Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V"

Transkript

1 Bilag 1: Gældende lvgivning vedr. den palliative indsats Sm mtalt i Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 1996 er patientens frie valg af phldssted et vigtigt aspekt i den palliative indsats. Såfremt dette frie valg skal have et reelt indhld, må valgmulighederne (sygehuse, palliative enheder, hspice g samrdnet palliativ indsats i eget hjem) være tilgængelige i alle mråder af landet, så der ikke er gegrafiske uligheder fr brgerne. Dernæst bør det ikke være øknmiske frhld, der bestemmer patientens valg, dvs. valgmulighederne må være mkstningsneutrale fr patienterne g deres familier (Faglige retningslinjer fr den palliative indsats, Sundhedsstyrelsen, 1999). 1. Sundhedslven Nedenstående er uddrag af Sundhedslven (LBK. Nr. 913 af ): Parternes pgaver Sundhedslven, 1 Sundhedsvæsenet har til frmål at fremme beflkningens sundhed samt at frebygge g behandle sygdm, lidelse g funktinsbegrænsning fr den enkelte Sundhedslven, 5 Behandling mfatter efter denne lv undersøgelse, diagnsticering, sygdmsbehandling, fødselshjælp, genptræning, sundhedsfaglig pleje samt frebyggelse g sundhedsfremme i frhld til den enkelte patient Sundhedslven, 57 Reginsrådet har ansvaret fr at tilvejebringe tilbud m behandling hs praktiserende sundhedspersner efter afsnit V Sundhedslven, 79, stk. 2 Reginsrådet yder endvidere sygehusbehandling til persner, der har bpæl i reginen, ved følgende private specialsygehuse m.fl.: Sankt Lukas Hspice, Diaknissestiftelsens Hspice, Sct. Maria Hspice Sundhedslven, 118 g 119 Kmmunalbestyrelsen har ansvaret fr at tilvejebringe tilbud m sundhedsydelser efter afsnit IX Kmmunalbestyrelsen har ansvaret fr ved varetagelsen af kmmunens pgaver i frhld til brgerne at skabe rammer fr en sund levevis Patienters medinddragelse i beslutninger Sundhedslven, 16 Patienter har ret til at få infrmatin m helbredstilstand g behandlingsmuligheder, herunder m risik fr kmplikatiner g bivirkninger Sundhedslven, 18 Fr en patient, der varigt mangler evnen til at give infrmeret samtykke, kan de nærmeste pårørende give infrmeret samtykke til behandling. I de tilfælde, hvr patienten er under værgemål, der mfatter persnlige frhld, herunder helbredsfrhld, jf. værgemålslvens 5, kan infrmeret samtykke dg gives af værgen 1

2 Selvbestemmelse i særlige tilfælde Sundhedslven, 25 m behandling af uafvendeligt døende En uafvendeligt døende patient kan afvise behandling, der kun kan udskyde dødens indtræden Stk 3: En uafvendeligt døende patient kan mdtage de smertestillende, berligende eller lignende midler, sm er nødvendige fr at lindre patientens tilstand, selv m dette kan medføre fremskyndelse af dødstidspunktet Sundhedslven, 26 m livstestamente Enhver, der er fyldt 18 år g ikke er under værgemål, der mfatter persnlige frhld, herunder helbredsfrhld, jf. værgemålslvens 5, kan prette et livstestamente. I livstestamentet kan den pågældende udtrykke sine ønsker med hensyn til behandling, hvis vedkmmende måtte kmme i en tilstand, hvr selvbestemmelsesretten ikke længere kan udøves af patienten selv Videregivelse af helbredsplysninger til pårørende g læge vedrørende afdøde patienter Sundhedslven, 45 En sundhedspersn kan videregive plysninger m en afdød patients sygdmsfrløb, dødsårsag g dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge g den læge, der havde afdøde i behandling, såfremt det ikke må antages at stride md afdødes ønske g hensynet til afdøde, eller andre private interesser ikke taler afgørende herimd. Der kan endvidere videregives plysninger til afdødes nærmeste pårørende efter reglen i 43, stk. 2, nr. 2 Hspice Sundhedslven, 75 Reginsrådet indgår driftsverenskmst med selvejende hspicer, sm er beliggende i reginen, g sm ønsker at indgå aftale m tilbud af hspicepladser Sundhedslven, 79, stk. 2 Reginsrådet yder endvidere sygehusbehandling til persner, der har bpæl i reginen, ved følgende private specialsygehuse m.fl.: Sankt Lukas Hspice, Diaknissestiftelsens Hspice, Sct. Maria Hspice Sundhedslven, 86 En persn, der henvises til sygehusbehandling, kan vælge mellem bpælsreginens sygehuse, andre reginers sygehuse g de private specialsygehuse m.fl., der er nævnt i 79, stk. 2, uanset bpælsreginens behandlingstilbud g kriterier fr sygehusbehandling i sit sygehusvæsen Hjemmesygepleje Sundhedslven, 138 Kmmunalbestyrelsen er ansvarlig fr, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til persner med phld i kmmunen 2

3 Genptræning Sundhedslven, 140 Kmmunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genptræning til persner, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behv fr genptræning, jf. 84 m genptræningsplaner Medicin Sundhedslven, 148 Lægemiddelstyrelsen bevilger 100 pct. tilskud til lægerdinerede lægemidler til persner, der er døende, når en læge har fastslået, at prgnsen er krt levetid, g at hspitalsbehandling med henblik på helbredelse må anses fr udsigtsløs. Tilskuddet ydes til den af Lægemiddelstyrelsen i henhld til lægemiddellvens 81 udmeldte frbrugerpris fr lægemidlet, uanset m denne pris verstiger tilskudsprisen efter 150 (terminaltilskud) Ernæringspræparater Sundhedslven, 159 Reginsrådet yder efter nærmere regler fastsat af indenrigs- g sundhedsministeren tilskud til ernæringspræparater, sm er rdineret af læge i frbindelse med sygdm eller alvrlig svækkelse Befrdring g befrdringsgdtgørelse Sundhedslven, (nedenstående er en psummering af lvgivningen vedr. befrdring g befrdringsgdtgørelse fr patienter i palliative frløb) Kørsel g udbetaling af kørselsgdtgørelse i frhld til patienter, der indlægges eller udskrives i frbindelse med hspicephld, administreres efter de almindelige kørselsregler. Patienterne kan få udbetalt kørselsgdtgørelse til det nærmeste hspice med ledig kapacitet, g sm har driftsverenskmst med Regin Midtjylland, såfremt én af følgende betingelser er pfyldt: Patienten er pensinist (gælder ikke efterlønsmdtagere) Patienten har mere end 50 km. fra hjemmet til hspice Reginen afhlder ved behv udgifter til befrdring til g fra hspital af patienter med en åben indlæggelse. Færdigbehandlede patienter Sundhedslven, 238 Bpælsreginen pkræver bpælskmmunen betaling pr. sengedag fr sygehusbehandling efter afsnit VI til færdigbehandlede patienter fra kmmunen Derudver kan tilføjes: Terminale patienter kan tilbydes palliativ behandling g pleje i frm af smerte- g symptmlindring samt msrg af scial g psyklgisk karakter. Mange terminale patienter ønsker at dø i hjemmet, men indlægges fte på sygehus eller hspice, når døden er nært frestående på grund af deres betydelige behv fr pleje g palliatin. Disse patienter kan ikke betragtes sm færdigbehandlede, g færdigbehandlingstaksten kan således ikke pkræves, 3

4 idet patienterne må antages at have behv fr g gavn af sygehusets ydelser (Brev fra ministeren fr sundhed g frebyggelse til KL, dateret 16. april 2009). Ligsyn Sundhedslven, 176 En persns død kan knstateres ved upretteligt phør af åndedræt g hjertevirksmhed eller ved upretteligt phør af al hjernefunktin Sundhedslven, 178 Ligsyn fretages af en læge til afgørelse af, m dødsfald er indtrådt. Ved ligsynet skal dødstegn iagttages, g dødsmåde g dødsårsag så vidt muligt fastslås Sundhedslven, 182 Når ligsyn er afsluttet, skal lægen udstede dødsattest 4

5 2. Lv m Scial Service Nedenstående er uddrag af Lv m Scial Service (LBK. Nr. 904 af ): Hjælp i frbindelse med pasning af døende i hjemmet Lv m Scial Service, kapitel 23. Betingelser fr hjælp Lv m Scial Service 119: Persner, der passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag sm nævnt i 120. Det er en betingelse fr at yde plejevederlag, at hspitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses fr udsigtsløs, g at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller frbliven på sygehus eller phld i plejehjem, plejeblig eller lignende. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indfrstået med etableringen af plejefrhldet Plejevederlag Lv m Scial Service, 120 Plejevederlag efter 119 udgør 1,5 gange det dagpengebeløb, sm mdtageren i tilfælde af egen sygdm ville have ret til efter lv m sygedagpenge, jf. dg stk. 2. Selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke er tilmeldt den frivillige frsikring, eller sm i henhld til den frivillige frsikring har ret til dagpenge fra tredje fraværsdag, kan få udbetalt plejevederlag fra første fraværsdag. Plejevederlaget kan ikke verstige den hidtidige indtægt, jf. 47 i lv m sygedagpenge Stk. 2. Persner, sm ikke er berettiget til plejevederlag efter stk. 1, får udbetalt kr. månedligt i plejevederlag. Persner, sm er berettiget til plejevederlag efter stk. 1, kan vælge i stedet at få udbetalt et plejevederlag sm anført i 1. punkt. Plejevederlaget kan i dette tilfælde, jf. 1. g 2. punkt, ikke udbetales sammen med en anden ffentlig frsørgelsesydelse. Hvis flere persner deles m plejepgaven, nedsættes beløbet svarende til den pågældendes frhldsmæssige andel af plejepgaven Stk. 3. Hvis flere persner deles m plejepgaven, kan det samlede plejevederlag ikke verstige 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb efter 50, stk. 1, i lv m sygedagpenge Lv m Scial Service. 121 Retten til plejevederlag phører ved plejefrhldets afslutning. Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet. Plejekrævendes indlæggelse af krtere varighed på sygehus eller lignende medfører ikke i sig selv brtfald af plejevederlag Sygeplejeartikler m.m. Lv m Scial Service, 122 Kmmunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler g lign., når 1) nærtstående i frbindelse med et etableret plejefrhld, jf. 119, passer en døende, 2) kmmunen varetager plejen helt eller delvis eller kmmunalbestyrelsen yder tilskud efter 95 til hjælp, sm familien selv antager, eller 3) et hspice varetager plejen I vejledning m pasning af døende fremgår følgende: 5

6 47. Frmålet med bestemmelsen er at sikre, at døende persner, sm ønsker at blive plejet i hjemmet, ikke påføres udgifter til sygeplejeartikler g lignende, sm de ikke ville have haft under indlæggelse på sygehus. Udtrykket kan yde hjælp i lvteksten skal ikke frstås sådan, at kmmunalbestyrelsen frit kan vælge, m den vil yde hjælp til ngle af de ydelser, sm er mfattet af 122. Udtrykket kan yde hjælp skal frstås således, at hjælpen skal ydes efter en knkret individuel vurdering af, m betingelserne er pfyldt, herunder m hjælpen er sagligt begrundet sammenhldt med bestemmelsens frmål. Efter 122 kan der ydes hjælp til sygeplejeartikler g lignende uden hensyn til den døendes g familiens øknmiske frhld. Det fremgår endvidere: 54. Hjælp til udgifter til sygeplejeartikler g lignende (fx sndeernæring g ernæringspræparater) ydes efter et knkret skøn i hvert enkelt tilfælde. I skønnet indgår en vurdering af, m den ansøgte hjælp ville være blevet givet under indlæggelse på sygehus. Der kan ydes hjælp til egenudgiften til fx sndeernæring, ekstra vask af tøj g sengelinned. Ved hjælp til fx egenbetalingen til sndeernæring kan ikke fratrækkes sparede kstudgifter. Der kan gså ydes hjælp til egenudgiften til fysiterapi g psyklgisk bistand, hvis denne hjælp kan antages at ville være blevet givet til den døende under indlæggelse på sygehus. Persnlig hjælp, msrg g pleje Lv m scial service, 83 Kmmunalbestyrelsen skal tilbyde 1) persnlig hjælp g pleje 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske pgaver i hjemmet g 3) madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til persner, sm på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller særlige sciale prblemer ikke selv kan udføre disse pgaver Lv m scial service, 84 Kmmunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, frældre eller andre nære pårørende, sm passer en persn med nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne Lv m Scial Service 91 Kmmunalbestyrelsen har pligt til at skabe grundlag fr, at mdtagere af hjælp efter 83 kan vælge mellem frskellige leverandører af hjælpen. Til dette frmål skal kmmunalbestyrelsen sikre, at kvalificerede private leverandører får adgang til at levere ydelser efter 83 Lv m Scial Service 95 stk. 2. En persn med betydelig g varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne, der har behv fr persnlig hjælp g pleje g fr støtte til løsning af nødvendige praktiske pgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kntant tilskud til hjælp, sm dn pågældende selv antager 6

7 Hjælp i frbindelse med alvrligt syge g døende børn Dækning af merudgifter ifm. frsørgelse af alvrligt syge g børn Lv m Scial Service, 41 Kmmunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved frsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig g varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller indgribende krnisk eller langvarig lidelse. Det er en frudsætning, at merudgifterne er en knsekvens af den nedsatte funktinsevne Stk. 2. Til dækning af merudgiften beregnes en merudgiftsydelse, der fastsættes med udgangspunkt i et månedligt standardbeløb på kr. Ydelsen beregnes på grundlag af det knkrete behv g udbetales med en eller flere ttendedele af standardbeløbet Erstatning fr tabt arbejdsfrtjeneste til frældre med alvrligt syge g døende børn Lv m Scial Service, 42 Kmmunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfrtjeneste til persner, der i hjemmet frsørger et barn under 18 år med betydelig g varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller indgribende krnisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig knsekvens af den nedsatte funktinsevne, at barnet passes i hjemmet g, at det er mest hensigtsmæssigt, at det er mderen eller faderen, der passer det Stk. 2. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttindtægt, dg højst med et beløb på kr. m måneden. Maksimumsbeløbet reduceres i frhld til den andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfrtjeneste udgør af den samlede arbejdstid. Der beregnes bidrag til pensinsrdning, sm udgør 10 % af bruttydelsen. Bidraget kan dg højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kmmunen indbetaler efter reglerne i lv m Arbejdsmarkedets Tillægspensin ATP-bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfrtjeneste. Ydelsesmdtageren skal betale 1/3 af ATPbidraget, g kmmunen skal betale 2/3 af bidraget Generelle bestemmelser i frbindelse med børn g unge Lv m Scial Service, 19 Kmmunalbestyrelsen skal sørge fr, at de pgaver g tilbud, der mfatter børn, unge g deres familier, udføres i samarbejde med frældrene g på en sådan måde, at det fremmer børn g unges udvikling, trivsel g selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen af det generelle g frebyggende arbejde g ved den målrettede indsats ver fr børn g unge med nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller med et andet særligt behv fr støtte Hjælp til børn g unge ved alvrligt sygdm g død Støttemuligheder fr særligt vanskeligt stillede børn g unge Lv m Scial Service, 52 Kmmunalbestyrelsen skal træffe afgørelse m franstaltninger efter stk. 3, når det må anses fr at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behv fr støtte. Kmmunalbestyrelsen skal vælge den eller de franstaltninger, sm bedst kan løse de prblemer g behv, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter 50 Stk. 3. Kmmunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden fr følgende typer af tilbud: 1) Ophld i dagtilbud, fritidshjem, ungdmsklub, uddannelsessted el. lign. 2) Praktisk, pædaggisk eller anden støtte i hjemmet 3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges prblemer 7

8 4) Døgnphld, jf. 55, fr både frældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge g andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et gdkendt phldssted eller på en døgninstitutin, jf. 66, nr. 1, 5 g 6, eller i et btilbud jf ) Aflastningsrdning, jf. 55, i en plejefamilie, kmmunal plejefamilie eller netværksplejefamilie eller på et phldssted eller en døgninstitutin, jf. 66, nr. 1-3, 5 g 6 6) Udpegning af en fast kntaktpersn fr barnet, den unge eller hele familien 7) Anbringelse af barnet eller den unge uden fr hjemmet på et anbringelsessted 8) Frmidling af praktiktilbud hs en ffentlig eller privat arbejdsgiver fr den unge g i den frbindelse udbetaling af gdtgørelse til den unge 9) Anden hjælp, der har til frmål at yde rådgivning, behandling g praktisk g pædaggisk støtte Underretningspligt - ffentlig ansattes specielle frpligtigelse ver fr børn g unge Lv m Scial Service, 153 Persner, der udøver ffentlig tjeneste eller ffentligt hverv, skal underrette kmmunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1) at en barn under 18 år kan have behv fr særlig støtte efter kapitel 11, 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behv fr særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vrdende frældres frhld, eller 3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat fr vld eller andre vergreb 8

9 3. Øvrig lvgivning Særlige sciale prblemstillinger ifm. alvrligt syge g døende OBS: Knstateres sådanne særlige prblemstillinger, vil det være hensigtsmæssigt at inddrage en sagsbehandler fra kmmunen eller en sygehusscialrådgiver. Juridiske g frsørgelsesmæssige prblemstillinger Det er vigtigt at få afklaret nedenstående punkter inden dødsfald dels til berligelse fr den døende dels fr at undgå uheldige knsekvenser fr de efterladte: Frældremyndighed (Frældreansvarslven) Ægteskab (Retsvirkningslven) Arv (Arvelven) Testamenter (Arvelven) Dagpenge (Sygedagpengelven m.fl.) Scial pensin (Lv m sciale pensiner) Arbejdsmarkedspensin (Overenskmster indgået mellem arbejdsmarkedets parter på det pågældende mråde, lv m tilsyn med firmapensinskasser, bekendtgørelse m gd skik g infrmatinspligt fr firmapensinskasser m.fl.) Arbejdsmarkedserstatning (Arbejdsskadesikringslven) Privat pensin (Pensinspsparingslven mfl.) Gruppefrsikring ved livstruende sygdmme (Frsikringsaftalelven) 9

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Myndighedsafdelingen Revideret januar

Myndighedsafdelingen Revideret januar Myndighedsafdelingen Revideret januar 2015 440-2015-7379 Myndighedsafdelingen 14 Kvalitetsstandard Plejevederlag/ terminal pleje 2015 Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 119,

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge FINANSMINISTERIET Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge 2000 X.X.X 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune Frretningsrden fr i Dragør Kmmune I medfør af Lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde (Lv nr. 574 af 24 juni 2005) 37a har Kmmunalbestyrelsen i DragørKmmune nedsat et handicapråd g i henhld

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Servicelovens 119, 120,121, 122 Hvilke behov dækker ydelsen Døende borgere

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til frebyggelse af vld på btilbud INDLEDNING Partierne bag satspuljeaftalen er blevet enige m, at der er behv fr en målrettet indsats fr at frebygge vld g vergreb

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Børne- og Familieområdet. Handicapkompenserende ydelser til børn og unge

Børne- og Familieområdet. Handicapkompenserende ydelser til børn og unge Børne- g Familiemrådet Handicapkmpenserende ydelser til børn g unge Vejledende serviceniveau fr Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 2015 1 Merudgifter (Servicelven 41) Frmål Frmålet med bestemmelsen

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Orlov til pasning af døende Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov

Læs mere

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem August 2016 Plejeorlov og -vederlag Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012.

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012. Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til persner med erhvervet hjerneskade ktber 2011 februar 2012. 1. Tilbuddet har færre end 4 pladser (mulig fejl) På stamplysningsblankettens

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning

Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning Frslag til ny tekst i e-dk dkumenter m genptræning Titel: Genptræning, Sundhedsaftale 2015-2018, reginal retningslinje Frmål Dkumentet beskriver de nye indsatser, sm fremgår af Bekendtgørelse m genptræningsplaner

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere

Notat om den siddende patientbefordring

Notat om den siddende patientbefordring Område: Sundhedsmrådet Afdeling: Planlægning g Udvikling Jurnal nr.: Dat: 05. februar 2015 Udarbejdet af: Frank Rejnhlt E mail: fre@rsyd.dk Telefn: 76631354 Ntat m den siddende patientbefrdring Baggrund

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Plejevederlag/terminal pleje

Plejevederlag/terminal pleje Plejevederlag/terminal pleje efter servicelovens 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Tjekliste Rubinstein-Taybi syndrom

Tjekliste Rubinstein-Taybi syndrom Tjekliste Rubinstein-Taybi syndrm Familien, barnet g den unge Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighederne inden fr servicelvens rammer Rådgivning m mulighederne fr at få kmpensatin

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere