BRANCHEVEJLEDNING OM. GLARMESTRE i byggeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM. GLARMESTRE i byggeriet"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM GLARMESTRE i byggeriet

2 September 2006, 1. udgave

3 Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter Bygherren Projekterende/rådgivende Leverandøren Glarmesteren De ansatte 9 Anvendelse af glas i byggeriet Generelle arbejdsmiljøproblemer 10 Arbejdsopgaver Inde Ude 15 Særligt for renoveringsopgaver 19 Særligt for værkstedsarbejde 22 Mellemlager 24 Tjekliste/instruktion 25 Få mere at vide 3

4 Indledning Denne branchevejledning beskriver de væsentligste arbejdsmiljøproblemer samt forslag til løsninger i forbindelse med glarmesterarbejde i byggeriet. Desuden indeholder vejledningen en kort gennemgang af en række forholdsregler, der i forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse skal sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 5

5 Ansvar og pligter Ansvar og pligter Bygherren Når mere end én arbejdsgiver på samme tidspunkt beskæftiger flere end 10 personer på byggepladsen, har bygherren bl.a. ansvar for og pligt til at sørge for: Afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder Koordinering af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder Udarbejdelse og vedligeholdelse af Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Med hensyn til glarmesterarbejdet skal bygherren - i forbindelse med udarbejdelsen af planen for byggearbejdet - bl.a. sikre: at egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes i nødvendigt omfang at materialer kan afsættes på hensigtsmæssig plads og på stabilt underlag at der om nødvendigt samordnes beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner. Sørg fx for: at der er velegnede køreveje og aflæsningsmuligheder med kran eller truck tættest muligt på det sted, hvor materialerne skal ind i bygningen at interne transportveje er udført sådan, at ruder og vinduer kan transporteres frem til indbygningsstedet uden omladninger, og at der er plads til at komme frem og tilbage med det tilhørende grej. Desuden er det bygherrens ansvar, at de enkelte arbejder eller arbejdsfaser tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i forhold til hinanden. Fx at store indvendige glaspartier leveres inden facaden lukkes. Bygherrens pligter kan overdrages, hvis forudsætningerne er i orden - men det kan ansvaret ikke. Yderligere oplysninger om Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed kan findes på eller Projekterende og rådgivende De(n) projekterende og rådgivende har ansvaret for i planlægningsfasen at sørge for de rette betingelser for, at arbejdet senere kan udføres sikkert. I projektmaterialet skal det sikres, at: Arbejdsmiljøloven kan overholdes i forbindelse med arbejdets udførelse, efterfølgende vedligeholdelse og senere renovering Særlige risici i forbindelse med arbejdet er beskrevet. 6 Ansvar og pligter

6 Sørg fx for, at: tidsplaner er nøje planlagt, beskrevet og indarbejdet i projektet så montage og transport kan foregå, når det er mest hensigtsmæssigt for rytmen i byggeriet adgangs-, transport- og monteringsarealer er etableret og dimensioneret til opgaven vinduer og glasfacadeelementer placeres hensigtsmæssigt, både i forhold til indbygningsstedet samt adgangs- og kørearealer for tekniske hjælpemidler der etableres friarealer i og uden for bygningen, hvis det er nødvendigt af hensyn til de valgte monteringsløsninger sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med senere vedligeholdelse etableres/forberedes i opførelsesfasen. Fx er det vigtigt i projekteringen at tage højde for den senere udskiftning af glas. Herunder at glas og tekniske hjælpemidler kan komme ind gennem eksisterende eller midlertidige transportåbninger, og der er den fornødne plads til at anvende hjælpemidlerne. Projektgennemgangsmøde Selv når kontrakterne er på plads, og aftalegrundlaget er entydigt, kan det være nødvendigt at holde et projektgennemgangsmøde for i samarbejde med entreprenørerne at få de sidste detaljer på plads i forhold til aktiviteterne i det samlede projekt. Det er specielt nødvendigt på større opgaver. På mødet bør følgende behandles og fastholdes i et referat: gennemgang af PSS (plan for sikkerhed og sundhed), herunder: koordinering af de forskellige entrepriser tidsplanen fælles sikkerhedsforanstaltninger om der er særlige risici muligheden for at anvende de planlagte tekniske hjælpemidler. Opstartsfasen Desuden anbefales det, at større opgaver igangsættes fx ved opstartsmøder. På opstartsmøderne gennemgås projektmaterialet, PSS (plan for sikkerhed og sundhed) og andre relevante oplysninger som fx: adgangs- og transportveje materialeoplagring velfærdsfaciliteter håndtering af eventuelle særlige risici. Husk at også entreprenører, der først udfører arbejde på et senere tidspunkt som fx glarmestre, bør orienteres om hovedindholdet i PSS inden byggepladsstart. Leverandøren Leverandøren eller importøren af byggematerialer skal altid udarbejde en leverandørbrugsanvisning, som beskriver: Byggematerialets vægt og anhugningssted i forbindelse med løft fra transportmiddel til leverancestedet Særlige beslag, særligt værktøj, særlige fastgørelsesmetoder og særlige transportmetoder, hvor dette er påkrævet. 7

7 Elementerne skal kunne håndteres/anhugges enkeltvis, uden at stabiliteten forringes for de elementer, der stadig står på/i leveringsenheden. Ligeledes skal leverandører eller importører udarbejde og levere en dansk leverandørbrugsanvisning sammen med maskiner, tekniske hjælpemidler samt kemiske stoffer. Leverandører af lime, fugemasser mm. til byggeri skal forsyne disse produkter med kodenumre, da denne type produkter er omfattet af Arbejdstilsynets kodenummerregel. Glarmesteren Arbejdsgiveren skal under byggeriet sørge for, at der på de enkelte arbejdssteder er tilstrækkelig plads til, at tekniske hjælpemidler og materialer kan anbringes, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Sørg fx for: at transport og montering af glas er beskrevet i virksomhedens APV at få leverandørbrugsanvisninger fra leverandører af materialer og materiel, og at de er tilgængelige for de ansatte at der på baggrund af leverandørens brugsanvisning udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning for kemiske stoffer og materialer at farlige stoffer og materialer som fx epoxyholdige fugematerialer substitueres (erstattes) med mindre farlige at den konkrete arbejds- og montagesituation vurderes - herunder om der er forhold, som adskiller sig fra virksomhedens APV. Er der fx risiko for nedstyrtning, skal der tages særlige forholdsregler at leveringstidspunktet er det optimale - også i relation til de øvrige aktiviteter på pladsen at mængden af materialer er tilpasset forbruget, så over-/underskud ikke skal håndteres at leverancer er planlagt, så de leveres og lagres så tæt på montagestedet som muligt - fx ved indhejsning at intern transport af glas på byggepladsen, hvor det er muligt, foregår ved hjælp af motoriseret transportvogn at glasset, hvor det er muligt, monteres med et egnet teknisk hjælpemiddel at udlevere de til opgaven fornødne personlige værnemidler at de ansatte har gennemført de lovpligtige uddannelser, som arbejdet kræver. Det drejer sig fx om arbejde med epoxyprodukter og PU-skum at de ansatte får en god instruktion i, hvordan arbejdet kan udføres sikkert. Endelig er det vigtigt, fordi glarmesterarbejdet ofte kommer sent ind i projektet/byggeriet, at I deltager så tidligt som muligt i opstartsmøderne. De ansatte De ansatte ledere og medarbejdere overholder deres forpligtelser efter arbejdsmiljøloven ved at tage medansvar for og aktivt medvirke til at fastholde og løbende forbedre en høj arbejdsmiljøstandard. Herunder at bruge de tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler, der stilles til rådighed, og gennemføre de nødvendige lovpligtige uddannelser, som kræves for at udføre det pågældende arbejde. 8 Ansvar og pligter

8 Anvendelse af glas i byggeriet Anvendelse af glas i byggeriet Glas anvendes stadig flere steder og til flere formål i byggeriet. Visse problemstillinger er gennemgående, men de forskellige arbejdsopgaver og -pladser betyder, at det er nødvendigt i hvert enkelt tilfælde at vurdere, om der er behov for særlige foranstaltninger i forhold til arbejdsmiljøet. Generelle arbejdsmiljøproblemer Generelt er de største arbejdsmiljøproblemer i glarmesterfaget: Fald og snitskader Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger samt Udsættelse for støv, støj og sundhedsskadelige dampe. Anvendelse af glas i byggeriet 9

9 Arbejdsopgaver Arbejdsopgaver Inde Montering af glas i lodrette bygningsdele Ved montering i lodrette bygningsdele fx vægge, vinduespartier og værn er arbejdsmiljøproblemerne primært relateret til tunge løft. Sørg derfor for plads til og brug af tekniske hjælpemidler. Udskiftning af ovenlys Indvendig montering af ovenlys betyder tunge løft og dårlige arbejdsstillinger i form af arbejde over skulderhøjde. Brug tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt, og sørg for variation i arbejdsopgaverne. Udskiftning udefra - se afsnittet om tagarbejde. Lægning af gulve mm. Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger kan også forekomme i forbindelse med "lægning" af glasgulve og trapper. Sørg for plads til og brug af tekniske hjælpemidler og begræns knæliggende arbejde. Fx ved variation i arbejdsopgaverne. 10 Arbejdsopgaver

10 Limning af glas og fugearbejde Lime og fugemasser, der indeholder epoxy og isocyanater er omfattet af kodenummerreglerne og skal erstattes med lime og fugemasser med et lavere kodenummer, hvor det er teknisk muligt. Husk at limning i forbindelse med isættelse af ruder på bygninger er omfattet af forbudet i 11 i kodenummerbekendtgørelsen. Det betyder, at det højeste tilladte tal før bindestregen i kodenummeret for lime i brugsklar blanding til indvendigt arbejdet er 1-. Arbejdet med epoxy og isocyanatholdige lime og fugemasser kræver særlig uddannelse. Se mere i afsnittet om værkstedsarbejde. Der må ikke spises, ryges eller drikkes i forbindelse med arbejdet med epoxy. Ligesom der er krav om velfærdsforanstaltninger som adgang til bad. Generelt skal man i forbindelse med værkstedsarbejde og andet indendørs arbejde være opmærksom på dampe fra fx lime og fugemasse. Sørg for at få leverandørbrugsanvisningen på dansk på alle de farlige stoffer og materialer, som I benytter Husk at udarbejde en tilsvarende arbejdspladsbrugsanvisning med de forholdsregler, der er gældende i jeres virksomhed Bemærk at lime mm. skal være forsynet med kodenumre, der angiver farligheden Erstat, hvor det overhovedet er muligt, farlige stoffer med mindre farlige Sørg for god udsugning og anvend personlige værnemidler, når det er nødvendigt, og andre muligheder er udtømt Følg reglerne med hensyn til arbejdstøj og hygiejne. 11

11 Oprydning Ryd op, så I forhindrer jer selv og andre i at snuble over materialer, affald mm. Lad aldrig glas stikke ud fra skærebordet. Ude Arbejde på tag Arbejdet på tag, fx udvendig udskiftning af ovenlys, er omfattet af tagreglerne. Det betyder, at der er forskellige krav til afspærring og fastgørelse (faldsikring) afhængig af arbejdets art, tagets hældning mv. Hvor andet ikke er muligt, anvendes faldsikring i form af sele. Læs mere i BAR Bygge & Anlægs Håndbog for sikkerhedsgruppen og i Arbejdstilsynets vejledning A 2.1 om Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge & anlægspladser mv. 12 Arbejdsopgaver

12 Montering af lodrette bygningsdele og værn Ved montering i lodrette bygningsdele fx vægge, vinduespartier og glasværn er arbejdsmiljøproblemerne primært relateret til tunge løft. Sørg derfor for plads til og brug af tekniske hjælpemidler. 13

13 Oprydning Ryd op, så I forhindrer jer selv og andre i at snuble over materialer, affald mm. Håndtering af sikringsglas På grund af den ekstra vægt er det nødvendigt med særlige foranstaltninger i forbindelse med håndtering af sikringsglas. Sørg for, at de tekniske hjælpemidler kan klare den øgede vægt og brug dem. 14 Arbejdsopgaver

14 Særligt for renoveringsopgaver Særligt for renoveringsopgaver I forbindelse med renoveringsopgaver skal du alt efter opgaven tage højde for: Bygningens stabilitet (statik) Sundhedsskadelige stoffer i belægninger fx bly- og isocyanatholdig maling samt lime og fugemasser Råd og svamp Sundhedsskadelige efterladenskaber fra dyr og mennesker Skjulte installationer Lysforhold og ventilation. Sundhedsskadelige stoffer Blyforbindelser er tidligere anvendt bl.a. i maling. Risiko for påvirkninger opstår fx ved renoveringsarbejde, især ved afskrabning og opskæring af materialer dækket af blyholdig maling. Påvirkninger fra bly omfatter både støv og dampe. Støv fjernes på udviklingsstedet ved udsugning (procesudsugning). Indånding af dampe undgås ved brug af åndedrætsværn (mindst halvmaske med P2-filter). Husk at filtrende åndedrætsværn kun må benyttes 3 timer om dagen. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets begyndelse benyttes enten filtrende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn. Ved risiko for hudkontakt anvendes personlige værnemidler fx handsker og arbejdstøj. Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdstøjet og personlige værnemidler vaskes særskilt, men husk god personlig hygiejne. Læs mere om reglerne for arbejde med blyruder under afsnittet værkstedsarbejde. Desuden skal du være særlig opmærksom på isocyanater i gamle malinger, lime og fugemasser, da de ved fx slibning og skæring kan frigive isocyanater, der kan give allergisk astma. Ligeledes kan kontakt med epoxyholdige produkter betyde risiko for hudallergi/kontakteksem. Endelig kan der i fugemasse og forsegling af termoruder fra 60erne og 70erne forekomme PCB. Særligt for renoveringsopgaver 15

15 Tunge løft - tekniske hjælpemidler I forbindelse med renoveringsopgaver er der typisk dårlig plads, hvilket kan have stor betydning for anvendelsen af tekniske hjælpemidler. Kun meget få opgaver kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt uden brug af tekniske hjælpemidler. Det er derfor afgørende, at: de rigtige og nødvendige hjælpemidler er til stede at der er plads til at bruge dem samt at de anvendes. 16 Særligt for renoveringsopgaver

16 Planlægning At den nødvendige plads er til stede kræver grundig forberedelse og aftaler med bygherre/projekterende eller fru Jensen. Det er således vigtigt allerede fra første kontakt at informere kunden om behovet for hjælpemidler. Medbring et digitalkamera, hvis du fx i forbindelse med tilbudsgivning er ude at besigtige arbejdsstedet. Det kan hjælpe til at sikre, at de rigtige hjælpemidler kommer med på opgaven. Brug fx altid rulle-bukke stillads eller lift ved udskiftning af termoruder i højden. Husk ved brug af rulle-bukke stillads over 3 meter kræves 1 dags uddannelse. Endelig er det vigtig i planlægningen af arbejdet at tage højde for og hensyn til eventuelle brugere af bygningen. 17

17 Nedtagning af butiksruder Ved udskiftning af butiksruder er der desuden risiko for at glasset går itu. Brug sikkerhedsbriller, læderforklæde, kevlarhandsker og håndledsbeskyttere. I tvivlstilfælde kan det være en fordel at tage spændingen af ved at knuse glasset. Husk afspærring i forhold til forbipasserende. Ved montering udefra Vær opmærksom på vejrlig. I stærk vind kan ruden pendulere. Endvidere kan regn have betydning for koppernes sugeevne. 18 Særligt for renoveringsopgaver

18 Særligt for værkstedsarbejde Særligt for værkstedsarbejde Støj Støj forekommer fx i forbindelse med indramning og skæring/klipning i aluminium. Ved arbejde i støj på over 80 db skal høreværn stilles til rådighed, og støjer det mere end 85 db, skal høreværn benyttes. Epoxy og isocyanater - Se også afsnittet om indendørs arbejde Udsættelsen for dampe fra limning finder fx sted i forbindelse med limning af akvarier og glasmontre. Sørg for god ventilation og brug personlige værnemidler. Når du anvender epoxy-lim, skal du have gennemgået en særlig uddannelse af 2 dages varighed. Ved fugeopgaver med epoxy- og isocyanatholdige produkter, hvor fugematerialet påføres fra lukkede emballager, skal du blot have gennemgået en særlig uddannelse af 1 dags varighed. Kravet gælder dog ikke de glarmestre, som allerede har gennemgået epoxy-uddannelsen under deres almindelige glarmesteruddannelse. Husk at arbejdsgiveren altid skal sørge for at give tilstrækkelig instruktion i udførelse af arbejdet. Arbejdet tilrettelægges, så påvirkningerne nedbringes mest muligt, som minimum skal de sikkerhedsforeskrifter, som kodenummeret anviser, følges. Det er vigtig at undgå hudkontakt, så brug egnede handsker og arbejdstøj. Særligt for værkstedsarbejde 19

19 Blyarbejde Arbejde med bly er, uanset om det foregår på pladsen eller i værkstedet, underlagt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (Bilag I). Det betyder, at der er grænser for, hvor meget bly der må være i luften og blodet hos de ansatte. Arbejdsgiveren skal henholdsvis hver 3. og hver 6. måned foretage kontrol af koncentrationen. Alt efter resultatet af 2 på hinanden følgende målinger skal de ansatte helbredsundersøges. Endvidere skal der i værksættes effektive foranstaltninger, der forhindrer udvikling af blystøv og dampe samt anvendes personlige værnemidler. Bly i luften Måles kvartalsvis Er blyindholdet højere end 75µg Pb/m³, skal helbredsundersøgelser foretages Bly i blodet Måles halvårligt Er blyindholdet højere end 40µg Pb/100 ml blod, skal helbredsundersøgelse finde sted min. én gang årligt Er blyindholdet højere end 60µg Pb/100 ml blod, skal helbredsundersøgelse straks finde sted Nyansatte skal før eller senest 15 dage efter ansættelsen have taget en blyblodprøve. Såfremt blyindholdet er højere end 40µg Pb/100 ml blod, skal helbredsundersøgelse straks finde sted Der må ikke ryges, opbevares eller indtages mad og drikkevarer, hvor der arbejdes med metallisk bly eller blyforbindelser. De ansatte er forpligtet til før spisepauser og ved arbejdstids ophør at benytte de særligt indrettede baderum. Vask af arbejdstøj og rengøring af personlige værnemidler skal ske adskilt fra andet vasketøj. Ved rengøring af værkstedet anvendes støvsuger. Skæring af laminatglas Ved anvendelse af sprit i forbindelse med skæring af laminatglas kan der opstå brandfare. Hav derfor altid slukningsudstyr klar. Brug desuden handsker. 20 Særligt for værkstedsarbejde

20 21

21 Mellemlager Mellemlager Glastavler og ruder placeres altid på reoler og/eller reolvogne i en vinkel af 7 grader og på stabilt underlag, så de ikke kan vælte. Desuden placeres reoler/reolvogne under hensynstagen til gangarealer, så det ikke er muligt uforvarende at gå ind i dem. Afskåret glas på midlertidig placerede vogne kantbeskyttes og mærkes med advarselsfarver. Ved "løber" og dårlige snit skal glasset skæres rent. 22 Mellemlager

22 Ved udendørs mellemlager skal både glasset og bukken tøjres. Endelig skal du være opmærksom på, om transportkasser kan bære vægten af glasset. 23

23 Tjekliste/instruktion Vi har helt styr på og arbejder sikkert med: (sæt x) Tunge løft/arbejdsstillinger Er transport- og adgangsvejene i orden? Har du husket de rigtige hjælpemidler til henholdsvis transport og montage? Er der tjek på leverandørbrugsanvisningerne på maskiner og værktøjer? Husk variation i arbejdsopgaverne Kemiske stoffer Epoxy/isocyanater Bly (tilstrækkelig udsugning, foretagelse af målinger mv.) Brugsanvisninger - leverandør Brugsanvisninger - arbejdsplads Personlige værnemidler anvendes, når det er nødvendigt Er farlige kodenummerede produkter erstattet med mindre farlige? (substitution) Arbejde i højden/på tag Afspærring Faldsikring Personlige værnemidler Åndedrætsværn Handsker/håndledsbeskyttere Høreværn Øjenværn/sikkerhedsbriller Forklæde Tidsbegrænsninger Andet Instruktion Af nye medarbejdere Forud for nye arbejdsopgaver Lovpligtige uddannelser Epoxy/isocyanater Rulle/bukke stillads Truck/teleskopoplæsser Andet 24 Tjekliste/instruktion

24 Få mere at vide På kan du bl.a. finde BAR Bygge & Anlægs vejledninger og materialer. På finder du Arbejdstilsynets vejledninger samt love og bekendtgørelser. Bygherreforeningen i Danmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitekt Virksomheder og arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationerne i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har aftalt et forpligtende samarbejde med myndigheden om at påtage sig et medansvar for at gøre bygge- og anlægsarbejdspladserne til nogle af de sikreste og sundeste i Danmark. Branchens parter vil på arbejdsmiljølovens grundlag hver især og i fællesskab påvirke deres respektive medlemmer til at leve op til de anbefalinger, som denne vejledning bl.a. beskriver. Hele aftalen ("Fælles værdigrundlag") kan ses på BAR's hjemmeside: Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Arbejdsmiljøloven skal således til enhver tid overholdes. Få mere at vide 25

25 Vil du vide mere? På kan du læse og printe vore branchevejledninger og andet materiale om arbejdsmiljø. Få de seneste nyheder vælg punktet Nyhedsbrev og tilmeld dig. Se bl.a. Branchevejledning om bygningsrenovering, varenr Branchevejledning om håndtering af facadeelementer vinduer og døre, varenr Faktablad for glarmestre, faktablad om APV for glarmestre, faktablad om uddannelseskrav for glarmestre, varenr Håndbog for sikkerhedsgruppen bygge og anlæg, varenr Katalog over gode tekniske hjælpemidler, varenr Branchevejledning om tagdækning, varenr Branchevejledning om fugning med epoxy og PU-skum fra lukket emballage, varenr udkommer ultimo 2006 Vejledningerne kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videncenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: E-post: Internet: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg ISBN Varenummer September 2006 Bygmestervej 5, København NV Telefon Telefax Omslag: Henrik Bang Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Opsætning:

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 3 Indledning 4 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...5

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM GULVLÆGNING

BRANCHEVEJLEDNING OM GULVLÆGNING BRANCHEVEJLEDNING OM GULVLÆGNING Marts 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Leverandøren Arbejdsgiveren De ansatte 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE Indhold 3 Indledning 4 Typer af stensave Save med horisontal kørende klinge Bevægeligt emne 7 Præcisionsarbejde 8 Generelt Betjening Manglende udsyn 9 Vær opmærksom

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge.

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge. Afsnit 12 Andet Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge 11-2017 afsnit 12 2 I N D R E T N I N G A F S K U R V O G N E O G L I G N E N D E BRANCHEVEJLEDNINGER

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Undgå rygning og brug af åben ild (svejsning mv.). Sørg for effektiv ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå indånding af dampene. Stå ikke lænet ind over

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

VVS- og blikkenslager brancheundervisningsnotat

VVS- og blikkenslager brancheundervisningsnotat VVS- og blikkenslager brancheundervisningsnotat 19. september 2014 Indledning Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende.

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

OPLÆGNING ASBEST TAGSTEN N ÅBRANCHEVEJLEDNING BETON- OG TEGL-

OPLÆGNING ASBEST TAGSTEN N ÅBRANCHEVEJLEDNING BETON- OG TEGL- BRANCHEVEJLEDNING OM N ÅBRANCHEVEJLEDNING R D U S T Ø D E OM R P Å OPLÆGNING ASBEST AF AF BETON- OG B R A N C H E - TAGSTEN BETON- OG TEGL- TEGL- TAGSTEN V E J L E D N I N G BRANCHEVEJLEDNING OM OPLÆGNING

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Tjekliste for genopbygning

Tjekliste for genopbygning Tjekliste for genopbygning Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vand, kloak og affald

Vand, kloak og affald Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Vand, kloak og affald Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

C - Konstruktioner. Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen

C - Konstruktioner. Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen Sag: Navn: Sagsnavn: Dato: Fokusområder: Undgå alvorlige ulykker Undgå kræftfremkaldende og reproduktionsskadelige stoffer Undgå eller begrænse organiske opløsningsmidler

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Ansvar og forpligtelser Bygherre Projekterende Leverandøren/importøren Montageentreprenøren Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Autoreparation og dækcentre under Transportmidler Brancheundervisningsnotat

Autoreparation og dækcentre under Transportmidler Brancheundervisningsnotat Autoreparation og dækcentre under Transportmidler Brancheundervisningsnotat 1. marts 2014 Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG

Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG I kommer til at arbejde med forskellige aktiviteter: Afprøvning af et planlægningsværktøj til at udarbejde et eller flere nye byggetilbud Afprøvning

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Gulvlægning brancheundervisningsnotat

Gulvlægning brancheundervisningsnotat .. Gulvlægning brancheundervisningsnotat 1. marts 2015 Indledning. Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere