1 Årstema: ENGAGEMENT gør det frivilligt, medmenneskeligt og gør det nu! Motto: at vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Årstema: ENGAGEMENT gør det frivilligt, medmenneskeligt og gør det nu! Motto: at vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret"

Transkript

1 1 Årstema: ENGAGEMENT gør det frivilligt, medmenneskeligt og gør det nu! Motto: at vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret

2 INDHOLD DG MANUAL Indhold DG Manual... 2 Forord:... 3 Organisationsopbygning:... 3 Sektioner:... 3 :... 3 DG - s Guvernør:... 4 smøder:... 5 sledelsesmøder:... 5 sråd/srådsmøde:... 5 Forretningsorden og/eller svedtægter:... 5 Eksempel på dagsorden til et distriktsrådsmøde:... 5 skonference:... 6 Dagsorden skonference:... 7 Regionsråd/Regionsrådsmøde:... 7 Regionsrådsmøderne Anden Regionsrådsmøde Tredje Regionsrådsmøde... 8 Rapportering:... 8 Klubbesøg:... 8 Træning:... 9 Bilag: Arkivering: Hjemmeside: Kalenderen: Når manualen anvendes elektronisk kan man, ved hjælp af indholdsfortegnelsen klikke sig frem til det ønskede tekstområde. Brug CTRL + Venstre klik. 2

3 FORORD: Manualen er et opslagsværk og oplysninger til s Guvernør DG. Denne manual skal betragtes som et hjælpeværktøj til vejledning og inspiration - ikke en færdig opskrift. ORGANISATIONSOPBYGNING: RD, RDE, RDEE, PRD Tjenesteledere - RSD RT - Skatmester RSA Sekretær RSF IT Web - Hjemmeside Sektion Nord 1 Sektion Nord 2 Sektion Midt Sektion Syd Sektion Øst Nordjylland Storå Sydøstjylland Sydjylland Trelleborg/Storstr Himmerland Midtjylland Midtvest Grænselandet Nordsjælland Limfjord Østjylland Vest Randers Djursland Fyn SEKTIONER: Region Danmark er inddelt i 5 sektioner i Danmark, og (1 i Central-Østeuropa) opdelt i henholdsvis 15 og 3 distrikter i alt 18 distrikter. Hver sektion indeholder 2, 3 eller 4 distrikter. DISTRIKT: Et distrikt er et geografisk område indenfor et antal klubber der samarbejder og afholder årlig generalforsamling. et er klubbens nærmeste kontakt til det nationale og internationale fællesskab. DG indgår i samarbejder mellem klubber, sektion og regionsledelsen. 3

4 DG - s Guvernør: DG tiltræder opgaven efter forudgående valg på den årlige distriktskonference. sledelsen består af DG, DGE og DGEE. Til hjælp i det daglige arbejde har DG mulighed for at udpege en sekretær (DS) og en eller flere distriktsassistenter, så som BF assistenten eller Webmaster. DG's opgaver er: At være leder for distriktet, og derigennem være formidler mellem klub og region At gennemføre besøg hos distriktets klubber mindst én gang om året At have fokus på klubbernes målsætninger og planer At indkalde, distriktsrådet mindst to gange årligt, indsamle punkter til dagsorden, lede distriktsrådsmøderne, og herved medvirke til samarbejdet mellem klubberne. At sikre gennemførelse og lede den årlige distriktskonference. I samråd med DGE, medvirke til planlægning og afvikling af træning af distriktets præsidier og udvalg, herunder: at styrke Y s Mens sagen, værdier og motto, at styrke kammeratskab og lederskab, at styrke personlig udvikling og udsyn, at have forståelse for organisationsstrukturen, at have kendskab og viden om forskellige fonde og programmer, at have fokus på udviklingsplaner/pejlemærker i Region Danmark. At indsende rapporter til regionen forud for hvert rådsmøde. At repræsentere distriktet i regionsrådet samt til regionskonference At have fokus på RD s motto, årstema og planer At lytte til klubberne og formidle videre til regionen (via rapporter) At bidrage med fælles tiltag for distriktets klubber, f.eks. extension, PR, og adm. Adm. At deltage i Region Danmarks årlige præsidentmøde At deltage i træningsseminarer arrangeret af Region Danmark Ledelse bør over for klubberne være inspirerende, vejledende og rådgivende. Ledelse er i denne henseende ikke at være bestemmende eller besluttende. De enkelte klubber er selvstændige enheder. DGE s opgaver: Være stedfortrædende, i DG s fravær. Deltage i distriktsledelsesmøder og distriktsrådsmøder. Indkalde og afholde orienterings og planlægningsmøde for vicepræsidenterne. Sikre at planlægningen sker tidsnok til at klubber kan få programsat emnerne. Forestå planlægningen af det kommende års distriktsprogram. Deltage i regionens træningsprogram. Deltage i det årlige præsidentmøde. Forestå træning af klubbernes præsidier og udvalgsformænd. 4

5 smøder: smøder eller distriktsklubmøder, planlægges internt i distrikt. er vælger mødeaktivitet i klubåret, herunder åbningsmøde, ledelsesoverdragelse, midtvejsmøde og afslutningsmøde. I distriktet er det væsentligt med jævnlige distriktsmøder, fælles engagerende aktiviteter og møder. m.v. sledelsesmøder: DG indkalder efteraftale til distriktsledelsesmøder, hvori distriktsledelsen og distriktsstaben (distriktets: skatmester, sekretær, webmaster og BF assistent) deltager. Sammen med indkaldelsen bør følge en dagsorden. DG leder mødet, og sikrer at sekretæren tager referat, som indgår i distriktsprotokollen. sråd/srådsmøde: srådet består af distriktsledelsen og to medlemmer fra hver klub i distriktet, nemlig klubpræsidenten og et andet præsidiemedlem, eller ét af klubben valgt distriktsrådsmedlem. srådsmøde afholdes to gange om året, fastlagt i samråd med klubber, DG og RLM. srådet træffer beslutning i de tilfælde, hvor regionens love, vedtægter og retningslinjer fastsætter bestemmelser herom, og virker tillige som rådgivende for distriktsledelsen. srådet fastsætter i øvrigt selv sine vedtægter og forretningsorden. Sekretær, BF-assistent og webmaster deltager normalt i distriktsrådets møder, dog uden stemmeret. Forretningsorden og/eller svedtægter: På Region Danmarks hjemmeside for Y s Men Region Danmark, er der link til mange klubber, distrikter m.v., hvor der kan hentes viden og inspiration til alle opgaver. Eksempel på dagsorden til et distriktsrådsmøde: Dagsorden: 1. Velkomst, indledning og præsentation 2. Siden sidst 3. Et aktuelt emne (evt. indlæg af en udefrakommende) 4. Nyt fra klubberne: gerne indlæg fra vicepræsidenterne om deres forventninger til det kommende klubår inkl. forventninger til distriktet (max 3. min./klub) 5. Punkter til debat og evt. beslutning: Skal vi i et have et fælles udvalg til drøftelse af Y s Men s emner vedr. klubbens liv og virke. 5

6 Hvad skal distriktets hjemmeside indeholde. 6. Nyt fra DGE om kommende arrangementer. 7. Nyt fra BF assistenten 8. Nyt fra webmaster 9. Nyt fra regionen (RLM) 10. smeddelelser 11. Eventuelt. 12. Afslutning. srådet beslutter fællesarrangementer i distriktet. Ud over møder af forskellig art, kan der nedsættes udvalg til at løse opgaver, så som træning, extension i ind-/ udland eller udviklingsprojekter. DISTRIKTSKONFERENCE: DG bærer ansvaret for at der hvert år inden udgangen af april måned afholdes en skonference, hvortil alle klubbers præsidier, er repræsenteret. Konferencen er åben for alle medlemmer, herunder også medlemmer af ikke chartrede klubber. Senest 10. januar sendes oplysning om tid og mødested for skonferencen til Regionssekretæren(RSA). Senest 12 uger før konferencen udsender DG til alle distriktets klubber, og til distriktsledelsen, en forhåndsmeddelelse om tid og mødested for konferencen. Medlemmer og klubber opfordres til at fremsætte forslag til drøftelse og/eller beslutning ved konferencen. Herunder forslag til kandidater til DGEE m. flere. Senest 4 uger før konferencen udsendes til alle klubber i distriktet og til distriktsledelsen en endelig indkaldelse bilagt dagsorden for generalforsamlingen. Afgørelser på konferencens generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed. Hver chartret klub i distriktet, der har opfyldt sine forpligtelser over for regionen, har 1 stemme for hver påbegyndt 10 medlemmer, baseret på den sidst afgivne indberetning til regionen over medlemstallet. Medlemmer af distriktsledelsen har hver 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. En repræsenteret klub kan dog altid udøve sin stemmeret fuldt ud, uanset det mødte antal repræsentanter fra klubben. Stemmeberettigede deltagere i en generalforsamling har tillige ret til at stille forslag til dagsordenen. 6

7 Dagsorden skonference: Dagsordenen for den årlige distriktskonference skal blandt andet indeholde følgende punkter: A. Valg af dirigent B. Valg af referenter og stemmetællere C. sguvernørens beretning D. Evt. distriktsassistenters beretninger E. Klubpræsidiernes beretninger F. Behandling af indkomne forslag G. Valg af distriktsguvernør/ distriktsguvernør elect elect (DGEE) kommende distriktsguvernør elect (DGE) H. Fastlæggelse af tid og mødested for næste konference I. Eventuelt For at fremme sammenholdet i distriktet samt udvide medlemmernes horisont og kendskabet til andre Y s Men i bevægelsen, er det givende at gøre distriktskonferencen til andet end en generalforsamling. Punkter som et oplysende foredrag, festmiddag med underholdning, alternativt program for ledsagere under generalforsamlingen, kunne være muligheder. Jo bedre program, jo større er muligheden for stor deltager tilslutning. REGIONSRÅD/REGIONSRÅDSMØDE: Regionsrådet består af regionsledelsen og samtlige distriktsguvernører. Regionslederen (RD) indkalder regionsrådet mindst 2 gange årligt. Endvidere mødes regionsrådet umiddelbart før regionskonferencen. Endvidere mødes regionsrådet umiddelbart før regionskonferencen. Forud for hvert regionsrådsmøde indsender DG en rapport med oplysninger om distriktets aktiviteter og planer. Regionleder udsender skema der indsendes til Regionssekretær - RSA DG forventes at bidrage engageret og aktiv medvirkende i alle Regionsrådes områder og gerne kommenter, komme med nye ideer og forslag, beslutninger og andet til behandling i regionsledelsen. Regionsrådsmøderne. Regionledelsen har til formål at koordinere og samle medlemmer, klubber og distrikt i spørgsmål der er af almen karakter på tværs i Region Danmark. Her får man de sidste oplysninger om årets projekter, RD s årstema etc. DG deltager så vidt det er muligt i møderne arrangeret af regionen. 7

8 DG s rapport omhandler planlagte tiltag i distriktet, samt deltagelse i de af regionsledelsen fremsatte punkter til information, drøftelse, eller beslutning, Endvidere har Regionsrådet kontakt til andre regioner Area og Y s Men International. Anden Regionsrådsmøde. Afholdes i første halvdel af januar, midtvejsmøde, med opfølgning på første halvdel af klubåret. Her afleverer alle deltagere beretning og status på første halvårs forløb og tiltag, orientering, drøftelser og beslutninger i Regionsledelse og Regionsråd. indlæg omhandlende Y s Men International, Area og Regionen Danmark, herunder status over årets regionsprojekt(er). DG s rapport om første halvårs aktiviteter, distriktsrådsmøder, klubbesøg samt opsamlede emner og idéer fra disse. Tredje Regionsrådsmøde Afholdes i juni, i forbindelse med Regionskonferencen. Mødets hovedemne er gennemgang af generalforsamlingsdagsordenen. Indkomne forslag blive forelagt og drøftet og der gøres klar til afvikling af Regionskonferencen. RAPPORTERING: Ud over at indsende egne rapporter i forbindelse med regionsrådsmøderne, påhviler det DG at erindre klubberne om tidsplan for august- og februar- rapporter. August rapporten skal være RSA i hænde omkring den 20. juli. Februar rapporten skal være RSA i hænde omkring den 20. januar. Klubbesøg: DG bør aflægge besøg i alle klubber i distriktet, mindst ét besøg, evt. andet besøg er efter behov og kan erstattes af et møde med præsidierne. DG holder sig orienteret om den enkelte klubs virksomhed og trivsel, og den enkelte klub kan hos DG indhenter råd og vejledning om relevante klubspørgsmål. Gennem DG s kontakt til samarbejdspartere, enkelte klubmedlemmerne og klubbernes præsidier og øvrige samarbejdsparter, bidrager DG med eget engagement til trivslen i de enkelte klubber, distrikter og region. Når indlæg til klubbesøgene planlægges, er det vigtigt at DG holder sig ajour med den informationsstrøm, der allerede er tilflydt medlemmerne, og understøtte dette, frem for blot at komme med det samme som nyhedsbreve og SET & SKET allerede har beskrevet. I god tid før klubbesøget bør DG kontakte præsidenten, for at forhøre sig, om der er særlige forhold klubben ønsker belyst. 8

9 Det er meget væsentligt, at DG ved sit besøg i klubben får lejlighed til at bidrage med de indlæg som er aftalt forud mellem Præsidium og DG. Før eller efter klubmødet afholder DG møde med klubbens præsidium. Med fastlagt dagsorden, er det muligt for begge parter at få mest muligt ud af den fastsatte tid. Dagsordenen kan indeholde aktuelle spørgsmål, opgaver og Y s Men s bevægelsen aktuelle situation i almindelighed. DG bør efter mødet være i besiddelse af aktuel status for klubben. Men ikke mindst, lytte sig frem til medlemmernes ønsker og krav til regionen, for derefter at give dem videre ved rapporteringen til regionsledelsen. DG må altid være parat til at støtte klubberne samt formidle den assistance, der kan være nødvendig eller der bliver bedt om. Finder DG at klubben er nødlidende, er det vigtigt at der stilles hjælp og rådgivning til rådighed. I sådanne situationer kan DG søge støtte hos sektionens RLM og evt. tjenestelederen på området RSD- EMC. Succesraten for møder stiger i takt med forberedelse og planlægning, jo bedre et indlæg er forberedt, jo større udbytte får alle deltagerne. Træning: Formålet er; gennem træning at styrke klubbens liv og virke samt skabe udvikling i bevægelsen. At have fokus på at danne grobund for et godt lederskab, samt bidrage til medlemmernes personlige udvikling og oplysning. et og dermed DG og DGE, kan i samråd med RLM/RLME forestå træningen af præsidiemedlemmer, og udvalgsformænd, så disse får forståelse for godt lederskab, samt bidrage aktivt til udviklingen af klubberne. Træningen af vicepræsidenter: Træningen af vicepræsidenter bør påbegyndes senest i januar måned i det år, hvor de skal være præsident fra den 1/7 og næste gang i april eller maj måned. Det er vigtigt at præsidenterne er klædt på til at tage opgaven som præsident, for at det skal blive en god oplevelse. Regionens mål bliver kun ført ud i livet, hvis der er sat klare mål i klubben. Første træning i januar kunne indeholde følgende: 1. Nedsættelse af udvalg internt i klubben 2. Vision 2022-plan for Y s Men Region Danmark! 3. Øvrige udvalg tværgående i distrikter og distrikter indbyrdes! 4. Valg/udpegning af formand og næstformand for de enkelte udvalg (formand bør have været med i udvalget året før). 9

10 5. Fordeling af øvrige medlemmer i udvalg med hensigtsmæssig rokering fra år til år. 6. Målsætning og Arbejdsbeskrivelse for hvert udvalg 7. Mål for bidrag til fonde og programmer: Regionsprojekt, BF, TOF, ASF, EF og YES 8. Mål, middel og metoder for tilgang af nye medlemmer i klubben 9. Y s Men Region Danmark - kommunikation Ifølge den vedtagne Vision 2022-plan for Y s Men Region Danmark er en de 7 målsætninger for Y s Men s arbejde, at sikre en Optimal kommunikation. Denne målsætning hænger desuden tæt sammen med de 2 øvrige målsætninger om at Y s Men har et ønske om at være Kendt i offentligheden og opnå en Dynamisk medlemsudvikling. Et arbejde hen imod en optimal kommunikation for Y s Men kræver en øget professionalisering af kommunikationen. Det er således nødvendigt at Y s Men går sammen om at løfte kvalitativt og opnå en større gennemslagskraft af det arbejde, der udføres. Bilag: Lovgrundlaget Artikel V - Sektioner og distrikter 18 Regionen inddeles i sektioner og distrikter. Hver sektion består af et antal distrikter, hvert omfattende et geografisk område. Et distrikt bør omfatte mindst 3 klubber. 19 Sektionernes og distrikternes antal og område fastsættes af regionsrådet efter indstilling af regionsledelsen. (VR 500). Hvis en klub ønsker at blive henført til et andet distrikt, kan klubben skriftligt over for regionslederen fremsætte ønske herom. Et sådant ønske skal derefter imødekommes, medmindre dette nægtes med to tredjedels flertal af regionsrådet. 20 Inden for hver sektions område vælges et regionsledelsesmedlem (RLM). Medlemmet vælges af sektionens klubber ved en brevafstemning 2 år før vedkommende tiltræder, og virker indtil sin tiltræden som stedfortræder for sektionens RLM og benævnes i denne periode som RLM-elect (RLME) (VR 501). Regionsledelsesmedlemmernes valgperiode følger regionslederens valgperiode, dog således at funktionstiden er 2 perioder. Genvalg for en ny 2-års periode kan undtagelsesvis finde sted én gang (VR ). Regionsledelsesmedlemmerne deltager som repræsentant for regionsledelsen (dog uden stemmeret) i de distriktsrådsmøder, der afholdes af distrikterne inden for egen sektions område (VR 504). 21 Hvert distrikt ledes af en distriktsguvernør (DG), som 2 år før sin tiltræden vælges til distriktsguvernør elect elect (DGEE) (VR 703 og 705) på den årlige distriktskonference. Næste år rykker vedkommende op som distriktsguvernør elect (DGE). sguvernørernes valgperiode følger regionslederens valgperiode. sguvernørerne fungerer normalt i ét år. Undtagelsesvis kan genvalg finde sted én gang (VR )

11 sguvernøren er dels regionens repræsentant over for klubberne og dels klubbernes talsmand over for regionen. 23 sguvernøren leder distriktet i samarbejde med distriktsledelsen og distriktsrådet (VR 508). 24 sledelsen består af distriktsguvernøren (DG), distriktsguvernør elect (DGE) og distriktsguvernør elect elect (DGEE). sledelsen holder møde efter behov. 25 srådet består af distriktsledelsen og 2 medlemmer fra hver klub i distriktet, nemlig klubpræsidenten og et andet præsidiemedlem eller et af klubben valgt distriktsrådsmedlem (VR 509). sguvernøren skal indkalde til distriktsrådsmøde mindst 2 gange årligt. 26 Til bistand i det daglige arbejde kan distriktsguvernøren udpege en sekretær og en eller flere distriktsassistenter (VR 510). 27 Samtlige ledere skal være medlem af en lokal klub inden for sektionens eller distriktets område. Arkivering: Det påhviler DG at sørge for at det materiale, der fremkomme inden for funktionsåret, bliver afleveret til Regionsarkivet i Holstebro se kontaktadresse i Informations- og adressebogen. Nedenstående liste angiver det materiale som skal arkiveres: 510 sledelsesmøde 511 Indkaldelser/dagsorden DG 512 Rapporter DG 513 Bilag i øvrigt DG 514 Mødereferater DG 530 skonference 531 Indbydelse DG 532 Generalforsamlings indkaldelse/ program inkl. bilag fra forslag DG 533 Generalforsamlingsreferat DG 550 PR, information og ekstension 551 Ekstensionsmateriale DG 552 smeddelelser DG 570 Historie 571 Jubilæumsskrifter DG 572 Historier DG 520 srådsmøder 521 Indkaldelser/dagsorden DG 522 Rapporter DG 523 Bilag i øvrigt DG 524 Mødereferater DG 540 Træning i distrikt 541 Præsidietræning indkaldelser/ program med bilag DG 542 Udvalgstræning indkaldelser/program med bilag DG 560 s økonomi 561 Budget DG 562 Perioderegnskab DG 563 Årsrapport DG Hjemmeside: En velopdateret hjemmeside er et godt værktøj henholdsvis for ledelser og brugere. Størstedelen af regionens distrikter har en hjemmeside. sledelsen og dermed DG bærer ansvaret for, at det indhold og de retningslinjer, som et ønsker, er på hjemmesiden. Ansæt en webmasteren til at udfører arbejdet. 11

12 Brug Regionens hjemmeside: Brug Regionens hjemmeside her kan du finde næsten enhver information du måtte stå og mangle som DG. Kalenderen: Et typisk år i Region Danmark forløber som anført i nedenstående kalender, med særlig hensyn til de tiltag og arrangementer DG samt DGE skal være opmærksom på. Herudover findes der på Region Danmarks hjemmeside en Planlægningskalender som dækker: Region, Sektion, og Klub. (her indsættes link når kalenderen er på plads) August. Deltage og aflægge rapport til regionsrådsmøde srådsmøde Præsidentmøde September Klubbesøg 1. runde med præsidiemøde sledelsesmøder planlægges Sektionsledelsesmøde Oktober Evt. distriktsmeddelelse udsendes November DGE træning Januar Evt. klubbesøg 2. runde Evt. distriktsrådsmøde afholdes Evt. distriktsledelsesmøde Indvarsle forårets distriktskonference og indkalde evt. forslag til behandling på generalforsamlingen Medlemsrapporterne Deltage samt aflægge rapport ved regionrådsmøde. DGE og DGEE træning Træning af vicepræsidenter Februar srådsmøde Marts Sektionsledelsesmøde Udsende endelig dagsorden for generalforsamlingen/distriktskonferencen DGE skal have kontakt til vicepræsidenter April Evt. distriktsmeddelelse udsendes Afholde distriktskonferencen senest udgangen af april Træning af præsidiemedlemmer og udvalgsformænd Juni Regionsrådsmøde Regionskonference soverdragelse Juli/August Area- eller International Convention Revideret oktober 2016 af Christian Frovin Lorentzen og Kristen Grysbæk 12

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

Y s Men International Region Danmark. DG Manual Hjælpen til Distrikts Guvernøren

Y s Men International Region Danmark. DG Manual Hjælpen til Distrikts Guvernøren Y s Men International Region Danmark DG Manual Hjælpen til Distrikts Guvernøren 2014 Indhold DG Manual Forord:... 3 Organisationsopbygning:... 3 Sektioner:... 3 Distrikt:... 4 Distrikts Guvernør:... 4

Læs mere

Regionsarkivet. Y s Men International Region Danmark

Regionsarkivet. Y s Men International Region Danmark Y s Men International Region Danmark 2 INDLEDNING Regionen har i samarbejde med Hardernes Y s Men s Club, Holstebro etableret et regionsarkiv, som fysisk befinder sig i Holstebro i lejede lokaler. I arkivet

Læs mere

The Y s Men International International Association of Y s Men s Clubs

The Y s Men International International Association of Y s Men s Clubs The Y s Men International International Association of Y s Men s Clubs Et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder sammen i gensidig respekt og hengivenhed på basis af Jesu

Læs mere

Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark

Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark NAVN OG MOTTO 1 Regionens navn er Y s Menettes Region Danmark under The International Association of Y s Men s Clubs, og dens motto er: At vedkende sig

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK e-mail: ysmen@ysmen.dk

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK e-mail: ysmen@ysmen.dk Til præsidenterne i Distrikt Østjyllands klubber DGE, DGEE, webmaster og BF-assistent/skatmester (distriktsledelsen) RLM og RLME sektion Nord 2 Hermed indkaldes til distriktsrådsmøde Risskov, den 26. januar

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark 42652 VEJLEDENDE FORKLARENDE OG INSPIRERENDE. Indholdet i denne publikation skal alene modtages som vejledende, forklarende og være til inspiration for, hvorledes Distriktsledelsen

Læs mere

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål Side 1 af 6 Love For Aaskov Y s Men s Club Navn 1 Klubbens navn er Aaskov Y s Men s Club anerkendt (chartret) under The International Association of Y s Men s Clubs, den 24. marts 1979. Klubbens medlemmer

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring (Vedtaget den 6. juni 2016) Side 1 Vedtægter 1 Præsidiets opgaver Præsidenten har den overordnede ledelse af klubbens arbejde holder kontakt med udvalgsformændene

Læs mere

" Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER

 Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER Mere om Y s Men... VÆRDIER I Y s Men Region Danmark indbyder vi mennesker til at være med i et fællesskab, der er baseret på en kristen livsopfattelse, og som skabes på tværs af det enkelte menneskes sociale

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL

Y s MEN INTERNATIONAL Den 2. april 2016 GENERALFORSAMLING I DISTRIKT STORÅ LØRDAG DEN 2. APRIL 2016, KL. 14.00 PÅ SNEJBJERG SKOLE Dagsorden/referat Punkt 1. Velkomst, indledning og præsentation ved DG. Referat Gunnar Haug bød

Læs mere

Vedtægter. Balle Y s Men s Club. Medlem af Y s Men International. Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret

Vedtægter. Balle Y s Men s Club. Medlem af Y s Men International. Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret Balle Y s Men s Club Medlem af Y s Men International Vedtægter Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret Vedtaget af klubben den 03.06.13 Balle Y s Men s Club Vedtægter 1 af 10 Indhold

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Y`s Men International. Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning.

Y`s Men International. Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning. Y`s Men International Region Danmark DG Henning Jensen Distrikt Storå DS Kjeld Bækgaard Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning. Dagsorden: 1. Velkomst og indledning. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL

Y s MEN INTERNATIONAL Dato: 07-08-2015 REGIONSLEDELSESMØDE NR. L1-2015/16 FREDAG DEN 14. AUGUST 2015 KL. 15:00 KL. 19:00 DIAKONHØJSKOLEN, LYSENG ALLE 15, 8270 HØJBJERG Deltagere: RLM Nord 1 Jens Bæk JBK RDE Jens Nielsen RLM

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL

Y s MEN INTERNATIONAL DISTRIKTSRÅDSMØDE NR. 2-2016/17 TORSDAG DEN 9. FEBRUAR 2017, KL. 19.00 KFUM-KFUK, BRÆNDGAARDVEJ 18, 7400 DATO: 11.02.2016 Deltagere: DG Jens Emil Toustrup DW Aage Mikkelsen DGE Vagn Andersen RLM Jørgen

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark 42652 VEJLEDENDE FORKLARENDE OG INSPIRERENDE. Indholdet i denne publikation skal alene modtages som vejledende, forklarende og være til inspiration for, hvorledes Regionsrådet

Læs mere

Love for Århus Y s Men's Club Nordstjernen. The International Association af Y s Men s Clubs Region Danmark

Love for Århus Y s Men's Club Nordstjernen. The International Association af Y s Men s Clubs Region Danmark Side 1 Love for Århus Y s Men's Club Nordstjernen The International Association af Y s Men s Clubs Region Danmark NAVN OG MOTTO 1 1. Klubbens navn er: "Århus Y s Men s Club Nordstjernen". 2. Klubben er

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB

LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB LOVE og VEDTÆGTER 2014 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVE... 3 NAVN OG MOTTO... 3 FORMÅL OG OPGAVER... 3 MEDLEMSSKAB... 3 OPGØR AF MEDLEMSSKAB... 4

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægt for studentermenigheden i København

Vedtægt for studentermenigheden i København Vedtægt for studentermenigheden i København 1 Grundlag 2Formål 3 Ordinær Generalforsamling 4 Ekstraordinær Generalforsamling 5 Bestyrelsen 6 Bestyrelsesmøder 7 Udvalg 8 Valg 9 Planlægningsmødet 10 Økonomi

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Side 1 af 6 VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter Foreningens vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Den Danske Vedligeholdsforening, som kan forkortes DDV. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Maintenance Society. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED: Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL: Samrådets formål er at varetage de tilsluttede

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

LOVE og VEDTÆGTER for Senior Y s Men s Club. Udgave Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

LOVE og VEDTÆGTER for Senior Y s Men s Club. Udgave Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark LOVE og VEDTÆGTER for Senior Y s Men s Club Udgave 2014 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark D42007 Indholdsfortegnelse LOVE... 3 NAVN OG MOTTO... 3 FORMÅL OG OPGAVER... 3 MEDLEMSSKAB... 3 OPHØR AF MEDLEMSSKAB...

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 2. februar 2017 Forslag til ændring af Vedtægter for den selvejende institution Randers Idrætshaller

Repræsentantskabsmøde den 2. februar 2017 Forslag til ændring af Vedtægter for den selvejende institution Randers Idrætshaller 1. Hjemsted Randers Idrætshaller er en selvejende institution med hjemsted i Randers. 2. Formål Institutionens formål er at drive idrætslokaler/ anlæg i Randers kommune, at etablere eller virke for etablering

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1 LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER Vedtægter LC Søllerød Enkelte rettelsers udestår. Vedtægter 15.04.2009 - version 01 Side 1 Vedtægter Lions Club Søllerød. Indholdsfortegnelse. Side 1. Formål....... 2 2. Tilknytning

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

CRUISE COPENHAGEN NETWORK VEDTÆGTER

CRUISE COPENHAGEN NETWORK VEDTÆGTER CRUISE COPENHAGEN NETWORK VEDTÆGTER Vedtaget på Foreningens Ekstraordinære Generalforsamling den 10. november 2017. 1 Navn og formål 1.01 Foreningens navn er Cruise Copenhagen Network. 1.02 Foreningens

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere