Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser"

Transkript

1 Initialer: peh Sag: Dok.: Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens opgaveløsning. Odsherred Kommunes indkøbspolitik beskriver bl.a., at kommunen køber ind efter princippet bedst og billigst og at dette sker i henhold til gældende lovgivning herunder EU s udbudsdirektiver. Denne udbudspolitik beskriver nærmere, hvordan Odsherred Kommune arbejder med udbud, når det drejer sig om indkøb af varer og tjenesteydelser. Lovgivning på området Det offentliges indkøb af varer og tjenesteydelser er reguleret af 2 regelsæt EU s udbudsdirektiv for indkøb over tærskelværdierne Den danske tilbudslov for indkøb under tærskelværdierne, men over kr excl. moms. Tærskelværdierne for varer og tjenesteydelser udgør i 2010 og 2011 kr excl. moms*. EU s udbudsdirektiv indeholder bl.a. regler, procedurer og tidsfrister for udbud, som kommuner og offentligretlige organer skal følge. Den danske tilbudslov indeholder ikke så mange regler, procedurer eller tidsfrister, men primært en pligt til at annoncere varekøb over kr * men under tærskelværdierne. Håndhævelse af lovgivningen: Kontrolloven af 2010 (L492) giver Klagenævnet for udbud væsentlige sanktionsmuligheder overfor kommuner, som ikke efterlever udbudsreglerne herunder ikke udbyder varer, som er udbudspligtige. Sanktionerne kan være at erklære aftaler uden virkning, at pålægge krav om nyt udbud eller bøde og erstatning. * Kontraktværdien beregnes som den skønnede værdi ved enkeltkøb eller som den skønnede omsætning i aftalens løbetid for løbende indkøb typisk 4 år.

2 Mål for Udbudspolitikken Et af Odsherred kommunes overordnede formål med kommunens indkøbspolitik, er at efterleve national lovgivning og EU-direktiver vedr. indkøb. Udbudspolitikken fastlægger de nærmere retningslinier og mål for kommunens arbejde med udbud af varer og tjenesteydelser. Målene med udbudspolitikken er - At sikre tilstrækkelig konkurrence samt genemsigtighed og ligebehandling - At sætte rammerne for alle kommunens udbud af varer og tjenesteydelser - At sikre at standardiserede procedurer anvendes ved alle udbud, således at såvel juridiske og faglige problemstillinger vurderes i det enkelte udbud - At alle udbud tilrettelægges således at tildelingskriterierne i størst mulig omfang lever op til kommunens generelle krav og ønsker i bl.a. Udbudsstrategien og Indkøbspolitikken. - At alle udbud tilrettelægges i samarbejde med faglige repræsentanter, som sikrer at de kommunale afdelingers ønsker og behov indgår i kravspecifikationer og tildelingskriterier Overordnede principper for udbud af varer og tjenesteydelser Odsherred Kommune køber ind efter princippet bedst og billigst dvs. køber den vare, som samlet set er den bedste vare til den lavest mulige pris. Der er en række faglige hensyn på de fleste varegrupper, som dermed skal opvejes mod prisen, når udbudsmaterialet sammensættes. Desuden er der en række sociale, miljømæssige og arbejdsmæssige klausuler, som skal indgå i overvejelserne og evt. indarbejdes i udbudsmaterialet. Disse klausuler og principper er beskrevet i kommunens udbudsstrategi. Når Odsherred Kommunens samlede volumen af en varegruppe overstiger EU-direktivets tærskelværdier skal den i EU-udbud. Når Odsherred Kommunens samlede indkøbsvolumen af en varegruppe overstiger kr skal indkøbet annonceres,jf. tilbudslovens annoncepligt. Desuden kan det i en række tilfælde være hensigtsmæssigt af gennemføre et udbud eller indhente alternative tilbud når indkøbsvolumen er under kr, da dette ofte vil medføre bedre priser. 2/5

3 Udbudsformer Odsherred kommune vil som udgangspunkt anvende en af følgende 3 udbudsformer i forbindelse med udbud af varer og tjenesteydelser: Offentlige udbud, dvs. udbud hvor alle interesserede kan byde Begrænsede udbud, dvs. udbud med en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase Miniudbud, dvs. udbud blandt i forvejen prækvalificerede leverandører, f.eks. via rammeaftaler under SKI eller indkøbsfællesskabet blandt sjællandske kommuner. Begrænset udbud vil primært blive anvendt på vareområder, hvor der er mange leverandører og hvor prækvalifikationsfasen kan anvendes til at udvælge et mindre antal leverandører til at indgå i selve tilbudsfasen. På den måde begrænses arbejdsindsatsen i forbindelse med udbuddet for såvel kommune, som leverandører. Udbud kan tilrettelægges således at hensigten er at indgå indkøbsaftale med én leverandør eller således at der indgås rammeaftale med flere leverandører. Indkøbskontoret vil sammen med repræsentanter for relevante kommunale afdelinger tage stilling til dette i forarbejdet til hvert udbud under hensyn til de principper for kan/skal-aftaler, som er beskrevet i kommunens indkøbspolitik. Udbud kan opdeles i delaftaler, således at leverandører kan byde på mindre dele af det samlede varekøb. Derved åbnes mulighed for at mindre firmaer herunder lokale firmaer - kan deltage i kommunens udbud. Odsherred Kommune vil anvende delaftaler i et omfang, som optimerer mulighederne for at få mange tilbud og dermed attraktive priser på de ønskede varer og tjenesteydelser. Udbudspligten kan også afløftes via direkte tildeling af en ordre til en leverandør på en rammeaftale efter særlige regler. Annoncering af varekøb over kr men under tærskelværdien, vil ske på kommunens hjemmeside. Annoncering følger stort set samme proces som udbud, men er ikke underlagt samme formelle formkrav og tidsfrister. Udbudsprocessen En udbudsproces eller en annoncering er en såvel ressource- som tidskrævende proces. Et EU- udbud tager typisk 6 8 måneder at gennemføre og kræver i gennemsnit arbejdstimer fra udbudsmedarbejderen i Projekt indkøb samt et antal timer for fagpersoner i arbejdsgruppen. Et miniudbud vil kunne gennemføres på 4 10 uger. Processen kan inddeles i 4 faser, som alle skal gennemgås, uanset om der er tale om udbud eller annoncering. 3/5

4 Foranalyse Inden et udbud besluttes igangsat foretages en foranalyse af varegruppen. Under foranalysen undersøges bl.a. - afgrænsning af varegruppen - kommunens omsætning på varegruppen - Kommunens leverandørsammensætning - Markedet for den pågældende varegruppe herunder gevinstkalkulation - Evt. mulighed for udbud i samarbejde med andre kommuner - Evt. mulighed for anvendelse af rammeaftaler under SKI på området På denne baggrund træffes beslutning om udbud skal gennemføres og i givet fald hvordan en arbejdsgruppe skal sammensættes til udarbejdelse af udbudsmateriale. Udbudsmateriale En arbejdsgruppe bestående af udbudsmedarbejdere samt fagpersoner fra de afdelinger, som køber de pågældende varer tager stilling til udbudsform og udarbejder udbudsmateriale. Udbudsmaterialet indeholder bl.a. mindstekrav til leverandør, tildelingskriterier, kravspecifikation, tilbudslister og kontraktudkast. Arbejdsgruppen overvejer hvilken kontraktlængde, der vil være hensigtsmæssig på det pågældende område, under hensyn til bl.a. prisudvikling på området, markedsvilkår på området samt evt. transaktionsomkostninger ved leverandørskifte. Arbejdsgruppen sørger desuden for kvalitetssikring af materialet ved brug af kommunens jurist eller om nødvendigt ved ekstern konsulent- eller advokatbistand. Endelig udarbejder arbejdsgruppen en tidsplan for udbuddet inden annoncering i EU-tidende via kommunens elektroniske udbudsværktøj. Tilbudsvurdering og tildeling Når tilbuddene er indgået foretager arbejdsgruppen en tilbudsvurdering. Der foretages en tildeling og efter stand-still periodens udløb, underskrives kontrakt med udvalgt eneleverandør eller med flere leverandører på rammeaftaler. Implementering af indkøbsaftale Indkøbskontoret har i samarbejde med en fagperson fra arbejdsgruppen ansvaret for at få alle indkøbsaftaler implementeret og evalueret. Implementering omfatter bl.a. information om aftalen til kommunens ledere og indkøbere samt leverandøropfølgning, fakturakontrol m.m. En fagperson fra arbejdsgruppen er i driftsfasen/kontraktperioden ansvarlig for indkøbsaftalen og kontakten til leverandøren, medens indkøbskontoret er kontraktansvarlig og inddrages i kontraktretslige spørgsmål. 4/5

5 Samarbejde Odsherred Kommune indgår i flere indkøbssamarbejder, herunder Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), Indkøbsfællesskabet Sjælland samt div. klyngesamarbejder. Disse fællesskaber er opstået fordi der er dokumenterede gevinster ved at pulje sine indkøb, når disse konkurrenceudsættes/udbydes. Fællesskaberne giver desuden bedre udnyttelse af de faglige og udbudstekniske kompetencer og ressourcer på tværs af kommuner og myndigheder. Odsherred Kommune kan ikke løfte udbudsopgaven alene og drager mange fordele af fællesskaberne. Udfordringen i fællesskaberne er at skabe plads til egne særegne behov og standarder. Udbudsplan Der udarbejdes hvert år en udbudsplan, som indeholder en oversigt over de varegrupper, som indkøbskontoret forventer at udbyde alene eller i samarbejde med andre i årets løb. Udbudsplanen offentliggøres på såvel kommunens Intranet som på kommunens hjemmeside. Godkendt i Byrådet d. 14. december /5

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Væksthus Midtjylland Temamøde om offentlig salg. Lars Kjær Kuhlmann, Partner

Væksthus Midtjylland Temamøde om offentlig salg. Lars Kjær Kuhlmann, Partner Væksthus Midtjylland Temamøde om offentlig salg Lars Kjær Kuhlmann, Partner Agenda Om KuCon Zohnesenklint ApS Hvad kræves der for at sælge til det offentlige? Spillereglerne Offentlig salg kend din kunde

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere