Indsamling af dagrenovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsamling af dagrenovation"

Transkript

1 Odsherred Kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Ydelsesbeskrivelse Marts

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og orientering Baggrund Orientering 3 2 Generelle krav og forhold Administrative forhold Opsamlingsudstyr Indsamlingskøretøjer Kørselsledelse og mandskab 10 3 Indsamlingsopgaven Indsamlingsprincip Ruteplanlægning Manglende tømning og meddelelsesseddel Adgangsforhold Helligdage Vejrlig 19 4 Kvalitet og samarbejde Samarbejds- og driftsmøder Kvalitets- og arbejdsplan Driftskontrol og Tilsyn Kvalitetsmåling og bodssystem 22 5 Generelle og særlige betingelser Forsikring Sikkerhedsstillelse Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Misligholdelse Kørselsstop / force majeure Voldgift Ændringer i ydelsen Indkøringsperiode Forsøgsordninger Sociale forhold Arbejdsforhold Betaling og regulering 28 Bilag 1: Bilag 2: Tilbudsliste Kort over helårsboliger og sommerhuse i Odsherred Kommune

3 1 Baggrund og orientering 1.2 Baggrund Odsherred Kommune har pr ca indbyggere bosiddende i ca husstande og dækker et areal på ca. 355 km². Odsherred Kommune har ca sommerhuse og har derfor op til ca sommergæster samtidig i højsæsonen. 1.3 Orientering Odsherred Kommune udbyder hermed indsamling af dagrenovation i to-delte og udelte 240 l og 660 l beholdere samt enkelte affaldssække ved private helårsboliger, ved institutioner, boligforeninger og erhverv samt ved sommerhuse og campingpladser m.v. i offentligt EU-udbud i henhold til opgavebeskrivelsen i dette udbudsmateriale. Indsamlingsopgaven udbydes for en kontraktperiode på 2 år med start den 1. februar 2016 og udløb uden yderligere opsigelse den 31. januar 2018 med en option for Odsherred Kommune på forlængelse af kontraktperioden på uændrede vilkår i et vilkårligt antal måneder op til 2 år frem til den 31. januar Ønsker kommunen at gøre brug af optionen om forlængelse, vil omfanget blive meddelt til renovatøren senest med udgangen af juli Indsamlingsopgaven omfatter i hovedtræk: Indsamling af dagrenovation (restaffald og bioaffald) ved ca helårsboliger i to-delte 240 liter beholdere hver 14. dag med RFID-registrering af den enkelte tømning. Indsamling af restaffald ved institutioner, boligforeninger og erhverv i udelte 240 l og 660 l beholdere samt indsamling af bioaffald i udelte 240 l beholder med tømning hver uge og hver 14. dag og med RFID-registrering af den enkelte tømning. Indsamling af restaffald ved ca sommerhuse i udelte 240 l beholdere med tømning hver uge i ugerne og hver 14. dag i den resterende del af året og med RFID-registrering af den enkelte tømning. Tilbudsgiveren (også kaldet renovatøren) skal afgive et samlet tilbud på indsamling af dagrenovation baseret på afgivelse af enhedspriser på samtlige ydelser i tilbudslisterne og hovedtilbudslisten. Odsherred Kommune vælger renovatøren efter tildelingskriteriet "laveste pris". Odsherred Kommune lægger meget stor vægt på kvaliteten og omhyggeligheden i opgaven med og samarbejdet omkring indsamling af dagrenovation, hvorfor renovatøren skal udarbejde og fremsende en kvalitets- og arbejdsplan, der skal danne grundlag for og fungere som manual for indsamlingsopgavens korrekte og fyldestgørende udførelse. Odsherred Kommune lægger endvidere stor vægt på høj kvalitet og stor professionalisme i udførelsen af opgaven og i særdeleshed med mandskabets adfærd og fremtoning over for borgerne m.v. under indsamlingen. 3

4 Renovatørens og dennes mandskab skal være særlig bevidste om og have særlig fokus på, at mandskabet under udførelse af indsamlingsopgaven har stor berøringsflade med borgerne og er meget synlige, og at de fungerer som Odsherred Kommunes ansigt ud ad til i forhold til borgerne m.v. Renovatøren skal være opmærksom på bestemmelserne om bod, som Odsherred Kommune kan tage i anvendelse, hvis renovatøren ikke efterlever de angivne krav og betingelser for udførelse af opgaven med indsamling af dagrenovation. 4

5 2 Generelle krav og forhold 2.1 Administrative forhold Odsherred Kommunes administration Odsherred Kommune vil inden udgangen af august 2015 udlevere en samlet tømningsliste med tømningsadresser, antal og størrelse af beholdere og minicontainere samt tømningsfrekvenser til renovatøren og den udleverede tømningslisten skal danne grundlaget for renovatørens ruteplanlægning og tilrettelæggelse af indsamlingsopgaven. Odsherred Kommune forestår borgerkontakten ved til- og afmeldinger af opsamlings-udstyr, ved eventuelle ændringer af tømningsfrekvenser og ved udskiftning eller reparation af opsamlingsudstyr m.v. Tømningslisten vil blive genereret af Odsherred Kommune fra affaldsregistreringssystemet og denne tømningsliste vil løbende blive opdateret i forbindelse med ændringer ved til- og afmeldinger m.v. og renovatøren skal sørge for opdatering af ruteplanlægningen umiddelbart efter modtagelse af en opdateret tømningsliste med ændringer (ændringsliste) Renovatørens administration Den daglige administration, herunder behandling af klager, forespørgsler m.v. varetages af renovatøren. Eventuelle klager fra borgerne skal behandles på en effektiv, smidig og positiv måde. Renovatøren er forpligtet til straks at behandle indkomne klager. Renovatøren er forpligtet til at efterkomme berettigede klager fra borgerne, eller påtale fra Odsherred Kommune. Efterkommer renovatøren ikke berettigede klager, har Odsherred Kommune ret til, på renovatørens regning, at foranstalte tømning. Kommer en indberetning om manglende tømning inden kl , skal renovatøren foretage tømning samme dag. Kommer indberetningen efter kl , skal renovatøren foretage tømning senest på den først kommende hverdag. Modtagne klager skal løbende indberettes i kommunes registreringssystem (Netdiaglog), med angivelse af hvordan problemet er løst. Odsherred Kommune afgør til enhver tid, om en klage er berettiget. Renovatøren skal foretage én årlig udbringning af information fra Odsherred Kommune til borgerne i forbindelse med tømning og denne ydelse skal være inkluderet i renovatørens afgivne enhedspriser. 2.2 Opsamlingsudstyr Odsherred Kommune anvender primært 2-hjulede to-delte og udelte 240 l beholdere til indsamling af dagrenovation ved en-familie helårsboliger og sommerhuse og 4-hjulede udelte 660 l minicontainere til indsamling af dagrenovation ved institutioner, boligselskaber og erhverv samt campingpladser m.v. 5

6 Alle beholdere og minicontainere er udstyret med RFID-tag, der overholder metodekrav til identifikation efter EN og specifikationerne til dataoverførsel efter DIN RFID-taggen er placeret i en chipnest under gribekanten i overensstemmelse med DS/EN-840-normerne. Alle beholdere og minicontainere overholder de gældende standarder i DS/EN-840-normerne og kan tømmes med almindelige indsamlingskøretøjer med liftsystemer efter DS/EN-1501-normen. Alle beholdere og minicontainere er udstyret med adresselabel og har en prægning i beholderlåget med angivelse af den eller de relevante affaldsfraktioner. Odsherred Kommune varetager selv indkøb af beholdere og minicontainere og varetager selv udbringning og hjemtagning samt den relevante registrering og inddatering af beholderne i affaldsregistreringssystemet hjulede 240 l beholdere Ved alle helårsboliger anvendes der primært to-delte 240 l beholdere til dagrenovation med en volumenfordeling på 60 % til restaffald og 40 % til bioaffald. Der anvendes også et begrænset antal udelte 240 l beholdere til henholdsvis restaffald og bioaffald. Skillevæggen i 240 l beholderen er placeret, således at når man som bruger står foran beholderen (modsat håndtaget) placeres restaffaldet i rummet til højre og bioaffaldet i rummet til venstre og derfor skal indsamlingskøretøjerne indrettes til tømning efter denne fordeling. Ved sommerhuse anvendes der udelte 240 l beholdere til dagrenovation. Alle 2-hjulede 240 l beholdere er monteret med hjul med en hjuldiameter på minimum 250 mm og med en rullebane af stød- og støjdæmpende softgummi. Den estimerede fordeling og antallet af tømninger af 240 l beholdere er angivet i tilbudslisten i bilag hjulede 660 l minicontainere Ved flerfamilieboliger, boligselskaber, offentlige institutioner og erhverv samt ved campingpladser m.v. anvendes der primært 660 minicontainere til restaffald. Alle 4-hjulede 660 l minicontainere er monteret med hjul med en hjuldiameter på minimum 200 m og med rullebane af stød- og støjdæmpende gummi og med retningsbremser og medløbende hjulbremser (totalbremser). Den estimerede fordeling og antallet af tømninger af 660 l minicontainer er angivet i tilbudslisten i bilag Affaldssække Odsherred Kommune anvender 110 l affaldssække af papir ved enkelte adresser i kommunen. Odsherred Kommune tilbyder endvidere brugerne at kunne købe affaldssække med "ekstra"- mærke til enkeltstående situationer med ekstra ordinært meget dagrenovation. Den estimerede fordeling og antallet af tømninger af affaldssække er angivet i tilbudslisten i bilag 1. 6

7 2.3 Indsamlingskøretøjer Renovatøren skal til enhver tid have den nødvendige indsamlingskapacitet til rådighed og antallet og sammensætningen af indsamlingskøretøjer skal således til enhver tid være tilstrækkeligt til, at tømning af det aktuelle antal af beholdere og minicontainere m.v. bliver præsteret på de fastlagte tømningsdage. Det er renovatørens ansvar, at få indsat det nødvendige reservemateriel i tilfælde af, at de normalt benyttede køretøjer og udstyr ikke er tilstrækkeligt eller ikke er funktionsdygtigt. Hvis renovatøren ikke sikrer tilstrækkeligt reservemateriel, vil renovatøren blive gjort økonomisk ansvarlig for indsamling og transport af det antal tømninger, som ikke bliver præsteret. Renovatøren skal ved indsættelse af reservemateriel ved nedbrud på de normalt anvendte køretøjer sikre hurtigst muligt reparation af de normale køretøjer, således at perioden med anvendelse af reservemateriel minimeres mest muligt. Renovatøren er ansvarlig for, at indsamlingskøretøjer og andet materiel opfylder Trafikstyrelsens og Arbejdstilsynets regler. Renovatørens indsamlingsbiler skal fremstå ensartede med samme farve eller farvekombination. Renovatørens firmanavn m.v. må stå på køretøjets førerhusdøre, og renovatøren skal, på kommunens forlangende, forsyne indsamlingskøretøjerne med skilte/mærker med oplysning om, at køretøjerne kører for Odsherred Kommune, og som kan anvendes til udskiftelig affalds-information. Odsherred Kommune leverer skiltene, og disse skal være monteret på bilerne senest 2 uger efter modtagelsen. Størrelsen af skiltepladen skal være ca. 150 x 200 cm (h x b). Renovatørens indsamlingskøretøjer skal som minimum overholde følgende miljøkrav: Godkendte EURO 5 motorer på de primære indsamlingskøretøjer, dog accepteres EURO 4 motorer for reservekøretøjer. Anvendelse af bionedbrydelige motor- og hydraulikolier. Renovatørens indsamlingskøretøjer må maksimalt have en total vægt på 16 tons. Ved tømning i landområder og sommerhusområder skal der af hensyn til vejenes beskaffenhed anvendes indsamlingskøretøjer med en max. totalvægt på 9 tons. Kommunen skal frit kunne anvise tømninger til disse køretøjer, såfremt der på bestemte lokaliteter viser sig behov for anvendelse af biler med max. totalvægt på 9 tons. Det er renovatørens pligt, at gøre sig bekendt med de lokale forhold inden afgivelse af bud. Specielt skal renovatøren være opmærksom på, at der er mange blinde veje uden vendemulighed samt problemer med beskæring i sommerhusområderne. Odsherred Kommune orienterer sommerhusejerne om beskæring af buske, hække og træer via foldere og annoncer. Kommunen kan meddele påbud om beskæring og rydning, men renovatøren skal være opmærksom på, at der kan være tale om en lang sagsbehandlingstid og tømning skal foretages under sagsbehandlingen med mindre andet aftales med kommunen. Renovatøren skal fremlægge dokumentation i form af en registreringsattest, der entydigt angiver motornormen, den maksimalt tilladte last og totalvægt samt øvrige relevante data på de anvendte indsamlingskøretøjer inden entreprisestart. 7

8 Kvalitets- og arbejdsplan skal altid indeholde en opdateret liste over anvendte indsamlingskøretøjer, registreringsnummer, lasteevne og vejenummer, således at kommunen bl.a. har mulighed for at sikre, at faktura fra modtageanlægget stemmer med afleverede mængder Krav til indsamlingskøretøjer Krav i forhold til trafiksikkerhed Renovatørens indsamlingskøretøjer skal være udstyret med funktionsdygtig bakalarm og bakkamera ved bakkemanøvrering og det må ikke være muligt at frakoble det monterede udstyr. For at øge den generelle trafiksikkerhed under udførelse af indsamlingsopgaven og herunder specielt minimere risikoen for svingulykker m.v. skal renovatøren sikre sig, at mandskabet har maksimalt udsyn fra køretøjerne og at køretøjerne er monteret med et nødvendige antal spejle (bak- og sidespejle, blindvinkelspejle, frontspejle m.v.) og at alle spejle fungerer maksimalt. Renovatøren skal sikre sig, at førerhuset er ryddeligt og at der ikke er monteret eller placeret genstande i ruderne, der kan reducere udsynet. Krav i forhold til tømning og registrering Renovatørens indsamlingskøretøjer skal kunne tømme de anvendte beholdere og minicontainere ved en tømningsmetode og anvendelse af et liftsystem, der overholder DS/EN 1501-normen. Den anvendte antenne til registrering af radiobrikken skal have en læseafstand på minimum 8 cm. Opsamlingsudstyret vil derudover blive forsynet med adresse/stregkodelabels. Indsamlingen af dagrenovation ved helårsboliger skal ske med rumopdelte komprimatorbiler. Det skal sikres, at der kan tømmes 660 l minicontainere uden opdeling i kammeret til restaffald. Indsamlingskøretøjerne skal være opbygget med størst mulig beskyttelse af mandskabet for at minimere eventuelle gener fra støv og væsker m.v. under tømmeprocessen. Indsamlingskøretøjerne skal endvidere være indrettet, således at tømmeprocessen belaster opsamlingsudstyret mindst muligt. Indsamlingskøretøjerne skal være indrettet med et registreringssystem til sikring af en præcis elektronisk registrering af den enkelte tømning af beholdere og minicontainere og de registrerede data fra den enkelte tømning skal opsamles og løbende overføres elektronisk til kommunens registreringssystem minimum hver 10. minut. Odsherred Kommune har valgt et registreringssystem fra Poul Tarp A/S, tlf , og der anvendes administrativt et program benævnt GTC Renovation. GTC kan kommunikere med andre systemer med en standard snitflade eller med integration til Microsoft C5 SQL eller Microsoft Navision SQL. Det af renovatøren anvendte system til opsamling af registreringer af tømninger skal kunne kommunikere med GTC Renovation. I tilfælde af funktionssvigt i relation til radiobrikkens aflæsning skal renovatøren udføre manuel registrering. 8

9 Ved nedbrud af registreringsudstyret skal renovatøren sikre indsamling af dagrenovation og manuelt registrere (evt. via papirudgave af rutelisten) hvilke beholdere / adresser, der er tømt. Renovatøren skal foretage manuel indtastning og derefter overføre disse data elektronisk. Odsherred Kommune forventer, at renovatøren i videst muligt omfang anvender tømningsregistreringssystemet som ruteplanlægnings- og rutestyringsværktøj Krav til øvrigt udstyr Odsherred Kommune skal kunne komme i telefonisk kontakt med kørselslederen og evt. mandskabet under udførelse af indsamlingsopgaven. Renovatøren skal derfor sørge for, at køretøjerne og mandskabet er udstyret med mobiltelefon, smartphone eller tablet med kamera, således at mandskabet kan sende en meddelelse med tilhørende billeddokumentation ved uregelmæssigheder til Odsherred Kommune. Mandskabet skal altid aflevere en meddelelsesseddel med angivelse af årsagen til en manglende tømning eller anden form for uregelmæssighed. Mandskabet skal anvende mobiltelefon, smartphone eller tablet til meddelelser med tilhørende billeddokumentation ved følgende forhold og uregelmæssigheder: Manglende tømning med billeddokumentation af årsagen. Ødelagt opsamlingsudstyr m.v., som kræver ombytning eller reparation. Vejarbejde eller lignende situation, der kræver dialog med Odsherred Kommune. Kommunikationsudstyret skal være med til at skabe en optimal, smidig og effektiv dialog mellem Odsherred Kommune, renovationsarbejderne og kørselslederen om daglige problemstillinger og opgaver. Såfremt renovatøren ikke vælger at anvende rutestyringsværktøjer skal renovatøren sikre, at alle indsamlingskøretøjer er udstyret med GPS-udstyr til hjælp ved vejfinding for afløsere m.v. og således at der kan genskabes et entydigt GPS-spor for køretøjerne Aflevering af indsamlet dagrenovation (restaffald og bioaffald) Det indsamlede dagrenovation (restaffald og bioaffald) skal afleveres til de i tabel 1 angivne modtageanlæg, som Odsherred Kommune på nuværende tidspunkt har indgået aftale med. Tabel 1 Modtageanlæg Fraktion Anlæg Åbningstider Restaffald til forbrænding Bioaffald Kara/Noveren Kraftvarmeværk Håndværkervej Roskilde Kara/Noveren Miløcenter Hagesholmvej 7 Audebo 4532 Gislinge Man-fredag kl Man-fredag kl

10 Levering til modtageanlæggene skal ske inden for anlæggenes åbningstid. Renovatøren skal kunne levere til andre modtageanlæg efter anvisning fra Odsherred Kommune. Længere eller kortere afstande til andre modtageanlæg afregnes i forhold til den kilometerpris, renovatøren har angivet i tilbudslisten. Renovatøren skal inden entreprisestart registreres hos affaldsselskabet KARA/NOVEREN. De enkelte biler skal indvejes og registreres med vejekort hos modtageanlæggene. Samme procedure skal følges ved indsættelse af nye/reservebiler i kontraktperioden. I forbindelse med aflevering af det indsamlede affald, skal renovatøren følge modtageanlæggenes afleveringsprocedurer og modtageregler og sørge for korrekt indvejning af alle afleverede affaldslæs. Kørsel til modtageanlæg skal være indeholdt i de afgivne enhedspriser. Ligeledes skal evt. ventetid være inkluderet i prisen. Modtagegebyrer og behandlingsomkostninger af det indleverede affald på modtageanlæggene er alene et anliggende mellem modtageanlæggene og Odsherred Kommune. 2.4 Kørselsledelse og mandskab Al kommunikation mellem renovatøren og Odsherred Kommune i skrift og tale skal foregå på dansk Krav til kørselsledelse Renovatøren skal udpege en uddannet og kompetent kørselsleder, der har det overordnede ansvar for planlægning af indsamlingsopgaven og tilrettelæggelse af udførelsen af indsamlingsopgaven samt har ansvaret for den daglige drift og kommunikation med mandskabet og Odsherred Kommune i overensstemmelse med de angivne krav og betingelser i dette udbudsmateriale. Renovatøren skal angive navn og øvrige relevante data på kørselslederen og skal samtidigt angive navn og relevante data på kørselslederens stedfortræder ved evt. sygdom, ferie m.v. De relevante data for kørselslederen og dennes stedfortræder og dokumentation for disses kvalifikationer skal angives i kvalitets- og arbejdsplanen. Kørselslederen skal som minimum have en uddannelse svarende til DTL's kursus for affaldstransportører eller tilsvarende og skal samtidigt have en relevant ledelsesmæssig uddannelse eller dokumenteret erfaring i arbejdsplanlægning og daglig ledelse. Kørselslederen og dennes stedfortræder skal have et indgående kendskab til arbejdsområdet med indsamling af dagrenovation og skal til enhver tid have indgående og detaljeret kendskab til de angivne krav og betingelser i dette udbudsmateriale. Kørselslederen skal være bemyndiget til at forhandle og indgå aftaler om arbejdets udførelse med bindende virkning for renovatør og skal have den ledelsesmæssige kompetence i forhold til mandskabet. Renovatørens kørselskontor skal som minimum være åbent i tidsrummet mandag til torsdag kl og fredag kl

11 Kontoret skal kunne kontaktes via telefon og , og renovatøren skal oplyse Odsherred Kommune om numre og adresser inden entreprisens start og skal besvare en henvendelse fra Odsherred Kommune inden for 24 timer. Kørselslederen skal inden for åbningstiden kunne tilkaldes og være til stede på udpeget adresse i Odsherred Kommune inden for 2 timer Krav til mandskab Renovatøren og dennes mandskab skal kunne forstå, tale og læse dansk. Herudover er renovatøren frit stillet med hensyn til antagelse af sit mandskab, men er ansvarlig for, at mandskabet til enhver tid leverer et højt serviceniveau og udviser høflig og professionel optræden under udførelse af indsamlingsopgaven. Mandskabets borgerkontakt skal være karakteriseret ved god opførsel og en imødekommende fremtoning og skal generelt være præget af loyalitet over for Odsherred Kommunes beslutninger og administration af indsamlingsordningen. Renovatøren skal være særlig bevidst om og have særlig fokus på, at mandskabet under udførelse af opgaven har stor berøringsflade med og er meget synlige for borgerne, og at mandskabet ved sin adfærd og signalværdi fungerer som Odsherred Kommunes ansigt ud ad til i forhold til borgerne. Renovatøren skal til en hver tid kunne indsætte reservemandskab i tilfælde af ferie, sygdom, uheld mv. Renovatøren og dennes kørselsleder samt mandskabet skal inden entreprisestart deltage i et dialogmøde med Odsherred Kommune om de renovationstekniske og samarbejdsmæssige forhold. Ved evt. skift af kørselsleder skal der afholdes nyt dialogmøde med Odsherred Kommune. Dialogmødet kan bl.a. omhandle: Krav og betingelser for indsamling, transport og aflevering af affaldet. Arbejdsmiljøforhold, sikkerhed og ansvar. Service, borgerkontakt og opførsel. Tømningsregistrering og overførsel af data, inkl. anvendelse af mobiltelefon m.v. Kvalitetssikring, kontrol og tilsyn. Regler på anvendte modtageanlæg. Renovatør og mandskab skal desuden på Odsherred Kommunes anmodning deltage i samarbejdsmøder med kommunen. Disse møder er uden økonomisk afregning mellem parterne og har et omfang på op til 2 halve arbejdsdage eller tilsvarende antal timer om året. Der må ikke foretages klunsning, modtages vederlag eller træffes aftaler om særordninger. Hvis der bliver tale om illoyalitet, alvorlig klage over en medarbejder, eller hvis tilsyn med arbejdet afslører overtrædelser af kravene til arbejdets udførelse, kan kommunen forlange vedkommende fjernet fra arbejdet. 11

12 Medarbejdere skal underskrive en erklæring vedr. tavshedspligt, hvad angår oplysninger omfattet af 27 i lov nr. 433 af 22 april 2014 (forvaltningsloven), som de måtte få kendskab til under udførelse af opgaver omfattet af denne kontrakt. Krav til uddannelse Odsherred Kommune stiller følgende overordnede basale og særlige krav til kvalifikationer hos renovatørens mandskab i forbindelse med udførelse af indsamlingsopgaven: Indsigt i affaldsområdet og generel viden om de forskellige affaldsordninger, som Odsherred Kommune tilbyder borgerne. Indsigt i og forståelse for de stillede krav til adfærd og kendskab til de grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Overblik og roligt temperament i pressede situationer (konflikthåndtering). Indsigt i indsamlingskøretøjets basale funktioner, tømningsregistrering og brug af mobiltelefon m.v. Gyldigt førerbevis (gælder kun for chauffører). Ferieafløsere og andre eventuelle korttids-ansatte skal ligeledes opfylde de ovennævnte krav til kvalifikationer. Renovatøren skal sikre sig, at mandskabet besidder ovennævnte kvalifikationer inden opgaven med indsamling af dagrenovation påbegyndes og at kvalifikationerne følges op og ajourføres gennem hele kontraktperioden. Krav til arbejdstøj Renovatørens mandskab skal være klædt i passende og ensartet arbejdstøj med firmanavn og medarbejderens fornavn med en synlig placering (broderet eller ID-kort). Arbejdstøjet skal være præsentabelt og i ordentlig stand uden huller og revner. Renovatøren er ansvarlig for, at mandskabets arbejdstøj overholder EN 471 og Arbejdstilsynets regler til synlighed med krav om fluorescerende materiale med reflekser svarende til klasse 3 direkte på arbejdstøjet. Renovatøren er ansvarlig for, at mandskabet hele året har relevant og nødvendigt arbejdstøj og personlige værnemidler til varetagelse af opgaven med indsamling af dagrenovation omfattende som minimum almindeligt arbejdstøj, sikkerhedsfodtøj, regntøj, vintertøj, handsker m.v. Renovatøren skal sikre sig, at mandskabet bærer arbejdstøjet i alle funktioner i tilknytning til udførelse af indsamlingsopgaven Krav til arbejdsmiljø Odsherred Kommune lægger stor vægt på, at indsamlingen af dagrenovationen sker med mindst mulig belastning af mandskabet og med mindst mulig sikkerhedsrisiko. Renovatøren skal anvende indsamlingskøretøjer og andet udstyr, der til enhver tid opfylder gældende forskrifter vedr. arbejdsmiljø og sikkerhed, ligesom renovatøren skal tilrettelægge arbejdet, således at Arbejdstilsynets krav, retningslinjer og anvisninger altid overholdes. 12

13 Renovatøren er gennem hele kontraktperioden forpligtet til at sikre, at alt anvendt materiel og arbejdets udførelse lever op til Arbejdstilsynets krav, retningslinjer og anvisninger og til andre lovmæssige krav på arbejdsmiljøområdet. Omkostningerne i forbindelse med overholdelse af kravene m.v. påhviler alene renovatøren. Renovatøren skal have etableret et system, der sikrer løbende opmærksomhed på arbejdsmiljøet og sikkerheden for indsamlingsopgaven og herunder eventuelle behov for vaccinationer eller anden sygdomsforebyggelse for mandskabet. Systemet skal indeholde registreringer af hændelser omkring ulykker og nærved ulykker, skader, sygdom m.v., der skal danne grundlag for opfølgninger og handlingsplaner for arbejdsmiljøområdet. Renovatøren skal for mandskabet på indsamlingsopgaven i hele kontraktperioden have og håndhæve en formuleret arbejdsmiljøpolitik og en formuleret uddannelsespolitik. 13

14 3 Indsamlingsopgaven Indsamling af dagrenovation skal foregå i tidsrummet: Mandag fredag kl Renovatøren skal planlægge at gennemføre indsamling af dagrenovation inden for det angivne tidsrum med udgangspunkt i de aktuelle tømningslister og tømningsfrekvenser og Odsherred Kommune skal løbende orienteres om og godkende renovatørens tømningsplanlægning. Indsamling af dagrenovation skal i særlige områder som bymidter, ved skoler og andre uddannelsesinstitutioner eller særligt trafikerede veje planlægges og tilrettelægges under hensyntagen til den anvendelsesmæssige og trafikale situation på bestemte tidspunkter. Indsamlingen i centrum skal så vidt muligt foregå uden for forretningernes åbningstid, indsamlingen ved skoler og andre uddannelsesinstitutioner skal foregå uden for spidsbelastningerne omkring møde- og sluttidspunkter og den øvrige indsamling skal foregå uden for spidsbelastningerne på trafikale og parkeringsmæssige lokaliteter. Det er renovatørens ansvar, at planlægge og tilrettelægge indsamlingen på en logisk og hensigtsmæssig måde under hensyntagen til såvel de fysiske som de trafikale forhold, herunder eksempelvis sørge for at undgå indsamling på de mest trafikerede veje i myldretiden om morgenen eller eftermiddagen. Renovatøren kan i særlige tilfælde anmode Odsherred Kommune om tilladelse til ændringer af tidsrummet for indsamling. Eksempelvis ved ekstrakørsel i forbindelse med helligdage eller ved ønske om senere start af hensyn til lysforhold i vinterhalvåret. Der må ikke foretages indsamling på lørdage og søn- og helligdage uden Odsherred Kommunes tilladelse. Indsamling af dagrenovation ved helårsboliger i de to-delte beholdere skal primært foregå med en tømningsfrekvens hver 14. dag, mens der på enkelte tømningsadresser vil forekomme tømning hver uge af både bio- og restaffald. Indsamling af dagrenovation i 660 l minicontainere ved institutioner, boligselskaber og erhverv m.v. skal primært foregå hver 14. dag og i mindre omfang foregå som uge-tømning. Ved sommerhuse skal der tømmes som uge-tømning i ugerne og tømning hver 14. i den resterende del af året. Renovatøren skal i tilbudslisten i bilag 1 afgive enhedspriser for de forskellige typer af opsamlingsudstyr og de forskellige tømningsfrekvenser. Renovatøren må ikke foretage indsamling og transport af andet affald end det indsamlede dagrenovation omfattet af denne indsamlingsopgave. Indsamling og transport af andet affald vil blive betragtet om en misligholdelse af kontrakten. 3.1 Indsamlingsprincip Indsamling af dagrenovation skal ske via offentlige og de normalt anvendte adgangsveje med mindst mulig gene for borgeren, uden beskadigelse af borgerens ejendom og uden spild af 14

15 affald. Det er renovatørens ansvar, at alle benyttede døre, låger og porte lukkes forsvarligt efter brug. Indsamlingsprincippet er grundlæggende baseret på en standplads standplads indsamling, hvor borgerne må placere opsamlingsudstyret på en standplads maksimalt 10 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Opsamlingsudstyret skal placeres så det er let tilgængeligt for indsamling. Ved sommerhuse må opsamlingsudstyret dog kun placeres 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Ved enligt beliggende landejendomme og sommerhuse er skel defineret som værende ved den naturlige tilkørselsvej eller vendeplads, hvis indsamlingen kan foretages ved en uproblematisk bakkemanøvre eller uden bakkemanøvre ud over den almindelige 3-punkts vending. På grund af problematiske adgangsforhold ved ca. 15 ejendomme i Nykøbing anvendes der 110 l affaldssække af papir til dagrenovation. Ejerne af de enkelte ejendommen sætter 2 fyldte affaldssække ud til tømning og renovatøren skal aflevere to tomme affaldssække i forbindelse med indsamling af de fyldte affaldssække. Affaldssækkene udleveres til renovatøren af Odsherred Kommune. Borgere, der pga. af f. eks sygdom ikke selv kan køre opsamlingsudstyret frem på tømningsdagen, kan få den hentet ved ejendommens standplads i en større afstand end 10 meter fra skel under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden. Opsamlingsudstyret skal leveres tilbage til standpladsen efter tømning. Renovatøren skal i tilbudslisten i bilag 1 afgive en tillægspris til de afgivne enhedspriser for tømning af opsamlingsudstyret fra en standplads i en større afstand end de normale 10 meter fra skel. Såfremt der opstår forsinkelser i det krævede antal tømninger på de enkelte indsamlingsdage for en eller flere af indsamlingskøretøjerne, skal de øvrige indsamlingskøretøjer hjælpe med at færdiggøre det krævede antal tømninger, således at det krævede antal tømninger præsteres på den aktuelle indsamlingsdag. Renovatøren skal foretage tømning efter det fastlagte interval, uanset mængden af affald i opsamlingsudstyret. Hvis opsamlingsudstyret er fuldkomment tomt skal renovatøren håndscanne udstyret som dokumentation for, at ejendommen er besøgt. 3.2 Ruteplanlægning Renovatøren vil senest med udgangen af august 2015 modtage en tømningsliste over antal tilmeldte tømningsadresser med sammensætning af opsamlingsudstyret og tømningsfrekvenser, og renovatøren skal planlægge ruterne og forelægge en rute- og tømningsplan senest den 15. oktober, således at Odsherred Kommune kan nå at få tømningslisterne for det kommende år på hjemmesiden. Ruterne skal planlægges således, at ingen ejendom flyttes mere end to tømningsdage i forhold til den nuværende tømningsdag. Odsherred Kommune sørger herefter for information og annoncering af tømningsdage mv. 15

16 Efterfølgende tilpasninger af ruter skal tilstræbes, at være af begrænset omfang og kan kun ske efter godkendelse af Odsherred Kommune. Før iværksættelse af ændringer skal renovatøren informere de berørte ejendomme om ændringerne. Informationen skal ske ved seddel afleveret i postkassen på ejendommen i forbindelse med sidste tømning på den gamle tømningsdag. Ved ændringer som flytter tømningsdagen mere end 3 dage skal renovatøren udføre og bekoste en ekstratømning i løbet af ændringsperioden for at undgå overfyldning Sommerhustømning Opsamlingsudstyret ved sommerhuse skal tømmes hver uge i perioden fra og med uge 23 til og med uge 35 og hver 14. dag i den resterende del af året, svarende til 32 tømninger pr. år. I kommunen findes sommerhuse som er beliggende i landzone og derved uden for de egentlige sommerhusområder. Disse skal have tømning som de øvrige sommerhuse. I forbindelse med indsamling af dagrenovation i primært 240 l beholdere i sommerhusområderne skal der endvidere tømmes et mindre antal 660 l minnicontainere ved større sommerhuse m.v. og foretages tømninger af 660 l minicontainere ved campingpladser m.v. i perioden fra påske til september. Sommerhusområderne med campingpladser m.v. er angivet oversigtsmæssigt på vedlagte kort. Renovatøren skal i tilbudslisten i bilag 1 afgive enhedspriser for de forskellige typer af opsamlingsudstyr og de forskellige tømningsfrekvenser i sommerhusområderne m.v Ekstratømning og indsamling af "Ekstra"-sække Renovatøren skal udføre ekstratømninger, der bestilles af Odsherred Kommune, og disse skal være udført første arbejdsdag efter bestilling. Ekstra tømninger, som kræver ekstra kørsel (uden for renovatørens ruter) vil blive afregnet med enhedsprisen for den aktuelle beholdertømning plus den tilbudte enhedspris for tillæg i forbindelse med ekstratømninger. Borgerne har endvidere mulighed for at købe ekstra sække påtrykt "ekstra" hos dagligvarebutikker i kommunen. Prisen på disse sække inkluderer kørsel og behandlingsomkostninger. Renovatøren skal medtage "ekstra" sække ved de normale indsamlingsdage og ruter. Antal solgte "ekstra" sække opgøres af kommunen 1 gang årligt, hvorefter der afregnes med renovatøren. Renovatøren skal på tilbudslisten afgive pris på tømning af "ekstra" sække Kontrol af sortering På anmodning fra Odsherred Kommune skal renovatøren kontrollere affaldssorteringen for ejendomme med helårstømninger ved en visuel kontrol inden tømning af opsamlingsudstyret. Renovatøren skal gennemføre den visuelle kontrol af alle tømninger af specielt bio-fraktionen i op til 10 tømningsdage årligt uden ekstrabetaling. Hvis der ved den visuelle kontrol konstateres fejl- 16

17 sortering skal renovatøren aflevere en særlig udarbejdet meddelelsesseddel til borgeren (med kopi til kommunen). 3.3 Manglende tømning og meddelelsesseddel Renovatøren er ikke forpligtet til at medtage/tømme følgende: Beholdere og minicontainere, der er overfyldte i en sådan grad, at de ikke kan håndteres uden spild eller fjernelse af affald fra opsamlingsudstyret. Beholdere og minicontainere, hvor indholdet er åbenlyst og indlysende fejlsorteret. Andre forhold (løs hund, parkerede biler m.v.) Hvis renovatøren ikke udfører tømning af beholder skal der indberettes i bilens registreringssystem og afleveres en meddelelsesseddel med oplysning om årsagen til den manglende tømning. Ved forhold som kan dokumenteres visuelt, skal der tages digitalt billede, som skal indberettes til kommunen. Billeddokumentation med årsagen til en manglende tømning skal være til rådighed for Odsherred Kommune senest 10 minutter efter hændelsen. Såfremt renovatøren ikke dokumenterer og registrerer en manglende tømning korrekt vil Odsherred Kommune betragte det som en "glemmer". Odsherred Kommune fastlægger proceduren i forhold til korrekt registrerede manglende tømninger og herunder, om tømningen skal foretages som en "ekstra tømning" eller om borgeren skal købe en "ekstra"-sæk. For hver indsamlingsbil må antallet af glemmere ikke overstige 1 promille pr. tømningsperiode (2 uger). Fejl, som glemte tømninger, skal være rettet: Samme dag hvis indberetning sendes til renovatøren inden kl Førstkommende arbejdsdag hvis indberetningen sendes efter kl Renovatøren skal desuden sørge for, at fejl ved opsamlingsudstyret indberettes til kommunen hurtigst muligt. 3.4 Adgangsforhold Odshrerred Kommune kræver, at adgangsforholdene og indretningen af standpladsen er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets anvisninger. Såfremt der ved tømningen konstateres adgangsveje, der ikke er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets anvisninger, afleverer renovatøren en særlig meddelelsesseddel om adgangsforhold med information om det konstaterede problem til borgeren. Samtidigt indberettes forholdende elektronisk til kommunen. 17

18 I gentagelsestilfælde skal renovatøren rette henvendelse til Odsherred Kommune, der vil vurdere sagen og eventuelt rette henvendelse til den pågældende ejendom. Renovatøren skal foretage tømning som normalt, også i den periode hvor Odsherred Kommune behandler sagen. Renovatøren skal indgå i et positivt samarbejde med Odsherred Kommune om kontrol af sådanne adresser og dermed medvirke til, at indsamlingen foregår uden problemer. Renovatøren har ikke krav på ekstrabetaling eller særskilt betaling for dette arbejde. Døre og nøgler Sker tømningen via døre, låger eller porte, som ejeren ønsker aflåst, skal renovatøren være indstillet på, at indgå aftale med ejeren om en nøgleordning. Renovatøren skal åbne og lukke døre, låger eller porte i forbindelse med tømningen uden ekstra betaling Aftaler om en nøgleordning er et mellemværende mellem renovatøren og ejeren, men Odsherred Kommune skal orienteres skriftligt om forholdet og renovatøren skal lave fortegnelse over ordningen og holde styr på nøglerne. Antallet og omfanget af nøgleordninger skal fremgå af kvalitets- og arbejdsplanen og af den månedlige driftsrapport Vanskelig tømning Renovatøren skal til enhver tid gennemføre indsamlingsopgaven, også selvom der udføres opgravningsarbejder, bygningsarbejder eller andre arbejder på og ved veje og fortovsarealer m.v. Renovatøren skal i tilfælde af vejarbejder m.v. være indstillet på, at udvise smidighed og vilje til eksempelvis at benytte interimistiske adgangsveje eller alternative adgangsveje, foretage indsamlingen af dagrenovationen fra en anden midlertidig placering eller indgå aftaler med arbejdslederen fra firmaet, der udfører opgravning m.v., om håndtering af opsamlingsudstyret ved fælles hjælp. Renovatøren må ikke undlade indsamling af dagrenovation som følge af vejarbejder m.v., parkerede biler og lignende på offentlige veje og arealer. Renovatøren skal acceptere at anvende alternative adgangsveje, acceptere at gå længere for at tømme opsamlingsudstyret eller forsøge at foretage indsamlingen på et senere tidspunkt. Vurderer renovatøren, at gennemførelse af indsamling er aldeles umulig, skal han straks underrette Odsherred Kommune og tilbyde fælles besigtigelse af forholdene. 3.5 Helligdage I forbindelse med helligdage skal renovatøren gennemføre indsamlingsopgaven efter følgende principper, idet der ikke må indsamles på lørdage og søn- og helligdage i forbindelse med indkøring af helligdage: I uger med kun en helligdag skal renovatøren: Indsamle helligdagsruten i forlængelse af indsamling de 2 forudgående indsamlingsdage. I tilfælde af, at helligdagen er en mandag eller tirsdag skal helligdagstømningen gennemføres i forlængelse af indsamlingen de efterfølgende 2 indsamlingsdage. 18

19 I forbindelse med påske skal renovatøren: Indsamle skærtorsdagsruten og langfredagsruten successivt og jævnt fordelt i forlængelse af den ordinære indsamling de foregående 3 indsamlingsdage i ugen. Indsamle ruten for mandag 2. påskedag successivt i løbet af tirsdagen og onsdagen efter. I forbindelse med jul skal renovatøren: Indsamle de 3 juledages tømninger successivt og jævnt fordelt i forlængelse af den ordinære indsamling på sammenlagt 5 indsamlingsdage før og/eller efter juledagene. Indsamlingen af tømningerne fra 1. nytårsdag gennemføres som i uger med én helligdag. Renovatøren skal hvert år inden den 1. oktober fremsende et forslag til planlægning af gennemførelse af helligdagstømningerne det kommende kalenderår, således at Odsherred Kommune kan indarbejde tømningerne på tømmekalenderen på hjemmesiden. Det skal fremgå af planen, hvornår den enkelte ejendom får tømt. Odsherred Kommune skal godkende renovatørens planlægning af gennemførelse af helligdagstømningerne og kommunen har den endelige afgørelse omkring fordelingen det aktuelle år. Til de husstande som berøres af helligdagsindsamlingen, skal renovatøren i forbindelse med sidste tømning før helligdagsændringen, aflevere en seddel i beholderlåget med oplysning om den ændrede tømningsdag. Ved sommerhuse skal meddelelsessedlen afleveres i postkassen. Ud over meddelelsessedlen annoncerer Odsherred Kommune på kommunens hjemmeside. Renovatøren skal sikre sig, at indsamlingen af helligdagsruter ikke får indflydelse på den øvrige indsamling. 3.6 Vejrlig Renovatøren skal som udgangspunkt gennemføre indsamlingsopgaven uanset vejrsituationen og Odsherred Kommune forventer, at renovatøren til enhver tid tilstræber at gennemføre indsamling af dagrenovation. Hvis der opstår vejrligssituationer (orkan/storm, snestorm, kraftig snefald, isslag, varslinger fra politiet m.v.), hvor renovatøren forventer ikke at kunne gennemføre indsamlingsopgaven, skal renovatøren straks informere Odsherred Kommune for i fællesskab at vurdere og beslutte, om indsamlingsopgaven skal indstilles midlertidigt. Er der udsigt til en vejrligsdag (vejrmelding om orkan/storm, isslag eller betydeligt snefald m.v.) skal renovatøren sørge for, at indsamlingen først starter efter kl , således at såvel den offentlige som den private snerydning og glatførebekæmpelse er kommet i gang, inden indsamlingen udføres. Indsamlingen skal ske efter følgende principper: 1. I forbindelse med enkeltstående vejrligsdage skal renovatøren indsamle de manglende tømninger i forlængelse af indsamlingen de følgende 2 tømningsdage. 19

20 2. I forbindelse med 2 sammenhængende vejrligsdage skal renovatøren indsamle de manglende tømninger successivt i forlængelse af indsamlingen de følgende 3 indsamlingsdage. 3. I forbindelse med 3 sammenhængende vejrligsdage skal renovatøren indsamle de manglende tømninger successivt i forlængelse af indsamlingen de følgende indsamlingsdage. 4. I forbindelse med 4 eller flere sammenhængende vejrligsdage skal renovatøren indsamle de manglende tømninger i forbindelse med den efterfølgende ordinære tømning. Renovatøren skal løbende underrette kommunen samt informere på renovatørens egen hjemmeside, hvis der er hele veje eller større områder, der ikke kan tømmes pga. sne eller lignende, samt give oplysninger om hvornår tømningen forventes genoptaget. Som det er tilfældet med helligdagsindsamlingen er princippet, at renovatøren skal gennemføre opsamlingen af manglende tømninger uden det får indflydelse på den øvrige indsamling. Det er ikke tilladt at ændre den ordinære indsamling for at gennemføre opsamling af manglende tømning. Renovatøren skal i alle tilfælde og uden beregning medtage eventuelle sække med ekstraaffald pga. manglende tømning (både med og uden "ekstra"-mærker). Renovatøren skal være indstillet på at udvise smidighed og vilje til at gennemføre indsamlingsopgaven på trods af vanskellige vejrforhold og herunder acceptere, at dagrenovationen i perioder indsamles på andre måder, eksempelvis ved midlertidige løsninger med opstilling af containere på centrale lokaliteter m.v. 20

21 4 Kvalitet og samarbejde 4.1 Samarbejds- og driftsmøder Renovatørens kørselsleder skal deltage i månedlige møder om samarbejdet og driften af indsamlingsopgaven. Samarbejds- og driftsmøderne afholdes efter kommunens anmodning og vil med udgangspunkt i den månedlige driftsrapport og den aktuelle driftssituation have en varighed på 1-2 timer. Renovatøren skal indregne afholdelse af disse samarbejds- og driftsmøder i renovatørens tilbud. I løbet af indkøringsperioden skal kørselslederen mødes med kommunen i den udstrækning kommunen finder det påkrævet. I perioder med ændringer, justeringer eller andre forhold, som kræver mødeaktivitet, kan kommunen indkalde til ekstramøder med dags varsel. Renovatøren har pligt til at deltage i sådanne varslede møder, og renovatøren har naturligvis også ret til, at anmode om ekstra møder med kommunen. Deltagelse i sådanne specifikke ekstra møder skal være indeholdt i renovatørens tilbud. Odsherred Kommune udarbejder et kortfattet beslutningsreferat fra samarbejds- og driftsmøderne og renovatørens kørselsleder skal komme med eventuelle kommentarer og indsigelser senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af referatet. Ved konstatering af større og/eller vedvarende problemstillinger i renovatørens udførelse af indsamlingsopgaven kan Odsherred Kommune forlange, at renovatøren fremlægger en handlingsplan for udbedring af problemstillingerne i tilknytning til et ordinært eller særligt indkaldt samarbejds- og driftsmøde. 4.2 Kvalitets- og arbejdsplan Renovatøren skal udarbejde og vedligeholde en plan for at sikre, at opgaven med indsamling af dagrenovation udføres i overensstemmelse med de angivne krav til kvalitet, serviceniveau, arbejdsmiljø og sikkerhed. Kvalitets- og arbejdsplanen skal være renovatørens manuskript for indsamlingsopgaven kvalitetsmæssige udførelse og udgøre en væsentlig del af instruktionen af renovatørens personale. Kvalitets- og arbejdsplanen skal derfor altid forefindes på kørselskontoret og i indsamlingskøretøjerne, og indholdet af kvalitets- og arbejdsplanen skal være implementeret og anvendt af mandskabet. Kvalitets- og arbejdsplanen skal indeholde: Oversigt over indsamlingskøretøjer, udstyr og mandskab med angivelse af organisationsstrukturen samt relevante kontaktoplysninger. Arbejdsbeskrivelser/driftsinstruktioner for indsamling af dagrenovation, herunder forholdsregler omkring registreringssystemet, vanskelige tømninger, håndtering af meddelelsesseddel, billeddokumentation m.v. Instruktioner om arbejdsmiljø, miljø og sikkerhed. Beskrivelse af uddannelse og instruktion af mandskabet samt beskrivelse af vedligeholdelse af uddannelsesniveauet. Beskrivelse af tilsyn og evt. intern kontrol/kvalitetssystem. 21

22 Beredskabsplan for håndtering af ulykkes- og nødsituationer samt beskrivelse af tiltag til hindring af ulykker og uheld. Kommunikation (både internt og eksternt). Den færdige plan skal fremsendes elektronisk ved indkøringsperiodens slutning 2 måneder efter kontraktstart, og den skal godkendes af kommunen. Planen vil blive kommenteret, og hvis der er fejl og mangler, skal renovatøren fremsende en rettet udgave inden 2 uger. Renovatørens arbejde med udarbejdelse af kvalitets- og arbejdsplanen og den løbende opdatering og vedligeholdelse af planen gennem kontraktperioden skal være indeholdt i renovatørens tilbud. 4.3 Driftskontrol og Tilsyn Renovatøren skal føre tilsyn og kontrol med udførelsen af indsamlingsopgaven i forhold til overholdelse af de stillede krav og betingelser i dette udbudsmateriale. Odsherred Kommune har ret til løbende, at udføre tilsyn med renovatørens udførelse af indsamlingsopgaven og herunder ret til at inspicere indsamlingskøretøjerne m.v., eller at få udført tilsyn af en ekstern samarbejdspartner. Renovatøren er forpligtet til, efter anmodning fra Odsherred Kommune, at dokumentere, at indsamlingsopgaven udføres kontraktmæssigt korrekt og herunder stille alle nødvendige og relevante oplysninger til rådighed for Odsherred Kommune under udførelse af tilsynet og kontrollen. Gennemførte tilsyn- og kontrolbesøg af Odsherred Kommune kan på ingen måde fritage renovatøren for dennes forpligtigelser i forhold til selv at foretage tilsyn og kontrol eller forpligtigelser i henhold til dette udbudsmateriale. Renovatøren skal orientere sit personale om, at såvel anmeldte som uanmeldte tilsyn kan forekomme. Fællestilsyn Foruden renovatørens egen kontrol og kommunens tilsyn med arbejdets udførelse kan der udføres fælles tilsyn. Renovatørens driftsansvarlige person skal på kommunens forlangende deltage i fællestilsyn, og renovatørens samlede arbejde med tilsyn/kontrol skal være indeholdt i renovatørens tilbud. 4.4 Kvalitetsmåling og bodssystem Odsherred Kommune lægget stor vægt på, at borgerne er tilfredse med løsningen af opgaven med indsamling af dagrenovation. Odsherred Kommune har derfor valgt at sikre, at renovatøren leverer ydelser af en høj kvalitet ved, at anvende et bodssystem i forbindelse med opfølgning på kvaliteten af renovatørens ydelser i forhold til de stillede krav og betingelser. 22

23 Odsherred Kommune accepterer, at der kan ske et mindre antal fejl i forbindelse med opgavens udførelse. Odsherred Kommune accepterer derimod ikke, at renovatøren ikke retter sine fejl. Odsherred Kommune accepterer heller ikke, at antallet af glemte tømninger pr. bil overstiger 1 promille pr. tømningsperiode på 2 uger. Odsherred Kommune håndhæver bodssystemet på baggrund af egenkontrol af de registrerede tømninger i affaldsregistreringssystemet, eventuelle borgerhenvendelser og andre registreringer af fejl og mangler ved tilsyn m.v. Odsherred Kommune kan således anvende bodssystemet som angivet i tabel 2. Systemet indeholder to typer bod, nemlig engangsbod, som udløses hver gang en given hændelse registreres og en dagbod, som udløses for hver dag en given ydelse ikke er udført. Tabel 2 Bodsoversigt Bodsgivende hændelser Registreret Ikke foretager renovatørfejl indsamling, som krævet i udbudsmaterialet og efter ruteplanen. Antal glemmere overstiger 0,1 % pr. bil pr. tømningsperiode på 2 uger Ikke udfører automatisk registrering og overfører data som krævet. Ikke afleverer beholder korrekt efter tømning. Ikke anvender meddelelsesseddel og mobiltelefon som foreskrevet. Sammenblander rest- og bioaffald Ikke udfører helligdags- eller vejrligsindsamling ved en ejendom som foreskrevet Ikke melder om uoverensstemmelser eller fejl ved beholdere og tilmelding Undlader tømning på en adresse pga. parkerede biler eller lignende på offentlige arealer eller ikke straks melder om umulig tømning Ikke fremsender kvalitetsplanen og ajourføringer. Ikke sørger for at medarbejder er instrueret, udstyret og klædt som krævet Ikke sørger for indsættelse af reservebil senest 1 døgn efter nedbrud Ikke straks informerer og går i dialog om evt. kørselsstop ved vejrlig etc. Ikke foretager korrekt indvejning på behandlingsanlæg Ikke afleverer nøglefortegnelse ved entreprisens ophør Bod kr. pr. hændelse 500 kr. pr. glemmer kr. pr. hændelse kr. pr. hændelse kr. pr. hændelse kr. pr. hændelse kr. pr. hændelse kr. pr. hændelse kr. pr. hændelse 200 kr. pr. dag 500 kr. pr. dag kr. pr. dag kr. pr. hændelse kr. pr. hændelse kr. 23

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder D2012-9935 6.0 Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder Indhold Forord...3 Økonomi...3 AT forhold...3 Beskrivelse af indsamlingen i

Læs mere

Bilag 1-Specifikation

Bilag 1-Specifikation Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet TØNDER AFFALD A/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk RETTELSESBREV - SPØRGSMÅL OG SVAR INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr.

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr. Sweco Danmark A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk Til tilbudsgiverne CVR-nr. 48233511 Vores reference: 31.3030.16 Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation Januar 2012 Projektnr P-74435 Dokumentnr 052 Version 04 Udgivelsesdato 10 januar 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt BHSL KBRA KBRA 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 4 2 Opsamlingsudstyr 5 21 2-hjulede

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014 Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet. Kopi af forsikringspolice skal vedlægges tilbuddet. Er det nok med en kopi af forsikringscertifikat, som viser, at forsikringen

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SPØRGSMÅL OG SVAR PROJEKTNR.

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune AFLD I/S Uldjydevej 2 DK-7400 Herning telefon +45 97 37 33 77 e-mail afld@afld.dk www.afld.dk CVR-nr. 13 81 47 08 Dato 23. maj 2017 sagsnr. 17050003 reference /lama Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD 11-2017 RINGSTED KOMMUNE SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD SVARBLAD NR. 1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 11-2017

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation.

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation. Notat Dato: 11. marts 2013 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Procesplan for udfasning af sækkestativer Resumé Det foreslås at igangsætte proces med køb af spande i EU-licitation med henblik på udfasning

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm.

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Kontrakten gælder for en 1-årig periode Hvad er årsagen til at perioden er så kort? Den korte kontraktperiode

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Svar på spørgsmål Til tilbudsgivere Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Indledning På vegne af Rebild Kommune udsendes hermed udbyders svar

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9571 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9571 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9571 Bælum YDELSESBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune.

Indsamling af affald i Sorø Kommune. Indsamling af affald i Sorø Kommune. RETTELSESBLAD 1 22.08.2017 Affald Plus har modtaget nedenstående spørgsmål. På baggrund af spørgsmålene skal følgende præciseres: Afsnit Spørgsmål Svar Udbudsbetingelser

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato Januar 2015 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 15 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Hvad menes med et lavt brændstofforbrug? Kommunen bedes definere hvilket brændstofforbrug, der skal dokumenteres.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2 OKTOBER 2017 RINGSTED KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD EU-UDBUD - TILBUDSLISTE - BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Tilbud 2 2 Tilbudsliste

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune 1 Indhold 1. Formål og lovgrundlag... 3 2. Gyldighedsområde:... 3 3. Benyttelsespligt:... 3 4. Grundejerens forpligtelser:...

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 08-07-2015 Sagsnr. 2015-0161277 Dokumentnr. 2015-0161277-4 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene

Læs mere

Kontraktkravene til 2. generations udbud er udformet på baggrund af erfaringerne fra 1. generations affaldsudbud og den efterfølgende drift.

Kontraktkravene til 2. generations udbud er udformet på baggrund af erfaringerne fra 1. generations affaldsudbud og den efterfølgende drift. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 3 Kontraktkrav vedr. miljø og arbejdsmiljø Indledning Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 21. januar 2013 drøftet indstillingen

Læs mere

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Udkast til kontrakt (UK) Dato: d. 7. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTERNE

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation og genanvendelige

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation og genanvendelige 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-udbud - Indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer EU-UDBUD - UDBUDSMATERIALE ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 18. december

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2014 GREVE RENOVATION A/S OG SOLRØD KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER YDELSESBESKRIVELSE BILAG 5.1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Borgeren har mulighed for at gå op eller ned i beholder størrelse:

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Reno Djurs I/S "Informationshæfte til skraldemænd"

Reno Djurs I/S Informationshæfte til skraldemænd Bilag 4 Reno Djurs I/S "Informationshæfte til skraldemænd" http://projects.cowiportal.com/ps/a065028/documents/03 Project documents/baggrundsdata/eu-udbud - Forside til bilag 4-240415.docx Det skal du

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø April 2010 Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 1 Kravspecifikation Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Indsamling af dagrenovation, genanvendelige materialer, batterier

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE JUNI 2013 Tømning af olie- og benzinudskilleranlæg - Tilbudsliste Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning... 3 2 Oplysninger... 4

Læs mere

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. juni 2017 Sagsbehandler Susanne Snedker Poulsen Telefon direkte 76 16 33 12 E-mail supo@esbjergkommune.dk Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Spørgemøde tirsdag

Læs mere

Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017

Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017 Punkt 6. Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017 2016-009596 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune Offentligt udbud Udbyder: Fredensborg Affald

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) Natrenovation i Qasigiannguit by

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) Natrenovation i Qasigiannguit by QAASUITSUP KOMMUNIA Forvaltning for Anlæg & Miljø Postboks 113-3951 Qasigiannguit Tlf.: (+299) 94 78 00 - Fax:(+299) 91 13 77 Web: www.qaasuitsup.gl SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) for Natrenovation i Qasigiannguit

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2014 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 1.1 Indledning 1.2 Lovgrundlag 1.3 Regulativets gyldighedsområde 1.4 Benyttelsespligt 2 Tømningsordningen 2.1 Almindelig

Læs mere

Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner

Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner Nykøbing Falster 30. september 2016 J.nr. 07.59.00G-0014 Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner Entreprisekontrakt December 2016 1 Indhold 1. Parterne 3 2. Opgaven 3

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 8, afsnit 1.5 Ordning for indsamling af genbrugsmaterialer og batterier. Hvor mange tons er der indsamlet af hver af de 2 fraktioner, og hvor mange kg er der indsamlet af batterier i

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

Indsamling af affald og drift af MiljøCenter Greve

Indsamling af affald og drift af MiljøCenter Greve Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald og drift af MiljøCenter Greve Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbestemmelser Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Option vedr. kontraktforlængelser

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014 Til alle tilbudsgivere Dato: 5. november 2014 Borgerservice Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf.: +45 9610 6240 Cvr.nr.: 14 76 05 04 Mail: borgerservice@nomi4s.dk www.nomi4s.dk J.nr.: Vores ref: Gitte Bak Dir.

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning.

Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning. Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning. Baggrund I forbindelse med at der skal ændres på affaldsindsamlingen i Hjørring Kommune har tanken om at kommunen skal forestå hele eller

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Bilag 1. Ydelsesbeskrivelse

Bilag 1. Ydelsesbeskrivelse Bilag 1. Ydelsesbeskrivelse 1. Danmarks Statistik er retlig forpligtet til hver måned at beregne et nettoprisindeks. Reglerne herfor er fastlagt i Lov om beregning et nettoprisindeks (Lbk. nr. 76 3. febr.

Læs mere

Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94

Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94 Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94 Tårnby Kommune Sundhedsforvaltningen Amager Landevej 76 2770 Kastrup Ansøgers/selvvalgt hjælpers navn: Modtaget d.: Anciennitetsdato:

Læs mere