KUNSTIS OG SKØJTEKULTUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNSTIS OG SKØJTEKULTUR"

Transkript

1 KUNSTIS OG SKØJTEKULTUR 1

2 2 Claus Bøje, Idrætsforsk. KUNSTIS OG SKØJTEKULTUR Lokale- og anlægsfonden Grafisk tilrettelægning: Tegnestuen Trojka Forsidefoto: Stig Nørhald Fotos: Stig Nørhald side 24 og 26, René Kural side 43, Tomas Bertelsen/Billedhuset side 28, Søren Svendsen/ Billedhuset side 6, Lars Bahl/2. maj side 27 og 33, Erkki Laine/2. maj side 38 og 39, Lars Gejl/Biofoto side 35 og 41, Ole Akhøj/Biofoto side 30 Tekniske illustrationer og 3D-grafik: Carl Bro as, side 36, 43, Repro: F.Hendriksens Eftf. Tryk: P.J.Schmidt Maj 1998 ISBN Andre publikationer i skriftrækken: 1. Fra sportsbassin til superbassin Nyt liv i gamle idrætshaller 1998

3 3 KUNSTIS OG SKØJTEKULTUR Claus Bøje Bemærkninger til en udvikling i vandkulturen LOKALE & ANLÆGSFONDENS SKRIFTRÆKKE 3

4 4

5 Indhold 5 Forord 7 MØDET MED ISEN 9 KULTURHISTORISKE TRÆK 17 Skøjteløbet 17 Kunstisbanen 21 DEN DOMINERENDE SKØJTEHAL 25 NYE IDRÆTSMULIGHEDER 31 Fremtidens idrætsplanlægning 31 Skøjtebanen som udfordring 32 FORSKELLIGE SKØJTEBANER 37 Skøjtehallen 37 Multihallen 40 Friluftsbanen 40 Rundbanen 45 Bandybanen 47 Sammenligning af forskellige banetyper 48 Tekniske bilag: BANEOPBYGNING 53 Stationære skøjtebaner 53 Mobile skøjtebaner 55 Mobile skøjtebaners opbygning 56 Anlægsomkostninger for en mobil skøjtebane 57 Driftsudgifter for en mobil skøjtebane 57 MILJØFORHOLD 61 Kilder 63

6 6

7 Forord 7 Hvor de to første udgivelser i Lokale- og anlægsfondens skriftrække har beskæftiget sig med udviklingsmulighederne for to så fundamentale anlæg for den danske idrætskultur som svømmehallen og idrætshallen, begiver fonden sig med dette bind ind i overvejelser om en facilitetstype skøjtebanen som ikke har, men måske på mange måder burde have den samme centrale placering. Skøjtebanen er en del af den danske idrætskultur. De fleste har erfaringer med skøjteløb fra vintre, hvor kulden var tilstrækkelig hård til at skabe mulighederne, og de fortæller om deres barndoms skøjteoplevelser med en særlig glød i øjnene og en varme i stemmen, som skyldes minderne om kropslige udfordringer, leg, lokalt fællesskab og oplevelse af naturen. Når frosten dækkede den lokale sø med is, skabtes et mødested af uforlignelig tiltrækningskraft midt i lokalsamfundet. Trods isens tilbud om alle mulige former for leg, boldspil, artisteri, dans, samvær, hurtigløb og motion er det i løbet af de sidste 40 år kun blevet til 16 kunstfrosne skøjtebaner i Danmark. Mens der blev bygget næsten 300 svømmehaller og mere end 1200 idrætshaller, blev skøjtebanen glemt. Havde forklaringen været, at den danske natur gav så rige muligheder for skøjteløb på de mange søer vinter efter vinter, ville den manglende interesse for kunstis være forståelig, men sådan forholder det sig jo ikke. Måske viser de eksisterende skøjtehaller, at der har været tænkt lidt for snævert i forhold til isens udfoldelsesmuligheder. Det er i hvert fald, hvad denne bog søger at rejse en diskussion om. Skøjtehallerne er fremragende og også kostbare faciliteter for først og fremmest ishockey og for kunstskøjteløb. Men for den almindelige skøjteudfoldelse repræsenterer de begrænsede muligheder. Der er behov for at diskutere andre løsninger, hvad enten de tager udgangspunkt i åbne baner af forskellig udformning eller i særlige specialanlæg med store kapacitetsmuligheder som f.eks. rundbanerne. Og frem for alt kan der være grund til at inddrage skøjtebanerne i overvejelser om byfornyelse og idrættens vilkår i storbyen. Det spændende ved skøjtebanen som idrætsfacilitet er, at den i princippet kan anlægges hvorsomhelst, der er en plads eller en park uden at lægge nævneværdigt beslag på det allerede fuldt optagne byrum. Og den nye mobile skøjtebaneteknik gør, at sporene kan fjernes i sommerhalvåret. Den åbne skøjtebane repræsenterer en mulighed for at bringe legen og idrætten tilbage til den centrale del af byen på et tidspunkt, hvor byen fremstår allermindst indbydende: I vinterhalvåret. Inge Nesgård Formand for Lokale- og anlægsfonden

8 8 Skøjteløbere i Ostfriesland 1868.

9 9 MØDET MED ISEN I Dag denne skønne Januardag, kan vi igen løbe paa Skøjter! Skøjteløberforeningens store Bane paa Stadsgraven har faaet et godt Døgns Tø, saa kom i Nat stærk Frost. Og Isen laa blank paany. Ved Middagstid blev det Rimtaage, og nu ligger Banen straalende for os ak, hvor uforglemmelig skøn, et Eventyr i hvidt, hyllet i let graa Taage. Om Morgenen havde jeg med Baneinspektøren, den udmærkede Skøjtekonge Arkitekt Th. Groth, været oppe at hente Mandskabet i Logihuset Holger Danske i Farvergade. Der sad i den skumle Skænkestue ved Snaps og Øl en Flok dagdrivende Sjovere, men det var sløjt med Pengene. Drikningen var gaaet i staa, og da vi saa bød dem en lille Dagløn for nogle Timers Isarbejde, slog Mand straks til. Jamen vi skal da ogsaa have en Snaps og Øl inden vi skal til det? Og det fik de. Saa vandrede vi med hele Flokken over og satte dem i Arbejde med at glatte Isen, høvle Ujævnhederne bort, hælde varmt Vand i Revnerne o.s.v. Inspektør Christensen, den lille, tykke og firkantede, rare Mand tog Kommandoen, han fik sine Skøjter paa og overvaagede godt nok, at ingen drev. Han var baade her og der, passede Skrabningen og lod Musikpavillonen, der løb paa Kælke, trække ud midt paa Banen. Ja, i Dag skulde vi have Musik. Nu kunde der snart lukkes op de tidligste begyndte saa smaat at komme, Overspændemester Lind Brolæggerdrengen, der nu dirigerer Paaspændingen paa Peblingesøen er i sin graa Uniform og mønstrer Spændedrengene. Portneren Christiansen, kendt som Fanebærer for mange af Højres Tog, en sorthaaret, køn, velvoksen Mand, har taget sin Post ved Indgangen ved Siden af det lille, tarvelige Kontor, hvor Kontormanden senere Overretssagfører Thorvald Henriksen har placeret sig med Sivsko, Petroleumsovn og Halm paa Gulvet. Han er beredt til at tage imod Indmeldelser. Af dem kommer der jo saa smuk en Dag altid mange. I Dag er det saa tillokkende som sjældent. Banen kridhvid, kridhvide Træer, Solen anes bag Taagen, der trækker mere og mere tynd og saa Musik skal vi have. Hele Byen aander godt Vejr og Glæde. Nu begynder Publikum at komme og faa sine Jern i Garderoben af ingen ringere end Thor Jensen, den senere saa famøse Vært inde i Tivoli. Han var døbt Ar-

10 10 thur Jensen, havde været Kadrejer og Lystfisker og Gud ved hvad. Han kunde egentlig alt muligt også senere hen ved en Stige opad Tivoliplankeværket ved Kildepavillonen samlede han sit Natte-Publikum til Tivolibetjentenes uskrømtede Forbavselse. Thi hver Gang de kom forbi, var der flere, end Portvagten havde set gaa ind. Naa, der kommer mellem de første den gamle, skikkelige Konditor Boldt fra Kronprinsessegade, i sin Tid Byens bedste Leverandør af Kager og Is, og den lille, sirlige Urtekræmmer Nielsen fra Halmtorvet, begge løber de med lange Frakker og høje Silkehatte, de havde været flinke Løbere, nu kommer de for Motionens skyld og for at konversere Damerne. Men nu har vi en Mand, der kan løbe, og det ganske dejligt, let og elegant, Overretssagfører Ole Jensen fra Tordenskjoldsgade, og der er en til af samme Art, den fikse, spinkle Løjtnant Hamburger. Det var altid en Fornøjelse at se en af dem i svævende Herresving hen over Banen. Saa kom den martialske Kaptajn Schønberg Svømmetornysterets opfinder med Døtre, der løb nydeligt. Han var en Tid Formand. I fast Strøm saa Spændedrengene ikke kunde følge med hentede nu Folk deres Skøjter, der blev travlt og fuldt overalt, Liv og Bevægelse. Saa kom Musikken, 8-10 Mand, Dirigenten er den kendte Kragelund den rigtige med Den er af Kragelund, hvor forresten kun denne Strofe var af ham, Resten en fransk Melodi og de spillede trods Frosten saa raskt, at det kunde høres vidt omkring til Glæde for Folk, der samledes i tætte Skarer paa Volden Kirsebærgangen var jo aflaaset. Og det var et skønt og livfuldt Skue, Voldens høje og pudrede Træer gav Lune og Læ. Den med en monumental Rødstensport aflaasede bedækte Vej som hver Eftermiddag blev efterset af en Patrulje lukkede Folk ude fra gamle Gianelles Ishus til Ryssensteens Badeanstalt. Saa dækkede Tivolis høje Træer og Industriforeningen Resten. Den lune Bane lod altid en stille Plet..., f. eks. mellem Øen Capri og Tivoliøen, og her øvede mange sig og blev flinke Løbere. Bygningerne var der, nogle gammeldags og tarvelige som Kontoret, Smedens Hus og det gamle Konditori, men de nye var fikse og nydelige, baade det store Konditori og den lille, kønne Damepavillon inde under Voldens høje Træer. Den var med sine fikse Møbler helt charmerende vistnok en Gave fra Formanden, Grosserer Hans Puggaard. Der blev drevet mange Slags Løjer Sport var det ikke altsammen. Vi fik, naar Banen om Eftermiddagen tømtes, fat i et langt Tov, en hel Række løb med hverandre fast i Haanden, og yderst løb en med den frie Ende af Tovet. Saa bremsede Kæden, og nu svingede Manden ud over den hele Bane i sindssvag Fart. Vedkommende faldt tit og slog sig slemt; engang var der en, der flækkede Panden og laa besvimet, men det gjorde saamænd ingenting. Og vi dansede Amagerdans og hvad det nu hed, almindeligvis to Herrer sammen, men ogsaa af og til med Dame.

11 11 Store Kvadriller var ret almindelige, de tog sig pragtfuldt ud. Hvor løb Fru Johanne Louise Heibergs tre Døtre yndigt, behændigt, kunstfuldt og ladylike, ypperligt i Kvadrillerne. Mere og mere fyldtes Banen, der kom Sværm paa Sværm. Her har vi Smedemester Laurentius Saul med sine sølverne Skøjter. Han løber, skønt han er temmelig lille og tyk, nydeligt, men paa en affekteret Maade. Den Lyriske kaldte vi ham derfor. En Gæst fra Frederiksberg Skøjteløberforening, Ingeniør Freddy Edwards en ypperlig Skøjteløber og nuværende Landstingsmand C.V. Bunch og hans Brødre. Den engelske Ingeniør Rowan ses nu paa Bakken, den bekendte, udmærkede sejler! Han er længe om at faa sine gammeldags Træskøjter paa. Men har han dem paa, saa skal de bare se. Han tager sig tit af de unge og lærer dem i Krogene ved Tivolisøen. Af unge Drenge, maa man vel sige, har vi flinke Fyre, f. eks. Harald Fritsche, Anton og Niels Petersen, Overretsprokurator P.A. Petersens Sønner, Ulf Hansen og Frode Hass. De arbejder flittigt og leger samtidig naa, det gør jo Drenge. Jam venit res ad triarios der kommer en Mester. Telegrafist William Schmidt, Skøjteløbere i Regent s Park, London, af B. Read,

12 12 Friesisk skøjteløb ham, om hvem der blev sagt, at han ingen Ben havde, men Guttapercha den utrolig smidige Løber, der kunde alle de vanskeligste og mest indviklede Kunster, og udførte dem, uden at man saa Anstrengelse. Arkitekt Groth, ja vist, han var Skøjtekongen, og hans store skikkelse, hans Plastik og hans Kraft gjorde ham dertil men Schmidt kunde mere og interesserede Tilskuerne mere. Til Slut, nu da Musikken allerede er begyndt, kommer Hans Puggaard med sin Frue Magna og lille Datter Karen, de samler om sig en muntert passiarende, leende og spøgende Kreds, de er Selskabets Centrum der er Fru Octavius Hansen, født Wulff, med sine Børn og nu spredes Kredsen over Banen, Taagen er lettet og i straalende Skønhed ligger den pragtfulde Bane. Men der var en Tid, den var endnu skønnere, det var en Frostnat med Maaneskin, dog kom der kun en enkelt. Naar vi kom fra Bal! Nu er al Skønheden begravet under Boulevardens Brolægning og Mursten, nu er der kun et Minde om en glad og ung Tid. (Kjøbenhavns Skøjteløber Forening , s ).

13 13 Andreas Buntzens skildring fra 1881 af aktivitet og stemning på Kjøbenhavns Skøjteløberforenings store bane på Stadsgraven kan godt give et sug af længsel i enhver, der har prøvet at stå på skøjter på den lokale sø, når frosten har dækket den med et sikkert lag is. For selv om skildringen fortæller om en særlig bane i København, hvor det bedre borgerskab udfoldede sig, rummer den alle de elementer, som gør is og skøjter til en så fascinerende kombination: Udfordringen i forsøget på at beherske mødet med den djævelsk glatte overflade. Lykkes det at leve op til udfordringen, opstår gradvist fornemmelsen af kropslig frihed. Alle bevægelser på skøjterne forekommer at være en forædling af bevægeligheden på landjorden. Accelleration, opbremsninger, vendinger, drejninger, hastighed alt foregår på et niveau højt hævet over den skøjteløse krops muligheder. Løbet på skøjterne er glidende, kontinuert i modsætning til løb på landjorden, som er hoppende brud på løberetningen en uafbrudt kamp mod tyngdekraften. Bøjer man i knæene og læner sig frem på et par skøjter, begynder man at glide. Gør man det samme uden skøjter falder man. Skøjteløb tager udgangspunkt i svingninger i hofterne, hvor almindeligt løb foregår med fastlåste hofter. De rytmiske bevægelser i hofterne og letheden fra skøjternes berøring med isen lægger op til et forløb af ubesværet gentagelse, giver bevægelsen en selvforstærkende kraft; og skøjtestålets glatte møde med isen giver mulighed for en svimlende fart, man selv har skabt. Man føler sig hævet over tyngdekraften og leger med centrifugalkraftens svingende, cirklende tillokkelser. Man danser! Men Buntzens skildring rummer også en drøm, som i virkeligheden ofte forbliver uopfyldt i danske vintre. Selv om skøjteoplevelser står klart i erindringen hos de fleste og forbindes med barndommens og ungdommens typiske vinteroplevelser, så er sandheden, at de næppe kan tilskrives det normale danske vintervejr. I Kjøbenhavns Skøjteløber Forenings historie fra var 11 ud af 69 registrerede vintre fuldstændig uden muligheder for at løbe på skøjter, mens andre 11 vintre kun havde mellem én og ti løbedage. På den anden side var der i 16 vintre åben bane i mere end 50 dage, og rekorden blev sat i 1893 med fire måneder. De kolde vintre gav henholdvis 72, 61 og 84 dage med skøjteløb. Af mangel på tilsvarende registreringer efter 1944, kan oplysninger fra Danmarks Meteorologiske Institut inddrages for at få en fornemmelse af vintrenes hårdhed de seneste årtier. Tabel 1 (næste side) viser variationen i sammenhængende perioder med frostvejr i årene Tallene er udarbejdet på grundlag af døgngennemsnit, der er det mest rimelige til belysning af fordelingen af sammenhængende dage med frost, hvori der godt må forekomme perioder med tøvejr. Tallene skal læses på den måde, at der f.eks. har været 70 hændelser med en frostperiode af kun een dags varighed dvs. med tøvejr både den foregående og den efterfølgende dag og at der har været fire hændelser med en sammen-

14 14 Antal sammenhængende dage med frost (< 0 o C) Tabel 1 Antal hændelser Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut hængende frostperiode af ti dages varighed. Tabellen illustrerer, hvor få perioder af mere end en uges varighed, der har været i tidsrummet kun 22, selv om kriteriet er valgt så mildt som 0 grader eller derunder. Tabel 2 på næste side viser antallet af døgn med frostvejr på årsbasis for perioden Også denne form for opgørelse illustrerer den betydelige variation i forløbet fra blot ni døgn i 1990 til 85 døgn i Ingen af tabellerne er dog i stand til at angive omfanget af mulighederne for at løbe på skøjter på naturis. På et forholdsvis lavtbundet vandområde vil der normalt kunne løbes på skøjter efter en uge med to-fem graders frost, men for lidt større søer må forhold som vanddybde og strømforhold tages i betragtning, før man vover sig ud. Generelt vil hastigheden af isdannelsen afhænge af vandtemperaturen, før frosten sætter ind, af vindhastigheden og af omfanget af strålingstabet, som bestemmes af, om det er klart vejr eller skydække. Baggrunden for variationen i mulighederne for at komme til at løbe på skøjter er Danmarks beliggenhed omtrent midt i det nordlige tempererede bælte på grænsen mellem et verdenshav og et udstrakt fastland. Det giver et tempereret kystklima, og den fremherskende vestenvind driver lav- og højtryksfronter ind over landet i østlig retning. Vintrene bliver derfor som regel milde og ustadige og somrene kølige og svigefulde. Undtagelser forekommer. Det hænder, at østenvinden bliver den fremherskende og vinteren dermed streng. Perioden vil i manges erindring nok været præget af milde vintre, og det er næppe en overdrivelse at påstå, at en generation af børn er vokset op uden egentlige erfaringer med skøjteløb om vinteren. Men så pludselig opstår muligheden: Frosten bider sig fast, sådan som den gjorde det fra før jul i 1996 til et godt stykke ind i 1997, og tilmed som barfrost, hvilket gav helt exceptionelle løbemuligheder. Ingen hindringer for skøjteløbet i form af sne og ingen hindringer i form af periodevis tø og sneslud, som når frosten sætter ind igen kan være fuldstændig ødelæggende for muligheden for at løbe på skøjter, fordi der dannes en makronagtig, porøs overflade. Da oplever man, at lørdage og søndage, hvor vejret er smukt og frosten moderat, er alle af hus. Søen, der før skilte lokalsamfundet ad, er nu pludselig en slags fælles torv fyldt med mennesker, som har fundet skøjterne frem og nu kaster sig rundt i herresving og damesving, vaklende løb og stilsikker beherskelse, kædetagfat og kongeløber, ishockey og bandy. Uanset niveau er glæden ved skøjternes glid umiskendelig. At se sit lokalsamfund på søen en frostklar søndag eftermiddag er som at opleve det for første gang. Entusiasmen, latteren, imødekommenheden, spontaniteten, den fælles oplevelse ingen kan forstille sig på et par skøjter, og det giver gemytlighed og kontakt. I København blev Peblingesøen denne vinter en lege-, idræts- og mødeplads af næsten overrumplende dimensioner. Titusinder af københavnere demonstrerede på søens is den tiltrækning, som dette forunderlige element udgør.

15 15 Hvis man kan tale om kollektive erfaringer, så deler en stor part af den københavnske befolkning efter vinteren et fata morgana af pludselig og næsten uvirkelig udfoldelse midt i storbyens kropsfjendske stenørken. Et drømmesyn af sprudlende udendørs aktivitet i kontrast til vinterens kulde og mørke var samtidig året, hvor København var udnævnt til europæisk kulturby. I kommunens planer for årets festligholdelse og udbud af kulturelle tilbud indgik et projekt, hvor Israels Plads beliggende i hjertet af hovedstaden skulle forsynes med en kunstfrossen udendørs skøjtebane. På trods af et samlet udgiftsniveau for kulturbyåret på næsten 1,1 mia.kr. og på trods af tilsagn om særlige tilskud (Københavns Kommune havde afsat 1 mio.kr. og Lokale- og anlægsfonden havde givet tilsagn om et tilsvarende beløb) til netop dette formål, som om noget kunne have markeret kulturpolitikkens vilje til at skabe et nybrud i den folkelige kropsudfoldelse, blev planerne aldrig realiseret. De henlagdes på grund af kommunalpolitiske uoverensstemmelser, idet politikerne da det kom til stykket ikke kunne blive enige om, hvor banen skulle ligge. Årstal Antal frostdøgn Tabel 2 Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut

16 16 Skøjtebanen på Königsee 1889.

17 17 KULTURHISTORISKE TRÆK SKØJTELØBET Skøjteløb er ikke en ny foreteelse. Man brugte skøjter både som nytteredskab og som fornøjelse i det 16. århundrede. Billeder af Bruegel dokumenterer dette for Nederlandene og beretninger af Olaus Magnus for Skandinavien. I Holland har man endog en skøjteløbets helgen Sct. Lydwina. Hun kom alvorligt til skade under en skøjteudflugt i 1395 og var resten af sit liv, der prægedes af syner og undere, lidelsesfuldt lænket til sygesengen. Hun døde i 1433 og blev kanoniseret i Men løb på skøjter har i realiteten ifølge fund og beretninger været praktiseret allerede i vikingetiden og formentlig helt tilbage i stenalderen. I Heimskringla praler kong Øystein Magnusson med sin hurtighed på skøjter over for sin bror, Sigurd Jorsalafar, som han beskyldte for at være som en ko på isen (Wahlqvist, s. 133), og en forfatter fra 1100-tallet beretter om Londons borgere, at de løb på skøjter ved Moorfield syd for byen. Skøjterne har været forarbejdet af skinneben af rensdyr, hest, okse eller får og derfor ikke kunnet skære tilstrækkeligt i isen til afsæt eller figurløb, så løb foregik ved at stage sig frem ved hjælp af ispigge. Den ældst bevarede skøjte er et ca år gammelt tildannet benstykke fundet ved udtørring af en sø i nærheden af Rom. Benskøjter er blevet brugt helt frem til begyndelsen af tallet altså længe efter, at stålskøjten kom frem. Skøjteløb fik et opsving i slutningen af 1700-tallet. Det var endnu ikke som senere sportens hurtigløb og kapløb, der prægede skøjtekulturen, men figurløb. Heri var der en sammenhæng med den ældre, adelige eksercitiekultur, og det var da også ofte adelen, som dansede på skøjter i deres haver og på deres slotsdamme. Det nye var, at skøjteløb nu også blev en del af den sundheds- og friluftsaktivitet, der anbefaledes af oplysningstidens filantropiske filosoffer, som betonede legemskulturens betydning for menneskers udvikling. I Tyskland gik filantropiske pædagoger som Gutsmuths og Vieth i 1780 erne ind for skøjteløb. Klopstock digtede oder til skøjteløbet, Goethe og Herder besang dets skønhed i litteraturen og øvede sig på isen.

18 18 Skøjteløbet begyndte for alvor at blive populært i anden halvdel af 1800-tallet. To innovationer fra Amerika bidrog hertil. I 1860 erne kom amerikanske skøjter til Europa. De var helt af jern og kunne skrues på støvlen. Især den såkaldte Halifax-skøjte blev populær. Samtidig demonstrerede den amerikanske isdanser Jackson Haynes, at man ikke kun opnåede energi til svinget ved tilløb eller ved at støde fra, men gennem kroppens svingninger. Jackson Haynes gav i vinteren en større offentlig Forestilling i Skøjteløbning, mere fuldendt, end man før havde seet, og viste, at denne Sport kunne drives til en Rigdom og Elegance i Bevægelsesmaader, som langt overgik Datidens Skøjteløberes dristigste Drømme (Hansen , I s ) Nogle år efter Jackson Haynes opvisning dannedes Kjøbenhavns Skøjteløber Forening i 1869 med det formål at udvikle skøjtesporten. Foreningen havde sin bane på Sortedamssøen, senere på voldgraven ved Tivoli og fra 1886 ved Peblingesøen. Ved sin etablering fik foreningen tildelt en bane på et stykke Goethe på isen i Frankfurt a.m., af L. Pietsch, 1864.

19 19 af Sortedamssøen, som blev afspærret og forbeholdt medlemmerne. Det vakte harme, og der blev talt om, at borgerrettighederne var blevet krænket. Ud over fascinationen af skøjteløbet som æstetisk udfoldelse havde det tilsyneladende på dette tidspunkt fået tilslutning som del af den borgerlige livsforms interesse for motion og sundhed, idet De fleste komme med paa Isen for at faa sig en sund, god Motion og ønske naturligvis at være saa lidt som muligt besværede af deres Klæder. Derfor bør disse sidde bekvemt og ikke være af for stivt stof. Overtøjet lægges gjerne under Løbet, da man i Reglen let løber sig varm foruden det (...) Vil man blive en dygtig Skøjteløber, må man, som ved al anden Sport, føre et maadeholdent Levnet, hvorved Muskelkraften styrkes, og Maven ikke overlæsses. (...) Sluttelig vil det være rigtigt af fraraade Tobaksrygning paa Isen og under Løbet. Lungerne skulde her fungere saa frit som muligt og bør ikke generes ved Røg (Hansen , I s ). De første skøjtekonkurrencer er dokumenteret for Nederlandene 1801 og for England En tiltagende sportificering fandt sted, og stævner blev afholdt i Hamborg 1849, Norge 1863 og Wien Men skøjteløbet opfattedes fortsat som en samlet aktivitet bestående af mange forskellige og uopdelte isaktiviteter: Motionsløb, figurløb, hurtigløb, spring, boldlege, fange- og gruppelege. Sportificeringen førte efterhånden til en specialisering af disse aktiviteter, til adskilte organisationer og til hurtigløbets opblomstring. Udviklingen tog fart i 1890 erne. Fra 1891/93 afholdtes de første europa- og verdensmesterskaber. Danske mesterskaber i hurtigløb for herrer afholdtes i 1908 og baglænsløb ligeledes for herrer i I kunstløb afholdtes danske mesterskaber for herrer for første gang i 1906 og for damer i Kunstløb udskilte sig snart i sololøb og parløb (1922), senere kom isdans til. Skøjteløb i Holland, af Hendrick Averkamp, 17. århundrede.

20 20 Blandt boldspillene på is fik bandy og senere ishockey sportslig betydning. Bandy overførtes fra Holland til England omkring 1800, men kom først til Norden omkring 1890, hvor det blev det mest dyrkede vinterspil i Norge, Sverige og Finland. I Danmark, hvor det indførtes i 1895, fik det aldrig større betydning på grund af de milde vintre, men modtagelsen var særdeles positiv: Det morsomme Spil samlede en Mængde Tilskuere, saavel paa Isen som paa Land. Det er meningen at dyrke dette Spil paa en fast indhegnet Bane hver dag. (Kjøbenhavns Skøjteløber Forening , s. 53). Ishockey blev det dominerende boldspil på is. Bandyspiller, St. Moritz, af Willy Sluiter, 1910.

21 21 KUNSTISBANEN For at videreudvikle kunstskøjteløbet forsøgte man tidligt at skabe kunstfrosne baner. I første halvdel af 1800-tallet kendte man ikke den nødvendige teknologi, men forsøgte at skabe en form for kunstiserstatning. I december 1841 fremvistes det første iserstatningsforsøg i London. Henri Kirk havde udtaget et patent på a substitute for ice for skating and sliding purposes, som først og fremmest bestod af alun, som blandet med svinefedt opvarmedes i en kobberkedel og umiddelbart derefter hældtes i to centimeter høje forme af en kvadratmeters størrelse. Svinefedtet forhøjede glatheden på den efter afkølingen hærdede masse. I 1842 åbnede den første erstatningsisbane, der sammensat af disse forme udgjorde 40 x 90 meter. Malerier af alpine scenarier på væggene skulle skabe en vinterlig atmosfære. Da blandingen imidlertid virkede meget hæmmende for skøjternes glid i sving, og styrt i den opkørte, stærkt lugtende substans også var temmelig ubehageligt, faldt den oprindelig store interesse hurtigt, og banen lukkede allerede i Først i 1876 lykkedes det englænderen John Gamgee at skabe forudsætningerne for en holdbar, kunstig isflade produceret af et kølerørssystem indeholdende en glycerin-saltvandsblanding afkølet med ammoniak eller æter. Dette John Gamgee Glacerium på ca. 7 x 21 meter var udelukkende et legetøj for de rige. Men på baggrund af erfaringerne herfra skabtes senere samme år i Manchester den første offentligt tilgængelige kunstishal i Europa. I 1892 åbnedes en tilsvarende skøjtehal i Tyskland, men Linde-Eis-Maschinen-Gesellschaft havde allerede i 1881 opført en kunstisbane i forbindelse med en messe i Frankfurt a.m. Snart byggedes tilsvarende anlæg andre steder i Europa, og det udviklede sig i retning af de ispaladser, der blev idégrundlaget for kunstisbanerne. Ispaladser opførtes i Paris (1893), Bruxelles (1896), Lyon (1900), Nice (1906), Glasgow (1907), Berlin (1908, 1910, 1911), Warszawa (1912), Antwerpen (1913), Madrid (1922) og Milano (1923). I Nordamerika åbnede det første i San Francisco (1894). Der blev konstrueret baner, hvor mere end 1000 skøjteløbere kunne løbe samtidig, og gallerier, saloner og restaurationer omkring banen var beregnet til det dobbelte. Den luksuriøse indretning af paladserne lagde op til, at de skulle være centrum for det mere mondæne borgerskab. Selv om ispaladset, som i 1908 opførtes i Berlin, udgjorde træningsbasis for de kunstskøjteløbere, der skulle til de olympiske lege i London samme år, definerede initiativtagerne ikke projektet i forhold til en støtte eller ophjælpning af kunstskøjteløbet. Idéen var en helt anden, idet formålet med ispaladset var at skabe en ramme eller et institut for selskabelige sammenkomster af verdensborgere, som dagen igennem kan føre nogle timers inspirerende samtale, dyrke kropskulturen i dens højeste udformning, hylde en forædlet idræt og udøve en videnskabelig afprøvet kropspleje i behagelige omgivelser og efter metodisk afprøvede former (Hampe 1996, s. 13).

22 22 Kunstskøjtesporten var altså ikke det primære, men et blikfang, der kunne tiltrække og inspirere. Et varieret program af Eisshows blev udbudt, og koncerter, biografer, casinoer og bade kunne være en del af adspredelserne. Men ispaladserne havde væsentlige tekniske og praktiske problemer i form af ringe iskvalitet, dårlige lysforhold, mangelfuld luftcirkulation og tågedannelser på banen. Selv om der blev skruet op for fryseanlægget, kunne det være svært at fastholde en ordentlig hårdhed på isen pga. af varmen fra ispaladsets mange besøgende. Samtidig forudsatte de enorme investeringsomkostninger i de luksuriøse paladser en særdeles givtig indtægtsside, hvis rentabiliteten skulle opretholdes. Det kneb, og ispaladserne måtte i stort tal lukke. Danmark blev aldrig en del af denne udvikling af kunstispaladser. Men noget af den samme stemning og kraft i sammenkædningen af skøjteløbet med musikken, underholdningen og selskabeligheden, som ispaladserne stod for på den tid, kan fornemmes i mange beskrivelser af skøjteløbet i vintre, hvor muligheden opstod. Når Frosten endelig saa kom og lagde sit spejlblanke Parketgulv over Vandet, naar Musikken klang festligt på Banerne, og faklerne om Aftenen kastede deres røde, varme Lys over det myldrende Folkeliv, så gøs Teaterdirektørerne. De klagede den Gang ligesaa højlydt som nu over al den Konkurrence, der paaførtes dem, og som deres to værste Fjender regnede de: Skøjteløbning og Cirkus (Muusmann i Clausen og Krogh 1935, s. 136). Det nærmeste man i Danmark kommer en bygningsmæssig pendant til denne multikulturelle iscenesættelse af skøjteløbet, som ispaladserne var udtryk for, er vel i virkeligheden Søpavillonen ved Peblingesøen i København. Københavns Skøjteløber Forening fik i i 1894 opført denne paladsagtige bygning tegnet af arkitekt Vilhelm Dahlerup som i sin henvisning til det højere borgerskab, selskabelighed, forlystelse, restauration og café, musik, foreningsliv og kropskultur rummer et udsagn om en tid, hvor skøjteløbet havde fascinationskraft til at være et omdrejningspunkt for det kulturelle liv. I 1934 fremkom et projekt for en kunstfrossen bane på Søpavillonens grund i København udarbejdet af arkitekt Rohweder og ingeniør Diemar, men projektet fik afslag af kommunen. Uafhængighed af ispaladsernes forretningsmæssige grundlag opstod først, da det lykkedes den tyske ingeniør Eduard Engelmann at konstruere et rørsystem nedlagt i beton, som kunne anvendes til udendørs skøjtebaner. Den første åbnede i Wien i 1909, og sammenlignende beregninger fra 1927 af Berliner Sportpalast og den nye type baner viste, at omkostningerne pr. kvadratmeter for kunstisen på udendørsbanen var ca. 30 gange lavere. Dermed kunne foreningslivet og sporten få råd til at rykke ind som de primære brugere.

Frederiksberg Kommunes evaluering: Forsøg med voksskøjtebane i Lindevangsparken 2009-2010

Frederiksberg Kommunes evaluering: Forsøg med voksskøjtebane i Lindevangsparken 2009-2010 Frederiksberg Kommunes evaluering: Forsøg med voksskøjtebane i Lindevangsparken 2009-2010 Indledende bemærkninger De udendørs skøjtebaner er et alternativ til den traditionelle organiserede idræt. Banerne

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

NOTAT. Etablering af skøjtebane i Kalundborg. Baggrund. Økonomiske konsekvenser

NOTAT. Etablering af skøjtebane i Kalundborg. Baggrund. Økonomiske konsekvenser Etablering af skøjtebane i Kalundborg DATO 1. august 2012 SAGSNR. Baggrund I forlængelse af planseminaret har Økonomiudvalget anmodet om at der udarbejdes et notat om muligheder og omkostninger ved etablering

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent Verdens første fodbold Fodboldens faciliteter I Fra græsørken til fodboldeksperimentarium. I Herning ligger det første træningsanlæg til fodbold, der byder på meget mere end endeløse rækker af forblæste

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Engelsk 2015. Datoer:

Engelsk 2015. Datoer: Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for London. Cambridge universitet består af flere colleges, der alle samlet kaldes Cambridge University.

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685 er en sprogrejse for dig fra 16 år, som gerne vil have nogle ugentlige aktiviteter og udflugter Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne.

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne. Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35 www.bellingegymnasterne.dk Gymnastik for alle Børn Talent-afdeling Hold 1.1: Forældre/barn

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os.

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Landsholdets gennembrud under VM i 2010, hvor holdet spillede sig i kvartfinalen har haft en positiv afsmittende effekt på sponsor-,

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg Gerlev Idrætshøjskole og Legeparkligger ved Slagelse på Vestsjælland, 100 Km fra København, Danmark. Gerlev Idrætshøjskole & Gerlev Legepark www.gerlev.dk

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

Dansk Endokrinologisk Selskab DES Årsmøde 16.-17. januar 2015 Radisson Blu H.C.Andersen Hotel Odense

Dansk Endokrinologisk Selskab DES Årsmøde 16.-17. januar 2015 Radisson Blu H.C.Andersen Hotel Odense Dansk Endokrinologisk Selskab DES Årsmøde 16.-17. januar 2015 Radisson Blu H.C.Andersen Hotel Odense Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense er et af de største og mest

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere