Overgadekvarteret i Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgadekvarteret i Odense"

Transkript

1 Overgadekvarteret i Odense Bygningskulturens dage Lukkede byer åblle huse Odense 101t. september 1994

2 trods Om nogle ældre bygninger j Odense bymidte Odense har i anledning af "bygningskulturens dage", den september 1994 valgt at foclisere på huse i den den østlige del af bymidlen. Delle valg har flere år sager. Her findes i et overskueligl om råde en alsidig og spændende beholdning af markante ældre byg ninger heriblandt Odense Bymuseum. Bydelen har i en peri ode stået i skyggen af centrum på den anden side afthomas B. Thriges Gade. Men nu er Odense Kommune og byfornyelsesselskabel Odense midi i arbejdet med at modernisere områdets mest markante karre, den lange trekant mellem Overgade, Nedergade og Frue Kirkeslræde. Samtidig har kommunen sammen med Overgadeforeningen Iaget hul på realistiske overvejelser om forbedring af Irafikforholdene i Overgade. De følgende sider er et uddrag af "Guide Iii fodlure am arkiteklur og byudvikling, Odense Centrum 1994" affinn GrandtNielsenvedr. det nævnte område østfor Thomas B. Thrigesgade. På side 1013 beskrives yderli gere nogle bygninger i området. En. markerer de vigtigste ejendomme. De j/este af dem vii være tilgængelige iforbindelse med bygningskulturens dag det gælder i hvert tilfældefor gårds plad serne. Ilusene er i weekenden markeret med et skilt på facaden. Odense kan sin størrelse ikke karakteriseres som nogen markant arkitekturby. Byen rummer ganske vist både ældre og yngre bygninger, gader og pjad ser, der udmærker sig på landsplan. Men bymidlen er i udpræget grad bortset fra de allerseneste år blevet "moderniseret" Iii fordel for bilismen. Til lrods herfor har Odense dog sladig en ret slor beholdning af gamle bygninger og gadeslræk, der på en håndgribelig måde demonstrerer bebyggelse og byudvikling helt lilbage fra overgangen mellem vikingelid og middelalder. Arkæologiske udgravninger øst for Rådhuset har visl, at her har el dusin bygninger afløsl hin anden som ramme omkring lilvæ relsen for byens borgere i 30 generalioner. Tæl ved bymidten lig ger dog også kvanerer, hvor de stående hu~e kun er første generation af en bebyggelse, der er fra den lidlige induslritid. 2

3 lig længere end "normalt". Del drejer sig am inslilulioner, boligcr og crhvervsejendomme, der ofte fra slanen har udmærkel sig ved en teknisk og kunslncrisk kvalitet. Siden 1918 har fredning desuden spillcl en konserverende rolle. I bymuseets område lindes siden 1940eme en særlig koncenlration af megel gam\e huse. Inslilulioner og boliger har en lille overvægl i forhold til erhvervsbyggeri. Tungesl vejer institutioneme især fra sidsle halvdel af 1800årene. Bolig og erhvervsbyggeri har derimod Iyng depunkl i fmsle halvdel af dette århundrede. Men funklioneme i enkelle komplekser er ofte blan dede og de varierede fra lid til anden. Læs mere udførlige beskrivelser i RegiSlranter udgivec af Ode/lSe kommune: AlbO/1/kvarterel 1977, Overgadekvllrteret 1981 og Ve scergadekvarterec /984. Tegningerne på p/allcherne viserforho/dene ved dell ældsce Immdforsikringsbeskrivelse /76/. Disse billeder er lagecfra "HolbergCidens Odellse, ell perspekcil' cegllillg (af Per Norboch) ag ell \'ejviserfra /76/, Odellse /988. Dcn forrcstc dcl af Overgade samt Nedergade Overgade var en del af landevejen fra bælllil bælt. 0s1 for Rådhuset kan byen sam nævnt spores lilbage Iii midi i IOOOårcne, På højde med Sonebrødre Torv og Møntergården var dcr bebyggelse henved år Den indersle del afovergadefra Priorgården (Vestergade I) til Skjolden (Overgade 21) er kende ligl bredere, Delle slykke fungerede i middelalderen sam torv visi nok i begyndelsen sam byens ho vedlorv senere supp\erel med Fiskelorvel og med Flakhaven, Ved Skjolden deler hovedgaden (opr. Aigade) sig i Over og Nederga de. Grundene i disse hovedgader var oprindeligl megel dybc og slrakle sig mod syd IiI åen eller mod nord til byens bæk, der mar kerede bygrænsen, Fra Overgade fører el enkelt slræde mod åen (Påskestræde) og andre løber mod nord: Overstræde Sortebrødre KIOSlerslræ (opr. de), Claus Bergs Gade (opr. Mellemstræde) sam I Mønleslræde. Bebyggelsen er ikke præget af så hård udnyllelse som ejendom mene i Odenses vestlige cenlrum, men af individuel loretagsomhed og vedligeholdelse. )

4 6 Omkring Overstræde ligger for nemme, grundmurede ejenùomme meù bygningsdele fra hhv og I Overgade 18, 19 og 50 (Mentergården) står liùl yngre hu se. I Nedergaùe er der gode eksempler på 1 700årenes binùings værk og i Overgade 14 ligger el vinhandlerpalæ fra * Overgade 19, Gården er dan nel ved sammenlægning af2 kebmandsgårùe. Den ældste synlige bebyggelse er fra renæssancetiden fag bindingsværk fra 1570 ca. i Påskestræde. Den samlede gård blev 1804 overtaget af det nyligt omstruktu rerede Odense Falligvæsen. H.C. Andersen gik i skole her. Forhu set nærmest ved Neùergade blev rykket tilbage i Det andet forhus bærer også trods senere butiksindretninger præg af empiretidens modemisering. Ejendommen er fredel. 2. Overgade 27. Byejendom i 3 etager. Opfen efter tegninger af Niels Jacobsen Overgade 31. Hyejendom i 3 ctager med gavlkvist. Opfen i rede legl med skifertag efter tegnin ger afniels Jacobsen * Overgade 4 \. To toetages forhuse, oprindeligt afbinùingsværk. Det estlige har gennemgå ende hojslolper på bagsiden et bygningstræk fra 1500årene. Forhusel moù vest og det dermed sammenbyggede siùehus meù svalegang er fra en modemisering af ejendommen midt i 1700årene, hvor ejeren var købmand Erik Poulsen. De Ire bvgninger erfredel. Gennemgang til Krambodell. 5. Overgade 43. Dyejendom i 4 etager, opføn i nyrenæssancestil efter tegninger afniels P. Jensen * Overgade 14. Ejendommens forhus på 19 grundmurede fag i 3 etager er opført for vinhandler Niels Jensen I de 2 bagvedliggende gårde tindes bindings værk fra samme lid (det vestlige siùehus) og fra I 760eme. 1 dag ejes bygningeme af NS Hagen & Serensens gratiske virksomhed. 7* Overgade 18. Forhus i 2 etager afbindingsværk. Tagformen kunne tyde på, al bygningen er el stærkt ombygget gavlhus fra renæssancetiden. Tagkvisten er fra 1874, byggel samtidig med at facaden blev omsat i grunùmur. I gården tindes mod vest en lil bygget sidelænge på 9 fag fra ca Overgangsfoden mellem de to etager samt skrå og lesholter er udskáret med humleranker, halvroseller og jaglscener med træer, fugle og flygtende vildt. Den estjige sidelænge Ira 1843 er 4

5 forhøjet til 2 etager Ejel/ dommen erfredel. 8. Overgade 22. Byejendom i 3 etager. Opfert i rode sten efter legninger afniels Jacobsen * Overgade 2426, Paghs gård. De to ejendomme har haft en meget omskiftelig historie. I begge forhuse indgår betydelige rester af et stenhus med hvælvede kældre fra o Der er især bevaret middelalderligt murværk i bagsiden og i gavlen til strædet på første sa!. Ved hjælp afskattelister og ad komstdokumenter fra 1500årene kan det sandsynliggeres, at billedhuggeren Claus Berg har haft den samlede ejendom tilleje i begyn delsen af 1500årene. I en lang peri ode fandtes dog to ejendomme. Den vestre ejedes af den kendte temmermester Truels Nielsen Lund midt i 1700årene. I 1 790eme blev gårdene sam let af kebmand Johannes Bang og dele af de eksisterende magasinbygninger mod strædet og Bangs Bo der blev opfert. Magasineme omkring den bageste gård er dog ferst fra Gården er opkaldt efter kebmand Pagh, der levede omkring Ejel/dommen er fredel. 10* Overgade Ejen dammen, der tidligst nævnes tilhorte i lang tid fàmilien Mule. Forhuset mod Overgade beslår af et oprindeligt 2 etages grundmuret gavlhus fra o langs med strædet og et jævnaldrende hus mod gaden. Den bage ste sidebygning mod Overstræde er fra midlen af 1700årene. Oct andet forhus, Overgade 30, er sandsynligvis også fra den tidligc renæssancetid. På bagsiden er bevaret hejstolper. Men denne bygning blev forhejet med en eta gc 1836 og forsiden blev pudset. Hele ejendommen er for nylig restaureret af arkitekt Frede Niel sen. Den er domicil for Byfomyelsesselskabet Odcnse. Ejendom mel/ er Ji'edel. 11. Overgade 32. Forhus i 2 etager afbindingsværk fra 1700 årenes første halvdel; hårdt re staljreret * Nedergade 7. Forhuset i 3 etager af bindingsværk fik sit nuværende udseende umiddelbart inden Det vestre sidehus er opfer! til vognport, materialhus og værksted 1855 og tværhuset iii brændsel og lagerrum * Kramboden, Nedergade 24. Forhus i 2 etager afbindingsværk fra renæssancetiden. Siden 1846 har det hert til ejendommen Overgade 41; i begyndelsen sam pakhuslejlighed. Del tilherende side 5

6 og _ hus blev udvidet til 12 fag til pak hus, staid og vognremise. I 28 år har huset rummet en "nostalgisk butik" Kramboden, drevet af guldsmed Knud Ilage Hansen. Ejendommen er /redel. 14. Nedergade 34. Forhus i 2 etager afbindingsværk. Den forrige ejendom var odelagt ener svenskekrigene. Den nuværende er genopfort til boligforrnål henved år I standsat at' Kram bodens indehaver. 15* Lahns Stiftelse, Nedergade 36. Forhus i 2 etager med kælder af grundmur. Opfort ener tegninger af J.H.T. Hanck 1804 som stiftelse. En klassicistisk bygning med fremhævet midterparti med port. Solden er tjæret. murene af gule håndstrogne tegl med pudse de, hvidkalkede blændinger til markering af etagedelingen. Johan Mathias Lahn, der levede , var oprindeligt en 501 dat fra Hamburg, der arvede ejen dam men og tjente sig rig sam handskemagermester stiflede et legat til fordel for hjælpelose born. Ejendommen erfredel. Albani Torvs ostside Torvet opstod efter reforrnalionen på den nedlagte SkI. Albani kirke gård som en udvidelse af bymid tens torvearealer. Allerede i middelalderen var denne pi ads i nogen grad omkranset af bebyggelse b\.a. den gamle bispegård. Bekvem ad gang til Torvet blev skat~ fet ved nedrivning af en ejendom i Overgade. På den måde opstod Torvestræde i dag udvidet til Torvegade. Det oprindeligt ret heskedne gadegennemhrud blev 1858 forbundet med Albanigade. Lidl senere hlev der via SkI. Knuds Plads skabt en bred forbindelse mellem Albani Torv, Flak haven og Klingenberg o et af landets mest markante torveområder. Men i 1955 blev handelen flyttet Iii Sortebrodre Torv og Iratikken rykkede ind i stedet. Omkring Albani Torv blev bebyggelsen efterhånden fomyet med fomemme huse opfor te grey Putbus et bypalæ vest for Jomfruklostrel. Den vestlige halvdel er lig med Handelsstandsfor eningens bygning. Den ostlige af Jostes 1935/36 af Securitas hus. I 1889 aflostes en stor værts husejendom vest for pælæet af et pompost Industripa1æ, der så igen hundrede år senere målte vige for K Ds kontorhus. 6

7 J dcn vcsllige del af Torvel blev SkI. Knuds kirke efterhånden helt frilagt. Samlidig fortrængle Rådhuset den privale randbebygelse bâde langs Torvel og Overgades førsle del. Nu er karreen bioi mar kerel med lræer. 16* SkI. Albani Kirke og Stiflelse, Albani Torv 7 og Adelgade 13. På grunden lå senesl palronalsgârden Iii Det adelige Jomfru klosler. Her indrettedes kalolsk kirkesal i blev den nye kirke opført efter legninger af arkitekl A. Schneider fra Oppeln (Opole) i Sehlesien. 1 begyndel sen var opgaven blevellilbudl den lokale arkilekl Niels P. Jen sen, der i forvejen havde opført kirker i byen. Men Schneider blev foretrukkel; han skal have legnel en lang række goliske kirker i Tyskland. 17* Odense adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6. Den grundmurede hovedtløj hørte Iii en 3 eller 4tløjel bispegård, der blev opført for Jens Andersen Beldenak af malerialer fra en nedrevel provslegård i årene Bispegårdens grund slrakle sig fra nuv. Adelgade Iii åen. Mod øst lå en eng og mod byen en voldgrav læl op af en loetages porttløj. Hovedbygningen var i en elage med høj hvælvet kælder. Gårdsidens vinduer, der kan ses ; murfladen, var forholdsvis store, mens nogle fà på nord siden blot havde karakler af sky deskår. Efter retorrnationen blev går den kongelig ejendom, og den var en overgang udsel til al blive "Odensegård" blev hovedbygningen forlængel i begge endcr; visl nok af bygmestrene Peler de Dunker og Fr. Klinge beck. Kort efter blev SkI. Hans Klosler dog udsellil at huse kongens residcns i Odcnse og bispegården afhændel til private. De middelalderlige sidefløje blev re vet ned og hovedbygningen forhøjet med en elage kort efter 1630 tor Jørgen ßrahe til Hvedholm. I 1716 lod hans sønnedaner, Karen Brahe IiI 0strupgård, gården indrelle Iii et kloster for jomfruer af dansk adel. Der blev opført to sidefløje afbindingsværk, således al ejendommen fremslod som en lille herregård i byen. Komplcksel ejes nu af Odense kommune, del er sal grundigt i stand på lag og fag. Interiøreme er usædvanlig velbevaredc. Rumopdelingen Slammer fra Jørgen Brahes tid. På væggcne sidder lag på lag af rumdekoralion i form af pancjer, tapelcr og malede farve lag. Husel bruges af museumsvæ senet som arbejdsrum og maga sin. Kloslerel er freder. 7

8 Odense Bymuseum Overgade 4652 og Møntestræde Det byhistoriske museum fìk sin nuværende lokalisering på grund af "Møntergården". I 1930'me gay Odense kommunc museet bedre plads, samtidig med at man beva rede og restaurerede den eneslå cnde ejendom ved Møntestræde. Museet er senere udvidet med andre ejendomme, der endnu står "på roden" samt ti\flyttede huse, der var truet med udslettelse andet steds. K varterets udseende er her ved blevet noget sløret. [sær er det gået ud over den ydmyge bebyggelse bag de fomemme huse. Området var efter al sandsynlighed allerede spredt bebygget fra II OOårene. Hen mod midten af 1200årene opstod det ældste tiggermunkekloster for sortebrod rene. Det forsvandt helt ved reformationen; kun gravpladsen fortsane sam fanigkirkegård. Rundt am den opstod i tidens løb en række gader med beskedne leje huse. Først efter 1800 var det udbygget til et sammenhængende kvarter. På selve klostertomten lå Odense Teater i 125 år. Derefter fulgte industri og boliger samt en overgang Fyns Forum, nu afløst af et koncert og kongrescenter. IS* Falk Glljes GårdlMontergården, Overgalle 50, For og si dehus af bindingsværk i 2 ctager, rigt udsmykket med rosetter og knægte. Opfort sam byresidens for godsejer Falk Gøje Iii!Ividkilde Rumindretning fra årene er bevaret især i sidehuset. Bygningeme bruges til udstillinger. Restaureret af Mogens Clemmensen Gården er fredel. 19* Ejler Ronnovs Gård, Montestrrede; nyttet fra Norregade 62. Halvdelen af et forhus på 2 etager, oprindeligl opført 1547 som byejendom for adelsmanden E. Rønnov tilhvidkilde og Fårevejle. Han var den gang lensmand på Næsbyhoved og i Set. Hans Kloster. På portbjælken læses bl.a. bygmesterens navn: Mads Rab. Huset er to gange re staureret og tagel i brug som mu seum. Bygnillgell erfredel. 20. Jomfru Pernille Lykkes Boder, Monteslrrede 4. Enelages bindingsværksbygning med 4 lejligheder. Opført som sliftelse for et par enker og nogle fattige. forældreløse sko\eelever for adelsfrøkenen Pemille Lykke 16 \ 7. Huset blev bygget i forlæn gelse at' karlekammeret i hendes egen gård, Overgade 50. To af lejlighedeme har vist nok oprindelig rumindrelning, mens 8

9 I de ovrige (små) er indrellet sidst i 1800årene. ßygningcn fungerede som stiftelse til Huser er freder 21 * Magasin rra NyhorR, Over Rade 48. FlylIel fra hjørnel af Stendamsgadeß1egdammen i Nyborg og optort i museumskomplekset Tværhus afbindingsværk med kælder stueetage, og to loftsetager. Den horte til en kobmandsgård, hvis ejer i 1760 erne var admiral Caspar yon Wessel, Peder Tordenskjolds broder. Cìården var frem til begyndelsen af I 800årene bojig for Nyborgs kommandanter, derefter købmandsgård. ForfalIeren Morten Korch havde SOm købmands/ærling i en periode sin daglige gang i delle magasin. ßygningen bruges nu som åbent magasin for museumssamlinger. 22. OverRade 52. Beskeden byejendom i 2 etager med forhus, side og baghus i bindingsværk fra 1797, med tilhørende planke værk og retiradebygning. Ejen dommen er med tll at indramrne museumsgaden på en autentisk måde. 23. Overgade 54. Grundmuret forhus i 2 elager. Opfort som postkonlor for Niels Martin Lau sen Han drev et storre gæstgiveri i den nu nedrevne naboejendom, 1I0tei Poslgården. 24. Østerhyes Gård, Sorlebrodre Stræde. Forhus af bindings værk i 2 etager;!lyliet tra Vestergadc 74 (nu ßrugsens ejendom). Opfort som aftægtsholig for sognepræs! i Nørre Lyndelse, Chresten Rasmussen Ornbygget for den velhavende skornager MalIhias 0hlensch/æger o. / no; fra hans tid er hevaret rumudstyr. Huset er iovrigt opkaldt efter den seneste ejer, farver c.c. 0sterbye. 25. Skomagerstrædehuset, Sortebrodre Stræde. Genbrugt facade fra et forhus af bindings værk i 2 etager, udsmykket med roselier. FlylIet fra Skomager stræde (Rådhusets østside). hvor del fungerede som sidehus Iii ejendommen Vestergade 4. Opfort for en kobmand omkrlng H.C. Andersenkvarteret Området blev genstand for en såkaldl bevarende sanering i årene efter at det havde vxret udsat for en omfattende forslum ning. Mange afhusene blev der ror næslen helt fornyede, selv om deres ydre form er genskabt. Samtidig blev II.C. Andersenmuseet udvidet på bekostning af et stykke af Lotzes Have. Den var dog allerede blevet stærkt forringet ved anlæggelsen af Thriges Gade. 9

10 26. II.C. Andersen Kongreseenter med SAS Hotel H.C. Andersen samt Casino Odense, Claus Bergs Gade 79. Koncerthuse! er tegnet af arkitekteme Peer Ilougaard Nielsen, C.J. Nergaard Pedersen, Lars Meller og Binhe Rørbæk og indviet Bygnin gen er udsmykket med kvadratiske marmorbilleder af professor Gunnar Aagaard Andersen. 27* H.C. Anderscns Hus, Hans./cnsens S!rædc Enetages hjemehus afbindingsværk. Efter lraditionen eventyrdigteren II.C. Andersens fedehus; indretlettil museum 1905 efter tegninger af Vilh. Petersen. De! lille hus, der oprindeligt bestod af 4 lejeboli ger, er opfert på en havegrund, sandsynligvis i I 790eme. Museet er udvidet efter tegninger afniels Jacobsen 1929 samt af Knud, Erik og Ebbe Lehn Petersen Hjørnehusel er fredel. Y derste del af Overgade og Nedergade Hans Mules Gade Ryttergade Pjentedamsgade sam! Frue Kirkestræde Ilovedelementet i delle område er OvergadeSankt Jergensgade, der siden vikingetiden var lig med den inderste del af landevejen mod Nyborg og senere også Kertcminde. Gaden felger i nogen grad stadig del oprindelige ter ræn. Inderst blev ornrådets sognekirke opfert på en markant hej omkr. år Ilvor de to gader medes lå middelalderens bygrænse med port. Stedel blev yderligere markeret af Pjenle Molle, nu ejendommen Overgade Den blev drevet med vand fra byens bæk via en Melledam idag etlille torv. Lidt uden for bygrænsen blev midt i 1200årene oprcnet en ka rantænestation for spedalske fynboer, Sankt Jergens Gård. Efter refonnationen blev den viderefert som nogle fæstegårde under Gråbrødre Hospilal. Bygrænsen bjev rykkc! ud ad SkI. Jergensgade i flere omgange og landbygninger ne blev efterhånden blev del! op småhuse. Del samme sketc for nogle gårde på sydsiden af gadcn; i dag synligt bag nr. 47. Grundcne 10

11 i ind imellem blev efterhånden fyldl ud og bebyggelsen bredle sig langt ud ad landevejen. Del nye forsladskvarter blev kaldl "Sankt Jargen". Fra hovedslrøget torte mindre slræder frem Iii Frue sogns præslegård og Iii "provstegården", der var Rytterkaserne. Provstegade blev anlagt I området nord tor den gamle del af SkI. Jørgens forstad blev i I 870'rne bygget en ny kaserne og efterhånden en del nye boliger og andre virksomheder. Møllebro dag Frederiksbro nævnes første gang Den hed oprindejigt Møglebro, dvs. Storebro. Herfra gik landevejen mod Svendborg, førsl od fra Nedergade og senere også via Frue Kirkestræde. Denne gade blev udbygget midt i 1500årene. Et par forhuse op mod Overgade bærer stadig lidt præg af at være fra den fornyede bebyggelse. Uden for Møllebro og port opstod også en forstad med en del ydmyge boliger. Midt i 1700årene blev her anlagt et sukkerkogeri overfor lå byens bjegeplads. Den gamle Iræbro blev anust af landels første bro afjern fra Allerups støberi Med dette ekceptionelle byggeri blev induslritiden indvarslet i byen. Knap 15 år senere blev som nævnt end nu en broforbindelse, Albanibro, etablerellige syd for bymidten og en tredie forstadsbebyggelse voksede herefter ud langs en ny landevej, Albanigade bebygget med inslitutioner som domhus, fæng sel, sygehus og frimurerloge. Samridig blev områdel mellem broeme udfyldt med boliger, et Slørre bryggeri samt andre, mindre erhvervsvirksomheder og fra I 870eme bredte boligområdel sig også mod sydvest. Den yderste de I af Overgade er i dag prægel af tre restaurerede forhuse fra senbarokken saml Vor Frue kirke. Hans Mules Gade blev tagel i brug Politigården. lians MuJesgade 13. Opfart efter tegninger af Christen l30rch Bygnin gen er mineralpudset med mark grå granit opdelt med lyse lisener og vinduesindramninger. Detlave tag er hekjædt med elernitskifer. 29. Rebslagergården, Overgade 60. Forhus i 2 etager med grund murel facade inddelt med 10 gennemgående pilastre; bagsiden er afbindingsværk. I fulge indskrift på en tavle over porten er huser opført 1764 for rebslagerrnester Ilans Leopold. Den bagved liggende del af ejendommen blev nedrevet 1942 / 11

12 Ir til fordel for Politigården, mens forhuset blev restaureret afh.h. Engqvist og K. Rønnow for fonden Fyenske Kuhurmin ders Bevaring. Delle selskab var opreltet netop med henblik på at redde denne og den følgende byg ning. Bygningen er fredel. 30. Overgade 64. Forhus af mur og bindingsværk i 2 etager med en frontespiee over 4 fag i midten. Vist oprindeligt bygget 1777 tor vognmand Knud Langhoff og renoveret for en brænde vinsbrænder Huset blev igen næsten fomyet 1965 af II.I!. Engqvist og K. Rønnow for den ovennævnte fond. Aile bagbygninger blev nedrevet. Bygningen erfredel. 31. Overgade 66. Forhus i 2 etager med en grundmuret facade med pilastre i baroksti!. Antagelig opført kort før 1760 for købmand Jllrgen Møller. Det er vist nok den holstenske arkitekt G.D. Tschierske, der har leveret tegninger til byggeriet. } Ian arbejdede for fyn ske herrcgårde og havdc nær for bindelsc med købmandsfamilien. Restaureret af H.H. Engqvist og K. Rønnow for Justitsministeriet. På højrc side af ejendommen førte et nu nedlagt stræde til Frue sogns præstegård. Bygningen er /redel. 32. Missionshuset Bethania, Ryllergade 3A. Forhus mcd rigt udsmykket gavl i rundbuestil a la Frue kirke. Indgangen fra gaden cr fremhævet med en tagfonnct afslutning. Opfort 1882 elter leg ninger af Jens Vilh. Petersen. 33. Ryllerkasernen, I'jentedamsgade 21. Kasemen er opført som afløser for et ældre kompleks, der lå i den nuværende Provstegade. Anlægget består af en hovedbygning til beboelsc og depol i 2 etager mcd høj kælder langs med 0stergade. Facaden er udformet med en midlerrisalit med et stort bueparti samt 10 risalitter i sideme. Langs Ridehusga de Jigger 2 halbygninger, oprinde ligl ridehuse, hver med 13 hoved. fag. Midi i komplekset Jigger gamle slaldbygninger m.v. Kaser nen blev anlagt Iii indkvartering af 2. dragonregiment; senerc fulgle flere udvidelser. Bygherre var Odense kommune ogarkitekt C. Lendorf solg tcs kasemen Iii fabrikanl Thomas B. Thrige Iii automobilfabrik. Få år efter solgte han vidcrc IiI A/S De forenede Automobilfabrikkcr, der blev særlig kendt for lastbiler af mærket "Triangel". Området vii blive underlagt byfomyclsc i de kommende år. 12

13 34. PjclIledamsgade 49. IIjarncejendom med forhus udfonnet som ell 2 etages villa i skønvirkestilmed sokkel af granilkvadre. Opførl af røde håndstrogne sten for elltreprellør H. Hansen efter tegninger af Niels Jacobsen Vor Frue Kirke er vist nok de mellemsle i alder af byens gamle sognekirker; den nævnes dog først o Kirken er opført i overvejende senromansk slil af munkesten på en næsten gennemløbende profileret (genanvendi?) granilsokkel. Korel og korsarmene er opført i begyndelsen af 1200årene. Koret afsluttes af en velproportioneret (restaureret) gavl udsmykket med brune og grønne riflede formslen. Denne del afbygningen har en vis lighed med Datum klosters ældsle dele. Sakristiet er agså senromansk. mens tåmet er fra senmiddelalderen (1467). Kirken blev iøvrigt gennemgribende islandsal 1741 og saml hovedreslaurerel ved arkitekteme C. Lendarf og Carl August Møller Syd for kirken ligger et be skedent toetages stenhus fra senmiddelalderen. En bygningsind skrift nævner årstallel 1528 og de involverede persaner. Huset var oprindeligt sagnets skolehus ag i nyere lid ligkapel. 37. Frlle Kirkestræde 14, tidl. Teknisk Skole. 3fløjet. 3 etages anlæg med hovedbygning mod kirkegården opfort soin klædefa brik Virksomheden brændle og blev 1879 ombygget til Teknisk Skale med rummelige og lyse klasseværelser efter tegninger af arkitekt E. Schwanenflilgel. In stitutionen flyttede 1899 til Munke Mose og delle kompleks blev senere indrettet til cykelfabrik. Det grundmurede forhus med sidehus afbindingsværk er karak terfulde bygninger fra Nabohuset. nr. 16 på hjømet af Ne dergade. er opført året efter i nogenlunde samme stil af snedker mester Jørgen llaugsted og gros serer W. Petersen. Den forslnævntes søn blev en kendl arkitekt i Odense. 38. Pro\"Stegården, Nedergade. Boligbyggeri opført efter tegnin ger af Jan FlIgI og Jes Henneberg for en række pensionskasser. Et interesant eksempel på et '"stafelløb'" med lange linier. Nav net er fra en middelalderlig provstegård. Den seneste bebyggelse var el kasemeanlæg fra omkring Infirmeriel blev slærkl ombygget1il en herskabelig grossercrvilla i Denne villa blev respekteret og genbrugt ved det seneste byggeri. I)

14 Arkitekter og bygmestrc Idette udvalg af atkitekler og bygme stre. der er eller har værel virksomme i denne del af Odense, er medlagel a/ Ie personer, der har tegne/ eller byggel de huse. der er med/agel i guiden. Listen o...er deres l1rbejder er supple rei med yderligere adresser, således at del her er nlulîgl al donne sig el mere fyldigl ind/l}'k af deres produklion. 1500årene ltab. I\.lads Tomrcrmcster: 1547 Ej ler Ronnm's gárd. tidligcrc Nørrcgade 62. nu ~lonlcstra:dc. de Dunkt'r (Uonker), Pelu, Kg!. bygmeslcr i Kolding: ? Odeme Adelige Jomfruklo:aa (Odenscgård. tilbyg ninkj. Albani Tor Klingebeck. Ft'ederik. KßI, bh~meslcr fra 1560: ] Odense Adelige Jomjruklosfcr (UJenJcgård. tilbygnîflgj. Albani rorv årene Tschierske Geofli~ Die:drik, C3_ ] 7}20dense 1782; son afhofgartncr. Arkitekt i PIon. i Købcnhavn fra 1753, i PIon og der eftcr på f)'n. hvor han arbejdede på en ræhc herregårde; h)'gmeslcr i Odense 1770: Olwgadl! 66. cjcndom for købmand lmgen Sorensen Moller. ani. opfon kort fer dcnncs dod lianck. Johan Ilenrîk T rutlschler, 177ó Cando Iheol. 180 I. ~djunkl. maler og \cgnda:rer samt stiñsbygningskonduklor for Fyn Han boede i O\'ergade 18: IlW4 Luhns Sliftelw. Nedcrgade HaugsCtd, Jorgen, Odense , far Iii H,A.W.Haugslcd. SncJkcrmesler i Odcnsc fra Bolig Nørregadc 59: 1&4749 hue Kirkr:Slræde ItS s m groj'scra ~f. I'CtC/'JI!Il? Moller, Carl Augusl, 18050dense Akademiek.., , arkilekl. legner og konduklur hos lh. Koch; konstilueret bygningsinspeklør for Fyn fasl ansal 1857: 1862 Sygehusl!l. Albanigadc Fr/it Kirke (restolm:ring). s.m. og efterfulgr ufc Lel/dur! Petersen, Rasmus; far IiI Vilh,Petersen. Tomrcr, arkilckl og brandmajor i Odcnsc: 1862 Sygthmtr. Albanigadc 23; bygmester fur CA. Moller Lendorf, Carl William Frederik I 8. Tomrersvend. akademiclev arbejdede bl. a. under F. Mcldahl; sclvsta:ndig virksomhcd som arkilekt i Odense dereficr i Københa..n: Frlle kirlce (restaurerinkj..u'1. CA. Moller FrÙnJlTt'rloge". Albanigadc Den damke Bonk. Flakhaven SuHerkugerier Ode"se. Vestcrbro cl C. Albani Bryggerierm:. Tværgade Arbejderboliger ved Fyens Glas\'ærk.!.ille Glasvej 12/8, Sankr K"IId.~ kirke (reslaurtring), s m, J. D. l/erhold SpareK.anen mkuben Fyn. Fiskclor \'ei IT. Ryuerkasernen. Pjenlcdamsgadc Sc1. Hans kirke (re. slullrering). s.m. LA. Winslfup Jernbanegades Slwle. lembancgade 20. s, m. J. D Herholdr Rådhustt. Flakhaven. Pdcrsen. lens Vii helm. Odensc : son afr.pelcrscn. far Iii K.Lehn Petersen. Tcmrersvend, dimitteret fra Teknisk Skole i Odense 08 ðrki\ekl Lendorf, arkilekt (afg. 1875), kg!. bygningsinspeklor : 1882 Missionshusft Berhania. R)1tcrgadc 3A Forhuse i cjcndonlmcn Fredcriksgade Forhus i ejendommen Gravcne 6Danseslræde Odense Tugthus (fitnyrnink). Klosterbakken I). \ 886 Ant.\largr<'the Petersens Stiftelse. Smedeslræde Ejendornmen Veslergade EpidemisygchuSt'I. Bjergegade Odenu Kurh<,Jral.~kole. lernbanegade Villa vcod S)gehusci. Albanigadc 23, [ojclbyrllillgcii. 0me Slationsvej tC. Anderscns Hus (rcs13un:ring). 14

15 l Ilans J~nsen Sltæde ] I.\)"lijjmke /Ja "i:~ðrd (Udl'ÙldH!). Vestre Stationsvej 5. 19]6 RYlm~poslt:n. lidl. B,mepostkonlor. OSlre Stationsvcj 27 A. Jensen, Niels P.; far IiI Thor\"ald Nygaard Arkilål i Odcnsc: Va/~meniKhed!î *irke1'/. Dronningcnsgade I. 18SH Set, Jacobs Kirkt.'. Den apostols~c Kirke. lhorsgadc 40: J.m. inrenior KfUJ(J BorrinK. Koocnhavn Ejendommcn Dronningensgade 8A Iii sig sdv Forhuscl Thorsgade Villacn Allcgadc 32, ] 889 Ejendommcn Skjoldcn. Ovcrgadc 2] Ejcndommcn Vcstergade Ejendommen::y Ve. slcrgade Ejendommen Jembanegadc 8. ) 89 J 92 ArbL'jdemcs Akriebagcri. Ves/erbro Ejcndommcn Dronningcnsgade Ejcndommen Hans Tauscns Gade 20_ 1895 Ejendommen VindegaJc ]896 Ejendommen Veslerbro 96. ]896 Ejen dommen Vindcgade Ejcndommen Vindcgade 42. ] 898 Ejendommene Hans Tausens Gadc 9. ] ] og 13] FjenJommen Pamheonsgade Me/a dis/lrirken/emmaus lrirken. Alexandragade Ejendommen HunJerup"ej Sah'uIOri!ården. ':\:ørregadc (,4.0stre Stat i onsvej 24. ] 902 Ejendommen Vesterbro Ejendommen Kongensgaèe Ejendommen Overgade n_ 1914 Ejcndom men Store Gråbrødre SlræJe ] Ejen dommen Munkemollestræde 7. Jacobsen, Nicb Odense MurersvenJ. arkitekt (arg. 1890). arhejdedc på Herno/d!s. t\.feldahls og Nyrops tegnesluer. hos V. Koch samttilsynsforendc for J. Vilh. Pe tersen. Orev selvstændig virksomhcd i Odense fra 1894 og samtidig lærer \'cd Odense Tekniske Sko]e ti derefter med]em af hyrãdel: Ejendommcn Asylgade Gråhrødre Hospitals præstebolig. Slot.sgade ] Ejendom for murermester R. Henriksen. Overgadc Telefimcentral. Jembanegade (irand Hotel. Jembanegade DronninKens As)'1 (villa for sagforer Schultz). Kronprinsensgadc.l Ejendom for skrædjemlesler N. Sorensen. OvergaJe Ejendommcn ()stre Stalions\ej FynJ KU1l.\fnlll.H'fJm (uj\'ùit'j.çt'). Jernbanegade 13. tins Odf!lIJe T~lrni!}lrt' Slro It!. Hunderup\'ej IS Missionsholellet Ansgar. Vindegade Fye".'î Gluwærlr (hylfe 3 ug bolij!t'r). Lilk Glasn:j Ejendommene Nnrregade 49 og 68_ 1899 t.jel/dom for 5nedkcrmeslcr A E. Jørgensen og skomagermcsler N. Nielsen. Overgade 3] Ejendommen Vcstergadc (,2. 19{)0 Marie Jørgensens Skole. Skt. Hans PI ads I. ] 900 AmRar Kirke. Sonder Boulevard I. ] 900 J/andel.~banke". Vestergade 1214 (kun Ooj mod Klingenberg be\'arel) Ejendommen Pantheonsgade ] Ejendommenc Veslergade 7 og Ejendom for Fyen ske Købstæders Brandforsikring. KJaregade SanJa /fans Præj(egðrd (rf'jtaurering). Norregarle 42,1909 FyenJ Forsam Iingshus. Kongensgade 646S. ] 909 Ejendom for Hojskolcforeningen for Odensc og Omegn. Slots\'a:nget I Ilcnricnc Horlocks Skole. Slotsvænget Villaen SJots\'ængel ] 1 Ejendommen Jembanegade ] I Ejendommen Vestergade Odense VinJcompagni. Klosler\'ej 51].1912 Ejendommen Pantheonsgade ] 2 F:.jendom for entreprener H. Hansen. Pjenledamsgade 49. ] 913 Ejendom for inge niorg. Mengel. Filosofgangen 23.19]3 Ejendommen SlotsgaJe Odenst! Tealer. Jembanegade 21. ] Ejendom men Slotsgade Magasin. VeslcrgaJe ]4 Ejendommen Ályk. kegade 2. 19] 5 Fyens G/asværk (hylfe./). Lilfe Glas\'ej Odeme fjispegárd. Klaregade ] Odense Vinlrrmlpai!ni. Klosler\ej 513. ]918 Domhuset (omhyknink). Albanigade 28.19]8 As)'lgade J (hiografi 1920 Ejendommen Ny VcslergaJe I Odense Tekniske Skole (li/hykning). Hunderup\'ej IS. ] 922 Konlorb)'gning ved F.lvzrk. Klosterbakkcn Ejendom men Mageløs 7 og He. Andersen.~ Nus (ti/fj. Hans Jenscns 5!ræde Schneider, A. Arkitekt i Opole i Schlcsien: ] Sankr Alhani Kirke. Albani Tor\' 7. 15

16 Jacobscp, Uol!::cr Alfred. Odellse 187ó Tomrcrs\"el1d. 3rkitek\ (3fg. \(05); rncdarbcjdcr hos Hans J. Holm. K"bcnh<lv/ls Kommuncs kirkcgårdsarkilekl fra 1910: 1929 KI<lrc:gade FjcnJollllllen 27.1<)29 Ejcndommen Filosofgangen I.Klarcgadc Den drmske Bunk (ombygnùlxj. Flilkhavcn I FJelldommell Fi/oj'ojgungell J, 1932 Ejendommcn Veslergade 19.a Sankt..111 frf. Filosofgangen SY~f!ku.ui:" 79, Odeme. Sankt Anne Plads 2. Clemmcnstn.l\tol!.t:ns Becker Billcdhuggcr. maler. 3rkilekl. kg!. bygnings inspålor 1938: 1939,\funlergcirdt'll (re.huli O\'crgadc SO. raìllkj Barch, Chrhcen ; son afmanin Borch. ~iurers\"cnd. arkitckt (3fg ). ar. bcjdedc i begyndelsen sammcn mcd fadcrcn: I'olifij:árden. Hans Mulcsgadc 13. Engq\'i!'lOI.lIans HC'nrik Arkilckl (arg ).Ia:rcr \ed akademiel. fotfaller: 1<)60.62 ()l'erkuj(' 60 {I~ 66 (rnltjurerinkj.wm( 196j (}w:,rguj(' 6.1 (du). sm, KurJfefl Rtlmww Runnow, Karsten, Arkitekl. kg!. byg. ningsinspeklør,þf Engql"/.It Lt'hn Pdt'rsen, Ebbe. OJensc~ son af Koud og brot Iii Erik L.Pelcrscn: R~.\lu/l' renng uf II. C A1IderJen.hurreret He. AnderJl'm Jlu,ç (lilhyki/îllg). Hans Jcnsens Stra:dc; 3941,1, m Enk. LeJlIl Petersen. Hennebt'rg, Jes og Fugl, Jan. Odcnsc: 1986.&1 Ejendom. Magclus 7 for Kurt Thor sens TOlaknlcrprisc;, Prol'jlel!.árd~n. :Jedergadc. 1(( 059 ~[ú " ~ ~ ~ ~~.2 \f=.d~.p r *] 1 J1 /l " CtJ, [ d ~ ~r"lo BYFORNYELSESSELSK,.\BET OllLNSE IlYFORESINGI':< FOR QIlENSE. 8YPLANFORVALTNINGEN. ODENSE 81'S MüSEER I'ARK 00 VEJFORVALTl'l"GE>l. OVERGAllEHlRFl'\>lG\'N 16 SKO\'. Oei NATLRSTYRELSEN 1tQP""'~""""""'"

TIPS TIL BEVÆGELSESHÆMMEDE

TIPS TIL BEVÆGELSESHÆMMEDE TIS TIL BEVÆGELSESHÆMMEDE Lahnsgade V Thriges lads j andsgade ade RUGÅRDSVEJ Thorsgade ERBRO Falen dværksvej ens ård Jarlsberggade VESTRE STATIONSVEJ Gerth ANSGARGADE Finlandgade Dronningensgade Odinsgade

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem.

Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem. Byvandring Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem. 1. Brandts Klædefabrik I hjertet af Odense - i Vestergade 73 - var der en lang tradition for fremstilling

Læs mere

I Oluf Bagers fodspor Gåtur rundt til Skt. Hans Kirke, Nørregade, (Overgade) og Gråbrødre Kirke (Skt. Knuds Kirke) Turen starter ved Skt. Hans Kirke.

I Oluf Bagers fodspor Gåtur rundt til Skt. Hans Kirke, Nørregade, (Overgade) og Gråbrødre Kirke (Skt. Knuds Kirke) Turen starter ved Skt. Hans Kirke. I Oluf Bagers fodspor Gåtur rundt til Skt. Hans Kirke, Nørregade, (Overgade) og Gråbrødre Kirke (Skt. Knuds Kirke) Turen starter ved Skt. Hans Kirke. 1. Find Oluf Bagers epitafium (mindetavle) og hans

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området ODENSE Helhedsplan for Klingenberg-området Klingenberg-områdets historie Skt. Albani Kirke Skt. Albani Kirke, hvor Knud den Hellige blev dræbt i 1086, lå øst for den nuværende domkirke. Kong Knud havde

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-3 Stationsbyen Jyderup Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874 temmelig langt fra kirkebyen af samme

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

KBM 2366 Vestergade 29-31

KBM 2366 Vestergade 29-31 KBM 2366 Vestergade 29-31 Udgravningsrapport Lene Høst-Madsen 26-09-2013 Arkæologisk undersøgelse af område ved Sankt Clemens Kirkegård, fund af middelalder kirkegårdsafgrænsning, skeletter, affaldsgruber

Læs mere

PROGRAM KULTURDAG ODENSE LØRDAG DEN 9. SEPTEMBER KL. 10-15

PROGRAM KULTURDAG ODENSE LØRDAG DEN 9. SEPTEMBER KL. 10-15 PROGRAM ø KULTURDAG ODENSE LØRDAG DEN 9. SEPTEMBER KL. 10-15 Indholdsfortegnelse BØRNEKULTURDAG d. 9. sept. SIDE Billedskolerne i Odense... 4 Brandts Klædefabrik... 5 Børnekulturhuset Fyrtøjet... 6 Børneteatret

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

I H.C. Andersens Fodspor

I H.C. Andersens Fodspor GB I H.C. Andersens Fodspor I H. C. ANDERSENS FODSPOR H.C. Andersens fødeby Odense har ændret sig meget, siden H.C. Andersen var barn. Men der er bevaret bygninger og områder i byen, der stadig ser ud,

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 53 1 Sammenfatning nr. er et bebygget

Læs mere

ODENSE CITY S KUPONHÆFTE

ODENSE CITY S KUPONHÆFTE ODENSE CITY S KUPONHÆFTE Mine notater: 85.kr. 2 retters menu Kalkunsteaks med råstegte kartofler, salat og whiskysauce Ta` selv ISBAR hvarbehar... I CI TY B O WL I NG tilbud kun for konfirmander Rugårdsvej

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Rådhuspladsens historie

Rådhuspladsens historie Rådhuspladsens historie I middelalderen løb bymuren med Vesterport omtrent der, hvor vi finder Vester Voldgade i dag. Det er bymurens placering i forhold til byen, der er afgørende for, den plads der senere

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Ågade. 1998/2000/2005 74

Ågade. 1998/2000/2005 74 1998/2000/2005 74 f. H. Jepsen(?). NEDREVET. 1946/47 Knud Sørensen/tofam.hus/ f. Hans W. Winther. 1956 Niels H. Nielsen/tilbygn. af overdækket terrasse/ f. fabrikant Hans W. Winther. [T] 10 - # hm. (Åhavevej)

Læs mere

Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk

Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Dato: 22. juni 2016 qweqwe Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Industrimuseet Frederiks Værk har foretaget en kort gennemgang af rammebestemmelserne for center og boligområder

Læs mere

BLANDT FISKERDRENGE OG TJENESTEPIGER - KERTEMINDE I 1800- OG 1900-TALLET

BLANDT FISKERDRENGE OG TJENESTEPIGER - KERTEMINDE I 1800- OG 1900-TALLET BLANDT FISKERDRENGE OG TJENESTEPIGER - KERTEMINDE I 1800- OG 1900-TALLET Borgmestergården Huset blev bygget i 1601, på den tid Midt i Nyborg ligger en gård. Med man kalder renæssancen. Det er ikke skæve

Læs mere

Vejnavn Nummer Ejer Ejendomsværdi Grundværdi Kommune

Vejnavn Nummer Ejer Ejendomsværdi Grundværdi Kommune Rasmussens ejendomme Vejnavn Nummer Ejer Ejendomsværdi Grundværdi Kommune Fengersvej 40 Rasmussen 1.150.000 223.700 Odense Kongensgade 38 Rasmussen 17.100.000 2.803.500 Odense Kongensgade 54 Rasmussen

Læs mere

Bybusser i Odense Indholdsfortegnelse

Bybusser i Odense Indholdsfortegnelse Bybusser i Odense Indholdsfortegnelse Odense Citykort 10 11 21 22 122 Citybus s. 5 Skt. Klemens / Kirkendrup s. 9 Højby - Slukefter / Ubberud s. 15 28 29 Villestofte / Tarup - Hjallese s. 27 31 32 Bolbro

Læs mere

I Jomfruspringets fodspor

I Jomfruspringets fodspor I Jomfruspringets fodspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor myten om Jomfruspringet udspiller sig, og vi ser også nærmere på den tid, som myten fortæller om, nemlig renæssancens Odense. Turen

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Sandvig Batteri ca. 1810 Bornholms Museum FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Den gamle rådstue i Sandvig Tæt op af en af de mange bornholmske skanser, helt

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Horsens museum har nu gravet i Ole Worms Gade i Horsens i snart et år, og udgravningen fortsætter et stykke ind i det nye

Læs mere

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen SØGADE 1-17 De oprindelige ejendomme er alle nedrevet og hele området overtaget af Jyske Bank. Området er nu dels genbebygget, med numre til Vestergade, dels og væsentligst udlagt til parkeringspladser

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Den blå kløversti 5,5 km Kort beskrivelse af den blå kløversti Fra Brøndbyøster Torv, går man ad Brøndbyøster Boulevard forbi politiskolen, ned til Park Alle

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL 2016 HANS LUND, Arkitekt maa Tingvej 12, 6630 Rødding 74841564 20221073 arkilund@gmail.com, www.arkitekt-hanslund.dk 01 ODDER KIRKE Hads Herred Odder Provsti

Læs mere

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Kolding Miniby I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tlf.: 75 54 08 21 6 5 7 4 2 3 1 1: Sct. Jørgens Hospital 2: Crome & Goldschmidt 3: Sct. Nicolaj Kirke

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Sankt Peders Stræde 8

Sankt Peders Stræde 8 Sankt Peders Stræde 8 (RK-Rosk.udv-1) Indkørslen fra Sankt Peders Stræde 8, 2012, Roskilde Kloster Roskilde Kloster Roskilde Klosters hovedbygning er oprindeligt bygget omkring 1550-1565 som en herregård,

Læs mere

Kirker i Horsens og omegn

Kirker i Horsens og omegn Kirker i Horsens og omegn Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke fra ca. 1225 er byens ældste. Den var oprindeligt et kongeligt ejet kapel, kaldet Skt. Jacobs kapel. Dette kapel blev besøgt af mange rejsende,

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 GRENAA GAMLE STAD Kannikegade B2 Kannikegade ca. år 1910, nærmest ses bindingsværkshuset nr. 12 snedker Sofus Carlsens, nr. 14 er maler Oluf Carlsens, begge huse er i dag revet ned i forbindelse med reguleringen

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 26 1 Sammenfatning Landsbyen

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

Fra tingsted til rådhus

Fra tingsted til rådhus Fra tingsted til rådhus Mange af os har sikkert en lidt romantisk forestilling om, hvorledes vore forfædre, i hvert fald de af dem der var udpeget som byernes eller sognenes forhandlere, holdt rådslagninger

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Roskilde Domkirke. Gråbrødre kloster. Tekst: Lotte Fang-Borup - foto: Søren Birkelund Hansen

Roskilde Domkirke. Gråbrødre kloster. Tekst: Lotte Fang-Borup - foto: Søren Birkelund Hansen Roskilde Domkirke Gråbrødre kloster Udgivet af Roskilde-Egnens Turistforening - www.roskildeturist.dk Tekst: Lotte Fang-Borup - foto: Søren Birkelund Hansen En gåtur rundt til Roskildes nedlagte klostre.

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Klareboderne 10. Forening for Boghaandværks domicil. [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd

Klareboderne 10. Forening for Boghaandværks domicil. [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd Forening for Boghaandværks domicil [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd 1965 89 J ^ 1 n På side 133 i dette hæfte er gengivet et billede af et kik ned gennem gaden Klareboderne, og der er i billedteksten gjort opmærksom

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

Søndergade og Sønder Mølle

Søndergade og Sønder Mølle Søndergade Her ses igen købmandsgården og lige efter denne ses Kannikegades udløb i Søndergade. Overfor købmandsgården ses Hotel Dagmar som det så ud omkring år 1908 før ombygningen. Bygningen der var

Læs mere

Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n

Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n Lokalhistorisk forening for Nykøbing Sjælland og omegn Det er foreningens formål, at udbrede kendskabet til Nykøbing og egnens historie, at arbejde for

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Møgelkærhus. En stenkiste fra slutningen af 1700-tallet

Møgelkærhus. En stenkiste fra slutningen af 1700-tallet Møgelkærhus En stenkiste fra slutningen af 1700-tallet Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Holstebro Kommune Indledning Arkæologisk undersøgelse af en vejkiste forud

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 52 1 Sammenfatning er en hovedgade, men

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt oplev Koldinghus Mødet mellem nyt og gammelt Kæmpetårnet Kirkesalen Riddersalen Bibliotekssalen Christian 3.s Kapel Ruinsalen Facade med moderne træbeklædning Det nye trappetårn INDGANG Kæmpetårnet De

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 339-4 Landsbyen Hjembæk Beskrivelse Byen har kun 6-7 gårde liggende i byen (26 gårde i 1682), men mange gode eksempler på gadehuse langs gaden i en karakteristisk bebyggelse omkring

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

Bil, Fly og andre Transportmidler. Industrioperatøruddannelsen

Bil, Fly og andre Transportmidler. Industrioperatøruddannelsen Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt Jørgensen Merete Koch Sandemandsvej 21

Læs mere

citybus / havnebus Gyldig pr. 7. august 2016

citybus / havnebus Gyldig pr. 7. august 2016 0 citybus / havnebus Gyldig pr.. august 20 Husk, at både city-oghavnebusserne er gratis 0 Stoppesteder 0C - Citybus 0H - Havnebus Slottet / Nørregade Jernbanegade / Slotsgade Vintapperstræde / Slotsgade

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen.

Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen. Fra det grønne område ovenfor havnen (tv). Den centrale plads midt i byen (th). Den

Læs mere