11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2"

Transkript

1 Frederikssund kommune Torvet Frederikssund 11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr Vedr. j.nr påbud om at afvikle råstofgraven på matr. nr. 19 f og 3 a Græse by beliggende Hørupvej 2, 3600 Frederikssund I anledning af kommunens skrivelse af 28. september d.å. til Ryegård Grusgrav, CVR nr v/jan Jacobsen skal jeg herved meddele, at jeg nu har afholdt møde med Jan Jacobsen og gennemgået ovenstående sag. Indledningsvis skal jeg oplyse, at min klient, Jan Jacobsen, i 2011 erhvervede ejendommen matr. nr. 19 f og 3 a Græse samt virksomheden Ryegård Grusgrav, CVR nr af sin far, Gunnar Jacobsen i Min klient, Jan Jacobsen, var af den opfattelse, at virksomheden Ryegård Grusgrav, CVR nr , havde en landzonetilladelse til at tilkøre og videresælge råstoffer fra ejendommen. Efter en gennemgang af sagen viser det sig, at en sådan tilladelse ikke foreligger, idet Naturklagenævnet ved afgørelse af 3. maj 2005 stadfæstede Frederikssund kommunes afgørelse, hvorefter kommunen fandt, at omlastestationen blot kunne placeres et andet sted. Det kan herefter konstateres, at kommunen har undladt at reagere over, at virksomheden fortsatte og først ved skrivelse af 25. maj d.å. gjorde min klient opmærksom på, at den oprindelige tilladelse til indvinding af grusgravningsmaterialer udløb i 2002, og at den bestående virksomhed med at tilkøre og videresælge råstoffer fra ejendommen ikke var lovlig. På vegne af min klient skal jeg derfor ansøge om, at kommunen meddeler landzonetilladelse med efterfølgende annoncering og nabohøring til at

2 fortsætte den nuværende virksomhed under nærmere bestemte vilkår som nedenfor anført. Til støtte for at kommunen bør godkende min klients anmodning om landzonetilladelse skal jeg anføre følgende forhold: 1. De hensyn som i 2004 fik Frederikssund kommune, nemlig at den forøgede trafikbelastning og støvgener næppe kan tillægges betydning i dag, idet der nu gennem 8 år fra de dengang hørende foreninger og personer ikke er kommet indsigelser mod den fortsatte drift af virksomheden. 2. Frederikssund kommunes passivitet i sagen bør også komme virksomheden til gode, idet det vil føles meget urimeligt, at kommunen efter 8 års passivitet med kort varsel lukker virksomheden. 3. Kommunens afgørelse er i strid med almindelige forvaltningsretlige grundprincipper, idet kommunens afgørelse ikke er begrundet års upåtalt virksomhed bør ikke kunne stoppes uden fyldestgørende begrundelse, og da slet ikke på et tidspunkt, hvor alle arbejder for at skabe private arbejdspladser. 5. Eventuelle gener fra omkringboende vil kunne begrænset meget ved fastsættelse af begrænsede åbningstider. Skulle kommunen komme til det resultat, at man ikke kan imødekomme min anmodning om landzonetilladelse, skal jeg subsidiært på vegne af min klient anmode om, at de i kommunens skrivelse af 28. september d.å. fastsatte tidsfrister forlænges. Til støtte for dette synspunkt kan jeg anføre følgende: 1. Min klient vurderer, at der i den tidligere grusgrav i dag henligger materialer, der skal sorteres og videresælges, og at disse materialer repræsenterer en værdi på ca. kr , Min klient vurderer, at disse materialer ikke kan videresælges førend til foråret, hvor min klient normalt plejer at sælge sådanne materialer til private personer, der afhenter materialerne i mindre lastbiler, varevogne eller personbiler med trailere. 3. De støvgener og støjgener som nogle enkelte beboere har følt sig generet af tidligere, er væsentlig reduceret derved, at omsætningen i min klients virksomhed er ca. 50% af, hvad der tidligere omsattes for i virksomheden.

3 Såfremt man ønsker yderligere oplysninger tilstillet, er jeg såvel min klient som jeg selvfølgelig til disposition for et personligt møde med kommunens repræsentanter. med venlig hilsen Leif Erlandsen ryegård. skrivelse

4 Advokatfirma LEIF ERLANDSEN Vester Voldgade København V Frederikssund kommune plan og miljø Torvet Frederikssund att. Bent Kjær Hansen benth(&frederikssund.dk 23. april 2013 sekr.: Tove Lundgren Vedr. ejendommen Hørupvej 2, 3600 Frederikssund Til brug for kommunens behandling af min klients ansøgning om landzonetilladelse på ovennævnte ejendom skal jeg herved fremkomme med svar på de af kommunens ønskede oplysninger, idet jeg kan oplyse følgende: Leif Erlandsen Advokat møderet for højesteret Niels Erlandsen Advokat møderet for landsret Tlf.: Fa: Giro: Bank: advokaterlandsen.dk Kontortid: mandag-torsdag kl fredag kl På vedlagte kort er dcr med sort indtegnet det areal, som vil blive anvendt til omladestation, 2. Åbningstiderne vil være fra mandag til fredag fra kl. 06,00 kl. 15, Det skønnes, at de mængder, der vil blive bortkørt, på årsbasis udgør m3. 4. Det skønnes, at det kræver 2-2,5 biler pr. arbejdsdag baseret på 251 arbejdsdage årligt. Afslutningsvis kan jeg oplyse, at "Ryegaard grusgrav" kræver, at de biler, der transporterer materialet, skal være indrettet efter EU 5 norm eller være udstyret med partikelfiltre, så de kan køre i Københavns kommunes miljøzone. Såfremt kommunen ønsker yderligere oplysninger tilstillet, er såvel min klient som jeg til disposition herfor. Leif Erlandsens Ejendomsadministration Tlf.: Fa: Giro: advokaterlandsen.dk Kontortid: mandag-torsdag kl fredag lukket ryegaard \ Dansk *IQ/Danske BOLIGadvokater

5 4

6 d*

7 (g ADVOKAT ElRMALEIF ERLANDSEN Frederikssund kommune Byggeri & Natur Torvet Frederikssund Att. Karsten Jakobsen 20. november 2013 sekr.: Tove Lundgren j.nr Vedr. ejendommen Hørupvej 2, 3600 Frederikssund tilladelse til omlasteplads I fortsættelse af kommunens mail af 8. november og 12. november d.å. skal jeg herved meddele, at jeg nu har afholdt møde med min klient og gennemdrøftet sagen med ham. Indledningsvis skal jeg anmode om, at sagen bliver behandlet af det nyvalgte politiske udvalg idet jeg finder det forkert, at det er det gamle udvalg, der skal se på sagen, det bør være det nye udvalg. Dette ønske begrunder jeg med, at Frederikssund kommune siden afslaget i 2004 har accepteret aktiviteterne på omlastepladsen, og handlet med virksomheden. I perioden 1/ og frem til dato har Frederikssund kommune fortsat handlet med min klient, og der er udstedt 22 fakturaer til Frederikssund kommune, der i alt har beløbet sig til kr ,88, og den mængde materialer, der er købt, udgør 990,48 tons (udskrift af bogholderi og vejesedler vedlægges) Da Frederikssund kommune tilsyneladende har et behov for at have en forretningsmæssig forbindelse med virksomheden, finder jeg det rigtigst, at det må være det nye udvalg, der skal træffe bestemmelser om, hvorvidt omlastepladsens aktiviteter skal fortsætte. Som supplement til det materiale, der skal forelægges for udvalget, mener jeg, at følgende oplysninger bør vedlægges indstillingen til det politiske udvalg: Min klient har siden 1986 arbejdet sammen med sin far, Gunnar Jacobsen, med udvinding af grus på ejendommen Ryegård. Leif Erlandsen Advokat Møderet for højesteret Niels Erlandsen Advokat Møderet for landsret advokaterlandsen dk Valby Høffdingsyq 34, Valby Telefon Frederikssund Havnegade 21, Frederikssund Telefon Kontortid Man - tors kl Fre kl Giro Bank Ejendomsadministration Telefon Giro Kontortid Man - tors kl Fredag lukket 0:nske 130LIGddvekater

8 ADVOKATEIRMALEIF ERLANDSEN I 2002 ophører gravetilladelsen og endskønt der er store mængder af grusmaterialer bliver ejendommen ikke udlagt som graveområde i den nye råstofplan, hvilket primært skyldes at der på arealet er en del kæmpehøje. I forbindelse med udarbejdelse af råstofplan 2012 bliver der for Ryegård udarbejdet en miljøscreening. Af denne screening fremgår det, side 6 foroven, under afsnittet om trafik, at nye arealudlæg vil ikke indvirke væsentligt på trafikafviklingen eller trafikbelastningen, ligesom et evt. nyt arealudlæg ikke vil indvirke væsentligt på trafikstøjen (fotokopi af miljøscreening vedlægges). Disse oplysninger fra miljøscreeningen bør indgå i det nye udvalgs vurdering af sagen. Når det af rapporten fremgår, at grusgravning ikke vil indvirke væsentligt, vil generne fra omlastepladsen påvirke endnu mindre og kan således ikke være til hinder for en landzonetilladelse. Dertil kommer at i perioden fra 2002 og frem til dato har der heller ikke været klager over støj og trafikbelastning fra omlastepladsen, hverken fra beboere i Hørup eller i Græse. Den omstændighed at virksomheden uden egentlig tilladelse har fået lov at fortsætte uden at man fra Frederikssund kommune har grebet ind i perioden fra 2002 til 2012 bør også tale for, at kommunen giver min klient den ansøgte landzonetilladelse. Dette skal også ses sammen med, at i luftlinie fra min klients virksomhed ligger vognmand Kaj Kjærs grusgrav, ca. 300 m mod øst. Det forekommer som om almindelige grundsætninger om lighed for loven ikke overholdes, når 2 så tætliggende virksomheder behandles så forskelligt. Som et sidste argument for, at landzonetilladelse bør gives, skal jeg anføre, at min klient, endskønt han siden 1986 har arbejdet i virksomheden, først erhverver denne fra sin far den 1/ Såvel min klient som køber som hans far som sælger oplyser begge, at de var af dem opfattelse, at alle tilladelser var i orden, hvilket bestyrkes af at virksomheden gennem så mange år handlede med Frederikssund kommune.

9 ERLANDSEN Dertil kommer også, at min klient har investeret i diverse maskiner, der er nødvendige for virksomhedens drift, og dette er selvfølgelig sket på aftaler, der rækker ca. 4-5 år frem i tiden. Såfremt virksomheden derfor stoppes nu, vil dette give min klient et betydeligt tab. Vedrørende trafik til og fra virksomheden oplyser min klient, at der pr. år omsættes ca m3, hvilket svarer il 1,79 lastbillæs pr. arbejdsdag. I praksis leveres derfor 8-9 lastbillæs til grusgraven om ugen, samlet på en dag. Min klient anslår, at der i gennemsnit er afhentninger pr. dag, hvor 3-4 afhentninger er mindre lastbiler og 7-8 er personbiler med trailere. Fra d.d. og frem til april er der meget lidt aktivitet i virksomheden, idet omsætningen er i forårs- og sommermånederne. Jeg skal derfor på ny ansøge om, at der gives min klient landzonetilladelse, idet jeg ikke kan se, hvilke hensyn der skulle tale imod en sådan tilladelse. Virksomheden er beliggende i bunden af det tidligere grusgravområde, hvilket medfører at der er en naturlig forhindring af støj og støv fra virksomheden, da der heller ikke er kommet nogen klager fra omkringboende, må dette skyldes, at forholdene er ideelle til en omlastestation. Såfremt udvalget ønsker yderligere oplysninger tilstillet, er vi selvfølgelig til disposition herfor, ligesom udvalget måske også burde besigtige området, således at man derved har et mere fyldestgørende grundlag for at træffe sin afgørelse. Meld venlig hilsen eif Erlari Frederikssund kommune

10 Liselotte Knudsen N.) C.) 1 g -,, en Fra: Charlotte Guldager - danbolig Solrød > Sendt: 21. november :43 Til: Liselotte Knudsen Emne: SV: Skovvej 9, Havdrup Vedhæftede filer: Scannet på en multifunktionel Xero-maskine001.pdf Hej Liselotte, Vedhæftet returnerer jeg refusionsopgørelsen underskrevet af sælger. Jeg hører gerne når refusionssaldoen udlignes og det resterende af det tilbageholdte beløb frigives. Med venlig hilsen danbolig ti+imarocjz MIO Nk»ClItA Charlotte Guldager Salgskoordinator danbolig Solrød Solrød Strandvej Solrød CVR: Tlf.: Fra: Liselotte Knudsen Sendt: 19. november :30 Til: danbolig Solrød Emne: SV: Skovvej 9, Havdrup Ok, ja det kan jeg godt se. Jamen så er der hermed et tilrettet udkast. Med venlig hilsen Liselotte Knudsen, sekretær Advokat Niels Erlandsen Høffdingsvej 34, 3., Havnegade 21

11 REFUSIONSOPGØRELSE tw Sælger: Lise Holmen Køber: Stephanie Bauer og Jakob Guldbrandsen Handel om: Skovvej 9, Havdrup Skæringsdato: 1. november 2013 CJ.84 ) C> Ejendomsskat: Ejendomsskat for 2013 betalt af sælger Køber refunderer for 60 dage til sælger kr 2.759,00 Køber ref kr 459,83 Sælger ref Vand: Vand aflæst 1/ m3 sidste aflæsning 38 m3 - forskel 32 m3 Beløb er inkl. moms Sælgers forbrug 32 m3 a kr. 4,375 (vandforbug) kr 140,00 32 m3 a kr. 7,6625 (vandafgift) kr 245,20 32 m3 a kr. 30,- (vandafledning) kr 960,00 Kloakafgift betalt af sælger kr. 562,50 Køber refunderer for 60 dage til sælger kr 93,75 kr 1.438,95 Sælger har betalt kr ,49 + kr.1.620,- kr 2.820,49 Køber skal betale kr 1.381,54 kr 1.381,54 Eierskifteforsikrino: Sælger betaler '/z af tilbud på forsikring kr 6 600,00 Sum kr 1.841,37 kr 6.600,00 Saldo køber til gode kr 4.758,63 Balance kr 6.600,00 kr 6.600,00 den ' /// 2013 den som sælger som køber 2013 Lise Hcumen Stephanie Bauer den som køber 2013 Jakob Guldbrandsen

12 0 0 - CD 3 i Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård i Frederikssund Kommune Råstofplan 2012

13 Milloscreening af graveområde D3, Ryegård Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård Dette notat udgør en miljøscreening af forslag til nyt graveområdet D3, Ryegård i forbindelse med miljøvurdering af Råstofplan 2012, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer'. Miljøscreeningen har til formål at afklare hvilke miljøparametre, der kunne blive påvirket væsentligt, hvis det nye graveområde optages i Råstofplan Resultatet af miljøscreeningen vil således afdække om 'udlægning af et nyt graveområde D3, Ryegård forventes at kunne få en så væsentlig indvirkning på miljøet, at det udløser krav om en miljøvurdering i henhold til ovennævnte lov. Beskrivelse af området Forslag til det nye område omfatter ca. 9 hektar beliggende på matr. nr. 3a, Græse By, Græse (Figur 1 og 2) mellem Frederikssund og Slangerup i Frederikssund Kommune. Området tilhører Ryegård, Hørupvej 2, 3600 Frederikssund. Ejer af arealet har i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan 2012 foreslået, at området udlægges til graveområde. Ejer har vurderet at grusforekomsten på det ansøgte område er ca m 3. Figur 1. Forslag til nyt graveområde D3, Ryegård. Figur 2. Forslag til nyt grayeornråde D3. Ryegård. (Matilketkort OKMS). 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 936 af af lov om miljovurdering af planer og programmer 2

14 Miljoscreenng af graveområde D3, Ryegård 1-91-Z3M n 1, Resultat af screeningen Miljøscreeningen fremgår af bilag 1. Screeningen viser, der ligger et fortidsminde inden for det areal, som ønskes udlagt som graveområde og et i fortidsminde i umiddelbar nærhed, hvor beskyttelseszonen omfatter en del af det foreslåede graveområde (figur 3). Området er udpeget som værdifuldt landskabsområde i Frederikssund Kommunes Kommuneplan , og ligger på kanten af Skovbakken Danshøj, som er en 48 m høj bakke med et fredet fortidsminde (figur 3, 4 og 5). På baggrund af screeningen vurderes det, at såfremt arealet udpeges som graveområde D3, Ryegård vil det medføre væsentlig indvirkning på landskab og kulturmiljø. På den baggrund vurderes det, at såfremt området skal udpeges som graveområde i Råstofplan 2012, skal der udarbejdes en miljøvurdering. Figur 3. Fortidsminder og fortidsmindebeskyttelses-zone samt forslag til nyt graveområde D3, Ryegård. AlEs~e,t7"4" Q. bo, Figur 4. Værdifuldt landskab og værdifuldt kulturlandskab samt forslag til nyt graveområde D3, Ryegård. i90.1,- 11 Figur 5. Beliggenhed af det ønskede graveområde D3. Ryegård nær Skovbakken Danshoj, som har et fredet fortidsminde på toppen. 3

15 Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård Bilag 1 Miljøscreening Screening af om udpegning af arealet som graveområde D3, Ryegård vil få en så væsentlig indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering. Miljøscreening Miljøparametre Ikke releva nt Forhold, de r bo r vu rderes $P. a, Tao.(% 5 a> 0 u_ > Bemærkninger Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Drift af graveområder samt transport til og fra grusgravene kan medføre indendørs stojbelastning for beboere tæt på området. Det nye arealudlæg er landbrugsareal beliggende i landzone med spredt bebyggelse. Nærmeste bymæssige bebyggelse er Græse ca. 600 m nordvest for området. Nærmeste fritliggende ejendomme er Horupvej nr. 2 og nr. 2a (ca. 80 m ost for) og Græsedalen nr. 1 og nr. 2 (ca m nordvest for). Sundhedstilstand Støjbelastningen vil blive reguleret i råstoftilladelserne, som vil stille vilkår om at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier bliver overholdt. Tilladelsen vil typisk stille krav til indretning og drift af grusgraven, således at eventuelle negative påvirkninger kan afværges. Påvirkning vurderes derfor ikke at være væsentlig. Støj og støv fra råstofindvinding kan potentielt påvirke menneskers sundhed. Det nye arealudlæg vurderes at kunne medføre øget påvirkning fra støv og støj sammenholdt med den aktuelle situation. Begrænsningen af støj og støv reguleres i råstoftilladelseme, hvor der fastsættes vilkår, som skal sikre at befolkningen ikke påvirkes væsentligt. Svage grupper (f.eks. handicappede) Ingen bemærkninger Friluftsliv/rekreative interesser Det nye arealudlæg er ikke udlagt til regionalt friluftsområde i Frederikssund Kommuneplan /ref. 1/. Begrænsninger og gener Råstofindvinding kan give anledning til gener overfor befolkningen i overfor befolkningen nærområdet, herunder støj og støv fra drift og transport og eventuelle gener i forhold til lastbiltrafik (se under sundhedstilstand og trafik-støj). Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) Det nye arealudlæg vurderes ikke at ændre på adgangsforholdene. Arealerne er privatejede landbrugsarealer uden offentlig adgang. Nærliggende Det nærmeste Natura 2000-område er "N136 Roskilde Fjord og Jægerspris naturbeskyttelses- og Nordskov" beliggende ca. 2 km vest for graveområdet fuglebeskyttelsesområder og Forslag til nyt graveområde vurderes ikke at medføre direkte eller indirekte habitatområder påvirkninger af det beskyttede område. Spredningskorridorer Det nye arealudlæg ligger ikke i et område, som er udlagt til biologisk kerneområde eller biologisk spredningskorridor i Frederikssund Kommuneplan /ref 1/. Naturbeskyttelse jf. 3 i NBL I Det nye arealudlæg omfatter ikke beskyttet natur /ref.2/. Planteliv Det nye arealudlæg er et landbrugsareal. Der vurderes ikke at være værdifuld I botanik tilknyttet arealet Dyreliv If Det nye arealudlæg er et landbrugsareal. Der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv tilknyttet arealet Sjældne, udryddelsestruede Se ovenfor under planteliv og dyreliv el. fredede dyr, planter el. naturtyper Grønne områder 1 i Det nye arealudlæg anvendes til landbrugsformål. Skovrejsning/ Det nye arealudlæg er landbrugsarealer, der er beliggende I et område, hvor skovnedlæggelse skovrejsning er uønsket /ref. 1/. 4

16 Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård Miljoscreening Miljøparametre Ikke relevant Forhold, de r bø r vu rderes Q) a> 01) <Y> 'd ()) 5 a> -E. D 0'3 u_ > Bemærkninger Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg Jordforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Det nye arealudlæg er udlagt til værdifuldt landskabsområde i Frederikssunds Kommuneplan /ref. 1/ (se figur 4). Området ligger på kanten af Skovbakken Danshoj, som er en 48 m hol bakke med et fredet fortidsminde. Det nye arealudlæg er beliggende i et stort sammenhængende landskab, der vurderes så værdifuldt, at påvirkning af landskabet vurderes som væsentlig. Det nye arealudlæg er ikke udlagt til geologisk interesseområde landskabsområde i Frederikssunds Kommuneplan /ref. 1/. X Det nye arealudlæg omfatter ikke V1- og V2-kortlagte arealer /ref. 2/. 1 Det nye arealudlæg vurderes ikke at medføre risiko for forurening af jorden, Såfremt olie og kemikalier opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler. Der vil ifm. råstofindvinding være behov for at flytte overjord inden selve råstofressourcen kan udnyttes. Overjorden forbliver indenfor området evt. i form af afskærmende stojvolde. Efter endt råstofudnyttelse anvendes overjorden til efterbehandling. Overjorden forventes at være uforurenet, idet der er tale om I landbrugsjord. Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Der udledes ikke vand fra graveområdet. Det nærmeste vandløb er Græse Å ca. 80 m syd-sydost for området. Hensynet til vandløbet indgår i råstoftilladelseme. Udledning af spildevand 1Der udledes ikke spildevand fra graveområdet Grundvandsforhold Risiko for forurening af grundvandsressourcen Hele området er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Den sydlige del af området er desuden beliggende i nitratfolsomt indvindingsområde /ref. 2/. Det nye graveområde vurderes ikke at påvirke grundvandsressourcen (se nedenfor). Råstofindvinding over grundvandspejl påvirker ikke grundvandet Effekter af gravning under grundvandspejl er belyst i Miljøstyrelsens projekt nr. 526, hvor det konkluderes det, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere tids gravning. Der vil i kommende råstoftilladelser blive stillet vilkår til indretning og drift således at indvindingen ikke medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen og de nærliggende recipienter, og således sikre, at der ikke sker en væsentlig indvirkning på grundvandsressourcen. Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Luftforurening fra entreprenørmaskiner og lastbiler kan påvirke menneskers sundhed ved udledninger af især NO og partikler. Indvinding vil foregå i åbent land, hvor der vil ske en opblanding og stor fortynding af de udledte stoffer og dermed vil luftkvaliteten ikke blive påvirket væsentligt. Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i forbindelse med gravearbejdet, sortering og transport af sand og grus fra råstofgravene. Begrænsning af støvgener reguleres i råstoftilladelsen og påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig. Se ovenfor. Støj Vibrationer Graveområdet vurderes at kunne medføre øget påvirkning fra støj sammenholdt med den aktuelle situation. Stojbelastningen vurderes ikke at være væsentlig. De beboere, der bor tæt på grusgravene, vil kunne blive påvirket af gener fra entreprenørmaskiner, lastbiler og lign. Stojbelastningen vil blive reguleret i råstoftilladelsen, som vil stille vilkår om tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier bliver overholdt (se også trafik og indendørs støjbelastning). Se ovenfor under støj.

17 Miljoscreenng af graveområde 03, Ryegård CrJ Ns) C 7. Miljøscreening Miljøparametre Ikke relevant Fo rho ld, de r bo r vu rderes a> 017 " rv LL > Bemærkninger co Trafikafvikling/belastning Det nye arealudlæg vil ikke indvirke væsentligt på trafikafviklingen eller trafikbelastningen. Støj Den trafik, der genereres som følge af råstofindvindingen, vil lokalt medfore en stigning i lastbiler på Hørupvej, hvor der forventes ind- og udkørsel fra en eventuel råstofgrav, samt på de tilstødende mindre veje, der fører til det overordnede vejnet. Afstanden til Frederikssundsvej (Hovedvej 211) er ca. 2,5 km. I Det nye arealudlæg vil ikke indvirke væsentligt på trafikstøjen. Energiforbrug - Sikkerhed Der forventes ind- og udkørsel fra en eventuel råstofgrav til Hørupvej. Afstanden til det overordnede Frederikssundsvej (Hovedvej 211) er ca. 2,5 km. Ruten mellem graveområdet og det overordnede vejnet forløber gennem tæt bebyggede områder (Græse By). En forøgelse af trafikmængden som følge af grusgravning vil være begrænset set i forhold til belastningen fra den øvrige trafik Råstofindvinding bruger energi bl.a. til transport på lastbiler til og fra grusgraven. Forbruget vurderes dog at være begrænset regionalt set Etablering af en råstofgrav vurderes ikke at medføre væsentlige ændringer i trafiksikkerheden. Risiko for ulykker Etablering af en råstofgrav vurderes ikke at medføre væsentlige ændringer i risikoen for ulykker. 12:11=121=1 Påvirkning af klima Oversvømmelsesrisiko pga. øget nedbør Vandstandsændringer [21=7 Kulturhistoriske værdier, fredede eller bevaringsværdige bygninger Fredede områder CO 2-udledningen som følge af en eventuel ny råstofgrav vurderes lokalt at stige, men påvirkning af klima vurderes ikke at være væsentlig. Øget nedbør vurderes ikke at påvirke råstofgrave. Det nye arealudlæg vurderes ikke at medføre permanente vandstandsændringer. Hensynet til beskyttede ånære lavbundsarealer indgår i råstoftilladelsen. Det nye arealudlæg ligger i et område, som er udpeget som kulturhistorisk værdifuldt i Frederikssund Kommuneplan /ref. 1/ (se figur 4). Fortidsminderne i og omkring det nye arealudlæg er kulturhistoriske spor, som gør området til at værdifuldt kulturmiljø. Det nye arealudlæg omfatter ikke fredede eller bevaringsværdige bygninger / ret 3/. Det nye arealudlæg er ikke omfattet af fredninger /ref. 2/. Beskyttede diger Fortidsminder Kirker Ressourcer og affald Arealforbrug Der ligger et beskyttet dige i skel til det nye arealudlæg /ref. 2/. Diger er omfattet af beskyttelse i Museumsloven og påvirkning af digerne kræver dispensation. Hensynet til det beskyttede dige indgår i råstoftilladelsen. Det vurderes at være muligt at drive råstofindvinding uden at beskadige diget. Der ligger to fredede fortidsminder henholdsvis inden for og umiddelbart op til det nye arealudlæg /ref. 2/ (se figur 3). Fortidsminderne og en 100 m beskyttelseszone fra fortidsmindets kant er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Hensynet til fortidsminder indgår i de enkelte råstoftilladelser. Det vurderes at være muligt at drive råstofindvinding uden at beskadige fortidsminderne. Råstofindvinding er en midlertidig aktivitet og fortidsmindet vil stadig være synligt efter endt gravning. Det nye arealudlæg omfatter ikke kirkebyggelinjer eller kirkeomgivelseszonen / ret 2/. Det nye arealudlæg dækker ca. 9 hektar. Energiforbrug Vandforbrug Råstofindvinding bruger energi bl.a.. til drift af maskiner. Forbruget vurderes dog at være begrænset regionalt set. Der forventes ikke vandforbrug ifm. Råstofindvindingen. 6

18 Miliascreening af graveområde D3, Ryegård ol g.) cad Miljøscreening Miljoparametre Produkter, materialer og råstoffer Ikke releva nt Forhold, der bør vu rderes Q.) 22 - CD - to EL) ow E 2 0 > Bemærkninger Der forventes indvinding af sand og grus. Kemikalier, miljøfremmede stoffer Forbruget af kemikalier ifm. med råstofindvinding omfatter primært forbrug af olieprodukter til køretøjer. Håndtering og opbevaring reguleres i de enkelte råstoftilladelser. Affald, genanvendelse ffill1(11=ii Der vurderes ikke at fremkomme væsentlige affaldsmængder ifm. råstofindvinding. Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af eventuelt affald reguleres i de enkelte råstoftilladelser. Arkitektonisk udtryk Ingen bemærkninger Kystnærhedszone og -profilet Graveområdet ligger indenfor kystnærhedszonen ca. 2,5 km fra kysten (se figur 4). Kystnærhedszonen skal friholdes fra bebyggelse og anlæg i henhold til planloven. Etablering af en råstofgrav i kystnærhedszonen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af kystnærhedszonen. Lys og/eller refleksioner Ingen bemærkninger 1] Kriminalitet Ingen bemærkninger Brand, eksplosion, giftpåvirkning Ingen bemærkninger socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Ingen bemærkninger Påvirkning af erhvervsliv Det nye arealudlæg er et landbrugsareal. Det nye arealudlæg vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af erhvervslivet i forhold til den eksisterende situation. Ref. 1. Ref. 2. Ref. 3. Kommuneplan for Frederikssund Kommune. Danmarks Miljoportal - Kulturarvstyrelsen. Fredede og bevaringsværdige bygninger - 7

19 RIR. 9 Af, /# * è#4 1' "IL N., 4imi ' ebb."%, /*'Ør. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Koncern Miljø Regionsgården Kongens Vænge Hillerød Tlf / wvinkregionh.dk

20 16/11/ Ryegaard Grusgrav Faktura» Debitorer/kunder» Debitorkontokort Frederikssund Kommune Valuta: Omregnet ;] ti 4 -r. k1 0'5 liogført Type Dato Bilag Faktura Tekst 4 <-2 <-C2 <-2 Beløb (DKK) Faktura , , Faktura , , Kreditnota , , Faktura 2.655, , Faktura , , indbetaling , , Indbetaling Frs.Kommune , , Faktura 2.788, ,50 Saldo Valuta <-12 4< Faktura 3.148, , Faktura 2.989, , Indbetaling Frs.Kommune , , Indbetaling Frs.Kommune , ,13 4 a, 21: Indbetaling Frs. Kommune , , Faktura 4.021, , Faktura , , < Frs.kommune indbetalt , , Frs.kommune indbetalt , , Faktura , , Faktura 450, , < Faktura 2.692, , Kreditnota , ,88 ( Faktura 3.365, , indbetaling frs.kommune , ,76 -a, Vej og Park indbetalt , , Frs.Kommune indbetalt -450, , > Faktura 663, , Faktura 1.461, , Vej og park fr.sund indbetalt , , Vej og park indbetalt???? -673, , (3, Vej og park indbetalt -663, , Faktura 1.461, , Faktura 3.058, ,25 4 -> 2969 Vej og Park indbetalt , , Vej og park indbetalt , , Vej og Park indbetalt ,75 0,00 Il> < Faktura 4.704, , < Faktura 8.340, ,38 4 < Faktura 1.461, , https://secure.e-conomic.corn/secure/g enerelt/dataeditasp?forri2121&ops= &sortb 1&Search=&Search2= &type=deb&nr= &wduta- &k.. 1/2

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Jernbane. 30a. 36af 36ad. 36ba C1. 21 36ac 36ab 13. 36ø. 36æ. Lokalplanområde. 22c 40. 30a. 30b. 30c. 36af. 36ad 25 15. 36ba. 36ab. 36ø.

Jernbane. 30a. 36af 36ad. 36ba C1. 21 36ac 36ab 13. 36ø. 36æ. Lokalplanområde. 22c 40. 30a. 30b. 30c. 36af. 36ad 25 15. 36ba. 36ab. 36ø. Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2013-29 Boligområde ved Vandtårnet, Getsøvej, Nykøbing Sj. N Jernbane Veste rbro Jernb ane Ny al ds da nba n ne 27 28 Ny 30a

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014

FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014 Kommuneplantillæg nr. 5 Revidering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014 Forslag maj 2014 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Koncern Miljø 2012. Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG

Koncern Miljø 2012. Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG Koncern Miljø 2012 Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG Vurdering af bemærkninger til miljøscreeninger RÅSTOFPLAN 2012 Indhold Indledning 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 20 21 22 24 Indledning Graveområde

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015 Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) 26. marts 2015 Lovens formål og bestemmelser Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Loven har et meget bredt

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016

Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016 Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016 Maj 2015 De indsendte høringssvar findes på nedenstående link: http://rh.viewer.dkplan.niras.dk/responsive/index

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Lyset ønskes at kunne tændes i tidsrummet, solnedgang til kl. 23.00 i vinterhalvåret.

Lyset ønskes at kunne tændes i tidsrummet, solnedgang til kl. 23.00 i vinterhalvåret. Frederikssund Kommune Rådhuspladsen 1 3600 Frederikssund Ansøgning om landzonetilladelse lysanlæg I forbindelse med etablering af en løbebane på træningsanlægget, Jordhøjvej, søges om tilladelse til opsætning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00852 Ref.: BAB AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole.

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da formålet med mageskiftet er at opfylde kommuneplan, hvorfor det findes ubetænkeligt

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere