digitaliseringsopgaver: Kommunerne skal registrere kollektiv varmeforsyningsoplysninger inden lanceringen af DIADEM. Kommunerne kompenseres ud fra en fordelingsnøgle. Samlet kompensation 3 mio. kr. tilpasse sin praksis til den nye bekendtgørelse inden lanceringen af DIADEM. Kommunerne ajourfører løbende. Digitaliseringsopgaver: Kommunerne skal samle sine eksisterende oplysninger om olietanke i BBR. Digitaliseringsopgaven er gennemført enten af en privat leverandør, der er betalt af DIADEM, eller af kommunerne selv, der er kompenseret ud fra en vurdering af opgavens omfang i den enkelte kommune. Samlet kompensation 47 mio. kr. allerede pligt til at registrere oplysning om ejendommens vandforsyning i BBR. Praksis fortsætter uændret. Kommunerne ajourfører løbende. Afløbsforhold allerede pligt til at registrere oplysning om ejendommens afløbsforhold i BBR. Praksis fortsætter uændret. Kommunerne ajourfører løbende. Spildevandsplaner 5 af 7

6 Ejendomsoplysning Regelgrundlag og datakilde Kommunale opgaver mm. registreringsdestination er fastlagt vil der være en digitaliseringsopgave. Kortlagt forurening Lettere forurening - Områdeklassificering - Anden viden Regelgrundlag: Lov om forurenet jord Ressortmyndighed: Miljøstyrelsen, Regionerne er administrativ myndighed, Kommunerne videregiver oplysningerne Datakilde: Danmarks Miljøportal, DKjord Regelgrundlag: Lov om forurenet jord (LBK nr af 04/12/2009) Ressortmyndighed: Miljøstyrelsen Datakilde: DAI, DMP/DKjord Registrerings- og ajourføringspraksis: Regionerne skal allerede i dag registre oplysninger om kortlagt forurening. DIADEM henter den såkaldte jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal/DKjord. Områdeklassificering Registrerings- og ajourføringspraksis: Det er hensigten at kommunernes registrering og ajourføring af oplysning om områdeklassificerede områder skal reguleres i en bekendtgørelse. Dette er dog endnu ikke sket. Digitaliseringsopgaver: Kommuner har allerede mulighed for at indberette oplysninger om områdeklassificerede områder til DAI, men det er ikke alle som endnu har gjort det. Af de kommuner, der har indberettet, er det uklart om indberetningen er udtryk for en systematisk digitalisering af oplysningerne. De kommuner, - der har foretaget en systematisk registrering i DAI, skal ikke foretage sig yderligere - der ikke har foretaget en systematisk registrering i DAI, skal gennemføre en digitaliseringsproces. Her anvendes SAL indtil denne er gennemført. DIADEM vil arbejde for at ovennævnte digitaliseringsindsats gennemføres hurtigst muligt. det nuværende kommunale ejendomsskema for de kommuner der ikke har en systematisk registrering. Anden viden registreringsdestination er fastlagt vil der være en digitaliseringsopgave. 6 af 7

7 Ejendomsoplysning Regelgrundlag og datakilde Kommunale opgaver mm. Semiautomatisk løsning, SAL Regelgrundlag: Administrativ praksis ifm. DIADEM Myndighed: - Kommunerne for selve indberetning, - MBBL for den tekniske løsning. Datakilde: SAL Registrerings- og ajourføringspraksis: SAL er en overgangsløsning, som skal sikre at DIADEM omfatter de relevante oplysninger fra det kommunale ejendomsoplysningsskema. Kommunerne skal for oplysningerne i SAL tilpasse sin praksis. Den enkelte kommune skal efter eget valg indgår en aftale med en privat leverandør. DIADEM vil sikre at leverandørerne lever op til kravene i DIADEM. Vejledning mm. skal udarbejdes. Teknisk løsning: Kommunerne får mulighed for at indgå aftale med en privat leverandør. Det forventes bl.a. at de eksisterende leverandører, som kommunerne i dag anvender ifm. det kommunale ejendomsoplysningsskema, vil kunne levere en SAL-løsning. Kommunerne kompenseres for udgifterne til leverandøren af selve SAL-løsningen efter en fast fordelingsnøgle. Kompensationen er endnu ikke fastlagt. 7 af 7

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen?

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen? KTC s årsmøde 20. september 2012 Spor 5 work smarter not harder Hvordan prioriteres nødvendige digitale løsninger frem for de teknisk mest fremragende? DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund for projektet... 2 1.2 Metode... 2 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere