Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50"

Transkript

1 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes «nderstøttelsesforening i Trondhjem Lokale Munkegt. 2 Bestyrelse: Gaustad, A. L., fanejunker (formand) Siem, M., furer (næstformand) Ødegaard,., kom.sersjant (kasserer) Mittet, H. (sekretær) Guldsten, Ragna, fru istokke, Gjertrud» frue Haugnes, Hanna, frue Understøttelsesforeningen for døvstumme fra det nordenfjeldske distrikt, stiftet i Trondhjem 14de mars 1896, statutemie meddelt kongelig konfirmation 21. novembe,r s. aar. Formaal: 1) Gjenneni samarbeide med forsørgere, forældre og kommunen, presten paa hjemstedet etc. ved veiledning og økonomisk understøttelse at virke for at den døvstumme efter utgangen av skolerne kan oplæres i praktisk virksomhet og dygtiggjøres til at indta en selvhjulpen og agtet stilling. 2) For såa vidt midlerne tillater det at bidra til befordring av de i Trondhjem bosatte døvstummes timelige og aandelige vel. Man blir medlem av foreningen ved at erlægge en kontingent av kr pr. <aar eller kr en gang for alle. Foreningens opsparte kapital utgjorde ved utgagen av 1916 kr. 25, Av bestyrelsens medlemmer beskikkes et av Trondhjems stifts direktion, to vælges i lærerraadet ved--de 2 i Trondhjem værende døveskoler, og de to øvrige medlemmer vælges av generalforsamlingen, som sammentrær. hvert aar i mars maaned. Bestyrelsens formand er for tiden: Løcke, C., skolebestyrer Viceformand: Krokstad, M., skolebestyrer Kasserer og sekretær: Kindset, frk. I bestyrelsen:.brinchmann, frk. Svensholm, frue Rank m Gamlehjem for døve i Trondhjem Foreningen stiftedes 20de mars Ii916, og deas formåa! er at samle midler til oprettelse og drift av et gamlehjem i Trondhjem for døve frå det norden- og vestenfjeldske distrikt. Medlem av foreningen kain enhver bli som betaler en kontingent av kr aa,rlig, eller mindst kr en gang for alle. Foreningens indsamlede kapital utgjorde pr. 30. septbr kr. 14, Bestyrelsen er for tiden: iskolebest. M. Krokstad, formand Lærer J. Høy, næstform.,frk. Kaspara Reiersen, kasserer Frk. Marie Kindseth, sekretær Frk. Borghild lsen Foreningen har ogsaa en kvindeforening, som arbeider for saken. W aisenhusstif telsen Trondhjems Waisenhusstiftelse er opsta-at i forbindelse med 2 ældre stiftelser, nemlig Barnehuset, oprettet.1634, og Blaaskolen, oprettet 1718, hvilke stiftelser i 1732 blev slaat sammen og frå den tid kaldt Waisenhuastiftelseii. Stiftelsen er oprettet for fattige barn, der utsættes i byen eller paa landet. Stiftelsen har i aarenes løp undergaat flere forandringer. Saaledes blev den med stiftelsen forbundne skole nedlagt 1810, men iraadte igjen i virksomhet _1862. Siden den nye skolelov traadte i virksomhet, er skolen g,aat ind. under den almindelige folkeskole, hvis yæsentligste utgifter utredes av stiftelsen, idet den skaffer lokale, lys, brænde og andel i lærerlønning. I aaret 1915 utbetaltes opfostringsbidrag til 406 barn, kr. 36,384.82, Desuten faar barna frit skolemateriel og fri læge og medicin. Kapitalformuen utgjorde ved utgangen av samme aar ca. kr. 628, Forstander: Tvete. B. M., kontor i Waisenhuset Assistent: Lie, Magnus Det kongelige norske videnskapers selskap (Trondhjems museum), Erling Skakkes gt. 47 b. Telefon 879. Stiftet Har bibliotek paa over 130,000 bind. ldsakssamling paa over 11,000 numre, mynts^amling_paa over 170,000 numre, zoologiske samlinger, botanisk samling og mineralsamling. Foruten til samlingerne. anvendes iddtægterne til viden,skabelige undeo:- besørger INKASS PRIVATBANKEN l TRNDHJEM søkelser i det nordenfjeldske Norge og til utgivelse av et aarsskrift. D'irektion: Sommerfelt, A., overlærer (præses) Føyn, A. C., skolebestyrer (vicepræses) Getz, A., professor. Nordgaard,., konservator Beichmann, F. W. N., justitiarius Berg, Andr., bankehef Sælamd, S., professor ldsaksamlingens bestyrer Petersen, Th., konservator De zoologiske samlingers bestyrere: ibirocih, Hj., dr. philos., konservator (pattedyr og eyertebrater) Nordgaard,., konservator (fugler, fisker, evertebrater) Den botaniske samlings bestyrer: Printz, -H., konservator Mineralsamlingens bestyrer: Schulz, C., overlærer Myntsamlingens bestyrer: Hartmanii, B., overlærer Berntsen og Føyns 2-aarige niiddelskolekursus, T.hjem. Juel,., overlærer Pedersen, J., overlærer illartmann, J., overlærer Gundersen, C., overlærer utfører alle almindelige Bankforretninger 51 Bibliotekar: Landmark, J. D., dr. philos. Sekretær: Gundersen, C., overlærer Kasserer: Broch, Hj., dr. phil., konservator Kroglund, Boye Vold, Tore og hustrus legat utdeler hver vaar til 6 trængende konfirmanter her fra byen. Forstander: Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. C. Skoler. Den offentlige skole for døve i Trbndhjem Bispegt. 9 b. Telef. 1:69. prettet Iste april 18,26 ifølge kgl. res. av Iste movbr Skolen, som er optagelsesskole for det n anden- og vestenfjeldske distrikt optar som elever alle døve barn inden distriktet, naar de har fyldt 7 aar. Skoletiden er 8 aar, hvorav det førs.te xegnes,som et prøveaar, idet eleverne i dette efter begavelse deles i 3 avdelinger. -De mest begavede elever forte ætter og fuldender sin skolegang ved skolen, mens de middels og daarligst begavede ved prøvéaarets utløp overflyttes til andre skoler. Undervisningen meddeles efter talemetoden. Skolen håer for tiden 80 elever, hvorav (52 interne og 28 externe. Utgifterne vedrørende undervisningen utredes av statskassen, mens forpleiningsgodtgjørelsen (kr pr. aar for interne og kr foy esterne Yngre handelsstands forening Se Handelsstands forening, Yngre. Østbyens avholdslag Arbeider i de østlige bydele, hvor 14- daglige møter (andenhver mandag) i Bakkestrandens bedehus. Formand: Kjøbmand S. Hegdahl. elever), likesom utgifterne ved rbeklædning utredes av forsørgeren (kjøbstadseller amtskomniunekassen:) mot delvis refusion hos vedkommende herred. Bestyrer: C. Løkke, bor paa skolen. Tlf. 169 Wereide,., Dronn.gt. 76 Høy, J., Klæbuveien 54 Hansen, H., Mgesætergt. 46 Kristiansen, H., «ymnasitiklærer, Magnus d. Godes gate l Johnsen,., sfcrædderlærer, Wess-els gt. l Væraas, K., Havstenshaugen, Strinden Svanø, A., frk., Erl. Skakkes gt. 6 7 Griff, J., frk., isvetnre gate l a Swensen, M., frk., Munkegaten Brinchmann, E., frk., Nyveien 3 Bang, R., frk., Prinsens gate 16. Fjærem, A., frk., Prinsens gate 18 Thinn, W., frk., Bispegaten 9 -b Kjeldsberg, G., frk., Hospitals!. 27 M-eisterlin, A., frk., Bergslien Georgsen, M., frk., Indherredsveien 10 Holtermann, JF., frk., Magn. d. Godes g. 3 Hiisbestyrerinde: Bugge, Magda, bor paa skolen Kristiansen, A., bor paa skolen. Eftermiddagsskolen for aandelig abnorme barn (Nu,,særklasser«ne"). prettet Bestyrer: EøinmLag, Halstein besørger INKASS prompt og billig

2 a ca C o> o >> i- FRLANG altid E. C, Dahls Bryggeries MINERALVAND 52 Bolling Hansen, L, kurvmaker Øyen, J., frøken Hagen, Sofie, frk. Notherig, frk. Gløshaugen offentlige skole for døve i Trondhjem (før Lyngs institut), oprettet 1882, helt offentlig anstalt fra Iste juli 1897, har for tiden 51 elever, hvorav 38 interne og 18 externe. Talemetoden anvendes. Institutet fungerer som B-Sifle for norden- og vestenfjeldske optagelsesdistrikt og optaæ de middels begavede barn, der utskilles og overflyttes til Gløshaugen efter et prøvea.ar ved optagelses- og A-.skolen (det offentlige døvstuinmeinstitut, Bispegaten, Trondhjem). Skolepenge utredes av staten, mens forpleinings- og beklædningsutgifter for uformuende barn bestrides av kjøbstads- eller amtskommunen mot delvis refuision hos vedkommende herreds fattigkasse (og i tilfælde forældre). Kursets varighet 7 (+ 1) aar. Bestyrer: Krokstad, M., Gløshaugen Krokstad, Johanne, frue, Gløshaugen Lærere. Berge, Joh.s, Baahus gt. 2 b Fjørtoft, Arve, Klæbuveien 54 Kindset, Marie, Klæbuveien 48 Vold, Sigrid, Magnus d. Godes gt. 4 Krokstad, Frøydis, Gløshaugen Tegnelærerinde: Meisterliti, Alison, Bergslien Haandgjerningislærerinde: Krokstad, Ingeborg,,Gløshaugen Husbestyrerinde:, Kahrs, Kristiane, Gløshaugen, Inspektrice: Reiersen, Kaspara, Gløshaugen Bestyrer A. Rambech Maskinistskolen Munkegaten 17. Telefon Bestyrelse: veringeniør J. Moe (formand) Direktør Paus Ingeniør Weideman Maskinist Karl Aune Ingeniør A. Rambech (bestyrer av skolen. Telefon II A n Ir AA> Ingeniør Nyhus Kapfein K. A. Krogh verlærer Sommerfelt Myklands handelsskole Dronningens gate 12 Skolen ei 1 godkjendt av handelsdepartementet, saaledes at avgangsvidnesbyrd fra de 1-aarige eller 6-maauedlige kurser om bestaat eksamen i bokholderi, godtages ved begjæring oin næringsbrev paa. kjøbmandshandel. Skolen er inddelt i: 1-aarige kurser i handelsfag og sprog 6-mdl. kurser i handelsfag dg sprog 3-maanedlige kurser l handelsfag 6-maanedlige aftenkurser i handelsfag 6-maanedlige aftenkurser i sprog 6-maanedlige kurser i stenografi 3-maanedlige kurser i stenografi Korte kurser i maskinskrivning Fag: Dobbelt bokholderi, regning, norsk, tysk-, engelsk- og fransk gramatik og handelskorrespondause, handelsret, handelslære. Veksellære, kontorarbeider, stenografi,.skrivning og praktiske øvelser. Alle fag er valgfrie. Plan tilstilles gratis og franoo. fstad, Ellen, k\indelige haandgjerningsskole Dronn.-gt. 29. Telefon 177 k. prettet i H883. Skolen er en. husflids- og haanjdgjernin.gsskole, der har til formåa! at bibringe unge piker den for selverhverv fornødne indsigt og færdighet i industri og kvindelig «husflidsvirksonihet, med særlig hensyn til hv>ad der tjener hjemmet til nytte og hygge. De vanlige kurser begynder hver 25de august og 8de januar. Eleverne har at melde sig til skolens bestyrerinde. Undervisningsfagene: Praktisk skaftvævning i alle slags mønstre, samt praktisk kunstvævning saasoui aaklæde- og billedvævning, vævning ved hjælp av,,universalru.stning", etc. Skræddersøm, linsøm, finere haandarbeider, fransk strykning, karding og spinding etc. Kursernes varighet: 3 maaneder og derover. Kurser i strykning 10 dage. Skolen: 6^ time daglig. Skolepengene betales fo<rskudsvis. Skolens plan erholdes paa forlangende. Bestyrerinde: Johansen, Gustava, frue, Dronn, gt. 29 Ingdal, Johanna, frk., Weidemans vei 18 besørger INKASS altid Jab Mathesons Hammerstad, Ingeborg.frk., Bergsligt. 13 Skjelstad, Anne, frk., llevolden 46 Johansen, I. frue, Skansegaten 32 Petersens, frk., forskole til middelskolen Dronningens gate 8 Bestyrerinde: Frøken Magdalene Petersen Fru Inga Dyblie Frøken Aagot Elvrum Frøken Aadel Petersen Frøken Marje Folstad ( Lærer M. S\endsen Remington institut for ma.skinskrivniag og stenografi. Dronningens gate 16. Tlf Undervisningen led.es av: Frøken Gyda Haabjørn K. Solbergs handelsskole Godkjendt av departementet. Kurser: 1-aarige, begynder Iste septbr. haivaarige Iste septbr. og 10de januar 3-niaanedlige Iste septbr. 15. oktbr., 10. jan. og 15. <mars 4-maanedlige Aftenkurser 16. oktbr. og 10. januar Halvaari.ge kureer i tysk, engelsk og fransk handeliskbrrespondanse 1. oktbr. og 10. jan. ihalvaarige kurser i -stenografi Iste septbx., 10. januar 5-inaanedlige kurser i stenografi 1. septbr., 15. oktbr., 10. jan. og 15. mars. Kurser i maskinskrivninig begynder ved hvert maaneds- F a g : Bokholderi, handelsregning, veksel- og handelsret, veksel- og handelslære, praktiske kontorarbeider, norsk, ty.sk, engelsk og fransk samt.skrivning, stenografi og maskinskrivning. Sjømandsskolen Telefon 741. Kongens gate 93i Bestyrer: Andorf, K. S. Førstelæ-rer : Klingenberg, H. F. Andenlærer: Isachsen, J. W. Bakke, S. Samal, L. J. HåNRFISRåNK 53 Teknisk aftenskole Telefon 1995, omfatter 3 tekniske klasser, hver beregnet paa l aar eller 2 semestre a 4 maaneder. Undervisning meddeles i følgende fag: Norsk, regnskapsførsel, regning og utmaallngslære, konstruktions- og projektio-nstegning, frihaandstegning, modellering, naturkundskap og fagtegnlng med tilhørende undervisning. Konst. inspektør: Alstad,., arkitekt, Kongens gt. 108 Alstad,., arkitekt, Kongens gt. 108 Eriksen, Fr., ingeniør Henmo,., lærer, Nidarø gt. 54 Bingseth, A., lærer Halvorsen.. G. Egeberg, teatermåler, Prinsens gt. 59 Ry j ord, N., arkitekt, Kjøbm.gt. 8 Morken, F., cicelør Høyein, Klaus, forstander rendahl, H., arkitekt Wik, M., lærer.ørn, Erik, lærer Krogstad, Erling, arkitekt Kleven, Fr., ingeniør Musum, skolebestyrer Hauge, M., ingeniør Landstad, M. B., ingeniør Johannesen» W., ingeniør Lie, Bud: Benj., overlærer Elisæus Gustad Norges tekniske høiskole Tiondhjem prettet 1900, traadte i virksomhet Telefoner: 2387 k sekretariatet, 2388 kasserer, 2389 vaktmester i hovedbygningen..norges tekniske høiskole har til formaal at meddele høiere teknisk undevisning paa videnskabelig og kunstnerisk grundlag og at fremme utviklingen av de tekniske videnskaper og av vor bygningskunst., Undervisningen omfatter følgende fagavdelinger: Avdeling I: Arkitektur II: Bergfag III: Bygningsingeniørfag. IV: Elektroteknik V: Kemi Via: Miaskinfag VI b: Skibsbygning Hertil kommer VII: Den almindelige avdeling, som omfatter de matematiske naturvidenskabelige og almendannende fag, der ikke tilhører nogen bestemt fagavdeling. besørger INKASS prompt og billig Alla Arter av BANKFRRETNINGER n z c» - (T

3 (U rd <L> H ' l/d Si "to ~<L) C K3 E fl l"" J5 ' o. Ø D Forlang altid E. C. Dahls Bryggeries ØL 54 Undervisningen inden de enkelte fagavdelinger ordnes i 4-aarige kurser. 'Nyt kursus begynder hver 1. septbr. Rektor: Prof. Kolbjørn Heje Vicerektor: Pirof. Alfred Getz Professorer: Airentz, 18., ing., i skibsinaskinbygning; Birkeland, Richard., dr. philos., i mate- ' matik, _Nidarø gate 82 B-ragstad,. S., dipl.ing., i elektroteknik. Tiedemans gate 35 Bugge, And-r., arkitekt, i husbygn.lære, Tiedemans gate 17 Farup, P., dir. philos., i uorganisk kenii, Charlottenlunid Getz, Alfred, berging., i grubedrift, Øvre Alle 23 a, Singsaker Gjessing, Alf, dipl.ing., i mekanisk teknologi, Øvre Allé 23 b, Singsaker Gunstensen, J. E., dipl.ing., i bygningsingeniørfag, Kofotgjeilene 4 b Heggstad, laf, ing., i vandbygning, villa,,voni", Øen Heje, Kolbjørn, ing., i vei- og jernbanebygning, Erik Jarls gt. 8 H Lutz, R., df. ing., i maskindele og løftemaskiner m. v., Nyveien 5 7 Lindeman, Thv., dr. phil., i tekn. uorganisk kemi, Singsaker Meyer, Johan, arkitekt, i form- og ornamentlære samt den norske bygningskunst, Eidsvoldsgt., Øvre Singsaker MøTch, H. R., ingeniør, i skibsbygning, Eidsvoldsgt., Øvre Singsaker Nordhagen, laf, arkitekt,.ekstraordinær professor i bygningskunst, villa «Kroken", Øen iriiber, C. N., dr. philos., i organisk kemi, Hans Hagerups gate 8 Rode, H. H., dr. ing., i mekanik, Munkegaten 19. ischmidt-ndelsen, S., d,r. philos., ingeniør; i teknisk organisk kemi, Tiedem.s. g. 9 Sundby, G., ing., i vandkraftmaskiner, Nedre Alle 19, Singsaker Sæland, Sem, cand. real., i fysik, Tiedemans gate Vogt, J. H. L., dr. ing., i geologi og metallurgi, Øvre Alle 10, Singsaker Watzinger, Adolf, dr. ing., i varmekraftsmaskiner, i elektroteknik, i bygningskunst, i geodæsi Docenter: Arneberg, Jan, ing. cand. real., i bes kr. geometri, Bergliots gate 3 Skancke, R. S., dipl. ing., i grundlag lag for elektroteknik og svakstrøms teknik, i uorg. kemi, i socialøkonomi, villa,,knausen", Singsaker an Barre, Sigurd, ing., i elektroteknik, Bakaunet Christiansen, Haakon., ing.,, i landmaaling, Parkveien 8 Grendahl, H., arkitekt, i husbygning for ingeniører, Klæbuveien 34 'Helgeby, Kjell, gasvexfcsbestyrer, i op- Viarmning, ventilation, sanitære anlæg m. v., gas verbet Johannesen, W., i bygningsingeniørfag for arkitekter, Tyholdtveien 35 'Knudsen, Kr. L,, sanitetskaptein, i samaritankurser, Søndre gate 9 Muller, I. M., ingeniør, i damplokomotiver, Btørgliots gate Nissen, N. C. H., majot, i bokholderi, Kalvskinds gåten 6 Pedersen, Sverre, stadsarkitekt, i by- _ planer og jernbeton, Neufeldts gt. 10 Rrintz, H. R., konservator, i botanik, Museums.plads l Rasmussen, Wilhelm, billedhugger, i modellering, instruktør i gymnastik, iskansegaten 26 b IV Roscher Lund^å. F., ing., lærer i materialprøvningrsfag, Klæbuveien 36 Stabell, H. K., arkitekt og maler, i frihaandstegning-, figur- og akttegning o.g akvarelmaling, villa.jsymra", (Singsaker Stavseth, L, Arnold, ing. i mask.lære, Arkitekt Ghristiesgt. 7 Svendsen, Morten, L., sanginstruktør, Skolegaten 16 Assistenter: Abrahamsen, Brynjulv, kand. philo-s i organisk kemi, Elgesætergt. 23 b Andersen, Aksel, ing. i varmekrafta.. brobygning & bygn.statistik B ( orge,., stud. ing., assistent ved arkitektavd. & beskr. geometri, Tidem.g. 17 ibusland, T., ing. midl. i «lektroteknik, Wilh. Stormsgt. 3 H Brym, Karl, midl. ing i teknisk-uorganisk kemi, Ark. Christiesgt. 7 Carstens, C. W., kand. min i mineralogi og geologi, Ark. Christiesgt. 4 a Halle, L, 3die assistent i maskindeler, Krambodgt. 4 II Hellån, Haldor, ing. i mekanisk teknologi Hustad, H., ing. i elektroteknik, Hans Hagerups gt. 8 IV thøye, B., ing. i vei & jernb.bygning Jebsen, Jørg., stud. real. i fysik,. Tryggvessønsgt. 40 IV Lunder, le, ing., Iste ass. i maskind., Bergliotsgt. 5 III Løken, H., stud. ing. -i elektriteknik (IVATBANKEN l TRNDHJEM ESJ» Bankforretninger g g ^ w» KK 55 Moe, C., arkitekt i husbygning, St. laf s gt. 5 Mdller, Hans, tegner ved elektroteknisk inst., Wesselagt. 14 lsen, K., foielæsningsassistent, Fjæregaten 6 Pedersen, L, frk., ass. v. ark.avd. Stehieldrop, Edgar, ing. i mefcanik og matematik, villa,,bakkestuen,", Sings. Schreiner, Erling, kand. pharm. & phil. i uorganisk kemi, Riddervoldsgt. M istabell, J., ark.ass. i husbygn. Steineger, J., kaptein, i fysik, laf Tryggv.gt. 40 IV l Berg-Smith, Sv., ing.assj i skibsbygn. l Strand, Torbjørn, kaptein, og ingeniør, l i mekanik, Tormodsgt. 3 s Sundre, K., ing.ass. i maskinelementer i. og teknisk-organisk kemi l Tambs^Lyche, Ralph, kand. real. i l matematik, villa,,aalborg", Strinden l Thune-Holm, E., ing. i vandkraftmaiskin., r Nidarøgt. 54 II Wataas, ing. kapt., a,«s. i vandbygning \ Wernevold, S., stud. kemi, ass. i kvantitativ analyse Sekretariatet og bibliotek. Sekretær: Fjærli, L., vand. jur. & oec., Krangaten l,,,port Arthur" Assistent ved sekretariatet: i; Heiberg, Borghild, Museumspl. l i Kontorist ved sekretariatet: l Knadseni, A., udrunsgt. 3 t Kasserer: Sæther, Kr. Hornemann, Anette, kontorassistent, l/ (materialpr.amst.) Magnus, d. Godesgt. 4 l Mørch, Louise, bibliotekass., Klostergt. 70 Vaktmester ved hovedbygning: Bjørgum,. J., Høiskolen Dahl, S., mekaniker ved elek. inst., Nedre Singsaker Elshaug, Einar, fyrbøter, Rosenb.gt. 30 II Holmerud, E., verksm., Neufeldtsgt. 6 Betjent: mottar fl utfører alle oi Husby, A., gartner m. ni., Gløshaugen Husby, K., laborant ved elek. inst. Iversen, Anker, vakta, ved bergstudiet, Kirkegaten 38 I Vaktmester ved kemiske institut: Kjærnes, A-, Høiskolen Knudsen, J., betjent, Gudrunsgt. 3 'Gulliksen, H., mekan. i vandkraftlab. Lassen,., maskinm., Elgesætergt. 23 b Melseth,., laborant, Klostergt. 36 a lsen, G., fyrbøter, Thyholdtveien 19 Pettersen, S., 2den maskinist, Kirkégt. 7 Poulsen, Valdemar, labox., Thyholdtv. 19 Reed, Thv., instrumentmaker, Lillegaardens grund 2 Reinan,., mekaniker, Elges.gt. 45 HI Uglem, N., laborant, Nordre Jonsgt. 4 Trondhjems borgerlige realskole VT Fruegt. l og 3 (oprettet 1783), bestaar av: Gutteskole (smaaskole og middelskole) tilsammen 9 klasser, og pikeskole (:10-aarigt kursus), som avsluttes med middelskoleeksamen. Realskolens- direktion bestaar. for tiden av følgende medlemmer: Løehen, laf, borgermester (formand) Finne, Carl, grosserer Sommerfelt, Axel, overlærer Sweasen, Søren, sogneprest Bxuun, Fritz, grosserer Skolens bestyrer inspektør), A. Chr. Føyn, cand. real, Vor Frue gt. l, har kontortid 5 6. Bratt, H., major, Sverresgt. l hristie, H., cand. mag., Eidsvoldsgt, 10 Baugen, G., cand. philos., N. Møllenb.g. 33 Ryen, Th., cand. philos., Elgesætergt. 47 Steen, A., cand. mag.,,,heim", Strinden Vangen, N., cand. theol., Nonnegt. 10 Svendsen, M., Nonnegt. 10 Eckoff, fr., Klostergt. 20 Esfoensen, A., Wilh..Stormsgt. 3 Esbensen, M., Elges>ætergt. 33 Frost, Angelique, Wilh. Stormsgt. 3 Hanssen, Lange, Museunisplads l Hjorthøy, M., Hospitalsgt. l Holtermann, Fr., Prinsensgt. 8 Johnsen, Hilda, Sandgt. 2fl Kobro, Nathalie, Indherredsv, 25 imeisterlin, A.,,,Bergslie.n", Stenberget Midelfart, W., Kjøbmandsgt. 8. von uillfeldt, H., Blspegt. 9 Swensen, B., Wilh. Stormsgt. 7 Kasserer: Vangen, N., cand. theol. Kontor Frue gt. l tirsdag, torsdag og lørdag kl Skolebud: Garberg, P., bor i Frue gate l Fyrbøter: Meistad, A., Vor Frue stræde l a Trondhjems folkeskoler Skolestyrets medlemmer isommerfelt, Axel, overlærer, formand, Klosterengen, kontortid i skolens anliggender kl. 9K 10M form. Weider, B.., res. kap., Asylbakken, næstforanand besørger INKASS prompt og billig o S^>^«o* s* S? l D- ^(D W > 8- «o. -» D a «-l

4 <u o - "to l l li frio FRLANG altid E. G. Dahls Bryggenes 56 Lien, H., overlærer, Mellemveien 22 Svens-en, Søren, H. IL, sogneprest, Wilh. Storms gt. isvanliolm, M. L., stiftsprovst, Prias-ensgt. 4 Hjulstad, Forretningsf., Ilevolden 3 c Berg, D., Rosenborg gate 5 ischei, Bernt, Danielsveiten 13 Tømmeraas, line, Gl. Kongevei l Mønnes, C.., varemægler, N. Møllenberggt. 64 Esp, M., byg-mester, Indherredsv. 114 Alstad, Lars, skrædder, Hosuitalslk. 3 5 Bang, S., læge, Kongensgt. 20, Nilajsen, Hj., fo.rr.f. 0..Møllenb.gt. 6( Midelfart, W., lærerinde,.kjøbm.gt. 8 Bjørgum, S., Østersundsgt. 11 Aavatsmark,., kjøbm., Sørstuen, isiiis Thornes, K.., journalist, Kri stian feid t.sivertsen, L., overlærer, Weidem.v. 21 Løchen, borgermester, Kongensgt. 7 Skoleinspektøren, kontortid 12 l Kalvskindets skole Skolernes tilsynsutvalg: Kalvskindets skole: ischei, B. (formand) Alstad,.Marie, frue -Swensen,.S. H. Veum, P., havnearb. Nøst,.snekker Ilens skole: Alstad» Lars (form.) Ho.spitalslk. 35 Hall, B.,.sogneprest Kolstad, smed Elstad, inaler Bålstad, byarb. Waisenhusets.skole: Bang, S,, læge (forni.), Kongensgt. 20 Marstein,., bygmester Foks-eth, vognmand Herstad, frue Baklandets skole: Esp, M., snekker (form.), Indh.veien 14 Weider, B.., pastor, Asylbakken Strøm, Maren, frue Høe, A., vognmand Skjelstad, John, -agent Bispehaugens s-kole: Wcider, B.., pastor (form.), Asylbakk lsen, Grete, frue Kristiansen, frue Tømmeraas, frue Lademoens skole: Bjørgum, S. (formand) Dahl, Thora, frue Laugseth, Anna, frue Sæther, Alfr., arb.form. ttesen, res. kap. Lilleby sliole: Tfaoraies, K.., journalist (forrnand) - Haandverkernes Bank m MINERALVAND Leistad, J., snekker Håagemsen, dampsk.fører Schroller., frue istabell, sogneprest Trolla skole: Hiiulstad, A., forr.fører (formand) iskarnolt, L., arb. Nordberg, B,., regnskapsfører Trøan, F., fabrikarb. Hall, B,, sogneprest Skolens overlærere har kontortid: Kialvskindets skole: 12 l Ilens skole: 12 1 Waisenhusets skole: 1K 2 Baklandets -skole: 12 l Bis<pehaugen skole: 12 l Lademoens skole: 12 l Lilleby -skole: 12 1 «Singsaker skole: 12 l Trolla skoles lærere træffes helst fra kl Baklandets skole, Nygt. 19 og N. Baki. 40 Rønning, Hallstein, bestyrer, bor i.skolen Bolling, Julius, Klo.stergt. 74 Hauge, is., Dronningensgt. -56.Steen., M., Rosenbo.rggt. 22 Paasehe, M.,.Munkegaten 3 ihagen, Sophie, Klostergt. 18 Skoletjenere: Aune, Chr., bor i skolen Bispehausens skole, Nonnegt. 16, indgang fra W T eidemannsvei verlærer: Håkonsen-Hanseri, M. K., kontortid 12-1, bor i skolen istavseth, J. A., Gyldenløves.gt. 23 Reiten, Th., Fæstningsgt. 13 Svendsen, M., Nonnegt. 17 Lynge-Bigseth, A., 0. Mø-llenib. 45 b Winge, Joh., Gyldenløvesgt. 25 Mørkved, Arne,.Nonnegt. 32 Jørgensen, E., Nonnegt. 15 Baugan, A., Haldensgt. 4 Meland, A., Skansgt. 26 a ; Follestad, R.,.Skansegt. 20 lsrud, Ingv.,. Skansegt. 26 b Penisen, K.,..'Ponnheim", Tyhpltv. M^ksnes, B., Skansegt. 2 Østby, G., Kirkegt. 36 Ytrehus, S., Eidsvoldsgt. 7. ærerinder: Øyen, Jenny, Kirkegt. 23 Hammer, Petra, Nonnegt. 8 B-run-Ekerhovd, Anna, Halden-sgt. 8 Hoel, Gudrun, Baahusgt. 2 a besørger INKASS ^v IL i«. i w i K««l Kjoletøier, Blusetøier øp altid Jab Mathesonsi Silketøier & Pyntesaker s- BernihoftiSdvertsen, Charlotte, Weidemannsvei 21 Thomse-n, line, Erl. Skakkesgt. 17 Borgen, Elisabeth, Liljenhaug Jørgensen, Elisabeth, 0. Møllenb.gt. 45 a J-obannessen, Anna, N. Møllenb. gt. 25 a l Corneliussen, Charlotte, Gyldenløye&gt. 9 p Wa-ngberg, Edle, Weidemannsvei 211 Haabjørn, Petra, Weidemannsvei 2 Jf Brun, Dominica, Gyldenløvesgt. 111 Jenssen, Anna, 0. Møllenberggt. 45 a B'orthen, Edvarda, N. Baklandet 37 ffs lsen, Christiane, Gyldenløvesgt. 23 f i Hasis-el, Johanne, Drilvt. 6 f/ kstad, Albertha,,0. Baklandet ;4 Lorentzsen, Anna, Woldsminde l i \Holmsen, Amanda, Kirkekt. 15 a l ;ibuchholdt, Julie, Weideniannisvei 2! ilorenteen, Bergljot, 0. Baklandet ; isilsetth, Anna,. Tryggv.gt. 43 f pillnei, Aagot, Bakaunet 36!: He_rstad, Sofie, Indherredsv. 68 a ; Winter Pauls-en, Astri,,,Fonnheim", i \ Tyholdtveien s :Rambech, Fredrikke, Rosenb. gt. 14 ; Barlaup, Gudrun, Kraiigt. 2 ILynigaas, Borghild, Kirkegt. 41 : ^No-rdang, Kristina, Halderis-gt. 4 j Dyblie, Helga,,,Bratli", Tyholdtveien i^koletjener: i Fredriksen, skomaker, bor i skolen s Ilens skole, Mellemilen l og 7 : VGrl ØBTGT * l Petersen, K., kontortid 12 l,! bolig Mellemil-en 2 j Bakøy, Ebbe Karsten, Arilds gt. 6 a II B-eenberg, Eyvind, Bakkelund, Nyveien i Jabsen, Jab, Museunispl. 3 I. L Johnsen, le, Østre Ilen 2 c I i Kringlen, Birger, hotel Metropol, ; Nor-dregt. 2 i Nesheim, ilav,.nyveien 50 b H j Skjerve, Johs., Byaasvei 26 -b i Sletvold, Bernt, Ilevolden 11 -II Stene, Aksel, Magnus d. Godesgt. 8 Strand, Henrik, Kleistsgt. 2 I Rydning, Andor, Byaasv. 41 Steen, R., tilsynslærerinde, B-ergslig. 17 I Alm, M., Ariids.gt. 2 III ' Berge, H., Wilh. Stor-msgt. 3 Daae, T., Elgesætergt. 30 II Dahl,., Sandgt. 51 II Doblaug, A., Skolegt. 2 d III Forfang, L,,jFagertun", Klæbuveien Henning, B., Prinsensgt. l c Kavli, L, Løkkegt Kjels'berg., G., Hoscpitalsløkk. 27 II RFN l Kvam,, V., Kofogj. 2 a 111 Larssn, L, Kleists gate 4 III Lehn, Aagot, Dronningensgt. 40 I 57 Moe, A., D.ronuingensgt. 24 II Mesheim, frue, Nyveien 50 b II inesheim, Rønning, frue, Brynsv. 13 «Nessjø,,S., Nyveien 5 d Petersen, A., Mellemilen 2 Richter, B., Bergsligt. 13 ismidt, R., skolekjøkkenlær-eri., Nyv. 50 b istene, B., Mellemilen 21 II Stene, J., Dronningen.sgt. 4 II Øverland, H., Kofotgj Kalvskindets skole, Bispegt. 9 c, hjørnet av Sverresgt. o<g Bispegt. verlærere: Lie, Benj., 12 l, bor i skolen Aasen, G., Elgesætergt. 35, Aasgaard,.,,,Romsdal", SingsaJkeBsl. Bang, M., Erl. Skakkesgt. 51 a Dalaker,., Østre Ilen 2 c Elleraas, A. K., Wilh. istormsgt. 3 Grøulie, A., Klæbuv. 48 Hennio,., Nidarøgt. 54 Røstad,., Klostergaten 25 Wik, M., Klostergt. 20 Tilsynslærerinder: Gylche, J., Ark. Christiesgt. 4 b Dahl, Th., Skrænten 7 Unds-et, H., Droniiingensgt. 60 Moe, L., Kalvskindsst. 4 Kvenild, H., Munkegt. 14 Vagten, E., Bispegt. 8 Eidem, Agnes, N. Baklandet 11 Varmboe, E., Nidarøgt. 86 y.arm'boe, G., inidarøgt. 86 Dessen, M., Klostergt. 20 Dessen, S., Klostergaten 20 Henmo, lava, Nidarøgt. 54 Lie, Borgmild, Bispegt. 9 c Myhre, Karoline, Skradikveiten l Aas, Regine, Nidarøgt. 74 Vikborg, J., Kongensgt. 36 Aas, J., Nidarøgt. 74 Jelstrup, A., Elvegt. 14 Figeimbaum, A., Nordregt. 9 Petersen, N. Allé 11, ø. Singsaker ' Helgeby, Maren, Nida,røgt. 54 Øelgeby, Maiie, Nidarøgt. 54 Wahl, Karoline, Ilevolden 16 Hennio, B., Kalvskindsgt. 6 Moen,., Kirkegt. 36 Iversen, Reidun, Nordregt. 2 Skoletjener: Elleisen, Edv., bor i «.koien. besørger INKASS prompt og billig A II At Anvft-m* f\ TI Z IT CT

5 «9 «J i i II *** 3j««i E i» _J 03 «5 08 «s l s s S S l? 1 Is 9 o a Forlang altid E. C. Dahls Bryggenes ØL 58 Lademoens skole verlærer: Lien, Hans, Mellemveien 2 ibergslid, A., Indherredsveien 52. Steen, H., _Mellemveien 22 Fuglheim, 'P., Nonnegt. 32 Kolstad,, P., Indherredsv. 10 Hjelde, Arnold, Mellemveien 22 Moks-Ties, G., Ark. Christiesgt. 11 Ribsskog, B., Ø. Møllenberggt. 68 Vifcsjø, H., Mellemv. 30 Formo, M., Fæstningsgt. 15 Øveraas, P., Mellemveien 16 Berg, E., Biskop Sigurdsgt. 12 Wisth, E., villa,,nordgaard", Bakaunet Ekle, J., Ilevolden 12 Kjeldstad. Hospitalsløkkene 4 III Arntz, Fanny, Nyveien 20 Berg, Dagny, Rosemb.gt. 5 Corneliussen, Caroline, Gyldenløvesgt. 9 Dahl, Kristine, Gl. Kongev., Reperbanen Dahl, Susanne, Rosenbor.ggt. 5 Garstad, Bergitte, Mellemveien 20 Kaunin, 'Svanhild, Mellemveien 20 Larsen, Beneth, Baahusgt. 14 a Nergaard, Ragna, villa..sommerro", St rinden Stavrum, Niline, Ø. Møllenberggt. 45 a Sehmedling, Johanne, Dronn.gt. 54 Viksjø, Johanne, Mellemveien 30 Ribsskog, Margit, Ø. Møllenberggt. 68 Jenssen, Sigrid, Ø. Møllenberggt. 45 a B>run, Dorothea, Gyldenløvesgt. 11 Larsen, Emilie, Ø. Møllenberggt. Engen, Johanna, Ø. Møllenb.gt. 45 a Walseth, Hilda, Indherredsveien 22 Vangberg, Signy, Weidem.vei 21 Aas, Lydia, Wesselsgt. 29 Paulsen, Gusta,,,Vangen", Rønningsbk. Rinnan, Alfhild. N. Møllenberggt. 78 Wahl, Margit, Kirkegt. 40 Varmbo, Ragnhild, Hartmaaan, Hev. 3 f Nodland, Chris-tie, M-ellemveien 22 Nodland, Thea, Mellemveien 22 Lilleby skole verlærer: Ribsskog,. K., Lilleby skole. Tlf k Arnljot, Harald, Ø. Møllenb.gt. 47 Fimland, Kristian, Mellemv. 30 Plemsæter, A., Nonnegt. 22 Flønæs, Alfred s, Baahusgt. 7 Mørkved, le, Mellemveien 30 Nodland, Arne, Mellemv. 14 Saltnessand, Erik, Vålene isol'heim, tto, Baahnsgt. 17 Stokland, A. J., Mellemv. 20 isæternes, Johan, Nidarholmsgt. 4 'H Ytrehus, Svein, Eidsvoldsgt. 7 Øren, Erik, Kirkegt. 36 Andersen, Marie, Roll, 'Ø. Møllenb.gt. 74 ibjerkeseth, Anna, Ø. Møllenb.gt. 74 Dietrichs, Ragna, Berg.sligt. l.hansen, Maja,,,Ruud", Lilleiby Hernes, H., «Liljenhaug",.Wesselsgt. Hokstad, Svanhild, Carl Johansgt. 14 Hovland Kobro, Marie, Indherredsv. 25 Klykken, Helga, N. Baklandet 47 Kuiøy, Ragnhild, Mellemv. 7 Kvam, Mildrid, Ø. Møllenb.gt. 47 Meland, G.,,JL/iljenhaug", Wesselsgt. 29 Mittet. Astrid, Kirkegt. 41 Nilaisen, Marie, Ranheim Nielsen, Natalie, Rosenbo.rggt. 22 IV Aas, Astri,.0. M011e.ttb.gt. 45 a Pedersen, Marie, «Sandstad", Lilleby Ribsskog, Inga, Lilleby skole Rinnan, Inga, Wesselsgt. 2 Sivertsen, Doris, Kirkegt. 13 Tangvik, Beret, N. Møllenberggt. 78 Thomassen, Magda, Ø. Møllenbgt. 74 Tvete, Borghild, Waisenhuset Wisth, Margit, Dalen blindeskole Wullum, Klara, Kirkegt. 8 a Skoletjener: Rønning, ttar, Lilleby skole Singsaker skole, Øvre Singsaker verlærer: Skarland, N., bor paa skolen i Flønes, Jon, Eidsvoldsgt. '8 Kroglund, J. P- Skansegt. 22 Snekvik, Sig., Eidsvoldsgt. Ill Hørgaard, H. S., Eidsvoldsgt. 10 Næss, H. L. H,, Blæsevoldsbk. 10 Klykken, Karl,,,Foimheim", Strinden. Ytrehus, Kr., Eids volds gt. 7 Svenseri, le, villa JBergfast",.Stricndem Aksnes, Fr., Eidsvolds gt. 11 Røe, Nils, Elgesætergt. 11 III Ytrehus, Andrea, Eidsvoldsgt. 7 Fløaes, Elise, Eidsvoldsgt. 8 Bjørgum, Hilda Kvam, Parkveien 10 Andersson, Marie, Lillegaards-bk. 3 Aslaksen, Emma, Eidsv.gt. 8 Halset, lga, Fæstn.gt. 13 HaLset, Anna, Pæstn.gt. 13 Aas, Kari, Maristuv. 8 Andreassen, Ulla, Eidsvoldsgt. 8 Hansen, Lovise, Ø. Gløshaugen Grønlie, Marianne, Indherredsv. 2 Poppe, Anna K., Nidarø gate 84 Wiroorn, Ynghild, Wilh. Stormsgt. 3 Ranlf nrr Snflraba z! 0?** z IVATBANKEN l TRNDHJEM pi!-ujiu, Fredrikke, Elgesætergt. 4 ilbønning, Sara, Grundtvigsgt. 2 lisellæg, Agnes, N. Møllenb.gt. 62 IlSwensson, Signe, Helmer Luudgr.gt. 2 fltryggstad, Margot, Gløshaugen. IREines, Sigrid, Voldsminde 4 Bdømslie, Marie, Magn. d. Godesgt. 2 Wexelsen, Gudrun, Magn. d. Godesgt. l "rolla skole testyrer; Stubeide, P.., bor i.skolen. Tlf ,ærer: Grevskott, H., Trolla lærerinder: Mossige Stubseide, E., frue, bor i skolen iminsaas, Kitty, bor i skolen w IfWaisenhusets skole, Kongsgaardsgt. 2. Skolebestyrer: ; Siljesæter,., kontort. 12-1, bori skolen Bakken, Jon, Erl. Skakkesgt. 51 Thun, ldus, Skrænten l Riiser, Einar, Bergljotsgt. l.,. Kristiansen, Hilmar, Magn. d. Godesgt. l l Siljesæter, Sverre, cand. oen., l Kongsgaardsgt. 2 «Lærer ved skomakerskolen: l lausen, L., Ø. Buklandet 46 f Lærerinde r: l Bødtker, C., Kjøbmandsgt. 38 f Brøttem, Gurine, Prinsensgt. 2 f Hauge, Klara frue, Kongsgaardsgt. 2 ISkoletjener: f Svæve,., bor i.skolen utfører alle almindelige Bankforretninger 59 to ftrondhjems handelsgymnasium Skolen er 2-aarig med 4 halvaars klascer og har fagavdelinger for elektr<oteknik, Kjøbmandsgt. 18, telefon 3141, kontortid 1 2, traadte i virksomhet 6. september Dets forniaal er at utdanne eléver Sfor handel eller anden praktisk virksom- het ved at meddele eleverne de grundllæggende teoretiake og praktiske kund- : Iskaper og ved siden derav en høiere al- Ilinendannelse. Handelsgymnasiet bestaar ifav et to-aarig formiddagskursus for gutl er og piker, hvilket begynder omkring 135. august, og av et et-aarig ettermiddags-!skur,sus for piker, hvilket begynder om~! kring 10. januar. Undervisningen ved den ;!! to-aarige avdeling omfatter: Handelslære! og handelsret, statsøkonomi, handelsreg- :; ning, bokholderi og kpntorarbeidé, varekunidskap og kemi, fysik, geografi, særeg handelsgeografi, historie, særlig handelshistorie, norsk, tysk, fransk, engelsk, handelskorrespondanse,.skrivning, maskin- : skrivning, hurtigskrift og de valgfrie fag i- russisk og spansk. Undervisningen ved?;. den et-aarige avdeling omfatter: Handeislær-e og handelsret, handelsxegning, bokholderi og kontorarbeide, norsk, tysk, engelsk, handelskorrespondanse, skrivning, maskinskrivning, hurtigskrift o.g det valgfrie fag fransfc. ymnasiets bestyrelse er: igrosserer Chr. Thaulow, konsul Ivar Lykke, sekretær N. Jenssen, skolebestyrer A. Ch. Føyn, overlærer J. G. Lund og gymnasiets direktør E. Platon. Grymnasiets lærere er foruten direktøren: -verlærer Myhre, overlærer Skarland, overlærer G. Harbitz, overlærer Edy. Grindrud, ing. Halstensen, assess-or B. Leivestad, cand. oen. T. Hoel og overlærer. Rystad, trk. B. Schulerud, overlærer Bjørge, cand. philos. Haugan, kontorfuldmægtig kkenhaug, sproglæner L. Bull og l«'i-er G. Aasen. Trondhjems tekniske mellemskole Gaat over frå Trondhjems tekniske læreanstalt. Telefoner: Kontoret Lærerne og vaktmester 620, kemiske laboratorium 469, Munkegt. l og Vor Frueg.t. 1. Skolens opgave er at gi sine elever en teknisk utdannelse som kan gjøre dem skikket til at overta tekniske mellemstillinger, saasorn by g- og murmestre, stillinger som tekniske assistenter i den offentlige og kommunale administration, bygningsførere, tegnere, kontraktører, verks- og fabrikmestre, ledere av mindre lysverker, skibsverfter, fabrikej og andre industrielle aulæg osv. teknisk kemi Uabrikteknik), maskinteknik og bygiiingsteknik, denme sidste delt i 2 linjer for husbygning og for vei-, vand- og brobygning. Undervisningsaaret begynder midt i august. Skolen har et forkursus, som begynder i januar. Et illustreret skoleprogram faaes ved henvendelse til kontoret. ptagelseskrav for faste elever: Mindst 17 a-ir, mindst 2% aars arbeide i praktisk teknisk bedrift eller ved lavere tekniske skoler, hvor praktisk arbeide drives, Middelskoleeksamen eller folkeskoleeksamen med optagelsesprøve, til hvilken skolepengene i mellemskolen er 30 kr. halvaarlig og i forkurset 3 kr. maanedlig. Fripladser og elevstipendier utdeles til elever i mellemskolen. Ikke faste (hospiterende) elever kan ogsaa optages. Direktør: Sculz, C., cand. real., Prinsensgt. 8 a ' on-!» ( P) n a (DC/) Ul

FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102

FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102 FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102 103.2.2 t? J Æ co E Frk. Olga Bjérkan, Nyveien 16. Lærerinder: Frk. Walborg Walderhaug, Arildsgt. 6 a Frk. Bergljot Svendsen, Nonnegt. 17 Frk. Kaia Svendsen,

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

Kjøp aitid 3acob Msthesons KS P &

Kjøp aitid 3acob Msthesons KS P & BØNDERNES BANK 92 Guldsten, Magnus furer Hollu, Antonie, frue Sæther, Alette, frue Dalseng, Thea, frue Foreningens salede forue utgjorde pr. 31. decbr. 1921 kr. 43,678.00. I aaret 1921 er der utbetalt

Læs mere

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C.

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C. ( «f (d p-h -J» Qo ø (D ^? H ø Æ«3 d) o to A -s forretningsbanken 80 Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kongeige norske videnskapers seskap (Trondhjems Museum), Ering Skakkes

Læs mere

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern J-00001 Arkitekt Christies gt 4a Bygård Johan Osness 1904 A J-00002 Arkitekt Christies gate 4b Bygård Johan Osness 1904 Fredet J-00003 Arkitekt Christies

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye C E l > w =» si > Q fls- Ml * «N l a Q Kjøp Jakb Halseths anerkj endte Brød arer. 44 Kjøp altid Jacb Mathesns Dresser fl Frakker Dres- g Buksetøier. 45 Vaktmester : ' Krglund, Bye Vld, Tre g Hustrus Legat

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Øvelse. RESULTATLISTE Safir Stevnebørsen. Åpent Stevne m/ A-cup-Sandbekken Kappsvømmingsklubb. Side 1 02: :07.

Øvelse. RESULTATLISTE Safir Stevnebørsen. Åpent Stevne m/ A-cup-Sandbekken Kappsvømmingsklubb. Side 1 02: :07. Side 1 1983 1 200 MEDLEY KVINNER 1 p Marte Try 02:40.72 521 2 Tone Wold Eriksrud 03:07.65 327 1 p Tine Johnsrud 02:54.93 404 2 Ine Charlotte Hagen 03:04.09 346 3 Isabel Vika 03:36.12 214 1 p Gina B. Andersen

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Larvikbanken lekene. Sigve Johan Tjørn Lie G-12 03. Sofie Dinga J-10 05. Sjekk om disse navnene stemmer og at de er påmeldt i riktig klasse/øvelse.

Larvikbanken lekene. Sigve Johan Tjørn Lie G-12 03. Sofie Dinga J-10 05. Sjekk om disse navnene stemmer og at de er påmeldt i riktig klasse/øvelse. Larvikbanken lekene Botne SK Aksel Maute Torjesen G-11 04 Andrea Melheim Eriksen J-8 07 Eiril Hermansen Fagerli J-9 06 Ella Maute Torjesen 7 år Felleskl. 08 Ingeborg Holtung Paulsen J-10 05 Ingrid Løkkemyr

Læs mere

MlNERAi. Skomagasin. *l? Trondhjems Haandverk- os Industribank mottar Indskud til høieste Rente. Diskontering. Inkasso. Wfl. C.

MlNERAi. Skomagasin. *l? Trondhjems Haandverk- os Industribank mottar Indskud til høieste Rente. Diskontering. Inkasso. Wfl. C. Hl 'S B rf] B «* J S - *l? oxs t b VH l V Wfl tt o Baadsvk, John, sersjant Aspaas, M. N., sersjant I aaret 1923 er der utbetalt kr. 2,258.50 enkepenson og begravelsesbdrag m. v. Understøttelsesforenngen

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

3 ø" Kjøb Jacob Halsef hs anerkjendte Bred var e r. utfører alle alm. æ l CB -*-J. Yldenskapers Selskap Bet kgl. norske,

3 ø Kjøb Jacob Halsef hs anerkjendte Bred var e r. utfører alle alm. æ l CB -*-J. Yldenskapers Selskap Bet kgl. norske, Kjøb Jacob Halsef hs anerkjendte Bred var e r. Yldenskapers Selskap Bet kgl. norske, Erl. Skakkesgt. 47 b, Se under Avdeling B. Veritas, det norske, Besigtigelsesmand, og Bestyrer for Distriktet Stat Bodø:

Læs mere

l [ Trondhjems Melkf orsyning Første avdeling D ^ Lager av alle Sorter Skotøi sarr^t Kalosjer Skosmørelse, Haarsaalep etc. TDONDHJEM Kefir Telefon 275

l [ Trondhjems Melkf orsyning Første avdeling D ^ Lager av alle Sorter Skotøi sarr^t Kalosjer Skosmørelse, Haarsaalep etc. TDONDHJEM Kefir Telefon 275 l [ Telegramad^.:..SKOFABRIKKEN" Telefoner: 13QQ, 1348 A S TRONHJEMS SKOFABRIK NORENFJELSKE NORGES STØRSTE SKOTØIFORRETNING Fabrik, Kontor og Lager: Elgesætep gate Q UTSALG: Olaf Tryggv.gt. Q7. Elgesætep

Læs mere

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905.

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905. cu SS) at "d ID c/) t-, T3 Crf J a s H t4h ca o, o 266 ff%l*iang altid E, C. Dahls Bryggeries Presthus, Karen, Tj.pike, Møllebak. 6 Walborg, Enkefrue, Indherredsv. 74 Prestmo, Anders, Jernb.arb., Kongens

Læs mere

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April 2017 April 31.03.2017 Leif Sigurd Fisketjøn 90059870 16.00-19.00 fredag 01.04.2017 Øyvind Sælevik 91167019 09.00-12.30 lørdag 50+ Egersund 01.04.2017 John Ivar Nodland 92088449 12.30-16.00 lørdag 50+ Egersund

Læs mere

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007 A3 B1 C6 ARBOE CONRAD SONNE-HANSEN, f. 14/5 1878, d. 15/3 1952, brugsforeningsuddeler i Pedersker, g. 10/3 1907 SIGNE CATRINE MUNCH (A10 B1 C2), f. 30/9 1885, d. 24/12 1918. Børn: D1-D3. D3. Gg. 1/10 1921

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Hovedstyret Svein Cato Winther (styreleder) Jan Åge Walther (nestleder) Henrik Martinsen (styremedlem) Ingar Johannesen (styremedlem) Lasse Hammerstad

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

.s.2 "55. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66. Trondhjems Haandverk- os Industribank

.s.2 55. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66. Trondhjems Haandverk- os Industribank i.si To.s.2 "55 -Q S? 2 O) Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66 Parelius, Esther, Rosenborggt. 22 Ramsli, Paula, Indherredsveien 63 Ramstad, Ingeborg, Ilevolden 13 Riiber, Bergliot, Bakkegt. 6 Rognhaug,

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc.

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc. Kjøp altid Jacb Mathesns m * M. Mnssen Kføt= Pøisefrpetning Skakkes gate 21 TI 2 Første avdeling. Å. ffentlige bygninger, kntrer, banker etc. C/3 C Nærværende.avdeling er utarbeidet efter mgaver tilstillet

Læs mere

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

s? co Salomons Utsalg Olaf Tryggv. gt .fi AKTlETRYBdCERIET 5 TROflDHJEM RØST & SØN Alle slags Klieheer leveres hurtigst.

s? co Salomons Utsalg Olaf Tryggv. gt .fi AKTlETRYBdCERIET 5 TROflDHJEM RØST & SØN Alle slags Klieheer leveres hurtigst. Ot _«"«5 o 01 2 S.2.fi IQ s? soq K. KVÆRNØ 336 Kos Røsberg, L., dragt- & drespresseri, Dronn.gt. 42, bor Magn. d. Godesgt. 39 Røsdahl, Inger, koldjomfru, Munkegt. 41 Røsdal, Peder, snekker, Ø. Baki. 8

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn.

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn. MARS/APRIL - 2015 Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 28.03.2015 Ron Endresen 47444474 10.00-13.30 lørdag 28.03.2015 Jostein Jensen 91613884 13.30-17.00 lørdag 29.03.2015

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

TC Aalborg Bruttoliste 2016/17

TC Aalborg Bruttoliste 2016/17 TC Aalborg Bruttoliste 2016/17 Hovedgruppe Disciplin Aalborg AM Andreas Rebstrup 2000 2000m fh Aalborg AM Anne Andersen 2001 Aalborg AM Celina Lund 1999 Aalborg AM Clara Iversen Petersen 2000 Aalborg AM

Læs mere

- Emil 'Ellingsens Skrædderforretning. flllilii. ?pi^ fl il. Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere med Angivelse af Stilling og Adresse.

- Emil 'Ellingsens Skrædderforretning. flllilii. ?pi^ fl il. Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere med Angivelse af Stilling og Adresse. 65 - Emil 'Ellingsens Skrædderforretning Thomas Æ. n g e 11 s Gade 12 B IrtF* Godt Udvalg i moderne Tøier llwi For elegant Snit og Pasning garanteres. Oppudsnlng og Reparatioser udføres nøiagtigt. Rimelige

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Side 1 av 5. Østfold. Aremark Rakkestad Eidsberg Marker Halden

Side 1 av 5. Østfold. Aremark Rakkestad Eidsberg Marker Halden Østfold Aremark Rakkestad Eidsberg Marker Halden Tove Bråthen Rakkestad kommune Psykisk helsearbeid Postboks 264 1891 Rakkestad Tlf 69 22 57 53 Mob 950 22 687 tove.brathen@rakkestad.kommune.no Askim kommune

Læs mere

Privatbanken i Trondhjém udfører

Privatbanken i Trondhjém udfører CD «J o Kjøb Jacob Halseths fortrinlige Brødvarer. Smith, R., Nyveien 6 Dahl, lga, St. lafsgd. 13 Skoletjener: J#saas, bor i Skolen ' 40 Kalvskindets Skole, Bispegaden 9 c, Kjernet af Sverresgd. og Bispegaden

Læs mere

Gjensidige lekene innlagt KM11-14 år

Gjensidige lekene innlagt KM11-14 år Brandbu IF Gjensidige lekene innlagt KM11-14 år 339 Anne Amalie Nymoen J-14 02 394 Lotta Flatum Fallingen J-14 02 - Diskos BUL, IL i Gjensidige lekene innlagt KM11-14 år 378 Julie Gaustad KS 96 - Tresteg

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Telefon liste Vojens Ishockey Klub 2014-2015. Vers.1.03

Telefon liste Vojens Ishockey Klub 2014-2015. Vers.1.03 Telefon liste Vojens Ishockey Klub 2014-2015 Vers.1.03 1. VIK bestyrelse 2. Sportslige område (Cheftræner ungdomskonsulent - Kampkoordinator bus koordinator dommer koordinator - målmandstrænere) 3. Ansvarlige

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

Ansatte i Borgarting lagmannsrett per 2. november 2015

Ansatte i Borgarting lagmannsrett per 2. november 2015 Ansatte i Borgarting lagmannsrett per 2. november 2015 Førstelagmann Ola Dahl Direktør Mari Fjærtoft Trondsen Administrasjonsavdelingen HR-ansvarlig Hege Karin Slettene Førstekonsulent Marianne Bakkeløkken

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12

NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12 NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12 Kate Buch Andersen Benefit Sæby Træningscenter Sæby Louise Kragelund Andersen Niclas Guillamore Andersen Mariagerfjord Kommune Nanna Manøe Bjerregaard

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Narvik-lekene 2015. Bodø Friidrettsklubb. Startnr Navn Klasse 1 Adrian Sperstad Pedersen G-15. Lisensnr. Ordinær Ordinær Ordinær

Narvik-lekene 2015. Bodø Friidrettsklubb. Startnr Navn Klasse 1 Adrian Sperstad Pedersen G-15. Lisensnr. Ordinær Ordinær Ordinær Bodø Friidrettsklubb 1 Adrian Sperstad Pedersen G-15 2 Amalie Evjen Olsen J-13 - Kappgang 1000 m Ka 3 Amanda Steffensen J-14 hekk - Stav 4 Andreas Peters Fuglstad G-13 FriRes - Friidrettens Resultatsystem

Læs mere

Telefon liste Vojens Ishockey Klub 2014-2015. Vers.1.04

Telefon liste Vojens Ishockey Klub 2014-2015. Vers.1.04 Telefon liste Vojens Ishockey Klub 2014-2015 Vers.1.04 1. VIK bestyrelse 2. Sportslige område (Cheftræner ungdomskonsulent - Kampkoordinator bus koordinator dommer koordinator - målmandstrænere) 3. Ansvarlige

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

Vagten starter og slutter 15 min før og efter, således der er en god oplæring. FC Vestergade Mandag den Åbner kl. 12:00 Lukker kl.

Vagten starter og slutter 15 min før og efter, således der er en god oplæring. FC Vestergade Mandag den Åbner kl. 12:00 Lukker kl. Mandag den 01.08.2016. FC Vestergade Mandag den 01.08.2016. Åbner kl. 12:00 Kl. 11:00 12 personer Kl. 15:00 11 personer Kl. 19:00 7 personer Kl. 23:00 14 personer Godnat Lone Rømer (18+), Anton (12) Rasmus

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

KM år Hedmark og Oppland Stevnerapport

KM år Hedmark og Oppland Stevnerapport Navn: Sted: Arrangør: Kntaktp KM 11-14 år Hedmark g Oppland Stevnerapprt KM 11-14 år Hedmark g Oppland Hamar idrettspark Hamar IL friidrett g FIK Orin Dat: 20.08.2017-20.08.2017 Dag: Heidi F. Kristiansen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Øvelse 1. 50m fri, damer Tidene er fra innledende heat. Senior

Øvelse 1. 50m fri, damer Tidene er fra innledende heat. Senior Øvelse 1. 50m fri, damer Tidene er fra innledende heat. 1 Elida Hole 96 Vestkantsvømmerne 34,00 2 Benedikte Øverland 99 Vestkantsvømmerne 35,00 3 Thea Søreng 97 Vestkantsvømmerne 36,20 4 Tina Schütz 96

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

1p Oleg Pyatnytskyy 98 Bærumsvømmerne 2.15, ,78(1.12,78) 2.15,74(1.02,96)

1p Oleg Pyatnytskyy 98 Bærumsvømmerne 2.15, ,78(1.12,78) 2.15,74(1.02,96) Øvelse 1. 1m individuell medley, herrer 1p Oleg Pyatnytskyy 98 Bærumsvømmerne 2.15,74 59 1.12,78(1.12,78) 2.15,74(1.02,96) 1p Henrik Aspegren 49,62(49,62) 99 1.50,06(1.,44) Ullensakersvømmerne 1.50,06

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere