Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 30. september 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Christian Jørgensen (V) Henning Due Lorentzen (A) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Lars Ejby Pedersen (A) Ole Steen Hansen (A) Susanne Eilersen (O) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 151 Godkendelse af dagsorden Budgetforslag til 2. behandling HR Redegørelse Status Fredericia Former Fremtiden Forslag til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej Beskæftigelsesplan Høring af sundhedsaftalen Lukket - Køb og salg af ejendom Lukket - Salg af ejendom Lukket - Genforhandling - Reklamefinancieret byudstyr - koncessionsaftale Ny organisering pr Side 2

3 151 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt inkl. tillægsdagsordenen Side 3

4 152 Budgetforslag til 2. behandling Sagsnr.:14/9780 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Status på budgetlægningen Byrådet havde 1. behandling af budgettet 8. september Forslaget blev videresendt til 2. behandlingen, og har i perioden 3. september til 16. september været i høring. Budgetforslaget var fremsendt af et samlet Byråd. I skrivende stund er der ikke indgået forlig om budgettet. Hvis dette indgås inden den politiske behandling, vil forliget blive udsendt til det samlede Byråd. Selvbudgettering/statsgaranti Budgetforslaget bygger på den forudsætning, at kommunen vælger at tilmelde sig statsgarantien for udskrivningsgrundlaget i Forudsætningen er indarbejdet i 1. behandlingsbudgettet. På baggrund af KL s seneste skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget samt Økonomis seneste skøn for befolkningsudviklingen ser det samlede regnestykke i forhold til valg af statsgaranti eller selvbudgettering således ud: Mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel Skatteprovenu 2.012, ,7-58,1 Tilskud og udligning 927,3 976,2 48,9 Nettoprovenu 2.940, ,9-9,2 Efterregulering 0-13,5-13,5 I alt 2.940, ,4-22,7 I tabellen ses, at der under de givne forudsætninger vil være et samlet tab ved selvbudgettering på 22,7 mio. kr. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med valget og det forventede tab kan vendes til en gevinst. Dette vil kræve en betydelig forøgelse af det forventede folketal samt en forøgelse af væksten lokalt i Fredericia. Økonomi har foretaget en risikoberegning, hvor der er regnet på forskellige scenarier. Risikoberegningen er vedlagt som bilag. På baggrund af den aktuelle beregning og en samlet vurdering af risici anbefaler Økonomi, at kommunen vælger at tilmelde sig statsgarantien. Kirkernes økonomi Side 4

5 I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015 fastsættes kirkeskatteprocenten for Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbet, mens kommunalbestyrelsen fastsætter skatteprocenten. Budgetforslaget indeholder en fastholdelse af kirkeskatten på 0,88%. Økonomi vurderer, at en fastholdelse af kirkeskatten er en forudsætning for at opretholde et neutralt mellemværende mellem kirkerne og kommunen. Økonomiske konsekvenser: Se sagsbeskrivelse. Vurdering: Se sagsbeskrivelse. Indstillinger: Borgmesteren indstiller: 1. at 1. behandlingsforslaget eller evt. forlig drøftes og videresendes til Byrådets 2. behandling Økonomi indstiller: 2. at kommunen vælger statsgaranti for udskrivningsgrundlaget i at kirkeskatten fastsættes uændret til 0,88% Bilag: Risikoberegning af statsgaranti/selvbudgettering Åben - Risikoanalyse 2015.xlsx Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget godkendte pkt. 1 og anbefaler pkt. 2 og 3. Side 5

6 153 HR Redegørelse Sagsnr.:14/7907 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: HR Fredericia har for første gang udarbejdet en HR Redegørelse, der viser data vedr. de personalemæssige forhold. I denne første udgave er fokus lagt på at skabe et overblik, der blandt andet giver god viden til brug for de kommende besparelser og lægger sporet til nogle af de kommende HR indsatser i Fredericia Kommune. Som det ses af aldersfordelingen skal vi hele tiden have opmærksomhed på at fremstå som attraktive i omverdenen, så vi også fremadrettet kan tiltrække og fastholde kvalificerede ledere og medarbejdere. HovedMEDUdvalget har drøftet HR Redegørelsen og finder den relevant og informativ. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: HR vurderer, at HR Redegørelsen giver et fint overblik over personaleressourcer i Fredericia Kommune. Indstillinger: HR indstiller, at Økonomiudvalget tager HR Redegørelsen til efterretning. Bilag: HR Redegørelsen Åben - HR redegørelse 2013.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Redegørelsen blev taget til efterretning. Side 6

7 154 Status Fredericia Former Fremtiden Sagsnr.:14/10031 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiudvalget udbad sig på mødet den 3. september 2014 en status vedr. Fredericia Former Fremtiden. HR Fredericia har udarbejdet vedlagte statusrapport vedr. de store projekter Længst muligt i eget liv, Fra Nordsøgas til Fredericia Gas, Slip de ledige fri og Mere af dig selv. Selve FFF sekretariatet var finansieret frem til 2014 og er derfor nedlagt , og der er ikke afsat midler i budgettet til en fortsat ansættelse af projektleder m.v. De medarbejdere, der var tilknyttet FFF sekretariatet er dels fratrådt, dels vendt tilbage til egen afdeling, som de var udlånt fra. HR Fredericia har som opgave fortsat at understøtte og samarbejde med afdelingerne i innovative tiltag, og anvender i dag udviklingsressourcer på at understøtte fx den nye velfærd / samskabelse med borgerne. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Rapporten giver et overordnet overblik over de resultater Fredericia Former Fremtiden har skabt, og den kulturforandring, der er igangsat. Indstillinger: HR Fredericia indstiller at Økonomiudvalget tager statusrapporten til efterretning Bilag: Statusrapport Åben - Fredericia Former Fremtiden Status ØK sept 2014.docx Side 7

8 Beslutning i Økonomiudvalget den : Redegørelsen blev taget til efterretning. Side 8

9 155 Forslag til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej Sagsnr.:13/11755 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: By & Erhverv har i samarbejde med Årstiderne Arkitekter og Rune Kjældgaard, NorCap udarbejdet forslag til Lokalplan 329 Vestcentret, Centerog erhvervsområde ved Vejlevej. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet omfatter ejendommen hvor det tidligere Vestcenter lå, samt de omkringliggende ejendomme og afgrænses af Vejlevej, Jupitervej, Venusvej og Teglværksvej. Ejendommene er aktuelt omfattet af Lokalplan nr. 127" som med denne lokalplan aflyses for det pågældende område. Med lokalplanen åbnes mulighed for at opføre et nyt center, samt at gennemføre en samlet planlægning af centerområdet ved Vejlevej, så det kommer til at leve op til nuværende og fremtidige behov for detailhandel. Med lokalplanen er der mulighed for at opføre ny bebyggelse til eksempelvis butikker, servicevirksomheder, kontorer og lignende. Lokalplanen opstiller krav til butiksstørrelser og planlægges således området kommer til at indeholde dagligvarebutikker samt store udvalgsvarebutikker. Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse, sikre hensigtsmæssige adgangs- og parkeringsarealer til områdets funktioner samt bevare områdets beplantningsstruktur. Miljøvurdering Det er ved en screening af planen vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Rambøll Danmark A/S har udarbejdet støjberegninger, som redegør for de støjmæssige udfordringer ved varelevering fra Venusvej. Konklusionen af støjberegningen viser, at støjen fra varelevering i dagstimerne kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i dagtimer forudsat, at der etableres en støjskærm mellem Venusvej og butikkerne. Derudover viser beregningerne, at det ikke er muligt at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj i tidsrummet 22-07, hvorfor det ikke vil være muligt at få varer leveret i natteperioden. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Side 9

10 By & Erhverv vurderer, at der med lokalplan 329 skabes det nødvendige plangrundlag, som sikrer områdets fremtidige anvendelse som en del af et attraktivt aflastningsområde i forhold til Fredericia bymidte. Området vil komme til at indeholde dagligvare- og store udvalgsvarebutikker det vil sige den type udvalgsvarebutikker, som på grund af butikskoncept, størrelse og varesortiment normalt ikke placerer sig i bymidterne. Lokalplanen fastlægger en minimumsstørrelse for butikkerne på 500 m 2. Dette stemmer overens med retningslinjen for detailhandel i Kommuneplan , hvor der står, at For at fastholde og styrke bymidten inkl. FredericiaC vil det blive prioriteret, at der ikke sker udbygning af detailhandlen med mindre udvalgsvarebutikker i andre områder end i bymidten, og at der i vestbyen prioriteres butikker over 500 m 2 (hovedstrukturens afsnit 2.4). Retningslinjen har til formål at sikre, at små strøgbutikker placerer sig i bymidten og herved undgå uhensigtsmæssig konkurrence med butikkerne i Fredericia midtby som kommunens handelscentrum. Den har baggrund i undersøgelser, som COWI lavede i forbindelse med kommuneplanlægningen i Der har i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse været fremsat ønske om muligheden for at etablere tre butikker uden minimumsstørrelse. Derudover har By & Erhverv været i dialog med de eksisterende butiksejere i området. Generelt ønsker de ikke en minimumsstørrelse på butikker, da det vil begrænse deres fremtidige muligheder for en fleksibel anvendelse af butiksarealerne. Fredericia Kommune har igangsat en detailhandelsanalyse, hvorfra de første resultater tyder på, at bymidten er sårbar overfor konkurrence fra Vestbyen. På baggrund af resultatet af detailhandelsanalysen anbefaler By & Erhverv derfor fortsat, at Fredericia Vest forbeholdes til butikker, der har behov for større lokaler, og at minimumsstørrelsen for butikker på 500 m 2 fastholdes i lokalplanen. Realiseringen af butikscenteret har ingen betydning for den i planloven fastlagte kvote for nybyggeri af butikker i Fredericia Vest, da der opføres præcis det samme etageareal, som de eksisterende, samt netop nedrevne bygninger rummede i alt. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, - at By- & Teknikudvalget drøfter spørgsmålet om minimumsstørrelser på butikker til udvalgsvarer. og at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, Side 10

11 - at Forslag til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej vedtages som forslag, og - at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. Bilag: Åben - Lokalplanforslag 329 Vestcentret Center- og erhvervsområde ved Vejlevej.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Udvalget anbefaler, at forslag til lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 8 uger. Fraværende: Turan Savas, Nicolaj Wyke Beslutning i Økonomiudvalget den : Tilbagesendes til By- og Teknikudvalget. Fraværende: Henning Due Lorentzen Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ny behandling Økonomiudvalget har bedt By & Erhverv undersøge, muligheden for, at tillade bestemte typer butikker (ex. køkkenbutikker) under 500 m 2 i forhold til bestemmelserne i lokalplanforslaget. By & Erhverv har i den forbindelse været i dialog med Naturstyrelsen for at afsøge muligheden for dette. Det er By & Erhvervs vurdering, at det ikke er muligt med lokalplanforslaget, at tillade butikker under 500m 2 begrænset til nogle bestemte udvalgte varegrupper. By & Erhverv vurderer fortsat, at det er afgørende for bylivet og handelslivet i kommunen, at der sikres en god og klar arbejdsdeling mellem bymidten og vestbyen som beskrevet i Detailhandelsanalysen for Fredericia Kommune 2014 : Arbejdsdelingen mellem bymidten og aflastningsområdet i Fredericia vest kan gøres tydeligere, så de to områder supplerer hinanden frem for at konkurrere. Konkurrence mellem de to områder skaber en situation med to indkøbsområder med mindre udbud og dermed lavere attraktivitet end to indkøbsområder med et stort udbud inden for hvert sit segment af butikker. Aflastningsområdet kan Side 11

12 fremover målrettes butikker inden for bil og bolig og forbeholdes butikker, der har behov for større lokaler. By & Erhverv vurderer, at den bedste model for at understøtte arbejdsdelingen mellem bymidten og vestbyen, vil være at fastholde en minimumsbutiksstørrelse på 500 m 2. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det anbefales over for overfor Økonomiudvalget og Byrådet, - at lokalplanen vedtages som forslag, inkl. bestemmelsen om en minimumsbutiksstørrelse på 500 m 2, med følgende indskrevet i redegørelsen: - at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. Bilag: Åben - Lokalplanforslag nr 329 Vestcentret Center- og erhvervsområde ved Vejlevej.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Side 12

13 156 Beskæftigelsesplan 2015 Sagsnr.:14/3560 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Udkast til beskæftigelsesplanen 2015 er i høring og LBR skal på dets møde den 10. september 2013 udarbejde høringssvar som endeligt behandles og godkendes i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i september oktober (se tidsplanen nedenfor). Udkast til beskæftigelsesplanen er sendt til LBR den 24. juni. Desuden er planen sendt til Fredericia Erhvervsforening samt beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesregionen, Fredericia Erhvervsforening har fremsendt et selvstændigt høringssvar og derudover har FTF Fredericias og LO Fredericias LBR-grupper fremsendt et fælles bemærkninger (begge vedhæftet). Der er tradition for at disse høringssvar fremsendes sammen med sagen til den endelige politiske behandling, men også at de danner grundlag for LBRs drøftelser og selvstændige høringssvar. Proces og tidsplan Arbejdet med Beskæftigelsesplan 2015 følger en fast tidsplan, der meldes ud fra centralt hold i forhold til høring og godkendelse i blandt andet Det Lokale Beskæftigelsesråd, fagudvalg og Byråd. I tillæg til den faste tidsplan har administrationen udarbejdet nedenstående tidsplan for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2014 i Fredericia Kommune. Tidspunkt Primo April Aktivitet Ministeren udmelder mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i april Orientering om ministermål til LBR. 09. april Orientering om ministermål og tidsplan til B&S. 05. maj Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmarks beskæftigelseskonference. B&S og LBR deltager. 10. juni Beskæftigelses og Sundhed drøfter udkast til Beskæftigelsesplan juni Kommunen sender udkast til beskæftigelsesplan til beskæftigelsesregionen. 01. juli Udkast til beskæftigelsesplan sendes i høring hos LBR. 31. august Medlemmer af LBR fremsender eventuelle høringssvar til beskæftigelsesplanen. 31. august Beskæftigelsesregionen sender bemærkninger til beskæftigelsesplanen til kommunen. 10. september LBR afgiver samlet høringssvar til Beskæftigelsesplan på deres møde. 23. september Godkendelse af Beskæftigelsesplan i B&S. 30. september Godkendelse af Beskæftigelsesplan i ØK. 6. oktober Godkendelse af Beskæftigelsesplan i Byråd. Side 13

14 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kort om de indkomne bemærkninger. LBR har drøftet de indkomne bemærkninger og anbefaler, at punkterne fra LO/FTF, Fredericia Erhvervsforening samt beskæftigelsesregionen medsendes til videre politisk behandling. Derudover drøftede LBR, hvordan sociale klausuler kan medtages i større udbud samt behovet for samarbejder når LBR nedlægges. Det anbefales at der holdes et dialogmøde med Fredericia Erhvervsforening, Erhvervskontaktudvalget og Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. Hans Jørgen Ebbesen foreslå, at der etableres brancheudvalg, som sammen med Jobcentret fokuserer på hvilke behov de har for arbejdskraft. Beskæftigelsesregionen udtaler at beskæftigelsesplanen indeholder og på en positiv måde adresserer alle væsentlige beskæftigelsespolitiske udfordringer indenfor de fire ministermål. Den positive udvikling i Fredericia anerkendes. LO/FTF: ser frafald og mangel på praktikpladser som et stort problem for unge og bakker op om de tiltag, der er beskrevet i beskæftigelsesplanen dog således at flere læ/praktikpladser ikke må fortrænge ordinært arbejde. er betænkelige ved prioriteringen af indsatsen i forhold til oprettelse af fleksjob i forhold til videreudvikling af fleksjobbernes arbejdsevne. Begge dele skal prioriteres. Indsatsen på sygedagpengeområdet mener FTF/LO skal suppleres med mere fokus på forebyggende indsats og på revalidering. LBR / FTF ønsker mere viden om oprettelsen af ti nye virksomhedscentre Der er stor tilfredshed med samarbejdet om bekæmpelse af langtidsledighed. LO/FTF har stor opmærksomhed rettet mod at undgå misbrug i forbindelse med løntilskud og praktikker. Bakker op om et øget virksomhedsrettet arbejde. Fredericia Erhvervsforening har en række kommentarer til beskæftigelsesplanens enkelte elementer. Der er lagt vægt på kommentarer vedrørende den øgede virksomhedskontakt, hvor foreningen gerne ser flere kvantitative mål for virksomhedssamarbejdet samt gerne indgår i et tættere samarbejde om udviklingen af denne. Derudover stiller foreningen sig til rådighed på en række områder for samarbejdet om det rummelige arbejdsmarked. Afsluttende gør Erhvervsforeningen sig nogle bemærkninger om undersøgelser af brugertilfredshed med jobcentret og undrer sig især over resultaterne af den seneste DI-undersøgelse. Side 14

15 Arbejdsmarkedsafdelingens bemærkninger til udarbejdelsen af den endelige beskæftigelsesplan: Arbejdsmarkedsområdet er et dynamisk område, hvor rammebetingelserne konstant ændrer sig. Den nuværende beskæftigelsesplan skal efter vedtagelsen tilpasses 1. Ekstraordinære indsatser vedtaget af byrådet ved budgetvedtagelsen 2. Konsekvenser af den kommende beskæftigelsesreform når bekendtgørelser og økonomiske rammevilkår offentliggøres i efteråret 3. Konsekvenser af en evt. ændring af refusionssystemet På baggrund af drøftelserne i LBR anbefaler Arbejdsmarkedsafdelingen. 1. At Fredericia Erhvervsforening efter budgetvedtagelsen inviteres til et møde med deltagelse af Erhvervskontaktudvalget, hvor der kan gås i dybden med beskæftigelsesplanen og de spørgsmål og anbefalinger Erhvervsforeningen har i deres høringssvar. 2. At der som en del af beskæftigelsesplanen for 2015 tages initiativ til en drøftelse af, hvordan der kan arbejdes med partnerskaber og social ansvarlighed i forbindelse med kommunale anlægsprojekter. 3. At Arbejdsmarkedsafdelingen udmønter af beskæftigelsesplanen i tæt samarbejde med de faglige organisationer og erhvervsforeningerne. Derved skal de bekymringsområder, der peges på i høringssvarene håndteres. 4. At udvalget på kommende møder drøfter hvordan den politiske dialog og sparring med faglige organisationer, erhvervsorganisationerne, uddannelsesinstitutioner og borgere kan fortsætte og styrkes i Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, 1. at Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget drøfter de indkomne høringssvar 2. at beskæftigelsesplanen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd med tilføjelse af de fire anbefalinger sidst i vurderingsafsnittet. Bilag: Åben - Fa. erhvervsforenings høringssvar Åben - LO Fredericias og FTF's kommentarer til Beskæftigelsesplan LO og FTF's kommentarer til Beskæftigelsesplan 2015 for Fredericia Kommune.docx Åben - Beskæftigelsesregionens kommentarer til beskæftigelsesplan 2015 Åben - Beskæftigelsesplanen 2015 høringsversion 30 juni.pdf Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Indstillingerne godkendt. Side 15

16 Beslutning i Økonomiudvalget den : Beskæftigelsesplanen anbefales Side 16

17 157 Høring af sundhedsaftalen Sagsnr.:13/3477 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Sundhedsaftalen er i øjeblikket i høring med høringsfrist den 6. oktober Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedsloven 205 skal indgås mellem Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen. Det har de blandt andet gjort på baggrund af de dialogmøder, der blev afholdt i hver enkelt syddansk kommune i foråret. Der er vedlagt udkast til høringssvar fra Byrådet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, at der afgives høringssvar til sundhedsaftalen Bilag: Åben - Resume af sundhedsaftalen pdf Åben - Høringsversion af sundhedsaftalen pdf Åben - Høringssvar byrådet udkast ver 1.pdf Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Udvalget anbefaler høringsudkastet med de aftalte tilretninger. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales som indstillet af Beskæftigelses- og Sundhesdudvalget. Side 17

18 158 Lukket - Køb og salg af ejendom Sagsnr.:14/7882 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Lukket Lukket Beslutning i Økonomiudvalget den : Udsat Side 18

19 159 Lukket - Salg af ejendom Sagsnr.:14/10027 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales Side 19

20 160 Lukket - Genforhandling - Reklamefinancieret byudstyr - koncessionsaftale Sagsnr.:14/674 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Et flertal i udvalget bestående af (A), (O) og (C) anbefaler indstillingen. Et mindretal bestående af (V) stemte imod. Beslutning i Økonomiudvalget den : Et flertal bestående af A, C, F og O anbefaler indstillingen Et mindretal bestående af V stemte imod Side 20

21 161 Ny organisering pr Sagsnr.:14/9905 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommuner har pr kun 1 direktør (kommunaldirektøren), idet de øvrige direktørstillinger er vakante. Direktøren for Teknik og Miljø er blevet kommunaldirektør i Gribskov Kommune 1.8. Direktøren for Børn og Kultur er blevet kommunaldirektør i Fanø Kommune Direktøren for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked er blevet direktør på Syddansk Universitet På baggrund heraf og med henblik på at skabe en organisation, der i høj grad kan understøtte Byrådets politiske arbejde og arbejde strategisk foreslås det, at den fremtidige Direktion består af 3 medlemmer pr Den endelige fordeling af ansvarsområder i forhold til de 3 direktører afklares efterfølgende af kommunaldirektøren. Det foreslås endvidere, at kommunaldirektøren bemyndiges til at iværksætte ansættelsesprocessen, herunder indgå aftale med et rekrutteringsfirma og, efter drøftelse med borgmesteren, nedsætte et ansættelsesudvalg, således at tiltræden kan ske Side 21

22 Økonomiske konsekvenser: Besparelsen ved reduktion af direktionen til 3 indgår i rammebesparelsen budget på Økonomiudvalgets område. Vurdering: Kommunaldirektøren vurderer, at den nye organisering vil give en strategisk arbejdende direktion, der vil kunne understøtte Byrådets i dets arbejde og udvikle organisationen. Indstillinger: Kommunaldirektøren indstiller, 1. at Direktionen fra udgøres af 3 personer 2. at kommunaldirektøren fastlægger fordeling og opgaver for niveau 2 cheferne 3. at kommunaldirektøren bemyndiges til at iværksætte ansættelsesproces og indgå aftale med et rekrutteringsfirma til at bistå med processen 4. at kommunaldirektøren bemyndiges til, efter drøftelse med Borgmesteren, at nedsætte ansættelsesudvalg. Side 22

23 Bilag: Ingen Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Side 23

24 Underskriftsside Jacob Bjerregaard Susanne Eilersen Ole Steen Hansen Lars Ejby Pedersen Henning Due Lorentzen Christian Jørgensen Kenny Bruun Olsen Jane Findahl Jean Brahe

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Økonomiudvalget, 30-09-2014 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 30. september 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 06-10-2014 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Jacob

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:45-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A)

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 23. september 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24.01.2008 kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Jesper Rasmussen og Lone Kiilerich Indholdsfortegnelse: 29. Bordet

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) By- og Teknikudvalget, 23-09-2014 Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 23. september 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Lokalt Beskæftigelses Råd

Referat Lokalt Beskæftigelses Råd Referat Mødedato: 16. maj 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Jobcenter Faaborg-Midtfyn kommune, Gæstekantinen, Bystævnet 21, 5792 Årslev Indkaldelse Torsten Dilling Steen Bak Henriksen Søren

Læs mere

Teknik og Miljø INDSIGELSESNOTAT

Teknik og Miljø INDSIGELSESNOTAT Teknik og Miljø 21. januar 2015 Sags-ID: 13/11755 Sagsbehandler: Sine Rauff Schultz INDSIGELSESNOTAT Forslaget til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej har været fremlagt i

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45 Medlemmer:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Den 2. januar 2006 Århus Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune 1. Resume Folketinget vedtog

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 For et område til centerformål i Farsø. Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området,

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i Rebild Kommune 125 2.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 09-02-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere