Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 155 Folketinget Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (Grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse mv.) 1 I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013, som ændret ved 1 i lov nr af 26. december 2013, 11 i lov nr. 86 af 28. januar 2014 og 144 i lov nr af 27. december 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 2, nr. 4, ændres»vandanlæg«til:»vandindlæg«. 2. I 11 indsættes som stk. 2 og stk. 3:»Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåde i forbindelse med kortlægningen, jf. stk. 1, herunder om inddragelse af andre myndigheder og almene vandforsyningsanlæg. Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelser og almene vandforsyningsanlæg skal bidrage med oplysninger til brug for kortlægning efter stk. 1.«3. 11 b, stk. 2, ophæves. 4. I 32, stk. 1, 1. pkt., udgår»privat«, og»af kommunen«ændres til:»et andet alment vandforsyningsanlæg«. 5. I 32, stk. 1, 4. pkt., udgår»kommunen eller«. 6. I 32, stk. 2, 1. pkt., udgår»offentligt«. 7. I 32, stk. 2, 2. pkt., ændres»kommunen«til:»et alment vandforsyningsanlæg«. 8. I 33, stk. 2, 2. pkt. ændres»det offentlige eller til et andelsselskab eller interessentskab af forbrugere«til:»et andet alment vandforsyningsanlæg«. 9. I 38, 1. pkt., udgår»privat«. 10. Efter 80 indsættes i kapitel 13:» 81. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog fra bekendtgørelsestidspunktet. Stk. 2. Spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighederne, kan ikke indbringes for domstolene, før overtaksationskommissionens afgørelse foreligger.«2 I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013, som ændret ved 8 i lov nr. 924 af 18. september 2012, og 14 i lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændring: 1. 3, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Der skal indtil 31. december 2020 betales et bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget udgør 39 øre pr. m 3 vand i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017 og 19 øre pr. m 3 vand i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 10, har virkning for søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet efter lovens ikrafttræden. Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST AL003131

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Regeringen ønsker at videreføre den statslige grundvandskortlægning efter 2015 med henblik på fortsat at sikre den målrettede beskyttelse af drikkevandet. Videreførelse af grundvandskortlægningen var en af hovedkonklusionerne fra udvalget om kortlægning efter 2015, som Miljøministeriet nedsatte i juni Det overordnede formål med lovforslaget er derfor at præcisere de lovgivningsmæssige og finansielle rammer for grundvandskortlægningen efter 2015 og for den kommunale indsatsplanlægning efter Baggrunden herfor er at det ifølge gældende regler i lov om afgift af ledningsført vand (vandafgiftsloven) lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) forudsættes, at den statslige grundvandskortlægning og den kommunale indsatsplanlægning afsluttes med udgangen af henholdsvis 2015 og Lovforslaget indeholder forslag til bestemmelser, hvorefter miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om det fremadrettede samarbejde mellem kommune og stat i forhold til en statslig grundvandskortlægning efter 2015, og for kommuners og almene vandforsyningsanlægs bidrag hertil, (Lovforslagets 1 nr. 2). Lovforslaget indeholder en bestemmelse om ophævelse af vandforsyningslovens regel om den procentuelle fordeling mellem stat og kommuner af det provenu, som opkræves efter lov om afgift af ledningsført vand, til finansiering af henholdsvis statens grundvandskortlægning og kommunernes indsatsplanlægning, da bestemmelsen bliver overflødig som følge af ændringer i lovforslagets 2. Den bevillingsmæssige hjemmel fremgår fremover af finansloven, (Lovforslagets 1 nr. 3). Lovforslaget indeholder endvidere forslag til sproglige præciseringer af vandforsyningslovens regler som bl.a. følge af vandsektorlovens adskillelse af myndighedsopgaver og driftsopgaver, (Lovforslaget 1 nr. 1 og nr. 4-9). Lovforslaget indeholder forslag til en ny bestemmelse om, at søgsmål til prøvelse af afgørelser efter vandforsyningsloven skal være anlagt indenfor en 6 måneders frist. Forslaget har til formål at sikre hensynet til, at der efter en periode ikke kan rejses tvivl om rigtigheden af en afgørelse truffet efter vandforsyningsloven, ligesom vandforsyningsloven på dette punkt hermed harmoniseres med en række miljølove, der har en tilsvarende bestemmelse om søgsmålsfrist, (Lovforslagets 1 nr. 10). Endelig indeholder lovforslaget forslag om videreførelse og nedsættelse af drikkevandsbidraget, som opkræves i medfør af lov om afgift af ledningsført vand, så provenuet svarer til den mindre, men nødvendige, opgave med at gennemføre grundvandskortlægning efter 2015 og den kommunale opfølgende indsatsplanlægning, (Lovforslagets 2). 2. Baggrund Grundvandskortlægningen vil frem til udgangen af 2015 bestå af kortlægning af områder med særlige drikkevandvandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, samt miljøministerens udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder og indsatsområder, jf. vandforsyningslovens 11 a, stk. 1, nr Som opfølgning på evaluering af kommunalreformen nedsatte Miljøministeriet et Udvalg om grundvandskortlægning efter 2015 med deltagelse af Naturstyrelsen, Geodatastyrelsen, Miljøstyrelsen, KL, Danske Regioner, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GE- US), Danmarks Miljøportal, Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) og Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), for at vurdere behovet for at vedligeholde grundvandskortlægningen, herunder den kommunale indsatsplanlægning, efter Naturstyrelsen offentliggjorde juli 2014 Udvalgsrapport om grundvandskortlægning efter 2015, opfølgning på evaluering af kommunalreformen, Udvalget vurderede, at den eksisterende udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) overordnet set er dækkende for det samlede vandforsyningsbehov fremadrettet frem til Dermed udgør den nuværende udpegning af OSD tilsammen med indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD en tilstrækkelig ramme for den målrettede grundvandsbeskyttelse. Udvalget vurderede, at det kan være relevant at analysere behovet for at justere arealudpegningen af OSD omkring 2025 på baggrund af udviklingen i demografi, klimaforandringer og forureninger. Udvalget vurderede, at der som følge af fortsat udvikling i vandforsyningsstrukturen årligt vil være behov for at fastlægge indvindingsoplande til indvindingsboringer til almene vandforsyninger uden for OSD, og at grundvandskortlægge disse arealer. Dette forventes at svare til et nyt kortlægningsareal på km 2 om året. Udvalget vurderede desuden, at der for disse nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD vil være et behov for, at kommunen udarbejder en indsatsplan for udpegede indsatsområder inden for oplandet. Desuden vurderede Udvalget, at der i mindre omfang forventes at ske ændringer i eksisterende indvindingsoplande, der vil nødvendiggøre en vis arealmæssig udbygning af tidligere kortlægningsresultater, ligesom der helt undtagelsesvist kan være behov for at justere kortlægningen af allerede grundvandkortlagte arealer. Udvalget vurderede herudover, at der af hensyn til regionernes prioritering af indsatsen efter jordforureningsloven, samt for at tilgodese kommunernes myndighedsopgaver ef-

3 3 ter vandforsyningsloven, er behov for, at den grundvandskortlæggende myndighed også inden for OSD afgrænser nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger og vedligeholder en visning over disse indvindingsoplande f.eks. på Danmarks Miljøportal. 3. Lovforslagets hovedpunkter 3.1. Finansiering af statslig grundvandskortlægning og kommunal indsatsplanlægning Gældende ret Ifølge 1 i lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013 om afgift af ledningsført vand (vandafgiftsloven) betales en afgift til statskassen af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Efter vandafgiftslovens 3, stk. 2, skal der desuden til og med den 31. december 2017 betales et bidrag til drikkevandsbeskyttelse på 0,67 kr. pr. m 3 afgiftspligtigt vand. Bidraget til drikkevandsbeskyttelse er øremærket Miljøministeriets og kommunernes opgave med beskyttelse af drikkevandet. Provenuet overføres via en intern statslig overførsel fra Skatteministeriet til Miljøministeriet. Bidraget opkræves af alle vandindvindere, både kommunalt ejede almene vandforsyningsanlæg, øvrige almene vandforsyningsanlæg og private brønde og boringer frem til udgangen af Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) 11 b regulerer fordelingen mellem Miljøministeriet og kommuner af provenuet af bidraget til drikkevandsbeskyttelse, der i bestemmelsen angives med en procentuel fordeling. Af bestemmelsen fremgår, at miljøministeren har udgifter til kortlægning og udpegning, som nævnt i vandforsyningslovens a, og kommunerne har udgifter til koordinationsforum og udarbejdelse af indsatsplaner, jf. vandforsyningslovens a Miljøministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Som det fremgik af konklusionerne fra Udvalgsrapport om grundvandskortlægning efter 2015 er der et behov for en forsat grundvandskortlægning efter udgangen af 2015, blandt andet som følge af fortsat udvikling af vandforsyningsstrukturen. For at kunne finansiere en fortsat opgavevaretagelse foreslås det, at bidraget til drikkevandsbeskyttelse i vandafgiftslovens 3, stk. 2, som i dag anvendes til grundvandskortlægningsformål, fortsætter til og med udgangen af Som følge af det mindre behov for grundvandskortlægning og dermed lavere omkostningsniveau foreslås det at nedsætte bidraget til drikkevandsbeskyttelse, jf. vandafgiftslovens 3, stk. 2, til 0,39 kr. pr. m 3 i perioden 1. januar 2016 til og med 31. december 2017 mod 0,67 kr. pr. m 3 efter gældende ret. Det foreslås herefter at forlænge perioden, hvor der skal betales et bidrag til drikkevandsbeskyttelse til og med den 31. december Bidraget vil herefter udgøre 0,19 kr. pr. m 3 i perioden 1. januar 2018 til og med 31. december Der henvises til lovforslagets 2 samt i øvrigt til afsnit 4. Miljøministeriets opgaver forventes at blive væsentligt begrænset fra 1. januar 2016, fordi kortlægningsbehovet fremover vil være mindre. Da der er en tidsforskydning mellem udførelsen af den statslige grundvandskortlægning og den kommunale indsatsplanlægning mv., vil kommunernes opgave som udgangspunkt fortsætte uændret frem til udgangen af 2017, hvorefter kommunernes opgaver forventes at være af mindre omfang. Den procentuelle fordeling af finansieringen mellem Miljøministeriet og kommunerne ændres på den baggrund fra 1. januar 2016 og igen fra 1. januar Det foreslås derfor, at fordelingen mellem Miljøministeriet og kommuner af provenuet af bidraget til drikkevandsbeskyttelse fremover alene reguleres af finansloven og at bestemmelsen i vandforsyningslovens 11 b, stk. 2, ophæves med virkning fra 1. januar Regler om grundvandskortlægningen efter Gældende ret Den hidtidige grundvandskortlægning er gennemført med hjemmel i 11 i vandforsyningsloven. Den praktiske grundvandskortlægning har været styret af Miljøministeriets færdiggørelsesplan for en systematisk kortlægning inden for områder af allerede udpegede OSD og indvindingsoplande, der typisk allerede har været etableret før grundvandskortlægningen igangsattes. Der har ikke hidtil været formaliserede regler for inddragelse af andre myndigheder og almene vandforsyningsanlæg, da Miljøministeriet som led i kortlægningen har udvekslet information om grundvandskortlægningen i lokalt nedsatte tekniske følgegrupper med deltagelse af kommuner, vandforsyninger, regioner og landboforeninger og relevante lodsejerforeninger. De data som ifølge gældende regler skal indberettes af forskellige parter i relevante databaser, bl.a. Jupiter, danner udgangspunkt for myndighedens grundvandskortlægning. Der er f.eks. tale om data om placering af boring, borerapport, inklusiv kemiske analyseresultater fra ny boring, og pejlinger af grundvandets dybde m.v., jf. 23, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 28. oktober 2013 om udførelse af brønde og boringer på land. Herudover er oplysninger om indvindingsmængder, formål med anlægget, oplysninger om anlæggets ejer, jf. vandforsyningslovens 24 a relevante Miljøministeriets overvejelser og den foreslåede ordning. Karakteren af Miljøministeriets opgave i forbindelse med grundvandskortlægning efter 2015 vil ændre sig, idet hovedopgaven bliver at kortlægge indvindingsoplande til nyetablerede indvindingsboringer, jf. konklusionerne fra Udvalget om grundvandskortlægning efter 2015, afsnit 2 ovenfor. Det er forudsat, at der i 2020 skal tages politisk stilling til,

4 4 hvorvidt opgaven med grundvandskortlægning skal videreføres. Disse nyetableringer af indvindingsboringer beror på, at kommunalbestyrelsen på baggrund af en række oplysninger meddeler tilladelse efter vandforsyningslovens kap. 4 til etablering af anlæg og indvinding af vand. Det bør i forbindelse med den fremtidige opgavevaretagelse sikres, at staten som grundvandskortlæggende myndighed og kommunalbestyrelsen som tilladelsesmyndighed systematisk udveksler tekniske oplysninger, og at dette sker gennem en formaliseret procedure ved inddragelse af relevante myndigheder. Det foreslås derfor, at miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om oplysningspligt og inddragelse af kommuner og almene vandforsyningsanlæg i forbindelse med kortlægning, når kommunen har meddelt endelig tilladelse til ny eller fornyet vandindvindingstilladelse. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 2. Bemyndigelsen forventes således udnyttet til at formalisere og supplere en del af de hidtil fulgte procedurer for udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Miljøministeriet. Der vil herunder blive fastsat regler om, at kommunalbestyrelser og almene vandforsyningsanlæg skal videregive supplerende oplysninger, som de er i besiddelse af, til den grundvandskortlæggende myndighed, så lokalkendskab og ny viden kan tilgå den statslige kortlægningsmyndighed. Det er ikke hensigten med de foreslåede regler, at kommunalbestyrelse eller almene vandforsyningsanlæg skal udføre nye, supplerende undersøgelser. Der forventes f.eks. fastsat regler om, at kommunerne og almene vandforsyningsanlæg skal oplyse om den endelige indvindingstilladelses størrelse fordelt på vandforsyningsanlæggets boringer, og om der er udarbejdet potentialekort for området, som er nødvendige for at få beregnet og fastlagt indvindingsoplandet. Pligten til at indsende oplysninger fra det almene vandforsyningsanlæg vil blive pålagt den juridiske person, der ejer det pågældende almene anlæg. Herudover kan ministeren fastsætte regler om, at inddragelse skal ske inden for nærmere fastsatte frister. Miljøministeriet vil nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunerne, regionerne og vandforsyningerne med henblik på den nærmere fastlæggelse af procedure. Miljøministeriet vil fremadrettet afgrænse indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for OSD, og offentliggøre afgrænsningerne elektronisk, f.eks. på Danmarks Miljøportal. Afgrænsningerne af indvindingsoplandene vil ske for alle nyetablerede indvindingsboringer i OSD og ved væsentlige ændringer i de parametre, f.eks. væsentlige ændringer i den tilladte indvindingsmængde eller nedlæggelse af afværgeboringer, der ligger til grund for beregningen af indvindingsoplandet. Også i den forbindelse forventes fastsat regler om videregivelse af oplysninger mellem myndigheder og almene vandforsyningsanlæg. Det er Miljøministeriets vurdering, at denne afgrænsning kan ske som led i miljøministerens forpligtelse til at kortlægge OSD, jf. 11, nr. 1 i loven. Afgrænsningen kan være relevante i kommunernes sagsbehandling på miljøområdet ligesom regionerne anvender indvindingsoplandene som et prioriteringsværktøj i forbindelse med den offentlige oprydning af jordforurening. Afgrænsningen har ikke direkte retsvirkning over for borgere, erhverv eller andre myndigheder, og afgrænsningen vil derfor ikke have karakter af en formel udpegning af indvindingsoplandet Sproglige præciseringer som følge af vandsektorloven Gældende ret Vandforsyningsloven indeholder enkelte bestemmelser, hvis ordlyd ikke er tilpasset sprogligt efter vedtagelsen af vandsektorloven, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Miljøministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Med vedtagelsen af vandsektorloven er skelnen mellem pligterne for et privat, alment vandforsyningsanlæg og et offentligt, dvs. kommunalt, alment vandforsyningsanlæg uaktuel. Der er gennemført konsekvensændringer som følge af vandsektorloven i vandforsyningsloven, men konsekvensændringerne er ved en fejl ikke gennemført fuldt ud. Efter vandforsyningslovens 3, stk. 3, forstås ved et alment vandforsyningsanlæg et anlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme med vand. I loven anvendes begrebet herudover til at beskrive hvilken juridisk person der er forpligtet efter loven. Disse pligter påhviler således den juridiske person, der ejer de pågældende fysiske vandforsyningsanlæg. Den delvist manglende tilpasning til vandsektorloven medfører, at de gældende bestemmelser i loven visse steder ikke fremstår med den fornødne klarhed. Det foreslås, at vandforsyningsloven ændres således, at lovens ordlyd klart afspejler vandsektorlovens 2 om, at den kommunale forvaltning ikke kan drive vandforsyningsvirksomhed. De foreslåede ændringer er første del af en samlet revision af vandforsyningsloven Søgsmålsfrist for afgørelser efter vandforsyningsloven Gældende ret Vandforsyningsloven indeholder ikke, som en række andre miljølove, f.eks. lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse og lov om planlægning, en søgsmålsfrist Miljøministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Denne retsstilling indebærer, at der selv efter en længere periode kan rejses tvivl om rigtigheden af en afgørelse truffet efter vandforsyningsloven ved sagsanlæg ved domstole-

5 5 ne. Hermed er retstillingen efter langt størstedelen af miljølovene fraveget, idet disse miljølove har en bestemmelse om søgsmålsfrist. For at harmonisere retstilstanden efter vandforsyningsloven med de fleste øvrige miljølove foreslås det derfor at indføre en ny bestemmelse om, at søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven skal være anlagt indenfor en 6 måneders frist. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Bidraget til drikkevandsbeskyttelse er øremærket til Miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet. Til og med 2015 sker en intern statslig overførsel fra Skatteministeriet 38 til Miljøministeriet 23. Fra 2016 foreslås den interne statslige overførsel erstattet af en bevilling til Miljøministeriet. Bidraget til drikkevandsbeskyttelse er fra 2016 stadig øremærket til arbejdet med beskyttelse af grundvandet. Forslaget medfører, at bidraget til drikkevandsbeskyttelse nedsættes fra 0,67 kr. pr. m 3 til 0,39 kr. pr. m 3 vand i Desuden videreføres et reduceret bidrag til drikkevandsbeskyttelse i , hvor satsen udgør 0,19 kr. pr. m 3 vand. Efter 2020 betales der ikke længere bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Forslaget skønnes at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 75 mio. kr. i I 2020 skønnes der at være et umiddelbart merprovenu på ca. 45 mio. kr. som følge af videreførelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Efter adfærd og tilbageløb skønnes mindreprovenuet at udgøre 65 mio. kr. i (2015-niveau), mens merprovenuet i skønnes at udgøre ca. 45 mio. kr. pr. år. Den varige virkning af ændringen i afgiftssatsen er ca. neutral, idet afgiftsstigningen i stort set modsvarer afgiftsforhøjelsen i årene Forslaget om at nedsætte og forlænge bidraget til drikkevandsbeskyttelse skønnes at medføre en begrænset adfærdseffekt på 5 pct. Tabel 1. Provenuvirkning af ændret bidrag til drikkevandsbeskyttelse Mio. kr., 2015-niveau Varig virkning Umiddelbart provenu Inkl. virkning på andre konti Efter tilbageløb Efter tilbageløb og adfærd Anm. : Det er antaget, at afgiftsgrundlaget vokser med 1,8 pct. om året. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Bidraget til drikkevandsbeskyttelse er fastsat med henblik på at dække de forventede udgifter til den statslige grundvandskortlægning og kommunalbestyrelsernes opfølgning herpå, jf. nedenfor Staten Grundvandskortlægningen vil blive videreført som en kortlægning af nye indvindingsoplande uden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD samt enkelte, begrænsede områder udenfor eller inden for OSD, hvor den eksisterende kortlægning vurderes at være fagligt utilstrækkelig. Den fremadrettede grundvandskortlægning vurderes årligt at vedrøre ca nyetablerede indvindingsoplande uden for de nuværende kortlægningsområder. Arealet af indvindingsoplandet til disse boringer svarer til et nyt kortlægningsareal af størrelsesorden km 2 om året. Disse områder er væsentligt mindre i udstrækning end de hidtil kortlagte områder, hvorfor udgifterne pr. km 2 vil være højere end i den allerede gennemført kortlægning, da der ikke fremover vil være de samme stordriftsfordele, der gør sig gældende i dag. De samlede statslige udgifter til den fremtidige grundvandskortlægning efter 2015 estimeres på denne baggrund til at udgøre 33,7 mio. kr. i gennemsnit pr. år. Dette er en nedsættelse fra de nuværende 131 mio. kr. årligt. Som en del af de 33, 7 mio. kr. indgår en økonomisk ramme på 3,3 mio. kr. årligt, som kan anvendes til vedligeholdelse af databaser. Hertil kommer en éngangsudgift i på 5,8 mio. kr. pr. år til grundvandskortlægning som opfølgning på, at et stort antal almene vandforsyningsanlæg skal have nye indvindingstilladelser senest to år efter vandplanernes vedtagelse, jf. 6 i lov nr af 27. december 2009 om ændring af vandforsyningsloven, lov om miljøbeskyttelses, lov om naturbeskyttelse og lov om vandløb. De samlede udgifter til den statslige grundvandskortlægning finansieres i af et nedsat bidrag til drikkevandsbeskyttelse, der opkræves efter lov om afgift af ledningsført vand, jf. afsnit 4 ovenfor. Den statslige grundvandskortlægning omfatter indtil udgangen af 2015 en ressourceanvendelse på ca. 50 faglige årsværk. Ressourceanvendelsen vil for årene nedsættes svarende til ca. 26 årsværk pr. år og for årene efter 2018 til 18 årsværk pr. år. Herudover skal der afsættes administrative ressourcer i Miljøministeriet til lovregulering mv Kommunerne Der er en tidsforskydning mellem udførelsen af den statslige grundvandskortlægning og den opfølgende kommunale indsatsplanlægning mv., da kommunernes indsatsplanlægning tidsmæssigt ligger efter afslutningen af de enkelte

6 6 grundvandskortlægninger. Det forventes dog at kommunernes udgifter i som opfølgning på grundvandskortlægninger, der er afsluttet både inden udgangen af 2015 og i , vil kunne afholdes inden for den nuværende kompensation på 55 mio. kr. pr. år, idet der dog vil kunne ske justeringer i forbindelse med den allerede forudsatte opgørelse og eventuelle efterregulering i Kompensationen tildeles efter det udvidede totalbalanceprincip. Hertil kommer en éngangsudgift i på 2,5 mio. kr. pr. år til indsatsplanlægning som opfølgning på den statslige grundvandskortlægning vedrørende de vandforsyningsanlæg, der skal have nye indvindingstilladelser senest to år efter vandplanernes vedtagelse, jf. 6 i lov nr af 27. december 2009 om ændring af vandforsyningsloven, lov om miljøbeskyttelses, lov om naturbeskyttelse og lov om vandløb. Med fortsættelsen af den statslige grundvandskortlægning fra vil kommunernes udgifter til efterfølgende udarbejdelse af indsatsplaner og drift af koordinationsforum forventes at udgøre 14,2 mio. kr. i gennemsnit pr. år. Beløbet er beregnet forholdsmæssigt efter den hidtidige fordeling i de gældende procentsatser i vandforsyningsloven. Fra 2018 vil kommunernes indsats skulle finansieres gennem kompensation efter det udvidede totalrammeprincip. Fastlæggelsen af den fremtidige kompensation til kommunernes varetagelse af indsatsplanlægning for perioden er udskudt således, at forhandling herom kommer til at foregå på grundlag af opgørelsen i 2016 af kommunernes ressourceanvendelse i perioden Det er forudsat, at Miljøministeriet inden udgangen af 2020 vil tage stilling til behovet for yderligere grundvandskortlægning og indsatsplanlægning. Herudover er der ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort afgift af ledningsført vand til procesformål. Nedsættelsen af bidraget til drikkevandsbeskyttelse har en mindre positiv økonomisk virkning på ikke-momsregistrerede virksomheder, mens videreførelsen af bidraget til drikkevandsbeskyttelse medfører mindre økonomiske konsekvenser for ikke-momsregistrerede virksomheder. Det skønnes, at erhvervenes andel udgør 5 pct. Lettelsen for erhvervslivet i som følge af den nedsætte sats skønnes umiddelbart at udgøre ca. 4 mio. kr. pr. år. Den umiddelbare merbelastning af erhvervslivet i som følge af videreførelsen af drikkevandsbidraget skønnes at udgøre ca. 3 mio. kr. Lovforslaget blev sendt i høring hos Erhvervsstyrelsens Team for Effektiv Regulering (TER), der vurderede, at forslaget potentielt kunne indeholde administrative byrder for erhvervslivet. TER vil vurdere de eventuelle administrative konsekvenser i forbindelse med høring af den udmøntende bekendtgørelse. 7. Administrative konsekvenser for borgere Forslaget skønnes ikke at medføre administrative konsekvenser for borgerne. Lovforslagets dele om modernisering vil ikke medføre administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Grundvandskortlægningen identificerer, hvilke områder der har behov for en beskyttelse, der ligger ud over den generelle miljøbeskyttelse i miljøbeskyttelsesloven. En fortsættelse af grundvandskortlægningen vil give kommunerne et fagligt grundlag for at kunne supplere miljøbeskyttelsen der, hvor der er et særligt behov. Dermed sikres grundlaget for at kommunerne kan opretholde samme høje grundvandsbeskyttelse i de nye områder, som i de områder, der allerede er kortlagt. Dette vil bidrage til, at vandområdeplanernes mål om god tilstand i grundvandet opnås. Med finansieringen af en fortsat grundvandskortlægning vil miljømyndighederne have et opdateret grundlag at gennemføre grundvandsbeskyttelsesindsatsen. Herved vil grundlaget for at beskytte menneskers sundhed via rent drikkevand være til stede. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 28. november 2014 til den 7. januar 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Alle kommuner, alle regioner, 3F Fagligt Fælles Forbund, Advokatrådet/Advokatsamfundet, Affald Danmark, Affald Plus, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ARI (Affalds- og Ressourceindustrien), BL Danmarks almene Boliger, Brancheforeningen for Biogas, Bryggeriforeningen, By & Havn, Bæredygtigt Landbrug, Center for Politiske Studier CEPOS, CEVEA, DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald), Danmarks Fiskeriforening, DCA Nationalt center for fødevarer og jordbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Affaldsforening, Dansk Akvakultur, Dansk Byggeri, Dansk Byplanlaboratorium, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Fjernvarme, Dansk Gartneri, Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Advokater, Danske Boligadvokater, Danske Havne, Danske Kloakmestre, Danske Regioner, Danske Vandløb, DANVA, Det Økologiske Råd, DHI, Ejendomsforeningen Danmark, Energitilsynet, EnviNa, Forbrugerrådet, Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark, Foreningen af Danske Kraftvarmeværker, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR, Foreningen af Vandværker i Danmark, Fritidshusejernes

7 7 Landsforening, Greenpeace Danmark, Haveselskabet, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen, Kolonihaveforbundet, Kommunalteknisk chefforening, K L, Kraka, Landbrug og Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Praktisk Økologi, Landsskatteretten, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Nationalt Center for Miljø og Energi, Parcelhusejernes Landsforening, Rigsrevisionen, Samvirkende Energi- og Miljøkontorer, Skatteankestyrelsen, SRF Skattefaglig Forening og Økologisk Landsforening. 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ mindreudgifter Fortsættelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse i Satsen udgør 0,19 kr. pr. m 3 vand, hvilket skønnes at give et umiddelbart merprovenu på ca. 50 mio. kr. i og ca. 45 mio. kr. i Ingen Negative konsekvenser/ merudgifter Nedsættelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse til 0,39 kr. pr. m 3 vand i , hvilket skønnes at give et umiddelbart mindreprovenu på ca. 75 mio. kr. i 2016 og ca. 70 mio. kr. i Stat: Udgift på 33,7 mio. kr./år fra samt yderligere 5,8 mio. kr./år i Kommuner: Udgift på 14,2 mio. kr./år fra 2018 Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet beskyttelse af drikkevandet har mindre, beskyttelse af drikkevandet har mindre Forslaget om nedsættelse af bidraget til Forslaget om videreførelse af bidraget til positive økonomiske konsekvenser for de negative økonomiske konsekvenser for de ikke-momsregistrerede virksomheder. ikke-momsregistrerede virksomheder. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Miljømæssige konsekvenser Fortsat grundvandsbeskyttelse Ingen Erhvervsstyrelsens Team for Effektiv Regulering (TER) har vurderet, at forslaget potentielt kan indeholde administrative byrder for erhvervslivet. TER vil vurdere de eventuelle administrative konsekvenser i forbindelse med høring af den udmøntende bekendtgørelse. Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Ingen Ingen Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Med henblik på at bringe ordlyden i bestemmelsen i overensstemmelse med ordlyden i 56, hvortil der henvises, foreslås, at ordet vandanlæg rettes til vandindlæg. Til nr. 2 Behovet for grundvandskortlægning vil fremadrettet i høj grad afhænge af udviklingen i vandforsyningsstrukturen i den enkelte kommune. Det foreslås derfor i stk. 2, at miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om en procedure for inddragelse af myndigheder og vandforsyninger i kortlægningen. Grundvandskortlægning er faktisk forvaltningsvirksomhed, og har hidtil fulgt tekniske Geo-vejledninger nr. 1-9, udarbejdet af Miljøministeriet i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Med lovforslaget forventes kortlægningen i hovedtræk at fortsætte med kendte arbejdsmetoder og praksis, som er beskrevet i de nævnte vejledninger og som løbende opdateres efter behov. Grundvandskortlægningen vil blandt andet tage udgangspunkt i de behov, som er identificeret af Udvalget for grundvandskortlægning efter Se de almindelige bemærkninger i afsnit samt Naturstyrelsens rapport om grundvandskortlægning efter Endvidere foreslås i stk. 3, at miljøministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelser og almene vandforsyningsanlæg skal bidrage med oplysninger til brug for den statslige grundvandskortlægning, samt at miljøministeren kan fastsætte regler om frister for videregivelse af oplysninger mv.

8 8 Bemyndigelserne forventes i øvrigt udmøntet som beskrevet i de almindelige bemærkninger, afsnit 3.2. Der vil blandt andet blive fastsat regler om at kommunalbestyrelsen og de almene vandforsyningsanlæg skal videregive supplerende oplysninger, som de er i besiddelse af, til den grundvandskortlæggende myndighed. F.eks. kan der fastsættes regler om den endelige indvindingstilladelses størrelse fordelt på vandforsyningsanlæggets boringer. Til nr. 3 Lovens 11 b, stk. 2, indeholder en fordeling af de efter lov om afgift af ledningsført vand opkrævede afgiftsmidler mellem kommuner og stat. Bestemmelsen foreslås ophævet fra 1. januar Den procentuelle fordeling ændres fra dette tidspunkt som følge af, at Miljøministeriets opgaver forventes at blive væsentligt begrænset på grund af det mindre behov for grundvandskortlægning. Kommunernes opgave fastholdes som udgangspunkt på det nuværende niveau frem til udgangen af 2017, hvorefter kommunernes opgaver tilsvarende forventes at være af mindre omfang. Fordelingen af provenuet fra drikkevandsbidraget mellem Miljøministeriet og kommunerne vil fremover blive fastsat på finansloven. Der henvises til almindelige bemærkningers afsnit 4 om økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Til nr. 4 Af den gældende 32, stk. 1, 1. pkt., følger, at miljøministeren helt eller delvist kan tilbagekalde indvindingstilladelsen til et privat alment vandforsyningsanlæg, når vægtige grunde taler for, at anlægget videreføres af kommunen eller at forsyningen helt eller delvist overtages af et andet alment anlæg. Da der ikke længere skelnes mellem private almene vandforsyninger og kommunale almene vandforsyninger, foreslås, at ordene»privat«og»af kommunen«udgår som konsekvens af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, Med ændringen videreføres hovedindholdet i bestemmelsen, idet miljøministeren fortsat helt eller delvist kan tilbagekalde indvindingstilladelsen til et alment vandforsyningsanlæg, når vægtige grunde taler for dette, og lade et andet alment vandforsyningsanlæg overtage og videreføre driften af anlægget. Allerede i dag er det muligt, at pligten kan pålægges et kommunalt ejet eller et andet alment anlæg. På denne baggrund ændres formuleringen til»et andet alment vandforsyningsanlæg«. Det vil være en konkret vurdering, hvilket anlæg, der bedst kan videreføre forsyningen. Det er ikke afgørende, hvorvidt det almene anlæg er omfattet af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, men om det almene vandforsyningsanlæg er eller kan blive i stand til at kunne levere det nødvendige vand. Til nr. 5 Det følger af den gældende 32, stk. 1, 4. pkt., at ejeren af vandforsyningsanlægget kan forlange, at det gøres til et vilkår for tilbagekaldelsen, at kommunen eller ejeren af det andet anlæg overtager anlægget med grund og ledningsnet efter 37 i det omfang, ejeren ikke fremtidigt kan udnytte de pågældende værdier på hensigtsmæssig måde. Punktummet vedrører de situationer, hvor et alment vandforsyningsanlæg, der har fået tilbagekaldt sin tilladelse efter 1. pkt., kan kræve at det videreførende almene anlæg skal overtage både grund og ledningsnet, hvis det anlæg, der har fået tilbagekaldt sin tilladelse ikke kan udnytte grund eller ledningsnet. Bestemmelsen sikrer, at det almene anlæg, der ikke længere har en indvindingstilladelse, ikke står tilbage med forpligtelser i forhold til det fysiske anlæg, såfremt anlægget ikke kan anvendes på anden hensigtsmæssig måde. Som konsekvens af vandsektorloven, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, kan driften af et vandforsyningsanlæg ikke videreføres af en kommune, men skal videreføres af et andet alment vandforsyningsanlæg, hvorved i denne forbindelse også forstås et af kommunen ejet vandselskab. Det foreslås derfor, at ordet»kommunen eller«udgår. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 4. Forslaget medfører ikke materielle ændringer af bestemmelsens indhold. Til nr. 6 Det følger af den gældende 32, stk. 2, 1. pkt., at miljøministeren kan helt eller delvist tilbagekalde indvindingstilladelsen til et vandforsyningsanlæg, når tilbagekaldelsen skønnes nødvendig for at imødekomme en ny ansøgning om indvindingstilladelse fra et offentligt alment vandforsyningsanlæg, der skønnes at have væsentlig større betydning for en hensigtsmæssig vandforsyning end det anlæg, hvis tilladelse der gøres indgreb i. Som konsekvens af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold sondres der ikke længere i reguleringen mellem offentligt ejede og privat ejede vandforsyningsanlæg. Uanset om det almene vandforsyningsanlæg, dvs. vandforsyningsselskabet, i mange tilfælde stadig ejes af kommunerne, vil selve driften af vandforsyningen blive drevet af en selvstændig enhed (aktie- eller anpartsselskab), der er adskilt fra den kommunale forvaltning. Det foreslås derfor, at ordet»offentlig«udgår. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 4. Forslaget medfører ikke materielle ændringer af bestemmelsens indhold. Til nr. 7 Det følger af den gældende 32, stk. 2, 2. pkt., at tilbagekaldelsen kan betinges af, at der skaffes anlæggets ejer tilladelse til vandindvindingsanlæg andetsteds, eller at kommunen leverer vand. Som konsekvens af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, kan en kom-

9 9 mune ikke længere drive vandforsyningsvirksomhed som en del af den kommunale forvaltning. I stedet for»kommunen«indsættes»et alment vandforsyningsanlæg«, idet almene vandforsyningsanlæg uanset ejerforholdet kan forpligtes til at levere vand, hvis en given tilladelse til et vandindvindingsanlæg tilbagekaldes. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 4. Forslaget medfører ikke materielle ændringer af bestemmelsens indhold. Til nr. 8 Det følger af den gældende 33, stk. 2, 2. pkt., at overdragelse af en vandindvindingstilladelse, der tjener til almen vandforsyning, kræver dog ny tilladelse, medmindre overdragelse sker til det offentlige eller til et andelsselskab eller interessentskab af forbrugere. Det foreslås, at»det offentlige eller til et andelsselskab eller interessentskab af forbrugere«udgår som konsekvens af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, da der ikke længere i reguleringen sondres mellem de almene vandforsyningsanlægs selskabsretlige organisation. I stedet indsættes»et andet alment vandforsyningsanlæg«. Den gældende oplistning kan alle rummes i begrebet et alment vandforsyningsanlæg. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 4. Forslaget medfører ikke materielle ændringer af bestemmelsens indhold. Til nr. 9 Ifølge den gældende 38 er det bestemt, at til fordel for et privat ikke alment vandforsyningsanlæg kan der, når almenvellet kræver det, og der er givet tilladelse til anlægget, ved ekspropriation pålægges faste ejendomme rådighedsindskrænkninger med henblik på ledningsføring. Det foreslås, at»privat«udgår som konsekvens af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, da der ikke længere i reguleringen sondres mellem privat- og offentligt ejede vandforsyningsanlæg og deres tilhørende ledningsnet mv. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 4. Forslaget medfører ikke materielle ændringer af bestemmelsens indhold. Til nr. 10 Der foreslås en ny bestemmelse om, at søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven skal være anlagt indenfor en bestemt frist. Søgsmålsfristen har til formål at sikre, at der efter en periode ikke kan rejses tvivl om rigtigheden af en afgørelse. Den foreslåede 81, svarer som udgangspunkt til miljøbeskyttelseslovens 101, og medfører, at alle afgørelser eller beslutninger efter loven eller efter regler udstedt med hjemmel i loven omfattes af en 6 måneders søgsmålsfrist. Hermed ensrettes vandforsyningsloven med bl.a. miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og planloven. Bestemmelsens stk. 2 afskærer ligeledes muligheden for indbringelse af spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighederne, for domstolene, før Overtaksationskommissionens afgørelse foreligger. Taksationsmyndighederne kan træffe afgørelse om erstatningsspørgsmål og ekspropriationsspørgsmål jf. lovens 23, 28, 30, 31, 32, 37, 38 og 40. Begrundelsen for at indføre bestemmelsen i stk. 2 er harmonisering af retstilstanden efter vandforsyningsloven med de fleste øvrige miljølove på dette punkt. Til 2 Vandafgiftsloven fastsætter de nærmere regler for afgift af husholdningernes forbrug af vand. Afgiften har til formål at tilskynde vandværker og borgere til at spare på vandet. Ved lov nr af 28. december 2011 blev der i vandafgiftslovens 3, stk. 2, indført et bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget til drikkevandsbeskyttelse er fastsat til 67 øre pr. m 3 vand, og det betales til udgangen af Bidraget har til formål at finansiere Miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, herunder kortlægning og udpegning af områder med drikkevandsinteresser mm. Det foreslås for det første at forlænge perioden for betaling af bidraget til drikkevandsbeskyttelse i vandafgiftslovens 3, stk. 2, til udgangen af Som følge af et mindre behov for grundvandskortlægning og dermed lavere omkostningsniveau foreslås det dernæst at nedsætte bidraget til drikkevandsbeskyttelse til 0,39 kr. pr. m3 i perioden 1. januar 2016 til den 31. december 2017 mod 0,67 kr. pr. m 3 efter gældende ret. I den forlængede periode dvs. fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2020 foreslås bidraget at udgøre 0,19 kr. pr. m 3. Der henvises i øvrigt til afsnit Til 3 Loven træder i kraft den 1. januar Søgsmålsfristen på 6 måneder vil dog alene få virkning for afgørelser meddelt efter lovens ikrafttræden. Der henvises herudover til de specielle bemærkninger til lovens 1, nr. 10.

10 10 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013, som senest ændret ved lov nr af 27. december 2013 og lov nr af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., foretages følgende ændringer: 2. 4) regler om indretningen, placeringen og vedligeholdelsen af vandindvindingsanlæg, om forsyningsanlæg og om vandanlæg udarbejdes efter Miljøministeren kortlægger 1) områder med særlige drikkevandsinteresser og 2) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne nævnt i nr b. Stk. 2. Af det samlede bidrag anvendes 1) 70,3 pct. til dækning af Miljøministeriets udgifter til opgaver omfattet af 11 og 11 a og SKATs udgifter til administration af opkrævning og 2) 29,7 pct. til dækning af kommunernes udgifter til varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum, jf. 12, og udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, jf. 13, samt udarbejdelse af indsatsplaner for andre områder end udpegede indsatsområder, jf. 13 a, inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. 1. I 2, stk. 2, nr. 4, ændres»vandanlæg«til:»vandindlæg«. 2. I 11 indsættes som nye stykker:»stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om procedure for grundvandskortlægningen, herunder inddragelse af andre myndigheder 0g almene vandforsyningsanlæg. Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelser og almene vandforsyningsanlæg skal bidrage med oplysninger til brug for kortlægning efter stk. 1.«3. 11 b, stk. 2, ophæves. 4. I 32, stk pkt. udgår»privat«, og»af kommunen«ændres til:»et andet alment vandforsyningsanlæg«. 5. I 32, skt. 1, 4. pkt., udgår»kommunen eller«

11 Miljøministeren kan helt eller delvis tilbagekalde indvindingstilladelsen til et privat alment vandforsyningsanlæg, når vægtige grunde taler for, at anlægget videreføres af kommunen, eller at forsyningen helt eller delvis overtages af et andet alment anlæg. Miljøministeren træffer bestemmelse om den fremtidige vandforsyning af de pågældende forbrugere, herunder om vilkårene for forsyningen. Bestemmelsen i 29, stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Ejeren af vandforsyningsanlægget kan forlange, at det gøres til et vilkår for tilbagekaldelsen, at kommunen eller ejeren af det andet anlæg overtager anlægget med grund og ledningsnet efter 37 i det omfang, ejeren ikke fremtidig kan udnytte de pågældende værdier på hensigtsmæssig måde. Stk. 2. Miljøministeren kan helt eller delvis tilbagekalde indvindingstilladelsen til et vandforsyningsanlæg, når tilbagekaldelsen skønnes nødvendig for at imødekomme en ny ansøgning om indvindingstilladelse fra et offentligt alment vandforsyningsanlæg, der skønnes at have væsentlig større betydning for en hensigtsmæssig vandforsyning end det anlæg, hvis tilladelse der gøres indgreb i. Tilbagekaldelsen kan betinges af, at der skaffes anlæggets ejer tilladelse til vandindvinding andetsteds, eller at kommunen leverer vand. Vedrører den nye ansøgning indvinding af overfladevand, kan miljøministeren på samme måde gøre indgreb i andre rettigheder til benyttelse af overfladevand, for så vidt rettighederne ikke hviler på særlig adkomst I 32, stk. 2, 1. pkt., udgår»offentligt«. 7. I 32, stk. 2, 2. pkt., ændres»kommunen«til:»et alment vandforsyningsanlæg«. 8. I 33, stk. 2, 2. pkt. ændres»det offentlige eller til et andelsselskab eller interessentskab af forbrugere«til:»et andet alment vandforsyningsanlæg«. 33. Sker der væsentlig ændring i formålet med en vandindvinding, skal indehaveren af tilladelsen indbringe spørgsmålet om fortsat vandindvinding kommunalbestyrelsen. Stk. 2. En tilladelse til vandindvinding kan også udnyttes af fremtidige ejere af vedkommende ejendom, når formålet med vandindvindingen ikke ændres væsentligt. Overdragelse af en vandindvindingstilladelse, der tjener til almen vandforsyning, kræver dog ny tilladelse, medmindre overdragelse sker til det offentlige eller til et andelsselskab eller interessentskab af forbrugere.

12 Til fordel for et privat ikke alment vandforsyningsanlæg kan der, når almenvellet kræver det, og der er givet tilladelse til anlægget, ved ekspropriation pålægges faste ejendomme rådighedsindskrænkninger med henblik på ledningsføring. Bestemmelsen i 37, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. 9. I 38, 1. pkt., udgår»privat«. 10. Efter 80 indsættes i kapitel 13:» 81. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog fra bekendtgørelsestidspunktet. Stk. 2. Spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighederne, kan ikke indbringes for domstolene før Overtaksationskommissionens afgørelse foreligger. 2 I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013, foretages følgende ændringer: 3. Stk. 2. Der skal til og med den 31. december 2017 betales et bidrag til drikkevandsbeskyttelse på 67 øre pr. m 3 vand. 1. 3, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Der skal indtil 31. december 2020 betales et bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget udgør 39 øre pr. m 3 vand i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017, og 19 øre pr. m 3 vand i perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2020.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 10, har virkning for søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet efter lovens ikrafttræden.

Udkast til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Udkast til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00067 Ref. sahhe/hvb Den 28. november 2014 Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1) LOV nr 1631 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. NST-4200-00024 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1499

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00067 Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00082 Ref. radko/annrj Den 17. juni 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om indsatsplaner Naturstyrelsen

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Loven blev sendt i høring hos myndigheder og organisationer, jf. vedlagte liste.

Loven blev sendt i høring hos myndigheder og organisationer, jf. vedlagte liste. 1 NOTAT vedrørende høringssvar til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (afgift til drikkevandsbeskyttelse)

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-400-00061 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Status og perspektivering over 15 års grundvandskortlægning. Tom Hagensen, funktionsleder Naturstyrelsen

Status og perspektivering over 15 års grundvandskortlægning. Tom Hagensen, funktionsleder Naturstyrelsen Status og perspektivering over 15 års grundvandskortlægning Tom Hagensen, funktionsleder Naturstyrelsen BAGGRUND o 1997-2006: Kortlægningen varetages af amterne o 2007-2010: Kortlægningen varetages af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 17. marts 2014 Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 30. juli 2013 udkast til

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR Miljøministeriet Udkast Januar 2007 Forslag til Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 1. Loven finder anvendelse på kommunale forsyningsvirksomheder, der 1) indvinder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse 1/10 Forslag til Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer)

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares.

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 165, endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. Den 11. april 2011 Folketingets Miljø-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere.

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Nyt fra KL Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere