Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 155 Folketinget Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (Grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse mv.) 1 I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013, som ændret ved 1 i lov nr af 26. december 2013, 11 i lov nr. 86 af 28. januar 2014 og 144 i lov nr af 27. december 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 2, nr. 4, ændres»vandanlæg«til:»vandindlæg«. 2. I 11 indsættes som stk. 2 og stk. 3:»Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåde i forbindelse med kortlægningen, jf. stk. 1, herunder om inddragelse af andre myndigheder og almene vandforsyningsanlæg. Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelser og almene vandforsyningsanlæg skal bidrage med oplysninger til brug for kortlægning efter stk. 1.«3. 11 b, stk. 2, ophæves. 4. I 32, stk. 1, 1. pkt., udgår»privat«, og»af kommunen«ændres til:»et andet alment vandforsyningsanlæg«. 5. I 32, stk. 1, 4. pkt., udgår»kommunen eller«. 6. I 32, stk. 2, 1. pkt., udgår»offentligt«. 7. I 32, stk. 2, 2. pkt., ændres»kommunen«til:»et alment vandforsyningsanlæg«. 8. I 33, stk. 2, 2. pkt. ændres»det offentlige eller til et andelsselskab eller interessentskab af forbrugere«til:»et andet alment vandforsyningsanlæg«. 9. I 38, 1. pkt., udgår»privat«. 10. Efter 80 indsættes i kapitel 13:» 81. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog fra bekendtgørelsestidspunktet. Stk. 2. Spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighederne, kan ikke indbringes for domstolene, før overtaksationskommissionens afgørelse foreligger.«2 I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013, som ændret ved 8 i lov nr. 924 af 18. september 2012, og 14 i lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændring: 1. 3, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Der skal indtil 31. december 2020 betales et bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget udgør 39 øre pr. m 3 vand i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017 og 19 øre pr. m 3 vand i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 10, har virkning for søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet efter lovens ikrafttræden. Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST AL003131

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Regeringen ønsker at videreføre den statslige grundvandskortlægning efter 2015 med henblik på fortsat at sikre den målrettede beskyttelse af drikkevandet. Videreførelse af grundvandskortlægningen var en af hovedkonklusionerne fra udvalget om kortlægning efter 2015, som Miljøministeriet nedsatte i juni Det overordnede formål med lovforslaget er derfor at præcisere de lovgivningsmæssige og finansielle rammer for grundvandskortlægningen efter 2015 og for den kommunale indsatsplanlægning efter Baggrunden herfor er at det ifølge gældende regler i lov om afgift af ledningsført vand (vandafgiftsloven) lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) forudsættes, at den statslige grundvandskortlægning og den kommunale indsatsplanlægning afsluttes med udgangen af henholdsvis 2015 og Lovforslaget indeholder forslag til bestemmelser, hvorefter miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om det fremadrettede samarbejde mellem kommune og stat i forhold til en statslig grundvandskortlægning efter 2015, og for kommuners og almene vandforsyningsanlægs bidrag hertil, (Lovforslagets 1 nr. 2). Lovforslaget indeholder en bestemmelse om ophævelse af vandforsyningslovens regel om den procentuelle fordeling mellem stat og kommuner af det provenu, som opkræves efter lov om afgift af ledningsført vand, til finansiering af henholdsvis statens grundvandskortlægning og kommunernes indsatsplanlægning, da bestemmelsen bliver overflødig som følge af ændringer i lovforslagets 2. Den bevillingsmæssige hjemmel fremgår fremover af finansloven, (Lovforslagets 1 nr. 3). Lovforslaget indeholder endvidere forslag til sproglige præciseringer af vandforsyningslovens regler som bl.a. følge af vandsektorlovens adskillelse af myndighedsopgaver og driftsopgaver, (Lovforslaget 1 nr. 1 og nr. 4-9). Lovforslaget indeholder forslag til en ny bestemmelse om, at søgsmål til prøvelse af afgørelser efter vandforsyningsloven skal være anlagt indenfor en 6 måneders frist. Forslaget har til formål at sikre hensynet til, at der efter en periode ikke kan rejses tvivl om rigtigheden af en afgørelse truffet efter vandforsyningsloven, ligesom vandforsyningsloven på dette punkt hermed harmoniseres med en række miljølove, der har en tilsvarende bestemmelse om søgsmålsfrist, (Lovforslagets 1 nr. 10). Endelig indeholder lovforslaget forslag om videreførelse og nedsættelse af drikkevandsbidraget, som opkræves i medfør af lov om afgift af ledningsført vand, så provenuet svarer til den mindre, men nødvendige, opgave med at gennemføre grundvandskortlægning efter 2015 og den kommunale opfølgende indsatsplanlægning, (Lovforslagets 2). 2. Baggrund Grundvandskortlægningen vil frem til udgangen af 2015 bestå af kortlægning af områder med særlige drikkevandvandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, samt miljøministerens udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder og indsatsområder, jf. vandforsyningslovens 11 a, stk. 1, nr Som opfølgning på evaluering af kommunalreformen nedsatte Miljøministeriet et Udvalg om grundvandskortlægning efter 2015 med deltagelse af Naturstyrelsen, Geodatastyrelsen, Miljøstyrelsen, KL, Danske Regioner, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GE- US), Danmarks Miljøportal, Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) og Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), for at vurdere behovet for at vedligeholde grundvandskortlægningen, herunder den kommunale indsatsplanlægning, efter Naturstyrelsen offentliggjorde juli 2014 Udvalgsrapport om grundvandskortlægning efter 2015, opfølgning på evaluering af kommunalreformen, Udvalget vurderede, at den eksisterende udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) overordnet set er dækkende for det samlede vandforsyningsbehov fremadrettet frem til Dermed udgør den nuværende udpegning af OSD tilsammen med indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD en tilstrækkelig ramme for den målrettede grundvandsbeskyttelse. Udvalget vurderede, at det kan være relevant at analysere behovet for at justere arealudpegningen af OSD omkring 2025 på baggrund af udviklingen i demografi, klimaforandringer og forureninger. Udvalget vurderede, at der som følge af fortsat udvikling i vandforsyningsstrukturen årligt vil være behov for at fastlægge indvindingsoplande til indvindingsboringer til almene vandforsyninger uden for OSD, og at grundvandskortlægge disse arealer. Dette forventes at svare til et nyt kortlægningsareal på km 2 om året. Udvalget vurderede desuden, at der for disse nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD vil være et behov for, at kommunen udarbejder en indsatsplan for udpegede indsatsområder inden for oplandet. Desuden vurderede Udvalget, at der i mindre omfang forventes at ske ændringer i eksisterende indvindingsoplande, der vil nødvendiggøre en vis arealmæssig udbygning af tidligere kortlægningsresultater, ligesom der helt undtagelsesvist kan være behov for at justere kortlægningen af allerede grundvandkortlagte arealer. Udvalget vurderede herudover, at der af hensyn til regionernes prioritering af indsatsen efter jordforureningsloven, samt for at tilgodese kommunernes myndighedsopgaver ef-

3 3 ter vandforsyningsloven, er behov for, at den grundvandskortlæggende myndighed også inden for OSD afgrænser nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger og vedligeholder en visning over disse indvindingsoplande f.eks. på Danmarks Miljøportal. 3. Lovforslagets hovedpunkter 3.1. Finansiering af statslig grundvandskortlægning og kommunal indsatsplanlægning Gældende ret Ifølge 1 i lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013 om afgift af ledningsført vand (vandafgiftsloven) betales en afgift til statskassen af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Efter vandafgiftslovens 3, stk. 2, skal der desuden til og med den 31. december 2017 betales et bidrag til drikkevandsbeskyttelse på 0,67 kr. pr. m 3 afgiftspligtigt vand. Bidraget til drikkevandsbeskyttelse er øremærket Miljøministeriets og kommunernes opgave med beskyttelse af drikkevandet. Provenuet overføres via en intern statslig overførsel fra Skatteministeriet til Miljøministeriet. Bidraget opkræves af alle vandindvindere, både kommunalt ejede almene vandforsyningsanlæg, øvrige almene vandforsyningsanlæg og private brønde og boringer frem til udgangen af Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) 11 b regulerer fordelingen mellem Miljøministeriet og kommuner af provenuet af bidraget til drikkevandsbeskyttelse, der i bestemmelsen angives med en procentuel fordeling. Af bestemmelsen fremgår, at miljøministeren har udgifter til kortlægning og udpegning, som nævnt i vandforsyningslovens a, og kommunerne har udgifter til koordinationsforum og udarbejdelse af indsatsplaner, jf. vandforsyningslovens a Miljøministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Som det fremgik af konklusionerne fra Udvalgsrapport om grundvandskortlægning efter 2015 er der et behov for en forsat grundvandskortlægning efter udgangen af 2015, blandt andet som følge af fortsat udvikling af vandforsyningsstrukturen. For at kunne finansiere en fortsat opgavevaretagelse foreslås det, at bidraget til drikkevandsbeskyttelse i vandafgiftslovens 3, stk. 2, som i dag anvendes til grundvandskortlægningsformål, fortsætter til og med udgangen af Som følge af det mindre behov for grundvandskortlægning og dermed lavere omkostningsniveau foreslås det at nedsætte bidraget til drikkevandsbeskyttelse, jf. vandafgiftslovens 3, stk. 2, til 0,39 kr. pr. m 3 i perioden 1. januar 2016 til og med 31. december 2017 mod 0,67 kr. pr. m 3 efter gældende ret. Det foreslås herefter at forlænge perioden, hvor der skal betales et bidrag til drikkevandsbeskyttelse til og med den 31. december Bidraget vil herefter udgøre 0,19 kr. pr. m 3 i perioden 1. januar 2018 til og med 31. december Der henvises til lovforslagets 2 samt i øvrigt til afsnit 4. Miljøministeriets opgaver forventes at blive væsentligt begrænset fra 1. januar 2016, fordi kortlægningsbehovet fremover vil være mindre. Da der er en tidsforskydning mellem udførelsen af den statslige grundvandskortlægning og den kommunale indsatsplanlægning mv., vil kommunernes opgave som udgangspunkt fortsætte uændret frem til udgangen af 2017, hvorefter kommunernes opgaver forventes at være af mindre omfang. Den procentuelle fordeling af finansieringen mellem Miljøministeriet og kommunerne ændres på den baggrund fra 1. januar 2016 og igen fra 1. januar Det foreslås derfor, at fordelingen mellem Miljøministeriet og kommuner af provenuet af bidraget til drikkevandsbeskyttelse fremover alene reguleres af finansloven og at bestemmelsen i vandforsyningslovens 11 b, stk. 2, ophæves med virkning fra 1. januar Regler om grundvandskortlægningen efter Gældende ret Den hidtidige grundvandskortlægning er gennemført med hjemmel i 11 i vandforsyningsloven. Den praktiske grundvandskortlægning har været styret af Miljøministeriets færdiggørelsesplan for en systematisk kortlægning inden for områder af allerede udpegede OSD og indvindingsoplande, der typisk allerede har været etableret før grundvandskortlægningen igangsattes. Der har ikke hidtil været formaliserede regler for inddragelse af andre myndigheder og almene vandforsyningsanlæg, da Miljøministeriet som led i kortlægningen har udvekslet information om grundvandskortlægningen i lokalt nedsatte tekniske følgegrupper med deltagelse af kommuner, vandforsyninger, regioner og landboforeninger og relevante lodsejerforeninger. De data som ifølge gældende regler skal indberettes af forskellige parter i relevante databaser, bl.a. Jupiter, danner udgangspunkt for myndighedens grundvandskortlægning. Der er f.eks. tale om data om placering af boring, borerapport, inklusiv kemiske analyseresultater fra ny boring, og pejlinger af grundvandets dybde m.v., jf. 23, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 28. oktober 2013 om udførelse af brønde og boringer på land. Herudover er oplysninger om indvindingsmængder, formål med anlægget, oplysninger om anlæggets ejer, jf. vandforsyningslovens 24 a relevante Miljøministeriets overvejelser og den foreslåede ordning. Karakteren af Miljøministeriets opgave i forbindelse med grundvandskortlægning efter 2015 vil ændre sig, idet hovedopgaven bliver at kortlægge indvindingsoplande til nyetablerede indvindingsboringer, jf. konklusionerne fra Udvalget om grundvandskortlægning efter 2015, afsnit 2 ovenfor. Det er forudsat, at der i 2020 skal tages politisk stilling til,

4 4 hvorvidt opgaven med grundvandskortlægning skal videreføres. Disse nyetableringer af indvindingsboringer beror på, at kommunalbestyrelsen på baggrund af en række oplysninger meddeler tilladelse efter vandforsyningslovens kap. 4 til etablering af anlæg og indvinding af vand. Det bør i forbindelse med den fremtidige opgavevaretagelse sikres, at staten som grundvandskortlæggende myndighed og kommunalbestyrelsen som tilladelsesmyndighed systematisk udveksler tekniske oplysninger, og at dette sker gennem en formaliseret procedure ved inddragelse af relevante myndigheder. Det foreslås derfor, at miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om oplysningspligt og inddragelse af kommuner og almene vandforsyningsanlæg i forbindelse med kortlægning, når kommunen har meddelt endelig tilladelse til ny eller fornyet vandindvindingstilladelse. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 2. Bemyndigelsen forventes således udnyttet til at formalisere og supplere en del af de hidtil fulgte procedurer for udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Miljøministeriet. Der vil herunder blive fastsat regler om, at kommunalbestyrelser og almene vandforsyningsanlæg skal videregive supplerende oplysninger, som de er i besiddelse af, til den grundvandskortlæggende myndighed, så lokalkendskab og ny viden kan tilgå den statslige kortlægningsmyndighed. Det er ikke hensigten med de foreslåede regler, at kommunalbestyrelse eller almene vandforsyningsanlæg skal udføre nye, supplerende undersøgelser. Der forventes f.eks. fastsat regler om, at kommunerne og almene vandforsyningsanlæg skal oplyse om den endelige indvindingstilladelses størrelse fordelt på vandforsyningsanlæggets boringer, og om der er udarbejdet potentialekort for området, som er nødvendige for at få beregnet og fastlagt indvindingsoplandet. Pligten til at indsende oplysninger fra det almene vandforsyningsanlæg vil blive pålagt den juridiske person, der ejer det pågældende almene anlæg. Herudover kan ministeren fastsætte regler om, at inddragelse skal ske inden for nærmere fastsatte frister. Miljøministeriet vil nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunerne, regionerne og vandforsyningerne med henblik på den nærmere fastlæggelse af procedure. Miljøministeriet vil fremadrettet afgrænse indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for OSD, og offentliggøre afgrænsningerne elektronisk, f.eks. på Danmarks Miljøportal. Afgrænsningerne af indvindingsoplandene vil ske for alle nyetablerede indvindingsboringer i OSD og ved væsentlige ændringer i de parametre, f.eks. væsentlige ændringer i den tilladte indvindingsmængde eller nedlæggelse af afværgeboringer, der ligger til grund for beregningen af indvindingsoplandet. Også i den forbindelse forventes fastsat regler om videregivelse af oplysninger mellem myndigheder og almene vandforsyningsanlæg. Det er Miljøministeriets vurdering, at denne afgrænsning kan ske som led i miljøministerens forpligtelse til at kortlægge OSD, jf. 11, nr. 1 i loven. Afgrænsningen kan være relevante i kommunernes sagsbehandling på miljøområdet ligesom regionerne anvender indvindingsoplandene som et prioriteringsværktøj i forbindelse med den offentlige oprydning af jordforurening. Afgrænsningen har ikke direkte retsvirkning over for borgere, erhverv eller andre myndigheder, og afgrænsningen vil derfor ikke have karakter af en formel udpegning af indvindingsoplandet Sproglige præciseringer som følge af vandsektorloven Gældende ret Vandforsyningsloven indeholder enkelte bestemmelser, hvis ordlyd ikke er tilpasset sprogligt efter vedtagelsen af vandsektorloven, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Miljøministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Med vedtagelsen af vandsektorloven er skelnen mellem pligterne for et privat, alment vandforsyningsanlæg og et offentligt, dvs. kommunalt, alment vandforsyningsanlæg uaktuel. Der er gennemført konsekvensændringer som følge af vandsektorloven i vandforsyningsloven, men konsekvensændringerne er ved en fejl ikke gennemført fuldt ud. Efter vandforsyningslovens 3, stk. 3, forstås ved et alment vandforsyningsanlæg et anlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme med vand. I loven anvendes begrebet herudover til at beskrive hvilken juridisk person der er forpligtet efter loven. Disse pligter påhviler således den juridiske person, der ejer de pågældende fysiske vandforsyningsanlæg. Den delvist manglende tilpasning til vandsektorloven medfører, at de gældende bestemmelser i loven visse steder ikke fremstår med den fornødne klarhed. Det foreslås, at vandforsyningsloven ændres således, at lovens ordlyd klart afspejler vandsektorlovens 2 om, at den kommunale forvaltning ikke kan drive vandforsyningsvirksomhed. De foreslåede ændringer er første del af en samlet revision af vandforsyningsloven Søgsmålsfrist for afgørelser efter vandforsyningsloven Gældende ret Vandforsyningsloven indeholder ikke, som en række andre miljølove, f.eks. lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse og lov om planlægning, en søgsmålsfrist Miljøministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Denne retsstilling indebærer, at der selv efter en længere periode kan rejses tvivl om rigtigheden af en afgørelse truffet efter vandforsyningsloven ved sagsanlæg ved domstole-

5 5 ne. Hermed er retstillingen efter langt størstedelen af miljølovene fraveget, idet disse miljølove har en bestemmelse om søgsmålsfrist. For at harmonisere retstilstanden efter vandforsyningsloven med de fleste øvrige miljølove foreslås det derfor at indføre en ny bestemmelse om, at søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven skal være anlagt indenfor en 6 måneders frist. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Bidraget til drikkevandsbeskyttelse er øremærket til Miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet. Til og med 2015 sker en intern statslig overførsel fra Skatteministeriet 38 til Miljøministeriet 23. Fra 2016 foreslås den interne statslige overførsel erstattet af en bevilling til Miljøministeriet. Bidraget til drikkevandsbeskyttelse er fra 2016 stadig øremærket til arbejdet med beskyttelse af grundvandet. Forslaget medfører, at bidraget til drikkevandsbeskyttelse nedsættes fra 0,67 kr. pr. m 3 til 0,39 kr. pr. m 3 vand i Desuden videreføres et reduceret bidrag til drikkevandsbeskyttelse i , hvor satsen udgør 0,19 kr. pr. m 3 vand. Efter 2020 betales der ikke længere bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Forslaget skønnes at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 75 mio. kr. i I 2020 skønnes der at være et umiddelbart merprovenu på ca. 45 mio. kr. som følge af videreførelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Efter adfærd og tilbageløb skønnes mindreprovenuet at udgøre 65 mio. kr. i (2015-niveau), mens merprovenuet i skønnes at udgøre ca. 45 mio. kr. pr. år. Den varige virkning af ændringen i afgiftssatsen er ca. neutral, idet afgiftsstigningen i stort set modsvarer afgiftsforhøjelsen i årene Forslaget om at nedsætte og forlænge bidraget til drikkevandsbeskyttelse skønnes at medføre en begrænset adfærdseffekt på 5 pct. Tabel 1. Provenuvirkning af ændret bidrag til drikkevandsbeskyttelse Mio. kr., 2015-niveau Varig virkning Umiddelbart provenu Inkl. virkning på andre konti Efter tilbageløb Efter tilbageløb og adfærd Anm. : Det er antaget, at afgiftsgrundlaget vokser med 1,8 pct. om året. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Bidraget til drikkevandsbeskyttelse er fastsat med henblik på at dække de forventede udgifter til den statslige grundvandskortlægning og kommunalbestyrelsernes opfølgning herpå, jf. nedenfor Staten Grundvandskortlægningen vil blive videreført som en kortlægning af nye indvindingsoplande uden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD samt enkelte, begrænsede områder udenfor eller inden for OSD, hvor den eksisterende kortlægning vurderes at være fagligt utilstrækkelig. Den fremadrettede grundvandskortlægning vurderes årligt at vedrøre ca nyetablerede indvindingsoplande uden for de nuværende kortlægningsområder. Arealet af indvindingsoplandet til disse boringer svarer til et nyt kortlægningsareal af størrelsesorden km 2 om året. Disse områder er væsentligt mindre i udstrækning end de hidtil kortlagte områder, hvorfor udgifterne pr. km 2 vil være højere end i den allerede gennemført kortlægning, da der ikke fremover vil være de samme stordriftsfordele, der gør sig gældende i dag. De samlede statslige udgifter til den fremtidige grundvandskortlægning efter 2015 estimeres på denne baggrund til at udgøre 33,7 mio. kr. i gennemsnit pr. år. Dette er en nedsættelse fra de nuværende 131 mio. kr. årligt. Som en del af de 33, 7 mio. kr. indgår en økonomisk ramme på 3,3 mio. kr. årligt, som kan anvendes til vedligeholdelse af databaser. Hertil kommer en éngangsudgift i på 5,8 mio. kr. pr. år til grundvandskortlægning som opfølgning på, at et stort antal almene vandforsyningsanlæg skal have nye indvindingstilladelser senest to år efter vandplanernes vedtagelse, jf. 6 i lov nr af 27. december 2009 om ændring af vandforsyningsloven, lov om miljøbeskyttelses, lov om naturbeskyttelse og lov om vandløb. De samlede udgifter til den statslige grundvandskortlægning finansieres i af et nedsat bidrag til drikkevandsbeskyttelse, der opkræves efter lov om afgift af ledningsført vand, jf. afsnit 4 ovenfor. Den statslige grundvandskortlægning omfatter indtil udgangen af 2015 en ressourceanvendelse på ca. 50 faglige årsværk. Ressourceanvendelsen vil for årene nedsættes svarende til ca. 26 årsværk pr. år og for årene efter 2018 til 18 årsværk pr. år. Herudover skal der afsættes administrative ressourcer i Miljøministeriet til lovregulering mv Kommunerne Der er en tidsforskydning mellem udførelsen af den statslige grundvandskortlægning og den opfølgende kommunale indsatsplanlægning mv., da kommunernes indsatsplanlægning tidsmæssigt ligger efter afslutningen af de enkelte

6 6 grundvandskortlægninger. Det forventes dog at kommunernes udgifter i som opfølgning på grundvandskortlægninger, der er afsluttet både inden udgangen af 2015 og i , vil kunne afholdes inden for den nuværende kompensation på 55 mio. kr. pr. år, idet der dog vil kunne ske justeringer i forbindelse med den allerede forudsatte opgørelse og eventuelle efterregulering i Kompensationen tildeles efter det udvidede totalbalanceprincip. Hertil kommer en éngangsudgift i på 2,5 mio. kr. pr. år til indsatsplanlægning som opfølgning på den statslige grundvandskortlægning vedrørende de vandforsyningsanlæg, der skal have nye indvindingstilladelser senest to år efter vandplanernes vedtagelse, jf. 6 i lov nr af 27. december 2009 om ændring af vandforsyningsloven, lov om miljøbeskyttelses, lov om naturbeskyttelse og lov om vandløb. Med fortsættelsen af den statslige grundvandskortlægning fra vil kommunernes udgifter til efterfølgende udarbejdelse af indsatsplaner og drift af koordinationsforum forventes at udgøre 14,2 mio. kr. i gennemsnit pr. år. Beløbet er beregnet forholdsmæssigt efter den hidtidige fordeling i de gældende procentsatser i vandforsyningsloven. Fra 2018 vil kommunernes indsats skulle finansieres gennem kompensation efter det udvidede totalrammeprincip. Fastlæggelsen af den fremtidige kompensation til kommunernes varetagelse af indsatsplanlægning for perioden er udskudt således, at forhandling herom kommer til at foregå på grundlag af opgørelsen i 2016 af kommunernes ressourceanvendelse i perioden Det er forudsat, at Miljøministeriet inden udgangen af 2020 vil tage stilling til behovet for yderligere grundvandskortlægning og indsatsplanlægning. Herudover er der ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort afgift af ledningsført vand til procesformål. Nedsættelsen af bidraget til drikkevandsbeskyttelse har en mindre positiv økonomisk virkning på ikke-momsregistrerede virksomheder, mens videreførelsen af bidraget til drikkevandsbeskyttelse medfører mindre økonomiske konsekvenser for ikke-momsregistrerede virksomheder. Det skønnes, at erhvervenes andel udgør 5 pct. Lettelsen for erhvervslivet i som følge af den nedsætte sats skønnes umiddelbart at udgøre ca. 4 mio. kr. pr. år. Den umiddelbare merbelastning af erhvervslivet i som følge af videreførelsen af drikkevandsbidraget skønnes at udgøre ca. 3 mio. kr. Lovforslaget blev sendt i høring hos Erhvervsstyrelsens Team for Effektiv Regulering (TER), der vurderede, at forslaget potentielt kunne indeholde administrative byrder for erhvervslivet. TER vil vurdere de eventuelle administrative konsekvenser i forbindelse med høring af den udmøntende bekendtgørelse. 7. Administrative konsekvenser for borgere Forslaget skønnes ikke at medføre administrative konsekvenser for borgerne. Lovforslagets dele om modernisering vil ikke medføre administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Grundvandskortlægningen identificerer, hvilke områder der har behov for en beskyttelse, der ligger ud over den generelle miljøbeskyttelse i miljøbeskyttelsesloven. En fortsættelse af grundvandskortlægningen vil give kommunerne et fagligt grundlag for at kunne supplere miljøbeskyttelsen der, hvor der er et særligt behov. Dermed sikres grundlaget for at kommunerne kan opretholde samme høje grundvandsbeskyttelse i de nye områder, som i de områder, der allerede er kortlagt. Dette vil bidrage til, at vandområdeplanernes mål om god tilstand i grundvandet opnås. Med finansieringen af en fortsat grundvandskortlægning vil miljømyndighederne have et opdateret grundlag at gennemføre grundvandsbeskyttelsesindsatsen. Herved vil grundlaget for at beskytte menneskers sundhed via rent drikkevand være til stede. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 28. november 2014 til den 7. januar 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Alle kommuner, alle regioner, 3F Fagligt Fælles Forbund, Advokatrådet/Advokatsamfundet, Affald Danmark, Affald Plus, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ARI (Affalds- og Ressourceindustrien), BL Danmarks almene Boliger, Brancheforeningen for Biogas, Bryggeriforeningen, By & Havn, Bæredygtigt Landbrug, Center for Politiske Studier CEPOS, CEVEA, DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald), Danmarks Fiskeriforening, DCA Nationalt center for fødevarer og jordbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Affaldsforening, Dansk Akvakultur, Dansk Byggeri, Dansk Byplanlaboratorium, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Fjernvarme, Dansk Gartneri, Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Advokater, Danske Boligadvokater, Danske Havne, Danske Kloakmestre, Danske Regioner, Danske Vandløb, DANVA, Det Økologiske Råd, DHI, Ejendomsforeningen Danmark, Energitilsynet, EnviNa, Forbrugerrådet, Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark, Foreningen af Danske Kraftvarmeværker, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR, Foreningen af Vandværker i Danmark, Fritidshusejernes

7 7 Landsforening, Greenpeace Danmark, Haveselskabet, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen, Kolonihaveforbundet, Kommunalteknisk chefforening, K L, Kraka, Landbrug og Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Praktisk Økologi, Landsskatteretten, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Nationalt Center for Miljø og Energi, Parcelhusejernes Landsforening, Rigsrevisionen, Samvirkende Energi- og Miljøkontorer, Skatteankestyrelsen, SRF Skattefaglig Forening og Økologisk Landsforening. 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ mindreudgifter Fortsættelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse i Satsen udgør 0,19 kr. pr. m 3 vand, hvilket skønnes at give et umiddelbart merprovenu på ca. 50 mio. kr. i og ca. 45 mio. kr. i Ingen Negative konsekvenser/ merudgifter Nedsættelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse til 0,39 kr. pr. m 3 vand i , hvilket skønnes at give et umiddelbart mindreprovenu på ca. 75 mio. kr. i 2016 og ca. 70 mio. kr. i Stat: Udgift på 33,7 mio. kr./år fra samt yderligere 5,8 mio. kr./år i Kommuner: Udgift på 14,2 mio. kr./år fra 2018 Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet beskyttelse af drikkevandet har mindre, beskyttelse af drikkevandet har mindre Forslaget om nedsættelse af bidraget til Forslaget om videreførelse af bidraget til positive økonomiske konsekvenser for de negative økonomiske konsekvenser for de ikke-momsregistrerede virksomheder. ikke-momsregistrerede virksomheder. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Miljømæssige konsekvenser Fortsat grundvandsbeskyttelse Ingen Erhvervsstyrelsens Team for Effektiv Regulering (TER) har vurderet, at forslaget potentielt kan indeholde administrative byrder for erhvervslivet. TER vil vurdere de eventuelle administrative konsekvenser i forbindelse med høring af den udmøntende bekendtgørelse. Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Ingen Ingen Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Med henblik på at bringe ordlyden i bestemmelsen i overensstemmelse med ordlyden i 56, hvortil der henvises, foreslås, at ordet vandanlæg rettes til vandindlæg. Til nr. 2 Behovet for grundvandskortlægning vil fremadrettet i høj grad afhænge af udviklingen i vandforsyningsstrukturen i den enkelte kommune. Det foreslås derfor i stk. 2, at miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om en procedure for inddragelse af myndigheder og vandforsyninger i kortlægningen. Grundvandskortlægning er faktisk forvaltningsvirksomhed, og har hidtil fulgt tekniske Geo-vejledninger nr. 1-9, udarbejdet af Miljøministeriet i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Med lovforslaget forventes kortlægningen i hovedtræk at fortsætte med kendte arbejdsmetoder og praksis, som er beskrevet i de nævnte vejledninger og som løbende opdateres efter behov. Grundvandskortlægningen vil blandt andet tage udgangspunkt i de behov, som er identificeret af Udvalget for grundvandskortlægning efter Se de almindelige bemærkninger i afsnit samt Naturstyrelsens rapport om grundvandskortlægning efter Endvidere foreslås i stk. 3, at miljøministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelser og almene vandforsyningsanlæg skal bidrage med oplysninger til brug for den statslige grundvandskortlægning, samt at miljøministeren kan fastsætte regler om frister for videregivelse af oplysninger mv.

8 8 Bemyndigelserne forventes i øvrigt udmøntet som beskrevet i de almindelige bemærkninger, afsnit 3.2. Der vil blandt andet blive fastsat regler om at kommunalbestyrelsen og de almene vandforsyningsanlæg skal videregive supplerende oplysninger, som de er i besiddelse af, til den grundvandskortlæggende myndighed. F.eks. kan der fastsættes regler om den endelige indvindingstilladelses størrelse fordelt på vandforsyningsanlæggets boringer. Til nr. 3 Lovens 11 b, stk. 2, indeholder en fordeling af de efter lov om afgift af ledningsført vand opkrævede afgiftsmidler mellem kommuner og stat. Bestemmelsen foreslås ophævet fra 1. januar Den procentuelle fordeling ændres fra dette tidspunkt som følge af, at Miljøministeriets opgaver forventes at blive væsentligt begrænset på grund af det mindre behov for grundvandskortlægning. Kommunernes opgave fastholdes som udgangspunkt på det nuværende niveau frem til udgangen af 2017, hvorefter kommunernes opgaver tilsvarende forventes at være af mindre omfang. Fordelingen af provenuet fra drikkevandsbidraget mellem Miljøministeriet og kommunerne vil fremover blive fastsat på finansloven. Der henvises til almindelige bemærkningers afsnit 4 om økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Til nr. 4 Af den gældende 32, stk. 1, 1. pkt., følger, at miljøministeren helt eller delvist kan tilbagekalde indvindingstilladelsen til et privat alment vandforsyningsanlæg, når vægtige grunde taler for, at anlægget videreføres af kommunen eller at forsyningen helt eller delvist overtages af et andet alment anlæg. Da der ikke længere skelnes mellem private almene vandforsyninger og kommunale almene vandforsyninger, foreslås, at ordene»privat«og»af kommunen«udgår som konsekvens af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, Med ændringen videreføres hovedindholdet i bestemmelsen, idet miljøministeren fortsat helt eller delvist kan tilbagekalde indvindingstilladelsen til et alment vandforsyningsanlæg, når vægtige grunde taler for dette, og lade et andet alment vandforsyningsanlæg overtage og videreføre driften af anlægget. Allerede i dag er det muligt, at pligten kan pålægges et kommunalt ejet eller et andet alment anlæg. På denne baggrund ændres formuleringen til»et andet alment vandforsyningsanlæg«. Det vil være en konkret vurdering, hvilket anlæg, der bedst kan videreføre forsyningen. Det er ikke afgørende, hvorvidt det almene anlæg er omfattet af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, men om det almene vandforsyningsanlæg er eller kan blive i stand til at kunne levere det nødvendige vand. Til nr. 5 Det følger af den gældende 32, stk. 1, 4. pkt., at ejeren af vandforsyningsanlægget kan forlange, at det gøres til et vilkår for tilbagekaldelsen, at kommunen eller ejeren af det andet anlæg overtager anlægget med grund og ledningsnet efter 37 i det omfang, ejeren ikke fremtidigt kan udnytte de pågældende værdier på hensigtsmæssig måde. Punktummet vedrører de situationer, hvor et alment vandforsyningsanlæg, der har fået tilbagekaldt sin tilladelse efter 1. pkt., kan kræve at det videreførende almene anlæg skal overtage både grund og ledningsnet, hvis det anlæg, der har fået tilbagekaldt sin tilladelse ikke kan udnytte grund eller ledningsnet. Bestemmelsen sikrer, at det almene anlæg, der ikke længere har en indvindingstilladelse, ikke står tilbage med forpligtelser i forhold til det fysiske anlæg, såfremt anlægget ikke kan anvendes på anden hensigtsmæssig måde. Som konsekvens af vandsektorloven, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, kan driften af et vandforsyningsanlæg ikke videreføres af en kommune, men skal videreføres af et andet alment vandforsyningsanlæg, hvorved i denne forbindelse også forstås et af kommunen ejet vandselskab. Det foreslås derfor, at ordet»kommunen eller«udgår. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 4. Forslaget medfører ikke materielle ændringer af bestemmelsens indhold. Til nr. 6 Det følger af den gældende 32, stk. 2, 1. pkt., at miljøministeren kan helt eller delvist tilbagekalde indvindingstilladelsen til et vandforsyningsanlæg, når tilbagekaldelsen skønnes nødvendig for at imødekomme en ny ansøgning om indvindingstilladelse fra et offentligt alment vandforsyningsanlæg, der skønnes at have væsentlig større betydning for en hensigtsmæssig vandforsyning end det anlæg, hvis tilladelse der gøres indgreb i. Som konsekvens af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold sondres der ikke længere i reguleringen mellem offentligt ejede og privat ejede vandforsyningsanlæg. Uanset om det almene vandforsyningsanlæg, dvs. vandforsyningsselskabet, i mange tilfælde stadig ejes af kommunerne, vil selve driften af vandforsyningen blive drevet af en selvstændig enhed (aktie- eller anpartsselskab), der er adskilt fra den kommunale forvaltning. Det foreslås derfor, at ordet»offentlig«udgår. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 4. Forslaget medfører ikke materielle ændringer af bestemmelsens indhold. Til nr. 7 Det følger af den gældende 32, stk. 2, 2. pkt., at tilbagekaldelsen kan betinges af, at der skaffes anlæggets ejer tilladelse til vandindvindingsanlæg andetsteds, eller at kommunen leverer vand. Som konsekvens af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, kan en kom-

9 9 mune ikke længere drive vandforsyningsvirksomhed som en del af den kommunale forvaltning. I stedet for»kommunen«indsættes»et alment vandforsyningsanlæg«, idet almene vandforsyningsanlæg uanset ejerforholdet kan forpligtes til at levere vand, hvis en given tilladelse til et vandindvindingsanlæg tilbagekaldes. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 4. Forslaget medfører ikke materielle ændringer af bestemmelsens indhold. Til nr. 8 Det følger af den gældende 33, stk. 2, 2. pkt., at overdragelse af en vandindvindingstilladelse, der tjener til almen vandforsyning, kræver dog ny tilladelse, medmindre overdragelse sker til det offentlige eller til et andelsselskab eller interessentskab af forbrugere. Det foreslås, at»det offentlige eller til et andelsselskab eller interessentskab af forbrugere«udgår som konsekvens af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, da der ikke længere i reguleringen sondres mellem de almene vandforsyningsanlægs selskabsretlige organisation. I stedet indsættes»et andet alment vandforsyningsanlæg«. Den gældende oplistning kan alle rummes i begrebet et alment vandforsyningsanlæg. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 4. Forslaget medfører ikke materielle ændringer af bestemmelsens indhold. Til nr. 9 Ifølge den gældende 38 er det bestemt, at til fordel for et privat ikke alment vandforsyningsanlæg kan der, når almenvellet kræver det, og der er givet tilladelse til anlægget, ved ekspropriation pålægges faste ejendomme rådighedsindskrænkninger med henblik på ledningsføring. Det foreslås, at»privat«udgår som konsekvens af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, da der ikke længere i reguleringen sondres mellem privat- og offentligt ejede vandforsyningsanlæg og deres tilhørende ledningsnet mv. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 4. Forslaget medfører ikke materielle ændringer af bestemmelsens indhold. Til nr. 10 Der foreslås en ny bestemmelse om, at søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven skal være anlagt indenfor en bestemt frist. Søgsmålsfristen har til formål at sikre, at der efter en periode ikke kan rejses tvivl om rigtigheden af en afgørelse. Den foreslåede 81, svarer som udgangspunkt til miljøbeskyttelseslovens 101, og medfører, at alle afgørelser eller beslutninger efter loven eller efter regler udstedt med hjemmel i loven omfattes af en 6 måneders søgsmålsfrist. Hermed ensrettes vandforsyningsloven med bl.a. miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og planloven. Bestemmelsens stk. 2 afskærer ligeledes muligheden for indbringelse af spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighederne, for domstolene, før Overtaksationskommissionens afgørelse foreligger. Taksationsmyndighederne kan træffe afgørelse om erstatningsspørgsmål og ekspropriationsspørgsmål jf. lovens 23, 28, 30, 31, 32, 37, 38 og 40. Begrundelsen for at indføre bestemmelsen i stk. 2 er harmonisering af retstilstanden efter vandforsyningsloven med de fleste øvrige miljølove på dette punkt. Til 2 Vandafgiftsloven fastsætter de nærmere regler for afgift af husholdningernes forbrug af vand. Afgiften har til formål at tilskynde vandværker og borgere til at spare på vandet. Ved lov nr af 28. december 2011 blev der i vandafgiftslovens 3, stk. 2, indført et bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget til drikkevandsbeskyttelse er fastsat til 67 øre pr. m 3 vand, og det betales til udgangen af Bidraget har til formål at finansiere Miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, herunder kortlægning og udpegning af områder med drikkevandsinteresser mm. Det foreslås for det første at forlænge perioden for betaling af bidraget til drikkevandsbeskyttelse i vandafgiftslovens 3, stk. 2, til udgangen af Som følge af et mindre behov for grundvandskortlægning og dermed lavere omkostningsniveau foreslås det dernæst at nedsætte bidraget til drikkevandsbeskyttelse til 0,39 kr. pr. m3 i perioden 1. januar 2016 til den 31. december 2017 mod 0,67 kr. pr. m 3 efter gældende ret. I den forlængede periode dvs. fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2020 foreslås bidraget at udgøre 0,19 kr. pr. m 3. Der henvises i øvrigt til afsnit Til 3 Loven træder i kraft den 1. januar Søgsmålsfristen på 6 måneder vil dog alene få virkning for afgørelser meddelt efter lovens ikrafttræden. Der henvises herudover til de specielle bemærkninger til lovens 1, nr. 10.

10 10 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013, som senest ændret ved lov nr af 27. december 2013 og lov nr af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., foretages følgende ændringer: 2. 4) regler om indretningen, placeringen og vedligeholdelsen af vandindvindingsanlæg, om forsyningsanlæg og om vandanlæg udarbejdes efter Miljøministeren kortlægger 1) områder med særlige drikkevandsinteresser og 2) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne nævnt i nr b. Stk. 2. Af det samlede bidrag anvendes 1) 70,3 pct. til dækning af Miljøministeriets udgifter til opgaver omfattet af 11 og 11 a og SKATs udgifter til administration af opkrævning og 2) 29,7 pct. til dækning af kommunernes udgifter til varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum, jf. 12, og udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, jf. 13, samt udarbejdelse af indsatsplaner for andre områder end udpegede indsatsområder, jf. 13 a, inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. 1. I 2, stk. 2, nr. 4, ændres»vandanlæg«til:»vandindlæg«. 2. I 11 indsættes som nye stykker:»stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om procedure for grundvandskortlægningen, herunder inddragelse af andre myndigheder 0g almene vandforsyningsanlæg. Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelser og almene vandforsyningsanlæg skal bidrage med oplysninger til brug for kortlægning efter stk. 1.«3. 11 b, stk. 2, ophæves. 4. I 32, stk pkt. udgår»privat«, og»af kommunen«ændres til:»et andet alment vandforsyningsanlæg«. 5. I 32, skt. 1, 4. pkt., udgår»kommunen eller«

11 Miljøministeren kan helt eller delvis tilbagekalde indvindingstilladelsen til et privat alment vandforsyningsanlæg, når vægtige grunde taler for, at anlægget videreføres af kommunen, eller at forsyningen helt eller delvis overtages af et andet alment anlæg. Miljøministeren træffer bestemmelse om den fremtidige vandforsyning af de pågældende forbrugere, herunder om vilkårene for forsyningen. Bestemmelsen i 29, stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Ejeren af vandforsyningsanlægget kan forlange, at det gøres til et vilkår for tilbagekaldelsen, at kommunen eller ejeren af det andet anlæg overtager anlægget med grund og ledningsnet efter 37 i det omfang, ejeren ikke fremtidig kan udnytte de pågældende værdier på hensigtsmæssig måde. Stk. 2. Miljøministeren kan helt eller delvis tilbagekalde indvindingstilladelsen til et vandforsyningsanlæg, når tilbagekaldelsen skønnes nødvendig for at imødekomme en ny ansøgning om indvindingstilladelse fra et offentligt alment vandforsyningsanlæg, der skønnes at have væsentlig større betydning for en hensigtsmæssig vandforsyning end det anlæg, hvis tilladelse der gøres indgreb i. Tilbagekaldelsen kan betinges af, at der skaffes anlæggets ejer tilladelse til vandindvinding andetsteds, eller at kommunen leverer vand. Vedrører den nye ansøgning indvinding af overfladevand, kan miljøministeren på samme måde gøre indgreb i andre rettigheder til benyttelse af overfladevand, for så vidt rettighederne ikke hviler på særlig adkomst I 32, stk. 2, 1. pkt., udgår»offentligt«. 7. I 32, stk. 2, 2. pkt., ændres»kommunen«til:»et alment vandforsyningsanlæg«. 8. I 33, stk. 2, 2. pkt. ændres»det offentlige eller til et andelsselskab eller interessentskab af forbrugere«til:»et andet alment vandforsyningsanlæg«. 33. Sker der væsentlig ændring i formålet med en vandindvinding, skal indehaveren af tilladelsen indbringe spørgsmålet om fortsat vandindvinding kommunalbestyrelsen. Stk. 2. En tilladelse til vandindvinding kan også udnyttes af fremtidige ejere af vedkommende ejendom, når formålet med vandindvindingen ikke ændres væsentligt. Overdragelse af en vandindvindingstilladelse, der tjener til almen vandforsyning, kræver dog ny tilladelse, medmindre overdragelse sker til det offentlige eller til et andelsselskab eller interessentskab af forbrugere.

12 Til fordel for et privat ikke alment vandforsyningsanlæg kan der, når almenvellet kræver det, og der er givet tilladelse til anlægget, ved ekspropriation pålægges faste ejendomme rådighedsindskrænkninger med henblik på ledningsføring. Bestemmelsen i 37, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. 9. I 38, 1. pkt., udgår»privat«. 10. Efter 80 indsættes i kapitel 13:» 81. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog fra bekendtgørelsestidspunktet. Stk. 2. Spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighederne, kan ikke indbringes for domstolene før Overtaksationskommissionens afgørelse foreligger. 2 I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013, foretages følgende ændringer: 3. Stk. 2. Der skal til og med den 31. december 2017 betales et bidrag til drikkevandsbeskyttelse på 67 øre pr. m 3 vand. 1. 3, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Der skal indtil 31. december 2020 betales et bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget udgør 39 øre pr. m 3 vand i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017, og 19 øre pr. m 3 vand i perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2020.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 10, har virkning for søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet efter lovens ikrafttræden.

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00067 Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Forslag til. 1 I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007, foretages følgende ændringer:

Forslag til. 1 I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder 1 (afgift til drikkevandsbeskyttelse) 1 I lov om vandforsyning

Læs mere

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger.

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13. Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) til

Forslag. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13. Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) til Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning, lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Sendt pr. mail til: mst@mst.dk med cc til mehch@mst.dk Vedr.: j.nr. MST-1210-00041. KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar til udkast

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse 1 Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Grundlag Siden 1996 er en del af provenuet fra afgiften på bekæmpelsesmidler (pesticidafgiften), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Høringsnotat Vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

Høringsnotat Vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om jordvarmeanlæg NOTAT Erhverv J.nr. 001-10205 Ref. mehch Den 18. november 2013 Høringsnotat Vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Bekendtgørelsesudkastet blev sendt i offentlig høring den 25. september

Læs mere