ISC - Skole- og SFO området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISC - Skole- og SFO området"

Transkript

1 NOTAT ISC - Skole- og SFO området Udkast - Børne- og Ungepolitik Vision I Høje-Taastrup Kommune skal børn og unge udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger. 1. Have et skarpt fokus tidligt i børns liv med tillid til og høje ambitioner for deres udviklingsmuligheder og fremtid i tæt samarbejde med forældrene. 2. Sætte det enkelte barn og den unges naturlige nysgerrighed, læringslyst og motivation i centrum. 3. Vægte fællesskaber, hvor stærke kompetencer til samarbejde og samskabelse prioriteres. 4. Skabe udvikling og læring i tæt samarbejde med verden omkring. Indledning Høje-Taastrup Kommune har et årvågent blik for de kompetencer, der vil være brug for nu og i fremtiden. Vi har alle ansvar for, at børn og unge kan handle i en kompleks verden i stadig forandring en verden, der stiller krav til tænkende, lærende og selvevaluerende mennesker, der tager medansvar for den verden, de er en del af. Og det starter med, at vi tænker læring og dannelse på nye måder. Nysgerrighed, indre motivation, trang til at udforske og til at lege og lære er kendetegnende for børn og unges tilgang til verden. Høje- Taastrup Kommune ønsker at stimulere barnets naturlige læringslyst lige fra det helt spæde barn til den unge, der er på vej i ungdomsuddannelse. Høje-Taastrup Kommunes Børne- og Ungepolitik sætter fælles retning på det samlede børne- og ungeområde. Samtidig vil den sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. At politikken skal være sammenhængende betyder også, at indsatserne på tværs skal hænge sammen. Ambitionen er at skabe udviklings- og læringsmiljøer, hvor børn og unge samarbejder og skaber i lærende fællesskaber sammen med voksne. Alle børn og unge har en mening om det, der sker i deres liv og den har de ret til at udtrykke og den har vi pligt til at lytte til. Det betyder, at vi med barnets perspektiv og ressourcer i centrum lytter og tager deres stemme alvorligt. Vi lærer børn og unge at have tillid til egen stemme. Det giver tidligt demokratisk medborgerskab og aktivt medejerskab. Forældre er de vigtigste i børn og unges liv. Derfor er et fokus på forældres rolle i barnet og den unges udvikling og læring afgørende som platform for samarbejdet omkring barnet. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LoneSom /17 15/24527

2 Tema 1 Den første tid i barnets liv Alle børn og familier, der har brug for støtte, får det tidligst muligt. Børn har et alderssvarende sprog, når de starter i skole. Børn er motorisk alderssvarende ved skolestart. Allerede fra fødslen er der forskel på børns forudsætninger. For at øge mulighed for chancelighed for alle børn, vil Høje-Taastrup Kommune sætte ind dér, hvor der er mest brug for det. Barnets tidligste år er særligt afgørende for dets udvikling. Her lægges grundstenene for udviklingen af de livskompetencer, som er fundamentet for barnets trivsel og udvikling her og nu og for al videre udvikling og læring. I Høje-Taastrup Kommune tror vi på, at en god barndom varer hele livet. Vi vil derfor så tidligt som muligt få øje på og støtte familier, der af forskellige grunde har brug for en hjælpende hånd og her spiller sundhedsplejerskerne spiller en nøglerolle. Tillidsfulde relationer er afgørende for barnets udvikling. Vi skal sikre, at alle små børn har en tryg kontakt til deres forældre og andre betydningsfulde voksne. Allerede i graviditeten og helt tidligt i det lille barns liv støtter vi forældrene til at blive de bedst mulige forældre. Mødet med familien sker altid med tro på, at det er muligt at vende en udvikling. Det betyder, at vi møder familien med fokus på ligeværdighed og familiens ressourcer. Kommunens 10 principper for forældresamarbejde sætter retningen. Dagtilbuddene har en vigtig rolle for at sikre en tidlig indsats - også når det gælder børns sprog og motoriske udvikling. Høje-Taastrup Kommune vil have fornyet fokus på børns tidlige sprog og skærper den opsporende og forebyggende indsats i forhold til børns sproglige udvikling i 0-6 års alderen. Det er vigtigt, at børn kommer i dagtilbud, hvor sprogvurderinger bidrager til at give dagtilbuddene redskaber til at tilrettelægge en mere differentieret indsats og understøtte alle børns sproglige udvikling i samarbejde med hjemmet. Arbejde systematisk med tidlige trivselsfremmende indsatser, der styrker tryghed, tilknytning og positivt samspil mellem børn og forældre. Have et skærpet fokus på forebyggende graviditetstilbud og styrke sundhedspleje i førskolealderen. Indføre konkrete metoder til systematisk observation af social og følelsesmæssig mistrivsel hos det 0-2-årige barn. Arbejde med evidensbaserede forældreprogrammer til udvikling af grundlæggende forældrekompetencer. Have fortsat sprog- og motorikstimulerende indsats på 0 6 års området. 2

3 Tema 2: Læringslyst hele børne- og ungelivet Alle dag-, skole- og fritidstilbud arbejder med at ruste børn i forhold til det 21. århundredes kompetencer. Børn og unges naturlige nysgerrighed, læringslyst og motivation er i fokus i dagtilbud og skoler. Fysiske rammer, der understøtter leg og læring, fællesskaber, fysiske udfoldelse og skabertrang skal prioriteres. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Det faglige niveau i folkeskolen øges, og sprog og læsning er altid i fokus som en central løftestang for læring. 95 % af de unge eller svarende til landsgennemsnittet gennemfører en ungdomsuddannelse. For at kunne agere i fremtidens samfund skal vores børn og unge møde læringsmiljøer i både dagtilbud, skoler og fritidstilbud, der udvikler det 21. århundredes kompetencer. Det vil sige kompetencer til at samarbejde, kommunikere, tænke kreativt og være kritiske tænkere. Høje-Taastrup kommunes Udviklingsstrategi sætter nogle klare visioner og mål for det gode børne- og ungeliv. Et liv der udvikler børn og unges evner til at bidrage aktivt til at udvikle og problemløse i den verden, som de er en del af. Vi ønsker at danne og uddanne til læring for livet med øgede handlemuligheder og dannelse som myndige samfundsborgere. Det skal vi gøre allerede i dagtilbuddene, i skolen og i fritidstilbud. Alle børn og unge i Høje-Taastrup Kommune skal opnå viden og kompetencer, så de forberedes til voksenlivet, til at tage en uddannelse og til arbejdsmarkedet. Alle børn og unge udfordres, så de lærer og udvikler sig og bliver så dygtige, de overhovedet kan. Folkeskolen og folkeskolens fag skal i endnu højere grad motivere. Viden og fag skal tænkes ind i nye sammenhænge, hvor den til stadighed udfordres og udforskes i virkelighedsnære, tværgående projekter og aktiviteter. Afsættet er børn og unges forskellige måder at lære på og naturlige lyst til at lære. Vi understøtter børns naturlige nysgerrighed og trang til at udforske, hvor børn fordyber sig og forsøger sig frem i meningsfulde forløb. Udvikling og læring, der skaber mening, åbenhed og udsyn, skal sikres gennem oplevelser i samarbejde med verden omkring det være sig virksomheder, kulturinstitutioner, idrætsforeninger med videre. I skolealderen skal der være skærpet fokus på elevernes videre færd i ungdomsuddannelse. Læringsforløb og projekter på tværs af skoler, virksomheder og lokalmiljø skal give motiverende billeder af det arbejdsmarked, som eleverne skal ud i. Der skal eksperimenteres med et endnu tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne for at sikre den bedst mulige start på - og fastholdelse i ungdomsuddannelse. Læring og dannelse skal ske i fællesskab, gennem tillidsfulde relationer, hvor stærke kompetencer til dialog og samskabelse prioriteres. Børn og voksne skal lære og udvikle sammen. Læring skal ske i øjenhøjde, hvor voksenrollen er faciliterende frem for instruerende. Digital dannelse vil være afgørende for at deltage aktivt i fremtidens samfund. IT er ikke et tilvalg i vores børn og unges fremtidige arbejds- og privatliv. Det er et grundvilkår. Det forpligter i fremtidens skole dag- og fritidstilbud. Vores børn og unge skal kunne agere kompetent i en verden med øget digitalisering og automatisering, hvor IT ikke kun er noget, de bruger, men som de udvikler aktivt og forholder sig kritisk til. Gennemføre en udviklingsproces på kommunens skoler og øvrige institutioner frem imod et endnu større fokus på samarbejde, kommunikation, kreativitet og kritisk tænkning. De nye læringshuse med både dagtilbud og skole fra bunden er skabt til det 21. århundredes kompetencer. Styrke fokus på åbenhed i vores skoler og institutioner og invitere til et tæt samarbejde med erhvervs- og foreningsliv, fritidstilbud og nærområder. Styrke børn og unges digitale dannelse. 3

4 Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og ungdomsklubberne, så risikoen for frafald nedbringes. 4

5 Tema 3 - Trivsel og fællesskaber Børn og unge er aktive deltagere i forpligtende fællesskaber og får erfaringer med egne og andres potentialer. Børn og unge opmuntres, motiveres og hører til i inkluderende børne- og ungemiljøer. Børn og unge deltager i fællesskaber, hvor de trives socialt og fagligt. Børn og unge har ret til tryghed og til deltagelse i forpligtende fællesskaber. Det er her, de henter livsglæde, energi og ballast til livets op- og nedture og det er her de lærer egen og andres rolle i og bidrag til det sociale samspil. Fællesskaber skabes af mennesker og deres ord og handlinger. Det stiller krav til den enkelte om at tage sig selv og andre alvorligt og at reagere på egne og andres input til fællesskabet. Det er det, vi kalder forpligtende fællesskaber. Høje-Taastrup Kommune vil give børn og unge medbestemmelse. Det betyder, at alle børn og unge skal mødes af voksne, der lytter højt til børnenes egne stemmer og værner om børn og unges initiativ, fantasi og aktive deltagelse. Det medvirker til dannelsen af myndige, demokratiske samfundsborgere, der magter og agter det forpligtende fællesskab. De voksne skal motivere til aktiviteter, hvor børn og unge oplever værdierne ved samarbejde og samskabelse. Hvor børn og unge ikke udelukker andre eller selv bliver udelukket, - og lærer at forstå, hvordan andre tænker og føler. Det styrker børn og unges generelle livskompetencer og forebygger, at unge ender i usunde livsbaner. Inkluderende børne- og ungemiljøer er den overordnede målsætning i et forebyggelsesperspektiv. Kommunens forebyggelsesstrategi sætter retningen for arbejdet og de voksnes afgørende rolle for at understøtte fællesskaber. Alle professionelle skal have opmærksomhed på det enkelte barn i fællesskabet og på fællesskabet. I Høje-Taastrup Kommune er det inkluderende fællesskab kendetegnet ved at: Alle børn og unge får mulighed for at være til stede i almenområdet og fællesskabet Alle børn og unge oplever, at de deltager i det læringsmæssige og sociale fællesskab Alle børn og unge oplever, at de profiterer af fællesskabet Alle børn og unge lærer og udvikler positive selvbilleder Opgaven skal løses i samarbejde med forældre. Familien er fundamentet og har derfor et ansvar for at opdrage til tolerance og forståelse for fællesskabets betydning. Forældre støttes i at tage ansvar for deres børn og indgår på lige fod med de professionelle omkring at sikre deres barns trivsel og udvikling. Forenings og kulturlivet er en central arena for deltagelse i samfundslivet og skaber rammerne for sunde og aktive borgere, samvær, sjov og leg. Høje-Taastrup Kommune prioriterer idræt og bevægelse som middel til at skabe inklusion, dannelse af og erfaring med demokratiske fællesskaber. Trivsel handler også om sundhed, forstået som levevilkår, livskvalitet og livsstil. Høje- Taastrup Kommune arbejder for sundhed for alle og for at reducere den sociale ulighed i sundhed. Ambitionen er at skabe børne- og ungemiljøer, der understøtter bevægelsesglæde og en sund mad- og måltidskultur. Alle medarbejdere arbejder systematisk med SP-modellen (systemanalyse og pædagogik), der fører til forståelse for de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer. Alle medarbejdere støtter forældrene i deres forældreansvar. Kommunens 10 principper for forældresamarbejde sætter retningen for dette. Sikre et stærkt tværprofessionelt samarbejde, så alle medarbejdere reagerer hurtigt overfor en bekymring om et barns sundhed, udvikling og trivsel. 5

6 Styrke idræt og bevægelsestilbuddene for alle børn og unge. Prioritere ressourcer til de lokalmiljøer, der er udfordrede for at sikre trivsel i de familier, der har det svært. 6

7 Tema 4: Sammenhæng og helhed i børn og unges liv Børn og unge inddrages i de beslutninger, der vedrører deres liv og fremtid. Familier eller netværkspersoner omkring børn og unge deltager ligeværdigt og forpligtende i samarbejdet om de kommunale indsatser. Alle fagpersoner samarbejder systematisk, koordineret og tværfagligt om at skabe helhed og sammenhæng i børn og unges liv. Høje-Taastrup Kommune vil ruste børn og unge til en foranderlig fremtid, herunder de skift, de kommer til at opleve under deres opvækst fra første skridt i familien til de starter ungdomsuddannelse og fortsætter på arbejdsmarkedet. Det gør vi i tilrettelæggelsen af udviklings- og læringsmiljøer i dag- og fritidstilbud og i skolerne, der styrker børn og unges handlemuligheder. Alle børn og unge skal opleve helhed, sammenhæng og samarbejde i kommunens forskellige tilbud. Viden må ikke gå tabt i barnet/den unges overgang fra tilbud til tilbud, så vi bygger på erfaringer fra barnets tidligere tilbud, så byggesten følger på byggesten. Udgangspunktet skal være en positiv beskrivelse af barnets ressourcer, kompetencer og måder at lære på. Der skal fortsat arbejdes systematisk med overgange fra dagtilbud til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse. Vi vil sikre, at alle medarbejdere har tilstrækkelig viden om og er velforberedte på at tage imod alle børn og unge og kunne sende dem godt videre i næste tilbud eller i job og uddannelse. Høje-Taastrup Kommune vil styrke arbejdet med en tidlig og koordineret indsats. Det betyder blandt andet, at alle medarbejdere har pligt til at være opmærksomme og reagere på faldende trivsel og bekymrende adfærd. Og for de unge at være opmærksomme og reagere på usunde livsbaner, der i sidste ende kan føre til eksempelvis radikalisering eller kriminalitet. Det betyder også, at forældrene inddrages aktivt i vores indsatser. Med udgangspunkt i børn og familiers ståsted, udfordringer og udviklingsbehov sætter vi sammen med familien og deres ressourcer mål for den fælles indsats. Vi giver børn og familier øgede forudsætninger for at lykkes. Høje-Taastrup Kommune sætter fokus på at skabe sammenhæng med den verden, som børn og unge er en del af. Det betyder et fokus på at skabe åbenhed mellem dag- og fritidstilbud, skole og den omgivende verden familien, erhvervslivet og foreningslivet. I Høje- Taastrup Kommune skal der være udviklings- og læringsmiljøer, hvor børn og unge møder den virkelige verden og inviteres til at være medskabere af løsninger til virkelige problemer. Vi skal lykkes med at udvikle sunde, kreative, kritiske, videbegærlige og forandringsparate børn og unge. Ved at samarbejde med boligområderne og sikre tilgængelighed for institutioner og skoler til kommunens samlede faciliteter, kan vi vise børn og unge idræts- og kulturlivets mangfoldighed og samtidig opdage børn og unge med sundhedsproblemer. Det sker ved at: Vi i alle situationer afdækker og bygger på børn og forældres egne problemforståelser og i samarbejde finder gode løsninger. Vi laver systematisk opfølgning på samarbejdet med børn og forældre, mellem lærere og pædagoger, sundhedsplejersker og daginstitutioner, fritids- og ungdomsklubber og ungeenheden. Vi sikrer strukturer, der skaber viden om samarbejdsrelationernes indhold og indsatsernes effekt. Kommunens mange fagligheder rækker ind mod hinanden, så de både gør det, de hver især er bedst til, men samtidig arbejder sammen om veltilrettelagte og gennemtænkte indsatser til gavn for børn og unge. Sikre samarbejdsstrukturer, der udvikler kendskab til hinandens ansvars- og fagområder. Vi følger op med kompetenceudvikling dér, hvor der er et behov. 7

Børne- og Ungepolitik. I Høje-Taastrup Kommune

Børne- og Ungepolitik. I Høje-Taastrup Kommune Børne- og Ungepolitik I Høje-Taastrup Kommune 2017-2020 1 2 INDHOLD Forord 4 Temaerne 5 Vision 6 Indledning 7 Politikkens temaer Den første tid i barnets liv 8 Læringslyst hele børne- og ungelivet 10 Trivsel

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik UDKAST Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik For perioden 2019-2022 Godkendt af Byrådet den xx Forord I Fredensborg Kommune mener vi, at alle børn skal have mulighed for at

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børne- og familiepolitikken

Børne- og familiepolitikken Børne- og familiepolitikken 2019-2022 Indledning Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST ODDER KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK FÆLLES ANSVAR SAMMEN OG PÅ TVÆRS INDLEDNING I Odder Kommune har vi høje ambitioner for alle børn og unge. Alle børn og unge skal gives de bedst mulige betingelser

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

UDKAST Høje-Taastrup Kommunes børne- og ungepolitik Rammen for et godt børne- og ungeliv

UDKAST Høje-Taastrup Kommunes børne- og ungepolitik Rammen for et godt børne- og ungeliv UDKAST Høje-Taastrup Kommunes børne- og ungepolitik Rammen for et godt børne- og ungeliv 2013-2016 doknr. 64107-13 Forord Med Udviklingsstrategien for 2012-2024 har Byrådet sat nogle vigtige pejlemærker

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter tidlig sammenhængende indsats Børn og unge skal udfordres FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge kan være i udfordringer de er ikke en udfordring Gældende fra 2019 til 2022 GREVE

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Fælles indsatsområder Dagtilbuddet Christiansbjerg

Fælles indsatsområder Dagtilbuddet Christiansbjerg Dagtilbuddet Christiansbjerg Indholdsfortegnelse Fælles indsatsområder... 2 Samskabelse forældre som ressource:... 2 Kommunikation:... 4 Kreativitet:... 4 Sprog:... 5 1 Fælles indsatsområder I dagtilbuddet

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK 06.01.2017 HØRINGSFORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2017 2020 1 FORORD Det er med stor glæde, at jeg på vegne af Børne- og Skoleudvalget kan præsentere en ny sammenhængende børne- og ungepolitik, der skal

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2019-22 Børn og unge der tør 1 DET HAR JEG ALDRIG PRØVET FØR, SÅ DET KLARER JEG HELT SIKKERT! PIPPI LANGSTRØMPE Indledning I Børne- og Ungepolitikken for 2019-22 ønsker vi som byråd

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale S 1 Velfærdspolitik Børne- og Ungepolitik Medborgerpolitik Miljøpolitik Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Nordvestskolens værdigrundlag

Nordvestskolens værdigrundlag Nordvestskolens værdigrundlag Forord: Skolens værdigrundlag er Nordvestskolens fundament. Nordvestskolen vil grundlæggende gøre eleverne livsduelige ved at være en udviklingsorienteret skole, der lægger

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune Børn, Unge og Læring - december 2018 Indhold Indledning 3 Formål 3 Struktur og rammer for SFO og SFO-klub 3 SFO og SFO-klub og Børne-

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Børn og unge former fremtiden

Børn og unge former fremtiden Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune Høringsmateriale, godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 20. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 VISION... 4 Børn og unge

Læs mere

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være 2018 BØRN- OG UNGEPOLITIK Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være INDHOLD 03 Forord 04 Indledning De overordnede målsætninger for børn og unge 05 En tidlig

Læs mere

En sammenhængende BØRNE- OG UNGEPOLITIK

En sammenhængende BØRNE- OG UNGEPOLITIK En sammenhængende BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2017 2020 2 Fællesskaber IND- HOLD 3 Forord 4 Børnene er fremtiden 5 9 Læring og dannelse Det mangfoldige, forpligtende forældresamarbejde 10 Børnenes og de unges

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

Børne- og skolepolitikkens indsatshus

Børne- og skolepolitikkens indsatshus Børne- og skolepolitikkens indsatshus De 4 indsatsområder Indsatsområderne tager afsæt i større udfordringer, der bedst løses i samarbejde mellem flere parter, eller som har særlig faglig eller politisk

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Indledning Politik for mad, måltider og bevægelse har siden 2007 dannet grundlag for de tilbud og aktiviteter inden

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Udkast til Ungestrategi Bilag

Udkast til Ungestrategi Bilag Udkast til Ungestrategi Bilag 1 16.12.2014 INDLEDNING Gladsaxe skal være et attraktivt sted at bo og leve for unge. De unge er forskellige og har individuelle behov og ønsker, der afhænger af deres personlighed,

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

SFO og SFO-klub bidrager som en aktiv medspiller til opfyldelse af folkeskolens og skolereformens hensigt og formål. 1

SFO og SFO-klub bidrager som en aktiv medspiller til opfyldelse af folkeskolens og skolereformens hensigt og formål. 1 Indledning I Halsnæs er SFO og SFO-klub en fuldt integreret del af folkeskolen. Det betyder i det daglige arbejde, at lærere og det pædagogiske personale ud fra hver deres faglige baggrund har et fælles

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik TÅRNBY KOMMUNE Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2019-2022 0 Indhold Forord... 2 Vision... 3 Værdigrundlag... 4 Menneske- og læringssyn... 5 Digital dannelse... 5 Temaer for mål og handlinger... 5 Sociale

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord...3 Indledning...3 Kompetente børn og unge...4 Forpligtende fællesskaber...5 Stærke netværk og et rigt

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK T S A K UD Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Forordet kommer senere BØRN & UNGE POLITIKKEN HAR 5 TEMAER. Hans Erik Møller Formand Børn & Familieudvalget Knud Jager Andersen

Læs mere

BØRNE- & UNGEPOLITIK HERNING SKABER VI VENSKABER Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber

BØRNE- & UNGEPOLITIK HERNING SKABER VI VENSKABER Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber BØRNE- & UNGEPOLITIK Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber vi venskaber er udarbejdet i samarbejde med børn og unge, forældre, medarbejdere, foreninger, erhvervslivet

Læs mere

Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune

Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Vision værdier mål... 2 De voksnes ansvar børn og unges medansvar... 2 VISION... 3 Børn og

Læs mere

STRATEGIPLAN FOR FOLKESKOLERNE

STRATEGIPLAN FOR FOLKESKOLERNE STRATEGIPLAN FOR FOLKESKOLERNE 2017-2019 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Afdeling for Skoler INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND... 4

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Oplæg BUPL Storkøbenhavn 26. oktober 2017 Det pædagogiske grundlag og den nye læreplan i highlights Læringsmål Læringsmiljø

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013 Sammenhængende børnepolitik for Haderslev Kommune version 2013 Sammenhængende Børnepolitik 1 for Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund, udarbejdelse og godkendelse Afgræsning og sammenhæng

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik SUND OPVÆKST Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik 2018 1 Forord Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes børne-, unge- og familiepolitik. Sund Opvækst opstiller en række ambitiøse

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik TÅRNBY KOMMUNE Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2019-2022 0 Indhold Forord... 2 Vision... 3 Værdigrundlag... 4 Menneske- og læringssyn... 5 Temaer for mål og handlinger... 5 Sociale kompetencer...

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe I Gladsaxe Kommune har vi store ambitioner for vores arbejde med børn og unge. Vi har en vision om, at børn og unge vokser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til ændringer på baggrund af høringsproces. Høringsudkast. 1. Dagtilbud er rammen om børns læring fra de er helt små

Indholdsfortegnelse. Forslag til ændringer på baggrund af høringsproces. Høringsudkast. 1. Dagtilbud er rammen om børns læring fra de er helt små Sammenhængende børnepolitik En stærk næste generation i Lolland Kommune Revideret på baggrund af høringsproces, maj 019 Indholdsfortegnelse Høringsudkast Forslag til ændringer på baggrund af høringsproces

Læs mere

STRATEGIER UNDER BØRNE-

STRATEGIER UNDER BØRNE- STRATEGIER UNDER BØRNE- OG UNGEPOLITIKKEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Center for Opvækst og Læring 01-10-2018 Strategier under Børne- og Ungepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommunes Børne- og Ungepolitik udgør

Læs mere

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle.

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. 1 Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. DUS står for det udvidede samarbejde, for vi er optaget af at skabe helheder i børns liv og sikre sammenhæng mellem undervisning og fritiden.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner. BUPL s fritidsudspil 2017

Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner. BUPL s fritidsudspil 2017 Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner BUPL s fritidsudspil 2017 STYRK BØRN OG UNGES LIV SKAB BEDRE FRITIDSINSTITUTIONER Fritidsinstitutioner i Danmark et broget billede. Skolefritidsordninger

Læs mere

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået.

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået. Skolepolitik Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den Gode Skole i Silkeborg Kommunes skolevæsen

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Anbefalinger til ny forebyggelsesstrategi

Anbefalinger til ny forebyggelsesstrategi Anbefalinger til ny forebyggelsesstrategi 12. juni 2018 Børne- og Uddannelsesudvalget 12. juni 2018 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 13. Juni 2018 Velfærds- og Sundhedsudvalget Fra 2014 til i dag

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

HERNING KOMMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HERNING KOMMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK HERNING KOMMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2018-2022 INDLEDNING Formålet med Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik er at sætte ramme og retning for udviklingen af livsduelige børn og unge. Alle skal have

Læs mere