Pensionsordning. Aftale om. Ikrafttrædelse. Indtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet virksomheden)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionsordning. Aftale om. Ikrafttrædelse. Indtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet virksomheden)"

Transkript

1 Aftale om Pensionsordning Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet virksomheden) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup Cvr-nr (i det følgende kaldet Topdanmark) Ikrafttrædelse Aftalen træder i kraft den 1. i måneden efter virksomheden og Topdanmark har underskrevet aftalen, medmindre en senere ikrafttrædelsesdato er aftalt. Pensionsordningen træder i kraft med virkning fra den 1. pensionsaftalen., når parterne har underskrevet Indtrædelse Pensionsordningen er obligatorisk for alle nuværende og fremtidige ansatte medarbejdere mellem år og år indenfor følgende medarbejdergruppe: Alle medarbejdere Administrativt personale Ledergruppen Medarbejdere uden for overenskomst Andet (beskriv) Antal medarbejdere der skal omfattes af pensionsordningen Medarbejderne indtræder straks fra ansættelsen Medarbejderne indtræder efter måneders ansættelse 1 Forsikring Pension

2 Overenskomstforhold Er virksomheden medlem af en arbejdsgiverforening? Ja Nej Hvis nej Har virksomheden indgået en lokalaftale/tiltrædelsesoverenskomst for de medarbejdere der skal omfattes af denne pensionsordning? Ja Nej Hvis ja, med hvem: Er der forhold i aftalen/overenskomsten, som er relevant for etablering af pensionsordningen i Topdanmark? Ja Nej Hvis ja, hvilke: Vedlægges der en kopi af overenskomsten/tiltrædelsesaftalen? Ja Nej Hvis ja Hvilken arbejdsgiverforening: Er de medarbejdere, der er omfattet af denne pensionsordning, omfattet af en overenskomst? Ja Nej Har virksomheden HK medarbejdere? Ja Nej Har HK rejst krav om overenskomst, evt. via 5 reglen? Ja Nej Hvis der er særlige aftalevilkår for medarbejdere, der er omfattet af overenskomst, vil disse fremgå af vedlagte aftaletillæg. Aftaletillæg vedlagt Det påhviler virksomheden straks at oplyse Topdanmark om ændringer i overenskomsten, som har indflydelse på virksomhedens pensionsordning. 2 Forsikring Pension

3 Vælg koncept Arbejdsmarkedspension IT Pension Topfirma Kun for Arbejdsmarkedspension og Topfirma: På etableringstidspunktet opdeles medarbejdere i forhold til, om de beskæftiger sig med administration eller produktion. De omfattede medarbejdere er fordelt på følgende måde: (sæt kryds): Kun administrativt arbejde Under 1/3 beskæftiger sig med produktion Mellem 1/3 og 2/3 beskæftiger sig med produktion (ved kryds her kan ordningen kun etableres som Arbejdsmarkedspension) Over 2/3 beskæftiger sig med produktion (ved kryds her kan ordningen kun etableres som Arbejdsmarkdspension Kun for Topfirma For at blive omfattet af Topfirma konceptet er det et krav, at der er minimum 2 medarbejdere i virksomheden, at medarbejderne primært beskæftiger sig med administrativt arbejde, og at maksimalt 1/3 af virksomhedens medarbejdere beskæftiger sig med produktion. Derudover er det et krav at gennemsnitspræmien pr, medarbejder pr. år er minimum kr. Såfremt virksomheden ikke længere opfylder de til enhver tid gældende kriterier for Topfirma konceptet, har Topdanmark, på tidspunktet hvor det konstateres, at virksomheden ikke længere opfylder kriterierne for at være omfattet af Topfirma konceptet, ret til fremadrettet at placere pensionsordningen i en pulje af pensionsordninger med solidariske dækninger. Pensioneringstidspunkt Pensioneringstidspunktet er 67 år, såfremt andet ikke er valgt nedenfor. Pensionsalder 65 Pensionsbidrag Pensionsbidraget betales hver 14. dag/månedligt og udgør % af medarbejderens pensionsgivende løn. Pensionsbidraget skal mindst udgøre 4,5 % af medarbejderens pensionsgivende løn. Pensionsbidraget følger overenskomsten mellem Pensionsbidraget reguleres med % hver den 1. indtil Fordeling mellem virksomheden og medarbejderen er: Dato Bidrag i alt % 3 Forsikring Pension

4 Heraf firmabidrag % Heraf medarbejderbidrag % Opsparingskrav Pensionsbidraget skal til enhver tid være af en sådan størrelse, at der efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag (AMB), administrationsomkostninger, risikodækninger, eventuel aldersforsikring og vederlag til en evt. mægler, altid er mindst 300 kr. pr. måned til anvendelse til pensionsopsparing for den enkelte medarbejder. Udgør pensionsbidraget mindre end 300 kr., er virksomheden forpligtet til at forhøje pensionsbidraget for den enkelte medarbejder til en sådan størrelse, at opsparingskravet er opfyldt. Forhøjelsen skal ske med virkning fra den måned, hvor opsparingskravet ikke kan anses for værende opfyldt. Eventuelle yderligere krav til opsparing følger af den til enhver tid gældende overenskomst, såfremt virksomheden er omfattet af en sådan. Pensionsbidraget indbetales hver 14. dag/månedligt af virksomheden med virkning fra ikrafttrædelsesdatoen enten via Dataløn eller bankoverførsel. Det fremgår af bilag 1, hvilke opsparingsformer den enkelte medarbejder kan vælge og hvordan der sker regulering af pensionsgivende løn og lønrelaterede risikodækninger. Bidrag, som Topdanmark modtager inden den enkelte medarbejder har foretaget et valg af opsparingsform, vil blive indbetalt til Profilpension, mellemrisiko med mindre andet følger af overenskomst. Et ændret investeringsvalg træder i kraft fra det tidspunkt, Topdanmark har modtaget besked, se i øvrigt investeringsbetingelserne. Et investeringsvalg kan ikke ændres med tilbagevirkende kraft. Obligatorisk solidarisk risikodækning i kr. / % af årlig pensionsgivende løn og frivillig risikodækning i kr. / % af årlig pensionsgivende løn (afkrydses) For dækningerne Gruppeliv, Børnerente og Børnesum gælder, at udløbstidspunkt følger det aftalte pensioneringstidspunkt. For de øvrige dækninger gælder, at udløbstidspunktet følger det aftalte pensioneringstidspunkt medmindre andet vælges eller er angivet. Udløbstidspunktet for de valgte risikodækninger, må dog ikke overstige det valgte pensionstidspunkt. Dækningsvariant Obligatorisk dækning Frivillig risikodækning inkl. obligatoriske dækninger Engangsbeløb ved død Gruppeliv (skattekode 5) kr kr kr. (2016)* kr kr. (2016)* 10 af den pensionsgivende løn** 15 af den pensionsgivende løn** *) Dækningen reguleres hvert år 1. januar. **) Dækningen kan maksimalt udgøre kr. (2016) Op til 60 af den pensionsgivende løn forudsætter at produktet også indgår som obligatorisk dækning. Den samlede dækning kan maksimalt udgøre kr. (2016). Prisen fastsættes ud fra det til enhver tid gældende solidariske eller individuelle beregningsgrundlag. 4 Forsikring Pension

5 Dækningsvariant Obligatorisk dækning Frivillig risikodækning inkl. obligatoriske dækninger Årlig udbetaling ved død indtil barnets 21. år Børnerente (skattekode 1) kr. 5 % af den pensionsgivende løn* 1 af den pensionsgivende løn* Børnepension/Børnerente 0-25 % af den pensionsgivende løn. Den samlede dækning kan maksimalt udgøre kr. (2016). *) Dækningen kan maksimalt udgøre kr. (2016) Ved valg af Børnerente forudsætter det, at produktet også indgår som obligatorisk dækning. Engangsbeløb ved død indtil barnets 21. år Børnesum Engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme (skattekode 5) kr kr kr kr. 5 af den pensionsgivende løn* *) Dækningen kan maksimalt udgøre kr. (2016) Udløbsalder: 60 år 62 år 65 år Prisen fastsættes ud fra det til enhver tid gældende solidariske eller individuelle beregningsgrundlag. Op til i alt 20 af den pensionsgivende løn, dog maksimalt kr. (2016) forudsætter at produktet også indgår som obligatorisk dækning. Prisen fastsættes ud fra det til enhver tid gældende solidariske eller individuelle beregningsgrundlag. Løbende udbetaling ved tab af erhvervsevne for ansatte (skattekode 1) 25 % af den pensionsgivende løn* 4 af den pensionsgivende løn* *) Dækningen kan maksimalt udgøre kr. (2016) i årlig ydelse for pensionsordninger med under 10 medarbejdere. Udløbsalder: 60 år 62 år 65 år For ordninger, hvor mere end 2/3 af medarbejderne er beskæftiget med produktion, kan udløbsalderen dog kun være 60 år eller 62 år. Op til 8 af den pensionsgivende løn forudsætter at produktet også indgår som obligatorisk dækning. For virksomheder med under 10 medarbejdere kan dækningen dog maksimalt udgøre kr. Prisen fastsættes ud fra det til enhver tid gældende solidariske eller individuelle beregningsgrundlag. 5 Forsikring Pension

6 Dækningsvariant Obligatorisk dækning Frivillig risikodækning inkl. obligatoriske dækninger Løbende udbetaling af tab af erhvervsevne for indehavere (skattekode 1) Samme udløb som for ansatte Engangsbeløb ved tab af erhvervsevne Invalidesum (Skattekode 5, kræver samtidig valg af Gruppeliv) kr kr kr kr kr kr kr kr. 10 af den pensionsgivende løn* *) Dækningen kan maksimalt udgøre kr. (2016) Udløbsalder: 60 år 65 år Den obligatoriske dækning og tilvalg, kan maksimalt udgøre kr. (2016). Op til 1 af den pensionsgivende løn dog maksimalt kr. (2016- forudsætter at produktet også indgår som obligatorisk dækning.) Prisen fastsættes ud fra det til enhver tid gældende solidariske eller individuelle beregningsgrundlag. Sundhedssikring (obligatorisk eller frivillig) Topdanmark tilbyder tre typer sundhedssikring: Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus, samt Sundhedssikring med Behandlernetværk (herefter under et betegnet sundhedssikring ved generelle beskrivelser af produktet). Sundhedssikring med Behandlernetværk kr. (2016)* Sundhedssikring kr. (2016)* Sundhedssikring Plus kr. (2016)* *) Dækningen reguleres hvert år 1. januar. Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus, samt Sundhedssikring med Behandlernetværk dækker forsikringsbegivenheder relateret til både arbejdstiden og fritiden. De medarbejdere der er omfattet af pensionsaftalen kan tilbydes sundhedssikring. obligatorisk (omfatter samtlige nuværende og fremtidige medarbejdere der er omfattet af pensionsaftalen) frivillig (omfatter de medarbejdere der er omfattet af pensionsaftalen som tilmelder sig) Antal medarbejdere der indtræder/tilbydes sundhedssikring ved ordningens etablering (skal altid udfyldes): Den enkelte medarbejders sundhedssikring ophører ved ansættelsesforholdets ophør eller ved ophør af denne aftale forinden. De nærmere regler for sundhedssikring etableret som en frivillig ordning fremgår af bilag 1. 6 Forsikring Pension

7 Dækning ved Tab af erhvervsevne Forsikringen dækker, hvis medarbejderen inden udløb, som følge af sygdom eller ulykke, får nedsat sin erhvervsevne. Den samlede dækning ved nedsat erhvervsevne og eventuelt andre lignende dækninger i Topdanmark og andre selskaber må ikke tilsammen overstige 8 af bruttoindtægten ved personligt arbejde. Ved lignende dækninger forstås alle former for forsikring med løbende udbetaling ved varigt og/eller midlertidigt tab af erhvervsevne, der er etableret senest samtidig med dækningen i Topdanmark. Såfremt de samlede dækninger overstiger 8, vil dækningen i Topdanmark blive nedsat, så den samlede dækning maksimalt udgør 8. Udbetalingen starter, når erhvervsevnetabet har varet i mindst 3 måneder og sker så længe erhvervsevnen er nedsat, dog maksimalt til den valgte udløbsdato eller død forinden. IT Pension Tab af erhvervsevnedækningen bliver udbetalt med hele ydelsen, hvis erhvervsevnetabet udgør minimum 5. Forsikringsdækningen pristalsreguleres årligt under hele udbetalingsperioden. Særligt for pensionsordninger, der etableres som Arbejdsmarkedspension og Topfirma: Tab af erhvervsevnedækningen bliver udbetalt med halvdelen af ydelsen, hvis erhvervsevnetabet udgør mellem 5 og 2/3. Udgør erhvervsevnetabet 2/3 eller derover, udbetales den fulde ydelse. Forsikringsdækningen pristalsreguleres årligt under hele udbetalingsperioden. Udbetaling af Tab af erhvervsevne og præmiefritagelse sker med fuld ydelse ved tab af 5 af erhvervsevnen mod tillæg i præmien på 1. Kan kun vælges hvis der er sat kryds i "Kun administrativt arbejde" eller "Under 1/3 beskæftiger sig med produktion" i afsnittet om Vælg koncept. Udbetaling fra Tab af erhvervsevne forsikringen til virksomheden Hvis medarbejderen under sygdom modtager fuld pensionsgivende løn fra virksomheden, og virksomheden i hver enkelt sag kan godtgøre, at udbetaling til virksomheden ikke strider mod en indgået eller tiltrådt overenskomst, vil udbetalingen fra forsikringen ske til virksomheden (lønklausul), medmindre dette er fravalgt. Lønklausul ønskes fravalgt Udbetaling til virksomheden kan blive nedsat eller sker ikke, hvis fx: medarbejderen pga. sit helbred på etableringstidspunktet ikke har haft mulighed for at etablere risikodækninger medarbejderen pga. urigtige oplysninger får nedsat eller slettet sine risikodækninger medarbejderens pensionsgivende løn stiger mere end 25 % på et år, og medarbejderen ikke vil eller kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger medarbejderens samlede dækninger ved nedsat erhvervsevne overstiger 8 af medarbejderens bruttoindtægt ved personligt arbejde på etableringstidspunktet. Grænsen på 8 er inklusive eventuelle dækninger i andre selskaber. Præmiefritagelse Præmiefritagelsen er som udgangspunkt tilknyttet pensionsordningen. Denne mulighed kan dog fravælges af den enkelte medarbejder, hvorved alle risikodækninger, obligatoriske samt evt. frivillige, bortfalder. Præmiefritagelsen dækker hvis medarbejderen inden udløb, som følge af sygdom eller ulykke, får nedsat sin erhvervsevne. Tildeling af præmiefritagelse følger kriterierne for dækning ved tab af erhvervsevne. Præmiefritagelsen betaler pensionsbidraget så længe erhvervsevnen er nedsat udover 3 måneder, dog maksimalt til den valgte udløbsdato eller forsikredes død forinden. Præmiefritagelsen dækker både obligatoriske og frivillige pensionsbidrag, herunder fremtidige stigninger i bidraget, der er aftalt og kendte på skadetidspunktet. 7 Forsikring Pension

8 Præmiefritagelsen omfatter samtlige risiko- og opsparingsdækninger, der er led i denne pensionsordning. Forsikringen dækker indtil udløb på alle dækninger. Priser for solidarisk risikodækning Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar, og den første gang pr. 1. januar 2017 og følger de til enhver tid gældende priser for det valgte koncept. De aktuelle priser fremgår af prisark for det enkelte koncept. Det fremgår ligeledes af prisarket, hvilke priser der bliver tillagt skadesforsikringsafgift til staten på 1,1 %. Efter fradrag af betaling for de valgte forsikringsdækninger samt administration, arbejdsmarkedsbidrag (AMB) og eventuelt mæglervederlag anvendes den resterende del af pensionsbidraget til opsparing. Skatteindberetning Forsikringer uden bortseelsesret (skattekode 5) indberettes af Topdanmark. Topdanmark indberetter ligeledes den del af prisen for Sundhedssikringen, der er skattepligtig for medarbejderen. Helbredsoplysninger For at medarbejderen kan blive omfattet af forsikringsdækningerne i denne aftale, skal Topdanmark godkende de af medarbejderen udfyldte og indsendte helbredserklæringer og helbredsattester, der kræves efter Topdanmarks til enhver tid gældende tegningsregler. Topdanmark kan løbende tilpasse eller ændre indholdet i de erklæringer og attester, der skal udfyldes. Topdanmark kan også indføre nye erklæringer og attester. En tilpasning eller en ændring, vil få virkning fremadrettet, således at den omfatter de medarbejdere, der indtræder i aftalen efter tilpasningens eller ændringens ikrafttrædelse, og de medarbejdere, der foretager ændringer af deres forsikring efter tilpasningens eller ændringens ikrafttrædelse. De regler for helbredsoplysninger, attester, helbredsvurdering m.v., der gælder ved aftalens ikrafttrædelse kan ses af bilag 2. Overtagelse af risiko fra tidligere pensionsaftale Følgende er gældende, hvis pensionsordningen omfatter 5 medarbejdere eller mere: Medarbejdere, der er omfattet af en obligatorisk pensionsordning via virksomheden hos en anden pensionsleverandør, kan overføre tilsvarende bestående risiko ved at der sker godkendelse af de erklæringer, der kræves efter Topdanmarks til enhver tid gældende tegningsregler. Overførsel skal dog ske med respekt for afsnittet vedrørende særlig stor risiko, som er nævnt i pensionsaftalen. Dokumentation for den bestående forsikringsdækning skal vedlægges begæringen for den enkelte medarbejder. Ved overførsel af eksisterende pensionsordning fra anden pensionsleverandør I forbindelse med virksomhedens valg af Topdanmark som pensionsleverandør, har medarbejderne mulighed for at overføre opsparet depot fra den eksisterende pensionsordning til Topdanmark. For fortsat opretholdelse af særlige rettigheder (tidligste udbetalingstidspunkt for pensionsopsparing mv.) skal medarbejderen anmode om overførslen ved indtrædelsen i pensionsordningen i Topdanmark. 8 Forsikring Pension

9 Hvis virksomheden omfattes af nyt koncept Hvis virksomheden eller sammensætningen af medarbejdergruppen ikke længere opfylder betingelserne for at være omfattet af det koncept, der blev valgt ved aftalens indgåelse, bliver virksomheden i stedet placeret i det koncept, hvor virksomheden opfylder betingelserne. Omplaceringen sker umiddelbart efter, Topdanmark har konstateret, at virksomheden ikke opfylder betingelserne for det oprindeligt aftalte koncept. Hvis virksomheden eller sammensætningen af medarbejdergruppen ikke opfylder betingelserne for at være omfattet af nogle af koncepterne, ophører aftalen umiddelbart efter, Topdanmark har konstateret, at virksomheden ikke opfylder betingelserne. Ændringer af aftalen Såfremt denne aftale ændres, kan det betyde at ændringerne alene får virkning for nye medarbejdere der omfattes aftalen efter ændringen. Eksisterende medarbejdere kan blive afkrævet nye helbredsoplysninger, hvis ændringen skal have virkning for dem (fx ændring af udløbsalder eller tilknytning af nye dækninger). Hvis Sundhedssikring bliver ændret til en Sundhedssikring Plus eller Sundhedssikring med Behandlernetværk bliver ændret til en Sundhedssikring eller Sundhedssikring Plus, beregnes karensperioden fra ikrafttrædelsestidspunktet for ændringen. Bonus Pensionsopsparing etableret som Profilpension og Topdanmark link pension har ikke ret til bonus. Pensionsordning etableret som Klassisk opsparing deltager i Topdanmarks bonusfordeling i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bonusregulativ, der er anmeldt til Finanstilsynet. Bonus opsamles og anvendes senest ved pensionering/udløb. De solidariske dækninger indgår i Topdanmarks fælles bonuspulje for den valgte konceptløsning, hvori tilsvarende virksomheder også indgår. Optjent bonus i puljen anvendes alene til reduktion af næste års priser. Skatter og afgifter Samtlige beløbsangivelser i aftaledokumenterne er angivet uden hensyntagen til evt. skatter og afgifter, der eksisterer på aftaletidspunktet eller måtte blive pålignet på et senere tidspunkt. Forsikringsbetingelser Forsikringernes generelle vilkår følger af de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser tilknyttet produktet, samt lovgivningens almindelige regler, herunder særligt lov om forsikringsaftaler og pensionsbeskatningsloven. Forsikringerne etableres i Topdanmark Livsforsikring A/S eller Topdanmark A/S under hensyn til de til enhver tid fastsatte og til Finanstilsynet anmeldte principper. Orlov Når en medarbejder er bevilliget orlov, herunder orlov i henhold til dansk lovgivning, giver virksomheden meddelelse om dette til Topdanmark senest en måned efter orlovsperiodens begyndelse. Er der tale om en pensionsordning betjent gennem en samarbejdspartner eller en mægler, giver virksomheden meddelelse om dette til Topdanmark skriftligt senest en måned efter orlovsperiodens begyndelse. Risikodækninger vil blive opretholdt i orlovsperioden, dog maksimalt i 12 måneder. Prisen for risikodækningerne fratrækkes i den opsparede reserve. Det er en forudsætning for at opretholde risikodækningerne i orlovsperioden, at der er indbetalt minimum 2 måneders fuld pris. Fratrædelse Når en medarbejder fratræder eller af anden årsag ikke mere skal deltage i denne pensionsordning, giver virksomheden meddelelse om dette til Topdanmark senest en måned efter fratrædelsesdatoen. 9 Forsikring Pension

10 Er der tale om en pensionsordning betjent gennem en samarbejdspartner eller en mægler, giver virksomheden meddelelse om dette til Topdanmark skriftligt senest en måned efter fratrædelsesdatoen. Medarbejdere, der er omfattet af overenskomst, kan ikke disponere over pensionsordningen ved fratrædelse. Pensionsordningen kan omskrives til en fripolice, der kan videreføres på de til enhver tid gældende etableringsregler for private pensionsordninger eller forsikringer i Topdanmark eller den kan videreføres hos en ny arbejdsgiver. Reglerne for fripolice og videreførelse fremgår af forsikringsbetingelserne for FirmaPension. Ordningen kan dog ikke videreføres i Topdanmark, såfremt ordningens ophør skyldes leverandørskifte. Medarbejderen kan også mod betaling fra den opsparede reserve vælge at opretholde risikodækningerne i op til 12 måneder efter fratræden. Det er en forudsætning, at priserne for risikodækningerne kan indeholdes i den opsparede reserve. Efter udløbet af de 12 måneder kan risikodækningerne videreføres efter de til enhver tid gældende etableringsregler og tilbudte virkemåder for individuelle pensionsordninger eller forsikringer. I forbindelse med jobskifte kan den opsparede reserve overføres til en lignende ordning efter reglerne i jobskifteaftalen og mod gældende transaktionsgebyr og evt. kursværn. Topdanmarks gældende kursværn kan altid ses på topdanmark.dk/kursvaern. Misligholdelse I tilfælde af parts misligholdelse af aftalen, herunder som følge af manglende betaling, er den ikke-misligholdende part berettiget til at hæve aftalen, medmindre misligholdelsen oprettes senest 30 dage efter, at den misligholdende part har modtaget skriftligt krav herom. Oprettes misligholdelsen ikke, og lykkes det ikke at opnå en mindelig løsning inden en for den ikkemisligholdende part rimelig frist, kan aftalen ophæves straks uden iagttagelse af yderligere varsel. I tilfælde af en parts konkurs, betalingsstandsning, likvidation, opløsning, indgåelse af tvangsakkord, indgåelse af frivillig akkord eller lignende, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen straks. Herudover, og uanset om parten gør brug af sin ret til ophævelse, er den ikke-misligholdende part til enhver tid berettiget til at udøve alle øvrige, sædvanlige misligholdelsesbeføjelser, herunder til at kræve erstatning iht. dansk rets almindelige erstatningsregler. Tvister Nærværende aftale og samtlige i medfør heraf eller i sammenhæng hermed etablerede retsforhold er undergivet dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Tvister vedrørende de enkelte pensionsordninger kan af forsikrede indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Bilag Bilag 1-3 til denne aftale, samt eventuelle aftaletillæg, forsikringsbetingelser og prisark. Opsigelse Ophører aftalen mellem virksomheden og Topdanmark, ophører samtlige pensionsordninger og eventuelle aftaletillæg under denne aftale samtidig. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne om nærværende aftale, dennes fortolkning, udfyldning og gennemførelse skal være at afgøre endeligt ved voldgift. Aftalen kan fra begge parters side opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. 10 Forsikring Pension

11 Underskrift Denne aftale træder i kraft på det aftalte tidspunkt ved begge parters underskrift. By:, den Ballerup, den Topdanmark Livsforsikring A/S 11 Forsikring Pension

12 Bilag 1 Regulering af pensionsgivende løn og lønrelaterede risikodækninger På tidspunktet for den enkelte medarbejders indtræden i pensionsordningen fastsættes de lønrelaterede risikodækninger ud fra den oplyste pensionsgivende løn. Efterfølgende reguleres den pensionsgivende løn og tilhørende risikodækninger hvert år pr. 1. januar ud fra et gennemsnit af foregående års indbetalinger. Såfremt Topdanmark modtager meddelelse om ændringer i den pensionsgivende løn og/eller bidragsprocent vil regulering heraf samt evt. regulering af risikodækninger også ske pr. ændringsdatoen. Indtræffer en forsikringsbegivenhed inden medarbejderens pensionsordning er reguleret første gang en 1. januar fastsættes/reguleres den pensionsgivende løn på skadestidspunktet på grundlag af den på tegningstidspunktet oplyste pensionsgivende løn vurderet i forhold til de faktiske indbetalinger. Opsparing Opsparing kan ske som ratepension og/eller livrente samt aldersforsikring, efter de til enhver tid gældende regler i Pensionsbeskatningsloven. Aldersforsikringen kan kun oprettes i kombination med ratepension og/eller livrente. Investeringsvalg Obligatoriske og frivillige bidrag: Profilpension (markedsafkast) hvor Topdanmark investerer opsparingen ud fra den valgte risikoprofil og tid til pensionering Topdanmark link pension (markedsafkast) med adgang til udvalgte aktie- og obligationsfonde Klassisk opsparing (gennemsnitsrente) med ét af markedets bedste afkast, stor soliditet m.m. Medarbejderen kan vælge at spare op enten via Profilpension, Topdanmark link pension, Klassisk opsparing eller en kombination af disse. Ved opsparing i Profilpension og Topdanmark link pension er der ingen garanteret udbetaling ved pensionering. Udbetalingens størrelse afhænger af udviklingen i investeringsfondene. Ved dødsfald inden pensioneringsdatoen udbetales 101 % af ordningens værdi, medmindre andet er aftalt. En pensionsopsparing, oprettet som Klassisk opsparing, bliver etableret på det til enhver tid gældende tegningsgrundlag. Ved pensionering udbetales det garanterede beløb. Hertil kommer eventuel bonus. Ved dødsfald inden pensioneringsdatoen udbetales forsikringens værdi, medmindre andet er aftalt. Indbetalinger, der sker som forhøjelse af eksisterende pensionsopsparing oprettet som Klassisk opsparing, anses som en integreret del af den eksisterende forsikring. I forhold til den eksisterende ordning kan der dog for forhøjelsen være forskel i omkostningerne og hvordan vi fastsætter den garanterede ydelse. Sundhedssikring Hvis sundhedssikringen er etableret som en frivillig sundhedssikring, gælder at såfremt tilslutningsprocenten til den frivillige sundhedssikring falder til under 5 for de medarbejdere, der er omfattet af pensionsordningen, forbeholder Topdanmark sig ret til at ændre prisen løbende, så denne tilpasses omfanget af de omfattede medarbejdere med frivillig sundhedssikring. Topdanmark forbeholder sig ret til at ændre satsen for tilslutningsprocenten. For medarbejdere der ikke ønsker frivillig sundhedssikring gælder, at såfremt de senere ønsker at tilmelde sig den frivillige sundhedssikring, så skal de kontakte Topdanmark for at blive tilmeldt. Medarbejderen bliver omfattet af reglerne om karens i forhold til skader opstået før forsikringstiden. Medarbejderens sundhedssikring træder først i kraft den 1. i måneden efter Topdanmark har modtaget tilmeldingen. For frivillig sundhedssikring gælder, at for medarbejdere, der senere ikke ønsker at være omfattet af denne, at 12 Forsikring Pension

13 deres sundhedssikring ophører pr. den 1. i den efterfølgende måned efter Topdanmark har modtaget oplysning om framelding. Information til medarbejderen om frivillig sundhedssikring Det er virksomhedens ansvar at informere medarbejderne om muligheden for at tilvælge sundhedssikring. Hvis medarbejderens sundhedssikring er etableret som en frivillig sundhedssikring gælder, at såfremt medarbejderen omfattes af den frivillige sundhedssikring straks ved ansættelsen overføres eventuel anciennitet fra en tidligere tilsvarende ordning, hvis medarbejderen har været omfattet af den tidligere ordning umiddelbart forinden indtrædelse i sundhedssikringen i Topdanmark. Hvis medarbejderen først omfattes senere end dette tidspunkt betyder det, at optjent anciennitet fra en tidligere tilsvarende ordning ikke kan overføres. Er der anvendt passiv førtidspensionserklæring får medarbejderen dog overført eventuel anciennitet, da medarbejderen omfattes af sundhedssikringen på tiltrædelsestidspunktet. 13 Forsikring Pension

14 Bilag 2 For 2-4 medarbejdere, der er omfattet af pensionsordningen Obligatoriske og frivillige dækninger Ved indtræden skal alle medarbejdere udfylde en helbredserklæring for henholdsvis de obligatoriske og frivillige dækninger. Har Topdanmark ikke modtaget en tilmelding senest 6 måneder efter, at medarbejderen er berettiget til at indtræde i pensionsordningen, eller senest 6 måneder efter Topdanmark har modtaget første fulde indbetaling, så vil den pågældende medarbejder ikke være omfattet af pensionsaftalens obligatoriske risikodækninger. Eventuelt indbetalte pensionsbidrag vil blive anvendt til en ophørende ratepension med 10 års garantiperiode uden risikodækninger og uden ret til præmiefritagelse og med nærmeste pårørende som begunstiget. Pensionsbidraget vil blive indbetalt til Profilpension i markedsrente miljø med mindre andet følger af overenskomst. Indbetalingen til Profilpension vil blive placeret i mellem risiko ud fra de regler der følger af Topdanmarks til enhver tid gældende investeringsbetingelser. Ved tilmelding senere end 6 måneder efter at medarbejderen er berettiget til at indtræde i pensionsordningen, skal der afgives tilfredsstillende personlige helbredsoplysninger. Ved børns fødsel kan der tilknyttes en individuel børnepension på op til 1 af den pensionsgivende løn (dog maksimalt kr.), alene mod afgivelse af en førtidspensionserklæring. Dette skal ske senest 3 måneder efter fødslen. For 5-9 medarbejdere, der er omfattet af pensionsordningen Obligatoriske og frivillige dækninger Ved indtræden skal alle medarbejdere udfylde: Førtidspensionserklæring 5 til 9 ansatte (obligatoriske dækninger) Helbredserklæring (frivillige dækninger) Har Topdanmark ikke modtaget en tilmelding senest 6 måneder efter, at medarbejderen er berettiget til at indtræde i pensionsordningen, eller senest 6 måneder efter Topdanmark har modtaget første fulde indbetaling, så vil den pågældende medarbejder ikke være omfattet af pensionsaftalens obligatoriske risikodækninger. Eventuelt indbetalte pensionsbidrag vil blive anvendt til en ophørende ratepension med 10 års garantiperiode uden risikodækninger og uden ret til præmiefritagelse og med nærmeste pårørende som begunstiget. Pensionsbidraget vil blive indbetalt til Profilpension i markedsrente miljø med mindre andet følger af overenskomst. Indbetalingen til Profilpension vil blive placeret i mellem risiko ud fra de regler der følger af Topdanmarks til enhver tid gældende investeringsbetingelser. Ved tilmelding senere end 6 måneder efter at medarbejderen er berettiget til at indtræde i pensionsordningen, skal der afgives tilfredsstillende personlige helbredsoplysninger. Ved børns fødsel kan der tilknyttes en individuel børnepension på op til 1 af den pensionsgivende løn (dog maksimalt kr.), alene mod afgivelse af en førtidspensionserklæring. Dette skal ske senest 3 måneder efter fødslen. For medarbejdere, der er omfattet af pensionsordningen Obligatoriske dækninger Topdanmark udsteder automatisk en dækningsoversigt med en passiv førtidspensionserklæring. Det betyder, at medarbejderen får de obligatoriske risikodækninger inklusive eventuel Sundhedssikring, der er gældende for pensionsaftalen, og pensionsordningen etableres med opsparing som ratepension (skattekode 2) med 10-årig garantiperiode og med nærmeste pårørende som begunstiget. Pensionsbidraget vil blive indbetalt til Profilpension i markedsrente miljø med mindre andet følger af overenskomst. Indbetalingen til Profilpension vil blive placeret i mellem risiko ud fra de regler der følger af Topdanmarks til enhver tid gældende investeringsbetingelser. 14 Forsikring Pension

15 Det er medarbejderens ansvar at udfylde og indsende den medarbejdererklæring, som er vedhæftet følgebrev til dækningsoversigt, såfremt han/hun af helbredsmæssige årsager ikke vil være berettiget til en eller flere risikodækninger. Det kan fx være, hvis medarbejderen ikke er fuldt arbejdsdygtig eller hvis medarbejderen er ansat i et fleksjob. Medarbejderen får information om betydning af indtrædelse ved en passiv førtidspensionserklæring via følgebrev til dækningsoversigt og i selve dækningsoversigten. For medarbejdere der er omfattet af overenskomst, kan der benyttes Overenskomst-Førtidspensionserklæring. Det gælder alene for de obligatoriske dækninger, den pågældende overenskomst stiller krav om. Frivillige dækninger Medarbejderen kan i op til 6 måneder efter at være berettiget til at indtræde i pensionsordningen derudover vælge op til de solidariske/individuelle dækninger (som fremgår af det følgende skema) uden afgivelse af helbredsoplysninger. Når dette valg er foretaget, vil der være ret til omvalg i 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor tilvalg er sket. Efterfølgende tilvalg kræver afgivelse af personlige helbredsoplysninger. Dækning Tab af erhvervsevne Forsikring ved visse kritiske sygdomme Ved død Individuel børnepension Invalidesum Størrelse inkl. obligatoriske dækninger Maksimalt 6 af den pensionsgivende løn i årlig udbetaling Maksimalt kr. Maksimalt 30 af den pensionsgivende løn dog maksimalt kr. (2016) eller 6 x kr. (2016). Op til 1 af den pensionsgivende løn dog maksimalt kr. Op til 1 af den pensionsgivende løn dog maksimalt kr. (2016) forudsætter at produktet også indgår som obligatorisk dækning. Ved børns fødsel kan der tilknyttes en individuel børnepension på op til 1 af den pensionsgivende løn (dog maksimalt kr.), alene mod afgivelse af en førtidspensionserklæring. Dette skal ske senest 3 måneder efter fødslen. Ved tilmelding eller forhøjelse senere end 6 måneder efter at medarbejderen er berettiget til at indtræde i pensionsordningen, skal der afgives tilfredsstillende personlige helbredsoplysninger. For medarbejdere, der er omfattet af pensionsordningen Obligatoriske dækninger Topdanmark udsteder automatisk en dækningsoversigt med en passiv førtidspensionserklæring. Det betyder, at medarbejderen får de obligatoriske risikodækninger inklusive eventuel sundhedssikring, der er gældende for pensionsaftalen, og pensionsordningen etableres med opsparing som ratepension (skattekode 2) med 10-årig garantiperiode og med nærmeste pårørende som begunstiget. Pensionsbidraget vil blive indbetalt til Profilpension i markedsrente miljø med mindre andet følger af overenskomst. Indbetalingen til Profilpension vil blive placeret i mellem risiko ud fra de regler der følger af Topdanmarks til enhver tid gældende investeringsbetingelser. Det er medarbejderens ansvar at udfylde og indsende den medarbejdererklæring, som er vedhæftet følgebrev til dækningsoversigt, såfremt han/hun af helbredsmæssige årsager ikke vil være berettiget til en eller flere risikodækninger. Det kan fx være, hvis medarbejderen ikke er fuldt arbejdsdygtig eller hvis medarbejderen er ansat i et fleksjob. Medarbejderen får information om betydning af indtrædelse ved en passiv førtidspensionserklæring via følgebrev til dækningsoversigt og i selve dækningsoversigten. For medarbejdere der er omfattet af overenskomst, kan der benyttes Overenskomst-Førtidspensionserklæring. Det gælder alene for de obligatoriske dækninger, den pågældende overenskomst stiller krav om. 15 Forsikring Pension

16 Ved børns fødsel kan der tilknyttes en individuel børnepension på op til 1 af den pensionsgivende løn (dog maksimalt kr.), alene mod afgivelse af en førtidspensionserklæring. Dette skal ske senest 3 måneder efter fødslen. Frivillige dækninger Medarbejderen kan i op til 6 måneder efter at være berettiget til at indtræde i pensionsordningen derudover vælge op til de solidariske/individuelle dækninger (som fremgår af det følgende skema) uden afgivelse af helbredsoplysninger. Når dette valg er foretaget, vil der være ret til omvalg i 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor tilvalg er sket. Efterfølgende tilvalg kræver afgivelse af personlige helbredsoplysninger. Dækning Grænse inkl. obligatoriske dækninger Tab af erhvervsevne Maksimalt 6 af den pensionsgivende løn i årlig udbetaling Forsikring ved visse kritiske sygdomme Maksimalt kr. Ved død Maksimalt 40 af den pensionsgivende løn dog maksimalt kr. (2016) eller 6 x kr. (2016) Børnepension 1 af den pensionsgivende løn, dog maksimalt kr. pr. barn årligt Invalidesum Op til 1 af den pensionsgivende løn dog maksimalt kr. (2016) forudsætter at produktet også indgår som obligatorisk dækning. Ved børns fødsel kan der tilknyttes en individuel børnepension på op til 1 af den pensionsgivende løn (dog maksimalt kr.), alene mod afgivelse af en førtidspensionserklæring. Dette skal ske senest 3 måneder efter fødslen. Ved tilmelding eller forhøjelse senere end 6 måneder efter at medarbejderen er berettiget til at indtræde i pensionsordningen, skal der afgives tilfredsstillende personlige helbredsoplysninger. Pensionsbidrag ved nytegning Topdanmark indhenter helbredsoplysninger, hvis pensionsbidraget overstiger 25 % af den pensionsgivende løn. Stigning i pensionsgivende løn og pensionsbidrag Topdanmark kan indhente nye helbredsoplysninger, hvis risikodækninger (fx Tab af erhvervsevne forsikring, Gruppeliv, præmiefritagelse) stiger som følge af en medarbejders stigning i pensionsgivende løn eller pensionsbidrag. Skal der afgives helbredsoplysninger? Årlig stigning for den enkelte medarbejder Eksempel på stigning Pensionsgivende løn stiger op til 25 % af den nuværende pensionsgivende løn Pensionsgivende løn stiger mere end 25 % af den nuværende pensionsgivende løn og der er under 10 medarbejdere i virksomheden. Stigning i pensionsgivende løn fra kr. til kr. Stigning i pensionsgivende løn fra kr. til kr. Medarbejdere Nej Ja* Medarbejdere omfattet af overenskomst og hvor Topdanmark har afgivet indeståelseserklæring Nej Nej 16 Forsikring Pension

17 Årlig stigning for den enkelte medarbejder Pensionsgivende løn stiger med mere end 25 % af den nuværende pensionsgivende løn og der er 10 eller flere medarbejdere i virksomheden Pensionsgivende løn stiger med mere end 25 % af den nuværende pensionsgivende løn og der er 10 eller flere medarbejdere i virksomheden Pensionsbidraget stiger op til 25 % af nuværende bidrag Pensionsbidraget stiger med mere end 25 % af nuværende bidrag for obligatorisk pensionsbidrag Pensionsbidrag med mere end 25 % af nuværende bidrag for frivilligt pensionsbidrag Stigning i det samlede pensionsbidrag (obligatorisk og frivilligt), når det samlede bidrag udgør 25 % af den pensionsgivende løn eller mere Eksempel på stigning Stigning i pensionsgivende løn fra kr. til kr. Stigning i pensionsgivende løn fra kr. til kr. Stigning i bidrag fra 1 til 12,5 Stigning i obligatorisk bidrag fra 1 til 15 % Stigning i det frivillige bidrag fra 10 til 13 % Stigning i det samlede bidrag fra 20 til 28 % Medarbejdere Nej - hvis den særlige store risiko (se punktet Særlig stor risiko ) er under 30 mio. kr. Ja* hvis den særlige store risiko (se punktet Særlig stor risiko ) overstiger 30 mio. kr. Nej Ja* Medarbejdere omfattet af overenskomst og hvor Topdanmark har afgivet indeståelseserklæring Nej Nej Nej Nej Ja* Ja * Ja* Ja * *) Såfremt helbredsoplysningerne ikke modtages senest en måned efter, de er fremsendt til medarbejderen eller ikke er tilfredsstillende efter Topdanmarks vurdering, vil den fulde lønstigning blive anvendt til opsparing uden præmiefritagelse, og samtidig vil medarbejderens lønrelaterede risikodækninger blive fastholdt på uændret dækning i kr. efter ændringen. Dette gælder både obligatoriske og frivillige risikodækninger. Attestgrænser Hvis den samlede risiko ved død eller tab af erhvervsevne ved tegning og senere tilvalg af yderligere risikodækning overstiger den til enhver tid gældende helbredsattestgrænse/hiv-attestgrænse i Topdanmark, skal medarbejderen, udover helbredserklæringen, udfylde en helbredsattest/hiv-attest. Helbredsvurdering Topdanmark vurderer helbredsoplysningerne ud fra retningslinjer, der er fast af Videncenter for Helbred og Forsikring, der fastsætter risikoen for død (D) og tab af erhvervsevne (I) på en skala fra 0 til 8, hvor 0 er normale vilkår. En bedømmelse til og med D2 eller I2 medfører, at der kan tilkobles de pågældende risikodækninger på solidarisk grundlag til normal pris. Er bedømmelsen mere end D2, kan pensionen ikke oprettes med dækning ved død samt dækning ved visse kritiske sygdomme. Er bedømmelsen mere end I2 kan pensionen ikke oprettes med dækning ved tab af erhvervsevne, herunder invalidesum samt præmiefritagelse. Når bedømmelsen overstiger D2/I2, kan Topdanmark tilbyde risikodækninger på et individuelt beregningsgrundlag, hvor der gives en generel nedsættelse af bedømmelsen på maksimalt et trin i forhold til den bedømmelse, helbredet som udgangspunkt er vurderet til. En bedømmelse på eksempelvis D4/I4, vil blive tilbudt som D3/I3. Der kan som alternativ til skærpelsen tilbydes klausul på forsikringen. Nedsættelse er dog ikke muligt på en risikodækning, hvor medarbejderen har fået afslag. 17 Forsikring Pension

18 Særlig stor risiko Hvis en medarbejders samlede risiko i Topdanmark ved tab af erhvervsevne inklusive præmiefritagelse eller ved død inklusive præmiefritagelse overskrider 30 mio. kr., forbeholder Topdanmark sig ret til at betinge tegning mod eventuelle yderligere tilfredsstillende personlige helbredsoplysninger eventuelt med afslag på etablering af dækningerne til følge. Ved overførsel eller videreførelse af en obligatorisk pensionsordning fra et andet selskab, erstattes grænsen på 30 mio. kr. ovenfor af en grænse på 40 mio. kr. Det er en betingelse for oprettelse af pensionsordning med særlig stor risiko, at Topdanmarks genforsikringsselskab accepterer oprettelsen. Beløbsgrænserne kan reguleres af Topdanmark under aftalens løbetid, hvis Topdanmark indgår nye genforsikringsaftaler eller ændrer gældende aftaler om genforsikring. De nye grænser finder uden særlig meddelelse anvendelse på dem, der indtræder i eller ændrer pensionsordningen efter indførelsen af de nye grænser. 18 Forsikring Pension

19 Bilag 3 Administrationsomkostninger, vederlag Omkostningerne til administration beregnes af pensionsbidraget efter fradrag af AMB, samt for opsparing i Profilpension og Topdanmark link pension af saldoens størrelse. Virksomheden orienteres, hvis omkostningssatserne ændres, dog ikke ved gebyrændringer der følger af pristalsændringer. Omkostningerne fastsættes for et år ad gangen pr. 1. januar, og udgør i 2016 følgende: Overførsel fra nuværende firmaordning, hvis overførsel sker ved indtrædelse hos Topdanmark Overførsel fra nuværende privat ordning (bank/pensionsselskab/ pensionskasse), hvis overførsel sker inden 6 måneder efter indtrædelse hos Topdanmark Almindelige indskud Profilpension Topdanmark link pension Klassisk opsparing 2 % Indskud på kr. og m. årlig præmie på minimum kr. Indskud på kr. og derover Præmie op til kr. (de første 4 år) (de første 4 år) 1 % (efter 4 år) (efter 4 år) Præmie over kr. (de første 4 år) (de første 4 år) 1 % (efter 4 år) (efter 4 år) Månedligt gebyr 0 kr. 0 kr. 0 kr. Omkostning af saldo Op til kr. Fra kr. til 10 mio. kr. Over 10 mio. kr. Kurtage/handelsomkostninger 0 kr. 0 kr. 0 kr. De oplyste administrationsomkostninger gælder alene for Topdanmark og skal tillægges administrationsomkostninger, som aftalt via vederlagsaftale mellem virksomheden og forsikringsmægleren. Topdanmark sørger for at videresende vederlag til mægleren. 19 Forsikring Pension

Pensionsordning - Toppension

Pensionsordning - Toppension Aftale om mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. Pensionsordning - Toppension (i det følgende kaldet virksomheden) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup Cvr-nr. 1962 5087 (i

Læs mere

Pensionsordning - Toppension

Pensionsordning - Toppension Aftale om mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. Pensionsordning - Toppension (i det følgende kaldet virksomheden) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup Cvr-nr. 1962 5087 (i

Læs mere

Pensionsordning - Topkunde

Pensionsordning - Topkunde Aftale om mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. Pensionsordning - Topkunde (i det følgende kaldet virksomheden) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup Cvr-nr. 1962 5087 (i

Læs mere

Pensionsordning - Topkunde

Pensionsordning - Topkunde Aftale om mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. Pensionsordning - Topkunde (i det følgende kaldet virksomheden) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup Cvr-nr. 1962 5087 (i

Læs mere

Sundhedssikringen træder i kraft med virkning fra den 1., når parterne har underskrevet aftalen.

Sundhedssikringen træder i kraft med virkning fra den 1., når parterne har underskrevet aftalen. Tegnernr.: Aftale om Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup Cvr-nr. 1962 5087

Læs mere

Hospitalssikringen træder i kraft med virkning fra den 1. underskrevet aftalen.

Hospitalssikringen træder i kraft med virkning fra den 1. underskrevet aftalen. Aftale om Hospitalssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

Topkunde, Toppension og Topfirma

Topkunde, Toppension og Topfirma Topkunde, Toppension og Topfirma 2016 1 1 En pensionsordning hos Topdanmark giver tryghed og sikkerhed for virksomhedens medarbejdere hele livet igennem. Vi tilbyder hurtig hjælp, hvis uheldet er ude,

Læs mere

TOPFIRMA. Op til 1/3 produktionsmedarbejdere. Øvrige medarbejdere skal være funktionærer

TOPFIRMA. Op til 1/3 produktionsmedarbejdere. Øvrige medarbejdere skal være funktionærer TOPFIRMA 1 TOPFIRMA Parameter Hvad gælder Krav til erhverv Op til 1/3 produktionsmedarbejdere. Øvrige medarbejdere skal være funktionærer Krav til indbetaling pr. medarbejder pr. år Krav til etablering

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse forsikringnr.

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse)

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Forsikredes fulde navn Personoplysninger Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn

Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Personoplysninger CPR-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Selvstændig erhvervsdrivende Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling

Læs mere

Indehaverpension, Privatpension og almindelig privat ordning

Indehaverpension, Privatpension og almindelig privat ordning Indehaverpension, Privatpension og almindelig privat ordning 2016 1 1 En pensionsordning hos Topdanmark giver tryghed og sikkerhed for virksomhedens medarbejdere hele livet igennem. Vi tilbyder hurtig

Læs mere

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren)

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) Aftale om Sundhedssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring.

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring. Spar - Top pension Forsikredes fulde navn Adresse Telefonnr. Postnr. E-mail Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse Ændring af forsikringsnr.

Læs mere

Profilpension, Profilpension Mix eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By

Profilpension, Profilpension Mix eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By Profilpension, Profilpension Mix eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer Selvstændig erhvervsdrivende E-mail Forsikringsnummer mv. Person-oplysninger

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse Ændring af

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring.

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring. Spar - Top pension Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnr. Postnr. E-mail Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse Ændring af

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring. Forsikringen pristalsreguleres, medmindre andet er angivet nedenfor.

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring. Forsikringen pristalsreguleres, medmindre andet er angivet nedenfor. Spar - Top pension Forsikredes fulde navn Adresse Telefonnr. Postnr. E-mail Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse, forsikringsnr. B Ændring

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Pensionsordning - Topkunde

Pensionsordning - Topkunde Aftale om mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. Pensionsordning - Topkunde (i det følgende kaldet virksomheden) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup Cvr-nr. 1962 5087 (i

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584 8 februar 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Investeringsbetingelser for Balance Side 1 Ref. D99 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

Pensionsordning. Aftale om. Indtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet virksomheden)

Pensionsordning. Aftale om. Indtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet virksomheden) Aftale om Pensionsordning Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet virksomheden) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Livsforsikring Forsikringsnummer Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev

Livsforsikring Forsikringsnummer Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Livsforsikring Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Nyoprettelse Ændring af forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584-9 april 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer...

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Indehaverpension Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Som selvstændig eller ejer af en mindre virksomhed kan du købe Indehaverpension

Læs mere

FirmaPension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser juli 2010

FirmaPension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser juli 2010 FirmaPension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 6583-8 juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Euro Accident Liv. Standard forsikringsbetingelser. Tab af erhvervsevne. Gældende fra 1. juli

Euro Accident Liv. Standard forsikringsbetingelser. Tab af erhvervsevne. Gældende fra 1. juli Euro Accident Liv Standard forsikringsbetingelser Tab af erhvervsevne Gældende fra 1. juli 2019 2019.07 Euro Accident Liv, filial af Euro Accident Livförsäkringsbolag AB, Ørestads Boulevard 67 st. th.,

Læs mere

FirmaPension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser april 2019

FirmaPension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser april 2019 FirmaPension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 6583-9 april 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Topdanmark

Læs mere

Privatpension. Pension og forsikring i én samlet pakke. Privatpension: Få pension og forsikring i en samlet pakke

Privatpension. Pension og forsikring i én samlet pakke. Privatpension: Få pension og forsikring i en samlet pakke Privatpension Pension og forsikring i én samlet pakke Privatpension: Få pension og forsikring i en samlet pakke Privatpension er en samlet løsning til dig, der ønsker en pensionsordning med gode vilkår

Læs mere

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 Alka Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Telefon 70 12 14 16 Alka Forsikring En del af Tryg Forsikring A/S - CVR-nr.

Læs mere

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer Tillæg til samarbejdsaftalen om PFA Plus af 23. januar 2014 mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension I I'4 P E N S I 0 N Ændringer i samarbejdsaftalen For medlemmer, omfattet af CO1O Pension,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20 Borupvang 4 Telefon 44 74 70 35 Topdanmark Livsforsikring A/S 2750 Ballerup Fax 44 74 43 44 I: CVR-nr.: 19625087 Att. Liv Skadebehandling III: CVR-nr.: 25084098 Topdanmark Link Livsforsikring A/S CVR-nr.:

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Studerende kan indmeldes i aftalen, når de påbegynder studiets 10. semester.

Studerende kan indmeldes i aftalen, når de påbegynder studiets 10. semester. Uddrag af Aftale mellem Tandlægernes Tryghedsordninger og Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, om obligatorisk solidarisk dækning ved tab af erhvervsevne. Aftalen er gældende pr. den 1. januar

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Aftale af 1. oktober 2018

Aftale af 1. oktober 2018 Aftale af 1. oktober 2018 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4 Pensionsregulativet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3 1 Medlemsoptagelse... 3 2 Helbredsoplysninger... 4 3 Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser... 4 Kapitel

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring. En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde

LIV Privatpension CVR-nr Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring. En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere