Referat fra møde i HovedUdvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i HovedUdvalget"

Transkript

1 Mødedato: 18. august 2014 kl. 10:00-14:00 Mødested: møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Kenth Halfdan Ferning (formand), Jette Rud Knudsen, Jørgen Larsen, Erik Bjerrum Medarbejderrepræsentanter: Bodil Jeppesen (DSR), Rikke Liboriussen (HK), Jette Harlund (AC), Torben Nielsen (DLF), Lone Bay (BUPL), Jonas Tscherning Sørensen (SL), Birgit Elkær Hegelund (FOA) Thomas Jørgensen (3F) Arbejdsmiljørepræsentanter: Niels Nejst, Christa Jacobsen Arbejdsmiljø/HR: Ulla Salling Afbud: Leo Kristoffersen Dagsorden: Indledningsvis bød formanden velkommen til Torben Nielsen, som afløser Erik Elbæk 1. Godkendelse af referat fra sidste møde godkendt 2. Godkendelse af dagsorden godkendt dog med den bemærkning af formødet starter kl Orientering om beskæftigelsesreform, senior- og nyttejobs til information og drøftelse Ansvarlig for information til punktet: Lone Bay/Ole Stounbjerg Afdelingsleder Ole Stounbjerg, Jobcentret gi r en kort orientering om: a. Senior jobs. Status på hvor og hvor mange der er i job i Odder kommune. Der blev meldt ud på et HU møde at forvaltningen havde indstillet at vej og park skulle rumme disse seniorjobber. Har beslutningen ændret sig? Er der flere på vej ud i senior job? b. Nytte jobs. Status på hvor og hvor mange der er i de kommunale institutioner. Formålet med nytte jobs. Hvilke opgaver må de løse? c. Løntilskudsordningerne. Formålet med den nye reform. Hvad er nyt og hvad skal vi være OBS på? Hvor og hvor mange er ude i løntilskud? Hvad skal TR være opmærksom på? Dokumentnr.: side 1

2 Forventet tid til punktet: 15 minutter Ole Stounbjerg orienterede om status på senior- og nyttejobs og om forventninger til hvordan den nye beskræftigelsesreform udmøntes. Seniorjob Vi har pt. 7 personer i seniorjob på 7 forskellige arbejdspladser (dog 2 på rådhus). Dagpengeperioden er reelt blevet forlænget igen, så der er ikke kommet samme pres på seniorjobs som forventet i første omgang. Vi har som udgangspunkt kigget på medarbejderens kvalifikationer og søgt at tilbyde seniorjobs, hvor det er relevant for medarbejderen og hvor han/hun også kunne gøre mest nytte med kompetencerne. Der er ikke opfølgning på om medarbejdere i seniorjob søger jobs på ordinære vilkår. Der tegner sig ikke et billede af at der vil komme et øget pres på seniorjobstillinger i den kommende tid. Udgiften for kommunen i forbindelse med et seniorjob er ca kr årligt, når der er indregnet refusion for seniorjobbet. Nyttejob Der er 2 målgrupper i forhold til nyttejobs: Kontanthjælpsmodtagere som er åbenlyst uddannelsesparate. De kommer i nyttejob på Højmarken de SKAL i gang med at gennemføre uddannelse, ellers mister de deres kontanthjælp. Der er pt. 5 personer i nyttejob på Højmarken. Anden målgruppe er personer på arbejdsmarkedsydelse (på kontanthjælpsniveau, men dagpengelignende ydelse). Der er pt. 8 i nyttejob fordelt på forskellige institutioner. Jobcentret arbejder på at få folk i almindelige praktikker frem for nyttejob. Opgaverne de løser, skal ligge ud over de ordinære opgaver på arbejdspladsen (de skal løse opgaver vi ellers ikke ville få løst). Der er behov for balance mellem behov for hurtig visitering og at personer i nyttejob løser opgaver ud over det der i øvrigt løses på arbejdspladsen. Jobcentret er i dialog med FOA i forhold til den balance Beskæftigelsesreform forventninger til hvordan det bliver: Ole fokuserede her på den forventede betydning for arbejdspladserne. Reformen forenkler og målretter.løntilskudssatsen sænkes fra 141 til 105 kr. Hidtil har løntilskudsjob været udgiftsneutralt for den enkelte institution, som har fået dækket udgiften til løntilskud. Med sænkningen af tilskuddet skal arbejdspladserne enten bære udgiften til forskellen, eller det skal ind i budgettet. Varigheden af løntilskudsjob sænkes fra 6 til 4 måneder. Derudover indføres en karensperiode på 6 måneder (har man været i løntilskud, skal der gå 6 måneder før man kan komme i nyt løntilskud). Fjerner også kvoter om at vi skal stille x antal pladser til rådighed til løntilskudsjob. Med ændringerne forventes det,at der bliver færre i løntilskudsjob. Løntilskud indgår ikke i ny genoptjeningsperiode i forhold til dagpenge. I Odder Kommune har vi pt. ca. 20 personer i løntilskud i hele Odder Kommune. HU drøftede hvordan og om vi kan sikre at den pågældende TR bliver involveret ved Dokumentnr.: side 2

3 oprettelse af løntilskud. Der er krav om at en medarbejderrepræsentant er medunderskriver på aftaler om løntilskud, men det fortolkes og praktiseres forskelligt. Der kan i øvrigt være en udfordring med at have fælles overblik over løntilskudjob på den enkelte arbejdsplads, hvis forskellige medarbejdere er underskrivere på de forskellige aftaler. Formand og næstformand kigger på retningslinje eller på anden måde en opfordring fra HU om hvordan man sikrer den rette involvering af medarbejderne på arbejdspladsen. 4. Status vedrørende arbejdsmiljøarbejdet til information og drøftelse Ansvarlig for information til punktet: Arbejdsmiljøgruppen og Ulla Salling Der har været gennemført både interne og ekstern audit i foråret arbejdsmiljøgruppen behandler resultat af audits nærmere inden næste møde i HU. Arbejdstilsynet har været på besøg på Fabos som opfølgning på en ulykken (som ligger ca. et år tilbage). Der er møde på Fabos med Arbejdstilsynet den 29. august. HR har modtaget halvårsstatus vedr. Falck s psykologordning. Den viser at vi i første halvår har haft 36 sager hos Falck, hvoraf de 21 vedrører arbejdsrelaterede forhold. I abonnementet indgår 41 sager på årsbasis, hvorefter vi betaler pr. sag. Af de 21 arbejdsrelaterede sager handler 15 om voldsomme hændelse eller stress/udbrændthed. I 2013 havde vi i alt 74 sager hos Falck, og 2014 forventes at ligge på samme niveau. Den økonomiske ramme i abonnementet dækker således kun godt halvdelen af sagerne. HR vil i løbet af efteråret kontakte Falck med henblik på om vi kan komme baggrunden for sagerne nærmere og iværksætte forebyggende tiltag. Bilag: Halvårsstatus vedr. Falck s psykologordning, doknr Der blev spurgt til om udgiften til de sager der ligger ud over vores abonnement pålægges de institutioner der bruger ordningen, når vi har nået sagsloftet. Det gør den ikke der udskrives en fælles regning og udgift fordeles ud på alle institutionerne solidarisk. Det er interessant at vide bl.a. om de sager der vedr. stress og udbrændthed er indenfor samme område eller fordelt over hele kommunen, i forhold til om vi har behov for en særlig indsats på enkeltområder. HR tager kontakt til Falck og hører om vi kan komme nærmere på tallene på et så overordnet niveau at det ikke går ud over anonymiteten. 5. Årshjulet (nyt fast pkt.) - til information og drøftelse Ansvarlig for information til punktet: Alle Forventet tid til punktet: 5 minutter Drøftelse af behov for justeringer af årshjul og oversigt over opgavestyring (er det hele med?) Bilag til mødet: Årshjul, Dokumentnr.: side 3

4 Opgavestyringsdokument, Side 3 i årshjulet: I forhold til HU s møde med ØK i 3. kvartal blev det aftalt, at mødet planlægges til 1. september, som er ØK s næste møde. Formanden afklarer tidspunkt nærmere med Økonomiudvalget. I forhold til HU s besøg på de lokale arbejdspladser blev givet en reminder til dem der skal besøge arbejdspladser i år om at huske at tage kontakt til de konkrete arbejdspladser. I forhold til opgaveoversigten blev bemærket, at arbejdsgruppen vedr. den overordnede personalepolitik ikke er kommet i gang arbejdet med retningslinjer for tjenestefrihed tænkes sammen med den arbejdsgruppe. Tilsvarende for retningslinjer for rekruttering og ansættelse tænkes også ind i den overordnede personalepolitik og skal også ses i sammenhæng med HR strategien, som er på vej. Personalechefen tager initiativ til indkaldelse af arbejdsgruppen. Ledelsen informerede i øvrigt om, at der en sag på vej til ØK om ændring af praksis i forhold til at Borgmesteren ikke skal være underskriver på alle afskedigelser. I den sammenhæng har ansættelseskompetencen også været drøftet, og der kommer et forslag frem fra Kommunaldirektøren om at kompetencen til at ansætte ledere ligger hos Direktøren for området og ikke hos ØK herunder drøftes også politisk deltagelse i ansættelsesvalg af ledere. Medarbejderrepræsentanterne udtrykte ønske om at HU informeres om, hvad der har været drøftet på direktionsmøder. Kommunaldirektøren opfordrede til, at medarbejderrepræsentanterne giver meldinger om, hvad de særligt gerne vil vide noget om fra møderne, så informationen bliver mest målrettet. 6. Opfølgning på arbejdsmiljøregnskabet sygefravær til information og drøftelse Ansvarlig for information til punktet: Ulla Salling Økonomi har endnu ikke kunnet levere data til opdeling af sygefraværet. Siden Hovedudvalgets sidste behandling af arbejdsmiljøregnskabet har vi fået en henvendelse fra Cabi (netværks- og videnshus for socialt ansvar) om at deltage i en komparativ undersøgelse af sygefraværet på daginstitutionsområdet. Der er udvalgt en række kommuner med hhv. lavt og højt sygefravær på området, hvor Odder Kommune i 2013 ligger i den høje ende. Projektets formål er bl.a at forsøge ved en helhedsorienteret tilgang at afdække, hvad der særligt karakteriserer området i de kommuner, der har lavt fravær i forhold til kommunerne med højt fravær for at identificere de elementer, der kan have særlig betydning... fokus vil således være på, hvad der ser ud til kunne skabe en positiv forandring. Dokumentnr.: side 4

5 I undersøgelsen indgår både en række data, som leveres fra HR til Cabi og et fokusgruppeinterview med nøglepersoner på området. Interviewet er ikke fastlagt men vil blive afviklet i løbet af efteråret. Af vedlagte bilag fremgår hvilke oplysninger Cabi har ønsket til brug for projektet. Det forventes at resultatet af projektet vil kunne give inspiration til arbejdet med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet også i andre sektorer. HR foreslår derfor, at vi frem for selv at kortlægge nærmere viden om sygefraværet afventer resultatet af Cabi s undersøgelse og herefter drøfter hvilke elementer vi evt. kan arbejde videre med i hele organisationen. Bilag: Oversigt over materiale til Cabi, doknr Ingen bemærkninger tilslutning til at vi afventer Cabis undersøgelse og drøfter hvordan vi kan bruge det bredt i Odder Kommune. 7. Evaluering af sparerunden 2010 til information og drøftelse Ansvarlig for information til punktet: Kenth Halfdan Ferning Forventet tid til punktet: 15 minutter HovedUdvalget har tidligere besluttet en evaluering af spareplanen fra Udgangspunktet for drøftelsen var: o Hele kommunen blev i 2010 sendt på slankekur. Der skulle spares penge, og det betød blandt andet, at Odder Kommune skulle omstrukturere, ændre forretningsgange m.v., men også måtte afskedige medarbejdere. o Der er ingen tvivl om, at projektet har fyldt meget, og stadig italesættes i mange sammenhænge. I denne italesættelse er det værd at bemærke, at der også er kommet positive elementer og effekter ud af processen. o Odder Kommune laver nu en evaluering af forløbet, som skal resultere i en rapport, der behandler konsekvenserne af de mange ændringer projektet har medført. Udover konklusioner skal rapporten også ende ud i anbefalinger af et videre forløb. Evalueringen skal baseres på interviews med direktører, ledere og medarbejdere i Odder Kommune. o Evalueringen er derfor også en del af en læringsproces Rapporten her præsenterer i det følgende først de metodiske bemærkninger i forbindelse med dataindsamlingen, efterfulgt af nogle generelle bemærkninger til evalueringen. Dernæst følger en gennemgang af de indsamlede erfaringer, og efter en konklusion opstilles en række anbefalinger til fremtiden. Bilaget eftersendes Formålet med evalueringen har været at få sparerunden landet og fremdraget læringspunkter. Dokumentnr.: side 5

6 Næste umiddelbare skridt er at Økonomiudvalget også får evalueringen til behandling. Der var enighed om, at det er fint at der er blevet lavet en evaluering. Der er enighed om at der er behov for at kigge nærmere på anbefalingerne og om det giver anledning til at nogle af dem indarbejdes i de nye retningslinjer vedr. personalereduktioner. 8. Måltal for antal ansatte med ikke-vestlig baggrund til information og drøftelse Ansvarlig for information til punktet: Ulla Salling Trepartaftalen fra 2007 indebærer at kommunerne skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikkevestlig baggrund. Det er kommunalbestyrelsen der opstiller målsætningerne, men det er relevant forinden at drøfte Hovedudvalgets synspunkter i forhold til måltallene. Formålet med måltallene er, at indvandrere / efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang skal afspejle det omkringliggende samfund. Hovedudvalget drøfter synspunkter i forhold til fastlæggelse af måltal med henblik på input til politiks behandling. Bilag: Notat vedr. måltal for andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund, doknr Faktiske tal for andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund , doknr Der var enighed i udvalget om, at vi skal i udvælgelsen til job selvfølgelig have fokus på mangfoldigheden, men vigtigt at vi først og fremmest lægger vægt på de faglige kvalifikationer vi ønsker den bedst kvalificerede til jobbet. Det er relevant, at der ses på sammensætning af ansatte målt i forhold til arbejdsstyrken i Odder ikke målt i forhold til den samlede arbejdsstyrke i Danmark eller Regionen. Odder kommune ligger fint på niveau med antal ansatte med ikke-vestlig baggrund i forhold til andelen af arbejdsstyrken i Odder Kommune. 9. Opfølgning på Sundhedsordningen til beslutning Ansvarlig for information til punktet: Ulla Salling I september 2013 drøftede Hovedudvalget første gang status på den nuværende sundhedsordning, og besluttede i den forbindelse, at høre MED-organisationen om oplevelsen af den nuværende ordning og evt. ønsker til ændringer af ordningen. Områdeudvalget for Børn og Unge har anmodet de lokale udvalg om at drøfte ordningen. Der er imidlertid kun kommet tilbagemeldinger fra en enkelt institution, og Områdeudvalget har ikke drøftet sundhedsordningen igen. Bemærkningerne fra den pågældende institution er taget med i vedlagte notat. Hovedudvalget beslutter på baggrund af tilbagemeldingerne, om der skal ske ændringer af den nuværende sundhedsordning. Dokumentnr.: side 6

7 Til inspiration for drøftelsen har sundhedskoordinator Klaus Grabbert udarbejdet et notat med tilbud vedr. kostvejledning. Bilag: Opsamling på tilbagemeldinger vedr. sundhedsordning, doknr Notat vedr. tilbud om kostvejledning, doknr Tilbagemeldingerne indeholder generelt to anbefalinger: Nye tiltag vedr. kostvejledning der er enighed om at vi skal have den individuelle del med, selvom det bliver lidt dyrere. Der etableres en aftale der giver mulighed for individuelle forløb men der skal følges op på hvordan det virker. Der blev givet udtryk for et ønske om at der laves aftale med lokal udbyder. Det andet ønske går på, at fitnessordning udvides til andre udbydere i Odder. Den kan blive ret dyrt, og der er enighed i Hovedudvalget om, at ordningen ikke udvides i lyset af de givne økonomiske rammer (også set i forhold til det skattetekniske spørgsmål). 10. Trivselsmåling til beslutning Ansvarlig for information til punktet: Arbejdsgruppen vedr. trivselsmåling Forventet tid til punktet: 25 minutter Arbejdsgruppen mødes til det (muligvis) sidste møde den 12. august, og drøfter skema, tidsplan og kommunikationsplan. Da disse således ikke er færdige før efter mødet den 12. vedlægges de udkast som arbejdsgruppen skal drøfte til Hovedudvalgets dagsorden. Arbejdsgruppens eventuelle justeringer fremsendes inden mødet. I forhold til spørgeskemaet vedr. medarbejdertrivsel vedlægges to udkast, da arbejdsgruppen på sidste møde drøftede betydningen og værdien af ordet tilstrækkeligt i nogle spørgsmål. Arbejdsgruppen har været enige om at bygge skemaet op så formuleringerne har et mere positivt afsæt end i det gamle skema. Der er taget afsæt i en skabelon fra defgo.net med tilføjelse af bl.a. spørgsmål vedr. social kapital. Spørgsmålene vedr. krænkende adfærd er fastholdt. For at give en mere nuanceret billede af, hvad karakteren af krænkelserne er bliver der også spurgt ind til dette. Arbejdsgruppen har endvidere tilføjet spørgsmål vedr. MUS-samtaler og kompetenceplaner. Bilag: Bilag: udkast til nyt spørgeskema version 2, doknr Udkast til ny spørgeskema uden tiltstrækkeligt, doknr Udkast til tidsplan for trivselsmåling 2014, doknr Udkast til kommunikationsplan, doknr Arbejdsgruppe har arbejdet grundigt med materialet. Ledelsen har på formøde drøftet at vi skal have særligt kommunikationsfokus på skoleområdet pga. den særlige undersøgelse vedr. skolereformen, så de får en ekstra trivselsmåling, og det er vigtigt, at der bliver gjort en særlig indsats for at sikre medarbejdernes deltagelse i den fælles trivselsmåling også. Det blev drøftet hvad vi vil bruge baggrundsoplysningerne til er det vigtigt at have alder og anciennitet med? Oplysningerne vil alene blive brugt til på overordnet niveau f.eks. for hele Odder Kommune, eller for et fagområde (f.eks. for hele Rådhuset) at se på om der generelt er forskel på trivslen bland yngre og ældre medarbejdere eller blandt Dokumentnr.: side 7

8 medarbejdere med hhv. lav og høj anciennitet. I forhold til spørgeskemaet rettes vejledningsteksten om hvornår baggrundsoplysningerne til, så der alene står, at oplysningerne kun anvendes i de overordnede rapport og ikke i lokale rapporter. I forhold til spørgsmålene om krænkende adfærd blev det drøftet om der i teksten til de indledende spørgsmål kunne nævnes, hvem den krænkende adfærd kunne være fra. I øvrigt var der et ønske om at børn og unge blev nævnt særskilt. 11. Budget 2015 til information og drøftelse Ansvarlig for information til punktet: Kenth Halfdan Ferning Nogle af de vigtige datoer i den kommende budgetproces er: a. 28. august Borgermøde b. 1. september, møde i Økonomiudvalg herunder også møde med Hovedudvalget c. 4. september Budgetseminar d. 8. september, 1. behandling af budgettet e. 6. oktober, 2. behandling af budgettet Kommunaldirektøren orienterede om at budgettet ser fornuftigt ud i det første år, men udfordringer i de efterfølgende år. En forventet besparelse over de næste 4 år på i alt 18 mio. I 2015 forventes en besparelse på 3 mio. Direktionen fremlægger et forslag til besparelser i forhold til de 3 mio i 2015 til budgetseminaret. Derefter forventes det at der vil blive gennemført en proces fra efteråret 2014 og frem til foråret 2015, hvor vi skal kigge på forslag til de resterende 15 mio. Her vil både ledere, medarbejdere og borgere blive inddraget. Tanken er at besparelserne skal skabe rum til udvikling, så pengene genanvendes på anlæg og udvikling. 12. Tillidsreformen (de 7 principper) til information og drøftelse Ansvarlig for information til punktet: Forventet tid til punktet: 5 minutter Formand og næstformand har på et tidligere tidspunkt aftalt, at temamødet i september skal omhandle tillidsreformen. Der arbejdes med at få en ekstern oplægsholder til mødet, som kan give input og inspiration vedr. de 7 principper i tillidsreformen, og arbejdet hermed. Bilag: Dok.id Center for offentlig innovation, som er etableret som led i tillidsreformen har givet tilsagn om at Direktør Pia Gjellerup deltager på HU s temamøde i september, og giver inspirationsoplæg. Dokumentnr.: side 8

9 13. Status på konference om frivillighed og civilsamfund til information og drøftelse Ansvarlig for information til punktet: Forventet tid til punktet: 5 minutter Arbejdsgruppen har tidligere sat planlægning af konferencen i bero indtil der foreligger en politisk vision/strategi for frivillighed og civilsamfund. Dette arbejde er nu godt i gang, og der gennemføres bl.a. interview med Hovedudvalget den 18. august i forlængelse af HU-mødet. HU aftaler på den baggrund en tidshorisont for konferencen. Den konkrete plan for hvornår konferencen afvikles blev ikke aftalt tidsplanen for konferencen skal ses i sammenhæng med, hvornår Byrådet har vedtaget en strategi for frivillighed. 14. Planlægning af julemødet til drøftelse og beslutning Ansvarlig for information til punktet: Lone Bay Rikke blev udpeget på medarbejdersiden til planlægning og der udpeges en lederrepræsentant. 15. Til efterretning a. Referat fra OmrådeUdvalget for Rådhusets møde dok.id b. Referat fra OmrådeUdvalget på Børne- og ungeområdet og dok.id og c. Referat fra møde i Områdeudvalget for det tekniske områdes møde dok.id d. Referat fra OmrådeUdvlag for social, sundheds og kulturområdets møde dok.id e. Referat fra AM-gruppen under Hovedudvalgets møde dok.id Eventuelt Ingen bemærkninger Næste møde: 29. september (temamøde om tillidsreformen) Mødet hævet kl Dokumentnr.: side 9

Dagsorden for møde i HovedUdvalget

Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødedato: 18. august 2014 kl. 10:00-14:00 Mødested: møderum 2 Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 20. juni 2014 kl. 10:00-12:30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 1 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: 11. september 2014 kl. 12.00-13.45 Mødested: Brandstation Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Mads Gammelmark (formand), Leo Kristoffersen,

Læs mere

Referat Fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat Fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat Fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 28. august 2014 kl. 10.00-12.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 1 Mødelokalet er reserveret fra kl. 9.00 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 18. september 2014 kl. 10:00-12:00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Mødelokalet er reserveret fra kl. 9:00 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 29. september 2014 kl. 9.30-14.00 Mødested: Møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden for møde i HovedUdvalget

Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødedato: 23. februar 2015 kl. 9.30 Mødested: Møderum 2 Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden for møde i HovedUdvalget

Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødedato: 13. maj 2013 kl. 9.30-12.30 Mødested: Rådhuset, møderum 2 Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 11. december 2014 kl. 10:00-13:00 (mødet slutter med frokost) Mødested: Odder Parkhotel Mødelokalet er reserveret fra kl.9:00

Læs mere

Referat fra møde i Hovedudvalg den 15. august - ref. Inger Rasmussen Mødedato: 15. august kl Mødested: Odder Rådhus, møderum 2

Referat fra møde i Hovedudvalg den 15. august - ref. Inger Rasmussen Mødedato: 15. august kl Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i Hovedudvalg den 15. august - ref. Inger Rasmussen Mødedato: 15. august kl. 9.45-12.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Mødelokalet er reserveret fra kl.8.15 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

Dagsorden for møde i OmrådeUdvalget på børne- og ungeområdet den 8. september 2014 kl på Odder Rådhus, møderum 2

Dagsorden for møde i OmrådeUdvalget på børne- og ungeområdet den 8. september 2014 kl på Odder Rådhus, møderum 2 Dagsorden for møde i OmrådeUdvalget på børne- og ungeområdet den 8. september 2014 kl. 9.30-11.30 på Odder Rådhus, møderum 2 Mødelokalet er reserveret fra kl. 8:00 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl på Odder Rådhus, møderum 5

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl på Odder Rådhus, møderum 5 Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl. 9.30-12.00 på Odder Rådhus, møderum 5 Mødelokalet er reserveret fra kl. 08.00 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

Referat for møde i HovedUdvalget

Referat for møde i HovedUdvalget Mødedato: 16. august 2010 kl. 10.00-15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 22. februar 2016 kl på Odder Rådhus, byrådssalen

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 22. februar 2016 kl på Odder Rådhus, byrådssalen Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 22. februar 2016 kl. 9.30-12.00 på Odder Rådhus, byrådssalen Mødelokalet er reserveret fra kl. 08.00 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: torsdag den 12. marts 2015 kl. 12.00-14.45 Mødested: Brandstationen Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Leo Kristoffersen (formand i Hennings

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne- og ungeområdet mandag den 2. marts 2015 kl. 9.30-12.00 på Odder Rådhus, byrådssalen

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne- og ungeområdet mandag den 2. marts 2015 kl. 9.30-12.00 på Odder Rådhus, byrådssalen Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne- og ungeområdet mandag den 2. marts 2015 kl. 9.30-12.00 på Odder Rådhus, byrådssalen Medlemmer: Ledelsesrepræsentanter: Niels Pytlich (formand), Jette Nauntofte,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Dagsorden for møde i OmrådeUdvalg Børn, Unge og Kultur

Dagsorden for møde i OmrådeUdvalg Børn, Unge og Kultur Dagsorden for møde i OmrådeUdvalg Børn, Unge og Kultur Mandag den 12. december 2016 kl. 9.30-13.00 på Odder Rådhus, Møderum 5 Møderum 5 er reserveret fra kl. 8.00 til formøde for personalerepræsentanterne.

Læs mere

Referat af møde i Områdeudvalget på Børn-, Unge- og Kulturområdet

Referat af møde i Områdeudvalget på Børn-, Unge- og Kulturområdet Referat af møde i Områdeudvalget på Børn-, Unge- og Kulturområdet Fredag den 16. september 2016 kl. 11.30-14.00 på Odder Rådhus, Møderum 2 Medlemmer: Ledelsesrepræsentanter: Karsten Poulsen (formand),

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Møllehjemmet Auning Dato: Mandag den 13. maj 2013 Start kl.: 13:00 (Medarbejdersiden holder formøde fra kl. 11.00) Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Formand) Kenneth

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne- og ungeområdet den 8. september 2014 kl på Odder Rådhus, møderum 2

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne- og ungeområdet den 8. september 2014 kl på Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne- og ungeområdet den 8. september 2014 kl. 9.30-11.30 på Odder Rådhus, møderum 2 Mødelokalet er reserveret fra kl. 8:00 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 03-12-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: : Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Kurt Habekost,

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant

Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant REFERAT HOVED-MED Mødedato: 3. marts 2016 Mødested: Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: 15:00 Deltagere: Bill Pharsen, Birgitte Høj Sørensen, Birthe Søndergård

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 16. november 2010 kl. 14.00-15.45 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl.12.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 24. august 2015 kl på Odder Rådhus, møderum 2

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 24. august 2015 kl på Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 24. august 2015 kl. 9.30-12.00 på Odder Rådhus, møderum 2 Mødelokalet er reserveret fra kl. 08.00 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 9 december 2015 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Eva Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Lars Toft Pedersen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 14. maj 2008 Mødelokale 120. Brønderslev Rådhus kl. 10.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat... 1

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Sted: Gjerrild Vandrehjem, Dyrehavevej 9, Gjerrild, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00. Dato: Onsdag den 21. maj 2014 Start kl.: 8:00 Slut

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Medarbejdersiden holder formøde mellem kl. 8.00 til 10.00. Mødet afsluttes med frokost. Dato: Tirsdag den 6. december

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged 1. Bemærkninger

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalg for Teknik og Forsyning. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalg for Teknik og Forsyning. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalg for Teknik og Forsyning Referat Dato: 13/09-2007 Lokale: Mødelokale 2 på Rådhuset i Dronninglund Tidspunkt: Kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR)

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 05-02-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Jørgen Christiansen, Kurt Habekost, René Nielsen, Peter Slifsgaard, Anni Bagge

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalg for Børn og Kultur. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalg for Børn og Kultur. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalg for Børn og Kultur Referat Dato: 17. september 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 08/2011 Sted : Mødelokal 8, Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 13. september 2011 Start kl. : 9:00 Slut kl. : 11:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 3, Rådhuset i Grenaa Dato : 5. januar 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse)

Læs mere

Referat MED-udvalgsmøde Fredag d. 13. december 2013 kl. 9.30

Referat MED-udvalgsmøde Fredag d. 13. december 2013 kl. 9.30 Referat MED-udvalgsmøde Fredag d. 13. december 2013 kl. 9.30 Kulturhusets konferencerum Ledelsesrepræsentanter: Bernhard Schmitz Thomas Meyhoff Crone (referent) John Bay Sørensen Renate Gregersen Afbud

Læs mere

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Center for Børn & Familie Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13 Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014 Medlemmer af Centerudvalget: Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Jens Zachariasen Inge

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Referat. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 9. marts 2011

Referat. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 9. marts 2011 Referat Mødeforum MED-områdeudvalget Job og Arbejdsmarked Sagsnr. 2010-15230 Dokumentnr. 2011-56222 Mødedato 9. marts 2011 Tid Kl. 9:30-11:30 Formøde B-siden 8:30-9:30 Sted Rådmandshaven mødelokale 3 Deltagere

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 26-06-2012 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Kurt

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter Dagsorden HAU Mødedato: Mandag den 19. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Lokal 13, ÆNDRING KAN FOREKOMME Journalnummer: - Deltagere:

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat. Hovedudvalget

Referat. Hovedudvalget Referat 6. juni 2017, kl. 8:00 Stortrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Lina Thieden Martin Kristensen TR - DLF Henrik Reimer Jensen TR / FOA Til stede: Formand Kim

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12. MTSU Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Keld Overgaard Jensen (Ledelse) Finn Mikkelsen (Ledelse)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 18-08-2015 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Mie

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Områdeudvalg for Børn og Unge. Referat

Områdeudvalg for Børn og Unge. Referat Områdeudvalg for Børn og Unge Referat Mødedato: Tirsdag den 08-12-2015 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 4+5 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Lone Bjerregaard, Henrik Petersen,

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Chefgruppen. Referat

Chefgruppen. Referat Chefgruppen Referat Dato: 1. november 2013 Tidspunkt: Kl. 08:15 Sted: Medlemmer: Byrådssalen Lars Svenningsen, Erik Christensen (A), Søren Møllegård, Ole H. Schmidt, Anders M. Sørensen, Kjeld Outzen, Trine

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 4. december 2013 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 14:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

HR Strategi. HR Strategi Udarbejdet efterår 2016

HR Strategi. HR Strategi Udarbejdet efterår 2016 2017-2018 Udarbejdet efterår 2016 1 Indholdsfortegnelse FORORD 3 PROCESSEN INDTIL NU 3 FORMÅL MED HR STRATEGIEN 4 BESKRIVELSE AF DE 3 HOVEDTEMAER 5 NYE INDSATSER I 2017-18: 7 2 Forord Denne HR strategi

Læs mere

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Trine Grejsen ((Formand)) Finn Rosenløv ((Ledelse))

Læs mere

Ligestilling i Region Syddanmark

Ligestilling i Region Syddanmark Område: Human Resources Afdeling: HR Sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: 10/15446 Dato: 26. november 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen og Rikke Lykke Ravn Baggrundsnotat Ligestilling i Region Syddanmark

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Referat fra Direktionsmøde den 22. januar 2013

Referat fra Direktionsmøde den 22. januar 2013 Referat fra Direktionsmøde den 22. januar 2013 Tids- og procesplan for budgetlægning 2014 m.m. Økonomi og kommunaldirektøren udarbejder den 21. januar 2013 oplæg til tids- og procesplan for budget 2014.

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Bestyrelsesreferat 1/3 2012

Bestyrelsesreferat 1/3 2012 Referat af afdelingsbestyrelsesmødet torsdag den 1. marts 2012 kl. 8.30-16.00 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Susanne Døssing, Benny Andersen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Tina Groth, Lene Blume,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere