11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2"

Transkript

1 Frederikssund kommune Torvet Frederikssund 11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr Vedr. j.nr påbud om at afvikle råstofgraven på matr. nr. 19 f og 3 a Græse by beliggende Hørupvej 2, 3600 Frederikssund I anledning af kommunens skrivelse af 28. september d.å. til Ryegård Grusgrav, CVR nr v/jan Jacobsen skal jeg herved meddele, at jeg nu har afholdt møde med Jan Jacobsen og gennemgået ovenstående sag. Indledningsvis skal jeg oplyse, at min klient, Jan Jacobsen, i 2011 erhvervede ejendommen matr. nr. 19 f og 3 a Græse samt virksomheden Ryegård Grusgrav, CVR nr af sin far, Gunnar Jacobsen i Min klient, Jan Jacobsen, var af den opfattelse, at virksomheden Ryegård Grusgrav, CVR nr , havde en landzonetilladelse til at tilkøre og videresælge råstoffer fra ejendommen. Efter en gennemgang af sagen viser det sig, at en sådan tilladelse ikke foreligger, idet Naturklagenævnet ved afgørelse af 3. maj 2005 stadfæstede Frederikssund kommunes afgørelse, hvorefter kommunen fandt, at omlastestationen blot kunne placeres et andet sted. Det kan herefter konstateres, at kommunen har undladt at reagere over, at virksomheden fortsatte og først ved skrivelse af 25. maj d.å. gjorde min klient opmærksom på, at den oprindelige tilladelse til indvinding af grusgravningsmaterialer udløb i 2002, og at den bestående virksomhed med at tilkøre og videresælge råstoffer fra ejendommen ikke var lovlig. På vegne af min klient skal jeg derfor ansøge om, at kommunen meddeler landzonetilladelse med efterfølgende annoncering og nabohøring til at

2 fortsætte den nuværende virksomhed under nærmere bestemte vilkår som nedenfor anført. Til støtte for at kommunen bør godkende min klients anmodning om landzonetilladelse skal jeg anføre følgende forhold: 1. De hensyn som i 2004 fik Frederikssund kommune, nemlig at den forøgede trafikbelastning og støvgener næppe kan tillægges betydning i dag, idet der nu gennem 8 år fra de dengang hørende foreninger og personer ikke er kommet indsigelser mod den fortsatte drift af virksomheden. 2. Frederikssund kommunes passivitet i sagen bør også komme virksomheden til gode, idet det vil føles meget urimeligt, at kommunen efter 8 års passivitet med kort varsel lukker virksomheden. 3. Kommunens afgørelse er i strid med almindelige forvaltningsretlige grundprincipper, idet kommunens afgørelse ikke er begrundet års upåtalt virksomhed bør ikke kunne stoppes uden fyldestgørende begrundelse, og da slet ikke på et tidspunkt, hvor alle arbejder for at skabe private arbejdspladser. 5. Eventuelle gener fra omkringboende vil kunne begrænset meget ved fastsættelse af begrænsede åbningstider. Skulle kommunen komme til det resultat, at man ikke kan imødekomme min anmodning om landzonetilladelse, skal jeg subsidiært på vegne af min klient anmode om, at de i kommunens skrivelse af 28. september d.å. fastsatte tidsfrister forlænges. Til støtte for dette synspunkt kan jeg anføre følgende: 1. Min klient vurderer, at der i den tidligere grusgrav i dag henligger materialer, der skal sorteres og videresælges, og at disse materialer repræsenterer en værdi på ca. kr , Min klient vurderer, at disse materialer ikke kan videresælges førend til foråret, hvor min klient normalt plejer at sælge sådanne materialer til private personer, der afhenter materialerne i mindre lastbiler, varevogne eller personbiler med trailere. 3. De støvgener og støjgener som nogle enkelte beboere har følt sig generet af tidligere, er væsentlig reduceret derved, at omsætningen i min klients virksomhed er ca. 50% af, hvad der tidligere omsattes for i virksomheden.

3 Såfremt man ønsker yderligere oplysninger tilstillet, er jeg såvel min klient som jeg selvfølgelig til disposition for et personligt møde med kommunens repræsentanter. med venlig hilsen Leif Erlandsen ryegård. skrivelse

4 Advokatfirma LEIF ERLANDSEN Vester Voldgade København V Frederikssund kommune plan og miljø Torvet Frederikssund att. Bent Kjær Hansen benth(&frederikssund.dk 23. april 2013 sekr.: Tove Lundgren Vedr. ejendommen Hørupvej 2, 3600 Frederikssund Til brug for kommunens behandling af min klients ansøgning om landzonetilladelse på ovennævnte ejendom skal jeg herved fremkomme med svar på de af kommunens ønskede oplysninger, idet jeg kan oplyse følgende: Leif Erlandsen Advokat møderet for højesteret Niels Erlandsen Advokat møderet for landsret Tlf.: Fa: Giro: Bank: advokaterlandsen.dk Kontortid: mandag-torsdag kl fredag kl På vedlagte kort er dcr med sort indtegnet det areal, som vil blive anvendt til omladestation, 2. Åbningstiderne vil være fra mandag til fredag fra kl. 06,00 kl. 15, Det skønnes, at de mængder, der vil blive bortkørt, på årsbasis udgør m3. 4. Det skønnes, at det kræver 2-2,5 biler pr. arbejdsdag baseret på 251 arbejdsdage årligt. Afslutningsvis kan jeg oplyse, at "Ryegaard grusgrav" kræver, at de biler, der transporterer materialet, skal være indrettet efter EU 5 norm eller være udstyret med partikelfiltre, så de kan køre i Københavns kommunes miljøzone. Såfremt kommunen ønsker yderligere oplysninger tilstillet, er såvel min klient som jeg til disposition herfor. Leif Erlandsens Ejendomsadministration Tlf.: Fa: Giro: advokaterlandsen.dk Kontortid: mandag-torsdag kl fredag lukket ryegaard \ Dansk *IQ/Danske BOLIGadvokater

5 4

6 d*

7 (g ADVOKAT ElRMALEIF ERLANDSEN Frederikssund kommune Byggeri & Natur Torvet Frederikssund Att. Karsten Jakobsen 20. november 2013 sekr.: Tove Lundgren j.nr Vedr. ejendommen Hørupvej 2, 3600 Frederikssund tilladelse til omlasteplads I fortsættelse af kommunens mail af 8. november og 12. november d.å. skal jeg herved meddele, at jeg nu har afholdt møde med min klient og gennemdrøftet sagen med ham. Indledningsvis skal jeg anmode om, at sagen bliver behandlet af det nyvalgte politiske udvalg idet jeg finder det forkert, at det er det gamle udvalg, der skal se på sagen, det bør være det nye udvalg. Dette ønske begrunder jeg med, at Frederikssund kommune siden afslaget i 2004 har accepteret aktiviteterne på omlastepladsen, og handlet med virksomheden. I perioden 1/ og frem til dato har Frederikssund kommune fortsat handlet med min klient, og der er udstedt 22 fakturaer til Frederikssund kommune, der i alt har beløbet sig til kr ,88, og den mængde materialer, der er købt, udgør 990,48 tons (udskrift af bogholderi og vejesedler vedlægges) Da Frederikssund kommune tilsyneladende har et behov for at have en forretningsmæssig forbindelse med virksomheden, finder jeg det rigtigst, at det må være det nye udvalg, der skal træffe bestemmelser om, hvorvidt omlastepladsens aktiviteter skal fortsætte. Som supplement til det materiale, der skal forelægges for udvalget, mener jeg, at følgende oplysninger bør vedlægges indstillingen til det politiske udvalg: Min klient har siden 1986 arbejdet sammen med sin far, Gunnar Jacobsen, med udvinding af grus på ejendommen Ryegård. Leif Erlandsen Advokat Møderet for højesteret Niels Erlandsen Advokat Møderet for landsret advokaterlandsen dk Valby Høffdingsyq 34, Valby Telefon Frederikssund Havnegade 21, Frederikssund Telefon Kontortid Man - tors kl Fre kl Giro Bank Ejendomsadministration Telefon Giro Kontortid Man - tors kl Fredag lukket 0:nske 130LIGddvekater

8 ADVOKATEIRMALEIF ERLANDSEN I 2002 ophører gravetilladelsen og endskønt der er store mængder af grusmaterialer bliver ejendommen ikke udlagt som graveområde i den nye råstofplan, hvilket primært skyldes at der på arealet er en del kæmpehøje. I forbindelse med udarbejdelse af råstofplan 2012 bliver der for Ryegård udarbejdet en miljøscreening. Af denne screening fremgår det, side 6 foroven, under afsnittet om trafik, at nye arealudlæg vil ikke indvirke væsentligt på trafikafviklingen eller trafikbelastningen, ligesom et evt. nyt arealudlæg ikke vil indvirke væsentligt på trafikstøjen (fotokopi af miljøscreening vedlægges). Disse oplysninger fra miljøscreeningen bør indgå i det nye udvalgs vurdering af sagen. Når det af rapporten fremgår, at grusgravning ikke vil indvirke væsentligt, vil generne fra omlastepladsen påvirke endnu mindre og kan således ikke være til hinder for en landzonetilladelse. Dertil kommer at i perioden fra 2002 og frem til dato har der heller ikke været klager over støj og trafikbelastning fra omlastepladsen, hverken fra beboere i Hørup eller i Græse. Den omstændighed at virksomheden uden egentlig tilladelse har fået lov at fortsætte uden at man fra Frederikssund kommune har grebet ind i perioden fra 2002 til 2012 bør også tale for, at kommunen giver min klient den ansøgte landzonetilladelse. Dette skal også ses sammen med, at i luftlinie fra min klients virksomhed ligger vognmand Kaj Kjærs grusgrav, ca. 300 m mod øst. Det forekommer som om almindelige grundsætninger om lighed for loven ikke overholdes, når 2 så tætliggende virksomheder behandles så forskelligt. Som et sidste argument for, at landzonetilladelse bør gives, skal jeg anføre, at min klient, endskønt han siden 1986 har arbejdet i virksomheden, først erhverver denne fra sin far den 1/ Såvel min klient som køber som hans far som sælger oplyser begge, at de var af dem opfattelse, at alle tilladelser var i orden, hvilket bestyrkes af at virksomheden gennem så mange år handlede med Frederikssund kommune.

9 ERLANDSEN Dertil kommer også, at min klient har investeret i diverse maskiner, der er nødvendige for virksomhedens drift, og dette er selvfølgelig sket på aftaler, der rækker ca. 4-5 år frem i tiden. Såfremt virksomheden derfor stoppes nu, vil dette give min klient et betydeligt tab. Vedrørende trafik til og fra virksomheden oplyser min klient, at der pr. år omsættes ca m3, hvilket svarer il 1,79 lastbillæs pr. arbejdsdag. I praksis leveres derfor 8-9 lastbillæs til grusgraven om ugen, samlet på en dag. Min klient anslår, at der i gennemsnit er afhentninger pr. dag, hvor 3-4 afhentninger er mindre lastbiler og 7-8 er personbiler med trailere. Fra d.d. og frem til april er der meget lidt aktivitet i virksomheden, idet omsætningen er i forårs- og sommermånederne. Jeg skal derfor på ny ansøge om, at der gives min klient landzonetilladelse, idet jeg ikke kan se, hvilke hensyn der skulle tale imod en sådan tilladelse. Virksomheden er beliggende i bunden af det tidligere grusgravområde, hvilket medfører at der er en naturlig forhindring af støj og støv fra virksomheden, da der heller ikke er kommet nogen klager fra omkringboende, må dette skyldes, at forholdene er ideelle til en omlastestation. Såfremt udvalget ønsker yderligere oplysninger tilstillet, er vi selvfølgelig til disposition herfor, ligesom udvalget måske også burde besigtige området, således at man derved har et mere fyldestgørende grundlag for at træffe sin afgørelse. Meld venlig hilsen eif Erlari Frederikssund kommune

10 Liselotte Knudsen N.) C.) 1 g -,, en Fra: Charlotte Guldager - danbolig Solrød > Sendt: 21. november :43 Til: Liselotte Knudsen Emne: SV: Skovvej 9, Havdrup Vedhæftede filer: Scannet på en multifunktionel Xero-maskine001.pdf Hej Liselotte, Vedhæftet returnerer jeg refusionsopgørelsen underskrevet af sælger. Jeg hører gerne når refusionssaldoen udlignes og det resterende af det tilbageholdte beløb frigives. Med venlig hilsen danbolig ti+imarocjz MIO Nk»ClItA Charlotte Guldager Salgskoordinator danbolig Solrød Solrød Strandvej Solrød CVR: Tlf.: Fra: Liselotte Knudsen Sendt: 19. november :30 Til: danbolig Solrød Emne: SV: Skovvej 9, Havdrup Ok, ja det kan jeg godt se. Jamen så er der hermed et tilrettet udkast. Med venlig hilsen Liselotte Knudsen, sekretær Advokat Niels Erlandsen Høffdingsvej 34, 3., Havnegade 21

11 REFUSIONSOPGØRELSE tw Sælger: Lise Holmen Køber: Stephanie Bauer og Jakob Guldbrandsen Handel om: Skovvej 9, Havdrup Skæringsdato: 1. november 2013 CJ.84 ) C> Ejendomsskat: Ejendomsskat for 2013 betalt af sælger Køber refunderer for 60 dage til sælger kr 2.759,00 Køber ref kr 459,83 Sælger ref Vand: Vand aflæst 1/ m3 sidste aflæsning 38 m3 - forskel 32 m3 Beløb er inkl. moms Sælgers forbrug 32 m3 a kr. 4,375 (vandforbug) kr 140,00 32 m3 a kr. 7,6625 (vandafgift) kr 245,20 32 m3 a kr. 30,- (vandafledning) kr 960,00 Kloakafgift betalt af sælger kr. 562,50 Køber refunderer for 60 dage til sælger kr 93,75 kr 1.438,95 Sælger har betalt kr ,49 + kr.1.620,- kr 2.820,49 Køber skal betale kr 1.381,54 kr 1.381,54 Eierskifteforsikrino: Sælger betaler '/z af tilbud på forsikring kr 6 600,00 Sum kr 1.841,37 kr 6.600,00 Saldo køber til gode kr 4.758,63 Balance kr 6.600,00 kr 6.600,00 den ' /// 2013 den som sælger som køber 2013 Lise Hcumen Stephanie Bauer den som køber 2013 Jakob Guldbrandsen

12 0 0 - CD 3 i Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård i Frederikssund Kommune Råstofplan 2012

13 Milloscreening af graveområde D3, Ryegård Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård Dette notat udgør en miljøscreening af forslag til nyt graveområdet D3, Ryegård i forbindelse med miljøvurdering af Råstofplan 2012, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer'. Miljøscreeningen har til formål at afklare hvilke miljøparametre, der kunne blive påvirket væsentligt, hvis det nye graveområde optages i Råstofplan Resultatet af miljøscreeningen vil således afdække om 'udlægning af et nyt graveområde D3, Ryegård forventes at kunne få en så væsentlig indvirkning på miljøet, at det udløser krav om en miljøvurdering i henhold til ovennævnte lov. Beskrivelse af området Forslag til det nye område omfatter ca. 9 hektar beliggende på matr. nr. 3a, Græse By, Græse (Figur 1 og 2) mellem Frederikssund og Slangerup i Frederikssund Kommune. Området tilhører Ryegård, Hørupvej 2, 3600 Frederikssund. Ejer af arealet har i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan 2012 foreslået, at området udlægges til graveområde. Ejer har vurderet at grusforekomsten på det ansøgte område er ca m 3. Figur 1. Forslag til nyt graveområde D3, Ryegård. Figur 2. Forslag til nyt grayeornråde D3. Ryegård. (Matilketkort OKMS). 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 936 af af lov om miljovurdering af planer og programmer 2

14 Miljoscreenng af graveområde D3, Ryegård 1-91-Z3M n 1, Resultat af screeningen Miljøscreeningen fremgår af bilag 1. Screeningen viser, der ligger et fortidsminde inden for det areal, som ønskes udlagt som graveområde og et i fortidsminde i umiddelbar nærhed, hvor beskyttelseszonen omfatter en del af det foreslåede graveområde (figur 3). Området er udpeget som værdifuldt landskabsområde i Frederikssund Kommunes Kommuneplan , og ligger på kanten af Skovbakken Danshøj, som er en 48 m høj bakke med et fredet fortidsminde (figur 3, 4 og 5). På baggrund af screeningen vurderes det, at såfremt arealet udpeges som graveområde D3, Ryegård vil det medføre væsentlig indvirkning på landskab og kulturmiljø. På den baggrund vurderes det, at såfremt området skal udpeges som graveområde i Råstofplan 2012, skal der udarbejdes en miljøvurdering. Figur 3. Fortidsminder og fortidsmindebeskyttelses-zone samt forslag til nyt graveområde D3, Ryegård. AlEs~e,t7"4" Q. bo, Figur 4. Værdifuldt landskab og værdifuldt kulturlandskab samt forslag til nyt graveområde D3, Ryegård. i90.1,- 11 Figur 5. Beliggenhed af det ønskede graveområde D3. Ryegård nær Skovbakken Danshoj, som har et fredet fortidsminde på toppen. 3

15 Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård Bilag 1 Miljøscreening Screening af om udpegning af arealet som graveområde D3, Ryegård vil få en så væsentlig indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering. Miljøscreening Miljøparametre Ikke releva nt Forhold, de r bo r vu rderes $P. a, Tao.(% 5 a> 0 u_ > Bemærkninger Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Drift af graveområder samt transport til og fra grusgravene kan medføre indendørs stojbelastning for beboere tæt på området. Det nye arealudlæg er landbrugsareal beliggende i landzone med spredt bebyggelse. Nærmeste bymæssige bebyggelse er Græse ca. 600 m nordvest for området. Nærmeste fritliggende ejendomme er Horupvej nr. 2 og nr. 2a (ca. 80 m ost for) og Græsedalen nr. 1 og nr. 2 (ca m nordvest for). Sundhedstilstand Støjbelastningen vil blive reguleret i råstoftilladelserne, som vil stille vilkår om at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier bliver overholdt. Tilladelsen vil typisk stille krav til indretning og drift af grusgraven, således at eventuelle negative påvirkninger kan afværges. Påvirkning vurderes derfor ikke at være væsentlig. Støj og støv fra råstofindvinding kan potentielt påvirke menneskers sundhed. Det nye arealudlæg vurderes at kunne medføre øget påvirkning fra støv og støj sammenholdt med den aktuelle situation. Begrænsningen af støj og støv reguleres i råstoftilladelseme, hvor der fastsættes vilkår, som skal sikre at befolkningen ikke påvirkes væsentligt. Svage grupper (f.eks. handicappede) Ingen bemærkninger Friluftsliv/rekreative interesser Det nye arealudlæg er ikke udlagt til regionalt friluftsområde i Frederikssund Kommuneplan /ref. 1/. Begrænsninger og gener Råstofindvinding kan give anledning til gener overfor befolkningen i overfor befolkningen nærområdet, herunder støj og støv fra drift og transport og eventuelle gener i forhold til lastbiltrafik (se under sundhedstilstand og trafik-støj). Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) Det nye arealudlæg vurderes ikke at ændre på adgangsforholdene. Arealerne er privatejede landbrugsarealer uden offentlig adgang. Nærliggende Det nærmeste Natura 2000-område er "N136 Roskilde Fjord og Jægerspris naturbeskyttelses- og Nordskov" beliggende ca. 2 km vest for graveområdet fuglebeskyttelsesområder og Forslag til nyt graveområde vurderes ikke at medføre direkte eller indirekte habitatområder påvirkninger af det beskyttede område. Spredningskorridorer Det nye arealudlæg ligger ikke i et område, som er udlagt til biologisk kerneområde eller biologisk spredningskorridor i Frederikssund Kommuneplan /ref 1/. Naturbeskyttelse jf. 3 i NBL I Det nye arealudlæg omfatter ikke beskyttet natur /ref.2/. Planteliv Det nye arealudlæg er et landbrugsareal. Der vurderes ikke at være værdifuld I botanik tilknyttet arealet Dyreliv If Det nye arealudlæg er et landbrugsareal. Der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv tilknyttet arealet Sjældne, udryddelsestruede Se ovenfor under planteliv og dyreliv el. fredede dyr, planter el. naturtyper Grønne områder 1 i Det nye arealudlæg anvendes til landbrugsformål. Skovrejsning/ Det nye arealudlæg er landbrugsarealer, der er beliggende I et område, hvor skovnedlæggelse skovrejsning er uønsket /ref. 1/. 4

16 Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård Miljoscreening Miljøparametre Ikke relevant Forhold, de r bø r vu rderes Q) a> 01) <Y> 'd ()) 5 a> -E. D 0'3 u_ > Bemærkninger Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg Jordforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Det nye arealudlæg er udlagt til værdifuldt landskabsområde i Frederikssunds Kommuneplan /ref. 1/ (se figur 4). Området ligger på kanten af Skovbakken Danshoj, som er en 48 m hol bakke med et fredet fortidsminde. Det nye arealudlæg er beliggende i et stort sammenhængende landskab, der vurderes så værdifuldt, at påvirkning af landskabet vurderes som væsentlig. Det nye arealudlæg er ikke udlagt til geologisk interesseområde landskabsområde i Frederikssunds Kommuneplan /ref. 1/. X Det nye arealudlæg omfatter ikke V1- og V2-kortlagte arealer /ref. 2/. 1 Det nye arealudlæg vurderes ikke at medføre risiko for forurening af jorden, Såfremt olie og kemikalier opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler. Der vil ifm. råstofindvinding være behov for at flytte overjord inden selve råstofressourcen kan udnyttes. Overjorden forbliver indenfor området evt. i form af afskærmende stojvolde. Efter endt råstofudnyttelse anvendes overjorden til efterbehandling. Overjorden forventes at være uforurenet, idet der er tale om I landbrugsjord. Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Der udledes ikke vand fra graveområdet. Det nærmeste vandløb er Græse Å ca. 80 m syd-sydost for området. Hensynet til vandløbet indgår i råstoftilladelseme. Udledning af spildevand 1Der udledes ikke spildevand fra graveområdet Grundvandsforhold Risiko for forurening af grundvandsressourcen Hele området er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Den sydlige del af området er desuden beliggende i nitratfolsomt indvindingsområde /ref. 2/. Det nye graveområde vurderes ikke at påvirke grundvandsressourcen (se nedenfor). Råstofindvinding over grundvandspejl påvirker ikke grundvandet Effekter af gravning under grundvandspejl er belyst i Miljøstyrelsens projekt nr. 526, hvor det konkluderes det, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere tids gravning. Der vil i kommende råstoftilladelser blive stillet vilkår til indretning og drift således at indvindingen ikke medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen og de nærliggende recipienter, og således sikre, at der ikke sker en væsentlig indvirkning på grundvandsressourcen. Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Luftforurening fra entreprenørmaskiner og lastbiler kan påvirke menneskers sundhed ved udledninger af især NO og partikler. Indvinding vil foregå i åbent land, hvor der vil ske en opblanding og stor fortynding af de udledte stoffer og dermed vil luftkvaliteten ikke blive påvirket væsentligt. Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i forbindelse med gravearbejdet, sortering og transport af sand og grus fra råstofgravene. Begrænsning af støvgener reguleres i råstoftilladelsen og påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig. Se ovenfor. Støj Vibrationer Graveområdet vurderes at kunne medføre øget påvirkning fra støj sammenholdt med den aktuelle situation. Stojbelastningen vurderes ikke at være væsentlig. De beboere, der bor tæt på grusgravene, vil kunne blive påvirket af gener fra entreprenørmaskiner, lastbiler og lign. Stojbelastningen vil blive reguleret i råstoftilladelsen, som vil stille vilkår om tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier bliver overholdt (se også trafik og indendørs støjbelastning). Se ovenfor under støj.

17 Miljoscreenng af graveområde 03, Ryegård CrJ Ns) C 7. Miljøscreening Miljøparametre Ikke relevant Fo rho ld, de r bo r vu rderes a> 017 " rv LL > Bemærkninger co Trafikafvikling/belastning Det nye arealudlæg vil ikke indvirke væsentligt på trafikafviklingen eller trafikbelastningen. Støj Den trafik, der genereres som følge af råstofindvindingen, vil lokalt medfore en stigning i lastbiler på Hørupvej, hvor der forventes ind- og udkørsel fra en eventuel råstofgrav, samt på de tilstødende mindre veje, der fører til det overordnede vejnet. Afstanden til Frederikssundsvej (Hovedvej 211) er ca. 2,5 km. I Det nye arealudlæg vil ikke indvirke væsentligt på trafikstøjen. Energiforbrug - Sikkerhed Der forventes ind- og udkørsel fra en eventuel råstofgrav til Hørupvej. Afstanden til det overordnede Frederikssundsvej (Hovedvej 211) er ca. 2,5 km. Ruten mellem graveområdet og det overordnede vejnet forløber gennem tæt bebyggede områder (Græse By). En forøgelse af trafikmængden som følge af grusgravning vil være begrænset set i forhold til belastningen fra den øvrige trafik Råstofindvinding bruger energi bl.a. til transport på lastbiler til og fra grusgraven. Forbruget vurderes dog at være begrænset regionalt set Etablering af en råstofgrav vurderes ikke at medføre væsentlige ændringer i trafiksikkerheden. Risiko for ulykker Etablering af en råstofgrav vurderes ikke at medføre væsentlige ændringer i risikoen for ulykker. 12:11=121=1 Påvirkning af klima Oversvømmelsesrisiko pga. øget nedbør Vandstandsændringer [21=7 Kulturhistoriske værdier, fredede eller bevaringsværdige bygninger Fredede områder CO 2-udledningen som følge af en eventuel ny råstofgrav vurderes lokalt at stige, men påvirkning af klima vurderes ikke at være væsentlig. Øget nedbør vurderes ikke at påvirke råstofgrave. Det nye arealudlæg vurderes ikke at medføre permanente vandstandsændringer. Hensynet til beskyttede ånære lavbundsarealer indgår i råstoftilladelsen. Det nye arealudlæg ligger i et område, som er udpeget som kulturhistorisk værdifuldt i Frederikssund Kommuneplan /ref. 1/ (se figur 4). Fortidsminderne i og omkring det nye arealudlæg er kulturhistoriske spor, som gør området til at værdifuldt kulturmiljø. Det nye arealudlæg omfatter ikke fredede eller bevaringsværdige bygninger / ret 3/. Det nye arealudlæg er ikke omfattet af fredninger /ref. 2/. Beskyttede diger Fortidsminder Kirker Ressourcer og affald Arealforbrug Der ligger et beskyttet dige i skel til det nye arealudlæg /ref. 2/. Diger er omfattet af beskyttelse i Museumsloven og påvirkning af digerne kræver dispensation. Hensynet til det beskyttede dige indgår i råstoftilladelsen. Det vurderes at være muligt at drive råstofindvinding uden at beskadige diget. Der ligger to fredede fortidsminder henholdsvis inden for og umiddelbart op til det nye arealudlæg /ref. 2/ (se figur 3). Fortidsminderne og en 100 m beskyttelseszone fra fortidsmindets kant er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Hensynet til fortidsminder indgår i de enkelte råstoftilladelser. Det vurderes at være muligt at drive råstofindvinding uden at beskadige fortidsminderne. Råstofindvinding er en midlertidig aktivitet og fortidsmindet vil stadig være synligt efter endt gravning. Det nye arealudlæg omfatter ikke kirkebyggelinjer eller kirkeomgivelseszonen / ret 2/. Det nye arealudlæg dækker ca. 9 hektar. Energiforbrug Vandforbrug Råstofindvinding bruger energi bl.a.. til drift af maskiner. Forbruget vurderes dog at være begrænset regionalt set. Der forventes ikke vandforbrug ifm. Råstofindvindingen. 6

18 Miliascreening af graveområde D3, Ryegård ol g.) cad Miljøscreening Miljoparametre Produkter, materialer og råstoffer Ikke releva nt Forhold, der bør vu rderes Q.) 22 - CD - to EL) ow E 2 0 > Bemærkninger Der forventes indvinding af sand og grus. Kemikalier, miljøfremmede stoffer Forbruget af kemikalier ifm. med råstofindvinding omfatter primært forbrug af olieprodukter til køretøjer. Håndtering og opbevaring reguleres i de enkelte råstoftilladelser. Affald, genanvendelse ffill1(11=ii Der vurderes ikke at fremkomme væsentlige affaldsmængder ifm. råstofindvinding. Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af eventuelt affald reguleres i de enkelte råstoftilladelser. Arkitektonisk udtryk Ingen bemærkninger Kystnærhedszone og -profilet Graveområdet ligger indenfor kystnærhedszonen ca. 2,5 km fra kysten (se figur 4). Kystnærhedszonen skal friholdes fra bebyggelse og anlæg i henhold til planloven. Etablering af en råstofgrav i kystnærhedszonen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af kystnærhedszonen. Lys og/eller refleksioner Ingen bemærkninger 1] Kriminalitet Ingen bemærkninger Brand, eksplosion, giftpåvirkning Ingen bemærkninger socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Ingen bemærkninger Påvirkning af erhvervsliv Det nye arealudlæg er et landbrugsareal. Det nye arealudlæg vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af erhvervslivet i forhold til den eksisterende situation. Ref. 1. Ref. 2. Ref. 3. Kommuneplan for Frederikssund Kommune. Danmarks Miljoportal - Kulturarvstyrelsen. Fredede og bevaringsværdige bygninger - 7

19 RIR. 9 Af, /# * è#4 1' "IL N., 4imi ' ebb."%, /*'Ør. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Koncern Miljø Regionsgården Kongens Vænge Hillerød Tlf / wvinkregionh.dk

20 16/11/ Ryegaard Grusgrav Faktura» Debitorer/kunder» Debitorkontokort Frederikssund Kommune Valuta: Omregnet ;] ti 4 -r. k1 0'5 liogført Type Dato Bilag Faktura Tekst 4 <-2 <-C2 <-2 Beløb (DKK) Faktura , , Faktura , , Kreditnota , , Faktura 2.655, , Faktura , , indbetaling , , Indbetaling Frs.Kommune , , Faktura 2.788, ,50 Saldo Valuta <-12 4< Faktura 3.148, , Faktura 2.989, , Indbetaling Frs.Kommune , , Indbetaling Frs.Kommune , ,13 4 a, 21: Indbetaling Frs. Kommune , , Faktura 4.021, , Faktura , , < Frs.kommune indbetalt , , Frs.kommune indbetalt , , Faktura , , Faktura 450, , < Faktura 2.692, , Kreditnota , ,88 ( Faktura 3.365, , indbetaling frs.kommune , ,76 -a, Vej og Park indbetalt , , Frs.Kommune indbetalt -450, , > Faktura 663, , Faktura 1.461, , Vej og park fr.sund indbetalt , , Vej og park indbetalt???? -673, , (3, Vej og park indbetalt -663, , Faktura 1.461, , Faktura 3.058, ,25 4 -> 2969 Vej og Park indbetalt , , Vej og park indbetalt , , Vej og Park indbetalt ,75 0,00 Il> < Faktura 4.704, , < Faktura 8.340, ,38 4 < Faktura 1.461, , https://secure.e-conomic.corn/secure/g enerelt/dataeditasp?forri2121&ops= &sortb 1&Search=&Search2= &type=deb&nr= &wduta- &k.. 1/2

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af Kommuneplantillæg 7 for Syddjurs Klimatilpasningsplan 2014. Afgørelse På baggrund af oplysninger i Bilag 1 afgør Natur

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7.

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommune-planlægningen,

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord.

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Screening Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Fastlægger planen rammerne for fremtidige projekter, der er

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Beskrivelse af planforslaget Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan 77 gældende for campingplads på Sofiesminde allé 1.

Beskrivelse af planforslaget Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan 77 gældende for campingplads på Sofiesminde allé 1. By og Landskab, Plan Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/82851 Dok.id.: Sagsbeh.: Chrkr Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan 3.45 for campingplads på Sofiesminde allé 1, Øst Ifølge lov om miljøvurdering

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 6 BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder Parker, græsarealer, støjvolde, stier, skov, hegn, mark, herunder adgang til

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Winthersminde erhvervsområde etape 1 og 2 i Ishøj Kommune

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Winthersminde erhvervsområde etape 1 og 2 i Ishøj Kommune Ikke relevant Negativ Neutral Positiv Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Winthersminde erhvervsområde etape 1 og 2 i Ishøj Kommune Skema til screening for at afdække behovet for en miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 06.30 for en del af Kregme Lokalcenter Dato februar 2016 Deltagere ved screeningsmøde Pernille Meyling og Jørgen

Læs mere

SCREENINGSRAPPORT December 2014

SCREENINGSRAPPORT December 2014 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 12-12-2014 Sagsnr.: 14/22444 Dok nr.: 24 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 82 OMRÅDE MELLEM NYGADE OG LAVGADE, AABENRAA SCREENINGSRAPPORT December 2014 Lokalplangrundlag og

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplantillæg nr. 20 for Kregme Lokalcenter Dato Februar 2016 Deltagere ved screeningsmøde Pernille Vitt Meyling

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 Område til solcelleanlæg ved Haderupvej i Hadsund Syd GST Kommuneplantillæg 6 Baggrund

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.01 for butikker i Nørregade Nord Dato april 2010 Deltagere ved screeningsmøde Inge Hansen,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Mindre betydende. Væsentlig. Sæt. Sæt + -

Mindre betydende. Væsentlig. Sæt. Sæt + - Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 ændret anvendelse og præcisering af

Læs mere

FORSLAG Faxe Kommune

FORSLAG Faxe Kommune FORSLAG TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2012-2015 (HØRINGSFORSLAG) Kloakering i det åbne land: Køgevej/Sanderhusvej, Teestrup Nedenvej og enkeltejendomme tæt på eksisterende kloakledning. April 2014. INDHOLD

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 049 og kommuneplantillæg nr. 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup.

Forslag til lokalplan nr. 049 og kommuneplantillæg nr. 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 049 og kommuneplantillæg nr. 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup. Dato: November

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune v/lone Pedersen Teknik & Miljø Rådmand Mariann Nørgaard Ledelsessekretariat Udviklings- og adm. chef Frede Aagren Direktør Christian Bjerg

Læs mere

Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9

Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9 Intern høring Plan & Byg Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9 Acadre 13-4271 Intern høring af screening for lov om miljøvurdering af planer og programmer ( 4, stk. 3) Ringsted Kommune, Plan

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr Boliger i tilknytning til herberget Pensionatet.

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr Boliger i tilknytning til herberget Pensionatet. Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 5.46 Boliger i tilknytning til herberget Pensionatet. Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og

Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og naturplaner Den regionale udviklingsplan Råstofplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 085 for ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole Dato: November 2015

Forslag til lokalplan nr. 085 for ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole Dato: November 2015 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 085 for ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole Dato: November 2015 Sagsbehandler: prybo

Læs mere

By og Landskab, september Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014.

By og Landskab, september Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014. By og Landskab, september 2014 Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014. Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 - Boliger

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Bilag 3 Screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bilag 3 Screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer Ikke relevant Ikke væsentligt Indgår allerede Bør undersøges Bilag 3 Screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer Klokkergården Fjernvarmeforsyning Tjekliste/screening vedr. miljøvurdering

Læs mere

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 Billede ind i bølgen (grønne farver), som klimatilpasningsplan FORSLAG TIL Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 Indhold Bilag A Affaldsmængder for husholdningsaffaldet

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 27 og lokalplanforslag 10.09 og forslag til tillæg 3 til OSD redegørelsen. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr.

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering kommune By og Landskab, Plan Dato: 15. oktober 2014 Sagsnr.: 14/32541 Dok.id.: Sagsbeh.: krish Screening for miljøvurdering Lokalplanforslag nr. 4.14 Orø Havn og Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 I

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 032 Jægerspris Kraftvarme Dato: 07. måned 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 015861-2009 Dok. nr.:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan Dato: 5. januar 2015

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan Dato: 5. januar 2015 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan 2013-2025 Dato: 5. januar 2015 Sagsbehandler: Rerst J.nr.: 01.02.03.-P16-1-13

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Alslev, Varde Kommune

Alslev, Varde Kommune Alslev, Varde Kommune 1 Ansøgning om graveområde Styrup A/S Anlæg har fremsendt forslag til graveområde på matr.nr. 8a, 14e og 9cx Alslev By, Alslev. Området ligger 1 km sydøst for Alslev og 5 km sydvest

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Etablering af solenergianlæg Etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Maj 2015 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Forslag til tillæg nr.009 til kommuneplan 2013 for besøgsgård ved Svanholm Gods Nyt rammeområde LL. 5.1.

Forslag til tillæg nr.009 til kommuneplan 2013 for besøgsgård ved Svanholm Gods Nyt rammeområde LL. 5.1. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til tillæg nr.009 til kommuneplan 2013 for besøgsgård ved Svanholm Gods Nyt rammeområde LL. 5.1. Dato: 1.5.2014

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Bilag 3 Screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Fjernvarmeforsyning

Bilag 3 Screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Fjernvarmeforsyning Ikke relevant Ikke væsentligt Indgår allerede Bør undersøges Bilag 3 Screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Fjernvarmeforsyning Tjekliste/screening

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Hjørring Kommune har vurderet, at lokalplanen for Vendelbohus på Nørregade i Hjørring ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering.

Hjørring Kommune har vurderet, at lokalplanen for Vendelbohus på Nørregade i Hjørring ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Hjørring Kommune Til berørte myndigheder Team Plan Jørgen Fibigersgade 2 985 Hirtshals Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 3 3 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hirtshals den 22-9-211 Sagsnr.: 1.2.5-P15-1-11

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

Under udarbejdelse endelig udkast til høringssvar fremsendes mandag eftermiddag. Generelt [Tekst indsættes]

Under udarbejdelse endelig udkast til høringssvar fremsendes mandag eftermiddag. Generelt [Tekst indsættes] Struer Kommunes høringssvar vedr. scoping af Forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald Generelt [Tekst indsættes] Bemærkninger til de enkelte afsnit i udkastet:

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Lokalplanens formål er, at give mulighed for etablering af ressourcecenter i de eksisterende bygninger på Ole Rømers vej 7-9 i Sengeløse.

Lokalplanens formål er, at give mulighed for etablering af ressourcecenter i de eksisterende bygninger på Ole Rømers vej 7-9 i Sengeløse. Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan nr. 7.32 for et område ved Ole Rømers vej 7-9 (tidligere Eslau) i Sengeløse samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 SMV Screeningsnotat Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April

Læs mere

SCREENINGSRAPPORT August 2013

SCREENINGSRAPPORT August 2013 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 05.09.13 Sagsnr.: 13/16702 Dok nr.: 31 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 70 SOMMERHUSOMRÅDE VED SKARREV SCREENINGSRAPPORT August 2013 Lokalplangrundlag og miljøscreening Dette

Læs mere

Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser i forbindelse med

Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser i forbindelse med Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser i forbindelse med Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i OSD-Skive Stoholm Indhold og formål: Indsatsplanen for Skive-Stoholm beskriver, hvad der skal

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Den 6. oktober Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Den 6. oktober Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Den 6. oktober 2016 Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 1 Indledning Odsherred Kommune har i samråd med Grundvandsrådet i Odsherred Kommune udarbejdet et forslag til indsatsplan

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan for Helsingør Bykerne og kommuneplantillæg nr. 30

Miljøscreening af forslag til lokalplan for Helsingør Bykerne og kommuneplantillæg nr. 30 1 2 Forhold Forhold Miljøscreening af forslag til lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne og kommuneplantillæg nr. 30 Lokalplanen og kommuneplantillæggets indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold

Læs mere