Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet"

Transkript

1 Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt byggeriet Notat udarbejdet for Femern A/S Juni 2013

2 Forfattere: Martin H. Thelle (projektleder) Jens Sand Kirk Thomas Schultz-Larsen Daniel Mekonnen 2

3 Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt byggeriet Femern A/S har bedt Copenhagen Economics vurdere de beskæftigelsesmæssige effekter af byggeriet af den faste forbindelse over Femern Bælt. Vurderingen skal omfatte den samlede beskæftigelseseffekt fra selve den faste forbindelse (kyst-til-kyst forbindelsen), eksklusiv de tilhørende landanlæg, over hele projektperioden fra 2008 til Vurderingen foretages separat for beskæftigelseseffekter i Danmark og i Tyskland, og det vurderes hvilke effekter, der er i andre lande. Det skal understreges, at beskæftigelseseffekterne i sidste ende afhænger af, hvordan arbejdet konkret tilrettelægges på baggrund af kontrakterne med entreprenørerne og myndighedernes krav. Der er således på nuværende tidspunkt alene tale om overordnede skøn. 1 Sammenfatning Samlet viser vores analyse: En samlet beskæftigelseseffekt i Danmark på mandeår for hele projekt perioden , når både den direkte beskæftigelse hos hovedentreprenøren og den indirekte beskæftigelse hos samtlige underleverandører i Danmark indregnes. Størsteparten af anlægsbudgettet (77 procent) forventes anvendt på dansk side. En yderligere effekt i Danmark i form af såkaldt induceret beskæftigelse på i alt mandeår som følge de afledte job, der følger af forbruget fra de beskæftigede (både direkte og indirekte). Skønnet herfor er i sagens natur behæftet med betydelig usikkerhed. Beskæftigelseseffekten i Tyskland opgøres til ca mandeår (direkte) og ca (indirekte), hvilket svarer til en beskæftigelseseffekt på mandeår. Den inducerede effekt i Tyskland vurderes til ca mandeår. En mindre del af anlægsbudgettet (15 procent) forventes anvendt på tysk side. 3

4 Tabel 1 Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt byggeriet Årsværk Dansk side Tysk side Andre Lande Samlet* Direkte Indirekte Direkte og indirekte Inducerede n.a I alt Note: Kilde: Opgørelse af samlet antal årsværk over hele perioden *) inkl. øvrige lande. Copenhagen Economics baseret på input-output model samt data fra Femern A/S og Danmarks Statistik. Den store infrastrukturinvestering vil også skabe beskæftigelse i andre lande, eftersom ca. 8 procent af anlægsbudgettet antages anvendt i udlandet. Den direkte + indirekte beskæftigelseseffekt i udlandet (andre lande end Danmark og Tyskland) opgøres til ca mandeår. I det følgende introducerer vi først baggrunden for det analyserede projekt (afsnit 2), og dernæst beskriver vi den metode, vi har anvendt til at opgøre de beskæftigelsesmæssige effekter (afsnit 3). Herefter forklarer vi resultaterne vedrørende beskæftigelseseffekterne i Danmark, fordelt på henholdsvis de direkte (afsnit 4.1) og de afledte effekter i Danmark (afsnit 4.2). Effekterne af Femern-byggeriet i Tyskland fremgår af de følgende afsnit, igen opdelt på de direkte (afsnit 5.1) og de afledte effekter (afsnit 5.2). De beskæftigelsesmæssige effekter i andre lande er også opgjort (afsnit 6). Endeligt viser vi en tidsprofil for arbejdet, hvor de opgjorte samlede mandeår fordeles tidsmæssigt til henholdsvis en gennemsnitlig årlig beskæftigelseseffekt og en maksimal beskæftigelseseffekt i den periode, hvor det samlede antal beskæftigede personer ventes at toppe. Til rapporten hører et teknisk bilag (på engelsk), der uddyber den anvendte metode. 2 Baggrund og det analyserede projekt Femern A/S vil som bygherre overordnet stå for opførelsen af kyst-til-kyst forbindelsen over Femern Bælt. Tunnelen vil gå fra Rødby Havn i Danmark til Puttgarden i Tyskland og blive opført over en syvårig periode fra 2015 til den forventede åbning i Den 17,6 km lange tunnel vil blive verdens hidtil længste kombinerede bil- og togtunnel. Forbindelsen forudsættes etableret som en sænketunnelløsning, hvor tunnelelementerne støbes på Lolland. Der vil blive anlagt en midlertidig havn samt en tunnelelementfabrik øst for Rødby Havn til formålet. 4

5 Udover selve tunnelen vil der blive opført landanlæg med til- og frakørselsramper på både dansk og tysk side. Dette vil i sig selv skabe arbejdspladser på både Lolland og omkring Puttgarden på den tyske side. I dette notat belyses de beskæftigelsesmæssige effekter af opførelsen af kyst-til-kyst forbindelsen dvs. tunnel-byggeriet mens beskæftigelseseffekterne i forbindelse med etablering af landanlæg ikke vurderes nærmere. Copenhagen Economics har modtaget et konsolideret anlægsoverslag fra Femern A/S. 1 Heri budgetteres anlægsomkostningerne til kyst-til-kyst forbindelsen fra projektering til opførelse til i alt 40,7 mia. kr. i 2008-priser. Heraf er 4,8 mia. kr. reserver. Det forudsættes beregningsteknisk, at reserverne tages i brug. Der er endnu ikke valgt en entreprenør til opførelsen af tunnelen, ligesom omkostninger til materialer og lønninger er baseret på forventninger til fremtiden. Derfor skal de nedenstående beregninger tages med følgende forbehold: Den endelige projektering kan afvige fra den i beregningerne anvendte fordeling af aktiviteterne mellem brancher, og projekteringen kan afvige i forhold til hvor stor en del af det samlede arbejde, der afholdes direkte af hovedentreprenøren og hvor meget, der indkøbes hos underleverandører. Det er dog vores vurdering, at dette ikke influerer på usikkerheden om størrelsen af den samlede beskæftigelseseffekt. Copenhagen Economics har modtaget et skøn over fordelingen af arbejdsopgaver i forbindelse med opførelsen fra Femern A/S 2. Heri opgøres en skønnet landefordeling af arbejdet til 77 procent i Danmark, 15 procent i Tyskland og 8 procent i andre lande. Såfremt den endelige landefordeling i entreprisen afviger herfra, vil det resultere i en anden fordeling af de beskæftigelsesmæssige effekter mellem landene, mens det efter vores vurdering ikke vil influere væsentligt på den samlede størrelse af beskæftigelseseffekten. 3 Metode Vores metode til vurdering af den samlede beskæftigelsesmæssige effekt tager højde for, at byggeriet genererer flere former for beskæftigelse: Dels den direkte beskæftigelse til de ansatte hos entreprenøren, dels den indirekte beskæftigelse hos direkte underleverandører til entreprisen samt underleverandørers underleverandører. Den samlede beskæftigelseseffekt opgøres således hele vejen igennem systemet. Endeligt opgør vi den såkaldte inducerede beskæftigelse, som følger af, at de ansatte gennem deres forbrug også skaber beskæftigelse i forbrugsafhængige brancher. 1 2 Jf. dokumentet Konsolideret anlægsoverslag for Femern Bælt-forbindelsen (dateret den 24. august 2011). Jf. dokumentet: Vurderinger af de beskæftigelsesmæssige effekter af byggeriet af Femern Bælt forbindelsen (Memo dateret den 12. august 2011). 5

6 3.1 Opgørelse af den samlede effekter over hele anlægsperioden Vi opgør den samlede beskæftigelseseffekt over hele anlægsperioden, og vi opgør antallet af mandeår samlet for hele perioden 2008 til Input-output modellen De ovenstående effekter analyseres ved hjælp af en såkaldt input-output model. Inputoutput modellen er en veletableret økonomisk model, der er nærmere beskrevet i det tekniske bilag. En input-output model beskriver hver branches køb og salg opgjort i kroner fra og til andre sektorer samt private husholdninger. Et stort infrastrukturprojekt som Femern byggeriet giver en direkte økonomisk aktivitet i bygge- og anlægserhvervene, og denne aktivitet vil give anledning til køb af råvarer og tjenesteydelser, lønninger til ansatte og overskud til ejerne. Det er disse strømme, der er opgjort i de anvendte input-output modeller for henholdsvis den danske og den tyske økonomi. 3 I input-output modellerne fanger vi også, at de ansatte vil anvende deres løn til privatforbrug, og at dette vil generere yderligere økonomisk aktivitet i form af køb af varer og tjenesteydelser i både ind- og udland. Tilsvarende effekter vil finde sted for underleverandørerne (og deres underleverandører gennem alle led) af varer og tjenester. Ved brug af input-output modellen holdes der således regnskab med samtlige disse køb, salg og forbrugsstrømme. Det sikres, at beskæftigelseseffekten bygger på en samlet metodisk tilgang og at dobbelttælling undgås. 3.3 Centrale antagelser En analyse af denne art, må nødvendigvis bygge på nogle konkrete beregningsforudsætninger. De centrale beregningsforudsætninger er: 1. For det første den antagede landefordeling: At 77 procent af budgettet bliver anvendt i den danske økonomi, 15 procent i Tyskland og 8 procent i andre lande. Dette er under forudsætning af, at de såkaldte specialelementer bygges i Danmark. Disse kan dog også bygges i andre lande i regionen, og den endelige placering af denne arbejdsopgave er der endnu ikke truffet beslutning om. 2. For det andet har vi lagt til grund, at anvendelsen af den danske del af budgettet anvendes til lønninger, overskud og køb fra underleverandører (herunder importerede input) på tilsvarende vis som i den danske underbranche vedrø- 3 Danmark Statistik udgiver detaljerede input-output tabeller med tre års mellemrum, hvor den danske økonomi inddeles i 117 brancher. Når man analyserer de økonomiske konsekvenser af opførelsen af Femern Bælt forbindelsen, er en sådan detaljeringsgrad nødvendig. Den anvendte input-output tabel for den tyske økonomi har ikke samme detaljeringsgrad som den danske, hvorfor præcisionen i vurderingen af de beskæftigelsesmæssige effekter i Tyskland vurderes at være mere usikre end de danske. 6

7 rende anlæg af veje, jernbaner, tunneler og broer i Danmarks Statistiks inputoutput tabeller For det tredje har vi lagt til grund, at lønningerne til de ansatte hos entreprenøren svarer til lønningerne i anlæg af veje, jernbaner, tunneler og broer Og for det fjerde, at branchesammensætningen af underleverandørerne til Femern byggeriet vil svare til sammensætningen af anlægsbranchens underleverandører i Danmark i de seneste oplysninger fra Danmarks Statistik. 6 Samlet vurderer vi, at dette giver det bedst tilgængelige billede af effekternes samlede størrelse. Men samtidig understreger vi, at beskæftigelseseffekterne vil ændre sig såfremt den faktiske entreprise adskiller sig fra ovenstående. Det skal desuden understreges, at vores vurderinger alene forholder sig til den geografiske fordeling af arbejdspladserne ud fra ovenstående forudsætninger om budgettets fordeling og opgavernes karakter. Der er ikke er foretaget nogen skøn vedrørende de ansattes nationalitet eller nationaliteten af de virksomheder, der gennemfører arbejdet. 4 Beskæftigelseseffekter i Danmark Beskæftigelseseffekten i Danmark opgøres i antal mandeår over hele perioden og beregnes som summen af den direkte, indirekte og den inducerede beskæftigelse. 4.1 Direkte beskæftigelseseffekter i Danmark Den totale direkte beskæftigelse i Danmark, som følge af Femern Bælt byggeriet, opgøres til mandeår for hele perioden 2008 til Analysen baseres på, at hele det afsatte budget anvendes inden for perioden, inkl. de afsatte reserver. 7 Heri indgår således også opgaver, som gennemføres før selve anlægsarbejdet, eksempelvis foranalyser og projekteringsarbejde. 8 Denne direkte beskæftigelseseffekt vedrører således anlægsarbejdet ved en tunnelløsning (sænketunnel), hvor produktionen af tunnelelementer finder sted i Danmark. Det er dog medtaget i vurderingen, at en del af de mindre elementer samt specielle elemen Det skal i den forbindelse nævnes, at anvendelsen af den gennemsnitlige sammensætning af beskæftigelsen i denne sektor kan bidrage til en mindre undervurdering af beskæftigelseseffekten i Danmark. Det skyldes, at broer i almindelighed både opføres som stålkonstruktioner og som betonkonstruktioner, og at gennemsnitstallet dermed indeholder en blanding af disse to. Femern Bælt byggeriet er en betonkonstruktion, og betonkonstruktioner har generelt et lidt højere lokalt beskæftigelsesindhold end stålkonstruktioner, fordi stål i større omfang importeres, hvor imod beton støbes lokalt tæt på selve byggeriet. Dette kan forklare, hvorfor vores beregning skønner et lidt lavere tal på den danske side end tidligere beregninger fra Femern A/S. Danmarks Statistiks tilbagemelding af anlæg af vej-, jernbane-, tunnel- og brobranchens årsindberetninger til REGN1 Danmarks Statistiks input-output tabel. Det er antaget, at reserverne anvendes med samme fordeling som hovedbudgettet, dvs. primært til anlægsarbejdet. På baggrund af oplysninger fra Femern A/S vurderes det, at ca. 5 % af budgettet anvendes før De opgjorte tal omfatter hele den danske del af anlægsbudgettet og dermed også denne del af arbejdet. 7

8 ter fremstilles andre steder og importeres til Danmark, som det kendes fra lignende infrastrukturanlæg, jf. afsnit 3.3. Arbejdet omfatter beskæftigelsen vedrørende tilvirkning/fremstilling/anlæg af ramper og tilkørselsanlæg, tunnelelementer, marinearbejder, elektrisk og mekanisk udstyr, jernbaneinstallationer samt øvrige arbejder. Beskæftigelseseffekten omfatter også arbejdet vedrørende projektledelse og driftsforberedelse, jf. det konsoliderede anlægsbudget for tunnelforbindelsen. Størstedelen af de opgjorte mandeår vedrører bygningen af de i alt 79 standard tunnelelementer, der bygges på byggepladsen ved Rødby Havn i Danmark. Dertil kommer bygning af 10 specialelementer, der indeholder al den teknik og de faciliteter, som skal indbygges i tunnelen. Tunellen kommer således til at bestå af i alt 89 elementer, hvoraf knapt hvert niende element er et specialelement. Placeringen af byggepladsen for standardelementer er fastlagt i Rødby Havn, mens specialelementerne eventuelt kan produceres andre steder. Der er også andre dele af byggeriet, som helt naturligt skal udføres i Danmark. Det gælder bygningen af ramper og tilslutningsportal, der hvor tunnelen går i land på Lolland. Der skal derudover medgå arbejdskraft på både den danske og tyske side i forbindelse med de nødvendige jernbaneinstallationer Det forventes, at arbejdet med de elektriske og mekaniske installationer i tunellen udføres i lige stort omfang fra henholdsvis den danske og tyske side. Yderligere kræver byggeriet af en tunnel et meget omfattende marinearbejde med at grave tunnelrenden. Gravearbejdet og det tilhørende arbejde forventes primært at blive udført fra den danske side. Arbejdet udføres af dels højtspecialiserede medarbejdere, der må hentes fra udlandet, og dels en stor andel lokalt ansatte fra både dansk og i mindre grad fra tysk side. Desuden er der væsentlig beskæftigelse i hele projektperioden ( ) i bygherreorganisationen og ikke mindst blandt dennes konsulenter, der varetager alle bygherrens forpligtelser i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af projektet og forberedelse af den efterfølgende driftsperiode. Bygherreorganisationen har blandt andet gennemført følgende undersøgelser: Miljøet på land og det marine miljø i området er undersøgt i detaljer for at sikre, at negative miljøpåvirkninger så vidt muligt undgås eller minimeres, både under byggefasen og i den efterfølgende driftsperiode. Jordbundsforholdene er nøje kortlagt og frem til 2013 gennemføres der geotekniske forsøg i et prøvefelt i Femern Bælt. Alle involverede parter fx myndigheder og entreprenører kan til hver en tid få relevante oplysninger om jordbunden. 8

9 Undersøgelser af sejladsforhold og eksisterende skibstrafik i Femern Bælt samt en trafikprognose for skibstrafikken er gennemført. Resultatet af undersøgelserne danner baggrund for en planlægning af tiltag, der skal sikre en høj sejladssikkerhed under anlægsarbejdet. Endelig har arkæologer forberedt omfattende arkæologiske undersøgelser, som er indledt i foråret og sommeren Undersøgelserne skal vise, om der i området findes spor efter noget så væsentligt, at der skal laves en større udgravning. I byggefasen vil Bygherreorganisationen varetage styringen af byggeriet, tilsynsopgaver og kvalitetssikring samt overvåge miljøet i Femern Bælt. 4.2 Afledte beskæftigelseseffekter i Danmark Byggeriet vil også trække på beskæftigelse uden for selve byggepladsen og tunnelrøret. Dels skal der bruges meget store mængder sand, grus, sten og andre ressourcer, som for en stor dels vedkommende hentes på danske lokaliteter (eksempelvis fra Rønne Banke og Kriegers Flak), og som naturligt trækker en vis beskæftigelse i disse udvindingserhverv. Der skal også anvendes store mængder armeringsstål og stål til jernbane, som i et vist omfang giver afledt beskæftigelse i Danmark, omend en del må forventes importeret. De elektriske og mekaniske installationer kan også forventes at give anledning til øget beskæftigelse i disse erhverv. Hertil kommer et stort samlet beskæftigelsestræk fra en lang række andre brancher og erhverv. Den totale indirekte beskæftigelseseffekt i Danmark hos underleverandører til projektet kan ligeledes opgøres som et antal mandeår. Over hele byggeperioden fra 2015 til 2021 bliver det til i alt ca mandeår. Den samlede direkte + indirekte beskæftigelseseffekt i Danmark er således mandeår over hele perioden. Snitfladen mellem direkte og indirekte beskæftigelse bygger på tal fra den relevante underbranche i Danmark, og dermed vurderer vi, at den samlede vurdering af direkte + indirekte beskæftigelseseffekt på mandeår er forholdsvis sikker. Selve fordelingen på direkte og indirekte beskæftigede afhænger dog i høj grad af, hvordan entreprenøren vælger at sammensætte entreprisen med hensyn til egenproduktion og køb fra underleverandører. Det skal understreges, at beregningen af den indirekte beskæftigelseseffekt i Danmark på ca mandeår omfatter den samlede beskæftigelseseffekt gennem hele leverandørkæden (inkl. underleverandørers underleverandører gennem flere led), og at der i opgørelsen er taget højde for, at underleverandører også køber dele af deres input fra udlandet. 9

10 Den totale inducerede beskæftigelseseffekt i Danmark, der opstår som følge af forbruget fra såvel de direkte som de indirekte beskæftigede, kan samlet opgøres til ca mandeår. Det skal naturligvis understreges, at de inducerede effekter ikke er unikke for infrastrukturprojekter, og at de inducerede effekter via forbruget vil opstå fra en hvilke som helst investering, der sætter penge i omløb. Den samlede beskæftigelseseffekt kan således opgøres til i alt mandeår, når de direkte, indirekte og inducerede effekter ligges sammen, jf. Figur 1. Figur 1 Samlede beskæftigelseseffekter i Danmark Note: Kilde: Budgettal er i DKK. Der er opregnet til 2011-priser med samme diskontering som i projektdokumenterne (2,5 % p.a.). Beskæftigelsestal er i mandeår over hele byggeperioden. Udenlandsk aktivitets indirekte indvirkning på dansk beskæftigelse er ikke opgjort. Copenhagen Economics beregninger baseret på input-output model og data fra Sund & Bælt samt Danmarks Statistik. Der er en vis usikkerhed om størrelsen på den inducerede beskæftigelseseffekt (opgjort til ca mandeår), der hidrører fra den direkte beskæftigelse. Usikkerheden skyldes, at det forudsættes, at forbrugsmønsteret og forbrugsomfanget for de ansatte direkte i byggeprojektet svarer til gennemsnittet af tilsvarende byggeprojekter i Danmark. Såfremt de ansatte bruger en mindre del af deres indtægter i Danmark end den gennemsnitlige byggeriarbejder i denne underbranche, vil den inducerede beskæftigelse på mandeår skulle reduceres tilsvarende. Vores vurderinger er alene baseret på den geografiske placering af arbejdspladserne ud fra budgettets fordeling og opgaver- 10

11 nes karakter. Der er som nævnt ikke foretaget nogen skøn vedrørende de ansattes nationalitet eller nationaliteten af de virksomheder, der udfører arbejdet. Principielt set vil der også være en indirekte effekt på dansk beskæftigelse fra de leverancer, der importeres (fx fra Tyskland), ligesom den tyske del af projektet vil trække en lille indirekte beskæftigelse i Danmark. Disse effekter formodes at være små, og er ikke opgjort hverken for Danmark eller Tyskland. Figur 2 Tidsprofil for den danske beskæftigelse Antal beskæftigede per år (tusinde) Simpelt gns. pr år Kilde: Copenhagen Economics baseret på input-output analysen samt den forventede udgiftsplan for konstruktionsfasen i flg. Femern A/S. 5 Beskæftigelseseffekter i Tyskland Beskæftigelseseffekten i Tyskland opgøres ved hjælp af en tilsvarende metode som i Danmark, men på baggrund af tyske data. Detaljeringsgraden i det tyske datagrundlag er knap så høj som i det danske, men dette vurderes ikke at have væsentlig betydning for den samlede opgørelse af effekterne i Tyskland. Den samlede effekt i Tyskland opgøres ligeledes i antal mandeår over hele perioden og beregnes som summen af den direkte, indirekte og den inducerede beskæftigelse. 5.1 Direkte beskæftigelseseffekter i Tyskland Ligesom det er besluttet, at der skal placeres en byggeplads på den danske side, så skal der også ligge en byggeplads ved Puttgarden på den tyske side. Som på den danske side skal der foretages en del arbejde i forbindelse med opførelse af tilslutningsramper og tunnelportal, hvor anlægget går i land på den tyske side. Det forventes, at cirka halvdelen af det elektriske og mekaniske arbejde i tunnelen udføres fra tysk side, ligesom 11

12 der også forventes udført en del arbejde omkring jernbaneinstallationer på den tyske side. Den totale direkte beskæftigelse i Tyskland, som følge af Femern Bælt byggeriet, opgøres til mandeår for hele perioden 2008 til Analysen baserer sig på, at hele det afsatte budget til den tyske del af projektet (15 procent af det samlede projekt) anvendes inden for perioden, inkl. de afsatte reserver. 9 Hertil kommer muligvis yderligere mandeår i Tyskland såfremt et eller flere af de 10 specialelementer produceres i Tyskland. Det skal understreges, at der ikke foreligger nogen endelige beslutninger, om hvor købet fra underleverandører til projektet placeres rent geografisk, idet disse beslutninger træffes af de virksomheder/entreprenører, som til sin tid vinder kontrakten. Dermed kan de opgjorte tal for effekten i Tyskland alene ses som en konsekvens af den antagelse, der er lagt til grund vedrørende den kendte fordelingen af budgettet og den konkrete lokalisering af de enkelte dele af konstruktionsarbejdet. 5.2 Afledte beskæftigelseseffekter i Tyskland Ligesom på den danske side vil der også på den tyske side være en betydelig indirekte beskæftigelse hos underleverandører. Her tager vi således højde for, hvordan den tyske anlægsbranche køber ind fra andre virksomheder i Tyskland og hvor meget, der importeres. Den totale indirekte beskæftigelseseffekt i Tyskland hos underleverandører til projektet kan ligeledes opgøres som et antal mandeår over hele byggeperioden fra 2015 til 2021 til i alt ca mandeår. Den samlede direkte + indirekte beskæftigelseseffekt er således mandeår over hele perioden. I forhold til Danmark og Tysklands relative andel af det samlede budget (hhv. 77 procent og 15 procent) er den direkte beskæftigelse i Tyskland lidt større end budgetandelen tilsiger, grundet det lidt lavere lønniveau i Tyskland. Den indirekte beskæftigelseseffekt, ved brug af den mindre detaljerede tyske input-output tabel, opgøres forholdsmæssigt til at være lidt mindre sammenlignet med Danmark. Anvendes samme multiplikator-effekt (forholdet mellem direkte og indirekte beskæftigelse) som i den mere detaljerede danske input-output model opgøres den indirekte beskæftigelseseffekt i Tyskland til ca mandeår. Endelig vil de ansatte i Tyskland anvende en del af deres indtjening på forbrug, som igen trækker et antal beskæftigede med sig i forbrugsrelaterede erhverv i Tyskland. Dette tal skønnes at være forholdsmæssigt af samme størrelse som i danske økonomi og opgøres på den baggrund til i alt mandeår i Tyskland. Der gælder de samme fortolkninger og forbehold vedrørende disse tal som for den danske side. 9 Det er antaget, at reserverne anvendes med samme fordeling som hovedbudgettet, dvs. primært til anlægsarbejdet. 12

13 6 Beskæftigelseseffekter i andre lande Endelig har vi opgjort en samlet direkte + indirekte beskæftigelseseffekt i andre lande end Danmark og Tyskland på i alt mandeår over hele perioden. Dette tal bygger på en simpel vurdering af, at den direkte beskæftigelse i forhold til omsætningen er den samme som i Tyskland. 13

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. november 2010 Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. Indledning I projekteringsloven, som blev vedtaget i april 2009, fremgår det af bemærkningerne, at en sænketunnel

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Status på Femern Bælt forbindelsen. Villads Engstrøm

Status på Femern Bælt forbindelsen. Villads Engstrøm Status på Femern Bælt forbindelsen Bygherre 2013-date, Femern A/S Design Coordination Manager, TPR Tunnel, Portal and Ramps Entreprenør 1998-2013, O. V. ENGSTRØM A/S, Ejer, Bestyrelsesmedlem, Projekt chef

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Infrastrukturprojekternes betydning for arbejdsmarkedet i Region Sjælland

Infrastrukturprojekternes betydning for arbejdsmarkedet i Region Sjælland Infrastrukturprojekternes betydning for arbejdsmarkedet i Region Sjælland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland 13. november 2018 1 Bygge og anlægsbranchen konstant under lup Stigende beskæftigelse

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Anlægsoverslag for en skråstagsbro sammenligning med projekteringsloven

Anlægsoverslag for en skråstagsbro sammenligning med projekteringsloven 1. november 2010 Anlægsoverslag for en skråstagsbro sammenligning med projekteringsloven 1. Indledning I projekteringsloven, som blev vedtaget i april 2009, fremgår det af bemærkningerne, at en skråstagsbro

Læs mere

Verdens største sænketunnel Cross Boarder

Verdens største sænketunnel Cross Boarder 08-10-2014 Projects: Across Bounderies Verdens største sænketunnel Cross Boarder Steen Lykke, Technical Director 1 Verdens længste sænketunnel mellem Rødby og Puttgarden med tilhørende landanlæg 2 1 1.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Når verdens længste sænketunnel banker på

Når verdens længste sænketunnel banker på Femern Bælt-forbindelsen Når verdens længste sænketunnel banker på Steen Lykke Teknisk direktør, Femern A/S Femern A/S En dansk statsejet virksomhed Den danske stat Transportministeriet Sund & Bælt Holding

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 18.

Effekter af Fondens investeringer Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 18. Effekter af Fondens investeringer 2013-2017 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 18. april 2017 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

Europas største anlægsprojekt

Europas største anlægsprojekt Fast forbindelse over Femern Bælt: Europas største anlægsprojekt Christen Borre Hansen 8/31/2017 1 Femern A/S En dansk statsejet virksomhed Den danske stat Transportministeriet Sund & Bælt Holding A/S

Læs mere

Femern A/S. Den tekniske løsning. Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer

Femern A/S. Den tekniske løsning. Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer Femern A/S Den tekniske løsning Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer Vi har erfaringer fra Øresund og Storebælt Claus Iversen 2 Storebæltsforbindelsen åbnede i 1997

Læs mere

Konsekvenserne af Brexit for danske virksomheder

Konsekvenserne af Brexit for danske virksomheder ANALYSE Konsekvenserne af Brexit for danske virksomheder Storbritanniens udtræden af EU, Brexit, nærmer sig. Det vil kunne påvirke mange danske virksomheder såvel som danske lønmodtagere. Storbritannien

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Små virksomheders andel af offentlige

Små virksomheders andel af offentlige VELFUNGERENDE MARKEDER NR 26 19 Små virksomheders andel af offentlige I artiklen fremlægges nye data, som belyser små virksomheders andel af de offentlige opgaver, som sendes i EU-udbud. Analysen viser

Læs mere

Fremgang i fitnessbranchen

Fremgang i fitnessbranchen ANALYSE Fremgang i fitnessbranchen Resumé Der er stor fremgang i den danske fitnessbranche. I februar i år var der 803 kommercielle fitnesscentre i Danmark det er hele 140 centre mere end i 2016, hvor

Læs mere

Konsolideret anlægsoverslag

Konsolideret anlægsoverslag 1. november 2010 Konsolideret anlægsoverslag 1. Baggrund Dette notat sammenligner de to anlægsoverslag for henholdsvis en skråstagsbroløsning og en sænketunnelløsning, samt præsenterer rentabilitetsberegninger

Læs mere

Banekonferencen 17 maj Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden

Banekonferencen 17 maj Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden Banekonferencen 17 maj 2016 Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden Jeg vil fortælle 1. Baggrund? 2. Hvorfor en fast forbindelse? 3. Hvorfor en sænketunnel? 4. Hvordan bygges tunnelen? 5. Hvem bygger

Læs mere

BRANCHESTATISTIK 2017 VINDMØLLEINDUSTRIENS SAMFUNDSBIDRAG

BRANCHESTATISTIK 2017 VINDMØLLEINDUSTRIENS SAMFUNDSBIDRAG BRANCHESTATISTIK 017 VINDMØLLEINDUSTRIENS SAMFUNDSBIDRAG JUNI 017 INDLEDNING Denne rapport indeholder en analyse af vindmøllebranchens bidrag til samfundet i form af bl.a. skatter på nationalt, regionalt

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Hver 10. job i Danmark er tilknyttet rådgiverbranchen Resumé Der er stor fremgang i rådgiverbranchen. 2017 var det sjette

Læs mere

Fortsat høj vækst i den danske fitnessbranche

Fortsat høj vækst i den danske fitnessbranche ANALYSE Fortsat høj vækst i den danske fitnessbranche Resumé: Der er fortsat høj vækst i den danske fitnessbranche. I februar 2019 var der 854 privatdrevne kommercielle fitnesscentre i Danmark. Det er

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

String - Byggelogistik

String - Byggelogistik Femern A/S String - Byggelogistik Kim Smedegaard Andersen, Kontraktdirektør, Sænketunnelen Kim Smedegaard Andersen, Kontraktdirektør, Sænketunnel 2011-dato, Kontraktdirektør, sænketunnel 2009-2011, Femern

Læs mere

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den faste forbindelse under Femern Bælt Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den korteste vej mellem Nordeuropa og Skandinavien En del af det europæiske transportnetværk Den faste forbindelse

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Baggrund På baggrund af nye retningslinjer for VVM-arbejdet har transportministeren i brev af 16. marts 2011 anmodet Femern A/S om at indarbejde

Læs mere

danske fuldtidsjobs knyttet til EU s indre marked

danske fuldtidsjobs knyttet til EU s indre marked ANALYSE 323.000 danske fuldtidsjobs knyttet til EU s indre marked Resumé Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med udlandet er selve fundamentet for den danske velstand. Det største danske eksportmarked

Læs mere

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender 1 Konklusioner Under studiet og i en periode på 8 år efter dimission har den gennemsnitlige internationale dimittend fra DTU bidraget med 1,2

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. juni 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011.

Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. juni 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 149 Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund 319.000 fuldtidsbeskæftigede afhængige af det indre marked Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med udlandet både

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Transport- og Bygningsministeriet. Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé

Transport- og Bygningsministeriet. Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé Transport- og Bygningsministeriet Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé Ledelsesresumé Transport- og Bygningsministeriet har igangsat en granskning af anlægsbudget og udbudsmateriale for letbanen

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer Morten May Hansen og Niels Christian Fredslund 6. april 2018

Effekter af Fondens investeringer Morten May Hansen og Niels Christian Fredslund 6. april 2018 Effekter af investeringer 2013-2017 Morten May Hansen og Niels Christian Fredslund 6. april 2018 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække internationale

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg 3. oktober 2011 Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering Debatoplæg Dette debatoplæg er udarbejdet af: Femern A/S Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter. Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør

Krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter. Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør Krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt Baseret på erfaringer fra tidligere projekter Navn Titel Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør 1 mth.com Kort introduktion Sektionsdirektør Lars

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Arbejdskraft udfordringer og muligheder?

Arbejdskraft udfordringer og muligheder? Kim Graugaard Arbejdskraft udfordringer og Kim Graugaard, viceadm. direktør Erhvervstræf, DI Lolland-Falster Beskæftigelsen på vej op for hele landet men endnu ikke på Sydsjælland og LF Udvikling i samlet

Læs mere

FAKTAARK. Opdatering af Leo Larsen rapporten lll

FAKTAARK. Opdatering af Leo Larsen rapporten lll FAKTAARK Opdatering af Leo Larsen rapporten lll September 2018 J.nr. VOA/kkh Indledning Daværende Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen nedsatte i december 2012 et ekspertudvalg til belysning af de

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden

Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden Den Danske Banekonference 2015 Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden Johnny Restrup-Sørensen Contract Director, Railway Agenda Fra vision til konkret projekt Verdens længste sænketunnel Femern A/S

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Udarbejdet af: Nino Javakhishvili-Larsen, ph.d. og Jie Zhang, ph.d. For yderligere information: Nino Javakhishvili-Larsen

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af vejinfrastruktur

Beskæftigelseseffekter af vejinfrastruktur Vejdirektoratet Beskæftigelseseffekter af vejinfrastruktur Model for beregning af beskæftigelseseffekter Poul Sørensen 1 Agenda 1. Hvorfor lave en model for beregning af beskæftigelseseffekter 2. Hvordan

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Lolland bliver større

Lolland bliver større Nyhedsbrev nr. 14 21. september 2011 Indhold Lolland bliver større 1 Fehmarn får ny strand 2 Ændret linjeføring ved Rødbyhavn 3 Store forventninger til arkæologiske undersøgelser ved Rødbyhavn 4 Et projekt

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder.

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 92 Offentligt Talepapir 24. februar 2016 Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2018 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2017 foretog Vækstfonden 804 medfinansieringer, og har siden 1992

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

Omkring 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 skyldtes øget eksport

Omkring 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 skyldtes øget eksport 3. juli 2018 2018:13 Omkring 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 skyldtes øget eksport Af Peter Rørmose Jensen, Michael Drescher og Emil Habes Beskæftigelsen er steget markant siden

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Nationalregnskab Marts-version

Nationalregnskab Marts-version Nationalregnskab 216. Marts-version April 217 Danmark Statistik Sejrøgade 11 21 København Ø Nationalregnskab 216. Marts-version Danmarks Statistik April 217 Udarbejdet af: Bo Siemsen, bsm@dst.dk 2/1 Nationalregnskab

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter Udvidet resumé 37 Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter - med ny bane og motorvejsudvidelse på Vestfyn som illustrativt eksempel Ole Kveiborg, COWI A/S,

Læs mere

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Statens Naturhistoriske Museum April

Læs mere

WORK IN PROGRESS. Derfor skal Femern-forbindelsen bygges som en sænketunnel. 21. marts Femern A/S Vester Søgade København V

WORK IN PROGRESS. Derfor skal Femern-forbindelsen bygges som en sænketunnel. 21. marts Femern A/S Vester Søgade København V WORK IN PROGRESS 21. marts 2017 Derfor skal Femern-forbindelsen bygges som en sænketunnel Page 1/10 Vester Søgade 10 1601 København V Tlf. +45 33 41 63 00 Fax +45 33 41 63 01 www.femern.com CVR 28 98 65

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Erhvervslivets adgang til kollektiv transport

Erhvervslivets adgang til kollektiv transport Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 161 Bilag 2 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 161 Bilag 2 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 216-17 L 161 Bilag 2 Offentligt Notat Udlændinge- og Integrationsudvalget 31. marts 217 Ekstern høring vedr. L 161 lovforslag om ændring af udlændingeloven (forhøjelse

Læs mere

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 1. Baggrund Femern A/S har i april 2012 udarbejdet en revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet, som tager højde for de udfordringer, der er

Læs mere

De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1

De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1 De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1 22. februar 2016 1 Indledning Eksperimentet omtalt nedenfor klarlægger de samfundsøkonomiske konsekvenser af på sigt at

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 217-18 UFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 t Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg Christiansborg 18. april 218 Svar på Uddannelses- og Forskningsudvalgets

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Teknisk gennemgang af VVM

Teknisk gennemgang af VVM ne es Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 330 Offentligt Femern Bælt-forbindelsen Teknisk gennemgang af VVM rt te es Femern A/S Præsentationen 1. Claus Baunkjær, adm. direktør - Status og proces for

Læs mere

ØKONOMISKE EFFEKTER AF BYUDVIKLING AF INDRE KOLDING HAVN

ØKONOMISKE EFFEKTER AF BYUDVIKLING AF INDRE KOLDING HAVN ØKONOMISKE EFFEKTER AF BYUDVIKLING AF INDRE KOLDING HAVN Udarbejdet for: 3-10-2018 Udarbejdet for: STENDER Udarbejdet af: Realise ApS Projektnummer: 1033.02 Forsidefoto Kilde: Tegnestuen Mejeriet A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Økonomisk analyse. Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud. Highlights:

Økonomisk analyse. Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud. Highlights: Økonomisk analyse 14. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud Highlights:

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen 1 Sverige Danmark Ringsted København Øresund Malmö Næstved Vordingborg Nykøbing F Femern Bælt Rødby Havn Puttgarden Tyskland Lübeck Signaturer Ringsted-Femern Banen

Læs mere