11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2"

Transkript

1 Frederikssund kommune Torvet Frederikssund 11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr Vedr. j.nr påbud om at afvikle råstofgraven på matr. nr. 19 f og 3 a Græse by beliggende Hørupvej 2, 3600 Frederikssund I anledning af kommunens skrivelse af 28. september d.å. til Ryegård Grusgrav, CVR nr v/jan Jacobsen skal jeg herved meddele, at jeg nu har afholdt møde med Jan Jacobsen og gennemgået ovenstående sag. Indledningsvis skal jeg oplyse, at min klient, Jan Jacobsen, i 2011 erhvervede ejendommen matr. nr. 19 f og 3 a Græse samt virksomheden Ryegård Grusgrav, CVR nr af sin far, Gunnar Jacobsen i Min klient, Jan Jacobsen, var af den opfattelse, at virksomheden Ryegård Grusgrav, CVR nr , havde en landzonetilladelse til at tilkøre og videresælge råstoffer fra ejendommen. Efter en gennemgang af sagen viser det sig, at en sådan tilladelse ikke foreligger, idet Naturklagenævnet ved afgørelse af 3. maj 2005 stadfæstede Frederikssund kommunes afgørelse, hvorefter kommunen fandt, at omlastestationen blot kunne placeres et andet sted. Det kan herefter konstateres, at kommunen har undladt at reagere over, at virksomheden fortsatte og først ved skrivelse af 25. maj d.å. gjorde min klient opmærksom på, at den oprindelige tilladelse til indvinding af grusgravningsmaterialer udløb i 2002, og at den bestående virksomhed med at tilkøre og videresælge råstoffer fra ejendommen ikke var lovlig. På vegne af min klient skal jeg derfor ansøge om, at kommunen meddeler landzonetilladelse med efterfølgende annoncering og nabohøring til at

2 fortsætte den nuværende virksomhed under nærmere bestemte vilkår som nedenfor anført. Til støtte for at kommunen bør godkende min klients anmodning om landzonetilladelse skal jeg anføre følgende forhold: 1. De hensyn som i 2004 fik Frederikssund kommune, nemlig at den forøgede trafikbelastning og støvgener næppe kan tillægges betydning i dag, idet der nu gennem 8 år fra de dengang hørende foreninger og personer ikke er kommet indsigelser mod den fortsatte drift af virksomheden. 2. Frederikssund kommunes passivitet i sagen bør også komme virksomheden til gode, idet det vil føles meget urimeligt, at kommunen efter 8 års passivitet med kort varsel lukker virksomheden. 3. Kommunens afgørelse er i strid med almindelige forvaltningsretlige grundprincipper, idet kommunens afgørelse ikke er begrundet års upåtalt virksomhed bør ikke kunne stoppes uden fyldestgørende begrundelse, og da slet ikke på et tidspunkt, hvor alle arbejder for at skabe private arbejdspladser. 5. Eventuelle gener fra omkringboende vil kunne begrænset meget ved fastsættelse af begrænsede åbningstider. Skulle kommunen komme til det resultat, at man ikke kan imødekomme min anmodning om landzonetilladelse, skal jeg subsidiært på vegne af min klient anmode om, at de i kommunens skrivelse af 28. september d.å. fastsatte tidsfrister forlænges. Til støtte for dette synspunkt kan jeg anføre følgende: 1. Min klient vurderer, at der i den tidligere grusgrav i dag henligger materialer, der skal sorteres og videresælges, og at disse materialer repræsenterer en værdi på ca. kr , Min klient vurderer, at disse materialer ikke kan videresælges førend til foråret, hvor min klient normalt plejer at sælge sådanne materialer til private personer, der afhenter materialerne i mindre lastbiler, varevogne eller personbiler med trailere. 3. De støvgener og støjgener som nogle enkelte beboere har følt sig generet af tidligere, er væsentlig reduceret derved, at omsætningen i min klients virksomhed er ca. 50% af, hvad der tidligere omsattes for i virksomheden.

3 Såfremt man ønsker yderligere oplysninger tilstillet, er jeg såvel min klient som jeg selvfølgelig til disposition for et personligt møde med kommunens repræsentanter. med venlig hilsen Leif Erlandsen ryegård. skrivelse

4 Advokatfirma LEIF ERLANDSEN Vester Voldgade København V Frederikssund kommune plan og miljø Torvet Frederikssund att. Bent Kjær Hansen benth(&frederikssund.dk 23. april 2013 sekr.: Tove Lundgren Vedr. ejendommen Hørupvej 2, 3600 Frederikssund Til brug for kommunens behandling af min klients ansøgning om landzonetilladelse på ovennævnte ejendom skal jeg herved fremkomme med svar på de af kommunens ønskede oplysninger, idet jeg kan oplyse følgende: Leif Erlandsen Advokat møderet for højesteret Niels Erlandsen Advokat møderet for landsret Tlf.: Fa: Giro: Bank: advokaterlandsen.dk Kontortid: mandag-torsdag kl fredag kl På vedlagte kort er dcr med sort indtegnet det areal, som vil blive anvendt til omladestation, 2. Åbningstiderne vil være fra mandag til fredag fra kl. 06,00 kl. 15, Det skønnes, at de mængder, der vil blive bortkørt, på årsbasis udgør m3. 4. Det skønnes, at det kræver 2-2,5 biler pr. arbejdsdag baseret på 251 arbejdsdage årligt. Afslutningsvis kan jeg oplyse, at "Ryegaard grusgrav" kræver, at de biler, der transporterer materialet, skal være indrettet efter EU 5 norm eller være udstyret med partikelfiltre, så de kan køre i Københavns kommunes miljøzone. Såfremt kommunen ønsker yderligere oplysninger tilstillet, er såvel min klient som jeg til disposition herfor. Leif Erlandsens Ejendomsadministration Tlf.: Fa: Giro: advokaterlandsen.dk Kontortid: mandag-torsdag kl fredag lukket ryegaard \ Dansk *IQ/Danske BOLIGadvokater

5 4

6 d*

7 (g ADVOKAT ElRMALEIF ERLANDSEN Frederikssund kommune Byggeri & Natur Torvet Frederikssund Att. Karsten Jakobsen 20. november 2013 sekr.: Tove Lundgren j.nr Vedr. ejendommen Hørupvej 2, 3600 Frederikssund tilladelse til omlasteplads I fortsættelse af kommunens mail af 8. november og 12. november d.å. skal jeg herved meddele, at jeg nu har afholdt møde med min klient og gennemdrøftet sagen med ham. Indledningsvis skal jeg anmode om, at sagen bliver behandlet af det nyvalgte politiske udvalg idet jeg finder det forkert, at det er det gamle udvalg, der skal se på sagen, det bør være det nye udvalg. Dette ønske begrunder jeg med, at Frederikssund kommune siden afslaget i 2004 har accepteret aktiviteterne på omlastepladsen, og handlet med virksomheden. I perioden 1/ og frem til dato har Frederikssund kommune fortsat handlet med min klient, og der er udstedt 22 fakturaer til Frederikssund kommune, der i alt har beløbet sig til kr ,88, og den mængde materialer, der er købt, udgør 990,48 tons (udskrift af bogholderi og vejesedler vedlægges) Da Frederikssund kommune tilsyneladende har et behov for at have en forretningsmæssig forbindelse med virksomheden, finder jeg det rigtigst, at det må være det nye udvalg, der skal træffe bestemmelser om, hvorvidt omlastepladsens aktiviteter skal fortsætte. Som supplement til det materiale, der skal forelægges for udvalget, mener jeg, at følgende oplysninger bør vedlægges indstillingen til det politiske udvalg: Min klient har siden 1986 arbejdet sammen med sin far, Gunnar Jacobsen, med udvinding af grus på ejendommen Ryegård. Leif Erlandsen Advokat Møderet for højesteret Niels Erlandsen Advokat Møderet for landsret advokaterlandsen dk Valby Høffdingsyq 34, Valby Telefon Frederikssund Havnegade 21, Frederikssund Telefon Kontortid Man - tors kl Fre kl Giro Bank Ejendomsadministration Telefon Giro Kontortid Man - tors kl Fredag lukket 0:nske 130LIGddvekater

8 ADVOKATEIRMALEIF ERLANDSEN I 2002 ophører gravetilladelsen og endskønt der er store mængder af grusmaterialer bliver ejendommen ikke udlagt som graveområde i den nye råstofplan, hvilket primært skyldes at der på arealet er en del kæmpehøje. I forbindelse med udarbejdelse af råstofplan 2012 bliver der for Ryegård udarbejdet en miljøscreening. Af denne screening fremgår det, side 6 foroven, under afsnittet om trafik, at nye arealudlæg vil ikke indvirke væsentligt på trafikafviklingen eller trafikbelastningen, ligesom et evt. nyt arealudlæg ikke vil indvirke væsentligt på trafikstøjen (fotokopi af miljøscreening vedlægges). Disse oplysninger fra miljøscreeningen bør indgå i det nye udvalgs vurdering af sagen. Når det af rapporten fremgår, at grusgravning ikke vil indvirke væsentligt, vil generne fra omlastepladsen påvirke endnu mindre og kan således ikke være til hinder for en landzonetilladelse. Dertil kommer at i perioden fra 2002 og frem til dato har der heller ikke været klager over støj og trafikbelastning fra omlastepladsen, hverken fra beboere i Hørup eller i Græse. Den omstændighed at virksomheden uden egentlig tilladelse har fået lov at fortsætte uden at man fra Frederikssund kommune har grebet ind i perioden fra 2002 til 2012 bør også tale for, at kommunen giver min klient den ansøgte landzonetilladelse. Dette skal også ses sammen med, at i luftlinie fra min klients virksomhed ligger vognmand Kaj Kjærs grusgrav, ca. 300 m mod øst. Det forekommer som om almindelige grundsætninger om lighed for loven ikke overholdes, når 2 så tætliggende virksomheder behandles så forskelligt. Som et sidste argument for, at landzonetilladelse bør gives, skal jeg anføre, at min klient, endskønt han siden 1986 har arbejdet i virksomheden, først erhverver denne fra sin far den 1/ Såvel min klient som køber som hans far som sælger oplyser begge, at de var af dem opfattelse, at alle tilladelser var i orden, hvilket bestyrkes af at virksomheden gennem så mange år handlede med Frederikssund kommune.

9 ERLANDSEN Dertil kommer også, at min klient har investeret i diverse maskiner, der er nødvendige for virksomhedens drift, og dette er selvfølgelig sket på aftaler, der rækker ca. 4-5 år frem i tiden. Såfremt virksomheden derfor stoppes nu, vil dette give min klient et betydeligt tab. Vedrørende trafik til og fra virksomheden oplyser min klient, at der pr. år omsættes ca m3, hvilket svarer il 1,79 lastbillæs pr. arbejdsdag. I praksis leveres derfor 8-9 lastbillæs til grusgraven om ugen, samlet på en dag. Min klient anslår, at der i gennemsnit er afhentninger pr. dag, hvor 3-4 afhentninger er mindre lastbiler og 7-8 er personbiler med trailere. Fra d.d. og frem til april er der meget lidt aktivitet i virksomheden, idet omsætningen er i forårs- og sommermånederne. Jeg skal derfor på ny ansøge om, at der gives min klient landzonetilladelse, idet jeg ikke kan se, hvilke hensyn der skulle tale imod en sådan tilladelse. Virksomheden er beliggende i bunden af det tidligere grusgravområde, hvilket medfører at der er en naturlig forhindring af støj og støv fra virksomheden, da der heller ikke er kommet nogen klager fra omkringboende, må dette skyldes, at forholdene er ideelle til en omlastestation. Såfremt udvalget ønsker yderligere oplysninger tilstillet, er vi selvfølgelig til disposition herfor, ligesom udvalget måske også burde besigtige området, således at man derved har et mere fyldestgørende grundlag for at træffe sin afgørelse. Meld venlig hilsen eif Erlari Frederikssund kommune

10 Liselotte Knudsen N.) C.) 1 g -,, en Fra: Charlotte Guldager - danbolig Solrød > Sendt: 21. november :43 Til: Liselotte Knudsen Emne: SV: Skovvej 9, Havdrup Vedhæftede filer: Scannet på en multifunktionel Xero-maskine001.pdf Hej Liselotte, Vedhæftet returnerer jeg refusionsopgørelsen underskrevet af sælger. Jeg hører gerne når refusionssaldoen udlignes og det resterende af det tilbageholdte beløb frigives. Med venlig hilsen danbolig ti+imarocjz MIO Nk»ClItA Charlotte Guldager Salgskoordinator danbolig Solrød Solrød Strandvej Solrød CVR: Tlf.: Fra: Liselotte Knudsen Sendt: 19. november :30 Til: danbolig Solrød Emne: SV: Skovvej 9, Havdrup Ok, ja det kan jeg godt se. Jamen så er der hermed et tilrettet udkast. Med venlig hilsen Liselotte Knudsen, sekretær Advokat Niels Erlandsen Høffdingsvej 34, 3., Havnegade 21

11 REFUSIONSOPGØRELSE tw Sælger: Lise Holmen Køber: Stephanie Bauer og Jakob Guldbrandsen Handel om: Skovvej 9, Havdrup Skæringsdato: 1. november 2013 CJ.84 ) C> Ejendomsskat: Ejendomsskat for 2013 betalt af sælger Køber refunderer for 60 dage til sælger kr 2.759,00 Køber ref kr 459,83 Sælger ref Vand: Vand aflæst 1/ m3 sidste aflæsning 38 m3 - forskel 32 m3 Beløb er inkl. moms Sælgers forbrug 32 m3 a kr. 4,375 (vandforbug) kr 140,00 32 m3 a kr. 7,6625 (vandafgift) kr 245,20 32 m3 a kr. 30,- (vandafledning) kr 960,00 Kloakafgift betalt af sælger kr. 562,50 Køber refunderer for 60 dage til sælger kr 93,75 kr 1.438,95 Sælger har betalt kr ,49 + kr.1.620,- kr 2.820,49 Køber skal betale kr 1.381,54 kr 1.381,54 Eierskifteforsikrino: Sælger betaler '/z af tilbud på forsikring kr 6 600,00 Sum kr 1.841,37 kr 6.600,00 Saldo køber til gode kr 4.758,63 Balance kr 6.600,00 kr 6.600,00 den ' /// 2013 den som sælger som køber 2013 Lise Hcumen Stephanie Bauer den som køber 2013 Jakob Guldbrandsen

12 0 0 - CD 3 i Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård i Frederikssund Kommune Råstofplan 2012

13 Milloscreening af graveområde D3, Ryegård Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård Dette notat udgør en miljøscreening af forslag til nyt graveområdet D3, Ryegård i forbindelse med miljøvurdering af Råstofplan 2012, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer'. Miljøscreeningen har til formål at afklare hvilke miljøparametre, der kunne blive påvirket væsentligt, hvis det nye graveområde optages i Råstofplan Resultatet af miljøscreeningen vil således afdække om 'udlægning af et nyt graveområde D3, Ryegård forventes at kunne få en så væsentlig indvirkning på miljøet, at det udløser krav om en miljøvurdering i henhold til ovennævnte lov. Beskrivelse af området Forslag til det nye område omfatter ca. 9 hektar beliggende på matr. nr. 3a, Græse By, Græse (Figur 1 og 2) mellem Frederikssund og Slangerup i Frederikssund Kommune. Området tilhører Ryegård, Hørupvej 2, 3600 Frederikssund. Ejer af arealet har i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan 2012 foreslået, at området udlægges til graveområde. Ejer har vurderet at grusforekomsten på det ansøgte område er ca m 3. Figur 1. Forslag til nyt graveområde D3, Ryegård. Figur 2. Forslag til nyt grayeornråde D3. Ryegård. (Matilketkort OKMS). 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 936 af af lov om miljovurdering af planer og programmer 2

14 Miljoscreenng af graveområde D3, Ryegård 1-91-Z3M n 1, Resultat af screeningen Miljøscreeningen fremgår af bilag 1. Screeningen viser, der ligger et fortidsminde inden for det areal, som ønskes udlagt som graveområde og et i fortidsminde i umiddelbar nærhed, hvor beskyttelseszonen omfatter en del af det foreslåede graveområde (figur 3). Området er udpeget som værdifuldt landskabsområde i Frederikssund Kommunes Kommuneplan , og ligger på kanten af Skovbakken Danshøj, som er en 48 m høj bakke med et fredet fortidsminde (figur 3, 4 og 5). På baggrund af screeningen vurderes det, at såfremt arealet udpeges som graveområde D3, Ryegård vil det medføre væsentlig indvirkning på landskab og kulturmiljø. På den baggrund vurderes det, at såfremt området skal udpeges som graveområde i Råstofplan 2012, skal der udarbejdes en miljøvurdering. Figur 3. Fortidsminder og fortidsmindebeskyttelses-zone samt forslag til nyt graveområde D3, Ryegård. AlEs~e,t7"4" Q. bo, Figur 4. Værdifuldt landskab og værdifuldt kulturlandskab samt forslag til nyt graveområde D3, Ryegård. i90.1,- 11 Figur 5. Beliggenhed af det ønskede graveområde D3. Ryegård nær Skovbakken Danshoj, som har et fredet fortidsminde på toppen. 3

15 Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård Bilag 1 Miljøscreening Screening af om udpegning af arealet som graveområde D3, Ryegård vil få en så væsentlig indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering. Miljøscreening Miljøparametre Ikke releva nt Forhold, de r bo r vu rderes $P. a, Tao.(% 5 a> 0 u_ > Bemærkninger Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Drift af graveområder samt transport til og fra grusgravene kan medføre indendørs stojbelastning for beboere tæt på området. Det nye arealudlæg er landbrugsareal beliggende i landzone med spredt bebyggelse. Nærmeste bymæssige bebyggelse er Græse ca. 600 m nordvest for området. Nærmeste fritliggende ejendomme er Horupvej nr. 2 og nr. 2a (ca. 80 m ost for) og Græsedalen nr. 1 og nr. 2 (ca m nordvest for). Sundhedstilstand Støjbelastningen vil blive reguleret i råstoftilladelserne, som vil stille vilkår om at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier bliver overholdt. Tilladelsen vil typisk stille krav til indretning og drift af grusgraven, således at eventuelle negative påvirkninger kan afværges. Påvirkning vurderes derfor ikke at være væsentlig. Støj og støv fra råstofindvinding kan potentielt påvirke menneskers sundhed. Det nye arealudlæg vurderes at kunne medføre øget påvirkning fra støv og støj sammenholdt med den aktuelle situation. Begrænsningen af støj og støv reguleres i råstoftilladelseme, hvor der fastsættes vilkår, som skal sikre at befolkningen ikke påvirkes væsentligt. Svage grupper (f.eks. handicappede) Ingen bemærkninger Friluftsliv/rekreative interesser Det nye arealudlæg er ikke udlagt til regionalt friluftsområde i Frederikssund Kommuneplan /ref. 1/. Begrænsninger og gener Råstofindvinding kan give anledning til gener overfor befolkningen i overfor befolkningen nærområdet, herunder støj og støv fra drift og transport og eventuelle gener i forhold til lastbiltrafik (se under sundhedstilstand og trafik-støj). Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) Det nye arealudlæg vurderes ikke at ændre på adgangsforholdene. Arealerne er privatejede landbrugsarealer uden offentlig adgang. Nærliggende Det nærmeste Natura 2000-område er "N136 Roskilde Fjord og Jægerspris naturbeskyttelses- og Nordskov" beliggende ca. 2 km vest for graveområdet fuglebeskyttelsesområder og Forslag til nyt graveområde vurderes ikke at medføre direkte eller indirekte habitatområder påvirkninger af det beskyttede område. Spredningskorridorer Det nye arealudlæg ligger ikke i et område, som er udlagt til biologisk kerneområde eller biologisk spredningskorridor i Frederikssund Kommuneplan /ref 1/. Naturbeskyttelse jf. 3 i NBL I Det nye arealudlæg omfatter ikke beskyttet natur /ref.2/. Planteliv Det nye arealudlæg er et landbrugsareal. Der vurderes ikke at være værdifuld I botanik tilknyttet arealet Dyreliv If Det nye arealudlæg er et landbrugsareal. Der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv tilknyttet arealet Sjældne, udryddelsestruede Se ovenfor under planteliv og dyreliv el. fredede dyr, planter el. naturtyper Grønne områder 1 i Det nye arealudlæg anvendes til landbrugsformål. Skovrejsning/ Det nye arealudlæg er landbrugsarealer, der er beliggende I et område, hvor skovnedlæggelse skovrejsning er uønsket /ref. 1/. 4

16 Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård Miljoscreening Miljøparametre Ikke relevant Forhold, de r bø r vu rderes Q) a> 01) <Y> 'd ()) 5 a> -E. D 0'3 u_ > Bemærkninger Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg Jordforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Det nye arealudlæg er udlagt til værdifuldt landskabsområde i Frederikssunds Kommuneplan /ref. 1/ (se figur 4). Området ligger på kanten af Skovbakken Danshoj, som er en 48 m hol bakke med et fredet fortidsminde. Det nye arealudlæg er beliggende i et stort sammenhængende landskab, der vurderes så værdifuldt, at påvirkning af landskabet vurderes som væsentlig. Det nye arealudlæg er ikke udlagt til geologisk interesseområde landskabsområde i Frederikssunds Kommuneplan /ref. 1/. X Det nye arealudlæg omfatter ikke V1- og V2-kortlagte arealer /ref. 2/. 1 Det nye arealudlæg vurderes ikke at medføre risiko for forurening af jorden, Såfremt olie og kemikalier opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler. Der vil ifm. råstofindvinding være behov for at flytte overjord inden selve råstofressourcen kan udnyttes. Overjorden forbliver indenfor området evt. i form af afskærmende stojvolde. Efter endt råstofudnyttelse anvendes overjorden til efterbehandling. Overjorden forventes at være uforurenet, idet der er tale om I landbrugsjord. Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Der udledes ikke vand fra graveområdet. Det nærmeste vandløb er Græse Å ca. 80 m syd-sydost for området. Hensynet til vandløbet indgår i råstoftilladelseme. Udledning af spildevand 1Der udledes ikke spildevand fra graveområdet Grundvandsforhold Risiko for forurening af grundvandsressourcen Hele området er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Den sydlige del af området er desuden beliggende i nitratfolsomt indvindingsområde /ref. 2/. Det nye graveområde vurderes ikke at påvirke grundvandsressourcen (se nedenfor). Råstofindvinding over grundvandspejl påvirker ikke grundvandet Effekter af gravning under grundvandspejl er belyst i Miljøstyrelsens projekt nr. 526, hvor det konkluderes det, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere tids gravning. Der vil i kommende råstoftilladelser blive stillet vilkår til indretning og drift således at indvindingen ikke medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen og de nærliggende recipienter, og således sikre, at der ikke sker en væsentlig indvirkning på grundvandsressourcen. Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Luftforurening fra entreprenørmaskiner og lastbiler kan påvirke menneskers sundhed ved udledninger af især NO og partikler. Indvinding vil foregå i åbent land, hvor der vil ske en opblanding og stor fortynding af de udledte stoffer og dermed vil luftkvaliteten ikke blive påvirket væsentligt. Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i forbindelse med gravearbejdet, sortering og transport af sand og grus fra råstofgravene. Begrænsning af støvgener reguleres i råstoftilladelsen og påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig. Se ovenfor. Støj Vibrationer Graveområdet vurderes at kunne medføre øget påvirkning fra støj sammenholdt med den aktuelle situation. Stojbelastningen vurderes ikke at være væsentlig. De beboere, der bor tæt på grusgravene, vil kunne blive påvirket af gener fra entreprenørmaskiner, lastbiler og lign. Stojbelastningen vil blive reguleret i råstoftilladelsen, som vil stille vilkår om tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier bliver overholdt (se også trafik og indendørs støjbelastning). Se ovenfor under støj.

17 Miljoscreenng af graveområde 03, Ryegård CrJ Ns) C 7. Miljøscreening Miljøparametre Ikke relevant Fo rho ld, de r bo r vu rderes a> 017 " rv LL > Bemærkninger co Trafikafvikling/belastning Det nye arealudlæg vil ikke indvirke væsentligt på trafikafviklingen eller trafikbelastningen. Støj Den trafik, der genereres som følge af råstofindvindingen, vil lokalt medfore en stigning i lastbiler på Hørupvej, hvor der forventes ind- og udkørsel fra en eventuel råstofgrav, samt på de tilstødende mindre veje, der fører til det overordnede vejnet. Afstanden til Frederikssundsvej (Hovedvej 211) er ca. 2,5 km. I Det nye arealudlæg vil ikke indvirke væsentligt på trafikstøjen. Energiforbrug - Sikkerhed Der forventes ind- og udkørsel fra en eventuel råstofgrav til Hørupvej. Afstanden til det overordnede Frederikssundsvej (Hovedvej 211) er ca. 2,5 km. Ruten mellem graveområdet og det overordnede vejnet forløber gennem tæt bebyggede områder (Græse By). En forøgelse af trafikmængden som følge af grusgravning vil være begrænset set i forhold til belastningen fra den øvrige trafik Råstofindvinding bruger energi bl.a. til transport på lastbiler til og fra grusgraven. Forbruget vurderes dog at være begrænset regionalt set Etablering af en råstofgrav vurderes ikke at medføre væsentlige ændringer i trafiksikkerheden. Risiko for ulykker Etablering af en råstofgrav vurderes ikke at medføre væsentlige ændringer i risikoen for ulykker. 12:11=121=1 Påvirkning af klima Oversvømmelsesrisiko pga. øget nedbør Vandstandsændringer [21=7 Kulturhistoriske værdier, fredede eller bevaringsværdige bygninger Fredede områder CO 2-udledningen som følge af en eventuel ny råstofgrav vurderes lokalt at stige, men påvirkning af klima vurderes ikke at være væsentlig. Øget nedbør vurderes ikke at påvirke råstofgrave. Det nye arealudlæg vurderes ikke at medføre permanente vandstandsændringer. Hensynet til beskyttede ånære lavbundsarealer indgår i råstoftilladelsen. Det nye arealudlæg ligger i et område, som er udpeget som kulturhistorisk værdifuldt i Frederikssund Kommuneplan /ref. 1/ (se figur 4). Fortidsminderne i og omkring det nye arealudlæg er kulturhistoriske spor, som gør området til at værdifuldt kulturmiljø. Det nye arealudlæg omfatter ikke fredede eller bevaringsværdige bygninger / ret 3/. Det nye arealudlæg er ikke omfattet af fredninger /ref. 2/. Beskyttede diger Fortidsminder Kirker Ressourcer og affald Arealforbrug Der ligger et beskyttet dige i skel til det nye arealudlæg /ref. 2/. Diger er omfattet af beskyttelse i Museumsloven og påvirkning af digerne kræver dispensation. Hensynet til det beskyttede dige indgår i råstoftilladelsen. Det vurderes at være muligt at drive råstofindvinding uden at beskadige diget. Der ligger to fredede fortidsminder henholdsvis inden for og umiddelbart op til det nye arealudlæg /ref. 2/ (se figur 3). Fortidsminderne og en 100 m beskyttelseszone fra fortidsmindets kant er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Hensynet til fortidsminder indgår i de enkelte råstoftilladelser. Det vurderes at være muligt at drive råstofindvinding uden at beskadige fortidsminderne. Råstofindvinding er en midlertidig aktivitet og fortidsmindet vil stadig være synligt efter endt gravning. Det nye arealudlæg omfatter ikke kirkebyggelinjer eller kirkeomgivelseszonen / ret 2/. Det nye arealudlæg dækker ca. 9 hektar. Energiforbrug Vandforbrug Råstofindvinding bruger energi bl.a.. til drift af maskiner. Forbruget vurderes dog at være begrænset regionalt set. Der forventes ikke vandforbrug ifm. Råstofindvindingen. 6

18 Miliascreening af graveområde D3, Ryegård ol g.) cad Miljøscreening Miljoparametre Produkter, materialer og råstoffer Ikke releva nt Forhold, der bør vu rderes Q.) 22 - CD - to EL) ow E 2 0 > Bemærkninger Der forventes indvinding af sand og grus. Kemikalier, miljøfremmede stoffer Forbruget af kemikalier ifm. med råstofindvinding omfatter primært forbrug af olieprodukter til køretøjer. Håndtering og opbevaring reguleres i de enkelte råstoftilladelser. Affald, genanvendelse ffill1(11=ii Der vurderes ikke at fremkomme væsentlige affaldsmængder ifm. råstofindvinding. Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af eventuelt affald reguleres i de enkelte råstoftilladelser. Arkitektonisk udtryk Ingen bemærkninger Kystnærhedszone og -profilet Graveområdet ligger indenfor kystnærhedszonen ca. 2,5 km fra kysten (se figur 4). Kystnærhedszonen skal friholdes fra bebyggelse og anlæg i henhold til planloven. Etablering af en råstofgrav i kystnærhedszonen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af kystnærhedszonen. Lys og/eller refleksioner Ingen bemærkninger 1] Kriminalitet Ingen bemærkninger Brand, eksplosion, giftpåvirkning Ingen bemærkninger socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Ingen bemærkninger Påvirkning af erhvervsliv Det nye arealudlæg er et landbrugsareal. Det nye arealudlæg vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af erhvervslivet i forhold til den eksisterende situation. Ref. 1. Ref. 2. Ref. 3. Kommuneplan for Frederikssund Kommune. Danmarks Miljoportal - Kulturarvstyrelsen. Fredede og bevaringsværdige bygninger - 7

19 RIR. 9 Af, /# * è#4 1' "IL N., 4imi ' ebb."%, /*'Ør. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Koncern Miljø Regionsgården Kongens Vænge Hillerød Tlf / wvinkregionh.dk

20 16/11/ Ryegaard Grusgrav Faktura» Debitorer/kunder» Debitorkontokort Frederikssund Kommune Valuta: Omregnet ;] ti 4 -r. k1 0'5 liogført Type Dato Bilag Faktura Tekst 4 <-2 <-C2 <-2 Beløb (DKK) Faktura , , Faktura , , Kreditnota , , Faktura 2.655, , Faktura , , indbetaling , , Indbetaling Frs.Kommune , , Faktura 2.788, ,50 Saldo Valuta <-12 4< Faktura 3.148, , Faktura 2.989, , Indbetaling Frs.Kommune , , Indbetaling Frs.Kommune , ,13 4 a, 21: Indbetaling Frs. Kommune , , Faktura 4.021, , Faktura , , < Frs.kommune indbetalt , , Frs.kommune indbetalt , , Faktura , , Faktura 450, , < Faktura 2.692, , Kreditnota , ,88 ( Faktura 3.365, , indbetaling frs.kommune , ,76 -a, Vej og Park indbetalt , , Frs.Kommune indbetalt -450, , > Faktura 663, , Faktura 1.461, , Vej og park fr.sund indbetalt , , Vej og park indbetalt???? -673, , (3, Vej og park indbetalt -663, , Faktura 1.461, , Faktura 3.058, ,25 4 -> 2969 Vej og Park indbetalt , , Vej og park indbetalt , , Vej og Park indbetalt ,75 0,00 Il> < Faktura 4.704, , < Faktura 8.340, ,38 4 < Faktura 1.461, , https://secure.e-conomic.corn/secure/g enerelt/dataeditasp?forri2121&ops= &sortb 1&Search=&Search2= &type=deb&nr= &wduta- &k.. 1/2

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune J. nr. 01.0205P16 Sagsid. 200300021 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Ole Damgaard Sørensen

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1305421 Dok. Nr.: 1528936 Dato: 22. september 2014 Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere