STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD"

Transkript

1 AR TI KE L S M Ju ÅN li 2 ED 01 E 4 N STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD - Historien bag skelettet i Museum Lolland-Falsters middelalderudstilling Af: Anna-Elisabeth Jensen, souschef, arkæolog Gravnedgravningerne blev frilagt med maskine Museet undersøgte i 1994 dele af et fundament til et kapel og en række begravelser fra middelalderen i Stubbekøbing. I alt hjemtoges skeletmateriale fra 60 individer, hvoraf 37 mere eller mindre lå in situ, urørt, som de var blevet begravet. Kirkegården og kapellet blev under udgravningen tolket som Stubbekøbings Sankt Jørgensgård på baggrund af fundet af de deforme skeletter og af kirkegårdens beliggenhed uden for den middelalderlige købstad. Den lå ved udfaldsvejen fra Stubbekøbing vest for den middelalderlige købstad. Sankt Jørgensgården i Stubbekøbing er tidligst nævnt i tre skriftlige kilder mellem 1481 og Det middelalderlige Stubbekøbing Stubbekøbings anlæggelsestidspunkt er ukendt, men købstadens kridtstenskirke dateres til ca De ældste skriftlige henvisninger til byen er en omtale af byen i Stadsbogen for Wismar i I 1289 blev Stubbekøbing afbrændt og ødelagt af den fredløse Marsk Stig og hans mænd. De ældste, bevarede købstadsrettigheder er fra 1354, hvor Valdemar Atterdag stadfæstede Stubbekøbings rettigheder på Nykøbing Slot. De ældste arkæologiske vidnesbyrd har umiddelbart kunnet føre Stubbekøbing tilbage i hvert fald til 1300-tallet. I 1701 fik Kunstkammeret en pung med mønter fundet i Stubbekøbing indleveret, hvor mønttyperne ikke kunne identificeres. I 1701 var der ganske godt styr på de mønttyper, der er udstedt efter 1241, men ikke på de ældre typer. Så pungen skal antagelig dateres tilbage før I senmiddelalderen deltog Stubbekøbing aktivt i sildefiskeriet i Øresund. I 1494 havde Stubbekøbing f.eks. ikke mindre end 66 ud af i alt 434 danske boder på sildemarkedet i Skåne, mens nabokøbstaden Nykøbing til sammenligning kun havde 31.

2 Udover de altre og kapeller, der med sikkerhed kan knyttes til Stubbekøbing kirke, nævner de skriftlige senmiddelalderlige kilder to kapeller: Skt. Jørgen og Skt. Gertrud. Sankt Jørgen nævnes første gang i det skriftlige materiale i 1481, hvor modtagelsen af en gave kvitteres og besegles med vort klosters indsegl. Sankt Jørgen i Stubbekøbing er desuden betænkt i testamenter fra 1486 og Skt. Jørgensgården i Stubbekøbing har været spedalskhedshospital for hele Falster. De nærmeste spedalskhedshospitaler lå ved Maribo på Lolland, i Spejlby på Møn og i Vordingborg på Sjælland. Udgravningen Parkeringspladsen øst for Stubbekøbing Hallen ligger på toppen af et morænehøjdedrag syd for Grønsund og vest for den gamle Stubbekøbing købstads bygrænse. Mellem parkeringspladsen og købstadens gamle accisebod er der en mindre lavning med et nu rørlagt vandløb. I 1994 skulle parkeringspladsen ved Stubbekøbing Hallen asfalteres. Kommunens mandskab stødte på en ukendt stenlægning af store kampesten og flere skeletgrave. Museet (det daværende Falsters Minder) foretog derfor en nødudgravning af de beskadigede grave. Stenlægningen og de dybest liggende grave blev ikke udgravet, men blot afrenset og registreret før asfalteringen. Sydvæggens stensyld var til en vis grad fjernet ved tidligere planering. Men stensyldens og dermed bygningens dimension og placering kunne måles op. Det undersøgte område var mod nord afgrænset af nedgravning til fjernvarmeledning langs med Gl. Landevej, mod vest af Stubbekøbing Hallen og mod syd af stadion. Især skeletterne i de vestligst liggende grave var blevet eksponeret ved muldafrømningen. Skeletterne i de østligst liggende Detajlplan over de dele af Stubbekøbing Skt. Jørgensgårds kapel og kirkegård der blev undersøgt forud for asfaltering af parkeringspladsen ved sportshallen i Stubbekøbing

3 grave lå for hovedpartens vedkommende dybere og er derfor ikke undersøgt, men ligger bevaret under den nuværende parkeringsplads. Efter opmålingen blev nedgravningerne til de enkelte grave undersøgt. Iagttagelser af gravopbygning, tilstedeværelse af kistespor og beliggenheden i forhold til andre begravelser blev beskrevet under udgravningen. Før skeletetterne blev taget op, blev eksempler på de deforme knogler og hele skelettet fotograferet og beskrevet. Et enkelt skelet blev tegnet på stedet. Stensyld fra Skt. Jørgens kapel under udgravning 1994 i 1994 fragmenter af byggematerialer fra bygningen i et opfyldningslag med en blanding af både fragmenter af tagtegl og gulvtegl, foruden renæssance- og middelalderlerkarskår. Kapellet har tilsyneladende haft tegltag og teglklinker på gulvet, mens murene har været opbygget af tegl holdt sammen med mørtel. Det sengotiske Skt. Anna kapel ved Stubbekøbing Kirke er bygget af netop tilsvarende materialer. Kapellet Kirkegårdens afgrænsning Kapellet er blevet revet ned senest i 1600-tallet, idet bygningen ikke er afsat på de tidlige byprospekter fra slutningen af århundredet. På tomten fandtes Mod syd er der afgravet i forbindelse med anlæg af stadionområdet på det tidligere engområde. I denne forbindelse er eventuelle spor efter afgrænsningen mod syd forsvundet. Kapellet har været funderet på en stensyld. En del af fundamentet er i dag bevaret under parkeringspladsen ved Stubbekøbing Hallen. Og bygningen er i dag markeret i asfalten på parkeringspladsen ved hallen. Mod vest er kirkegården gennemskåret af Stubbekøbing Hallen. Ind mod denne fandtes ikke spor efter en afgrænsning af kirkegården, der kan have strakt sig ind under bygningen.

4 fysiske afgrænsning, kan hverken påvises eller afkræftes. Alene parkeringspladsens område skønnes at have rummet mindst 100 begravelser. De bortgravede dele af kirkegården mod syd og mod vest kan have rummet et tilsvarende antal. Det er således en uvis del af den oprindelige kirkegård, der er undersøgt og under alle omstændigheder mindre end halvdelen af de bevarede begravelser. Af hensyn til forsyningsledningerne og stabiliseringen af underlaget for asfalteringen blev der ikke udlagt dybe søgegrøfter over området. Der er således ikke, som vanligt ved en undersøgelse af en middelalderlig kirkegård, gjort forsøg på at finde de eventuelt dybere liggende grave, der ikke umiddelbart kan ses på overfladen. Stolpebyggede konstruktioner I den nordlige ende af det undersøgte område har der ligget mindst to stolpebyggede konstruktioner, Skelettet fra Museum Lolland-Falsters middelalderudstilling under udgravning in situ 1994 Mod nord afgrænses området af Gl. Landevej, den gamle udfaldsvej fra købstaden mod vest i forlængelse af Vestergade, som er det ene af de to middelalderlige hovedstrøg i Stubbekøbing. Mellem de i 1994 undersøgte gravlæggelser og den asfalterede vej har nedgravninger til forsyningsledninger ødelagt alle iagttagelsesmuligheder. Der er således intet, der kan af- eller bekræfte, om Gl. Landevej har været den oprindelige nordgrænse for kirkegården. Mod øst danner en lille lavning i terrænet, med et nu rørlagt vandløb, en naturlig topografisk afgrænsning. Kun på en kort strækning i den østlige del af kirkegårdsområdet var der mulighed for at gøre iagttagelser af en eventuel afgrænsning. Her kunne der registreres spor efter en grøft med en ældre rørføring for vandløbet i lavningen mellem den gamle Stubbekøbing købstad og kirkegården. Om denne ældre grøft repræsenterer kirkegårdens Eksempler på armstillinger hos de gravlagte på Skt. Jørgensgården i Stubbekøbing. Med armene ind over kroppen ved bækkenet, med armene på tværs over kroppen midt på livet og med armene lagt over kors på brystet

5 der tidsmæssigt er yngre end begravelserne på stedet. Disse træbygninger kan ikke dateres og er derfor muligvis af langt nyere dato. Dog har der med sikkerhed ikke inden for de sidste mere end hundrede år stået nogen former for bebyggelse netop her. Efter den oprindelige nedbrydning og sløjfning af kapel og kirkegård i renæssancen henlå området som landbrugsjord, indtil terrænet planeredes før såvel den første danske badmintonhal uden for København som det lokale populære forlystelsessted Casino blev bygget på stedet i begyndelsen af det 20. århundrede. Begravelsesform Ved Stubbekøbing Hallen fandtes kistenagler af jern i seks af gravene som vidnesbyrd om kistebegravelser. Det var ikke i noget tilfælde muligt at erkende kistespor. Udover i gravene med kistenagler var nedgravningen dog i tolv tilfælde af en sådan karakter, at den højst sandsynligt har rummet en form for kiste. I syv tilfælde fulgte nedgravningen skelettet så snævert, at der ikke var levnet plads til en kiste. I to tilfælde blev der fundet spor af lukketøj til ligklæde. Dels en bronzemalle i en grav dels en bronzehægte i en anden. Skeletterne Det hjemtagne skeletmateriale udgjordes af i alt 50 opsamlinger af knogler, der senere har vist sig at stamme fra 60 individer. De 37 skeletter eller dele af skeletter lå mere eller mindre in situ. Knogleopsamlingerne foretoges inden for 29 forskellige nedgravninger til grave. Ved Stubbekøbing Hallen kunne skeletternes armstillinger registreres i 27 tilfælde. Alle skeletterne lå i udstrakt rygleje med hovedet mod vest og armene lagt ind over kroppen. I nogle få tilfælde var armstillingen asymmetrisk, måske fordi selve kroppen har været deform. Tre døde er lagt med armene ind over kroppen ved bækkenet, otte med armene på tværs over kroppen midt på livet og tretten døde er lagt med armene over kors på brystet. Det stemmer overens med de skriftlige kilders omtale af Sankt Jørgensgården i slutningen af 1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet. Kirkegården og kapellet er fra en kulturhistorisk vinkel tolket som Stubbekøbings Sankt Jørgensgård på baggrund af deforme skeletter og kirkegårdens beliggenhed. Skt. Jørgensgårdene anlagdes ved byernes indfaldsveje, gerne i nærheden af vandløb. Fuldstændigt på samme måde som kirkegården ved Stubbekøbing Hallen ligger ved en rørlagt bæk ved Gl. Landevej langs Grønsund uden for den gamle Stubbekøbing købstad. Skeletmaterialet er efterfølgende undersøgt på Panum Instituttet ved Thomas Brander. Litteratur: Bennike, Pia: Middelalderens skeletfund. Hikuin 17, p Viborg Etting, Vivian: Et ben i hver lejr. Om Falsters middelalder. Nykøbing F Henningsen, Sven: Stubbekøbing , Hjelholt, Holger: Falsters Historie I-II, Nykøbing F Jensen, Anna-Elisabeth: Fra Falsters Minders arkæologiske arbejdsmark 1994 s , Lolland- Falsters Historiske Samfund Årbog Jensen, Anna-Elisabeth: Hvor lå Skt. Jørgen i Stubbekøbing? s , Stubbekøbing lokalhistoriske arkiv Årsskrift Kieffer-Olsen, Jakob: Middelalderens gravskik i Danmark. Hikuin 17, p Viborg Madsen, Kresten: Spedalskhed og Sct. Jørgensgård. Næstved Madsen, Per Kristian: Han ligger under en blå sten. Om middelalderens gravskik på skrift og i praksis. Hikuin 17, p Viborg Møller-Christensen, Vilhelm: Ten Lepers from Næstved in Denmark. A study of skeletons from a medieval danish leper hospital. København Nielsen, Ingrid: Byen før... Middelalderens købstæder i Storstrøms amt. Udg. Storstrømsamtets Museumsråd Olsen, Olaf: De spedalskes kapel. Arkæologiske undersøgelser i St. Jørgens kirke i Svendborg. Fynske Minder V. p Odense Steen Jensen, Jørgen m.fl.: Danmarks middelalderlige skattefund c c København nr. 76 s Danmarks kirker VIII. Maribo Amt. p Kbh Falster Undersøgelsen: Bd Red. Svend Gissel. Odense Kulturhistorisk håndbog for Falster. Bd Red. Karl-Erik Frandsen 1986

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. 2417 Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. Vor Frue Kirke NOTER s. 2590 Historisk indledning. Navnet Assens er sammensat af ordene ask eller asp

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Regisse kilde ved Frørup

Regisse kilde ved Frørup Regisse kilde ved Frørup - Om kombinationen af skriftlige, arkæologiske og hellige kilder afmogens Bo Henriksen Indledning I Danmark er der registreret over 750 helligkilder, og afdisse ligger 45 på Fyn'.

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2014 Adelgade 12 Sankt Annæ Kvarter, Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt KBM 4043 Stine Wozniak Københavns Museum Vesterbrogade

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT ÅHM 5675, VOR FRUE KIRKEGÅRD Stud.cand.scient. Anne Østergaard Jensen Cand.scient. Dorthe Pedersen Email: anne.kande@hotmail.com / dpedersen@antropologi.net Retsmedicinsk Institut,

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN

ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN Stud.cand.scient. Helene Agerskov Madsen Retsmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: heleneagerskov.madsen@gmail.com

Læs mere

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

En statistisk-geografisk undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, middelalder og tidlig moderne tid

En statistisk-geografisk undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, middelalder og tidlig moderne tid En statistisk-geografisk undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, middelalder og tidlig moderne tid af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen Geografispeciale Roskilde

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE Fig. 1. Udsnit af Resens prospekt af Århus. Efter kobberstik i Det kongelige Bibliotek. Section of copper engraving ca. 1670, western part of Århus, the district around the Church of Our Lady, seen from

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT Nikolaj Plads 10 KBM 4014 Jacob Mosekilde Københavns Museum Vesterbrogade 59 1620 København V Telefon: +45 33 21 07 72 Fax: +45 33 25 07 72

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

HAVNEGADE & ISLANDS PLADS

HAVNEGADE & ISLANDS PLADS KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2012 HAVNEGADE & ISLANDS PLADS Beretning for arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Broer over Inderhavnen Nyhavns Hoved samt området

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2015 Bygherrerapport nr. 81 Bygherre: Jens og Jacob Adler Jensen ISBN 978-87-92778-40-6 2 Indledning

Læs mere

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning.

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning. Fig. 1. Silkeborg set fra nord 1923. Midt i billedet rager Silkeborg kirke op, og til højre derfor anes tårnstilladset af metodistkirken Vor Frelsers under opførelse. Tv. ses Gudenåens udløb og yderst

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg Hindsgavl Slot Udgivet af Realdania Byg Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg A/S er

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Jesu møde med et levende lig

Jesu møde med et levende lig HISTORISK OG ARKÆOLOGISK SIDELYS PÅ BIBELEN RIGE FATTIGE Ny artikelserie Personer Jesus mødte [1] PRÆSTER UDSTØDTE ARBEJDERE LEDERE KLOGE HEDNINGER SPEDALSKE KVINDER Jesus mødte typer af enhver slags.

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere