Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig"

Transkript

1 Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig

2 Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning 30 Advokatforbehold og fortrydelsesret 7 Hvad er den rigtige pris for boligen? 8 Finansiering af købesummen 10 Kontanthandler 10 Finansierede handler 10 Realkreditfinansiering 11 Forholdet mellem rente og kurs 11 Løbetid 12 Kurssikring/hjemtagelse på garanti 12 De forskellige typer realkreditlån 13 Fastforrentede lån 13 Variabelt forrentede lån 14 Variabelt forrentede lån med renteloft 15 Afdragsfrihed 15 Valg af lånetype vores generelle anbefalinger 16 Restfinansieringen 17 Tilstandsrapport 20 Ejerskifteforsikring 21 Ejendomsforsikring 22 Skødet og tinglysning 23 Refusionsopgørelse 24 Servitutter og Lokalplaner 25 Energimærkning 26 Forurening 27 Olietanke 28 Ejerlejligheder 31 Ideelle anparter 33 Særligt for ugifte samlevende 34 Testamente 34 Forsikringer 34 Samejeoverenskomst 35 Brug din advokat som rådgiver 36 Yderligere information 39 Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne guide eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Har du brug for at trykke eller bruge dele af guiden, så indhent venligst skriftlig tilladelse. 2

3 Nogle ord om denne folder Står du og skal købe bolig, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i alle væsentlige forhold i forbindelse med en bolighandel. Oversigten Det skal du vide, når du køber bolig, som du har foran dig, er udfærdiget for at sikre, at du sammen med vores gennemgang af købsaftalen også modtager en grundig skriftlig information om alle relevante emner i forbindelse med din bolighandel. Informationen i brochuren indgår som en integreret del af vores rådgivning i forbindelse med bolighandlen. Det betyder, at vi henviser dig til oplysningerne i vores breve til dig i forbindelse med din bolighandel. Får du brug for flere oplysninger, som ikke er besvaret i oversigten - eller hvis der er noget i denne oversigt, du gerne vil have præciseret - er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os. God læselyst! 5

4 Forløbet af et typisk boligkøb Advokatforbehold og fortrydelsesret Køber fastlægger i samarbejde med sin bank eller et realkreditinstitut, indenfor hvilken økonomisk ramme, der vil kunne gives køber finansiering til betaling af købesummen. Efter at køber har fundet den ejendom, som han eller hun ønsker at købe, og nærmere har undersøgt ejendommens bygningsmæssige stand på grundlag af en eventuel tilstandsrapport og gerne med egen bygningssagkyndig rådgivning afgiver køberen købstilbud på ejendommen i form af underskrift på en købsaftale med advokatforbehold, jfr afsnittet nedenfor. Det sker på grundlag af salgsopstillingen og dokumenterne om ejendommen. Købers advokat gennemgår den købsaftale, som køberen har underskrevet, samt ejendommens dokumenter og fastsætter på grundlag af en gennemgang af handlen med køber de supplerende vilkår, som gennemgangen med køber giver anledning til. Efter sælgers accept af købstilbuddet foretager køber deponering af den kontante udbetaling og anmoder sin bank om at stille garanti overfor sælger for restkøbesummens deponering i sælgers bank på overtagelsesdagen. Købers bank vil inden banken udsteder ovennævnte garanti sammen med køber fastlægge finansieringen, herunder foretage valg af lånetype af realkreditlånet. Det er sædvanligvis på dette tidspunkt, at der vil være mulighed for at foretage kurssikring (se afsnittet herom på side 11). Der udfærdiges skøde, som når det er underskrevet af boligkøberen og sælgeren sendes til ejendomsværdipåtegning i kommunen. Herefter sendes skødet til tinglysning. Køber sørger for at tegne en ejendomsforsikring (ved køb af enfamiliehuse) og for tegning af ejerskifteforsikring, hvor der på baggrund af en tilstandsrapport er mulighed herfor. På overtagelsesdagen (eller den dag, hvor man får dispositionsadgang til ejendommen) foretager køber og sælger aflæsning af forbrugsmålere på ejendommen vedrørende vand, el, gas olie, m.v., og meddeler de respektive forsyningsselskaber målerstanden i de tilfælde, hvor forsyningsselskabet foretager slutafregning overfor sælger. Der udarbejdes en refusionsopgørelse (se afsnittet herom), som sendes til køber og sælgers underskrift. Når skødet er blevet tinglyst uden anmærkninger om sælgers gamle lån i ejendommen frigives købesummen overfor sælger efter en eventuel betaling af en refusionssaldo i købers favør. Sælgers bank aflyser først sælgers gamle lån, når skødet er blevet lyst i købers navn; skødet skal derfor typisk til tinglysning to gange Når man underskriver en købsaftale, afgiver man et købstilbud på ejendommen overfor sælger, som køber til forskel fra de fleste andre tilbud frit kan tilbagekalde lige indtil, køber har modtaget sælgers accept af tilbuddet. Efter sælgers underskrift på købsaftalen kan køber også frit træde tilbage fra aftalen i kraft af et sædvanligt advokatforbehold i købsaftalen. Et sædvanligt advokatforbehold formuleres således: Handlen er fra købers side betinget af, at den kan godkendes i sin helhed af købers advokat. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde senest 3 hverdage efter at køber har underskrevet aftalen. Ved tilbagetrædelse som følge af udnyttelsen af advokatforbeholdet skal der ikke betales noget fortrydelsesgebyr til sælger. Sørg altid for kun at underskrive en købsaftale med et advokatforbehold eller vent med at underskrive købsaftalen, indtil du har fået købsaftalen og ejendommens dokumenter gennemgået af en boligadvokat. Endelig giver forbrugerbeskyttelsesloven ved køb af fast ejendom mulighed for, at man som boligkøber ansvarsfrit kan træde tilbage fra en ejendomshandel senest 6 hverdage efter sælgers underskrift på købsaftalen. Eneste forudsætning er, at man betaler 1 % af den nominelle købesum til sælger inden fristens udløb. Har man modtaget et salgstilbud fra sælger, løber fristen også fra sælgers underskrift. Hvis sælger er erhvervsdrivende med salg af fast ejendom eller har opført ejendommen med videresalg for øje, skal køber ikke betale noget gebyr, men skal blot give besked om udnyttelse af fortrydelsesretten indenfor fristen. VIL DU VIDE MERE? 6 7

5 Hvad er den rigtige pris for boligen? DELTAG PÅ VORES KURSER privatkurser Der findes ingen matematisk formel for fastsættelsen af den rigtige pris for en bolig, da hver eneste ejendom som udgangspunkt er unik. Prisen fastsættes med udgangspunkt i individuelle forhold ved ejendommen som dens beliggenhed, boligareal, størrelse, indretning, vedligeholdelsesstand og størrelsen af løbende driftsudgifter m.v. samt ud fra generelle markedsforhold som renten på boliglån, de gældende skatteregler og udbuddet og efterspørgsel af boliger. Prisen for en bolig fastsættes til den kontantpris, som ud fra disse forhold medfører en for interesserede køberemner acceptabel løbende boligudgift både før og efter skat. Mindre forskelle i den nettoudgift, som forskellige boligkøbere ved et bestemt renteniveau vil acceptere, medfører store forskelle i den kontantpris, de hver især vil betale for boligen. For to forskellige boligkøbere vil forskellen på den rigtige pris derfor kunne være flere hundretusinde kroner afhængig af, i hvilket omfang de finder, at deres boligbehov bliver opfyldt. Som boligkøber må man derfor undersøge markedet grundigt for at få en fornemmelse for prisniveauet for den boligtype, man er interesseret i, og i det område, hvor man gerne vil bo. Beliggenheden er den væsentligste enkeltstående prisfaktor, og det er derfor særligt vigtigt at sikre sig, at de boliger, man sammenligner med, har en sammenlignelig beliggenhed. Undersøgelsen af prisniveauet kan indledningsvis foretages over internettets mange hjemmesider med boliger til salg, eksempelvis Dansk Ejendomsmæglerforenings hjemmeside eller på Sidstnævnte hjemmeside indeholder oplysninger om ændring af udbudsprisen på konkrete boliger og hvor længe de har været til salg. Det er meget vigtigt, at boligkøber supplerer sine undersøgelser af prisniveauet over internettet m.v. ved at besigtige flere ejendomme. Kun herigennem kan man danne sig et sikkert indtryk af prisniveauet. Undersøgelse af prisniveauet sammenholdt med oplysninger om ændringer af udbudspris og den periode, en bolig har været til salg, giver boligkøbere mulighed for at vurdere, om udbudsprisen er rimelig, eller om der er mulighed for at forhandle sig til en mindre pris. Muligheden for at købe en ejendom under udbudsprisen afhænger af udbud og efterspørgsel. Er der mange interesserede købere på boligmarkedet, vil der være begrænsede muligheder. Er der færre købere, er der bedre muligheder for at presse prisen; navnlig hvis en ejendom sælges af et dødsbo, i forbindelse med en separation eller skilsmisse, hvor sælgerne allerede er fraflyttet boligen, eller hvis sælger har haft ejendommen til salg i længere tid. På baggrund af en grundig undersøgelse af prisniveauet, hvor man ønsker at købe bolig, er det oftest boligkøber selv, der bedst kan vurdere, om den af sælger forlangte pris er rimelig i forhold til opfyldelse af købers boligbehov og ønsker til beliggenhed, størrelse, indretning m.v. Det er dog en forudsætning, at køber kan opnå en sædvanlig finansiering af sit køb, d.v.s. at långivere også opfatter prisen som udtryk for ejendommens markedsværdi. 8 9

6 Finansiering af købesummen Realkreditfinansiering I dette afsnit vil vi forklare nogle af de ord og sammenhænge, som bruges, når du skal vælge din finansiering ved boligkøbet. I slutning af afsnittet giver vi vores anbefaling af, hvordan du skal vælge finansieringen ud fra dine forhold. Kontanthandler Stort set alle handler gennemføres som kontanthandler. Det indebærer, at købesummen betales ved, at køber deponerer den aftalte udbetaling hos den medvirkende ejendomsmægler og restkøbesummen betales ved, at købers bank stiller en bankgaranti, som på overtagelsesdagen erstattes af kontant deponering i sælgers bank. Køberen aftaler i forbindelse med bankens garantistillelse, hvordan pengene til betaling af købesummen skal fremskaffes. Ved køb af helårsbolig kan køber sædvanligvis opnå et ejerskiftelån i et realkreditinstitut på op til 80 % af den kontante købesum, mens lånegrænsen for fritidshuse er på 60 % af den kontante købesum. Kan man ikke opnå et tilbud på et ejerskiftelån med den maksimale belåningsmulighed, skal man overveje sit køb meget grundigt. Finansierede handler En ejendomshandel kan også gennemføres som en finansieret handel. Forskellen i forhold til en kontanthandel er, at ejerskiftelånet i realkreditinstituttet optages i sælgers navn. Når købers skøde på ejendommen er blevet endeligt lyst, så overtager køber pligten til tilbagebetaling af lånet på baggrund af en gældsovertagelseserklæring, som underskrives sammen med skødet. Den resterende del af købesum betales ved købers udstedelse af pantebreve, hvis rente sædvanligvis fastsættes, så der ikke fremkommer noget kurstab for køber. Forholdet mellem rente og kurs De pantebreve, som realkreditinstitutterne udsteder til boligkøbere, modsvares altid af, at realkreditinstituttet udsteder en tilsvarende mængde rentebærende obligationer, som købes af investorer til den pris, der fastsættes på det finansielle marked. Den rente, som boligkøberne betaler på deres pantebreve, videregives således til køberne af realkreditobligationerne. Grundlæggende sker der det, at en boligkøber ved at optage et lån i et realkreditinstitut får den modsvarende mængde realkreditobligationer til salg på det finansielle marked. Det beløb, som opnås ved salget af realkreditobligationerne, er det beløb, som med fradrag af mindre gebyrer og handelsomkostninger til realkreditinstituttet kan anvendes af køber til betaling af den kontante købesum til sælger. Prisen på realkreditobligationerne er det, der betegnes som Eksempel: Udbetalt kr kursen. Kursen bestemmes ud fra den rente, som obligationerne giver til køberen af obligationerne i forhold til det renteniveau, som er gældende på købstidspunktet. Kan obligationskøberen opnå en rente ved køb af en obligation, der svarer til renteniveauet, vil køberen betale fuldpris for obligationen (kurs 100). Hvis renten på obligationen derimod er lavere end renteniveauet, vil køberen ikke kunne give fuld pris, hvis renten fra obligationerne skal give køberen en forrentning af sin købesum, som svarer til renteniveauet. Stigende rente fører således til faldende kurs, og stigende kurs til lavere rente. Hvis kursen er 95 betyder det at obligationskøberen kun vil give kr. 950 for en obligation med et pålydende på kr Boligkøberen skal altså betale kr tilbage på lånet, men får kun kr. 950 i hånden til at finansiere købesummen. Betales den resterende del af købesummen ikke af opsparede midler, vil køber sædvanligvis optage lån til betalingen gennem sin bank. 5% obligationer kurs 90 i 30 år kr % obigationer kurs 100 i 30 år kr % obigationer kurs 96 i 30 år kr Illustrationen ovenfor viser, hvordan prisen (kursen) på obligationer med forskellige rentesats vil variere, når renteniveauet på købstidspunktet forudsættes at være 7%

7 Løbetid Kursen på en obligation afhænger tillige af løbetiden, d.v.s. den periode der maksimalt forløber inden obligationskøberen har fået tilbagebetalt obligationernes pålydende værdi via afdragene fra det lån, som boligkøberen har optaget. Jo hurtigere en obligationskøber får sin penge tilbage, jo højere kurs vil han give for obligationen. Kursen på 20-årigt 4 %-obligationslån vil derfor være højere end kursen på et 30-årigt 4 %-obligationslån. Kurssikring/hjemtagelse på garanti Som nævnt ovenfor fastsættes prisen (kursen) på realkreditobligationer ud fra deres rentesats i forhold til renteniveauet på det tidspunkt, hvor obligationerne sælges. Renteniveauet er undergivet konstant påvirkning af en lang række økonomiske og politiske faktorer, hvis indbyrdes påvirkning kan være svært gennemskuelig. Arbejdsløshedstal, størrelsen af den økonomiske vækst herhjemme og i udlandet, valutakurser, oliepriser og politiske indgreb er blot nogle af de faktorer, som påvirker renteniveauet. Medmindre man foretager kurssikring af sit lån (eller hjemtager det på en garanti), så vil kursen på obligationerne først blive fastlagt på det tidspunkt, hvor realkreditinstituttet får indleveret ejerskiftelånet i endelig tinglyst stand, d.v.s. efter at sælger har indfriet sine lån i ejendommen. Det sker ofte først flere måneder efter, at køber har fået sælgers accept på købsaftalen, da sælgers lån først aflyses, efter at skødet til køber er blevet tinglyst, se afsnittet forløbet af bolighandlen. I den mellemliggende periode fra sælgers accept af købsaftalen og realkreditinstituttets modtagelse af ejerskiftelånet spiller boligkøber med på børsen og kan således risikere, at udgiften på købers lån til finansiering af købesummen bliver væsentligt dyrere. Omvendt kan køber selvfølgelig også være så heldig, at udgiften falder. Forestiller man sig, at renteniveauet stiger med et procentpoint eksempelvis fra 5 % til 6 % - vil kursen på et ejerskiftelån falde med 6 til 7 kurspoint. Følgende to eksempler viser konsekvensen for henholdsvis et kontantlån og et obligationslån: Eksempel 1: Realkreditlån 6% som obligationslån. Der skal hjemtages et realkreditlån som obligationslån på kr ,00. Ved kurs 99 udgør låneprovenuet kr ,00 Efter kursfald til kurs 94 udgør låneprovenuet kr ,00 En boligkøber vil altså mangle kr ,00 af den forudsatte finansiering. Eksempel 2 Realkreditlån 6% som kontantlån. Der skal hjemtages et realkreditlån som kontantlån med provenu på kr ,00. Ved et kursfald fra kurs 99 til kurs 94 vil det ikke påvirke provenuet men i stedet vil lånets månedlige ydelse stige. Et kursfald fra kurs 99 til kurs 94 vil for et lån med et nettoprovenu på kr ,00 betyde en bruttostigning på kr. 340,00 pr. måned. Gennem kurssikring vil boligkøber kunne sikre sig mod kursfald på sit ejerskiftelån. Kurssikringen koster - under normale renteforhold og med sædvanlig varighed et fradrag på 0,15-0,25 kurspoint i forhold til dagskursen på det tidspunkt, hvor kurssikringen foretages. Udgiften udgør således kr. for hver kr., man låner. Vi anbefaler kraftigt, at der foretages kurssikring af ejerskiftelånet. Kurssikringen medfører en tryghed i boligkøbet for en sædvanligvis beskeden omkostning en tryghed, som man ikke bør sætte over styr blot for at spare nogle omkostninger eller for at opnå mulighed for at få en billigere finansiering i tilfælde af kursstigning på ejerskiftelånet (der medfører, at man vil kunne nøjes med et mindre lån). Selv i tilfælde, hvor der er udsigt til rentefald, bør man overveje kurssikring. Samme resultat som ved kurssikring vil boligkøber kunne opnå, hvis købers bank hjemtager ejerskiftelånet på en garanti overfor realkreditinstituttet. Valget mellem kurssikring eller hjemtagelse på en garanti afhænger af størrelsen af kursfradraget i forhold til størrelsen af omkostningerne ved garantistillelsen. De forskellige typer realkreditlån Realkreditlån tilbydes i en lang række variationer, som kan opdeles i lån, der enten er fastforrentede lån, rene rentetilpasningslån eller rentetilpasningslån, som under nærmere fastlagte forudsætninger konverteres til fastforrentede lån. Fastforrentede lån De fastforrentede lån omfatter lånetyperne kontantlån og obligationslån. Kontantlån har et fast provenu (det beløb, som udbetales), hvorimod ydelsen på lånet først fastsættes ved lånets udbetaling eller ved en kurssikringsaftale (fastkursaftale), jfr ovenfor

8 Fastsættelsen af ydelsen sker ved, at realkreditinstituttet sælger den mængde obligationer, som svarer til kontantlånets hovedstol (provenuet). Kurstabet ved salget af obligationerne indregnes i lånets rente. Kontantlånsrenten er derfor højere end renten på de bagvedliggende obligationer (obligationsrestgælden, svarer til pålydende værdi af de obligationer, som har skullet sælges for at give provenuet). Terminsydelsen efter skat på et kontantlån bliver derimod lavere end på et modsvarende obligationslån, da kurstabet på de bagvedliggende obligationer er omregnet til renter, der med den gældende skattelovgivning er fradragsberettigede. Fordelen ved kontantlån er, at ydelsen efter skat er lavere end tilsvarende obligationslån, mens ulempen er, at ydelsen først kendes ved udbetaling eller kurssikring, og at der er risiko for beskatning af kursgevinster ved førtidig indfrielse/låneomlægninger. Obligationslån har en fast hovedstol og ydelsen på lånet ligger fast. Provenuet af lånet (det beløb, som udbetales) kendes imidlertid først, når lånet udbetales, eller der indgås en kurssikringsaftale. Lånets størrelse svarer til obligationsrestgælden og lånets rente svarer til obligationsrenten. Låntager har ikke skattemæssig fradragsret for kurstabet. Fordelen ved obligationslån er, at der ikke sker beskatning af kursgevinster ved førtidig indfrielse/låneomlægninger, mens ulempen er, at ydelsen efter skat er højere end tilsvarende kontantlån, og at der er beskatning af kursgevinster ved udbetaling til en kurs over 100 (hvilket er sjældent forekommende). Variabelt forrentede lån Variabelt forrentede lån omfatter rentetilpasningslån, der kan udbetales både i danske kroner eller i Euro. Ved rentetilpasningslån udnytter man, at renten på lån med kortere løbetid ofte er lavere end på lån med længere løbetid. Realkreditinstituttet sammensætter boligkøberens lån, så det finansieres som kontantlån (d.v.s. med fast låneprovenu) med obligationer med kortere løbetid, som ved udløb erstattes af nye kortvarige obligationer. Hvis renten i mellemtiden er steget, vil renten og dermed ydelsen på boligkøberens rentetilpasningslån stige, men vil omvendt falde, hvis renten falder. Refinansieringen ved udløbet af de kortvarige obligationer forløber automatisk og uden gebyrer til realkreditinstituttet, men boligkøberen skal tage stilling til, hvor ofte man ønsker lånet rentetilpasset. Fordelen ved rentetilpasningslån er den lavere rente, mens ulempen er den løbende rentejustering med deraf følgende risiko for stigning i ydelsen på lånet. Rentetilpasningslån kan også optages i Euro. Når renten på det europæiske lånemarked er lidt lavere end danske rente, vil der kunne opnås en besparelse i ydelse på lånet i forhold til rentetilpasningslån i danske kroner. Afdrag, renter og restgæld er i Euro, men opkrævningen foregår i danske kroner, så der skal foretages en omregning fra Euro til kroner. Hvis Euro stiger i forhold til den danske krone, vil ydelsen og restgælden målt i kroner stige. Der gælder særlige regler ved kursgevinstbeskatning ved lån i Euro. Fordelen ved rentetilpasningslån i Euro er den typisk lidt lavere rente, mens ulempen udover risikoen for stigende ydelse ved stigende rente er den valutakursrisiko, som man påtager sig ved udbetalingen i Euro. En risiko som generelt frarådes, hvis man ikke har sin indtjening i Euro. Variabelt forrentede lån med renteloft Realkreditinstitutterne tilbyder også rentetilpasningslån, som under nærmere fastlagte forudsætninger konverteres til en fast pålydende forrentning, d.v.s. at der fastlægges et renteloft. Nås renteloftet, betales højest den aftalte pålydende rente. Realkreditinstitutterne tilbyder såvel lån, hvor ydelsen fastholdes, når renteloftet nås, uanset hvordan renten efterfølgende udvikler sig, som lån, hvor renten følger med ned, hvis renten senere falder under renteloftet. Fordelen ved variabelt forrentede lån med renteloft er kombinationen af den lave rente og sikkerheden gennem renteloftet, mens ulempen er, at præmien for sikkerheden betales af boligkøberen, som således alt andet lige skal have et større lån Afdragsfrihed Både fastforrentede og variabelt forrentede lån kan optages med afdragsfrihed i op til 10 år. Afdragsfriheden medfører, at der i den valgte periode kun betales rente (og administrationsbidrag), hvilket i perioden vil betyde en mindre ydelse på lånet. Da lånet stadig skal tilbagebetales fuldt ud, betyder afdragsfriheden, at ydelsen på lånet i andre perioder bliver højere, end hvis man havde afdraget sit lån uden afdragsfrihed. Et lån med afdragsfrihed har en lidt dårligere kurs end et tilsvarende lån uden afdragsfrihed, hvilket betyder, at man som boligkøber skal betale et lidt større lån for i perioder at få et afdragsfrit lån, end et tilsvarende lån uden afdragsfrihed

9 FÅ VORES E-NYHEDSBREV nyhedsbrev Valg af lånetype vores generelle anbefalinger Spørgsmålet om, hvilket realkreditlån der er det bedste at vælge for en boligkøber, kan kun besvares fuldt ud, hvis man har en krystalkugle, hvori man kan se den fremtidige renteudvikling! Overordnet set skal boligkøber dog vælge, om man vil have en fastforrentet realkreditbelåning eller en variabel forrentning. Grundlæggende er valget et temperamentsspørgsmål: Kan man sove roligt om natten, selvom man har et variabelt forrentet lån, så kan man overveje de variabelt forrentede lån. Men kan man ikke, så skal man vælge de fastforrentede lån. Uanset hvilket temperament boligkøber har, bør man dog bede sin bank om at vise de økonomiske konsekvenser af de forskellige lånetyper og vurdere dem i forhold til sin økonomi. Jo mere luft man har i sin økonomi, desto mere kan man overveje variabelt forrentede lån, idet man har mulighed for at klare fremtidige rentestigninger. Har man derimod mindre luft i sin økonomi, så indebærer de fastforrentede lån den sikkerhed, at når lånet først er udbetalt, så kan renten stige så meget den vil. Den faste forrentning medfører, at man kan beholde sin bolig uanset renteudviklingen, så længe man bevarer sin indtjening. Ved valget mellem de fastforrentede lån vælger mange obligationslånet frem for kontantlånet, selvom kontantlånet er det billigste af de to lån. Det skyldes, at obligationslånet giver de bedste muligheder for at konvertere lånet (omlægning ved renteændringer, så man enten får en lavere forrentning eller en lavere restgæld), da det kan ske uden beskatning i modsætning til kontantlånet. Vælger man de variabelt forrentede lån, prioriterer man den lavere ydelse på lånene højere end den sikkerhed, der ligger i den faste forrentning. Typisk ud fra en vurdering af, at renten muligt vil stige på et senere tidspunkt, men stiger den ikke ret meget, gør det mindre, hvis man vælger at betale sit lån hurtigere tilbage med sin rentebesparelse. I så fald vil man stadig skylde mindre end, hvis man havde valgt et fastforrentet lån. Restfinansieringen Restfinansieringen består af den kontante udbetaling, der sædvanligvis udgør omkring 5 % af købesummen, og restkøbesummen på omkring 15 % (35 % for sommerhuse), der betales af køber ved optagelse af et banklån eller ved udstedelse af et sælgerpantebrev hvis køber ikke har opsparede midler, som køber vælger at anvende til betalingen af restkøbesummen. De fleste handler finansieres gennem købers bank med optagelse af banklån, men det kan være en god ide at bede ejendomsmægleren udfærdige købsaftalen som en finansieret handel, jfr afsnittet ovenfor også selv om man ved, at man vil gennemføre handlen som kontanthandel - idet boligkøber herved får nogle pantebrevsvilkår, som kan sammenholdes med den finansiering, købers bank tilbyder. Fordelen ved et sælgerpantebrev overfor bankfinansieringen er, at sælgerpantebrevet er uopsigeligt fra kreditors side med en fast rente, mens bankfinansieringen oftest kan opsiges med 3 måneders varsel, hvis den ikke ydes på pantebrevsvilkår. En bankfinansiering, som ikke ydes på pantebrevsvilkår, er imidlertid ofte mere fleksibel

10 Mangler Sælgers ansvarsfraskrivelse Som følge af sælgers mulighed for at fraskrive sig ansvaret for bygningens mangler efter reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom gælder den følgende redegørelse kun mangler ved salget af ejendomme, hvor sælger ikke har fraskrevet sig ansvaret, og mangler, som ikke er omfattet af ansvarsfraskrivelse, jfr nedenfor om sælgers ansvarsfraskrivelse. Hvis der er tale om væsentlige mangler, vil der kunne rejses krav om godtgørelse hos sælger i form af et forholdsmæssigt afslag i købesummen, selvom om sælger ikke har kendt til mangelen. For at der er tale om væsentlige mangler, forudsætter det, at manglen bevirker en værdiforringelse på mere end 7-10 % af købesummen. For at køber kan kræve erstatning for mangler hos sælger, skal sælger enten have garanteret for et forhold eller have tilsidesat sin loyale oplysningspligt - og der må ikke være tale om en mangel, som køber burde have konstateret ved sin undersøgelse af ejendommen. Mangler, som køber ved opfyldelse af sin undersøgelsespligt selv kunne opdage, anses således ikke for mangler. Køber skal kunne bevise, at sælger har vidst - eller på tidspunktet for købsaftalens indgåelse - burde have vidst, at en mangel var til stede, som køber ikke i kraft af sin undersøgelsespligt selv burde opdage. På den måde kan det fastslås, at sælger har tilsidesat sin loyale oplysningspligt. Reglerne om godtgørelsen uden skyld hos sælger skyldes, at en fast ejendom typisk er en brugt genstand, hvor prisen ikke kan fastsættes eksakt, jfr. afsnittet ovenfor om fastsættelsen af prisen på en bolig. Når sælger ikke kan bebrejdes for manglende oplysning om en mangel, skal man altså ud over den almindelige usikkerhed omkring prisen på ejendommen. Dette forhold medfører endvidere at man ved domstolene afviser mindre krav, selv hvor sælger utvivlsomt har været bekendt med manglerne. Boligkøber må således forvente, at der kan være mindre mangler - et toilet, der løber, et defekt blandingsbatteri, en manglende radiatorventil eller en løs kontakt for op til nogle tusinde kr. i udbedringsomkostninger, som ikke vil kunne gøres gældende mod sælger. Lovgivningen giver mulighed for, at sælger kan fraskrive sig ansvaret for bygningsmangler ved at udlevere en tilstandsrapport til køber samtidig med et tilbud om at betale halvdelen af præmien på et af sælger tilvejebragt tilbud på en ejerskifteforsikring, som opfylder lovens minimumskrav. Sælger vil fortsat være erstatningsansvarlig overfor køber efter de ovenfor beskrevne regler for så vidt angår andre mangler end bygningsmangler. Sælger vil således kunne blive erstatningsansvarlig for eksempelvis mangler ved VVS- og El-installationer, manglende godkendelse af bygningsændringer og forurening. En ansvarsfraskrivelse for mangler på områder, hvor sælger har mulighed for at anvende fremgangsmåden med udlevering af en tilstandsrapport og et ejerskifteforsikringstilbud, vil ikke være gyldige overfor køber. Et døds- eller konkursbo kan således ikke fraskrive sig ansvaret for bygningsmangler uden at udlevere en tilstandsrapport og et ejerskifteforsikringstilbud til køber. Ved salg af ejerlejlighed gør sælger sædvanligvis ikke brug af muligheden for at fraskrive sig ansvaret for bygningsmangler, idet det ville forudsætte, at sælger fik udfærdiget en tilstandsrapport, som omfatter både selve ejerlejligheden og fællesejendommen (jfr afsnittet om ejerlejligheder nedenfor). Det vil være alt for dyrt i de fleste tilfælde

11 Tilstandsrapport Ejerskifteforsikring VIL DU VIDE MERE? Tilstandsrapporten - der skal være udfærdiget af en byggesagkyndig, som er godkendt i henhold til huseftersynsordningen er en visuel gennemgang af ejendommen uden at der fjernes bygningsdele for at undersøge eksempelvis skjulte konstruktioner. De bygningsmæssige mangler, som angives i tilstandsrapporten - tillige med forventelige følger heraf - vil ikke være omfattet af ejerskifteforsikringen. På den baggrund kommer tilstandsrapporten til at fungere som forbehold for dækningen på ejerskifteforsikringen. Sørg for at læse tilstandsrapporten grundigt, herunder redegørelsen for, hvilke mangler der er - henholdsvis ikke er - omfattet af den undersøgelse, som den byggesagkyndige foretager. Rapporten omfatter således ikke el- og vvs-installationer og ulovlige bygningsindretninger. Vær specielt opmærksom på, at karaktergivningen i tilstandsrapporten ikke er udtryk for, hvor alvorlige manglerne er i henseende til udbedringsudgiften, men alene forklarer, hvor overhængende risikoen er for, at der sker skade på andre bygningsdele. Hvis der er forhold i tilstandsrapporten, som er angivet med UN, bør boligkøber søge selvstændig byggeteknisk rådgivning med henblik på få undersøgt forholdene. Køber kan også i andre tilfælde have gavn af, at ejendommen tillige gennemgås af købers egen byggesagkyndig. Tilstandsrapporten må ikke være ældre end 6 måneder på det tidspunkt, hvor køber får rapporten udleveret for at kunne anvendes ved sælgers ansvarsfraskrivelse. Udgangspunktet for basisdækningen på ejerskifteforsikringen er bygningsmangler, som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten, men basisdækningen omfatter normalt ikke ulovlige bygningsindretninger, ulovlige installationer, forhold som skyldes sædvanligt slid og manglende vedligeholdelse eller forhold, som køber har fået kendskab til, før han tegnede forsikringen. Mod en præmieforhøjelse tilbyder de fleste forsikringsselskaber en udvidet dækning, så der også opnås dækning for ulovlige bygningsindretninger og ulovlige installationer, ligesom selvrisikoen kan nedsættes i forhold til den selvrisiko, som lovgivningen accepterer på kr (pr ). Vi anbefaler boligkøbere at tegne ejerskifteforsikringen med udvidet dækning og få nedsat selvrisikoen i forbindelse hermed samt at forlænge forsikringen fra minimumskravet på de 5 år til 10 år. Ejerskifteforsikringen skal være tegnet, inden man får overgivet ejendommen fra sælger, idet forsikringen efter dette tidspunkt ikke længere vil kunne tegnes! Såfremt man efter overtagelsen af ejendommen opdager skader, som var til stede ved købet og er omfattet af ejerskifteforsikringens dækningsomfang, foretages anmeldelse direkte til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet sender en taksator til at vurdere skaden, med mindre selskabet ud fra tilstandsrapporten vurderer, at skaden ikke vil være dækket. Afviser forsikringsselskabet en anmeldt skade, vil der være mulighed for at få afvisningen prøvet ved Ankenævnet for Forsikring. Nærmere oplysning om fremgangsmåden fremgår af Man kan klage til Ankenævnet for Huseftersyn, hvis man mener, at den bygningssagkyndige har overset en mangel, som han burde have konstateret, eller har beskrevet en mangel åbenlyst forkert. Klageskemaet kan hentes på

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Guide til køb af bolig

Guide til køb af bolig Guide til køb af bolig Denne guide er for dig, der gerne vil have en hurtig introduktion til nogle af de mange ord og begreber, som du støder på, når du vil købe en bolig. Med guiden i hånden er du godt

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som Bolighandel Bolighandel Ikke to bolighandler er ens. Der er mange dokumenter og oplysninger, der skal gennemgås, vilkår, der skal diskuteres og aftaler, der skal på plads. INTERLEX Advokater hjælper dig

Læs mere

Boligkøberguide. Boligen er fundet Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris.

Boligkøberguide. Boligen er fundet Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris. Boligkøberguide 10 gode råd inden du køber bolig: 1. Lav en grundig prisanalyse af boligen sammenholdt med andre lignende boliger. Det gælder både kontantprisen, men også ejerudgifter. 2. Vær sikker på

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936 HUMLEBÆK - Bakken 6 Sagsnr. 30501936 Kontakt: Thomas Christian Jürgensen Mobil 26302233 Kontantpris 4.500.000 Ejerudgift pr. md. 7.549 Finansieret: Udbetaling 225.000 Brutto/netto ekskl. ejerudgift 20.297/16.640

Læs mere

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig. Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Sags nr. 122-4176 Fagerlunden 14 2950 Vedbæk Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Forchhammersvej 19, ST. L8., Bygning 2A, 9000 Aalborg Sagsnr.: 32JR-000377 Dato: 17.06.2017 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Nørreled

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV

Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV Sags nr. 10644469 Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Salgsopstilling. Side 1

Salgsopstilling. Side 1 Salgsopstilling Adresse Bækvej 7, Jordløse Mark, 5683 Haarby Sag nr. 8668 Dato 12. december 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Der

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Ejendommens hovedtal Matr.nr.: Kontant pris 1.899.000 Bruttoydelse pr. måned 10.031 Udbetaling 95.000 Nettoydelse pr. måned 9.773 Matr. nr.

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Seiferts alle 1, Universitetshøjen, 9260 Gistrup Sagsnr.: 32JL-000205 Dato: 01.12.2016 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene

Læs mere

20 HANDEL MED FAST EJENDOM

20 HANDEL MED FAST EJENDOM 20 HANDEL MED FAST EJENDOM Hjem kære hjem får en helt anden betydning, når vi ser på køb og finan siering af fast ejendom. For mange mennesker er det den største økonomiske beslutning, de skal træffe i

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Fyrrehegnet 5, 9940 Læsø Sagsnr.: 1479 Dato: 13-01-2017 Beskrivelse:

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østerlund 10, 2950 Vedbæk 6.495.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111759 4.766 Beskrivelse:

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Kompagnivej 3, 3. tv., 3520 Farum Sagsnr.: 33KB-000170 Dato: 27.01.2017 Beskrivelse: (tekst fra hjemmeside) vises kun salgsopstilling, ikke på nettet Vigtig information: Der gøres

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Indflytningsklar lejl - super flot stand

Indflytningsklar lejl - super flot stand Indflytningsklar lejl - super flot stand Frankrigshusene 4 st th, 2300 København S Ejendomstype............ Ejerlejlighed......... Kontantpris............... 1.600.000........ Udbetaling.................

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Salgsopstilling Adresse Gyldenstens Vænge 42, 3600 Frederikssund Sag nr. 1-04 Beskrivelse Lejlighederne

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling E-mægleren Nordsjælland Beskrivelse: UDSIGT SÅ LANGT ØJET RÆKKER På en lille stilleveji et roligt villakvarterer her

Læs mere

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE Salgsopstilling BOLIGNØGLEN Knardrup Bygade 16 3660 Stenløse Tlf. 7199 0909 www.bolignoeglen.dk info@bolignoeglen.dk Adresse: Bakkelandskrogen 12, 3200 Helsinge Sagsnr.: 117-2116 Dato: 15-04-2015 Beskrivelse:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 22326155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: På Remmerne 61A, 9940 Læsø Sagsnr.: 1484 Dato: 13-07-2015 Beskrivelse:

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har undladt at udføre det aftalte mæglerarbejde og derfor skal tåle en salærreduktion,

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER SUPERFLOT LEJLIGHED Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER Ligger i attraktiv bebyggelse lige på den anden side af Langebro Ejendomstype............ Ejerlejlighed.........

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Salgsopstilling Adresse Linde Alle 6, 1. th., 2620 Albertslund Sag nr. 160 Dato 22. juli 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Der medfølger

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Havnegade 8A 9550 Mariager Tlf.: 98 54 20 44 mariager@johnfrandsen.dk Adresse: Kirkegade

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Peter Kjær Ejendomsmægler MDE Hørupvej 6, Hørup - 3550 Slangerup Tlf. 29 66 28 14 - Fax 33 91 27 77 pkj@robinhus.dk

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBERVEJLEDNING. - et sikkert køb

KØBERVEJLEDNING. - et sikkert køb KØBERVEJLEDNING - et sikkert køb INDHOLD 4 Forløbet i en ejendomshandel 6 Dokumenter som indgår i en ejendomshandel 8 Huskeliste for købere 9 Fastsættelse af boligens pris Finansiering 10 Realkreditlån

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.:

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: BOLIGNØGLEN Knardrup Bygade 16 3660 Stenløse Tlf. 7199 0909 www.bolignoeglen.dk info@bolignoeglen.dk Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Odinsvej 20, 4560 Vig 375.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 19-02-2015

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Igdlo ApS Kissarneqqortunnguaq 7 - Postboks 471-3900 Nuuk Telefon +299 312700 info@igdlo.gl Adresse: Innannguaq 12,

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Snebærvej 1, 9940 Læsø Sagsnr.: 2010 Dato: 05-10-2017 Beskrivelse:

Læs mere

Stuelejlighed i Centrum

Stuelejlighed i Centrum Stuelejlighed i Centrum Thorkildsgade 28, 5000 Odense C Velholdt villalejlighed (Ideel anpart af 2 familieejendom)på 63 m² beliggende i stueetagen. Med udgang til en dejlig fælles terrasse i den sydvendte

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Investeringsejendom / pt. udlejet

Investeringsejendom / pt. udlejet Investeringsejendom pt. udlejet Nørregade 49, 66 Vejen Rødstensejendom beliggende i byens centrum. Ejendommen indeh: stor lejlighed med egen indgang, 2 badeværelser, flot køkken med udgang til dejlig tagterrasse,

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Ringvejen77, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-036 Dato: 24-05-2015 Beskrivelse: Pæn og velholdt vinkelbygget rødstensvilla

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Mosevej 5, 4295 Stenlille Sagsnr.: 4295L1 Dato: 25-08-2015 Beskrivelse: Ønsker du at bo fredfyldt og midt i

Læs mere

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Salgsopstilling CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Adresse: Planetvej 35, 8600 Silkeborg Sagsnr.: 3409-2013037 Dato: 13-10-2015

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade 41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Østenkrog

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Nørretorv 13, st. tv. Tlf. 88 53 55 00 E-mail:

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Banstensvejen 10, 9940 Læsø Sagsnr.: 2012 Dato: 05-12-2017 Beskrivelse:

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere KØB AF FAST EJENDOM Information til købere Kære boligkøber Når du skal købe hus eller ejerlejlighed, er du formentlig i gang med at foretage et af dit livs vigtigste investeringer. Der er mange ting at

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tingvej 11, Horne, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-017 Dato: 28-03-2015 Beskrivelse: Særdeles velbeliggende etplans

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 * 8850 Bjerringbro Tlf. 86 68 80 08 * Fax. 86 68 50 08 E-mail:

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Holkebjergvænget 9, 5250 Odense SV Sagsnr.: 8831 Dato: 16-01-2017 Beskrivelse: Pænt og velholdt rækkeshus i godt kvarter sælges nu. Indh.: Entre, spisekøkken med elementer, brygger

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Superlækker 2 værelses

Superlækker 2 værelses Superlækker 2 værelses Roskildevej 382 2., 46, 2610 Rødovre Ejendomstype............ Ejerlejlighed......... Kontantpris............... 1.295.000........ Udbetaling................. 65.000..... Brutto....................

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Krekærlunds Alle 39, 8340 Malling Sagsnr.: 32JL-000213 Dato: 20.02.2017 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Ellegårdsvej 4A, Læsø, 9940 Læsø Sagsnr.: 2000 Dato: 13-01-2017 Beskrivelse:

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel Christian Larsen Christian Larsen Christian Larsen Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Af Christian Larsen

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere