Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT"

Transkript

1 POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje Betriebsanleitung Manuel d'instructions Gebruikershandleiding Manuale di istruzioni

2 Copyright 2010

3 Tillykke med din nye højtryksrenser Vi er overbevist, at s nye højtryksrenser lever op til dine forventninger om hurtig og ef fek tiv rengøring. Du har nu et rengøringsudstyr, som vil lette og effektivisere dit ren gø rings ar bej de. Mange op ga ver, som før var besværlige, kan nu klares på få minutter - og med et langt bedre resultat. Skulle der - mod forventning - opstå pro ble mer med højtryksrenseren som ikke kan af hjæl pes vha. op lys - nin ger i afsnit så står hele Nilfi sk-alto s ser vice or ga ni sa ti on parat til at hjælpe. Nilfi sk-alto er en global virksomhed med omfattende viden inden for udvikling og frem stil ling af ef fek ti ve og mil jø ven li ge ren gø rings løs nin ger. Vores pro dukt pro gram dækker ren gø rings løs nin ger til udvalgte kun de - grup per - fra maskiner til private husholdninger til store in du stri el le rengøringssystemer. Nilfi sk-alto s ekspertise er rengøring med fokus på kundens behov. Vi ønsker, at du som kunde trygt skal kunne stole på, at det rengøringsudstyr, som du får hos os, er det mest effektive, der findes, og at det opfylder alle dine forventninger. Med venlig hilsen Division of Nilfisk-Advance A/S Anvendelsesområder DA Anvendelsesområdet for dette produkt er ren gø - rings op ga ver i privat husholdning: Bil, motorcykel, båd, campingvogn, trailer, fl isearealer, plankeværk, murværk, ha ve grill, ha ve møb ler m.m. Indhold DA 1.0 Forberedelse Betjeningsvejledning Vedligeholdelse Opbevaring Genbrug Spørgsmål - og svar Fejlfi nding og fejlrettelse Garanti Modeloversigt (P ) 1. Tilslutningskabel 2. Start-/stopkontakt 3. Tilslutning for højtryksslange (kun POSEIDON 2-21/2-24/2-28) 4. Tilslutning for vand med filter 5. Højtryksslange 6. ERGO 2000 spulehåndtag med lås (6a) 7. Flexopower Plus dyserør 8. Turbohammer Plus dyserør 9. Nål til rensning af dyse 10. Aftagelig beholder for rengøringsmidler 11. Doseringsregulator for rengøringsmidler 12. Manometer (ikke standard) 13. Tryk-/vandmængderegulering (ikke standard) 14. Slangerulle (kun POSEIDON 2-21/2-24/2-28 XT) 15. Slangeophæng (kun POSEIDON 2-21/2-24/2-28) Specifikationer: Se maskinens typeskilt. Lydtryksniveau LWA målt iht. EN ISO 3744:1995 EU direktiv 2000/14/EC: POSEIDON 2-21: 90 db(a). POSEIDON 2-24: 93 db(a). POSEIDON 2-28: 95 db(a). Hånd/arm vibrationer målt iht. ISO 5349 er < 2,5 m/s 2. Ret til ændringer af spe ci fika ti o ner ne for be hol des. 3

4 1.0 Forberedelse DA Læs instruktionsbogen grundigt, før høj tryks - ren se ren tages i brug. Følg alle an vis nin ger for at mi ni me re ri si ko en for ska der ved brug af høj tryks - ren se ren. Før ibrugtagning Før ibrugtagning skal dyserørsholderen monteres. Den fastgøres øverst på håndtaget Stik holderen ind i recessen i håndtaget (se illu.) 2. Fastspænd skruen. Monter vandfi lter og vandtilgangsstuds (4). Advarsel: Hvis fi lteret ikke er monteret, bortfalder garantien! POSEIDON 2-21/2-24/2-28 XT: Monter håndtag til slangerulle. Før brug skal højtryksrenseren gennemgås om hygge ligt for at konstatere evt. mang ler eller ska der. Hvis der er skader eller mang ler, må høj tryks rense ren ikke tages i an ven del se, og du be des rette hen ven del se til din -for hand ler. Kontroller specielt: At el-ledningen er fejlfri og uden rev ner. Hvis el-led nin gen er beskadiget, skal den skif tes af en auto ri se ret Nilfi sk-alto-forhandler. El-tilslutning Vær opmærksom på følgende forhold, når høj tryks ren se ren tilsluttes stik kon tak ten: Højtryksrenseren må kun til slut tes stik kon tak ter i al min de li ge bo lig in stal la ti o ner, som er sikret med HFI- eller HPFI-afbryder. Danmark: BEMÆRK! Hvis stikkontakten ikke ind går i en almindelig boliginstallation eller ikke er sikret med HFI- eller HPFI-af bry der, skal højtryksrenseren tilsluttes en stik kon takt med jordforbindelse. Det be ty der, at den med le ver ede stikprop skal ud skif tes med en trebenet stikprop med jord. Kon takt altid en autoriseret el-in stal la tør i denne forbindelse. 2 For læn ger led ning For læn ger led nin ger skal være i vand tæt udførelse og opfylde ne den stå en de krav til læng de og lednings di men si o ner: 1,0 mm² max 12,5 m 1,5 mm² max 20 m 2,5 mm² max 30 m Kun POSEIDON 2-19 X: 2.0 mm² máx m 2.5 mm² máx. 20 m Ledningssamlinger skal holdes tørre og væk fra jorden. Forlængerledningen skal altid rulles helt ud for at udgå var me ska der på ledningen. Vandtilslutning Højtryksrenseren tilsluttes vha. vands lan ge til en vandhane (tilgangsvand, maks. tryk: 10 bar, maks. temperatur: 60 C). En al min de lig ½" vands lan ge til ha ve brug på min. 10 m og max. 25 m er vel eg net. Slan gen kan til slut tes med en lyn kob ling. Denne højtryksrenser må kun tilkobles det offentlige vandværkssystem, når der er installeret en dertil egnet tilbagestrømningssikring. Type BA i.h.t. EN Tilbagestrøm ningssikringen kan bestilles som nummer Længden på slangen mellem tilbagestrømningssikringen og højtryksrenseren skal være mindst 10 meter lang for at dæmpe en eventuel trykstigning (min. ½"). Sugedrift (f.eks. fra en regnvandstønde) foregår uden tilbagestrømningssikring. Anbefalet sugesæt Når først vandet er strømmet gennem tilbagestrømningssikringen, betragtes det ikke længere som værende drikkevand. VIGTIGT! Brug kun vand uden uren he der. Hvis der er risiko for flydesand i til gangs van det (f.eks. fra egen boring), skal der an ven des et fl y desands fil ter. Sikkerhedsregler Højtryksstråler kan være farlige. Ret aldrig vand strå len mod men ne sker, dyr, el-in stal la ti o ner eller ma ski nen selv. Pas på op spring en de par tik ler under rens ning og brug be skyt tel ses bril ler 4

5 2.0 Be tje nings vej led ning DA under ar bej det. Dette gælder også per so ner i nær he den. Rengør aldrig beklædning eller fodtøj på dig selv eller andre per so ner. Maskinen må ikke betjenes af børn eller perso ner, der ikke har læst in struk ti ons bo gen. Dan mark: Per so ner under 18 år må ikke be tje ne ma ski nen, da ar bejds tryk ket over sti ger 70 bar. Brug ikke ap pa ra tet i eks plo si ons far li ge om rå der. Hvis du er i tvivl: Spørg de lokale myn dig he der. Højtryksrensning af asbestholdige ma te ri a ler er for budt. Sikkerhedsanordninger Låsepal på spulehåndtag Spulehåndtaget har en låsepal (6a). Når pa len er aktiveret, kan håndtaget ikke betjenes. 2.1 Betjeningsfaciliteter Start-/stop drejekontakt (2). Spulehåndtag (6) med lås (6a). Doseringsregulator for rengøringsmidler (11). Tryk-/vandmængderegulering (13). 2.2 Tilslutning 1. POSEIDON 2-21/2-24/2-28: Monter højtryksslangen (5) på højtryksrenseren ved tilslutning for højtryksslange (3). Anvend højst én forlængerslange på maks. 7 m. POSEIDON 2-21/2-24/2-28 XT: Rul højtryksslangen helt ud. 2. Montér høj tryks slang ens nippel i spu le hånd ta get. 3. Montér dyse eller andet ud styr, som du ønsker at anvende. 4. Tilslut vand og el. 2.3 Start 1. Kontroller, at maskinen står lodret. 2. Aktiver spulehåndtagets udløsergreb og lad vandet løbe, indtil evt. luft er ude af til gangs slan gen. 3. Drej start/stop kontakten (2) til pos. I. 2.4 Drift 1. Hold dyserøret fast med beg ge hæn der! Dy ser øret giver en langs gåen de re kyl kraft på op til 26,5 Nm, når høj tryks ren se ren an ven des. 2. Ret dysen mod jorden. 3. Aktivér højtryksrenseren med spu le hånd ta gets ud lø ser greb. 4. Afpas altid dysens afstand og dermed tryk til emnet (ma te ri a let), som rengøres. (Be mærk: Trykket kan reguleres på Flexopower 3000 dysen (7) eller på tryk-/vandmængdereguleringsknappen (13)). Lavtryk OBS: Maskinen må ikke til dæk kes under drift. Hvis maskinen forlades eller ikke be nyt tes i 5 minutter, skal den slukkes på start/stop kontakten (2) pos. O. Drift med rengøringsmidler Udlægning af rengøringsmidler kan ikke foretages, hvis der anvendes for læn ger slan ge. 1. Fyld rengøringsmiddel i beholderen. 2. Montér Flexopower Plus dyserøret (7) og indstil dysen på lavtryk (se afsnit 2.4.4). 3. Juster doseringsregulatoren (11) til den øn ske de mængde rengøringsmiddel (0-5%). 4. Påfør rengøringsmidlet nedefra og op ef ter. 5. Lad rengøringsmidlet virke i den tid, som er angivet på rengøringsmidlets em bal la ge og skyl der ef ter af med rent vand. Separat rengøringsmiddeldunk Højtryk 1. Fjern låg med sugeslange fra rengøringsmiddelbeholderen. 2. Skru låg med sugeslange på separat rengøringsmiddelbeholder. Låget har et standardgevind og passer til gængse rengøringsmiddelbeholdere. Ved beholdere uden standardgevind, fjern filter fra sugeslange og tag låget af. Monter filteret i sugeslangen igen. Ekstra rengøringsmiddelslange kan trækkes ud af maskinen. 2.5 Tryk-/vandmængderegulering Arbejdstryk og vandmængde kan indstilles på maskinen ved at dreje på tryk-/vandmængdereguleringsknappen (13). 5

6 Be tje nings vej led ning DA Trykket kan afl æses på maskinens manometer (12). 2.6 Sugedrift Renseren kan selv suge vand fra f. eks. en regnvands be hol der. Ved selvansugning fra tank, vandløb e.l. skal tilgangsslangen være vandfyldt inden start. Slangen til vand for sy nin gen må ikke være for lang, ca. 5 m. 1. Sørg for, at vandbeholderen ikke står på et lavere niveau end renseren. 2. Kobl tilgangsslangen på renseren og pla cér den anden ende i vandbeholderen. 3. Start renseren. 4. Afmonter dyserøret og aktiver spulehåndtagets ud lø ser gre b. Hold udløsergrebet aktiveret, indtil der har løbet vand ud i ca. 15 sek. 5. Monter dyserøret igen, og renseren er klar til drift. OBS: Det interne fi lter i renseren er ikke beregnet til at fi ltrere store mængder uren he der. Hvis van det indeholder blade, sand e.l., skal der monteres et eksternt sugefi lter. Kon takt din forhandler for yderligere op lys nin ger. 2.7 Stop 1. Stop maskinen ved at dreje start-/stopkon tak ten (2) til pos. O. 2. Træk el-stikket ud. 3. Luk for vandforsyningen og aktiver spulehåndtagets udløsergreb for at fjerne trykket i ma ski nen. Vedr. opbevaring, se kap Vedligeholdelse DA ADVARSEL! Tag altid stikket ud af stik kon tak ten før vedligeholdelse eller rengøring. For at sikre problemfri drift er det en god idé at gøre følgende til en vane: Gennemskyl vandslange, høj tryks slan ge, dy se rør og tilbehør, før det mon te res. Skyl koblingerne rene for sand og støv. Re pa ra ti on skal foretages på autoriseret værk sted med originale reservedele. Vedligeholdelse DA VIGTIGT! Rensenålen må KUN bruges, når dysen er afmonteret! 3. Skyl dysen baglæns igennem. 3.2 Rensning af vandtilgangsfilter Rens fi lteret én gang hver måned eller efter behov. 1. Afmonter vandtilgangsslange og -kobling (4). 2. Træk fil te ret ud og skyl det grundigt. 3. Kontroller, at fil te ret er in takt, før det mon te res igen. 4.0 Opbevaring DA Maskinen skal opbevares frost frit! Før maskinen henstilles til opbevaring, skal pum pe, slange og tilbehør tømmes for vand: 1. Stop maskinen (start-/stopkontakt (2) i pos. O) og afmonter til gangs slan ge og til be hør. 2. Start maskinen igen og aktiver spu le hånd ta gets udløsergreb. Lad maskinen køre, til der ikke kommer vand ud af spu le hånd ta get. 3. Stop maskinen. Træk el-stikket ud. Ledningen vindes op omkring krogene placeret på siden af maskinen. 4. Adskil spulehåndtag og højtryksslange. 5. POSEIDON 2-21/2-24/2-28: Afmonter højtryksslangen og placer den oprullet på slangeophænget (15). POSEIDON 2-21/2-24/2-28 XT: Rul højtryksslangen op på slangerullen (14). 6. Anbring spulehåndtag, dyser og andet til be hør i hol der ne på maskinen. Hvis maskine eller tilbehør har været frosset til, skal de kontrolleres for skader. Start aldrig en tilfrosset maskine. Frostskader dækkes ikke af garantien! 3.1 Rensning af dyse En tilstoppet dyse medfører at man mister vandmænde, og dysen skal straks renses: 1. Stop maskinen og afmonter dysen. 2. Rens dysen med dyserensenålen (9). 6

7 5.0 Genbrug DA Det udtjente apparat skal gøres ubrugelig med det samme. 1. Tag netstikket ud og klip ledningen over. Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF vedrørende elektriske og elektroniske apparater skal gamle elektriske apparater indsamles særskilt og tilføres en miljøvenlig form for genbrug. I tilfælde af, at du har spørgsmål, bedes du henvende dig til kommunekontoret eller din nærmeste forhandler. 6.0 Spørgsmål - og svar Hvorfor skal jeg bruge forstøver til nogle ren gø ring s- mid ler? Nogle rengøringsmidler (bortset fra sæber) skal påføres i ren form. Det gøres bedst med en for stø ver eller evt. med en pensel. Hvorfor skal højtryksrenseren opbevares frost frit? Maskinen kan indeholde vand, som, når det fry ser, kan ødelægge vitale dele. Hvordan opbevarer jeg bedst min høj tryks ren ser? Tøm altid højtryksrenseren for vand ved at ak ti ve re spulehåndtaget - efter at van til slut nin gen er fra kob let. Kan jeg f.eks. bruge almindeligt op va ske mid del i min højtryksrenser? Nej. Du risikerer at ødelægger renseren og få et dårligt re sul tat. s ren gø ring smid ler er spe cielt ud vik let til brug med en høj tryks ren ser og sikrer en kor rekt dosering og en hurtig virk ning. Er der noget særligt jeg kan gøre for at holde min højtryksrenser i orden. Ja, udover at rengøre den grundigt før den stilles til side, er det en god ide engang imel lem at smø re koblingerne med smørefedt eller va se li ne. 7

8 7.0 Fejlfinding og fejl ret ning DA For at undgå unødige ærgrelser, bør du, før du kontakter s ser vice or ga ni sa ti on, sikre dig, at føl gen de er i orden: Fejl Årsag Udbedring Maskinen starter ikke Stikket ikke tilsluttet. Tilslut stikket. Defekt stikkontakt. Prøv anden stikkontakt. Sikring sprunget. Udskift sikring, sluk evt. andre apparater. Forlængerledning defekt. Prøv uden for læn ger led ning. Maskinen stopper Sikring sprunget. Udskift sikring, sluk evt. andre apparater. Forkert netspænding. Kontroller, at netspændingen svarer til de på typeskiltet angivne spe ci fika ti o ner. Sikring springer For lille sikring. Skift til en installation med sikring, der er større end ma ski nens ampere forbrug. Prøv evt. uden forlængerledning. Pumpetryk ujævnt Luft i tilgangsslange/pumpe. Lad maskinen køre med åbent spulehåndtag, til trykket er jævnt. For lille vand for sy ning. Kontroller, at vand for sy nin gen svarer til specifikationerne (se typeskilt) NB! Undgå lange, tynde slanger (min 1/2") Dyse delvist til stop pet. Rens dysen (se afsnit 3.1) Vandtilgangsfilter stoppet. Rens filteret (se afsnit 3.2) Slanger klemte. Ret slangerne ud. Højtryksslanger for lange. Afmontér høj tryks for læn ger slan ger og prøv igen. (For læn ger slan ger maks. 7 m) Maskinen starter og Pumpe/spulehåndtag utæt. Kontakt nærmeste serviceafdeling. stopper ofte af sig selv Maskinen starter, men Pumpe/slanger eller tilbehør Lad pum pe/slanger eller tilbehør tø op. der kommer ingen vand tilfrosset. ud af maskinen Ingen vandforsyning. Tilslut vand. Vandtilgangsfilter stoppet. Rens filteret (se afsnit 3.2) Dyse tilstoppet. Rens dysen (se afsnit 3.1) Pumpetrykket falder Tryk-/vandmængde- Indstil det ønskede arbejdstryk. reguleringsknappen er ikke indstillet korrekt. Skulle andre driftsforstyrrelser fore kom me, kontakt nærmeste serviceafdeling: Electro Nico I/S Tlf.: Vandværksvej 8, 8900 Ran ders Lange Jørgensen Tlf.: Tagtækkevej 4, 5230 Odense M P. Brøsen Tlf.: Gl. Lundtoftevej 3B, 2800 Lyngby Servicegården Tlf.: Gyldenbjergvej 55, 4840 Nr. Alslev 8 A.P. Hellisen Tlf.: Rønnevej 90, 3720 Åkirkeby

9 8.0 Garanti DA 8.0 Garanti NO yder 1 års garanti på højtryksrenseren. Garantien gælder fra købs da to en. Hvis højtryksrenser eller tilbehør indleveres til garantireparation, skal kopi af kvittering vedlægges. Garantiydelser forudsætter følgende: at der er tale om materiale- eller fa bri ka ti ons fejl. (Slitage samt misbrug kan ikke henføres her un der). at instruktionsbogens anvisninger har været nøje overholdt. at reparation ikke har været forsøgt udført af andre end -autoriseret servicepersonale. at der ikke har været anvendt uoriginalt tilbehør. at højtryksrenseren ikke har været udsat for overlast i form af stød, fald eller frost. at der kun har været anvendt vand uden uren he der. at højtryksrenseren ikke har været anvendt til ud lej nings brug, eller på anden måde været gjort til genstand for for ret nings mæs sig anvendelse. En garantireparation omfatter udskiftning af defekte dele, men dækker dog ikke forsendelse og em bal la ge. Iøvrigt henvises til national købelov. Maskinen indsendes/indleveres til et af or ga ni sa ti o nens serviceværksteder, med angivelse af fejlen. Reparationer, som ikke er dækket af ga ran ti be stemmel ser ne vil blive faktureret. (Eksempelvis drift for styr - rel ser p.g.a. årsager nævnt i in struk ti ons bog ens afsnit om Fejlfinding og fejlretning.) gir 1 års garanti på høytrykksvaskeren. Hvis høytrykksvaskeren eller tilbehøret innleveres til garantireparasjon, skal kopi av kvitteringen legges ved. Garantiytelser forutsetter følgende: At det er materiale- eller fabrikkasjonsfeil (slitasje og misbruk gjelder ikke). At brukerveiledningens anvisninger er fulgt. At reparasjon ikke er forsøkt utført av andre enn -autorisert servicepersonell. At det ikke har vært brukt uoriginalt tilbehør. At høytrykksvaskeren ikke har vært utsatt for overlast i form av støt, fall eller frost. At det er brukt vann uten urenheter. At høytrykksvaskeren ikke har vært brukt til utleie, eller på annen måte vært brukt til forretningsmessig an ven del se. Garantireparasjon omfatter utbytte av defekte deler, men dekker ikke forsendelse og emballasje. Forøvrig henvises det til nasjonal kjøpslov. Maskinen sendes inn / innleveres til et av Nilfi sk-altoorganisasjonens serviceverksteder, med angivelse av feilen. Reparasjoner som ikke dekkes av ga ran ti be - stem mel se ne vil bli fakturert (eksempelvis driftsforstyrrelser p.g.a. årsaker nevnt i brukermanualens avsnitt om feilsøking og feilretting). 8.0 Garanti SV Din högtryckstvätt är under följande förutsättningar omfattad av 1 års garanti. Garantin gäller från inköpsdatum (måste styrkas med kvitto). Garantireparationer utförs under följande villkor: att fel kan hänföras till material- eller fabrikationsfel (slitage och felaktig användning kan inte hänföras hit) att anvisningarna i instruktionsboken noggrant följts att reparationsarbete ej utförts av annan än auktorise rad -serviceverkstad att endast original reservdelar använts att högtryckstvätten inte utsatts för ovarsam be hand - ling som fall, stötar eller frost att endast rent vatten använts att högtryckstvätten inte använts i uthyr nings ver k- sam het eller på annat sätt varit föremål för affärsmässig verksamhet Garantireparationen omfattar byte av defekta delar men täcker inte försändelse och emballage. I övrigt hänvisas till nationella köpvillkor. Maskinen sänds/inlämnas till en av or ga nisa ti o nens serviceverkstäder men noggrann felangivelse. Varje icke berättigad garantireparation kommer att faktureras.t.ex. driftstörningar på grund av orsaker nämnda i instruktionsbokens avsnitt om Felsökning och åtgärder. 8.0 Takuuehdot FI Nilfi sk-alto antaa tarkoitetuille paine pe su reille 1 vuoden takuun. Jos tuot pesurisi tai sen varusteita ta ku u kor jaukse en, ostokuitti on esitettävä. Takuukorjaus tehdään seuraavilla eh doi l la: kun vika johtuu materiaali- tai val mi stusvir heestä (normaalia kulumista tai väärinkäyttöä takuu ei kata) jos tätä käyttöohjetta on huolellisesti noudatettu jos laitetta ei ole huoltanut tai yrittänyt huoltaa kukaan muu kuin valtuutettu -huoltaja jos on käytetty vain koneen al ku peräi siä varusteita jos kone ei ole joutunut kolautusten tai tör mäyk sen kohteeksi tai se ei ole jäätynyt jos koneessa on käytetty vain puhdasta vettä jos konetta ei ole pidetty vuokra- tai muussa kau pal - li se s sa käytössä Takuu kattaa viallisten osien vaihdon ilman pakkaus- ja kuljetuskuluja. Lisäksi viittaamme paikallisiin kauppaa koskeviin lakeihinne. Viallinen kone tulee toimittaa valtuutetulle Nilfi sk-altohuoltajalle varustettuna vi ka selvi tyk sel lä. Korjaukset, joita takuu ei kata, laskutetaan. (Ks. mah dol li sia toimintahäiriöiden syitä kohdasta Vi a net s in - tätau luk ko). 52

10 HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfisk-Advance srl. Edificio Central Park Herrera 1855, Office 604 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (+54) AUSTRALIA 48 Egerton St. PO Box 6046 Silverwater NSW 2128 Tel.: (+61) AUSTRIA Metzgerstr. 68 A-5101 Bergheim/Salzburg Tel.: sk-alto.com Web: sk-alto.at BELGIUM/LUXEMBURG Nilfi sk-alto A division of Nilfi sk-advance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Brussel Tel.: sk-alto.com Web: sk-alto.be/ CANADA Clarke Canada Part of the Nilfi sk-advance Group 4080-B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Tel.: (+1) Web: CHILE Nilfisk-Advance S.A. San Alfonso 1462, Santiago Tel.: (+56) Web: sk.com/ CHINA Nilfisk-Advance Cleaning Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. Room 2515, Building C Huangdu Square 3008 Yitian Road Futian District, Postcode: Shenzhen Tel.: (+86) CZECH REPUBLIC Nilfisk-Advance s.r.o. Do Čertous 2658/ Praha 9 Tel.: (+420) Web: sk-alto.cz DENMARK - en division af Nilfisk-Advance A/S Industrivej Hadsund Tel.: Web: sk-alto.dk FINLAND Koskelontie 23 E Espoo Tel.: (+358) Web: sk-alto.fi FRANCE ALTO France SAS 26 Avenue de la Baltique, BP COURTABOEUF CEDEX Tel.: Commercial : SAV : Pôle tech : sk-alto.com Web: GERMANY Division of Nilfisk-Advance AG Guido Oberdorfer Str Bellenberg Tel.: sk-alto.com Web: sk-alto.de GREECE 8 Thoukididou Str Argiroupolis Tel.: Web: sk.gr/ HOLLAND Division of Nilfisk-Advance BV Camerastraat BB Almere Tel.: (+31) sk-alto.com Web: sk-alto.nl HONG KONG 2001 HK Worsted Mills Ind l Bldg Wo Tong Tsui St. Kwai Chung Tel.: (+852) HUNGARY 2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 10. Tel.: INDIA Nilfisk-Advance India Limited 349, Business Point, No 201,2nd fl oor, above Popular Car World, Western Express High way, Andheri ( East), Mumbai Tel.: (+91) IRELAND Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria CA11 9BQ Tel.: Web: sk-alto.ie ITALY Strada comunale della Braglia, 18 I Guardamiglio (LO) Tel.: Web: sk-alto.com/ JAPAN Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: (+81) MALAYSIA Nillfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: (+60) MEXICO Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2 Col. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel.: (+52) (switchboard) Web: sk-advance.com.mx NORWAY Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) sk-alto.com Web: sk-alto.no POLAND Pruszkow ul. 3-go MAJA 8 Tel.: (+48) Web: sk-alto.pl PORTUGAL Division of Nilfisk-Advance Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edifi cio 1,1 A P Sintra Tel.: (+35) Web: sk-alto.com RUSSIA Нилфиск-Эдванс Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Tel.: (+7) Web: SINGAPORE 22 Tuas Ave 2 Singapore Tel.: (+65) sk-advance.com.sg Web: sk-advance.com.sg SPAIN Division of Nilfisk-Advance S.A. Torre D Ara, Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Barcelona Tel.: (+34) Web: sk-alto.es SWEDEN Member of the Nilfi sk-advance Group Aminogatan 18, Box Mölndal Tel.: (+46) sk-alto.com Web: sk-alto.se TAIWAN No.5, Wan Fang Road Taipei Tel.: (+886) THAILAND 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: (+66) TURKEY Nilfisk-Advance Profesyonel Temizlik Ekipmanları Tic. A/S. Necla Cad. No.: 48, Yenisahra / Kadıköy Istanbul Tel.: (+90) sk-alto.com Web: sk-alto.com.tr UNITED KINGDOM Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria CA11 9BQ Tel.: Web: sk-alto.co.uk USA Nilfisk-Advance Inc st Avenue North Plymouth, MN Tel.: (+1) Web: VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Offi ce No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: (+84) / (+84) Web: sk-advance.com/

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Om rengøring af våben

Om rengøring af våben Om rengøring af våben Hele Artiklen eller dele her af må ikke anvendes uden tydelig kilde angivelse Udstyr venligt udlånt af De Danske Skytteforeningers salgsafdeling 26-11-2003 21:33 Ejnar Askholm Hvordan

Læs mere

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub.

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub. TD-15/TD-11 (DK/NO) TD-15/TD-11 DANSK BRUGSANVISNING RSC-0971 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere