Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik"

Transkript

1 Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik

2 Indhold 1. Indledning Praktiske oplysninger Det lokale uddannelsesudvalg - i daglig tale: LUU er opdelt i to udvalg: Skolens organisering af medarbejdere Skolens udbud af uddannelser Skolens vejlednings- og støttemuligheder Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Skolens elev- og læringssyn Skolens organisatorisk-pædagogiske referenceramme Didaktiske overvejelser for tilrettelæggelse af undervisningen i et kompetenceudviklende læringsmiljø: Didaktiske og metodiske overvejelser i forhold til læring i vekseluddannelser Overordnede bestemmelser og kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser Skolebedømmelsen skal medvirke til at Generelt om Grundforløbet Uddannelsens formål Fælles kompetencemål jf bekendtgørelse 816 af Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Pædagogisk assistent Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Grundforløbspakker

3 3. Læringsaktiviteterne på Grundforløbet Beskrivelse af temaerne FÆLLES FOR LØB FORLØB RETTET MOD SOCIAL - OG SUNDHEDSUDDANNELSEN FORLØB R ET TET MO D DEN PÆDAGO GIS KE ASS IST E NT UDDANNE LSE Indhold i undervisningen Grundfagene dansk og engelsk Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Bevægelse Studietur Praktikaktiviteter Innovation Understøttelse af elevens læringsproces og trivsel på skolen Personlig uddannelsesplan Kontaktlærerordning Relationstid Bedømmelser på Grundforløbet Afslutning af Grundforløbet Adgang til prøve Eksamensregler Klager

4 Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet på Social-og sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens 1. Indledning Denne lokale undervisningsplan (LUP) omhandler organiseringen og tilrettelæggelsen af Grundforløbet i uddannelsesindgangen sundhed, omsorg og pædagogik. Der findes tillige lokale undervisningsplaner for skolens øvrige uddannelsestrin, disse er tilgængelige på skolens hjemmeside: Formålet med undervisningsplanen er at synliggøre og informere om målsætninger, indhold, struktur, organisering og pædagogiske strategier i forhold til de udbudte uddannelser. Den lokale undervisningsplan er udarbejdet jf. 40 og 41 i Hovedbekendtgørelsen. Derudover er retningslinjerne, anvist af Undervisningsministeriet, fulgt på baggrund af nedenstående bestemmelser. Lov om erhvervsuddannelser, LBK nr. 171 af 02/03/2011 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen), BEK nr af 15/12/2010 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, BEK nr. 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne, BEK nr af 16/11/2010. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 863 af16/08/2012 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK nr. 262 af 20/03/2007 Planen er et fælles arbejdsredskab for elever, lærere, ledelse, bestyrelse, lokale uddannelsesudvalg og praktikstederne, som deltager i det daglige arbejde med uddannelserne. 4

5 5

6 Den lokale undervisningsplan er opbygget i tre hovedafsnit Afsnit 1: Generel information om skolen gældende for alle skolens udbudte uddannelser Afsnit 2: Generel information om Grundforløbet Afsnit 3: Information om de udbudte læringsaktiviteter 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn og beliggenhed Skolen har tre afdelinger og kaldes Social og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens. I det følgende benævnt: SOSU FVH. Afdelingen i Fredericia: Her udbydes uddannelserne Grundforløb, SSH, SSA og PAU. Afdelingens adresse er: Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens 6. julivej Fredericia Telefon: Administrationen er åben: Mandag fredag

7 Afdelingen i Vejle Her udbydes uddannelserne Grundforløb og SSH. Ligeledes har skolens Efter- og videreuddannelse administration i denne afdeling. Afdelingens adresse er: Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens Staldgårdsgade Vejle Telefon: Administrationen er åben: Mandag - fredag Afdelingen i Horsens Her udbydes uddannelserne Grundforløb, SSH og SSA Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens Ane Stauningsvej Horsens Telefon: Administrationen er åben: Mandag-fredag

8 Det lokale uddannelsesudvalg - i daglig tale: LUU er opdelt i to udvalg: Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU-området De lokale uddannelsesudvalg består af repræsentanter fra regioner, kommuner, og lokale organisationer fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiver side. Desuden består udvalget af elevrepræsentanter, lærerrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter fra skolen. Det lokale uddannelsesudvalg spiller en væsentlig rolle for samarbejdet mellem skolen og arbejdsmarkedet, for rådgivning af skolen i de spørgsmål, der vedrører uddannelserne indenfor udvalgenes område og dermed også indholdet af de lokale undervisningsplaner. Udvalgsmedlemmernes navne kan ses på skolens hjemmeside: Skolens organisering af medarbejdere Ledelsen på SOSU FVH består af strategisk ledelse: direktør, uddannelseschef for grunduddannelsen, EVI- og udviklingschef samt økonomi- og administrationschef. Øvrig ledelse: Uddannelsesledere for henholdsvis; Fredericia, Vejle, Horsens samt EVI (Efter- og videreuddannelsesafdelingen). Medarbejderstaben på SOSU FVH udgøres af undervisere, uddannelsesvejledere, praktikkoordinator, pædagogiske koordinatorer, elevkoordinatorer, fastholdelsesmedarbejdere, mentorer, SPS-koordinatorer, tosprogs-koordinatorer, læsevejledere, bibliotekarer samt teknisk-, service- og administrationspersonale. 8

9 9

10 Skolens udbud af uddannelser Grundforløbet i indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Grundforløbet er den indledende del af en erhvervsuddannelse. Således indeholder grundforløbet undervisning, der skal udvikle den enkelte elevs erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencer og skal sikre elevens uddannelsesparathed i forhold til start på hovedforløbet, inden for en given uddannelsesretning enten på social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. Det detaljerede indhold og længden af grundforløbspakkerne for den enkelte indgang og uddannelse beskrives senere i denne undervisningsplan og findes endvidere på skolens hjemmeside Hovedforløb Social- og sundhedsuddannelsen Hovedforløbet har en varighed på 2 år og 10 måneder eksklusiv grundforløbet. Hovedforløbet består af to trin: Social-og sundhedshjælper - Trin 1: Dette forløb udgøres af Social- og sundhedshjælperuddannelsen, som har en varighed på 1 år og 2 måneder og veksler mellem skole og praktik. Specialet Social-og sundhedsassistent - Trin 2: Dette forløb udgøres af social- og sundhedsassistentuddannelsen med en varighed på 1 år og 8 måneder og veksler mellem skole og praktik. For plan over vekslen mellem skole-og praktikperioder, se Hovedforløb den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsen til pædagogisk assistent varer 2 år og 3,5 måneder og veksler mellem skole og praktik. For plan over vekslen mellem skole-og praktikperioder, se 10

11 Skolens vejlednings- og støttemuligheder Skolen tilbyder alle elever uddannelsesvejledning og kontaktlærerstøtte. Til elever med særlige behov er der mulighed for støtte af mentor, læsevejleder, SPS- koordinator, tosprogs-koordinator, fastholdelses-koordinator og ekstern psykologordning Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Skolens elev- og læringssyn 1. Læring opfattes som en proces og et resultat, der finder sted i et samspil mellem elevens individuelle konstruktioner og de sociale relationer eleven indgår i. Eleverne har forskellige læringsstile, og dette skal afspejle sig i et varieret valg af pædagogiske metoder og redskaber. 2. Eleven er aktiv med henblik på udvikling af egne kompetencer samt medansvarlig i forhold til læring og egen uddannelse. 3. Uddannelsen tilrettelægges således, at der skabes mulighed for sammenhæng mellem teori og praksis i læringssituationen. 4. Læreprocesserne tilrettelægges ud fra en helhedsopfattelse af eleven, der betyder, at der tages afsæt i og gives mulighed for, at eleven udvikler sine erhvervsfaglige kompetencer. 5. Læreprocesserne foregår i et læringsmiljø, hvor anerkendelse, tolerance, samarbejde, nysgerrighed tydelighed og tillid er bærende elementer Skolens organisatorisk-pædagogiske referenceramme På Social-og sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens ønsker vi som pædagogisk institution og som professionelle undervisere at forholde os til en overordnet pædagogisk sammenhæng og forståelse af, hvad der sker på forskellige niveauer i organisationen. Vi anvender Erling Lars Dales begreber om didaktisk rationalitet på K1-, K2- og K3-niveau K3-niveauet: Pædagogisk afsæt, som beskrives og udmøntes på baggrund af drøftelser i forhold til pædagogisk filosofi, pædagogisk sociologi, og pædagogisk psykologi. Disse udmøntes i beskrivelser af værdier, kundskabssyn og læringssyn. 11

12 Her forholder organisationen sig til sin opgave som pædagogisk institution i forhold til samfundet og i forhold til krav og forventninger fra praksis. Her skal lærergruppernes møder være med til at arbejde med udmøntning på K1 og K2 niveauer, men også påvirke og kvalificere K3- niveauets arbejde og beskrivelser. K2-niveauet: Lærerkollegiets læreplansarbejde, som tager udgangspunkt i bekendtgørelse og uddannelsesordning. Valg begrundes på baggrund af didaktisk analyse, med udgangspunktet i K3. Dette arbejde foregår både i teams og i lærergrupper. K1-niveauet: Den enkelte undervisers planlægning af forløb og undervisningsgennemførelse. Begrundes i egne forudsætninger, kompetencer og interesser og med baggrund i K2 og K3. K3 Refleksion og diskussion af pædagogisk teori Konstruktion af didaktisk teori K2 konstruktion af pædagogisk design og metoder LUP og forløbsplaner K1 planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning figur 1 Kilde: Erling Lars Dale, Pædagogisk professionalitet, forlaget Klim

13 Didaktiske overvejelser for tilrettelæggelse af undervisningen i et kompetenceudviklende læringsmiljø: Uddannelsen tilrettelægges med det udgangspunkt, at eleven skal erhverve forudsætninger for at kunne udøve et fag. Derfor indgår og tages udgangspunkt i fagets særkende som bærende elementer i uddannelsens tilrettelæggelse. Læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i erhvervets og arbejdsmarkedets behov. Uddannelsens praksisnærhed i tilrettelæggelsen understøttes af, at teknologi og udstyr i et vist omfang indgår i uddannelsesmiljøet og den daglige undervisning. De enkelte metoder i undervisningen tilrettelægges ud fra og anvendes i forhold til den læring der tilsigtes i relation til elevernes forudsætninger. Metodisk arbejdes der varieret og differentieret med udgangspunkt i elevernes individuelle forudsætninger. Undervisningen tilrettelægges således, at læreprocessernes sværhedsgrad og selvstændighedsgrad øges sidst i uddannelsesforløbet Didaktiske og metodiske overvejelser i forhold til læring i vekseluddannelser Læringsmiljøet på skolen tager afsæt i, at eleven udvikler sine erhvervsfaglige kompetencer og tilrettelæggelsen af undervisningen tænkes ind i en læringsmodel, som er beskrevet af Knud Illeris og hans fortolkning af David Kolbs læringscirkel. I denne beskriver Illeris, at læring forekommer på flere niveauer: Assimilativ- læringen tilføjer viden Akkomodativ- læringen skaber viden, gennem ny forståelse Transformativ- læringen skaber ny og identitetsforandrende viden og kompetenceudvikling 13

14 Akkomodativ Erkendelse Deltager Studier Projekt Konvergent Erkendelse Stof Problem Divergent Erkendelse Opgave Undervisning Lærer Assimilativ Erkendelse Kilde: Illeris 1995, side 131 I undervisningstilrettelæggelsen vil der blive fokuseret på, at eleverne oplever, at der er sammenhæng mellem teori og praksis og undervisningen/læringsaktiviteterne tilrettelægges tematiseret og med udgangspunkt i uddannelsernes relation til praksisfelterne. Temaerne skal give mulighed for, at eleven arbejder opsøgende, undersøgende, analyserende og reflekterende Overordnede bestemmelser og kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Eleverne bliver senest indenfor de første to uger af uddannelsesforløbet kompetencevurderet i forhold til uddannelsens samlede kompetencekrav, jf. Hovedbekendtgørelsen 50 stk

15 Skolen udarbejder endvidere i samarbejde med eleven (og evt. praktikvirksomhed) en personlig uddannelsesplan for hele uddannelsen i henhold til Hovedbekendtgørelsen 50. Udarbejdelsen og vurderingen tager sigte på, om eleven kan godskrives i nogle dele af uddannelsen med henblik på en afkortning. Endvidere vurderes behov for specialpædagogisk støtte. Skolen tager initiativ til udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan eller ajourføring af den eksisterende uddannelsesplan. Hvis eleven har en aktuel uddannelsesplan i henhold til folkeskoleloven, tages der udgangspunkt heri. Uddannelsesvejlederen er ansvarlig for indplacering af elevens grundfagsniveauer, efter konkret kompetenceafklaring inden for de første 14 dage af uddannelsen. Kontaktlæreren er sammen med eleven og evt. praktikvirksomheden ansvarlig for, at eleven udarbejder individuelle målsætninger i planen og for ajourføring af uddannelsesplanen gennem uddannelsen, herunder valg af valgfag Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser Skolens bedømmelsesplan har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt. Skolens bedømmelsesplan består af fem dele, der skal dokumentere de faglige og personlige kompetencer, eleven har erhvervet sig i uddannelsen: 1. Den løbende evaluering 2. Skolevejledninger 3. Praktikerklæringer i praktikuddannelsen (gælder ikke grundforløb) 4. Standpunktsbedømmelser og prøver i områdefag og grundfag 5. Den afsluttende prøve. 15

16 Skolebedømmelsen skal medvirke til at Eleven får klargjort viden om eget niveau Eleven bliver bevidst om områder, som kræver fokuseret indsats Eleven bliver inspireret til yderligere læring Skole og evt. praktiksted informeres om elevens niveau. Eleven og elevens kontaktlærer fastholder derudover i den erhvervsfaglige vejledning fokus på de personlige uddannelsesmål og de personlige kompetencer. Eleven vil løbende få en bedømmelse af sit standpunkt og sin udvikling gennem uddannelsesforløbet. Denne vil foregå i den daglige undervisning. Evalueringskriterierne fremgår af læringsaktiviteterne/temabeskrivelserne i forløbsplanerne for de enkelte uddannelser. Dette betyder, at bedømmelsen af elevens erhvervsfaglige kompetencer sker ud fra en vurdering af både de faglige og personlige kompetencer. Den enkelte elevs kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel, med en vurdering af, hvordan eleven optræder i erhvervsmæssig sammenhæng ud fra de mål, som er beskrevet i den enkelte uddannelse. 2. Generelt om Grundforløbet 2.1 Uddannelsens formål Grundforløbet på SOSU FVH er, jf. 18 i Hovedbekendtgørelse 1514, den indledende og praksisnære del af en erhvervsuddannelse. Grundforløbet indeholder undervisning, der på baggrund af arbejdsmarkedets behov for kvalifikationer imødekommer den enkelte elevs ønsker, behov og muligheder med hensyn til erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencer med henblik på at fortsætte i et hovedforløb. Grundforløbet bidrager endvidere til at supplere kvalifikationer med hensyn til studiekompetence. Undervisningen er tilrettelagt sådan, at eleven får mulighed for at opnå målet med undervisningen i grundforløbet, herunder de kompetencemål, der er fastsat for overgangen til de enkelte hovedforløb: 16

17 2.2 Fælles kompetencemål jf bekendtgørelse 816 af De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan: 1) Møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. 2) Medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget arbejdsmiljø (modul 1). 3) Indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler. 4) Deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed. 5) Forholde sig til sine lære- og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer. 6) anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1) Dansk, niveau F og 2) førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge. Udover ovennævnte fælles kompetencemål danner undervisningen på Grundforløbet baggrund for at opfylde nedenstående, særlige kompetencemål, der er rettet mod elevens overgang til et af de hovedforløb, som udbydes på SOSU FVH: Social- og sundhedsuddannelsen og Den pædagogiske assistentuddannelse. Eleven angiver ved optagelsen på Grundforløbet, hvilket af de udbudte hovedforløb, man ønsker at kvalificere sig til. 17

18 2.3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Pædagogisk assistent 1 De særlige kompetencemål, som eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, er, at eleverne kan: 1. Forstå betydningen af at vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv. 2. Anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger. 3. Medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt blive opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv. 4. Forstå baggrunden for anerkendende kommunikation og indgå i kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, 5. Forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering. 6. Identificere forhold omkring sundhed og pege på sundhedsopgaver inden for det pædagogiske område og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedsstilstand. 7. Finde motivation og lyst til gennem fysiske aktiviteter at opnå en god fysisk form og udfolde sig kreativt gennem idræt og bevægelse alene eller i samarbejde med andre, svarende til grundfaget idræt, niveau F. 8. Vurdere grundlæggende samfundsmæssige, samfundsøkonomiske og sociale forhold og deres betydning for både den enkelte og samfundet som helhed, svarende til grundfaget samfundsfag, niveau F Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Social- og sundhedsuddannelsen 2 De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, er, at eleverne kan: 1. Udvise forståelse for de rettigheder og pligter, som følger af et ansættelsesforhold, samt udvise forståelse for det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for social- og sundhedsområdet. 2. Beskrive social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering i systemet samt forstå betydningen af sundhedsfaglig dokumentation og ansvaret herfor. 3. Kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed. 1 Bekendtgørelse 816 af , bilag 3, pkt 3 2 Bekendtgørelse 816 af , bilag 1, pkt 3. 18

19 4. Ud fra grundlæggende pædagogiske og psykologiske teorier opnå forståelse af, hvad der har betydning for menneskelige relationer i hverdagen og i det professionelle omsorgsarbejde. 5. Kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg samt vedligehold og udvikling af funktionsevner. 6. Kende de almindeligst forekommende fagudtryk inden for ældre- og sundhedsområdet og kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsningen af arbejdsopgaver inden for området. 7. Kende betydningen af at arbejde med konflikthåndtering. 8. Kende de hygiejniske principper og forstå betydningen af en etisk dimension, når eleverne skal hjælpe andre med personlig pleje, 9. Redegøre for kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner. 10. Redegøre for og handle fagligt korrekt i forhold til naturfaglige problemstillinger inden for social- og sundhedsområdet på baggrund af naturfaglig viden og færdigheder svarende til grundfaget naturfag, niveau F Grundforløbspakker Et grundforløb på SOSU FVH har en varighed på mellem 10 og 60 uger. For at imødekomme elevernes forskelligartede behov og baggrund, udbydes Grundforløbet i forskellige udgaver kaldet Grundforløbspakker. P.t udbydes følgende: Grundforløbspakke 1. Alment grundforløb af 40 ugers varighed. For elever der har brug for ekstra tid og støtte til nå grundforløbets mål. Grundforløbspakke 2. Alment grundforløb af 20 ugers varighed. For elever der er i stand til teoretisk og personligt at arbejde selvstændigt og hurtigt kan nå grundforløbets mål. Grundforløbspakke 3. Internationalt grundforløb af 20 ugers varighed. For elever der ønsker et internationalt snit på uddannelsen. Grundforløbspakke 4. Grundforløb for 2-sprogede elever af 40 ugers varighed. For elever der har andet modersmål end dansk og har brug for at styrke det danske sprog og kendskabet til dansk kultur. Grundforløbspakke 1 og 2 udbydes i Fredericia, Vejle og Horsens. Grundforløbspakke 4 udbydes i Fredericia og Horsens. Grundforløbspakke 3 udbydes kun i Horsens. For information om starttidspunkter, optagelseskriterier samt ansøgningsfrister henvises til skolens hjemmeside 19

20 2.5. Grundforløbets opbygning I forbindelse med opstart på Grundforløbet vælger eleven retning, dvs enten SOSU / PAU. Grundforløbet på SOSU FVH består herefter af en periode med fælles undervisning for alle elever, efterfulgt af en periode med specialisering, hvor undervisningen og læringsaktiviteterne er rettet mod det hovedforløb som eleverne efterfølgende ønsker at søge optagelse på. Se følgende for skematisk oversigt: For 20-ugers forløb: 10 uger Rettet mod Social- og sundhedsuddannelsen 10 uger Fælles forløb 10 uger Rettet mod uddannelsen til Pædagogisk assistent For 40-ugers forløb, alment: 20 uger Rettet mod Social- og sundhedsuddannelsen 20 uger Fælles forløb 20 uger Rettet mod uddannelsen til Pædagogisk assistent 20

21 For 40-ugers forløb, 2-sprogede 10 uger 10 uger Rettet mod Social- og Rettet mod Social- og 10 uger sundhedsuddannelsen 10 uger sundhedsuddannelsen Fælles forløb Fælles forløb 10 uger 10 uger Rettet mod uddannelsen til Rettet mod uddannelsen til Pædagogisk assistent Pædagogisk assistent 3. Læringsaktiviteterne på Grundforløbet En del af skoleundervisningen på Grundforløbet er organiseret i temaer, hvor hensigten er at give eleven mulighed for at se meningsfulde helheder i det faglige indhold. Den tematiske undervisning tager udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens kommende arbejdsområde. Situationerne bearbejdes med henblik på at styrke elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge samt den begyndende udvikling af erhvervsfaglige kompetencer. 21

22 3.1. Beskrivelse af temaerne I skemaet herunder ses en skematisk oversigt over temaerne. Herefter ses fra s oversigter med temanavn, rækkefølge, temaets formål samt hvilke kompetencemål, der arbejdes med i det givne tema. Der er besluttet at arbejde med de samme temanavne på forløbene rettet mod Social- og sundhedsuddannelsen og Den pædagogiske assistentuddannelse. Temaerne adskiller sig naturligvis fra hinanden med hensyn til indhold. Skematisk oversigt over temaerne Forløb rettet mod Social- og sundhedsuddannelsen Fælles forløb Tema 1 Tema 2 Tema 3 Afsluttende prøve Tema 1 Inkl. intro til uddannelsen Tema 2 Tema 3 Forløb rettet mod uddannelsen til Pædagogisk assistent Tema 1 Tema 2 Tema 3 Afsluttende prøve 22

23 FÆLLES FORLØB Temanavn Formål med temaet Kompetencemål Tema 1 Læring, Kommunikation og Samarbejde Formålet er, at eleven indgår aktivt i lærings- og studiemiljøet og har fokus på samarbejde og anerkendende kommunikation. Fælles kompetencemål 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker, 4) deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed, 5) forholde sig til sine lære- og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer 6) anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. Særlige kompetencemål forud for Social- og sundhedsuddannelsen 7) kende betydningen af at arbejde med konflikthåndtering, Særlige kompetencemål forud for uddannelsen til Pædagogisk assistent 4) forstå baggrunden for anerkendende kommunikation og indgå i kommunikation, der understøtter anerkendende relationer 5) forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering 23

24 FÆLLES FORLØB Temanavn Formål med temaet Kompetencemål Tema 2 Sundhed, omsorg og pædagogik At eleven kender til de grundlæggende teorier indenfor Sundhed, omsorg og pædagogik. Fælles kompetencemål 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker, Særlige kompetencemål forud for Social- og sundhedsuddannelsen 3) kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed 4) ud fra grundlæggende pædagogiske og psykologiske teorier opnå forståelse af, hvad der har betydning for menneskelige relationer i hverdagen og i det professionelle omsorgsarbejde 5) forholde sig til sine lære- og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer 8) kende de hygiejniske principper og forstå betydningen af en etisk dimension, når eleverne skal hjælpe andre med personlig pleje 10) redegøre for og handle fagligt korrekt i forhold til naturfaglige problemstillinger inden for social- og sundhedsområdet på baggrund af naturfaglig viden og færdigheder svarende til grundfaget naturfag, niveau F. Særlige kompetencemål forud for uddannelsen til Pædagogisk assistent 1) forstå betydningen af at vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv 2) anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger, 3) medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt blive opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv 6) identificere forhold omkring sundhed og pege på sundhedsopgaver inden for det pædagogiske område og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedsstilstand 7) finde motivation og lyst til gennem fysiske aktiviteter at opnå en god fysisk form og udfolde sig kreativt gennem idræt og bevægelse alene eller i samarbejde med andre, svarende til grundfaget idræt, niveau F 24

25 FÆLLES FORLØB Temanavn Formål med temaet Kompetencemål Tema 3 Den professionelle rolle Formålet er at eleven får kendskab til hvad det vil sige, at være professionel og tænker over sin rolle som fagperson. Fælles kompetencemål 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker 2) medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget arbejdsmiljø (modul 1) 3) indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler 6) anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. Særlige kompetencemål forud for Social- og sundhedsuddannelsen 1) udvise forståelse for de rettigheder og pligter, som følger af et ansættelsesforhold, samt udvise forståelse for det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for socialog sundhedsområdet, 2) beskrive social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering i systemet samt forstå betydningen af sundhedsfaglig dokumentation og ansvaret herfor, 4) ud fra grundlæggende pædagogiske og psykologiske teorier opnå forståelse af, hvad der har betydning for menneskelige relationer i hverdagen og i det professionelle omsorgsarbejde 6) kende de almindeligst forekommende fagudtryk inden for ældre- og sundhedsområdet og kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsningen af arbejdsopgaver inden for området Særlige kompetencemål forud for uddannelsen til Pædagogisk assistent 8) vurdere grundlæggende samfundsmæssige, samfundsøkonomiske og sociale forhold og deres betydning for både den enkelte og samfundet som helhed, svarende til grundfaget samfundsfag, niveau F. 25

26 FORLØB RETTET MOD SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Temanavn Formål med temaet Kompetencemål Tema 1 Tradition og kultur At eleverne får kendskab til hvordan samfund, traditioner og kultur påvirker det social- og sundhedsfaglige arbejdsområde. Fælles kompetencemål 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker 4) deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed Særlige kompetencemål forud for Social- og sundhedsuddannelsen 1) udvise forståelse for de rettigheder og pligter, som følger af et ansættelsesforhold, samt udvise forståelse for det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for social- og sundhedsområdet 2) beskrive social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering i systemet samt forstå betydningen af sundhedsfaglig dokumentation og ansvaret herfor, 6) kende de almindeligst forekommende fagudtryk inden for ældre- og sundhedsområdet og kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsningen af arbejdsopgaver inden for området, 8) kende de hygiejniske principper og forstå betydningen af en etisk dimension, når eleverne skal hjælpe andre med personlig pleje 26

27 FORLØB RETTET MOD SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Temanavn Formål med temaet Kompetencemål Tema 2 Det gode liv Formålet er at eleverne får forståelse for hvordan fysiske, psykiske og sociale faktorer påvirker det gode liv. Fælles kompetencemål 1) medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget arbejdsmiljø (modul 1) 2) indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler Særlige kompetencemål forud for Social- og sundhedsuddannelsen 3) kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed 4) ud fra grundlæggende pædagogiske og psykologiske teorier opnå forståelse af, hvad der har betydning for menneskelige relationer i hverdagen og i det professionelle omsorgsarbejde 5) forholde sig til sine lære- og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer 7) kende betydningen af at arbejde med konflikthåndtering 8) kende de hygiejniske principper og forstå betydningen af en etisk dimension, når eleverne skal hjælpe andre med personlig pleje 10) redegøre for og handle fagligt korrekt i forhold til naturfaglige problemstillinger inden for social- og sundhedsområdet på baggrund af naturfaglig viden og færdigheder svarende til grundfaget naturfag, niveau F. 27

28 FORLØB RETTET MOD DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Temanavn Formål med temaet Kompetencemål Tema 1 Tradition og kultur At eleverne får kendskab til hvordan samfund, traditioner og kultur påvirker det pædagogiske arbejdsområde. Fælles kompetencemål 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker 4) deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed Særlige kompetencemål forud for uddannelsen til Pædagogisk assistent 2) anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger 8) vurdere grundlæggende samfundsmæssige, samfundsøkonomiske og sociale forhold og deres betydning for både den enkelte og samfundet som helhed, svarende til grundfaget samfundsfag, niveau F. 28

29 FORLØB RETTET MOD DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Temanavn og varighed Formål med temaet Kompetence- og fagmål Tema 2 Det gode liv Formålet er at eleverne får forståelse for hvordan fysiske, psykiske og sociale faktorer påvirker det gode liv. Fælles kompetencemål 1) medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget arbejdsmiljø (modul 1), 2) indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler, Særlige kompetencemål forud for uddannelsen til Pædagogisk assistent 1) forstå betydningen af at vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv 2) anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger, 3) medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt blive opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv. 6) identificere forhold omkring sundhed og pege på sundhedsopgaver inden for det pædagogiske område og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedsstilstand 7) finde motivation og lyst til gennem fysiske aktiviteter at opnå en god fysisk form og udfolde sig kreativt gennem idræt og bevægelse alene eller i samarbejde med andre, svarende til grundfaget idræt, niveau F 29

30 FORLØB RETTET MOD DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Temanavn Formål med temaet Kompetencemål Tema 3 Omsorgsarbejdet At eleverne får kendskab til menneskets udvikling og opnå forståelse for væsentlige elementer i omsorgsarbejdet. Fælles kompetencemål 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker 2) medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget arbejdsmiljø (modul 1), 3) indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler Særlige kompetencemål forud for uddannelsen til Pædagogisk assistent 2) anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger, 3) medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt blive opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv. 4) forstå baggrunden for anerkendende kommunikation og indgå i kommunikation, der understøtter anerkendende relationer 5) forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering 6) identificere forhold omkring sundhed og pege på sundhedsopgaver inden for det pædagogiske område og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedsstilstand 8) vurdere grundlæggende samfundsmæssige, samfundsøkonomiske og sociale forhold og deres betydning for både den enkelte og samfundet som helhed, svarende til grundfaget samfundsfag, niveau F. 30

31 3.2. Indhold i undervisningen I temaerne indgår undervisning i grundfag, som i de fælles kompetencemål og de særlige kompetencemål for Social- og sundhedsuddannelsen og Den pædagogiske assistentuddannelse er nævnt som svarende til. Det drejer sig om følgende fag: Arbejdsmiljø, modul 1 Naturfag, F-niveau Sundhed Samfundsfag, F-niveau Idræt, F-niveau Undervisningen i disse fag tager udgangspunkt i målene for fagene, som er angivet i Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag nr af Grundfagene dansk og engelsk For at påbegynde undervisning på et hovedforløb stilles der krav om, at eleven har bestået faget dansk på F-niveau. Derfor er dansk et obligatorisk fag på grundforløbet. Har eleven allerede kompetencer svarende til dansk F-niveau, tilbydes undervisning på højere niveau, se skema over udbudte niveauer herunder. Eleverne vil som udgangspunkt blive vejledt og motiveret til at vælge faget Engelsk. Udover et videreuddannelsesperspektiv for eleverne har skolen en strategi for internationalisering, der giver mulighed for forskellige internationale aktiviteter på hovedforløbene. Der kan dog være særlige årsager, der gør, at engelsk ikke er det optimale valg for den enkelte elev. Hvis engelsk på den baggrund fravælges, deltager eleven i stedet i et andet fag, der har relevans for uddannelsesområdet. Det er uddannelsesvejlederen, der vejleder eleven i forhold til et eventuelt fravalg af engelsk. 31

32 Figur 2. Oversigt over krævede niveauer samt mulighed for andet niveau Dansk Valgmulighed Engelsk Valgmulighed Niveau Niveau Grundforløb F (2 uger) E D F (2 uger) Udenfor niveau (under F) E D Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Undervisning i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse er i lighed med faget dansk obligatorisk på grundforløbet. Der undervises i modulerne hjerte-lungeredning, livreddende førstehjælp, førstehjælp ved tilskadekomst, førstehjælp ved sygdomme samt færdselsrelateret førstehjælp. Der udstedes bevis for et gennemført førstehjælpsforløb dette kræver tilstedeværelse i alle moduler. Elementær brandbekæmpelse gennemføres på den lokale brandstation. Skolen udsteder ikke bevis for deltagelse i Elementær Brandbekæmpelse Bevægelse Da SOSU FVH har en overordnet strategi i forhold til sundhedsfremme, indgår bevægelse på skemaet for alle uddannelsesniveauer. På Grundforløbet er der derfor afsat ca. 30 lektioner til bevægelse. Lektionerne fordeles typisk ud på forløbets uger Studietur På Grundforløbet planlægges lokalt studieture af forskellig varighed alt fra endagsture til en uges varighed. Nogle afdelinger planlægger ture til udlandet f.eks. Berlin eller Stockholm, mens andre bliver i Danmark. 32

33 Praktikaktiviteter På Grundforløbet findes to former for praktikaktiviteter: Et praktikforlagt forløb (maks. en uges varighed), hvor eleven er på et praktiksted det kan f.eks. være på et plejehjem eller en børnehave. Et praksis-orienteret forløb, der primært foregår på skolen. Det vurderes individuelt for hver elev, hvilken af de to former for praktikaktiviteter eleven kan deltage i. Formålet med begge former for praktikaktiviteter er at give eleven et indblik i, hvad den enkelte erhvervsuddannelse kan munde ud i jobmæssigt, og hvad det er for opgaver, en faglært i jobbet varetager Innovation Alle grundforløbspakker indeholder innovationsforløb af ca. en uges varighed, hvor der arbejdes med konkrete innovative produkter eller processer med faglig relevans for indgangens område - Sundhed, omsorg og pædagogik. Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetencer og redskaber, der kan styrke elevens innovative evner, der videre kan bruges i forbindelse med deltagelse i udviklingsprocesser som ansat Understøttelse af elevens læringsproces og trivsel på skolen Personlig uddannelsesplan Der er to redskaber, der understøtter elevens læringsproces: Personlig uddannelsesplan: Udarbejdes ved begyndelsen af uddannelsesforløbet af skolen (uddannelsesvejleder) og eleven i fællesskab. Der ligger en individuel kompetencevurdering til grund for elevens personlige uddannelsesplan. Skolen har den overordnede initiativ- og opfølgningspligt i forhold til den personlige uddannelsesplan, jf. Bek af 15/ og 51. Mål med uddannelsen: Med henblik på at styrke helheden og sammenhængen i elevens uddannelsesforløb, formulerer eleven i begyndelsen af uddannelsesforløbet sine læringsmål. Det er kontaktlæreren, der understøtter eleven i formuleringen af disse læringsmål. 33

34 Kontaktlærerordning Som nævnt i den generelle del af undervisningsplanen, tildeles hver elev på skolen en kontaktlærer. Kontaktlærerordningen skal hjælpe eleven med at fastholde overblik over uddannelsen samt synliggøre områder, som eleven har brug for at arbejde fokuseret med. På Grundforløbet tilstræbes det, at der på hvert hold er to tovholdere, der samtidig er kontaktlærer for hver deres halvdel af eleverne på holdet. Der afholdes kontaktlærersamtaler tre gange i løbet af et grundforløb på 20 uger Relationstid Som et led i at skabe gode relationer mellem undervisere og elever samt mellem elever, afsættes der ugentligt 1 lektions relationstid pr. hold. Indholdet i timerne kan anvendes til det formål, som tovholderne mener, at der pt. er brug for på det pågældende hold. Det er hensigten, at relationstiden skal medvirke til at skabe et trygt læringsmiljø for den enkelte elev samt understøtte det sociale miljø på holdet Bedømmelser på Grundforløbet Eleven vil løbende få en evaluering af sin faglige udvikling gennem uddannelsesforløbet. Denne vil foregå i den daglige undervisning. Mod afslutningen af Grundforløbet bedømmes eleverne i følgende fag med tilhørende bedømmelsesform: Dansk F-niveau. Standpunktsbedømmelse, 7-trinsskala Førstehjælp og Elementær Brandbekæmpelse. Standpunktsbedømmelse bestået/ikke bestået. Hvis faget engelsk 3 er valgt: Standpunktsbedømmelse, 7-trinsskala. Fag i stedet for engelsk: Standpunktsbedømmelse gennemført/ikke gennemført. 3 Se s. 30 for oversigt over udbudte niveauer på grundfag 34

35 Afslutning af Grundforløbet I henhold til Hovedbekendtgørelsen 1514, 21 afsluttes Grundforløbet med et projekt, der danner grundlag for en prøve, hvor elevens tilegnelse af de kompetencemål, som eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløb til hovedforløb, vurderes. Dette betyder, at eleven til den afsluttende prøve bedømmes ud fra følgende mål: Fælles kompetencemål for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik, som er fastsat i Bekendtgørelse 816 af Herudover bedømmes i 1 sæt af følgende særlige kompetencemål, afhængigt af hvilken retning eleven har valgt. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Social- og sundhedsuddannelsen, fastsat i Bekendtgørelse 816 af , bilag 3, 3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Pædagogisk assistent, fastsat i Bekendtgørelse 816 af , bilag 1, 3. Den afsluttende prøve bedømmes efter 7-trinsskalaen, se i øvrigt vejledninger og rammer for afgivelse af standpunktskarakterer og afvikling af prøver på skolens hjemmeside Adgang til prøve Eleven aflægger prøve i et fag, når vedkommende har fulgt undervisningen i det pågældende undervisningsforløb, medmindre andet følger af reglerne om de enkelte uddannelser. Institutionen afgør, om eleven har opfyldt betingelserne (BEK 863, 7). Eleven indstilles til prøve, såfremt de af skolen beskrevne skriftlige opgaver er afleveret, og såfremt eleven har haft et tilfredsstillende fremmøde, se evt. afsnit om uddannelsesaktivitet og fravær i uddannelsesbogen på Afsluttende prøver afholdes efter reglerne i 34 og 35. BEK

36 Eksamensregler Se rammer for og vejledning til prøver på skolens hjemmeside Klager I forhold til eventuelle klager følger skolen BEK nr af 15/12/ samt det faglige udvalg for Pædagogisk assistent og Social- og sundhedsuddannelserne, i daglig tale kaldet PASS Vejledning til de lokale uddannelsesudvalg i behandling af klagesager af september I erhvervsuddannelserne skelnes der mellem forskellige typer af klager. For Grundforløbet er det relevant at skelne mellem følgende: Klager over uddannelsen og undervisningen Klager over en skoles afgørelser (bortvisning, afslag på ansøgning m.m.) Klager over prøver og eksamen Klager over grundfag og centralt udarbejdede valgfag Klager over en skoles afgørelser om godskrivning af uddannelseskvalifikationer Se i øvrigt om klagevejledninger. 36

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Skolens overordnede pædagogiske overvejelser

Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Skolens elev- og læringssyn 1. Læring opfattes som en proces og et resultat, der finder sted i et samspil mellem elevens individuelle konstruktioner og de sociale

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015 Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Præsentation af skolen og praktiske oplysninger... 2 Skolens udbud af uddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper Indhold 1. Den lokale undervisningsplan (LUP) omhandler organiseringen og tilrettelæggelsen af Social-og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik Undervisningsplan for fællesindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for socialog sundhedsuddannelsen Trin 2 Specialet Social-og sundhedsassistent

Lokal Undervisningsplan for socialog sundhedsuddannelsen Trin 2 Specialet Social-og sundhedsassistent Lokal Undervisningsplan for socialog sundhedsuddannelsen Trin 2 Specialet Social-og sundhedsassistent 2013 1.1. Praktiske oplysninger... 4 1.1.1. Lokale uddannelsesudvalg, i daglig tale LUU, er opdelt

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet - PAU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social- og sundhedshjælper Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social- og sundhedshjælper Indhold 1 Den lokale undervisningsplan (LUP) omhandler organiseringen og tilrettelæggelsen af Social-og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt

Læs mere

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) Januar 2016

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) Januar 2016 Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) Januar 2016 INDHOLD Indledning... 2 Præsentation af skolen og praktiske oplysninger... 2 Skolens udbud af uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2016 Sidst redigeret juni 2016

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2016 Sidst redigeret juni 2016 Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Præsentation af skolen og praktiske oplysninger... 2

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) Januar 2017 Sidst redigeret november 2016

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) Januar 2017 Sidst redigeret november 2016 Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) Januar 2017 Sidst redigeret november 2016 0 Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen og praktiske oplysninger...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Gældende fra januar 2013 Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik 1 Indhold Grundforløbets første del... 3 Fagretninger på SOPU...

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR SOSU 20 UGER Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 3 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015

UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015 UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015 Forord Den foreliggende uddannelseshåndbog indeholder den lokale undervisningsplan og anden udbygning af lov, bekendtgørelser

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Juni 2011 s. 1 rev. aug. 2012 Prøver og standpunktsbedømmelser i uddannelsen Standpunktsbedømmelse i uddannelserne Der afgives

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger Undervisningen i grundforløbet Grundforløbspakker Undervisningen på grundforløbet sigter mod at eleven vælger landmandsuddannelsen til landmand på hovedforløbet. Vi tilbyder 3 grundforløbspakker på Nordjyllands

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere