UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 V AMB UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 24. februar 2006 blev af retten i sagen V home a/s (Advokat Dorte Wahl) mod OFIR a-s (tidligere: Søndagsavisen a-s) (Advokat Janne Glæsel) afsagt sålydende D O M: I denne dom er hovedspørgsmålet, om sagsøgte, OFIR a-s, som på internettet har en boligtjeneste, (herefter: bolig.ofir), overtræder ophavsretslovens 71, stk. 1, subsidiært stk. 2, ved at foretage kopiering af data fra den database, der er knyttet til sagsøgeren, home a/s hjemmeside (herefter: home.dk), til bolig.ofir. Der er yderligere et selvstændigt spørgsmål om, hvorvidt sagsøgte ved på bolig.ofir at stille dybe link til rådighed til ejendomsannoncer uden om sagsøgers forside overtræder markedsføringslovens 1 og et subsidiært spørgsmål om, hvorvidt sagsøgte samlet set - ved sin handlemåde overtræder markedsføringslovens 1. Der er under sagen endvidere bl.a. rejst spørgsmål om, hvorvidt sagsøgeren overtræder konkurrencelovens 6 og 11.

2 - 2 - Påstande Sagsøgerens påstande: 1) Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have været og være uberettiget til ved etableringen og vedligeholdelsen af boligtjenesten bolig.ofir (tidligere BoligForum) på adressen (tidligere bolig.ofir )på internettet, a) at foretage løbende og systematiske udtræk af oplysninger fra den til sagsøgerens hjemmeside ( home.dk ) knyttede database, ved at foretage løbende og systematiske søgninger på sagsøgerens hjemmeside, home.dk, der frembringer skærmbilleder med sagsøgerens resultatliste, hvorfra sagsøgte uddrager de i bilag R markerede 13 data, som sagsøgte kopierer til sagsøgtes database, samt b) at stille link til rådighed på bolig.ofir til annoncer på home.dk udenom sagsøgerens søgekriterier og forside. 2) Sagsøgte tilpligtes at betale til sagsøgeren erstatning og vederlag på kr ,00, eller et mindre beløb efter rettens skøn, for den skete krænkelse af sagsøgerens rettigheder i henhold til ophavsretsloven og markedsføringsloven med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 30. april 2001 til betaling sker. Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse. Der er mellem parterne enighed om at benytte ordene kopiere og kopiering som samlebetegnelse for ophavsretslovens 71, stk. 1 s udtryk fremstille eksemplarer (eksemplarfremstilling) og gøre tilgængeligt (tilgængeliggørelse). Europa-Parlamentet og Rådets direktiv af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (96/9) (herefter: databasedirektivet) benytter i art 7, stk. 1 og 5 betegnelsen udtræk og/eller genanvendelse. Direktivet blev implementeret i dansk ret i Sagsøgte gør

3 - 3 - under sagen gældende, at direktivet er et totalharmoniseringsdirektiv, mens sagsøger mener, at direktivet er et minimumsdirektiv. Sagsfremstilling Parterne Sagsøgeren er et datterselskab af Danske Bank A/S. Home-kæden drives på franchisebasis. Sagsøgeren er franchisegiver, og de enkelte ejendomsmæglerforretninger har status som francisetagere. Franchisegiver og franchisetagerne er selvstændige juridiske enheder og har ingen gensidige ejerandele. Sagsøgeren stiller markedsføringsværktøjer og andre faciliteter til rådighed for ejendomsmæglerforretningerne, herunder internet-hjemmesiden home.dk med dertil knyttede databaser. Sagsøgte er et datterselskab af medievirksomheden Søndagsavisen a-s. Sagsøgte har under sit forretningsområde internetportalvirksomhed og udbyder annoncetjenester og services, herunder boligtjenesten bolig.ofir. Sagens begyndelse Ved brev af 5. juni 1998 med overskriften Gratis boligannoncering på internet rettede Søndagsavisen a-s henvendelse til sagsøgeren ( Home Gruppen A/S ) med indbydelse til omkostningsfrit at komme med i et nyt bolig-indeks på internettet, der både bliver Danmarks første og største landsdækkende boligmarked. Af skrivelsen fremgik, at det nye boligindeks skulle starte den 6. juni 1998, og endvidere bl.a.:... Målet... er at samle alle de ejendomme der udbydes i hele landet og dermed give alle boligkøbere og sælgere i Danmark mulighed for på ét sted at finde de mest relevante informationer om ejendomme til salg.... Vi søger et samarbejde, hvor alle ejendomsformidlere leverer materiale... hvilket også vil være med til at skabe større trafik hos dem, der allerede har egne sider på Internettet. BoligForum bliver åben og gratis for alle....

4 - 4 - Et landsdækkende bolig-indeks opfylder desuden et af de ønsker, der blev udtrykt af den Idégruppe, som daværende erhvervsminister Mimi Jakobsen nedsatte i juni 1996 med det formål at gøre det nemmere og billigere at handle bolig. Gruppen fandt nemlig, at et sådant landsdækkende indeks er en væsentlig forudsætning for at etablere et mere effektivt og konkurrencepræget boligmarked. Vi mener, at fordelene for både forbrugere og ejendomsformidlere er åbenlyse. Ejendomsformidlere får mulighed for hurtigt at nå ud til en bred kreds af købere helt uden geografiske begrænsninger. Forbrugerne kan nemt og på en enkel og overskuelig måde få overblik over boligmarkedet. Ved at klikke sig ind får man et overblik over, hvilke boliger der er til salg inden for det geografiske område, hvor man er interesseret i at bo. Samtidig får man oplyst boligtype, størrelse, prisniveau og mægler uden at være nødt til at kontakte samtlige ejendomsformidlere i området én ad gangen. Søndagsavisen a-s har allerede med et af Danmarks mest besøgte sites på Internet. rummer i dag annonceinformationer om job, biler, markedsplads og kontaktannoncer og det var oplagt at udvide med boliger. I dag hvor vi har en markedsplads, der fungerer, håber vi gennem denne henvendelse at kunne opbygge et samarbejde direkte med jer... Efter et møde og telefonisk kontakt mellem parterne rettede sagsøgeren henvendelse til Søndagsavisen a-s ved brev af 2. juli 1998, hvoraf bl.a. fremgik:... Vi må afvise det d.d. telefonisk fremsatte tilbud om gratis annonceplads i Søndagsavisen til en værdi af ca kr. til afvikling i løbet af 1998 til gengæld for at give Søndagsavisen adgang til, automatisk, at hente visse data fra samt etablere relevante links fra til home s internetplatform. Dels vurderer vi ikke umiddelbart Søndagsavisen som en tilstrækkelig interessant markedsplads i forhold til vort medievalg i øvrigt. Dels vurderer vi, at det fremsatte tilbud er økonomisk uinteressant i forhold til den værdi, vi vurderer en sådan aftale generelt vil have for Søndagsavisen. Vi må videre fastholde, at vi ikke anser markedsføringslovens spilleregler for overholdt for så vidt angår god markedsføringsskik m.v., ligesom vi igen skal gøre opmærksom på, at vi betragter den af Søndagsavisen anvendte fremgangsmåde i forbindelse med projektets gennemførelse, herunder indhentning af de indlysende nødvendige forhåndsgodkendelser, som helt uacceptabel. Som nævnt i vort brev af 10. juni 1998 anser vi endvidere den nuværende funktionalitet for teknisk uforsvarlig. Vi forbeholder os ret til senere at rejse krav for den skade, home s image måtte lide som følge heraf. Vi skal således igen anmode Dem om, uden ophold, at ophøre med at anvende data fra home s internetplatform, herunder at ophøre med at foretage automatiske søgninger i home s internetdatabase.

5 Det vi kan tilbyde p.t. er, at Søndagsavisen etablerer et link fra siden til Vi går ud fra at ovenstående bliver effektueret senest den 3. juli, så vi kan undgå at tage retslige skridt i forhold til Søndagsavisen. Der blev herefter udvekslet yderligere korrespondance, uden at parterne nåede til enighed. Ved skrivelse af 21. oktober 1998 rettede Søndagsavisen a-s henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med kopi til erhvervsminister Pia Gjellerup. Søndagsavisen a-s henviste bl.a. til Høringen vedr. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom mv. og henledte opmærksomheden på, at Søndagsavisen a-s allerede havde et søgesystem, på internettet svarende til lovforslagets intentioner. Af skrivelsen, hvori Søndagsavisen a-s anmodede om et møde for at drøfte lovforslagets tekniske gennemførelse, fremgik endvidere bl.a.:... Søgesystemet... blev igangsat udviklet på baggrund af Boligrapporten som daværende erhvervsminister Mimi Jacobsen igangsatte i juni Søndagsavisen tog den 23. januar 1998 kontakt til Dansk Ejendomsmæglerforening ved direktør Palle Ulstrup, hvor vi inviterede til samarbejde, men det fandt desværre ingen interesse.... kan vi konstatere at forbrugerne har været meget ivrige brugere af søgesystemet siden idriftsættelsen. I modsætning hertil har Dansk Ejendomsmæglerforening, samt et par af de store kreditforeningskontrollerede ejendomsmæglerkæder været meget passive og endog ligefrem obstruerende overfor forbrugernes anvendelse af søgesystemet. Søgesystemet... er nemt og enkelt, samt giver alle lige muligheder for at være med... Erhvervsministeren afviste ved brev af 9. november 1998 Søndagsavisens anmodning om et møde under henvisning til, at det ikke er hensigten, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal godkende de enkelte, private søgesystemer. Af skrivelsen fremgik endvidere bl.a.:... Det har glædet mig meget, at der nu fra flere sider er taget initiativ til at etablere søgesystemer og dermed virkeliggøre tankerne bag Boligrapporten. Det viser, at private aktører kan se mulighederne i at oprette søge-

6 - 6 - systemer, som jeg er sikker på vil være til gavn for såvel købere som sælgere. Ideen med lovforslaget er netop, at der i privat regi bliver indført velegnede søgesystemer over udbudte ejendomme. Hjemlen for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til oprettelse af søgesystemet er da også kun tænkt anvendt som en nødbremse, hvis det mod forventning skulle vise sig, at der alligevel ikke kommer noget tilfredsstillende system ud af de private initiativer.... Parterne på internettet Sagsøgerens hjemmeside Ved at besøge sagsøgerens hjemmeside på internettet, home.dk, kan interesserede bl.a. få oplysninger om, hvilke ejendomme homeejendomsmæglerne på landsbasis har til salg på besøgstidspunktet. Der er på hjemmesiden nu også oplysninger om ejendomme, der er udbudt af nogle konkurrerende ejendomsmæglerforretninger, f.eks. Nybolig. Grundlaget for hjemmesiden home.dk er den til home.dk knyttede database, home.dk-databasen, hvor de oplysninger, som præsenteres på hjemmesiden, er samlet. Hvordan oplysningerne samles i databasen, og hvilken kontrol der udøves mht. til oplysningerne, før de præsenteres på hjemmesiden, vil fremgå af forklaringerne, navnlig vidneforklaringen af sagsøgerens IT-chef, Hanne Brandt, med udgangspunkt i et af sagsøgeren udarbejdet, skematisk hjælpebilag, der er optrykt i forbindelse med gengivelsen af vidnets forklaring nedenfor. Sagsøgerens hjemmeside har gennem årene undergået forandringer, dels med hensyn til layout, dels med hensyn til detailfunktionalitet og - strukturering. Der er løbende blevet stillet flere oplysninger og flere søgemuligheder til rådighed, men den grundlæggende funktionalitet har været uændret: Hjemmesiden har i et hierarkisk opbygget system bestået af en forside og flere lag af undersider. Forsiden, som er den side, den besøgende altid vil komme til ved at søge har indeholdt en række muligheder, som den besøgende har kunnet opsøge ved at klikke på en af de tilbudte overskrifter, der fungerer som indgangsnøgle til emnet. Blandt mulighederne har brugerne kunnet vælge at søge mål-

7 - 7 - rettet mod ejendomme til salg. Der har herefter ved brug af detailsøgekriterier (f.eks. beliggenhed, pris, størrelse) været mulighed for at søge mere specifikt efter ejendomstyper svarende til den enkelte brugers interesse. Denne søgning har udmøntet sig i en liste ( resultatliste ) over de ejendomme, der svarer til de af brugeren anvendte søgekriterier. For den enkelte ejendom på listen har der foreligget et (gennem årene stigende) antal oplysninger, som der ved at klikke på en udvalgt ejendom med adgang til ejendommens annonceside har været mulighed for at få yderligere suppleret og uddybet, bl.a. i form af beskrivelse, billeder, detailbeliggenhed etc. Sagsøgeren har under sagen præsenteret 3 variationer af hjemmesiden, fra henholdsvis årene 1998, 2003 og 2005, hvis forsider - i den nævnte rækkefølge - så således ud:

8 - 8 -

9 - 9 - Hjemmesiden fra 1998 Hjemmesiden fra 1998 var den aktuelle på tidspunktet for tvistens opståen og sagens anlæg og var i det væsentlige uændret under den største del af sagens forberedelse. Ved blandt 1998-forsidens søgemuligheder (bl.a. søgning på sagsnummer fra avisannoncering se nærmere på ovenstående illustration) at klikke på BOLIGER, fremkom nedenstående underside, hvoraf bl.a. fremgik, at der på dette tidspunkt var boliger til salg. Ved at klikke på Almindelig søgning fremkom en underside, hvor brugeren havde mulighed for at vælge, efter hvilke nærmere kriterier (boligtype, beliggenhed, kontantpris og størrelse) der skulle søges efter boliger til salg. Efter at have klikket på sine valgte kriterier blev brugeren præsenteret for en resultatliste, der matchede de valgte søgekriterier (se følgende eksempel, hvoraf fremgår, at resultatlisten indeholdt 9 resultatda-

10 ta: vejnavn, brutto, netto, udbetaling, kontantpris, sagsnummer, grundareal, boligareal og antal værelser): Ved at klikke på den enkelte ejendom fremkom en side med et billede af ejendommen (ejendomsannoncesiden) og en række oplysninger, herunder f.eks. også nøjagtig adresse og byggeår, samt en beskrivelse, se eksemplet nedenfor:

11 - 11 -

12 Hjemmesiden fra 2003 præsenterede sig væsentlig anderledes end udgaven med flere nye valgmuligheder, f.eks. myhome og homefinish, og der kunne som lynsøgning søges direkte efter boliger på grundlag af ønsker om pris, boligtype og postnummer. I øvrigt var funktionaliteten grundlæggende uændret, og der kunne fremdeles søges direkte på grundlag af sagsnummer fra avisannoncen. En skærmudskift fra maj 2004 angav, at der var boliger til salg. Som noget nyt i forhold til 1998-udgaven kunne man nu ved at klikke via home skyline se de udvalgte boliger fra luften. Der var tilføjet nye oplysninger om de enkelte ejendomme på resultatlisten f.eks. oplysninger om kælder og antal plan. Der var på hjemmesiden endvidere oplysninger om ejendomme til salg hos konkurrenterne Nybolig og Estatemæglerne samt en række mindre mæglervirksomheder. Ved et enkelt klik på en ejendom til salg hos f.eks. Nybolig kunne den interesserede komme direkte til den pågældende ejendoms side på Nyboligs hjemmeside. Vedr. den enkelte ejendom på ejendomsannoncesiden kunne brugeren f.eks. klikke for at se kort og ruteplan, kommuneinformation (med oplysninger om skat, daginstitutioner mv.), for at bestille salgsopstilling og få oplysninger om flyttehjælp (hos Europcar). Brugeren kunne også bestille sundhedsattest og tilstandsrapport og indhente indretningsforslag til boligen. Der kunne på denne side som noget nyt klikkes for at blive præsenteret for en række fotos af ejendommen både indvendig fra ejendommens forskellige rum og de udvendige facadesider og have. Hjemmesiden fra 2005 er for så vidt angår forsidens opsætning på ny ændret væsentligt, og der er kommet nye oplysninger og søgemuligheder til. Af et forsideprint fra 2005 fremgår bl.a., at der var boliger til salg. Der var som noget nyt adgang til information om Forældrekøb, og home BedsteBud var introduceret. Man kunne klikke sig til at se de nye home-reklamefilm fra TV. Der var mulighed for at få information via tasterne Om home, Presse og Boligleksikon. Der kunne via indtastninger af oplysninger om sagsnummer, kontantprisniveau, ønsket arealstørrelse, beliggenhed i amt mv. søges til udbudte ejendomme, der matchede kriterierne.

13 Ved at klikke på søg bolig på forsiden, og efter herefter at have valgt indtastning blandt de søgekriterier, der fremkom på grundlag af klikket, fremkom som i de tidligere udgaver en resultatliste, fra hvilken der kunne klikkes direkte til den enkelte ejendoms annonceside. På denne var antallet af data yderligere udbygget, ligesom opsætningen og systematikken vær ændret. Der kunne klikkes for 360 gr.visning. Ved klik kunne ses Interaktiv plantegning over ejendommen og som tidligere bl.a. KRAKkort med ejendommens beliggenhed, kommuneoplysninger mv. Sagsøgtes hjemmesider Sagsøgtes hjemmeside i 1998/99 (Søndagsavisen a-s internetservice forum ) gjorde som nu brug af bannerannoncer. Fra hjemmesidens portal i venstre side kunne brugere blandt en flerhed af muligheder, f.eks. BilForum, RejseForum, Chat og Computer, ved et klik aktivere BoligForum, hvorefter fremkom en side med søgemuligheder for faste ejendomme (beliggenhed, boligtype, areal og bruttoydelse pr. måned). Efter klik på de af brugeren valgte søgekriterier og et efterfølgende klik på Find Bolig blev brugeren præsenteret for en resultatlisteside, der kunne se således ud:

14 Ved på resultatlisten med et dobbeltklik at aktivere home under rubrikken Mægler blev brugeren stillet om til sagsøgerens hjemmesides forside. Ved at klikke på ejendommens gadenavn under Beliggenhed blev brugeren ledt direkte til ejendommens side på sagsøgerens hjemmeside.

15 Sagsøgte har fremlagt følgende skærmprint af hjemmesiden ofir.dk og bolig.ofir:

16 Sagsøgtes nuværende hjemmeside (www.ofir.dk) (se skærmprint ovenfor), har som tidligere bannerannoncering (her JyllandsPosten). Portalmulighedernes overskrifter er Karriere ( Jobsøger og Arbejdsgiver ), E-handel (bl.a. Shopping og Rejser ), Rubrik ( Biler, Bolig og Kontakt ) og Services (bl.a. Chat, Spil, Nyheder og Debat ). På forsiden er der også mulighed for at søge danske websites, f.eks. vedr. emner som Computer & Internet, Kunst & Kultur, Erhverv & Økonomi, Sport & Friluftsliv, Sundhed & Samliv, Underholdning og Erotik. På tidspunktet for det fremlagte skærmbillede var der aktuelt boliger til salg. Ved blandt forsidens portalmuligheder at klikke for Bolig, hvorved brugeren ledes til bolig.ofir (med bannerannoncering, som det ses ovenfor, for eksempelvis Nykredit, Lån&Finans og DirekteBoligAdvokater), og efterfølgende efter eget valg at indtaste søgekriterier (ejendomstype, kontantpris, beliggenhed), fremkommer en resultatlisteside med et antal boliger, der matcher de af brugeren indtastede søgekriterier. På et fremlagt print fra denne side ses en bannerannonce for LynLOTTO. Resultatlisten indeholder 7 data (vej, antal værelser, boligens størrelse, brutto, netto, kontantpris og mæglerfirma). Ved at klikke på en ejendom fremkommer et rammebillede med supplerende oplysninger (fuldstændig adresse, grundens størrelse, evt. kælders størrelse, byggeår og udbetaling). I rammebilledet er der mulighed for at klikke på Se annonce, hvorved brugeren bliver ledt direkte til ejendommens annonceside på ejendomsmæglerfirmaets, f.eks. sagsøgerens hjemmeside. Ved denne direkte adgang til ejendommens annonceside springes såvel resultatliste som forside på sagsøgerens home.dk over. Det er ubestridt, at der, før omstillingen effektueres, vises et skærmbillede, hvor det oplyses, at brugeren nu omstilles til sagsøgerens hjemmeside. Når brugeren klikker sig ud af sagsøgerens hjemmeside, kommer han/hun tilbage til bolig.ofir. Sagsøgtes resultatlisteside med aktiveret rammebillede og bannerannoncer ser sådan ud:

17 De data, som sagsøgte på bolig.ofir præsenterer for brugerne vedr. de ejendomme, der er udbudt til salg af home-ejendomsmæglerne, overføres fra home.dk på den måde, at en intelligent robot en gang i døgnet (om natten) besøger sagsøgerens hjemmeside, hvor den søger på alle udbudte ejendomme. Den resultatliste, der fremkommer på grundlag af søgningen, kopieres over i sagsøgtes database. Parterne er enige om, at sagsøgte kopierer følgende 13 af i alt 66 data (sagens bilag R): Sagsnummer Url (den præcise adresse til ejendomsannoncen, hvortil linket henviser) Ejendommens adresse (vejnavn og nummer) Postnummer Kontantpris Udbetaling Brutto Netto Boligareal Grundareal

18 Antal værelser Kælderareal Byggeår Sagsøgte tilføjer i sin database følgende supplerende data, hvorom nærmere fremgår under vidneforklaringerne: Bolig-ID Dato Formidler-ID Ejendomstype Sagsøgeren har siden 2002 haft et samarbejde med andre ejendomsmæglerkæder og forretninger om gensidig præsentation af ejendomme på internettet. Formålet med aftalen var ifølge en fælles tekst på internettet at give et bedre overblik over boliger til salg samt skabe større gennemskuelighed på boligmarkedet. Af teksten, hvor home og Nybolig omtaltes som to af Danmarks største ejendomsmæglerkæder, fremgik under overskriften Mæglerkæder samler boliger på nettet endvidere bl.a.:... Udvekslingen af boligemner skal også ses i lyset af, at flere og flere boligkøbere søger bolig via nettet, hvilket gør det nødvendigt at skabe stærke hjemmesider i form af professionelle markedspladser, hvor kunderne kan finde så stort et udbud af boliger til salg som overhovedet muligt.... Aftalen er ikke eksklusiv, og... samarbejdet kan søges udvidet med en eller flere ejendomsmæglerkæder, således at udbudet af boliger, der præsenteres på hjemmesiderne, i bedst muligt omfang er repræsentativt for det samlede boligmarked.... På Nyboligs hjemmeside præsenteres home-ejendommene på resultatlisten uden billede. Der linkes direkte til ejendommens side på home.dk. Tilsvarende præsenteres Nybolig-ejendommene på home.dk uden billede, og præsentationen finder først sted efter præsentationen af home s egne ejendomme. Der linkes fra home.dk direkte til ejendommens side hos Nybolig.

19 Fra Dansk Ejendomsmæglerforenings hjemmeside, Boligsiden.dk, linkes der også direkte til den enkelte ejendoms side. På sin resultatliste gør DE brug af mæglervirksomhedernes logotyper ved angivelsen af den mæglervirksomhed, der har den pågældende ejendom til salg. DE gør ikke brug af bannerannoncer. TV2 havde tidligere en boligtjeneste på internettet, bolig.tv2.dk. På denne optrådte home-mæglernes ejendomme efter aftale. Mæglervirksomhederne var også her angivet med logotyper. På hjemmesiden var der bannerannoncer. Hjemmesiden har et boligindeks, der også omfatter homeejendomme, og hvor der er direkte link til den enkelte ejendom hos sagsøgeren. Mediepartnerne Berlingske Tidende, Politiken, JyllandsPosten, Jydske- Vestkysten, Aarhus Stiftstidende og TV2 har etableret boligsøgetjenesten Etableringsomkostninger Sagsøgeren har fremlagt et bilag (bilag 9) til illustration af sine omkostninger vedr. home.dk-databasen. Bilaget har som overskrift Omkostninger Internet(I kr.) og har i øvrigt følgende indhold: 1996 Drift af BAS?? Udvikling Udvikling (markedsføring) Drift af BAS Udvikling?? Udvikling (markedsføring) Drift af BAS Udvikling 798

20 Udvikling (markedsføring) Drift af BAS Udvikling 887 Udvikling (markedsføring) Drift af BAS Udvikling 879 Udvikling (markedsføring) Drift af BAS Udvikling Udvikling (markedsføring) Drift af BAS Udvikling Udvikling (markedsføring) Drift af BAS Udvikling Udvikling (markedsføring) Drift af BAS Udvikling Udvikling (markedsføring) Til bilaget er der afgivet forklaring af sagsøgerens IT-chef, Hanne Brandt. Til illustration af sagsøgtes omkostninger har sagsøgtes direktør, Jørgen Wittenkamp, udarbejdet følgende bilag af 24. maj 2004 (bilag Z) med overskriften Vedr. Omkostninger ifm. Bolig-tjenesten :

21 Vi har kunnet sammenstille følgende henførbare omkostninger til OFIR Bolig (tidl. Boligforum). I opgørelsen er ikke medtaget markedsføringsomkostninger, som var meget væsentlige i starten i årene Endvidere er der ikke prissat omkostningen ved at være inkluderet på OFIR (tidl. Forum) portalen. Omkostningen til Hardware er taget som en løbende omkostning. I omkostningerne er der ikke medtaget andel af henførbart bidrag til direktion, advokat m.v. År Udvikling & Vedligehold af tjenesten Hardware, IT-drift & administration , , , , , , , , , , ,- Særligt i opstarten var der tilstødende omkostninger. Faldet i ressourceforbrug efter år 2000 er en følge af besparelser og nedskæringer internt i OFIR, samt at prisen på linietrafik faldt.... Sagsøgeren har i et bilag, bilag 13, National kampagneplan 2005 illustreret omfanget af sin reklamekampagne, herunder mht. reklamespots i TV. Der er endvidere fremlagt et eksempel på sagsøgerens publikation homenyt som annoncetillæg til Berlingske Tidende den 22. maj 2005 samt en annonce fra samme avisudgave, hvor homenyt bl.a. præsenteres således: homenyt Danmarks største boligavis hver søndag i Berlingske Tidende. Det er under sagen oplyst, at home-ejendomsmæglernes sagsbehandlingssystem er C&B BoligSystem, om hvilket det markedsføringsmæssigt bl.a. er omtalt: C&B BoligSystem er udviklet til at arbejde på Windows platform. Det består af et alsidigt grundsystem samt en palette af tillægsmoduler, der understøtter de helt individuelle behov. Grundsystemet tilbyder alt, hvad daglig sagsbehandling kræver samt understøtter hele det praktiske forløb lige fra vurdering til færdigbehandling.... Automatiseringen af alle tænkelige rutiner sikrer, at processen foregår med højeste sikkerhed og største effektivitet. Sagsoplysninger, som restgælde og kurser, hentes elektronisk og ajourføres automatisk, flere dokumenter kan udskrives samtidig osv. Systemet tilbyder desuden et omfattende og brugervenligt beregningsmodul, der sikrer brugeren det komplette overblik og et perfekt grundlag for økonomisk rådgivning. Systemet tilgodeser således hele sagsgangen....

22 C&B BoligSystem tillægsmoduler: C&B Systemer lægger vægt på at kunne levere et system, der arbejder fleksibelt sammen med det individuelle behov derfor tilbydes en bred palette af tillægsmoduler. Således kan alle både mægleren, der opererer hjemmefra, og den landsdækkende kæde tilpasse sin forretning med C&B BoligSystem et mix af de nødvendige tillægsmoduler.... Af et skærmprint fra sagsøgerens hjemmeside fremgår det om homes PROFIL bl.a.: Markedsføring ud over det sædvanlige. Som den første landsdækkende ejendomsmæglerkæde gik home på Internet i Den stærke position på Internet kommer sælgere hos home til gode, da de kommer i kontakt med flest mulige købere, hvilket giver de bedste muligheder for en god handel til den rigtige pris. I dag udsender home hver uge mange tusinde salgsopstillinger via Internet, og hver uge klikker over besøgende sig ind på Internet for at se homes boliger. Der har i retten bl.a. været demonstration af opbygningen og funktionen af parternes hjemmesider. Forklaringer Sagsøgerens administrerende direktør, Niels Bjerregaard, har forklaret, at han er uddannet økonom og statsautoriseret ejendomsmægler. Sagsøgeren er et datterselskab i Danske Bank-koncernen og har hovedsæde i År0hus, hvor 35 er ansat. Danske Bank A/S har fire yderligere brands ud over Danske Bank : BG Bank, home, Danica og Realkredit Danmark. Sagsøgeren er et franchisegiverselskab og har 195 franchisetagerforretninger, der er selvstændige ejendomsmæglervirksomheder. Sagsøgeren, som har til opgave at fastholde og udvikle home-brandet, stiller værktøjer til disposition for ejendomsmæglerne, f.eks. IT, markedsføring, produktudvikling, ledelse og uddannelse. Ejendomsmæglernes betaling består af flere komponenter, herunder omsætningsafgifter, stykafgifter, husleje, markedsføringsbidrag og leasingafgift vedr. IT. Mæglerne har ikke andel i sagsøgerens overskud. Sagsøgerens franchisekoncept er traditionelt, minder vel om McDonalds, men er formentlig lidt mere gammeldags.

23 Sagsøgeren har ligesom Danske Bank-koncernen i øvrigt positivt fravalgt bannerannoncering på sin hjemmeside. Det kundesegment, som har præference for home, ville opleve sagsøgerens markedsføring negativt, hvis der på hjemmesiden optrådte bannerannoncer. Sagsøgeren skal stå for det seriøse og har ønsket at distancere sig fra tidligere tiders brugtbilsimage i ejendomsbranchen. Sagsøgeren har det derfor heller ikke godt med at blive sat sammen med annoncerne på sagsøgtes hjemmeside. Sagsøgeren var blandt de første i verden til at markedsføre ejendomme på internettet. Sagsøgeren bestræber sig på at gøre hjemmesiden så attraktiv som muligt og at forenkle scanningsprocessen mest muligt. Home.dk er entydigt den mest besøgte boligside af alle. Vidnet tror, at besøgstallet havde været endnu større, hvis bolig-ofir ikke havde været der. I dag bliver langt de fleste ejendomme, mellem 50 og 75 %, solgt via home.dk. Sagsøgerens hjemmeside har ca søgninger pr. uge. Der er transaktioner fra DE s Boligsiden til home.dk på ca pr. måned. Ejendomsmæglerne betaler en markedsføringsafgift på 875 kr. pr. ejendom, der er til salg på home.dk. Dette gælder, selvom ejendommen ikke sælges. Sagsøgerens budget for 2005 er ca. 20 mio. kr.; sidste år var det mio. kr. Driftsoverskuddet var sidste år 12,6 mio. kr., hvilket udgjorde ca. 27 % af selskabets samlede overskud på godt 45 mio. kr. Driftsomkostningerne for home.dk andrager ca. 4,8 mio. kr. Sagsøgerens basisindtjening var 125 mio. kr. At home-ejendommene - udover på DE s hjemmeside også optræder på Nyboligs hjemmeside, er et strategisk tilvalg. Formålet er at opnå flere søgninger. Baggrunden for, at DE tog initiativ til en boligsøgetjeneste, var den nye regel, 5a, i lov om omsætning af fast ejendom. Alle - bortset fra den private ejendomsudbyder er med på DE s side, men det er ikke en blomst, der er groet i vidnets have.

24 Sagsøgeren blev spurgt, om man ønskede at være med hos boligsøgetjenesten Boligzonen.dk, men sagsøgeren takkede nej, hvilket blev respekteret. Sagsøgeren blev opfordret til at være med på sagsøgtes boligsøgetjeneste, men afviste opfordringen, som ikke var i sagsøgerens interesse. Skadevirkningen ved at være med på sagsøgtes boligsøgetjeneste skal ses i lyset af det miljø, som sagsøgeren sættes sammen med. Det værste er imidlertid, at hvis sagsøgte får lov til at have sagsøgeren med, så kan alle andre også få lov. Hvis de store TV-selskaber og aviser slår sig sammen, vil besøgstallet på home.dk falde drastisk, og brandet vil lide skade, alt med den følge, at ejendomsmæglerne ikke vil betale for annoncering på sagsøgerens hjemmeside. Dette er et skrækscenarium for vidnet. Home-brandets værdi falder ved, at kunderne via bolig.ofir kan linke sig til den enkelte ejendom udenom sagsøgerens forside med den præsentation, som sagsøgeren har ønsket at give kunderne. De øvrige ejendomsmæglerkæder afventer, hvad der sker med sagsøgeren i denne sag. Da OFIR begyndte at annoncere boliger på Internettet, var der en anden aktiv website Kapow, der senere blev opkøbt af Danske Bank. Kapows søgerobotter var på et meget højt niveau. De 5 største ejendomsmæglerkæder er home, EDC, Nybolig, Danbolig og Estate Mæglerne. Home sælger ca. hver 4. ejendom i Danmark, svarende til formentlig stk. i I første kvartal solgte homemæglerne 4999 ejendomme. Markedsandelen er steget fra ca. 20 % til ca. 25 %, mens retssagen har verseret. Om bannerannoncerne på bolig.ofirs forside forklarede vidnet, at sagsøgeren eksempelvis ikke bryder sig om annoncer for Nykredit, Lån & Finans og boligadvokaterne, der udgør konkurrence i forhold til Danske Bank-koncernen. Sagsøgtes portal er et sammensurium og ikke en seriøs sammenhæng for sagsøgerens brand. Kunderne ønsker i stadig højere grad den rene vare. Det er tidens trend.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke. Velkommen hos home Før vi sælger din bolig, vil vi gerne præsentere os Før du sætter din bolig til salg, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi arbejder hos home. Hvem vi samarbejder med, og hvilke fordele

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvilke fordele det giver at sælge og købe via os og hvad du kan forvente

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere.

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere. KØBERKARTOTEK Boligsøgende kunder er et af de vigtigste aktiver, du kan pleje som ejendomsmægler. Med C&B s køberkartotek kan du oprette et eller flere ønsker på en person eller firma og med det samme

Læs mere

Velkommen til home Nykøbing Sj. Vi glæder os til at sælge din bolig. På de næste sider kan du få et overblik over, hvad vi kan tilbyde dig.

Velkommen til home Nykøbing Sj. Vi glæder os til at sælge din bolig. På de næste sider kan du få et overblik over, hvad vi kan tilbyde dig. home Nykøbing Sj. Vesterbro Torv 2 Velkommen til home Nykøbing Sj. Vi glæder os til at sælge din bolig. På de næste sider kan du få et overblik over, hvad vi kan tilbyde dig. Hvis du har spørgsmål, er

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler RealMæglerne -handler med omtanke! Hvem er RealMæglerne? Grundstenen til det, der skulle blive til RealMæglerne, blev lagt i 1988 under navnet foreningen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Køb og salg af andelsbolig

Køb og salg af andelsbolig Køb og salg af andelsbolig Før vi sælger din andelsbolig Før du sætter din andelsbolig til salg, vil vi gerne fortælle dig om fordelene ved at giver sælge og købe via os og hvad du kan forvente dig af

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR..205 - LANDBRUG Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr...205. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. januar 2013 blev der i sag 182-2012 KK mod NN og PP ApS afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. maj 2012 har KK indbragt NN samt dennes ejendomsmæglervirksomhed PP ApS for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Estate mæglerne ingolf bossen. Estate mæglerne Ingolf Bossen. Vælg os, når du vil fra til salg til solgt! Vi kender vejen.

Estate mæglerne ingolf bossen. Estate mæglerne Ingolf Bossen. Vælg os, når du vil fra til salg til solgt! Vi kender vejen. Estate mæglerne ingolf bossen Vælg os, når du vil fra til salg til solgt! Salg uden besvær Køb uden komplikationer Hos er alt vedrørende salg enkelt og overskueligt. Hos er alt vedrørende køb gjort helt

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr. 1.1.2015. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Jacob Schultz Tennisvej 26 3100 Hornbæk Nævnet har modtaget klagen den 22. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet

Læs mere

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Stor hjørnestue Sag: 11301027 edc.dk EDC Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere Valuarer MDE Nørre Voldgade 104-1358 København K. Tlf. 33307828-113@edc.dk Lys

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig

2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsen - 2004-04-05: Formidling og rådgivning ved han... 1 of 8 2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsens undersøgelse Konkurrencestyrelsen har i

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere