UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 V AMB UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 24. februar 2006 blev af retten i sagen V home a/s (Advokat Dorte Wahl) mod OFIR a-s (tidligere: Søndagsavisen a-s) (Advokat Janne Glæsel) afsagt sålydende D O M: I denne dom er hovedspørgsmålet, om sagsøgte, OFIR a-s, som på internettet har en boligtjeneste, (herefter: bolig.ofir), overtræder ophavsretslovens 71, stk. 1, subsidiært stk. 2, ved at foretage kopiering af data fra den database, der er knyttet til sagsøgeren, home a/s hjemmeside (herefter: home.dk), til bolig.ofir. Der er yderligere et selvstændigt spørgsmål om, hvorvidt sagsøgte ved på bolig.ofir at stille dybe link til rådighed til ejendomsannoncer uden om sagsøgers forside overtræder markedsføringslovens 1 og et subsidiært spørgsmål om, hvorvidt sagsøgte samlet set - ved sin handlemåde overtræder markedsføringslovens 1. Der er under sagen endvidere bl.a. rejst spørgsmål om, hvorvidt sagsøgeren overtræder konkurrencelovens 6 og 11.

2 - 2 - Påstande Sagsøgerens påstande: 1) Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have været og være uberettiget til ved etableringen og vedligeholdelsen af boligtjenesten bolig.ofir (tidligere BoligForum) på adressen (tidligere bolig.ofir )på internettet, a) at foretage løbende og systematiske udtræk af oplysninger fra den til sagsøgerens hjemmeside ( home.dk ) knyttede database, ved at foretage løbende og systematiske søgninger på sagsøgerens hjemmeside, home.dk, der frembringer skærmbilleder med sagsøgerens resultatliste, hvorfra sagsøgte uddrager de i bilag R markerede 13 data, som sagsøgte kopierer til sagsøgtes database, samt b) at stille link til rådighed på bolig.ofir til annoncer på home.dk udenom sagsøgerens søgekriterier og forside. 2) Sagsøgte tilpligtes at betale til sagsøgeren erstatning og vederlag på kr ,00, eller et mindre beløb efter rettens skøn, for den skete krænkelse af sagsøgerens rettigheder i henhold til ophavsretsloven og markedsføringsloven med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 30. april 2001 til betaling sker. Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse. Der er mellem parterne enighed om at benytte ordene kopiere og kopiering som samlebetegnelse for ophavsretslovens 71, stk. 1 s udtryk fremstille eksemplarer (eksemplarfremstilling) og gøre tilgængeligt (tilgængeliggørelse). Europa-Parlamentet og Rådets direktiv af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (96/9) (herefter: databasedirektivet) benytter i art 7, stk. 1 og 5 betegnelsen udtræk og/eller genanvendelse. Direktivet blev implementeret i dansk ret i Sagsøgte gør

3 - 3 - under sagen gældende, at direktivet er et totalharmoniseringsdirektiv, mens sagsøger mener, at direktivet er et minimumsdirektiv. Sagsfremstilling Parterne Sagsøgeren er et datterselskab af Danske Bank A/S. Home-kæden drives på franchisebasis. Sagsøgeren er franchisegiver, og de enkelte ejendomsmæglerforretninger har status som francisetagere. Franchisegiver og franchisetagerne er selvstændige juridiske enheder og har ingen gensidige ejerandele. Sagsøgeren stiller markedsføringsværktøjer og andre faciliteter til rådighed for ejendomsmæglerforretningerne, herunder internet-hjemmesiden home.dk med dertil knyttede databaser. Sagsøgte er et datterselskab af medievirksomheden Søndagsavisen a-s. Sagsøgte har under sit forretningsområde internetportalvirksomhed og udbyder annoncetjenester og services, herunder boligtjenesten bolig.ofir. Sagens begyndelse Ved brev af 5. juni 1998 med overskriften Gratis boligannoncering på internet rettede Søndagsavisen a-s henvendelse til sagsøgeren ( Home Gruppen A/S ) med indbydelse til omkostningsfrit at komme med i et nyt bolig-indeks på internettet, der både bliver Danmarks første og største landsdækkende boligmarked. Af skrivelsen fremgik, at det nye boligindeks skulle starte den 6. juni 1998, og endvidere bl.a.:... Målet... er at samle alle de ejendomme der udbydes i hele landet og dermed give alle boligkøbere og sælgere i Danmark mulighed for på ét sted at finde de mest relevante informationer om ejendomme til salg.... Vi søger et samarbejde, hvor alle ejendomsformidlere leverer materiale... hvilket også vil være med til at skabe større trafik hos dem, der allerede har egne sider på Internettet. BoligForum bliver åben og gratis for alle....

4 - 4 - Et landsdækkende bolig-indeks opfylder desuden et af de ønsker, der blev udtrykt af den Idégruppe, som daværende erhvervsminister Mimi Jakobsen nedsatte i juni 1996 med det formål at gøre det nemmere og billigere at handle bolig. Gruppen fandt nemlig, at et sådant landsdækkende indeks er en væsentlig forudsætning for at etablere et mere effektivt og konkurrencepræget boligmarked. Vi mener, at fordelene for både forbrugere og ejendomsformidlere er åbenlyse. Ejendomsformidlere får mulighed for hurtigt at nå ud til en bred kreds af købere helt uden geografiske begrænsninger. Forbrugerne kan nemt og på en enkel og overskuelig måde få overblik over boligmarkedet. Ved at klikke sig ind får man et overblik over, hvilke boliger der er til salg inden for det geografiske område, hvor man er interesseret i at bo. Samtidig får man oplyst boligtype, størrelse, prisniveau og mægler uden at være nødt til at kontakte samtlige ejendomsformidlere i området én ad gangen. Søndagsavisen a-s har allerede med et af Danmarks mest besøgte sites på Internet. rummer i dag annonceinformationer om job, biler, markedsplads og kontaktannoncer og det var oplagt at udvide med boliger. I dag hvor vi har en markedsplads, der fungerer, håber vi gennem denne henvendelse at kunne opbygge et samarbejde direkte med jer... Efter et møde og telefonisk kontakt mellem parterne rettede sagsøgeren henvendelse til Søndagsavisen a-s ved brev af 2. juli 1998, hvoraf bl.a. fremgik:... Vi må afvise det d.d. telefonisk fremsatte tilbud om gratis annonceplads i Søndagsavisen til en værdi af ca kr. til afvikling i løbet af 1998 til gengæld for at give Søndagsavisen adgang til, automatisk, at hente visse data fra samt etablere relevante links fra til home s internetplatform. Dels vurderer vi ikke umiddelbart Søndagsavisen som en tilstrækkelig interessant markedsplads i forhold til vort medievalg i øvrigt. Dels vurderer vi, at det fremsatte tilbud er økonomisk uinteressant i forhold til den værdi, vi vurderer en sådan aftale generelt vil have for Søndagsavisen. Vi må videre fastholde, at vi ikke anser markedsføringslovens spilleregler for overholdt for så vidt angår god markedsføringsskik m.v., ligesom vi igen skal gøre opmærksom på, at vi betragter den af Søndagsavisen anvendte fremgangsmåde i forbindelse med projektets gennemførelse, herunder indhentning af de indlysende nødvendige forhåndsgodkendelser, som helt uacceptabel. Som nævnt i vort brev af 10. juni 1998 anser vi endvidere den nuværende funktionalitet for teknisk uforsvarlig. Vi forbeholder os ret til senere at rejse krav for den skade, home s image måtte lide som følge heraf. Vi skal således igen anmode Dem om, uden ophold, at ophøre med at anvende data fra home s internetplatform, herunder at ophøre med at foretage automatiske søgninger i home s internetdatabase.

5 Det vi kan tilbyde p.t. er, at Søndagsavisen etablerer et link fra siden til Vi går ud fra at ovenstående bliver effektueret senest den 3. juli, så vi kan undgå at tage retslige skridt i forhold til Søndagsavisen. Der blev herefter udvekslet yderligere korrespondance, uden at parterne nåede til enighed. Ved skrivelse af 21. oktober 1998 rettede Søndagsavisen a-s henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med kopi til erhvervsminister Pia Gjellerup. Søndagsavisen a-s henviste bl.a. til Høringen vedr. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom mv. og henledte opmærksomheden på, at Søndagsavisen a-s allerede havde et søgesystem, på internettet svarende til lovforslagets intentioner. Af skrivelsen, hvori Søndagsavisen a-s anmodede om et møde for at drøfte lovforslagets tekniske gennemførelse, fremgik endvidere bl.a.:... Søgesystemet... blev igangsat udviklet på baggrund af Boligrapporten som daværende erhvervsminister Mimi Jacobsen igangsatte i juni Søndagsavisen tog den 23. januar 1998 kontakt til Dansk Ejendomsmæglerforening ved direktør Palle Ulstrup, hvor vi inviterede til samarbejde, men det fandt desværre ingen interesse.... kan vi konstatere at forbrugerne har været meget ivrige brugere af søgesystemet siden idriftsættelsen. I modsætning hertil har Dansk Ejendomsmæglerforening, samt et par af de store kreditforeningskontrollerede ejendomsmæglerkæder været meget passive og endog ligefrem obstruerende overfor forbrugernes anvendelse af søgesystemet. Søgesystemet... er nemt og enkelt, samt giver alle lige muligheder for at være med... Erhvervsministeren afviste ved brev af 9. november 1998 Søndagsavisens anmodning om et møde under henvisning til, at det ikke er hensigten, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal godkende de enkelte, private søgesystemer. Af skrivelsen fremgik endvidere bl.a.:... Det har glædet mig meget, at der nu fra flere sider er taget initiativ til at etablere søgesystemer og dermed virkeliggøre tankerne bag Boligrapporten. Det viser, at private aktører kan se mulighederne i at oprette søge-

6 - 6 - systemer, som jeg er sikker på vil være til gavn for såvel købere som sælgere. Ideen med lovforslaget er netop, at der i privat regi bliver indført velegnede søgesystemer over udbudte ejendomme. Hjemlen for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til oprettelse af søgesystemet er da også kun tænkt anvendt som en nødbremse, hvis det mod forventning skulle vise sig, at der alligevel ikke kommer noget tilfredsstillende system ud af de private initiativer.... Parterne på internettet Sagsøgerens hjemmeside Ved at besøge sagsøgerens hjemmeside på internettet, home.dk, kan interesserede bl.a. få oplysninger om, hvilke ejendomme homeejendomsmæglerne på landsbasis har til salg på besøgstidspunktet. Der er på hjemmesiden nu også oplysninger om ejendomme, der er udbudt af nogle konkurrerende ejendomsmæglerforretninger, f.eks. Nybolig. Grundlaget for hjemmesiden home.dk er den til home.dk knyttede database, home.dk-databasen, hvor de oplysninger, som præsenteres på hjemmesiden, er samlet. Hvordan oplysningerne samles i databasen, og hvilken kontrol der udøves mht. til oplysningerne, før de præsenteres på hjemmesiden, vil fremgå af forklaringerne, navnlig vidneforklaringen af sagsøgerens IT-chef, Hanne Brandt, med udgangspunkt i et af sagsøgeren udarbejdet, skematisk hjælpebilag, der er optrykt i forbindelse med gengivelsen af vidnets forklaring nedenfor. Sagsøgerens hjemmeside har gennem årene undergået forandringer, dels med hensyn til layout, dels med hensyn til detailfunktionalitet og - strukturering. Der er løbende blevet stillet flere oplysninger og flere søgemuligheder til rådighed, men den grundlæggende funktionalitet har været uændret: Hjemmesiden har i et hierarkisk opbygget system bestået af en forside og flere lag af undersider. Forsiden, som er den side, den besøgende altid vil komme til ved at søge har indeholdt en række muligheder, som den besøgende har kunnet opsøge ved at klikke på en af de tilbudte overskrifter, der fungerer som indgangsnøgle til emnet. Blandt mulighederne har brugerne kunnet vælge at søge mål-

7 - 7 - rettet mod ejendomme til salg. Der har herefter ved brug af detailsøgekriterier (f.eks. beliggenhed, pris, størrelse) været mulighed for at søge mere specifikt efter ejendomstyper svarende til den enkelte brugers interesse. Denne søgning har udmøntet sig i en liste ( resultatliste ) over de ejendomme, der svarer til de af brugeren anvendte søgekriterier. For den enkelte ejendom på listen har der foreligget et (gennem årene stigende) antal oplysninger, som der ved at klikke på en udvalgt ejendom med adgang til ejendommens annonceside har været mulighed for at få yderligere suppleret og uddybet, bl.a. i form af beskrivelse, billeder, detailbeliggenhed etc. Sagsøgeren har under sagen præsenteret 3 variationer af hjemmesiden, fra henholdsvis årene 1998, 2003 og 2005, hvis forsider - i den nævnte rækkefølge - så således ud:

8 - 8 -

9 - 9 - Hjemmesiden fra 1998 Hjemmesiden fra 1998 var den aktuelle på tidspunktet for tvistens opståen og sagens anlæg og var i det væsentlige uændret under den største del af sagens forberedelse. Ved blandt 1998-forsidens søgemuligheder (bl.a. søgning på sagsnummer fra avisannoncering se nærmere på ovenstående illustration) at klikke på BOLIGER, fremkom nedenstående underside, hvoraf bl.a. fremgik, at der på dette tidspunkt var boliger til salg. Ved at klikke på Almindelig søgning fremkom en underside, hvor brugeren havde mulighed for at vælge, efter hvilke nærmere kriterier (boligtype, beliggenhed, kontantpris og størrelse) der skulle søges efter boliger til salg. Efter at have klikket på sine valgte kriterier blev brugeren præsenteret for en resultatliste, der matchede de valgte søgekriterier (se følgende eksempel, hvoraf fremgår, at resultatlisten indeholdt 9 resultatda-

10 ta: vejnavn, brutto, netto, udbetaling, kontantpris, sagsnummer, grundareal, boligareal og antal værelser): Ved at klikke på den enkelte ejendom fremkom en side med et billede af ejendommen (ejendomsannoncesiden) og en række oplysninger, herunder f.eks. også nøjagtig adresse og byggeår, samt en beskrivelse, se eksemplet nedenfor:

11 - 11 -

12 Hjemmesiden fra 2003 præsenterede sig væsentlig anderledes end udgaven med flere nye valgmuligheder, f.eks. myhome og homefinish, og der kunne som lynsøgning søges direkte efter boliger på grundlag af ønsker om pris, boligtype og postnummer. I øvrigt var funktionaliteten grundlæggende uændret, og der kunne fremdeles søges direkte på grundlag af sagsnummer fra avisannoncen. En skærmudskift fra maj 2004 angav, at der var boliger til salg. Som noget nyt i forhold til 1998-udgaven kunne man nu ved at klikke via home skyline se de udvalgte boliger fra luften. Der var tilføjet nye oplysninger om de enkelte ejendomme på resultatlisten f.eks. oplysninger om kælder og antal plan. Der var på hjemmesiden endvidere oplysninger om ejendomme til salg hos konkurrenterne Nybolig og Estatemæglerne samt en række mindre mæglervirksomheder. Ved et enkelt klik på en ejendom til salg hos f.eks. Nybolig kunne den interesserede komme direkte til den pågældende ejendoms side på Nyboligs hjemmeside. Vedr. den enkelte ejendom på ejendomsannoncesiden kunne brugeren f.eks. klikke for at se kort og ruteplan, kommuneinformation (med oplysninger om skat, daginstitutioner mv.), for at bestille salgsopstilling og få oplysninger om flyttehjælp (hos Europcar). Brugeren kunne også bestille sundhedsattest og tilstandsrapport og indhente indretningsforslag til boligen. Der kunne på denne side som noget nyt klikkes for at blive præsenteret for en række fotos af ejendommen både indvendig fra ejendommens forskellige rum og de udvendige facadesider og have. Hjemmesiden fra 2005 er for så vidt angår forsidens opsætning på ny ændret væsentligt, og der er kommet nye oplysninger og søgemuligheder til. Af et forsideprint fra 2005 fremgår bl.a., at der var boliger til salg. Der var som noget nyt adgang til information om Forældrekøb, og home BedsteBud var introduceret. Man kunne klikke sig til at se de nye home-reklamefilm fra TV. Der var mulighed for at få information via tasterne Om home, Presse og Boligleksikon. Der kunne via indtastninger af oplysninger om sagsnummer, kontantprisniveau, ønsket arealstørrelse, beliggenhed i amt mv. søges til udbudte ejendomme, der matchede kriterierne.

13 Ved at klikke på søg bolig på forsiden, og efter herefter at have valgt indtastning blandt de søgekriterier, der fremkom på grundlag af klikket, fremkom som i de tidligere udgaver en resultatliste, fra hvilken der kunne klikkes direkte til den enkelte ejendoms annonceside. På denne var antallet af data yderligere udbygget, ligesom opsætningen og systematikken vær ændret. Der kunne klikkes for 360 gr.visning. Ved klik kunne ses Interaktiv plantegning over ejendommen og som tidligere bl.a. KRAKkort med ejendommens beliggenhed, kommuneoplysninger mv. Sagsøgtes hjemmesider Sagsøgtes hjemmeside i 1998/99 (Søndagsavisen a-s internetservice forum ) gjorde som nu brug af bannerannoncer. Fra hjemmesidens portal i venstre side kunne brugere blandt en flerhed af muligheder, f.eks. BilForum, RejseForum, Chat og Computer, ved et klik aktivere BoligForum, hvorefter fremkom en side med søgemuligheder for faste ejendomme (beliggenhed, boligtype, areal og bruttoydelse pr. måned). Efter klik på de af brugeren valgte søgekriterier og et efterfølgende klik på Find Bolig blev brugeren præsenteret for en resultatlisteside, der kunne se således ud:

14 Ved på resultatlisten med et dobbeltklik at aktivere home under rubrikken Mægler blev brugeren stillet om til sagsøgerens hjemmesides forside. Ved at klikke på ejendommens gadenavn under Beliggenhed blev brugeren ledt direkte til ejendommens side på sagsøgerens hjemmeside.

15 Sagsøgte har fremlagt følgende skærmprint af hjemmesiden ofir.dk og bolig.ofir:

16 Sagsøgtes nuværende hjemmeside (www.ofir.dk) (se skærmprint ovenfor), har som tidligere bannerannoncering (her JyllandsPosten). Portalmulighedernes overskrifter er Karriere ( Jobsøger og Arbejdsgiver ), E-handel (bl.a. Shopping og Rejser ), Rubrik ( Biler, Bolig og Kontakt ) og Services (bl.a. Chat, Spil, Nyheder og Debat ). På forsiden er der også mulighed for at søge danske websites, f.eks. vedr. emner som Computer & Internet, Kunst & Kultur, Erhverv & Økonomi, Sport & Friluftsliv, Sundhed & Samliv, Underholdning og Erotik. På tidspunktet for det fremlagte skærmbillede var der aktuelt boliger til salg. Ved blandt forsidens portalmuligheder at klikke for Bolig, hvorved brugeren ledes til bolig.ofir (med bannerannoncering, som det ses ovenfor, for eksempelvis Nykredit, Lån&Finans og DirekteBoligAdvokater), og efterfølgende efter eget valg at indtaste søgekriterier (ejendomstype, kontantpris, beliggenhed), fremkommer en resultatlisteside med et antal boliger, der matcher de af brugeren indtastede søgekriterier. På et fremlagt print fra denne side ses en bannerannonce for LynLOTTO. Resultatlisten indeholder 7 data (vej, antal værelser, boligens størrelse, brutto, netto, kontantpris og mæglerfirma). Ved at klikke på en ejendom fremkommer et rammebillede med supplerende oplysninger (fuldstændig adresse, grundens størrelse, evt. kælders størrelse, byggeår og udbetaling). I rammebilledet er der mulighed for at klikke på Se annonce, hvorved brugeren bliver ledt direkte til ejendommens annonceside på ejendomsmæglerfirmaets, f.eks. sagsøgerens hjemmeside. Ved denne direkte adgang til ejendommens annonceside springes såvel resultatliste som forside på sagsøgerens home.dk over. Det er ubestridt, at der, før omstillingen effektueres, vises et skærmbillede, hvor det oplyses, at brugeren nu omstilles til sagsøgerens hjemmeside. Når brugeren klikker sig ud af sagsøgerens hjemmeside, kommer han/hun tilbage til bolig.ofir. Sagsøgtes resultatlisteside med aktiveret rammebillede og bannerannoncer ser sådan ud:

17 De data, som sagsøgte på bolig.ofir præsenterer for brugerne vedr. de ejendomme, der er udbudt til salg af home-ejendomsmæglerne, overføres fra home.dk på den måde, at en intelligent robot en gang i døgnet (om natten) besøger sagsøgerens hjemmeside, hvor den søger på alle udbudte ejendomme. Den resultatliste, der fremkommer på grundlag af søgningen, kopieres over i sagsøgtes database. Parterne er enige om, at sagsøgte kopierer følgende 13 af i alt 66 data (sagens bilag R): Sagsnummer Url (den præcise adresse til ejendomsannoncen, hvortil linket henviser) Ejendommens adresse (vejnavn og nummer) Postnummer Kontantpris Udbetaling Brutto Netto Boligareal Grundareal

18 Antal værelser Kælderareal Byggeår Sagsøgte tilføjer i sin database følgende supplerende data, hvorom nærmere fremgår under vidneforklaringerne: Bolig-ID Dato Formidler-ID Ejendomstype Sagsøgeren har siden 2002 haft et samarbejde med andre ejendomsmæglerkæder og forretninger om gensidig præsentation af ejendomme på internettet. Formålet med aftalen var ifølge en fælles tekst på internettet at give et bedre overblik over boliger til salg samt skabe større gennemskuelighed på boligmarkedet. Af teksten, hvor home og Nybolig omtaltes som to af Danmarks største ejendomsmæglerkæder, fremgik under overskriften Mæglerkæder samler boliger på nettet endvidere bl.a.:... Udvekslingen af boligemner skal også ses i lyset af, at flere og flere boligkøbere søger bolig via nettet, hvilket gør det nødvendigt at skabe stærke hjemmesider i form af professionelle markedspladser, hvor kunderne kan finde så stort et udbud af boliger til salg som overhovedet muligt.... Aftalen er ikke eksklusiv, og... samarbejdet kan søges udvidet med en eller flere ejendomsmæglerkæder, således at udbudet af boliger, der præsenteres på hjemmesiderne, i bedst muligt omfang er repræsentativt for det samlede boligmarked.... På Nyboligs hjemmeside præsenteres home-ejendommene på resultatlisten uden billede. Der linkes direkte til ejendommens side på home.dk. Tilsvarende præsenteres Nybolig-ejendommene på home.dk uden billede, og præsentationen finder først sted efter præsentationen af home s egne ejendomme. Der linkes fra home.dk direkte til ejendommens side hos Nybolig.

19 Fra Dansk Ejendomsmæglerforenings hjemmeside, Boligsiden.dk, linkes der også direkte til den enkelte ejendoms side. På sin resultatliste gør DE brug af mæglervirksomhedernes logotyper ved angivelsen af den mæglervirksomhed, der har den pågældende ejendom til salg. DE gør ikke brug af bannerannoncer. TV2 havde tidligere en boligtjeneste på internettet, bolig.tv2.dk. På denne optrådte home-mæglernes ejendomme efter aftale. Mæglervirksomhederne var også her angivet med logotyper. På hjemmesiden var der bannerannoncer. Hjemmesiden har et boligindeks, der også omfatter homeejendomme, og hvor der er direkte link til den enkelte ejendom hos sagsøgeren. Mediepartnerne Berlingske Tidende, Politiken, JyllandsPosten, Jydske- Vestkysten, Aarhus Stiftstidende og TV2 har etableret boligsøgetjenesten Etableringsomkostninger Sagsøgeren har fremlagt et bilag (bilag 9) til illustration af sine omkostninger vedr. home.dk-databasen. Bilaget har som overskrift Omkostninger Internet(I kr.) og har i øvrigt følgende indhold: 1996 Drift af BAS?? Udvikling Udvikling (markedsføring) Drift af BAS Udvikling?? Udvikling (markedsføring) Drift af BAS Udvikling 798

20 Udvikling (markedsføring) Drift af BAS Udvikling 887 Udvikling (markedsføring) Drift af BAS Udvikling 879 Udvikling (markedsføring) Drift af BAS Udvikling Udvikling (markedsføring) Drift af BAS Udvikling Udvikling (markedsføring) Drift af BAS Udvikling Udvikling (markedsføring) Drift af BAS Udvikling Udvikling (markedsføring) Til bilaget er der afgivet forklaring af sagsøgerens IT-chef, Hanne Brandt. Til illustration af sagsøgtes omkostninger har sagsøgtes direktør, Jørgen Wittenkamp, udarbejdet følgende bilag af 24. maj 2004 (bilag Z) med overskriften Vedr. Omkostninger ifm. Bolig-tjenesten :

21 Vi har kunnet sammenstille følgende henførbare omkostninger til OFIR Bolig (tidl. Boligforum). I opgørelsen er ikke medtaget markedsføringsomkostninger, som var meget væsentlige i starten i årene Endvidere er der ikke prissat omkostningen ved at være inkluderet på OFIR (tidl. Forum) portalen. Omkostningen til Hardware er taget som en løbende omkostning. I omkostningerne er der ikke medtaget andel af henførbart bidrag til direktion, advokat m.v. År Udvikling & Vedligehold af tjenesten Hardware, IT-drift & administration , , , , , , , , , , ,- Særligt i opstarten var der tilstødende omkostninger. Faldet i ressourceforbrug efter år 2000 er en følge af besparelser og nedskæringer internt i OFIR, samt at prisen på linietrafik faldt.... Sagsøgeren har i et bilag, bilag 13, National kampagneplan 2005 illustreret omfanget af sin reklamekampagne, herunder mht. reklamespots i TV. Der er endvidere fremlagt et eksempel på sagsøgerens publikation homenyt som annoncetillæg til Berlingske Tidende den 22. maj 2005 samt en annonce fra samme avisudgave, hvor homenyt bl.a. præsenteres således: homenyt Danmarks største boligavis hver søndag i Berlingske Tidende. Det er under sagen oplyst, at home-ejendomsmæglernes sagsbehandlingssystem er C&B BoligSystem, om hvilket det markedsføringsmæssigt bl.a. er omtalt: C&B BoligSystem er udviklet til at arbejde på Windows platform. Det består af et alsidigt grundsystem samt en palette af tillægsmoduler, der understøtter de helt individuelle behov. Grundsystemet tilbyder alt, hvad daglig sagsbehandling kræver samt understøtter hele det praktiske forløb lige fra vurdering til færdigbehandling.... Automatiseringen af alle tænkelige rutiner sikrer, at processen foregår med højeste sikkerhed og største effektivitet. Sagsoplysninger, som restgælde og kurser, hentes elektronisk og ajourføres automatisk, flere dokumenter kan udskrives samtidig osv. Systemet tilbyder desuden et omfattende og brugervenligt beregningsmodul, der sikrer brugeren det komplette overblik og et perfekt grundlag for økonomisk rådgivning. Systemet tilgodeser således hele sagsgangen....

22 C&B BoligSystem tillægsmoduler: C&B Systemer lægger vægt på at kunne levere et system, der arbejder fleksibelt sammen med det individuelle behov derfor tilbydes en bred palette af tillægsmoduler. Således kan alle både mægleren, der opererer hjemmefra, og den landsdækkende kæde tilpasse sin forretning med C&B BoligSystem et mix af de nødvendige tillægsmoduler.... Af et skærmprint fra sagsøgerens hjemmeside fremgår det om homes PROFIL bl.a.: Markedsføring ud over det sædvanlige. Som den første landsdækkende ejendomsmæglerkæde gik home på Internet i Den stærke position på Internet kommer sælgere hos home til gode, da de kommer i kontakt med flest mulige købere, hvilket giver de bedste muligheder for en god handel til den rigtige pris. I dag udsender home hver uge mange tusinde salgsopstillinger via Internet, og hver uge klikker over besøgende sig ind på Internet for at se homes boliger. Der har i retten bl.a. været demonstration af opbygningen og funktionen af parternes hjemmesider. Forklaringer Sagsøgerens administrerende direktør, Niels Bjerregaard, har forklaret, at han er uddannet økonom og statsautoriseret ejendomsmægler. Sagsøgeren er et datterselskab i Danske Bank-koncernen og har hovedsæde i År0hus, hvor 35 er ansat. Danske Bank A/S har fire yderligere brands ud over Danske Bank : BG Bank, home, Danica og Realkredit Danmark. Sagsøgeren er et franchisegiverselskab og har 195 franchisetagerforretninger, der er selvstændige ejendomsmæglervirksomheder. Sagsøgeren, som har til opgave at fastholde og udvikle home-brandet, stiller værktøjer til disposition for ejendomsmæglerne, f.eks. IT, markedsføring, produktudvikling, ledelse og uddannelse. Ejendomsmæglernes betaling består af flere komponenter, herunder omsætningsafgifter, stykafgifter, husleje, markedsføringsbidrag og leasingafgift vedr. IT. Mæglerne har ikke andel i sagsøgerens overskud. Sagsøgerens franchisekoncept er traditionelt, minder vel om McDonalds, men er formentlig lidt mere gammeldags.

23 Sagsøgeren har ligesom Danske Bank-koncernen i øvrigt positivt fravalgt bannerannoncering på sin hjemmeside. Det kundesegment, som har præference for home, ville opleve sagsøgerens markedsføring negativt, hvis der på hjemmesiden optrådte bannerannoncer. Sagsøgeren skal stå for det seriøse og har ønsket at distancere sig fra tidligere tiders brugtbilsimage i ejendomsbranchen. Sagsøgeren har det derfor heller ikke godt med at blive sat sammen med annoncerne på sagsøgtes hjemmeside. Sagsøgeren var blandt de første i verden til at markedsføre ejendomme på internettet. Sagsøgeren bestræber sig på at gøre hjemmesiden så attraktiv som muligt og at forenkle scanningsprocessen mest muligt. Home.dk er entydigt den mest besøgte boligside af alle. Vidnet tror, at besøgstallet havde været endnu større, hvis bolig-ofir ikke havde været der. I dag bliver langt de fleste ejendomme, mellem 50 og 75 %, solgt via home.dk. Sagsøgerens hjemmeside har ca søgninger pr. uge. Der er transaktioner fra DE s Boligsiden til home.dk på ca pr. måned. Ejendomsmæglerne betaler en markedsføringsafgift på 875 kr. pr. ejendom, der er til salg på home.dk. Dette gælder, selvom ejendommen ikke sælges. Sagsøgerens budget for 2005 er ca. 20 mio. kr.; sidste år var det mio. kr. Driftsoverskuddet var sidste år 12,6 mio. kr., hvilket udgjorde ca. 27 % af selskabets samlede overskud på godt 45 mio. kr. Driftsomkostningerne for home.dk andrager ca. 4,8 mio. kr. Sagsøgerens basisindtjening var 125 mio. kr. At home-ejendommene - udover på DE s hjemmeside også optræder på Nyboligs hjemmeside, er et strategisk tilvalg. Formålet er at opnå flere søgninger. Baggrunden for, at DE tog initiativ til en boligsøgetjeneste, var den nye regel, 5a, i lov om omsætning af fast ejendom. Alle - bortset fra den private ejendomsudbyder er med på DE s side, men det er ikke en blomst, der er groet i vidnets have.

24 Sagsøgeren blev spurgt, om man ønskede at være med hos boligsøgetjenesten Boligzonen.dk, men sagsøgeren takkede nej, hvilket blev respekteret. Sagsøgeren blev opfordret til at være med på sagsøgtes boligsøgetjeneste, men afviste opfordringen, som ikke var i sagsøgerens interesse. Skadevirkningen ved at være med på sagsøgtes boligsøgetjeneste skal ses i lyset af det miljø, som sagsøgeren sættes sammen med. Det værste er imidlertid, at hvis sagsøgte får lov til at have sagsøgeren med, så kan alle andre også få lov. Hvis de store TV-selskaber og aviser slår sig sammen, vil besøgstallet på home.dk falde drastisk, og brandet vil lide skade, alt med den følge, at ejendomsmæglerne ikke vil betale for annoncering på sagsøgerens hjemmeside. Dette er et skrækscenarium for vidnet. Home-brandets værdi falder ved, at kunderne via bolig.ofir kan linke sig til den enkelte ejendom udenom sagsøgerens forside med den præsentation, som sagsøgeren har ønsket at give kunderne. De øvrige ejendomsmæglerkæder afventer, hvad der sker med sagsøgeren i denne sag. Da OFIR begyndte at annoncere boliger på Internettet, var der en anden aktiv website Kapow, der senere blev opkøbt af Danske Bank. Kapows søgerobotter var på et meget højt niveau. De 5 største ejendomsmæglerkæder er home, EDC, Nybolig, Danbolig og Estate Mæglerne. Home sælger ca. hver 4. ejendom i Danmark, svarende til formentlig stk. i I første kvartal solgte homemæglerne 4999 ejendomme. Markedsandelen er steget fra ca. 20 % til ca. 25 %, mens retssagen har verseret. Om bannerannoncerne på bolig.ofirs forside forklarede vidnet, at sagsøgeren eksempelvis ikke bryder sig om annoncer for Nykredit, Lån & Finans og boligadvokaterne, der udgør konkurrence i forhold til Danske Bank-koncernen. Sagsøgtes portal er et sammensurium og ikke en seriøs sammenhæng for sagsøgerens brand. Kunderne ønsker i stadig højere grad den rene vare. Det er tidens trend.

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN 25-01-2012 4/0120-0204-0259 /KB/ASJ/MEM PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 25. JANUAR 2012 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9 Informationsteknologi Bind 9 Informationsteknologi Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Rapport nr. 6 Report no. 6 Maj/May 2000 Anders Henten Ret & Råd organisatorisk innovation Service development, Internationalisation and Competences

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. juni 2013 U-4-11 Hellers Yachtværft ApS (Advokat Ejnar Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat Jacob Pinborg) Indledning

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere