Overgadekvarteret i Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgadekvarteret i Odense"

Transkript

1 Overgadekvarteret i Odense Bygningskulturens dage Lukkede byer åblle huse Odense 101t. september 1994

2 trods Om nogle ældre bygninger j Odense bymidte Odense har i anledning af "bygningskulturens dage", den september 1994 valgt at foclisere på huse i den den østlige del af bymidlen. Delle valg har flere år sager. Her findes i et overskueligl om råde en alsidig og spændende beholdning af markante ældre byg ninger heriblandt Odense Bymuseum. Bydelen har i en peri ode stået i skyggen af centrum på den anden side afthomas B. Thriges Gade. Men nu er Odense Kommune og byfornyelsesselskabel Odense midi i arbejdet med at modernisere områdets mest markante karre, den lange trekant mellem Overgade, Nedergade og Frue Kirkeslræde. Samtidig har kommunen sammen med Overgadeforeningen Iaget hul på realistiske overvejelser om forbedring af Irafikforholdene i Overgade. De følgende sider er et uddrag af "Guide Iii fodlure am arkiteklur og byudvikling, Odense Centrum 1994" affinn GrandtNielsenvedr. det nævnte område østfor Thomas B. Thrigesgade. På side 1013 beskrives yderli gere nogle bygninger i området. En. markerer de vigtigste ejendomme. De j/este af dem vii være tilgængelige iforbindelse med bygningskulturens dag det gælder i hvert tilfældefor gårds plad serne. Ilusene er i weekenden markeret med et skilt på facaden. Odense kan sin størrelse ikke karakteriseres som nogen markant arkitekturby. Byen rummer ganske vist både ældre og yngre bygninger, gader og pjad ser, der udmærker sig på landsplan. Men bymidlen er i udpræget grad bortset fra de allerseneste år blevet "moderniseret" Iii fordel for bilismen. Til lrods herfor har Odense dog sladig en ret slor beholdning af gamle bygninger og gadeslræk, der på en håndgribelig måde demonstrerer bebyggelse og byudvikling helt lilbage fra overgangen mellem vikingelid og middelalder. Arkæologiske udgravninger øst for Rådhuset har visl, at her har el dusin bygninger afløsl hin anden som ramme omkring lilvæ relsen for byens borgere i 30 generalioner. Tæl ved bymidten lig ger dog også kvanerer, hvor de stående hu~e kun er første generation af en bebyggelse, der er fra den lidlige induslritid. 2

3 lig længere end "normalt". Del drejer sig am inslilulioner, boligcr og crhvervsejendomme, der ofte fra slanen har udmærkel sig ved en teknisk og kunslncrisk kvalitet. Siden 1918 har fredning desuden spillcl en konserverende rolle. I bymuseets område lindes siden 1940eme en særlig koncenlration af megel gam\e huse. Inslilulioner og boliger har en lille overvægl i forhold til erhvervsbyggeri. Tungesl vejer institutioneme især fra sidsle halvdel af 1800årene. Bolig og erhvervsbyggeri har derimod Iyng depunkl i fmsle halvdel af dette århundrede. Men funklioneme i enkelle komplekser er ofte blan dede og de varierede fra lid til anden. Læs mere udførlige beskrivelser i RegiSlranter udgivec af Ode/lSe kommune: AlbO/1/kvarterel 1977, Overgadekvllrteret 1981 og Ve scergadekvarterec /984. Tegningerne på p/allcherne viserforho/dene ved dell ældsce Immdforsikringsbeskrivelse /76/. Disse billeder er lagecfra "HolbergCidens Odellse, ell perspekcil' cegllillg (af Per Norboch) ag ell \'ejviserfra /76/, Odellse /988. Dcn forrcstc dcl af Overgade samt Nedergade Overgade var en del af landevejen fra bælllil bælt. 0s1 for Rådhuset kan byen sam nævnt spores lilbage Iii midi i IOOOårcne, På højde med Sonebrødre Torv og Møntergården var dcr bebyggelse henved år Den indersle del afovergadefra Priorgården (Vestergade I) til Skjolden (Overgade 21) er kende ligl bredere, Delle slykke fungerede i middelalderen sam torv visi nok i begyndelsen sam byens ho vedlorv senere supp\erel med Fiskelorvel og med Flakhaven, Ved Skjolden deler hovedgaden (opr. Aigade) sig i Over og Nederga de. Grundene i disse hovedgader var oprindeligl megel dybc og slrakle sig mod syd IiI åen eller mod nord til byens bæk, der mar kerede bygrænsen, Fra Overgade fører el enkelt slræde mod åen (Påskestræde) og andre løber mod nord: Overstræde Sortebrødre KIOSlerslræ (opr. de), Claus Bergs Gade (opr. Mellemstræde) sam I Mønleslræde. Bebyggelsen er ikke præget af så hård udnyllelse som ejendom mene i Odenses vestlige cenlrum, men af individuel loretagsomhed og vedligeholdelse. )

4 6 Omkring Overstræde ligger for nemme, grundmurede ejenùomme meù bygningsdele fra hhv og I Overgade 18, 19 og 50 (Mentergården) står liùl yngre hu se. I Nedergaùe er der gode eksempler på 1 700årenes binùings værk og i Overgade 14 ligger el vinhandlerpalæ fra * Overgade 19, Gården er dan nel ved sammenlægning af2 kebmandsgårùe. Den ældste synlige bebyggelse er fra renæssancetiden fag bindingsværk fra 1570 ca. i Påskestræde. Den samlede gård blev 1804 overtaget af det nyligt omstruktu rerede Odense Falligvæsen. H.C. Andersen gik i skole her. Forhu set nærmest ved Neùergade blev rykket tilbage i Det andet forhus bærer også trods senere butiksindretninger præg af empiretidens modemisering. Ejendommen er fredel. 2. Overgade 27. Byejendom i 3 etager. Opfen efter tegninger af Niels Jacobsen Overgade 31. Hyejendom i 3 ctager med gavlkvist. Opfen i rede legl med skifertag efter tegnin ger afniels Jacobsen * Overgade 4 \. To toetages forhuse, oprindeligt afbinùingsværk. Det estlige har gennemgå ende hojslolper på bagsiden et bygningstræk fra 1500årene. Forhusel moù vest og det dermed sammenbyggede siùehus meù svalegang er fra en modemisering af ejendommen midt i 1700årene, hvor ejeren var købmand Erik Poulsen. De Ire bvgninger erfredel. Gennemgang til Krambodell. 5. Overgade 43. Dyejendom i 4 etager, opføn i nyrenæssancestil efter tegninger afniels P. Jensen * Overgade 14. Ejendommens forhus på 19 grundmurede fag i 3 etager er opført for vinhandler Niels Jensen I de 2 bagvedliggende gårde tindes bindings værk fra samme lid (det vestlige siùehus) og fra I 760eme. 1 dag ejes bygningeme af NS Hagen & Serensens gratiske virksomhed. 7* Overgade 18. Forhus i 2 etager afbindingsværk. Tagformen kunne tyde på, al bygningen er el stærkt ombygget gavlhus fra renæssancetiden. Tagkvisten er fra 1874, byggel samtidig med at facaden blev omsat i grunùmur. I gården tindes mod vest en lil bygget sidelænge på 9 fag fra ca Overgangsfoden mellem de to etager samt skrå og lesholter er udskáret med humleranker, halvroseller og jaglscener med træer, fugle og flygtende vildt. Den estjige sidelænge Ira 1843 er 4

5 forhøjet til 2 etager Ejel/ dommen erfredel. 8. Overgade 22. Byejendom i 3 etager. Opfert i rode sten efter legninger afniels Jacobsen * Overgade 2426, Paghs gård. De to ejendomme har haft en meget omskiftelig historie. I begge forhuse indgår betydelige rester af et stenhus med hvælvede kældre fra o Der er især bevaret middelalderligt murværk i bagsiden og i gavlen til strædet på første sa!. Ved hjælp afskattelister og ad komstdokumenter fra 1500årene kan det sandsynliggeres, at billedhuggeren Claus Berg har haft den samlede ejendom tilleje i begyn delsen af 1500årene. I en lang peri ode fandtes dog to ejendomme. Den vestre ejedes af den kendte temmermester Truels Nielsen Lund midt i 1700årene. I 1 790eme blev gårdene sam let af kebmand Johannes Bang og dele af de eksisterende magasinbygninger mod strædet og Bangs Bo der blev opfert. Magasineme omkring den bageste gård er dog ferst fra Gården er opkaldt efter kebmand Pagh, der levede omkring Ejel/dommen er fredel. 10* Overgade Ejen dammen, der tidligst nævnes tilhorte i lang tid fàmilien Mule. Forhuset mod Overgade beslår af et oprindeligt 2 etages grundmuret gavlhus fra o langs med strædet og et jævnaldrende hus mod gaden. Den bage ste sidebygning mod Overstræde er fra midlen af 1700årene. Oct andet forhus, Overgade 30, er sandsynligvis også fra den tidligc renæssancetid. På bagsiden er bevaret hejstolper. Men denne bygning blev forhejet med en eta gc 1836 og forsiden blev pudset. Hele ejendommen er for nylig restaureret af arkitekt Frede Niel sen. Den er domicil for Byfomyelsesselskabet Odcnse. Ejendom mel/ er Ji'edel. 11. Overgade 32. Forhus i 2 etager afbindingsværk fra 1700 årenes første halvdel; hårdt re staljreret * Nedergade 7. Forhuset i 3 etager af bindingsværk fik sit nuværende udseende umiddelbart inden Det vestre sidehus er opfer! til vognport, materialhus og værksted 1855 og tværhuset iii brændsel og lagerrum * Kramboden, Nedergade 24. Forhus i 2 etager afbindingsværk fra renæssancetiden. Siden 1846 har det hert til ejendommen Overgade 41; i begyndelsen sam pakhuslejlighed. Del tilherende side 5

6 og _ hus blev udvidet til 12 fag til pak hus, staid og vognremise. I 28 år har huset rummet en "nostalgisk butik" Kramboden, drevet af guldsmed Knud Ilage Hansen. Ejendommen er /redel. 14. Nedergade 34. Forhus i 2 etager afbindingsværk. Den forrige ejendom var odelagt ener svenskekrigene. Den nuværende er genopfort til boligforrnål henved år I standsat at' Kram bodens indehaver. 15* Lahns Stiftelse, Nedergade 36. Forhus i 2 etager med kælder af grundmur. Opfort ener tegninger af J.H.T. Hanck 1804 som stiftelse. En klassicistisk bygning med fremhævet midterparti med port. Solden er tjæret. murene af gule håndstrogne tegl med pudse de, hvidkalkede blændinger til markering af etagedelingen. Johan Mathias Lahn, der levede , var oprindeligt en 501 dat fra Hamburg, der arvede ejen dam men og tjente sig rig sam handskemagermester stiflede et legat til fordel for hjælpelose born. Ejendommen erfredel. Albani Torvs ostside Torvet opstod efter reforrnalionen på den nedlagte SkI. Albani kirke gård som en udvidelse af bymid tens torvearealer. Allerede i middelalderen var denne pi ads i nogen grad omkranset af bebyggelse b\.a. den gamle bispegård. Bekvem ad gang til Torvet blev skat~ fet ved nedrivning af en ejendom i Overgade. På den måde opstod Torvestræde i dag udvidet til Torvegade. Det oprindeligt ret heskedne gadegennemhrud blev 1858 forbundet med Albanigade. Lidl senere hlev der via SkI. Knuds Plads skabt en bred forbindelse mellem Albani Torv, Flak haven og Klingenberg o et af landets mest markante torveområder. Men i 1955 blev handelen flyttet Iii Sortebrodre Torv og Iratikken rykkede ind i stedet. Omkring Albani Torv blev bebyggelsen efterhånden fomyet med fomemme huse opfor te grey Putbus et bypalæ vest for Jomfruklostrel. Den vestlige halvdel er lig med Handelsstandsfor eningens bygning. Den ostlige af Jostes 1935/36 af Securitas hus. I 1889 aflostes en stor værts husejendom vest for pælæet af et pompost Industripa1æ, der så igen hundrede år senere målte vige for K Ds kontorhus. 6

7 J dcn vcsllige del af Torvel blev SkI. Knuds kirke efterhånden helt frilagt. Samlidig fortrængle Rådhuset den privale randbebygelse bâde langs Torvel og Overgades førsle del. Nu er karreen bioi mar kerel med lræer. 16* SkI. Albani Kirke og Stiflelse, Albani Torv 7 og Adelgade 13. På grunden lå senesl palronalsgârden Iii Det adelige Jomfru klosler. Her indrettedes kalolsk kirkesal i blev den nye kirke opført efter legninger af arkitekl A. Schneider fra Oppeln (Opole) i Sehlesien. 1 begyndel sen var opgaven blevellilbudl den lokale arkilekl Niels P. Jen sen, der i forvejen havde opført kirker i byen. Men Schneider blev foretrukkel; han skal have legnel en lang række goliske kirker i Tyskland. 17* Odense adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6. Den grundmurede hovedtløj hørte Iii en 3 eller 4tløjel bispegård, der blev opført for Jens Andersen Beldenak af malerialer fra en nedrevel provslegård i årene Bispegårdens grund slrakle sig fra nuv. Adelgade Iii åen. Mod øst lå en eng og mod byen en voldgrav læl op af en loetages porttløj. Hovedbygningen var i en elage med høj hvælvet kælder. Gårdsidens vinduer, der kan ses ; murfladen, var forholdsvis store, mens nogle fà på nord siden blot havde karakler af sky deskår. Efter retorrnationen blev går den kongelig ejendom, og den var en overgang udsel til al blive "Odensegård" blev hovedbygningen forlængel i begge endcr; visl nok af bygmestrene Peler de Dunker og Fr. Klinge beck. Kort efter blev SkI. Hans Klosler dog udsellil at huse kongens residcns i Odcnse og bispegården afhændel til private. De middelalderlige sidefløje blev re vet ned og hovedbygningen forhøjet med en elage kort efter 1630 tor Jørgen ßrahe til Hvedholm. I 1716 lod hans sønnedaner, Karen Brahe IiI 0strupgård, gården indrelle Iii et kloster for jomfruer af dansk adel. Der blev opført to sidefløje afbindingsværk, således al ejendommen fremslod som en lille herregård i byen. Komplcksel ejes nu af Odense kommune, del er sal grundigt i stand på lag og fag. Interiøreme er usædvanlig velbevaredc. Rumopdelingen Slammer fra Jørgen Brahes tid. På væggcne sidder lag på lag af rumdekoralion i form af pancjer, tapelcr og malede farve lag. Husel bruges af museumsvæ senet som arbejdsrum og maga sin. Kloslerel er freder. 7

8 Odense Bymuseum Overgade 4652 og Møntestræde Det byhistoriske museum fìk sin nuværende lokalisering på grund af "Møntergården". I 1930'me gay Odense kommunc museet bedre plads, samtidig med at man beva rede og restaurerede den eneslå cnde ejendom ved Møntestræde. Museet er senere udvidet med andre ejendomme, der endnu står "på roden" samt ti\flyttede huse, der var truet med udslettelse andet steds. K varterets udseende er her ved blevet noget sløret. [sær er det gået ud over den ydmyge bebyggelse bag de fomemme huse. Området var efter al sandsynlighed allerede spredt bebygget fra II OOårene. Hen mod midten af 1200årene opstod det ældste tiggermunkekloster for sortebrod rene. Det forsvandt helt ved reformationen; kun gravpladsen fortsane sam fanigkirkegård. Rundt am den opstod i tidens løb en række gader med beskedne leje huse. Først efter 1800 var det udbygget til et sammenhængende kvarter. På selve klostertomten lå Odense Teater i 125 år. Derefter fulgte industri og boliger samt en overgang Fyns Forum, nu afløst af et koncert og kongrescenter. IS* Falk Glljes GårdlMontergården, Overgalle 50, For og si dehus af bindingsværk i 2 ctager, rigt udsmykket med rosetter og knægte. Opfort sam byresidens for godsejer Falk Gøje Iii!Ividkilde Rumindretning fra årene er bevaret især i sidehuset. Bygningeme bruges til udstillinger. Restaureret af Mogens Clemmensen Gården er fredel. 19* Ejler Ronnovs Gård, Montestrrede; nyttet fra Norregade 62. Halvdelen af et forhus på 2 etager, oprindeligl opført 1547 som byejendom for adelsmanden E. Rønnov tilhvidkilde og Fårevejle. Han var den gang lensmand på Næsbyhoved og i Set. Hans Kloster. På portbjælken læses bl.a. bygmesterens navn: Mads Rab. Huset er to gange re staureret og tagel i brug som mu seum. Bygnillgell erfredel. 20. Jomfru Pernille Lykkes Boder, Monteslrrede 4. Enelages bindingsværksbygning med 4 lejligheder. Opført som sliftelse for et par enker og nogle fattige. forældreløse sko\eelever for adelsfrøkenen Pemille Lykke 16 \ 7. Huset blev bygget i forlæn gelse at' karlekammeret i hendes egen gård, Overgade 50. To af lejlighedeme har vist nok oprindelig rumindrelning, mens 8

9 I de ovrige (små) er indrellet sidst i 1800årene. ßygningcn fungerede som stiftelse til Huser er freder 21 * Magasin rra NyhorR, Over Rade 48. FlylIel fra hjørnel af Stendamsgadeß1egdammen i Nyborg og optort i museumskomplekset Tværhus afbindingsværk med kælder stueetage, og to loftsetager. Den horte til en kobmandsgård, hvis ejer i 1760 erne var admiral Caspar yon Wessel, Peder Tordenskjolds broder. Cìården var frem til begyndelsen af I 800årene bojig for Nyborgs kommandanter, derefter købmandsgård. ForfalIeren Morten Korch havde SOm købmands/ærling i en periode sin daglige gang i delle magasin. ßygningen bruges nu som åbent magasin for museumssamlinger. 22. OverRade 52. Beskeden byejendom i 2 etager med forhus, side og baghus i bindingsværk fra 1797, med tilhørende planke værk og retiradebygning. Ejen dommen er med tll at indramrne museumsgaden på en autentisk måde. 23. Overgade 54. Grundmuret forhus i 2 elager. Opfort som postkonlor for Niels Martin Lau sen Han drev et storre gæstgiveri i den nu nedrevne naboejendom, 1I0tei Poslgården. 24. Østerhyes Gård, Sorlebrodre Stræde. Forhus af bindings værk i 2 etager;!lyliet tra Vestergadc 74 (nu ßrugsens ejendom). Opfort som aftægtsholig for sognepræs! i Nørre Lyndelse, Chresten Rasmussen Ornbygget for den velhavende skornager MalIhias 0hlensch/æger o. / no; fra hans tid er hevaret rumudstyr. Huset er iovrigt opkaldt efter den seneste ejer, farver c.c. 0sterbye. 25. Skomagerstrædehuset, Sortebrodre Stræde. Genbrugt facade fra et forhus af bindings værk i 2 etager, udsmykket med roselier. FlylIet fra Skomager stræde (Rådhusets østside). hvor del fungerede som sidehus Iii ejendommen Vestergade 4. Opfort for en kobmand omkrlng H.C. Andersenkvarteret Området blev genstand for en såkaldl bevarende sanering i årene efter at det havde vxret udsat for en omfattende forslum ning. Mange afhusene blev der ror næslen helt fornyede, selv om deres ydre form er genskabt. Samtidig blev II.C. Andersenmuseet udvidet på bekostning af et stykke af Lotzes Have. Den var dog allerede blevet stærkt forringet ved anlæggelsen af Thriges Gade. 9

10 26. II.C. Andersen Kongreseenter med SAS Hotel H.C. Andersen samt Casino Odense, Claus Bergs Gade 79. Koncerthuse! er tegnet af arkitekteme Peer Ilougaard Nielsen, C.J. Nergaard Pedersen, Lars Meller og Binhe Rørbæk og indviet Bygnin gen er udsmykket med kvadratiske marmorbilleder af professor Gunnar Aagaard Andersen. 27* H.C. Anderscns Hus, Hans./cnsens S!rædc Enetages hjemehus afbindingsværk. Efter lraditionen eventyrdigteren II.C. Andersens fedehus; indretlettil museum 1905 efter tegninger af Vilh. Petersen. De! lille hus, der oprindeligt bestod af 4 lejeboli ger, er opfert på en havegrund, sandsynligvis i I 790eme. Museet er udvidet efter tegninger afniels Jacobsen 1929 samt af Knud, Erik og Ebbe Lehn Petersen Hjørnehusel er fredel. Y derste del af Overgade og Nedergade Hans Mules Gade Ryttergade Pjentedamsgade sam! Frue Kirkestræde Ilovedelementet i delle område er OvergadeSankt Jergensgade, der siden vikingetiden var lig med den inderste del af landevejen mod Nyborg og senere også Kertcminde. Gaden felger i nogen grad stadig del oprindelige ter ræn. Inderst blev ornrådets sognekirke opfert på en markant hej omkr. år Ilvor de to gader medes lå middelalderens bygrænse med port. Stedel blev yderligere markeret af Pjenle Molle, nu ejendommen Overgade Den blev drevet med vand fra byens bæk via en Melledam idag etlille torv. Lidt uden for bygrænsen blev midt i 1200årene oprcnet en ka rantænestation for spedalske fynboer, Sankt Jergens Gård. Efter refonnationen blev den viderefert som nogle fæstegårde under Gråbrødre Hospilal. Bygrænsen bjev rykkc! ud ad SkI. Jergensgade i flere omgange og landbygninger ne blev efterhånden blev del! op småhuse. Del samme sketc for nogle gårde på sydsiden af gadcn; i dag synligt bag nr. 47. Grundcne 10

11 i ind imellem blev efterhånden fyldl ud og bebyggelsen bredle sig langt ud ad landevejen. Del nye forsladskvarter blev kaldl "Sankt Jargen". Fra hovedslrøget torte mindre slræder frem Iii Frue sogns præslegård og Iii "provstegården", der var Rytterkaserne. Provstegade blev anlagt I området nord tor den gamle del af SkI. Jørgens forstad blev i I 870'rne bygget en ny kaserne og efterhånden en del nye boliger og andre virksomheder. Møllebro dag Frederiksbro nævnes første gang Den hed oprindejigt Møglebro, dvs. Storebro. Herfra gik landevejen mod Svendborg, førsl od fra Nedergade og senere også via Frue Kirkestræde. Denne gade blev udbygget midt i 1500årene. Et par forhuse op mod Overgade bærer stadig lidt præg af at være fra den fornyede bebyggelse. Uden for Møllebro og port opstod også en forstad med en del ydmyge boliger. Midt i 1700årene blev her anlagt et sukkerkogeri overfor lå byens bjegeplads. Den gamle Iræbro blev anust af landels første bro afjern fra Allerups støberi Med dette ekceptionelle byggeri blev induslritiden indvarslet i byen. Knap 15 år senere blev som nævnt end nu en broforbindelse, Albanibro, etablerellige syd for bymidten og en tredie forstadsbebyggelse voksede herefter ud langs en ny landevej, Albanigade bebygget med inslitutioner som domhus, fæng sel, sygehus og frimurerloge. Samridig blev områdel mellem broeme udfyldt med boliger, et Slørre bryggeri samt andre, mindre erhvervsvirksomheder og fra I 870eme bredte boligområdel sig også mod sydvest. Den yderste de I af Overgade er i dag prægel af tre restaurerede forhuse fra senbarokken saml Vor Frue kirke. Hans Mules Gade blev tagel i brug Politigården. lians MuJesgade 13. Opfart efter tegninger af Christen l30rch Bygnin gen er mineralpudset med mark grå granit opdelt med lyse lisener og vinduesindramninger. Detlave tag er hekjædt med elernitskifer. 29. Rebslagergården, Overgade 60. Forhus i 2 etager med grund murel facade inddelt med 10 gennemgående pilastre; bagsiden er afbindingsværk. I fulge indskrift på en tavle over porten er huser opført 1764 for rebslagerrnester Ilans Leopold. Den bagved liggende del af ejendommen blev nedrevet 1942 / 11

12 Ir til fordel for Politigården, mens forhuset blev restaureret afh.h. Engqvist og K. Rønnow for fonden Fyenske Kuhurmin ders Bevaring. Delle selskab var opreltet netop med henblik på at redde denne og den følgende byg ning. Bygningen er fredel. 30. Overgade 64. Forhus af mur og bindingsværk i 2 etager med en frontespiee over 4 fag i midten. Vist oprindeligt bygget 1777 tor vognmand Knud Langhoff og renoveret for en brænde vinsbrænder Huset blev igen næsten fomyet 1965 af II.I!. Engqvist og K. Rønnow for den ovennævnte fond. Aile bagbygninger blev nedrevet. Bygningen erfredel. 31. Overgade 66. Forhus i 2 etager med en grundmuret facade med pilastre i baroksti!. Antagelig opført kort før 1760 for købmand Jllrgen Møller. Det er vist nok den holstenske arkitekt G.D. Tschierske, der har leveret tegninger til byggeriet. } Ian arbejdede for fyn ske herrcgårde og havdc nær for bindelsc med købmandsfamilien. Restaureret af H.H. Engqvist og K. Rønnow for Justitsministeriet. På højrc side af ejendommen førte et nu nedlagt stræde til Frue sogns præstegård. Bygningen er /redel. 32. Missionshuset Bethania, Ryllergade 3A. Forhus mcd rigt udsmykket gavl i rundbuestil a la Frue kirke. Indgangen fra gaden cr fremhævet med en tagfonnct afslutning. Opfort 1882 elter leg ninger af Jens Vilh. Petersen. 33. Ryllerkasernen, I'jentedamsgade 21. Kasemen er opført som afløser for et ældre kompleks, der lå i den nuværende Provstegade. Anlægget består af en hovedbygning til beboelsc og depol i 2 etager mcd høj kælder langs med 0stergade. Facaden er udformet med en midlerrisalit med et stort bueparti samt 10 risalitter i sideme. Langs Ridehusga de Jigger 2 halbygninger, oprinde ligl ridehuse, hver med 13 hoved. fag. Midi i komplekset Jigger gamle slaldbygninger m.v. Kaser nen blev anlagt Iii indkvartering af 2. dragonregiment; senerc fulgle flere udvidelser. Bygherre var Odense kommune ogarkitekt C. Lendorf solg tcs kasemen Iii fabrikanl Thomas B. Thrige Iii automobilfabrik. Få år efter solgte han vidcrc IiI A/S De forenede Automobilfabrikkcr, der blev særlig kendt for lastbiler af mærket "Triangel". Området vii blive underlagt byfomyclsc i de kommende år. 12

13 34. PjclIledamsgade 49. IIjarncejendom med forhus udfonnet som ell 2 etages villa i skønvirkestilmed sokkel af granilkvadre. Opførl af røde håndstrogne sten for elltreprellør H. Hansen efter tegninger af Niels Jacobsen Vor Frue Kirke er vist nok de mellemsle i alder af byens gamle sognekirker; den nævnes dog først o Kirken er opført i overvejende senromansk slil af munkesten på en næsten gennemløbende profileret (genanvendi?) granilsokkel. Korel og korsarmene er opført i begyndelsen af 1200årene. Koret afsluttes af en velproportioneret (restaureret) gavl udsmykket med brune og grønne riflede formslen. Denne del afbygningen har en vis lighed med Datum klosters ældsle dele. Sakristiet er agså senromansk. mens tåmet er fra senmiddelalderen (1467). Kirken blev iøvrigt gennemgribende islandsal 1741 og saml hovedreslaurerel ved arkitekteme C. Lendarf og Carl August Møller Syd for kirken ligger et be skedent toetages stenhus fra senmiddelalderen. En bygningsind skrift nævner årstallel 1528 og de involverede persaner. Huset var oprindeligt sagnets skolehus ag i nyere lid ligkapel. 37. Frlle Kirkestræde 14, tidl. Teknisk Skole. 3fløjet. 3 etages anlæg med hovedbygning mod kirkegården opfort soin klædefa brik Virksomheden brændle og blev 1879 ombygget til Teknisk Skale med rummelige og lyse klasseværelser efter tegninger af arkitekt E. Schwanenflilgel. In stitutionen flyttede 1899 til Munke Mose og delle kompleks blev senere indrettet til cykelfabrik. Det grundmurede forhus med sidehus afbindingsværk er karak terfulde bygninger fra Nabohuset. nr. 16 på hjømet af Ne dergade. er opført året efter i nogenlunde samme stil af snedker mester Jørgen llaugsted og gros serer W. Petersen. Den forslnævntes søn blev en kendl arkitekt i Odense. 38. Pro\"Stegården, Nedergade. Boligbyggeri opført efter tegnin ger af Jan FlIgI og Jes Henneberg for en række pensionskasser. Et interesant eksempel på et '"stafelløb'" med lange linier. Nav net er fra en middelalderlig provstegård. Den seneste bebyggelse var el kasemeanlæg fra omkring Infirmeriel blev slærkl ombygget1il en herskabelig grossercrvilla i Denne villa blev respekteret og genbrugt ved det seneste byggeri. I)

14 Arkitekter og bygmestrc Idette udvalg af atkitekler og bygme stre. der er eller har værel virksomme i denne del af Odense, er medlagel a/ Ie personer, der har tegne/ eller byggel de huse. der er med/agel i guiden. Listen o...er deres l1rbejder er supple rei med yderligere adresser, således at del her er nlulîgl al donne sig el mere fyldigl ind/l}'k af deres produklion. 1500årene ltab. I\.lads Tomrcrmcster: 1547 Ej ler Ronnm's gárd. tidligcrc Nørrcgade 62. nu ~lonlcstra:dc. de Dunkt'r (Uonker), Pelu, Kg!. bygmeslcr i Kolding: ? Odeme Adelige Jomfruklo:aa (Odenscgård. tilbyg ninkj. Albani Tor Klingebeck. Ft'ederik. KßI, bh~meslcr fra 1560: ] Odense Adelige Jomjruklosfcr (UJenJcgård. tilbygnîflgj. Albani rorv årene Tschierske Geofli~ Die:drik, C3_ ] 7}20dense 1782; son afhofgartncr. Arkitekt i PIon. i Købcnhavn fra 1753, i PIon og der eftcr på f)'n. hvor han arbejdede på en ræhc herregårde; h)'gmeslcr i Odense 1770: Olwgadl! 66. cjcndom for købmand lmgen Sorensen Moller. ani. opfon kort fer dcnncs dod lianck. Johan Ilenrîk T rutlschler, 177ó Cando Iheol. 180 I. ~djunkl. maler og \cgnda:rer samt stiñsbygningskonduklor for Fyn Han boede i O\'ergade 18: IlW4 Luhns Sliftelw. Nedcrgade HaugsCtd, Jorgen, Odense , far Iii H,A.W.Haugslcd. SncJkcrmesler i Odcnsc fra Bolig Nørregadc 59: 1&4749 hue Kirkr:Slræde ItS s m groj'scra ~f. I'CtC/'JI!Il? Moller, Carl Augusl, 18050dense Akademiek.., , arkilekl. legner og konduklur hos lh. Koch; konstilueret bygningsinspeklør for Fyn fasl ansal 1857: 1862 Sygehusl!l. Albanigadc Fr/it Kirke (restolm:ring). s.m. og efterfulgr ufc Lel/dur! Petersen, Rasmus; far IiI Vilh,Petersen. Tomrcr, arkilckl og brandmajor i Odcnsc: 1862 Sygthmtr. Albanigadc 23; bygmester fur CA. Moller Lendorf, Carl William Frederik I 8. Tomrersvend. akademiclev arbejdede bl. a. under F. Mcldahl; sclvsta:ndig virksomhcd som arkilekt i Odense dereficr i Københa..n: Frlle kirlce (restaurerinkj..u'1. CA. Moller FrÙnJlTt'rloge". Albanigadc Den damke Bonk. Flakhaven SuHerkugerier Ode"se. Vestcrbro cl C. Albani Bryggerierm:. Tværgade Arbejderboliger ved Fyens Glas\'ærk.!.ille Glasvej 12/8, Sankr K"IId.~ kirke (reslaurtring), s m, J. D. l/erhold SpareK.anen mkuben Fyn. Fiskclor \'ei IT. Ryuerkasernen. Pjenlcdamsgadc Sc1. Hans kirke (re. slullrering). s.m. LA. Winslfup Jernbanegades Slwle. lembancgade 20. s, m. J. D Herholdr Rådhustt. Flakhaven. Pdcrsen. lens Vii helm. Odensc : son afr.pelcrscn. far Iii K.Lehn Petersen. Tcmrersvend, dimitteret fra Teknisk Skole i Odense 08 ðrki\ekl Lendorf, arkilekt (afg. 1875), kg!. bygningsinspeklor : 1882 Missionshusft Berhania. R)1tcrgadc 3A Forhuse i cjcndonlmcn Fredcriksgade Forhus i ejendommen Gravcne 6Danseslræde Odense Tugthus (fitnyrnink). Klosterbakken I). \ 886 Ant.\largr<'the Petersens Stiftelse. Smedeslræde Ejendornmen Veslergade EpidemisygchuSt'I. Bjergegade Odenu Kurh<,Jral.~kole. lernbanegade Villa vcod S)gehusci. Albanigadc 23, [ojclbyrllillgcii. 0me Slationsvej tC. Anderscns Hus (rcs13un:ring). 14

15 l Ilans J~nsen Sltæde ] I.\)"lijjmke /Ja "i:~ðrd (Udl'ÙldH!). Vestre Stationsvej 5. 19]6 RYlm~poslt:n. lidl. B,mepostkonlor. OSlre Stationsvcj 27 A. Jensen, Niels P.; far IiI Thor\"ald Nygaard Arkilål i Odcnsc: Va/~meniKhed!î *irke1'/. Dronningcnsgade I. 18SH Set, Jacobs Kirkt.'. Den apostols~c Kirke. lhorsgadc 40: J.m. inrenior KfUJ(J BorrinK. Koocnhavn Ejendommcn Dronningensgade 8A Iii sig sdv Forhuscl Thorsgade Villacn Allcgadc 32, ] 889 Ejendommcn Skjoldcn. Ovcrgadc 2] Ejcndommcn Vcstergade Ejendommen::y Ve. slcrgade Ejendommen Jembanegadc 8. ) 89 J 92 ArbL'jdemcs Akriebagcri. Ves/erbro Ejcndommcn Dronningcnsgade Ejcndommen Hans Tauscns Gade 20_ 1895 Ejendommen VindegaJc ]896 Ejendommen Veslerbro 96. ]896 Ejen dommen Vindcgade Ejcndommen Vindcgade 42. ] 898 Ejendommene Hans Tausens Gadc 9. ] ] og 13] FjenJommen Pamheonsgade Me/a dis/lrirken/emmaus lrirken. Alexandragade Ejendommen HunJerup"ej Sah'uIOri!ården. ':\:ørregadc (,4.0stre Stat i onsvej 24. ] 902 Ejendommen Vesterbro Ejendommen Kongensgaèe Ejendommen Overgade n_ 1914 Ejcndom men Store Gråbrødre SlræJe ] Ejen dommen Munkemollestræde 7. Jacobsen, Nicb Odense MurersvenJ. arkitekt (arg. 1890). arhejdedc på Herno/d!s. t\.feldahls og Nyrops tegnesluer. hos V. Koch samttilsynsforendc for J. Vilh. Pe tersen. Orev selvstændig virksomhcd i Odense fra 1894 og samtidig lærer \'cd Odense Tekniske Sko]e ti derefter med]em af hyrãdel: Ejendommcn Asylgade Gråhrødre Hospitals præstebolig. Slot.sgade ] Ejendom for murermester R. Henriksen. Overgadc Telefimcentral. Jembanegade (irand Hotel. Jembanegade DronninKens As)'1 (villa for sagforer Schultz). Kronprinsensgadc.l Ejendom for skrædjemlesler N. Sorensen. OvergaJe Ejendommcn ()stre Stalions\ej FynJ KU1l.\fnlll.H'fJm (uj\'ùit'j.çt'). Jernbanegade 13. tins Odf!lIJe T~lrni!}lrt' Slro It!. Hunderup\'ej IS Missionsholellet Ansgar. Vindegade Fye".'î Gluwærlr (hylfe 3 ug bolij!t'r). Lilk Glasn:j Ejendommene Nnrregade 49 og 68_ 1899 t.jel/dom for 5nedkcrmeslcr A E. Jørgensen og skomagermcsler N. Nielsen. Overgade 3] Ejendommen Vcstergadc (,2. 19{)0 Marie Jørgensens Skole. Skt. Hans PI ads I. ] 900 AmRar Kirke. Sonder Boulevard I. ] 900 J/andel.~banke". Vestergade 1214 (kun Ooj mod Klingenberg be\'arel) Ejendommen Pantheonsgade ] Ejendommenc Veslergade 7 og Ejendom for Fyen ske Købstæders Brandforsikring. KJaregade SanJa /fans Præj(egðrd (rf'jtaurering). Norregarle 42,1909 FyenJ Forsam Iingshus. Kongensgade 646S. ] 909 Ejendom for Hojskolcforeningen for Odensc og Omegn. Slots\'a:nget I Ilcnricnc Horlocks Skole. Slotsvænget Villaen SJots\'ængel ] 1 Ejendommen Jembanegade ] I Ejendommen Vestergade Odense VinJcompagni. Klosler\'ej 51].1912 Ejendommen Pantheonsgade ] 2 F:.jendom for entreprener H. Hansen. Pjenledamsgade 49. ] 913 Ejendom for inge niorg. Mengel. Filosofgangen 23.19]3 Ejendommen SlotsgaJe Odenst! Tealer. Jembanegade 21. ] Ejendom men Slotsgade Magasin. VeslcrgaJe ]4 Ejendommen Ályk. kegade 2. 19] 5 Fyens G/asværk (hylfe./). Lilfe Glas\'ej Odeme fjispegárd. Klaregade ] Odense Vinlrrmlpai!ni. Klosler\ej 513. ]918 Domhuset (omhyknink). Albanigade 28.19]8 As)'lgade J (hiografi 1920 Ejendommen Ny VcslergaJe I Odense Tekniske Skole (li/hykning). Hunderup\'ej IS. ] 922 Konlorb)'gning ved F.lvzrk. Klosterbakkcn Ejendom men Mageløs 7 og He. Andersen.~ Nus (ti/fj. Hans Jenscns 5!ræde Schneider, A. Arkitekt i Opole i Schlcsien: ] Sankr Alhani Kirke. Albani Tor\' 7. 15

16 Jacobscp, Uol!::cr Alfred. Odellse 187ó Tomrcrs\"el1d. 3rkitek\ (3fg. \(05); rncdarbcjdcr hos Hans J. Holm. K"bcnh<lv/ls Kommuncs kirkcgårdsarkilekl fra 1910: 1929 KI<lrc:gade FjcnJollllllen 27.1<)29 Ejcndommen Filosofgangen I.Klarcgadc Den drmske Bunk (ombygnùlxj. Flilkhavcn I FJelldommell Fi/oj'ojgungell J, 1932 Ejendommcn Veslergade 19.a Sankt..111 frf. Filosofgangen SY~f!ku.ui:" 79, Odeme. Sankt Anne Plads 2. Clemmcnstn.l\tol!.t:ns Becker Billcdhuggcr. maler. 3rkilekl. kg!. bygnings inspålor 1938: 1939,\funlergcirdt'll (re.huli O\'crgadc SO. raìllkj Barch, Chrhcen ; son afmanin Borch. ~iurers\"cnd. arkitckt (3fg ). ar. bcjdedc i begyndelsen sammcn mcd fadcrcn: I'olifij:árden. Hans Mulcsgadc 13. Engq\'i!'lOI.lIans HC'nrik Arkilckl (arg ).Ia:rcr \ed akademiel. fotfaller: 1<)60.62 ()l'erkuj(' 60 {I~ 66 (rnltjurerinkj.wm( 196j (}w:,rguj(' 6.1 (du). sm, KurJfefl Rtlmww Runnow, Karsten, Arkitekl. kg!. byg. ningsinspeklør,þf Engql"/.It Lt'hn Pdt'rsen, Ebbe. OJensc~ son af Koud og brot Iii Erik L.Pelcrscn: R~.\lu/l' renng uf II. C A1IderJen.hurreret He. AnderJl'm Jlu,ç (lilhyki/îllg). Hans Jcnsens Stra:dc; 3941,1, m Enk. LeJlIl Petersen. Hennebt'rg, Jes og Fugl, Jan. Odcnsc: 1986.&1 Ejendom. Magclus 7 for Kurt Thor sens TOlaknlcrprisc;, Prol'jlel!.árd~n. :Jedergadc. 1(( 059 ~[ú " ~ ~ ~ ~~.2 \f=.d~.p r *] 1 J1 /l " CtJ, [ d ~ ~r"lo BYFORNYELSESSELSK,.\BET OllLNSE IlYFORESINGI':< FOR QIlENSE. 8YPLANFORVALTNINGEN. ODENSE 81'S MüSEER I'ARK 00 VEJFORVALTl'l"GE>l. OVERGAllEHlRFl'\>lG\'N 16 SKO\'. Oei NATLRSTYRELSEN 1tQP""'~""""""'"

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

I H.C. Andersens Fodspor

I H.C. Andersens Fodspor GB I H.C. Andersens Fodspor I H. C. ANDERSENS FODSPOR H.C. Andersens fødeby Odense har ændret sig meget, siden H.C. Andersen var barn. Men der er bevaret bygninger og områder i byen, der stadig ser ud,

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 46 1 Sammenfatning forbandt byen med

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER AALBORG JULI 2009 Til venstre: Resens kort fra 1677 - rennæssancebyen, kirkebygningen med tårn

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 y istandsat kontor til leje fra 157 m² 2.184 m². Kan lejes etagevis eller som et domicil med mulighed for butik. Se indretningsforslag. fred

Læs mere

NYHEDSBREV. Liveable City

NYHEDSBREV. Liveable City NYHEDSBREV Liveable City Nr. 8- november 2006 Indhold Side 3 Merry Christmas & Happy New Year Side 4 Bymidtens flotteste butiksfacade Side 5 Gavlmaleri på teaterhuset Side 6 Markedsbod og lyssøjler Side

Læs mere

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

Netværkstur til Odense

Netværkstur til Odense Netværkstur til Odense Byens Netværk 24.04.14 Tekst og foto: Katja Pryds Beck Fra dansk stor by til dansk storby sådan præsenterer Odense sin ambitiøse og omfattende byudviklingsvision frem mod 2020. Byens

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Skolerne i Køge 200 år

Skolerne i Køge 200 år Skolens udvikling i Køge gennem 200 år I 2008 fylder Køge Kommunes skolevæsen 200 år. Den 2. november 2008 er det 200 år siden at Køge grundlagde den første skole med almindelig, gratis skolegang for børn

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III)

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Af Jesper Hjermind Christopher Krabbe og Hald Fra 1889 til 1913 påbegyndte ejeren af Hald Hovedgaard, Christopher Krabbe (1833-1913), en

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet Landbrugets bygninger Fyn 1850-1940 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Landbrugets bygninger 1850-1940 Den firelængede gård er for de fleste af os indbegrebet af en dansk bondegård, og selv om der fra

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Tro og pligt lærervejledning

Tro og pligt lærervejledning Tro og pligt lærervejledning Tro og pligt er Viborg Museums forløb om købstadens opståen og borgernes liv i middelalderens Viborg. Det er et forløb, som fokuserer på, hvordan det var at leve i en by i

Læs mere

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499 Af Lars Kjær KØBENHAVN CA. 1500 OLUF NIELSENS KORT Hvilke forskelle og ligheder eksisterede der imellem indbyggerne i forskellige områder af byen? SOCIALTOPOGRAFISK

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

GODT BYGGERI ODENSE 2007

GODT BYGGERI ODENSE 2007 GODT BYGGERI ODENSE 2007 BYENS MANGFOLDIGHED Opmærksomhed overfor byens udvikling, dens historie og bygningsmæssige karakteristika er stigende i disse år. Efter en periode hvor fokus i arkitekturen har

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn BEVARINGSFORENINGEN for og Omegn Udsigt fra havn mod Nysø Antonibakken...2-3 Møllebakken på Ærø fredet...4-5 Søg om tilskud... 5 Sensommerudflugt... 6 Korte, men vigtige meddelelser... 7 Bestyrelsen...

Læs mere

NYBORG SLOT RESTAURERING OG NYBYGGERI PROJEKTETS BAGGRUND 9. MARTS 2015

NYBORG SLOT RESTAURERING OG NYBYGGERI PROJEKTETS BAGGRUND 9. MARTS 2015 NYBORG SLOT RESTAURERING OG NYBYGGERI PROJEKTETS BAGGRUND 9. MARTS 2015 Nyborg Slot med nære omgivelser i dag 2 Introduktion Vision Det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg slot og rådhustorvet skal

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Helsingør - i Frøperspektiv

Helsingør - i Frøperspektiv Helsingør - i Frøperspektiv Forløbet er en mindre vandring i Helsingørs centrum. Forløbets gang Eleverne samles ved vægmaleriet i Hestemøllestræde. Maleriet undersøges og forklares gennem dialog. Andet

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

EN ANDEN VEJ FOR ODENSE EN GRØN BOULEVARD

EN ANDEN VEJ FOR ODENSE EN GRØN BOULEVARD 5 centrale temaer: Visionen for Odenses midtby fra gade til by bygger på 5 centrale temaer som er bærende for udviklingen af området og som skal understøtte visionen, så der opnås synergi og sammenhæng

Læs mere

Nykøbing Falster slot

Nykøbing Falster slot Nykøbing Falster slot Se link fra internetet om Nykøbing Falster http://da.wikipedia.org/wiki/nyk%c3%b8bing_falster Kilde: Forside af Steffen Riis bog om postkort Kilder: Fra scannedede egne gamle postkort

Læs mere

Per Hebsgaards glaskunst-samling i Præstø

Per Hebsgaards glaskunst-samling i Præstø Per Hebsgaards glaskunst-samling i Præstø Støberihallerne i Præstø Et kunstprojekt, støttet af Jakob Helles, Præstø Lokalråd, Præstø Kunstforening og Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn. Øverst: Støberihallerne

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Var det noget med en miniferie?

Var det noget med en miniferie? Var det noget med en miniferie? - Så er her et forslag med natur, kultur, historie og gastronomi 2013 WLT, Mogens Kattenhøj Foto: I. Kattenhøj, Luftbrrücke Museum, Shifferkrug. Tyskland er et pragtfuldt

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716. Sankt Peders Stræde 19. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716. Sankt Peders Stræde 19. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716 Sankt Peders Stræde 19 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Sankt Peders Stræde 19 Dato:

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Tovet Tovet sydlig ende Tovet nordlig ende Slotsgade 15 Gl. Toldbod Slotsgade 37 Sidste slots ruin Slotsgade 34 Staldgården

Tovet Tovet sydlig ende Tovet nordlig ende Slotsgade 15 Gl. Toldbod Slotsgade 37 Sidste slots ruin Slotsgade 34 Staldgården 1) Tovet: Torvets eksistens kan føres helt tilbage til tidlig middelalder. Beliggenheden af den oprindelige, romanske kirke i Torvets nordre udkant er påvist arkæologisk ved flere lejligheder. Ved installation

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Flakhaven: Vestergade: Kongensgade:

Flakhaven: Vestergade: Kongensgade: Flakhaven: Flakhaven kan dateres tilbage til1200- tallet, men nævnes første gang i skriftlige kilder i 1496, hvor den fungerede som en af byens torvepladser. Efterhånden blev den tilmed en af landets største.

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere