BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET"

Transkript

1 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN: Børnenes hus Lærkereden ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE L.P. Houmøllersvej Frederikshavn INSTITUTIONSTYPE / FORANSTALTNING / ORGANISERING INSTITUTIONSTYPE / FORANSTALTNING ANTAL BØRN/UNGE/VOKSNE ALDERSGRUPPE ANTAL STUER / AFDELINGER ÅBNINGSTIDER PERSONALENORMERING FAGGRUPPER OG FUNKTIONER kommunal integreret daginstitution normeret til 26 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn 0-6 år 3 børnehave teams og 2 vuggestue teams mandag til torsdag fredag der er mulighed for udvidet åbningstid ANSATTE 8 pædagoger, 2 pædagogiske assistenter, 3 pædagogiske medhjælpere, studerende, 1 daglig pædagogisk leder og 1 dagtilbudsleder, 2 køkkenassistenter, sekretær KONTAKTPERSON FOR PRAKTIKKEN daglig pædagogiks leder Bettina Schmidt Jensen

2 Dato for udfyldelse og/eller seneste redigering af praktikstedsbeskrivelsen: juli 2013 PRAKTIKSTEDETS FORMÅL Lovgivning, servicemål, virksomhedsplan etc. 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: 1) Alsidig personlig udvikling. 2) Sociale kompetencer. 3) Sproglig udvikling. 4) Krop og bevægelse. 5) Naturen og naturfænomener. 6) Kulturelle udtryksformer og værdier. Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. 2

3 KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS BRUGERGRUPPE kommunal børnehave og vuggestue KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS ARBEJDSMETODER Den pædagogiske praksis og begrundelserne herfor Vi arbejder ud fra en ressource og anerkendende tilgang. Vores værdier skal være synlige i det daglige arbejde og løbende evaluere vi, blandt andet ved hjælp af praksisfortællinger. Vi arbejder med læringshjul i forbindelse med de overgange der er fra vuggestue til børnehaven og fra børnehave til skole, og som et redskab til at justere det pædagogiske arbejde i relation til det enkelte barn eller børnegruppen. Det er det enkeltes barn udvikling som ligger til grund for vores måde at tilrettelægge vores arbejde på. Vi arbejder med, at alle bliver en del af et fællesskab måde i det små og i det større. Og at alle børn har en voksenrelation. Vi prioriterer et godt forældresamarbejde, hvor vi vægter gensidig åbenhed og ærlighed i det daglige arbejde. PRAKTIKSTEDETS STRUKTUR OG ORGANISERING Alders-, stue-, afdelings-, funktionsopdeling Børnenes hus Lærkereden er delt i to afdelinger. I børnehaven er børnene aldersopdelte på tre stuer. I vuggestuen er børnene aldersintegreret på to stuer. Flere gange om ugen bliver børnene aldersopdelte i relation til pædagogiske tiltag. PRAKTIKSTEDETS LEDELSES- OG PERSONALESTRUKTUR Ledelsesgrundlag, beslutningskompetencer etc. Der er en dagtilbudsleder og en daglig pædagogisk leder INTERNT SAMARBEJDE Praktikstedets personalesamarbejde, mødestruktur, sociale arrangementer, m.v. Årligt afholder vi 10 personalemøder i juli og december afholder vi ingen p-møder. Møderne ruller over de 4 første hverdage og afholdes fra kl Hver 3 uge afholder den enkelte stue et stuemøde om fredagene. Det forventes at personalet møder forberedte ind til hvert møde og at der er lavet en dagsorden. EKSTERNT SAMARBEJDE Praktikstedets samarbejde med andre faggrupper/professioner Hvert kvartal afholder vi et konsultativ møde med PPA (pædagogisk psykologisk afdeling) det er også PPA vi samarbejder med når vi har brug for hjælp fra en anden profession. Vi afholder Familien i centrum møder, hvor socialrådgivere og andre faggrupper fra PPA kan 3

4 deltage sammen med familien. Vi holder diverse møder med de skoler som er i området. Frederikshavn kommune har et tilbud som hedder socialrådgivere i dagtilbud ca. hver 3 fredag kommer denne i vores hus. Socialrådgiveren kan give faglig sparring til personalet og vi kan tilbyde forældrene en anonym samtale f.eks. ift. skilsmisse mm. ØVRIGE FORHOLD Regler vedr. straffeattest, børneattest, tavshedspligt, oplysningspligt, magtanvendelse mv. Ved alle nye ansættelser bliver der indhentet straffeattest, børneattest og der skal underskrives en tavshedserklæring. UDDANNELSESPLAN Har praktikstedet flere afdelinger, som modtager studerende i praktik, udfyldes en uddannelsesplan for hver afd. SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling 1 praktikperiode kan den studerende tilbydes en plads i hele organisationen. Fra 2013 til juni 2014 er det sådan at studerende fra 2 og 3 praktikperiode skal tilknyttes børnehavedelen hos de kommende skolebørn. Herefter er der mulighed for både praktik i vuggestuen og i børnehaven. FORVENTNINGER TIL DEN STUDERENDES FORUDSÆTNINGER At der bliver udarbejdet en rammeplan hvor der er planlagt: vejledning, 2/3 del samtale, indkald osv. At det er den studerende der er ansvarlig for dagsorden og referat skrivning efter hver vejledning. At den studerende er aktiv deltagende, har en positiv indgangsvinkel til tingene, initiativrig. Der vil blive skabt rum for fortrolighed hvor der er mulighed for at snakke om det der lige fylder. Praktikdokumentet skal være i orden ARBEJDSPLAN FOR DEN STUDERENDE Der vil være en fast mødeplan for den studerende 4

5 ARRANGEMENTER, SOM DEN STUDERENDE SKAL DELTAGE I Personalemøder Pædagogisk dage Ture ud af huset TILBUD TIL DEN STUDERENDE Det vil altid være muligt, at få et par besøgsdage i den afdeling som den studerende ikke er tilknyttet. Vi har vejledere i begge afdelinger og hvis den studerende ønsker det, kan én af disse vejledere deltage i et vejledningsmøde. Der er mulighed for, at man som studerende kan deltage i konsultative møder, forældresamtaler og tale med vores socialrådgiver som er tilknyttet vores område. FORBESØG FORBESØGETS TILRETTELÆGGELSE Hvordan er forbesøget tilrettelagt og hvem deltager? Den praktikansvarlige vil tage imod den studerende og viser rundt i huset og den studerende får lejlighed til at få hilst på kommende kolleger. PRAKTIKVEJLEDNING PRAKTIKVEJLEDERENS KVALIFIKATIONER OG FORUDSÆTNINGER Hvem er praktikvejleder(e), og hvilken uddannelsesmæssig baggrund har vedkommende? Der forefindes praktikvejledere i begge afdelinger, alle er uddannet pædagoger ORGANISERING AF PRAKTIKVEJLEDNING Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 5

6 Der er vejledning en time om ugen, den studerende skal lave en dagsorden hertil som vejlederen har set inden mødet. I praktikken tilbydes alle studerende en samtale med den daglige pædagogiske leder PRAKTIKDOKUMENTET Hvordan inddrages praktikdokumentet herunder læringsmålene i vejledningen? Praktikdokumentet er med på hvert vejledningsmøde og der gives sparring hertil. Læringsmålene vil være i fokus og der vil løbende blive lavet en status og evaluering af disse. ORGANISERING AF KONTAKTEN TIL UDDANNELSESINSTITUTIONEN Tilrettelægges i samarbejde med uddannelsesinstitutionen Godkendelse af læringsmål jf. 15 stk. 2 Status-udtalelse jf. 14, stk. 3 (gælder kun 1. Praktikperiode) 2/3-besøg (gælder kun 2. og 3. Praktikperiode) Midtvejsevaluering Hvordan håndteres betænkelighed/bekymring i forhold til målopfyldelse En måned inde i praktikken vil der blive afholdt et opstarts møde, hvor leder og vejleder deltager. Den studerende vil løbende blive orienteret om, hvordan praktikvejleder synes det går. Hvis der er betænkeligheder vil den studerende altid vide det i god tid. Det kan forekomme at der rettes henvendelse til UCN Afsluttende evaluering og indstilling jf. 22 Praktikvejleder og daglig pædagogisk leder 6

7 LINJEFAG Hvilke linjefagsområder er der fokus på, og hvordan arbejdes der med dem? SUNDHED, KROP OG BEVÆGELSE Vi er beliggende nær skov og strand og har en fantastisk legeplads. Vi har et multirum med mange redskaber til motoriske aktiviteter. Vi har en ernæringsassistent tilknyttet vores køkken. Vi arbejder med temaet som er en del af læreplanen og ellers forekommer der spontane indslag. UDTRYK, MUSIK OG DRAMA Der er gode muligheder for arbejde med disse områder, vi har et stort fællesrum og multirummet kan begge rumme en scene. Vi har også diverse musikinstrumenter. Vi arbejder med temaet som er en del af læreplanen og ellers forekommer der spontane indslag. VÆRKSTED, NATUR OG TEKNIK Vi har nemt adgang til skov og strand og vi har en stor naturlegeplads. De fysiske indendørs rammer inddrages også. Vi arbejder med temaet som er en del af læreplanen og ellers forekommer der spontane indslag. 7

8 SPECIALISERING Inden for hvilke områder kan praktikstedet tilbyde specialiseringsmuligheder? Uddybes i skemaet vedr. specialiseringsmuligheder sidst i skabelonen BØRN OG UNGE MENNESKER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE MENNESKER MED SOCIALE PROBLEMER 1. PRAKTIKPERIODE CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler. Generelle CKF er gældende for alle tre praktikperioder a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring d) Etik, værdier og menneskesyn e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis Lærkeredens pæd. og samfundsmæssige opgave er i samarbejde med forældrene, at drage omsorg for det enkelte barn, og at give barnet mulighed for at udvikle sociale og almene færdigheder, således at barnet er i stand til at begå sig videre i livet. Vi arbejder derfor udefra et ressourcesyn, det 8

9 pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i børnenes potentialer. Vi vægter forældresamarbejdet højt, via dialog hvilket betyder at personalet må være synligt. De samfundsmæssige vilkår betyder, at mange børn tilbringer meget tid i daginstitution. Således har det pædagogiske personale et stort ansvar ift. det enkelte barns udvikling og trivsel - samt ift. at styrke barnets kompetencer til at kunne indgå i sociale relationer/fællesskaber. Der arbejdes målrettet med inklusion ift. betydningsbærende fællesskaber. Endvidere er konflikthåndtering er en naturlig del af dette pædagogiske arbejde i Lærkereden. Vi arbejder også med at synliggøre det enkelte barns ressourcer, ift. inklusion Der tages udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes behov ift. udvikling og læring. Der arbejdes aldersopdelt ift. læreplaner, både i børnehave og i vuggestue. Vi tager udgangspunkt i barnets NUZO. Vi betragter børn i Lærkereden ud fra et ressourcesyn, der gør, at vi tager udgangspunkt i det der lykkes. Vi er af den opfattelse, at alle børn har brug for at indgå i meningsbærende fællesskaber, hvilket den pædagogiske praksis bærer præg af. Vi er som personalegruppe bevidste om, at vi er forskellige, det betragter vi som en styrke i det daglige pædagogiske arbejde. Vi arbejder med iagttagelser, med henblik på at styrke det enkelte barns generelle udvikling, samt til udvikling af vores pædagogiske praksis. 9

10 1. praktikperiode: Den pædagogiske relation (Specifikke CKF-er) a) Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces b) Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen c) Kommunikation, samspil og konflikter i relationer d) Magt og etik i relationer I Lærkereden arbejder vi anerkendende og inkluderende i forhold til samspil og relationer. Vi indgår i, samt støtter børnene i dannelse af relationer, indbyrdes og med de voksne. Den voksne er ansvarlig i relationen. Vi støtter børnene i konfliktløsning, bl.a. ved at sætte ord på følelser, samt at anvise nye handlemuligheder. Vi er tydelige og personlige voksne. Herved mener vi at bidrage til udvikling af barnets sociale kompetencer, samt styrkelse af eget selvværd. Ved at kunne indgå i sociale sammenhænge, opleves et værd. Dette har afgørende betydning for oplevelsen af, at kunne mestre sit eget liv. Se øverst, vi betragter konflikter som udviklende, når alle parter kommer hele ud. Derfor er kommunikation en væsentlig del af konfliktløsning, det personlige sprog, sætte ord på følelser mm, barnet skal opleve at blive taget alvorligt, både i verbal og nonverbal kommunikation. Det pæd. personale skal derfor være synlige/ tydelige voksne, der besidder en høj grad af empati. Den/de voksne har pr definition magten i relationen i institutionen, der påhviler derfor det pæd. personale et betydeligt ansvar ift. kvaliteten af relationen. I Lærkereden betyder det således, at den voksne tager barnet 10

11 alvorligt, det anerkendes, at barnet måske har spec. relationer til en bestemt voksen, eller andre børn. 1. PRAKTIKPERIODE: FAGLIGE KOMPETENCEMÅL Beskrivelse af, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen Hvor og hvordan kan den studerende: Indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis Den studerende får mulighed for at indgå i, samt forholde sig til Lærkeredens daglige pædagogiske praksis, samt deltage i planlægning af stuens/husets aktiviteter og dagligdag (fx via stuemøder, hvor der udarbejdes månedsplan). Den studerende forholder sig reflekterende i forhold til vores/egen praksis. Hvor og hvordan kan den studerende: Indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer Via vores anerkendende og inkluderende praksis, skal den studerende arbejde indgående med relationer og fællesskaber ift. vores brugergruppe, samt støtte brugergruppens udvikling af relationer indbyrdes. Hvor og hvordan kan den studerende: Deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer I samarbejde med stuen og vejleder får den stud. mulighed for at deltage i, samt reflektere over planlægning, udførelse og evaluering af pæd. processer i forhold til brugergruppen. 11

12 Hvor og hvordan kan den studerende: Opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis Via fx logbog forventer vi, at den stud løbende opsamler erfaringer fra praksis til refleksion i fx vejledning. Hvor og hvordan kan den studerende: Demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder Vi har i Lærkereden fokus på personlige kompetencer ift. det pædagogiske arbejde, den stud. vil derfor også skulle forholde sig reflekterende til egen praksis. Indikatorer: at den stud generelt oplever progression i praktikken, i forhold til de faglige kompetencemål/ samt egne læringsmål. At den studerende opnår forståelse for betydningen af egne relationsmæss. forudsætninger. LITTERATUR Praktikstedets forslag til relevant litteratur for 1. praktikperiode Vi har et fag bibliotek på vores personalestue, hvor der er mange spændende bøger, som du er velkommen til at låne. Litteratur som vi vil fremhæve: Liv og læring i vuggestuen af Stig Brostrøm At blive sig selv af Daniel Stern. Inklusions pædagogik Bent Madsen m.fl. Relations og ressourceorienteret pædagogik (ICDP) Berit Bae, Karsten Hundeide m.fl. De 8 temaer for godt samspil (ICDP) Hjerner på begynderstadiet Susanne Freltofte 12

13 2. PRAKTIKPERIODE CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler. Generelle CKF er gældende for alle tre praktikperioder a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring d) Etik, værdier og menneskesyn e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis Lærkeredens pæd. og samfundsmæssige opgave er i samarbejde med forældrene, at drage omsorg for det enkelte barn, og at give barnet mulighed for at udvikle sociale og almene færdigheder, således at barnet er i stand til at begå sig videre i livet. Vi arbejder derfor udefra et ressourcesyn, det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i børnenes potentialer. Vi vægter forældresamarbejdet højt, via dialog hvilket betyder at personalet må være synligt. De samfundsmæssige vilkår betyder, at mange børn tilbringer meget tid i daginstitution. Således har det pædagogiske personale et stort ansvar ift. det enkelte barns udvikling og trivsel - samt ift. at styrke barnets kompetencer til at kunne indgå i sociale relationer/fællesskaber, for at imødegå evt. negative konsekvenser af den stigende individualisering. Der arbejdes målrettet med inklusion ift. betydningsbærende fællesskaber. Endvidere er konflikthåndtering er en naturlig del af dette pædagogiske arbejde i Lærkereden. Vi arbejder også med at synliggøre det enkelte barns ressourcer, ift. inklusion 13

14 Der tages udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes behov ift. udvikling og læring. Der arbejdes aldersopdelt ift. læreplaner, både i børnehave og i vuggestue. Vi tager udgangspunkt i barnets NUZO. Vi betragter børn i Lærkereden ud fra et ressourcesyn, der gør, at vi tager udgangspunkt i det der lykkes. Vi er af den opfattelse, at alle børn har brug for at indgå i meningsbærende fællesskaber, hvilket den pædagogiske praksis bærer præg af. Vi er som personalegruppe bevidste om, at vi er Forskellige, det betragter vi som en styrke i det daglige pædagogiske arbejde. Vi har bl.a. arbejdet med afdækning af personalegruppens kompetencer, til gavn for det daglige pædagogiske arbejde. Vi arbejder med iagttagelser, med henblik på at styrke det enkelte barns generelle udvikling, samt til udvikling af vores pædagogiske praksis. Derudover arbejdes der systematisk og struktureret i forhold til vores læreplaner, med dokumentation og evaluering. 14

15 2. praktikperiode: Den pædagogiske institution (Specifikke CKF-er) a) Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende b) Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling c) Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår d) Praktikstedets organisation, kultur og ledelse e) Internt og eksternt samarbejde f) Magt og etik i den institutionelle ramme Det at være en offentlig institution betyder, at vi er underlagt regler og love ift. lovgivning på området, samt Frederikshavns Kommunes mål indenfor børn og unge området. Den studerende får kendskab til dette, og skal på lige fod med det øvrige personale forholde sig til disse, samt udmønte det i den pædagogiske praksis. Institutionaliseringen: betyder at de fleste børn i Dagens Danmark opholder sig mange timer dagligt i inst. Derfor har det pæd. personale et stort medansvar ift. børnenes almene udvikling og trivsel, ligesom forældrene naturligvis har forventninger og krav til os som ansatte i institutionen. Derfor lægger vi stor vægt på forældresamarbejdet, hvor vi som personale er synlige. I Lærkereden er vi i dialog med hinanden og ledelsen. Samarbejdet er præget af en høj grad af kommunikation, samt at personalet i høj grad tager ansvar. I Lærkereden er ledelsen organiseret med en dagtilbuds leder og en daglig 15

16 pædagogisk leder. Ledelsen arbejder udfra værdibaseret ledelse, dialog, ansvar og udvikling. Det pædagogiske arbejde er tilrettelagt via bl.a. månedsplaner og faste ugentlige pædagogiske aktiviteter, fx ift. læreplanerne. Der samarbejdes på tværs af stuerne, fx ift. fælles ture/aktiviteter. Der samarbejdes mellem vuggestue og børnehave, da vi ønsker at udnytte at vi er en integreret institution, samt at give vuggestuebørnene en så optimal overgang til børnehavestart som muligt. Eksternt samarbejder vi med talepædagoger, fysioterapeuter, psykologer etc. Hvert kvartal er der konsultativ møde med PPA. Vi kan med forældrenes samtykke indkalde til et Familieteammøde. På mødet er det muligt at andre fagpersoner deltager sammen med familien. Formålet er at finde de bedste løsninger som sikre familien og barnet en god udvikling og trivsel. Hver 3 uge kommer der en socialrådgiver som er tilknyttet området. Her kan personalet får sparring ex. ift. indstillinger, bekymringer og kommende forældresamtaler. Forældrene har også mulighed for at få en anonym samtale med socialrådgiveren. 16

17 2. PRAKTIKPERIODE: FAGLIGE KOMPETENCEMÅL Beskrivelse af, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen Hvor og hvordan kan den studerende: Indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde Den studerende får mulighed for at indgå i Lærkeredens daglige pædagogiske arbejde, den stud. bidrager aktivt i tilrettelæggelsen og udførelsen af det daglige pæd. arbejde. Hvor og hvordan kan den studerende: Deltage i udviklings- og forandringsprocesser Da Lærkereden i august 2012 fik ny daglig pæd.leder, er der rig mulighed for at deltage i de udviklingsprocesser som organisationen gennemgår. Den studerende deltager på lige fod med det øvrige personale i disse. Hvor og hvordan kan den studerende: Planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer Den studerende skal planlægge, gennemføre dokumentere og evaluere en pædagogisk proces ift. målgruppen, i samarbejde med stuen/vejleder. Hvor og hvordan kan den studerende: Dokumentere og formidle pædagogisk praksis dokumentere og formidle pædagogisk praksis, via erfaringsopsamling (logbog), samt på vores tavler, vægge /visuel dokumentation. Der skal også fremlægges på vores personalemøder. Hvor og hvordan kan den studerende: Begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis 17

18 Den studerende skal forholde sig til vores pædagogiske praksis, samt være reflekterende ift. denne og egen praksis. Indikatorer: at den studerende kan begrunde/dokumentere/udvikle egen praksis, samt forholde sig til Lærkeredens. LITTERATUR Praktikstedets forslag til relevant litteratur for 2. praktikperiode Vi har et fag bibliotek på vores personalestue, hvor der er mange spændende bøger, som du er velkommen til at låne. Litteratur som vi vil fremhæve: Liv og læring i vuggestuen af Stig Brostrøm At blive sig selv af Daniel Stern. Inklusions pædagogik Bent Madsen m.fl. Relations og ressourceorienteret pædagogik (ICDP) Berit Bae, Karsten Hundeide m.fl. De 8 temaer for godt samspil (ICDP) Hjerner på begynderstadiet Susanne Freltofte 18

19 3. PRAKTIKPERIODE CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler. Generelle CKF er gældende for alle tre praktikperioder a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring d) Etik, værdier og menneskesyn e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis Lærkeredens pæd. og samfundsmæssige opgave er i samarbejde med forældrene, at drage omsorg for det enkelte barn, og at give barnet mulighed for at udvikle sociale og almene færdigheder, således at barnet er i stand til at begå sig videre i livet. Vi arbejder derfor udfra et ressourcesyn, det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i børnenes potentialer. Vi vægter forældresamarbejdet højt, via dialog hvilket betyder at personalet må være synligt. De samfundsmæssige vilkår betyder, at mange børn tilbringer meget tid i daginstitution. Således har det pædagogiske personale et stort ansvar ift. det enkelte barns udvikling og trivsel - samt ift. at styrke barnets kompetencer til at kunne indgå i sociale relationer/fællesskaber, for at imødegå evt. negative konsekvenser af den stigende individualisering. Der arbejdes målrettet med inklusion ift. betydningsbærende fællesskaber. Endvidere er konflikthåndtering er en naturlig del af dette pædagogiske arbejde i Lærkereden. Vi arbejder også med at synliggøre det enkelte barns ressourcer, ift. inklusion Der tages udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes behov ift. udvikling og læring. Der arbejdes aldersopdelt ift. læreplaner, både i børnehave og i vuggestue. Vi tager udgangspunkt i barnets NUZO. Vi betragter børn i Lærkereden ud fra et ressourcesyn, der gør, at vi tager udgangspunkt i 19

20 det der lykkes. Vi er af den opfattelse, at alle børn har brug for at indgå i meningsbærende fællesskaber, hvilket den pædagogiske praksis bærer præg af. Vi er som personalegruppe bevidste om, at vi er Forskellige, det betragter vi som en styrke i det daglige pædagogiske arbejde. Vi har bl.a. arbejdet med afdækning af personalegruppens kompetencer, til gavn for det daglige pædagogiske arbejde. Vi arbejder med iagttagelser, med henblik på at styrke det enkelte barns generelle udvikling, samt til udvikling af vores pædagogiske praksis. Derudover arbejdes der systematisk og struktureret i forhold til vores læreplaner, med dokumentation og evaluering. 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession (Specifikke CKF-er) a) Professionens arbejdsområder og opgavefelt b) Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder c) Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder d) Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling e) Professionsbevidsthed og -identitet f) Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver 20

21 Den studerende skal reflektere og forholde sig til de betingelser der er for at udføre det pædagogiske arbejde. Den studerende skal sætte sig grundigt ind i hvilke områder og opgaver en pædagog i en daginstitution skal varetage. Den studerende skal gennem observationer og refleksion diskutere og forholde sig til den pædagogiske praksis der er i institutionen. Den studerende forventes at sætte den op imod egen praksis. Det er vigtigt at den studerende tilegner sig de faglige udtryk der relatere sig til uddannelsen. Dette gøres gennem litteratur og dialog med kollegaer og andre fagpersoner. Den studerende skal lære at omsætte teori til praksis, og være undersøgende i forhold til at finde sammenhængen mellem teori og praksis. Det er samtidig vigtigt at den studerende lære sig at omsætte fagsproget til alm. tale, således at den studerende kan vurdere og formulere sig i forhold til den målgruppe de står overfor. Den studerende skal holde sig ajour med udviklingen på området, herunder institutionsformer, ledelsesformer, krav og forventninger m.m. En god pædagog tør diskutere sin praksis og er lydhør over for de input der kommer. Man skal som pædagog kunne sælge sig selv og sin faglighed, kunne argumentere og dokumentere sit arbejde og være stolt af det. Den studerende skal arbejde på at kunne ovennævnte. Den studerende skal undersøge og forholde sig til hvordan man som pædagog kan bidrage til at løse opgaver der skal foregå i et tværfagligt samarbejde. 21

22 3. PRAKTIKPERIODE: FAGLIGE KOMPETENCEMÅL Beskrivelse af, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen Hvor og hvordan kan den studerende: Beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession Den studerende får mulighed for selvstændigt at deltage i det faglige arbejde med børnegruppen. Den studerende bidrager til/deltager aktivt i at udbygge vores pædagogiske praksis (fx via vores læreplaner) Hvor og hvordan kan den studerende: Yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov Den studerende skal (i samarbejde med vejlederen) udvælge relevant teori og omsætte det til praksis ift. målgruppen, samt redegøre for hvorledes dette udvikler praksis Hvor og hvordan kan den studerende: Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt Den studerende skal (i samarbejde med vejlederen) udvælge relevant teori og omsætte det til praksis ift. målgruppen, samt redegøre for hvorledes dette udvikler praksis. Hvor og hvordan kan den studerende: Skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder Den studerende får mulighed for at deltage i, samt analysere og reflektere over Lærkeredens pædagogiske praksis, såvel som egen praksis. Den stud skal opsamle viden fra praksis, og via teoretiske og metodiske overvejelser kvalificere praksis. 22

23 Hvor og hvordan kan den studerende: Redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling Vi forventer, at den studerende er bevidst om egen identitet som kommende pædagog, samt at den studerende øver sig i at redegøre for sit professionsgrundlag/værdier. Vi forventer at den studerende kan reflektere i forhold til ovenstående, og således udvikle sit professionsgrundlag. Indikatorer: at den studerende kan arbejde selvstændigt og målrettet med børnegruppen. At den studerende kan dokumentere og evaluere aktiviteter og pædagogiske processer. At den studerende kan redegøre for egen professionsidentitet, samt kan forholde sig til professionen generelt set At den studerende opnår forståelse for samfundsmæssige sammenhænge i forhold til det pædagogiske arbejde. LITTERATUR Praktikstedets forslag til relevant litteratur for 3. praktikperiode Vi har et fag bibliotek på vores personalestue, hvor der er mange spændende bøger, som du er velkommen til at låne. Litteratur som vi vil fremhæve: Liv og læring i vuggestuen af Stig Brostrøm At blive sig selv af Daniel Stern. Inklusions pædagogik Bent Madsen m.fl. Relations og ressourceorienteret pædagogik (ICDP) Berit Bae, Karsten Hundeide m.fl. De 8 temaer for godt samspil (ICDP) Hjerner på begynderstadiet Susanne Freltofte 23

24 PRAKTIKSTEDETS SPECIALISERINGSMULIGHEDER BØRN OG UNGE Beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er for specialiserings-området, børn og unge, jf. Bilag 8 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler. Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser Børn og unges livsbetingelser og trivsel, herunder omsorgssvigt og mobning, i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår Inklusion og eksklusion Børne- og ungekultur, leg og aktiviteter Brugerinddragelse og rettigheder, herunder samarbejde med og vejledning af forældre og andre pårørende samt fagpersoner Udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov for pædagogisk støtte og indsats Forebyggende arbejde og interventionsformer Love, konventioner og regler af særlig betydning for børn, unge og deres pårørende Pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger i dagtilbud Skolestart og fritidsordning. Overgang fra daginstitution til skole 24

25 MENNESKER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er for specialiserings-området, Mennesker med nedsat funktionsevne, jf. Bilag 8 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår Funktionsnedsættelse og livsmuligheder Inklusion og eksklusion Omsorg, magt og relationsdannelse Samarbejde med brugere, pårørende og professionelle Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen Brugerinddragelse og rettigheder Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen, herunder centrale handicappolitiske målsætninger Kompensationsmuligheder Kommunikative processer og alternative kommunikationsformer 25

26 MENNESKER MED SOCIALE PROBLEMER Beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er for specialiseringsområdet, Mennesker med sociale problemer, jf. Bilag 8 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår Inklusion og eksklusion Omsorg, magt og relationsdannelse Opsøgende arbejde og interventionsformer Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen Brugerinddragelse og rettigheder Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen Misbrug og psykiske lidelser Truede familier, sorg og krise 26

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN TF klassen Holmegårdskolen ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Norgesvej 6 9800 Hjørring 7233 5992, skolens kontor 7233 3850 Holmegårdskolen@hjoerring.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål,

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk

Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE OG UDDANNELSESPLAN 2013 BØRNEHUSET BIERSTED Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk 1 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven 1 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Langbrokrovej Langbrokrovej 1 9310 Vodskov Tlf.: 96385200 Mail: JTL-aeh@aalborg.dk INSTITUTIONSTYPE

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

BESKRIVELSE AF INSTITUTION

BESKRIVELSE AF INSTITUTION BESKRIVELSE AF INSTITUTION SFO VULKANEN ØSTERMARKSKOLEN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Østermarken 22 A 9600 Aars 9966 8866(67) Leder: Jan Høst jhh@vesthimmerland.dk Souschef: Lauri

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Sfo- Zik-Zakken Brødeskov

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Den pædagogiske profession

Den pædagogiske profession Den pædagogiske profession Velkommen til informationsdag for praktikvejledere for studerende i 3. praktik efterår 2014 3. praktik. Information til praktikvejledere 24. juni Mette Hannibal UCC 8.30 9.30

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Kastanieparken Kastanieparken 58 9362 Gandrup Tlf.: 98 25 85 85 Mail: mekv-aeh@aalborg.dk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Institutionstype/ foranstaltning Antal børn /

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 27. september 2010 Udfyldt af praktikstedet den: Revideret den: Beskrivelse af

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Børnehaven Tirsdalen

Børnehaven Tirsdalen Børnehaven Tirsdalen Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg

Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg Institutionstype/ foranstaltning: Antal børn / unge / voksne Antal stuer / afdelinger Troldehøjen er en af Daginstitutionen Virklunds 2 dagtilbud. Troldehøjen

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Poul Jensen

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Poul Jensen Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE PRAKTIKSTEDET Daginstitutionen Kragebakken

Læs mere

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: 5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 9, stk. 2: Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

Beskrivelse af praktikstedet

Beskrivelse af praktikstedet Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDETS NAVN: ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. HJEMMESIDE Botilbuddet Henning Smihtsvej Henning Smihtsvej 7 9000 Aalborg 99316995/99316996 http://www.aalborgkommune.dk/borger/voksne/handicap/

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Kombineret daginstitution 83 børn/ 22 ansatte 0 til 6 år 2 afdelinger: vuggestue og børnehave 6.30 til 17.

Kombineret daginstitution 83 børn/ 22 ansatte 0 til 6 år 2 afdelinger: vuggestue og børnehave 6.30 til 17. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Børnehuset Delfinen Institutionens navn. Hellerupvej 18 Adresse. 2900 Hellerup Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Praktikstedbeskrivelse

Praktikstedbeskrivelse Praktikstedbeskrivelse BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN SFO SØHULEN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mastrupvej 75 9530 Støvring 99888211 (Spor A) 99888212 (Spor B)

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Handicap Basis - Bjerringbro

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Handicap Basis - Bjerringbro Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Handicap Basis - Bjerringbro Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Daginstitutionen Skovbrynet Skovbrynet Kolding

Daginstitutionen Skovbrynet Skovbrynet Kolding SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Jf. Ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 01, august 2013 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens

Læs mere

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken (6. semester) I mindst halvdelen af tiden skal den studerende i den tredje praktikperiode arbejde med et af nedenstående specialiseringsområder:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE PRAKTIKSTEDET Skovvænget Ballerup Boulevard

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Lindegården Lindelyvej 6 3480 Fredensborg 48 46 06 05 mkni@fredensborg.dk www.lindegarden-linden.dk. Huslæge Psykiater Fysioterapeuter Sagsbehandler

Lindegården Lindelyvej 6 3480 Fredensborg 48 46 06 05 mkni@fredensborg.dk www.lindegarden-linden.dk. Huslæge Psykiater Fysioterapeuter Sagsbehandler PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Lindegården Lindelyvej

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

SKEMA TIL ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. Pr. 1.5.2013: 1 husassistent. X Pædagoguddannelse: Praktikvejlederuddannelse

SKEMA TIL ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. Pr. 1.5.2013: 1 husassistent. X Pædagoguddannelse: Praktikvejlederuddannelse SKEMA TIL ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN Institutionstype/ foranstaltning: Dagtilbud for voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Antal børn / unge / voksne Antal stuer / afdelinger

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Institutionens E-mailadr.: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Idavang H.C. Ørstedsvej 1 7800

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

Harte SFO PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Harte SFO PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Harte SFO PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. februar 2013 Dato: 10. januar 2013 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere