Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007"

Transkript

1 HBM/15/3/ Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts april 2007 J.nr UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen Eva Hasselbalch Carsten B. Jensen Tina Lambrecht Tine Nielsen Solvejg Pedersen Kirsten Ægidius Anders Grønborg Sørensen, observatør for de fysioterapeutstuderende Suppleanter som observatører: Marianne Breyen Kirsten Thoke Mette Bobach, suppleant for de fysioterapeutstuderende og Hjørleif Niclasen, kredsformand Førøkredsen Fraværende Birthe Bonde, suppleant med afbud: Mette Bruun, suppleant Peter Johansen, suppleant Fra Elisabeth Haase, sekretariatsleder sekretariatet: Petra Kernel (under punkt 3.1) Jens Peter Vejbæk (under punkt 3.1) Vibeke Laumann (under punkt 3.1) Nina Holten (under punkt 3.6) Jan Erik Rasmussen (under punkt ) Hanne Aasted (under punkt 3.11) Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Ulla Hansen, referent Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift Til godkendt referat fra HBM/18/1/2007 er der på foranledning af Lene Christoffersen under punkt 3.2/ Krav til sygesikringsoverenskomsten, sidste afsnit inden konklusionen tilføjet, at kravet omhandler tildeling af nye ydernumre. Til referat fra HBM/6/2/2007 punkt 3.5/Udvalgsstruktur foreslår Kirsten Ægidius, at følgende sætning udgår: Sammensætning af TR-rådet afventer HBs stillingtagen til deres opgave-portefølje (side 4 under udvalg 4). Til bilag 1: Oversigt interne udvalg, er der foretaget korrektion af sammensætningen af Specialistrådet, så der er overensstemmelse med udpegningen som foretaget under punkt 3.4/Nye medlemmer til Specialistrådet.

2 HBM/15/3/ Hovedbestyrelsen underskrev godkendte referater fra hhv. HBM/18/1/2007 og HBM/6/2/2007 med de nævnte korrektioner. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetslisten J.nr , HBM Til orientering i Hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer inkl. regionsformænd og sekretariat for perioden På forespørgsel blev der redegjort for følgende møder: Den : 2. møde Sundhedsstyrelsens rådgivende følgegruppe for Det Samarbejdende Sundhedsvæsen. Med HB cirk. udsendes kommissorium, sammensætning og referater fra møder i følgegruppen. Den : Dialogmøde mellem regionsformændene og sekretariatet om den politiske indsats vedr. genoptræningsplaner. Med HB cirk. udsendes status for opfølgning på strategien. Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning 3.1 Strategi for ordningen for vederlagsfri fysioterapi Fortroligt materiale. 3.2 Principper for aflønning af politisk valgte i Danske Fysioterapeuter J.nr. 420, HB generelt På RM 2006 tilkendegav Hovedbestyrelsen, at den vil drøfte principper for honorering af Danske Fysioterapeuters fuldtids valgte politikere, samt hvilke principper der skal være for vederlag, der knytter sig til tillidshverv i denne egenskab. På RM 2008 skal der fremlægges en redegørelse inkl. forslag til principper for honorering, samt hvorvidt eksterne honorarer skal tilfalde foreningen eller den enkelte politisk valgte. Der var foreslået nedsættelse af en ad hoc gruppe bestående af formanden og 2 3 øvrige medlemmer af HB samt kommissorium for gruppen. Gruppen skal forholde sig til modeller fra andre organisationer og udarbejde oplæg til drøftelse i HB. Der forventes afholdt 2 3 halvdagsmøder i ad hoc gruppen med 1. møde inden sommerferien. Hovedbestyrelsen godkendte kommissorium for ad hoc gruppe vedrørende principper for aflønning af politisk valgte i Danske Fysioterapeuter. Følgende blev udpeget: Johnny Kuhr, som formand for ad hoc gruppen og derudover Eva Hasselbalch, Lise Hansen og Solvejg Pedersen. Fra sekretariatet deltager: sekretariatsleder, afdelingsleder for økonomiafdelingen og en sekretær for ad hoc gruppen. 3.3 Ændring af dato for HBs konference januar 2008 J.nr. 421, HB møder Det er tidligere aftalt, at Hovedbestyrelsen holder sin årlige konference den 15. og 16. januar 2008 samt HBM/17/1/2008. I mellemtiden har KL meldt ud, at de holder deres årlige sundhedskonference den

3 HBM/15/3/ januar 2008 på Hotel Nyborg Strand. Tema og program offentliggøres på KL s hjemmeside i efteråret I konferencen deltager normalt medlemmer af HB. Hovedbestyrelsen besluttede, at ændre dato for sin næste konference til den 16. og 17. januar 2008 og HBM/18/1/ Sundhedspolitisk temadag og regional høring af specialeplaner J.nr. 425, HB konf. Sundhedspolitisk temadag: På HBM/6/2/2007/3.2 blev det besluttet, at HB medlemmerne indsender uddybende stikord til indhold i en sundhedspolitisk temadag, og at der på denne baggrund udarbejdes udkast til indhold, form og målgruppe. Flere medlemmer har nu fremsat forslag til specifikke emner. Forslagene rækker fra det faglige over det organisatoriske til det velfærdspolitiske. Som eksempler kan nævnes Omkostninger ved specialisering, mister fysioterapeuter overblikket? over Hvad er Danske Fysioterapeuters holdning til sygehuslukninger til Brugerbetaling og privatisering. For at opnå det rette mix på en temadag om sundhedspolitik, velfærdsudfordringer og direkte konsekvenser for fysioterapeuter var det foreslået, at udvalg for sundhedspolitik og analyse får til opgave at komme med et forslag til program. Hovedbestyrelsen drøftede om det bør være en udvalgsopgave og gav derudover yderligere input til indholdet. Det blev anbefalet, at arrangere afholdelse med ekstern oplægsholder og ordstyrer. Hovedbestyrelsen besluttede, at sekretariatet ud fra de modtagne stikord og de faldne kommentarer udarbejder udkast til program for en sundhedspolitisk temadag og med afholdelse på 2-dags HBM/18-19/9/ Regional høring af specialeplaner: På foranledning af Lise Hansen orienterede regionsformændene om de regionale høringer af specialeplaner for sygehusene. Hovedtendensen er samling af specialerne på færre sygehuse og færre sygehuse med akutberedskab samt lukning eller ændrede opgaver for de mindre sygehuse. Der blev uddelt brev til bl.a. HB fra tillidsrepræsentanterne i Region Hovedstadens Hospitaler om den nye hospitalsplan, som besvares af Johnny Kuhr. Høringssvarene på specialeplanerne skal for de fleste regioner være indgivet inden HBM/12/4/2007. Der fandtes behov for en koordineret stillingtagen til de centrale elementer i sygehusenes specialeplanlægning, der er i overensstemmelse med Danske Fysioterapeuters sundhedspolitiske holdninger. Herunder fremtidig organisering af fysioterapeuter og fysioterapi på sygehusene (central kontra decentral organisering), sikring af muligheder for fysioterapifaglig forskning, kvalitets- og kompetenceudvikling og anvendelse af fysioterapeutkompetencer på f.eks. skadestuer mv. En sundhedspolitisk holdning hvor borgerens behov for kvalitativ fysioterapi er i centrum.

4 HBM/15/3/ Hovedbestyrelsen besluttede, at de 5 regionsformænd og formanden snarest muligt afholder et møde for drøftelse af principielle holdninger og koordinering af høringssvar til de regionale specialeplaner på sygehusene. 3.5 Justering af logo og udarbejdelse af grafisk identitet J.nr. 40, DF generelt I forlængelse af HBM/6/2/2007/E.6 drøftede HB forslag om modernisering af logoet som led i udarbejdelse af Danske Fysioterapeuters grafiske identitet. Den grafiske identitet udgør sammen med foreningens kommunikation og adfærd de tre elementer, som tilsammen giver foreningens samlede identitet (corporate identity). Den grafiske identitet omfatter bl.a. logo, navnetræk, typografi, skriftstørrelser, farvevalg, papir- og materialer, formater mv. Det vigtigste element i den grafiske identitet er logo og navnetræk. Hvis den grafiske identitet skal understøtte vision, mission og værdier og få foreningen til at fremstå moderne og tidssvarende, foreslår designbureauet 1508 nogle justeringer af logo og navnetræk. Der var udarbejdet to forslag. I begge er kanterne på logoet rundet, korset og strigilerne er gjort lidt mindre, for at få lidt mere plads til at kunne runde navnet Danske Fysioterapeuter, og der er valgt en anden og mere varm typografi. I det ene forslag har bureauet udeladt den sorte farve. Det er den udgave som bureauet anbefaler, da det giver uro at have tre så voldsomme farver: gul, sort og rød i samme logo. I det andet forslag er den sorte farve beholdt som tyndt optrukne streger. Hovedbestyrelsen drøftede især det aspekt, at der på RM november 2006 var et stort flertal imod forslag til beslutning om ændret logo. De konkrete forslag var hhv. et helt nyt og et moderniseret logo. Der var nu udarbejdet to nye forslag som led i den grafiske identitet. Om end logoet ikke er vedtægtsbestemt og dermed kan ændres alene af Hovedbestyrelsen blev der udtrykt betænkeligheder i forhold til den demokratiske proces. Samtidig fandtes de to forslag glimrende, hvor forslaget med bibeholdelse af de 3 farver var det mindst vidtgående. Et flertal af Hovedbestyrelsen besluttede, at logoet justeres til forslaget med de 3 farver, når det bruges som led Danske Fysioterapeuters grafiske identitet, dvs. på brevpapir, konvolutter, notater, i fagbladet, på hjemmesider mv. Et mindretal af Hovedbestyrelsen stemte imod: Charlotte Fleischer, Eva Hasselbalch og Lise Hansen. Begrundelsen herfor var, at en beslutning om justering af logoet findes uforenelig med debatten og beslutningen på repræsentantskabsmødet. Tine Nielsen undlod at stemme. 3.6 Opsamling vedr. udvalgsstrukturen 526, Udvalg På HBM/6/2/2007/3.5 besluttedes den nye politiske udvalgsstruktur med de 5 tilhørende udvalg. HB foretog udpegning af egne medlemmer, mens udpegning af menige medlemmer foretages på HBM/12/4/2007 (opslag er bragt i Fysioterapeuten nr. 5/2007 og på hjemmesiden). Følgende udestod til afklaring på dette HB møde: o Endelig godkendelse af generelle kriterier for den nye udvalgsstruktur samt forretningsorden for udvalgene (indgår i notat om den politiske udvalgsstruktur) o Varetagelse af arbejdsmiljøområdet (drøftes under punkt 3.7)

5 HBM/15/3/ o Nærmere ang. emner der skal varetages i hhv. udvalg 4 og TR-rådet samt overvejelser om et evt. fælles SR/TR-råd. Derudover stillingtagen til om der skal være politisk repræsentation i TR-rådet. Drøftelserne på møde i TR-rådet den 13. marts blev fremlagt på HB-mødet o Sammensætning af Etisk udvalg o Udpegning af HB medlem til fondsbestyrelsen for forskningsfonden Hovedbestyrelsen drøftede især om TR-rådet fortsat skal have en særlig ordning, hvor formanden for rådet udpeges af og blandt rådets tillidsrepræsentanter, og hvor det HB udpegede medlem er observatør samt begrundelserne for dette. Hovedbestyrelsen godkendte følgende: Beskrivelse af den politiske udvalgsstruktur inkl. generelle kriterier for den nye udvalgsstruktur samt forretningsorden for udvalgene. De foreslåede korrektioner er indarbejdet i den udgave, der er vedlagt som bilag I til referatet At TR-rådet fortsætter uændret. Der etableres ikke et fælles TR/SR-råd, da de to tillidshverv har forskellige arbejdsgrundlag og et evt. SR-råd også skal inkludere uddannelse, vilkår, netværk mv. for lederrepræsentanten i sikkerhedsorganisationen. Formanden for TR-rådet udpeges fortsat af og blandt tillidsrepræsentanterne i rådet og det af HB-udpegede medlem er observatør i rådet for nuværende er det en og samme person: Kirsten Ægidius Sammensætning af Etisk udvalg: Består fortsat af 3 medlemmer, der er ressourcepersoner i forhold til emnet, og som har kompetence inden for: - forskning og faglig udvikling - ledelse - klinisk praksis (i stedet for uddannelse) Der foretages en successiv udskiftning af medlemmerne med et års mellemrum, således at Britta Bakkesen er på valg sommer 2007, derefter Dorthe Maagaard juli 2008 og Jeanette Præstegaard juli 2009 efterfulgt af et år uden valg Udpegning af Birgitte F. Kure som formand for Fondsbestyrelsen for forskningsfonden 3.7 Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget den 27. februar , AMU Arbejdsmiljøudvalget havde drøftet sine overvejelser om den fremtidige varetagelse af arbejdsmiljøområdet som led i den nye politiske udvalgsstruktur. Overvejelserne var opdelt i: A. Varetagelse af de faktiske arbejdsmiljømæssige forhold for fysioterapeuter B. De forhold der omhandler uddannelse af SR/LR og varetagelse af deres vilkår, dvs. opkvalificering af sikkerhedsorganisationen. AMU anbefaler, at HB drøfter og tager stilling til følgende 3 scenarier: 1. Varetagelse af de arbejdsmiljømæssige forhold for fysioterapeuter integreres i udvalg 4 (overenskomst og aftaleforhold offentlig/privat) og 5 (overenskomst og aftaleforhold privat/selvstændig) og med stillingtagen til udvalgets overvejelser om hvordan. Herunder forslag om etablering af et SR- råd, der skal være medansvarlig for opkvalificering af sikkerhedsgrupperne og på længere sigt et fælles SR/TR-råd

6 HBM/15/3/ Arbejdsmiljøudvalget skal være et underudvalg under udvalg 4 (lig TR-rådet) og med samtidigt politik område under udvalg 5 3. Arbejdsmiljøudvalget skal være et selvstændigt udvalg uden direkte reference til et af de 5 overordnede udvalg lig Etisk udvalg. Hovedbestyrelsen debatterede fordele og ulemper ved forankring af arbejdsmiljøområdet i enten de overordnede udvalg fortrinsvis forhandlingsudvalgene - eller varetagelse i et særskilt Arbejdsmiljøudvalg. Overvejelserne omhandlede bl.a. om der er tilstrækkelig arbejdsmiljøekspertise i de udvalg, der fremover forventes at forestå kvalificering og udvikling af arbejdsmiljøområdet. Ligeledes om der en fare for, at arbejdsmiljø bliver en relation i forhold til overenskomster og det mere bløde arbejdsmiljøområde, så det traditionelle arbejdsmiljø og kontinuiteten i Danske Fysioterapeuters arbejdsmiljøarbejde mistes. Der var tilslutning til, at der er behov for styrkelse af Danske Fysioterapeuters uddannelse af SR/LR og fremme af deres vilkår samt initiering af netværksdannelse. Hovedbestyrelsen besluttede: At varetagelse af de arbejdsmiljømæssige forhold for fysioterapeuter integreres i udvalg for overenskomst og aftaleforhold offentlig/privat og udvalg for overenskomst og aftaleforhold privat/selvstændig. Dermed nedlægges Arbejdsmiljøudvalget. Udvalget kan afholde 1 2 møder for afslutning af deres igangværende opgaver i forlængelse af arbejdsmiljøundersøgelsen og med overlevering af resterende opgaver Der etableres et Sikkerhedsrepræsentantråd der skal varetage uddannelse af SR/LR og fremme af deres vilkår samt initiering af netværksdannelse. Udkast til kommissorium og sammensætning forelægges til Hovedbestyrelsens godkendelse 3.8 Referat af TR-rådsmøde den 23. januar 2007 J.nr , TR-råd TR-rådet planlagde sit fremtidige arbejde inkl. årsplan for 2007/08. Herunder revision af TR-håndbogen, som er populær, praktisk og brugbar. Den bruges meget i hverdagen på vej til og fra TR-opgaver og bruges i TR-uddannelsen. TR-håndbogen er en god service overfor især de nye TR. Den vurderes at være uundværlig i forbindelse med service overfor de mange nye TR, der forventes i slipstrømmen af kommunalreformen. TR-rådet opfatter TR-håndbogen som et godt supplement til hjemmesiden. TR-rådet indstiller, at TR-håndbogen kan genoptrykkes på billigste måde i Pris: kr ,- Hovedbestyrelsen har besluttet, at der fremover skal sidde 2 TR fra KL og 2 TR fra regionerne i FU-OFF. TR-rådet indstiller følgende TR-er: Regionale overenskomster: Kirsten Thoke og Kirsten Ægidius. Suppleant: Jan Kjærsgaard. Kommunale overenskomster: Sanne Hansen og Brita Stallknecht. Suppleant: Sussi Rasmussen. Årskonference for tillidsrepræsentanterne afholdes den 9. maj 2007 og TR-rådet havde en indledende drøftelse af indhold og form. En mindre ad hoc gruppe arbejder videre med planlægningen.

7 HBM/15/3/ Hovedbestyrelsen godkendte indstilling fra TR-rådet om genoptryk af TR-håndbogen samt indstilling om udpegning til FU-OFF. Derudover blev referatet taget til efterretning. 3-9 OK-08 Debatoplæg og kravindsamlingsprocedure 110, OK forhandlinger, generelt I lighed med tidligere udsendes et debatoplæg om overenskomst 08 til medlemmerne inden for det offentlige ansættelsesområde (kommuner/regioner). I debatoplægget er 2/3 af indholdet et fælles oplæg fra de 11 organisationer i Sundhedskartellet med temaerne: løn, arbejdsliv og pension. Derudover indgår et specifikt afsnit om krav fra Danske Fysioterapeuter vedrørende f.eks. løn, kompetenceudvikling, arbejdsliv og pension samt frit valg modeller inden for områderne: løn, frihed og pension. Debatoplægget udsendes til medlemmer inden for det offentlige ansættelsesområde den 2. april 2007 og indgår i tillidsrepræsentanternes drøftelse på Sundhedskartellets Kick Off konference den 11. april Proceduren for kravindsamling foreslås således, at alle medlemmer uanset overenskomstområde og beskæftigelse selv indmelder overenskomstkrav elektronisk til Danske Fysioterapeuter. Dette kombineres med en vejledning til tillidsrepræsentanterne om hvordan debatoplægget kan debatteres på arbejdspladserne og med tilbagemelding til Danske Fysioterapeuter. TR-vejledningen udsendes først den 11. april 2007, så Kick- Off konferencen koncentrerer sig om kravene og ikke proceduren for indsamling. Kravindsamlingen starter elektronisk den 25. april og afsluttes den 25. maj Danske Fysioterapeuters krav skal afleveres til Sundhedskartellet senest den 1. august Debatoplæg og kravindsamlingsprocedure er behandlet på FU-OFF møde den 13. marts 2007 med indstilling om godkendelse. Anbefalede korrektioner fra FU-OFF i forhold til udsendte til HB blev forelagt på mødet. Derudover har FU-OFF drøftet forhandlingssituationen 2008 på møder den og og referater herfra forelå. Hovedbestyrelsen godkendte med enkelte korrektioner debatoplæg til overenskomst Ligeledes godkendtes kravindsamlingsproceduren. Referater fra møder i FU-OFF den og blev taget til efterretning Overenskomstdækning af Falck Danmark A/S (Falck Healthcare A/S, Falck Hjælpemidler, Falck Rehab Varde, Falck Kommunal Sundhed) Fortroligt forhandlingsstof Overenskomstsituationen på SOSU skolerne i forbindelse med overflytning til staten Fortroligt forhandlingsstof. Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering 4.1 Referat af møde i Etisk udvalg den 10. januar 2007 J.nr , Etisk udvalg Udvalget forholdt sig til følgende emner: - Etablering af en instans til at tage sig af tvister og sanktioner - Udgivelse af en beskrivelse af, hvad fysioterapi er - Forskningsetik for fysioterapeuter

8 - Erfaringsopsamling og evaluering af udvalgets arbejde - Udarbejdelse af handlingsplan for udvalget Referatet blev taget til efterretning. HBM/15/3/ Nyt fra regionsformændene J.nr. 431, Regioner Som aftalt på HBM/6/2/2007/3.1 skal et fast orienteringspunkt hver 3. måned (marts, juni, september og december måned) være: Information fra regionsformændene om regionale tiltag mv. af interesse for foreningens centrale initiativer. Kredsformanden på Færøerne - som deltog i mødet sammen med HB suppleanterne - orienterede om de igangværende forhandlinger inden for såvel det offentlige som det private område. Der er ingen arbejdsløshed blandt de 62 medlemmer på Færøerne. Det kan være et dilemma, at argumentere for flere fysioterapeutiske tilbud, når eventuelle stillinger ikke kan besættes. Regionsformændene havde på deres kvartalsvise møde den 9. marts 2007 evalueret forløbet med høringssvar til Sundhedsaftalerne. Det er opfattelsen, at den største indflydelse synes at være på de 5 regionale sundhedsaftaler og i mindre grad på de bilaterale mellem regionerne og de enkelte kommuner. Alt i alt et godt forløb hvor Danske Fysioterapeuter har markeret sig regionalt og fået øget indsigt på regionalt og kommunalt niveau. Orienteringen blev taget til efterretning. 4.3 Referat af møde i Praksisudvalget den 11. januar 2007 J.nr , Praksisudvalg Udvalget drøftede udkast til standardkontrakt for leje af praksisret, hvor den mest kontroversielle ændring i kontrakten er den foreslåede asymmetriske og for lejerne forlængede opsigelsesvarsel. Derudover drøftedes modeller til fast / differentieret klinikleje. Referatet blev taget til efterretning. Praksisudvalget er nu nedlagt, og medlemmerne er takket for deres indsats. 4.4 Forhandling med HK Privat om overenskomst for kliniksekretærer J.nr. 232, Hjælpepersonale, Klinikker for fysioterapi Tiltrædelsesaftalen med HK Privat om kliniksekretærer forhandles. Aftalen er opsagt af HK Privat med virkning fra 1. april Der er afholdt forhandlingsmøder den 22. og 23. februar 2007 uden at der kunne opnås enighed om en aftale. Der er aftalt et nyt forhandlingsmøde den 19. marts I den mellemliggende periode har der været tekniske drøftelser om beregningsgrundlaget. Orienteringen blev taget til efterretning.

9 HBM/15/3/ Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt E.1 Grænser for adfærd/medlemskab (Solvejg Pedersen) I henhold til foreningens 5, stk. 5 kan et medlem, der skader faggruppens anseelse få en påtale af Hovedbestyrelsen eller blive ekskluderet af foreningen. Sager af en sådan karakter kan rejses af såvel medlemmerne som af Hovedbestyrelsen. Det kunne eksempelvis være en sag, hvor et medlem af Patientklagenævnet er sat under skærpet tilsyn eller er midlertidigt frataget sin autorisation. Derudover indeholder de kollegiale vedtægter bestemmelser om kollegiale klagesager (punkt 5). Som tidligere besluttet, vil der i forlængelse at den vedtagne handlingsplan om ejer-lejer problematikken blive forelagt et oplæg til HB om revision af de kollegiale vedtægters punkt 5: Klager og evt. oprettelse af et kollegialt klagenævn. E.2 Orientering om medarbejdere i sekretariatet (Tina Frank) Der blev opfordret til at indføre en procedure for hurtig orientering om både midlertidige og permanente ændringer i sekretariatets medarbejderstab. Gerne via til HB og relevante tillidsvalgte. E.3 Professor i fysioterapi ved Syddansk Universitet (Johnny Kuhr) Den svenske fysioterapeut, ph.d. og associeret professor ved Lunds Universitet Ewa Roos er blevet udnævnt til professor i fysioterapi ved Syddansk Universitet og tiltræder den 1.maj Omtale herom bringes i Fysioterapeuten nr. 7/2007. Derudover skal der ansættes en seniorlektor i forskningsenheden for fysioterapi. E.4 Konferencedeltagelse fra Hovedbestyrelsen (Johnny Kuhr) Dansk Selskab for Sygehusledelse afholder den 9. og 10. maj 2007 årsmøde med emnet: Nu har vi regionerne og hvad så? Et tværfagligt årsmøde der gør status over regionsdannelsen. Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. Tilmeldingsfrist den 1. maj Samuelsen, Center for politisk analyse afholder et 3-dages netværksforløb om Fagbevægelsen i fremtiden. Datoerne er: den 30. maj (LO), den 11. juni (IDA) og den 29. august (Christiansborg). Tilmelding først-til-mølle princippet Ønske om deltagelse meddeles til sekretariatet. Regionsformændene blev opfordret til at notere sig, at KL afholder sit sociale temamøde i Ålborg den 31. maj og 1. juni 2007 med temaet: Kvalitetsudvikling af kommunernes velfærdsservice. Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af HB-mødet Evalueringen blev foretaget ud fra følgende disposition: Forberedelsen af de enkelte dagsordenspunkter (notater, bilag mv.) Mødeledelsen Tidsrammen i forhold til dagsordenspunkterne Aktiviteten på mødet (blev alle hørt mv.)

10 HBM/15/3/ For referat Ulla Hansen Faglig konsulent

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005.

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. HBM/8/2/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. Dato J.nr. 411.10 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007. HBM/6/2/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007. 23. februar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen ( punkt 1, 2, 3.1 og 3.3) Charlotte Fleischer

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. 24. januar 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212 HBM/14/6/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2005 27. juli 2005 J.nr. 4212 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Carsten B. Jensen

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/8-9/9/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2004. 8. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Marianne

Læs mere

13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet )

13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet ) 13. november 2008 J.nr. 421.1 JD/VV (rettet 28.11.2008) Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. oktober 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. HBM/12/4/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. 24. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. 17. februar 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 3.6, 3.7, 4.1) Tine Nielsen (deltog ikke under pkt. 3.5, 3.6, 3.7,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. 5. december 2007 J.nr. 421.1 JPC/EH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. 10. juni 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6) Birgitte F. Kure Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. 3. juli 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank (deltog

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. 15. april 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine Nielsen

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

HBM/12/1/2006 1. Brian Errebo-Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/12/1/2006 1. Brian Errebo-Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/12/1/2006 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. januar 2006. 19. januar 2006 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte Kure (under punkt 3.5, punkt 5 og 6) Erik Døssing Frank Kure Vibeke Laumann

Læs mere

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen Referat af møde i TR-rådet den 7. januar 2015 Dato for udarbejdelse: 21. januar 2015 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. TR-rådet den 31. januar Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011

Udvalgs-/mødereferat. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. TR-rådet den 31. januar Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011 Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 31. januar 2011 Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011 [Dagsordens pkt. / Sagstype] L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Bilag 6. ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer

Bilag 6. ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer DANSKE FYSIOTERAPETER EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017 Bilag 6 ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer Fremsat af: Hovedbestyrelsen AD DAGSORDENENS PUNKT 4a FORSLAG TIL ÆNDRINGER

Læs mere

HBM/6/10/2004 1. Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA

HBM/6/10/2004 1. Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA HBM/6/10/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. oktober 2004. Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Solvejg Pedersen Lise Hansen Marianne

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2 Referat af møde i UPP den 20-02-2013 l Dato for udarbejdelse: 25-02-2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen Sekretariatet: Karen

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Referat. TR-rådets møde 3/2015. TR-rådet 2. juni Karen Fischer-Nielsen 11. juni 2015

Referat. TR-rådets møde 3/2015. TR-rådet 2. juni Karen Fischer-Nielsen 11. juni 2015 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 2. juni 2015 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Fischer-Nielsen 11. juni 2015 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Lene Lebech (LL), Kirsten Thoke

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. 6. september 2010 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Solvejg

Læs mere

HBM/16/4/2002 1. 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA

HBM/16/4/2002 1. 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA HBM/16/4/2002 1 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. april 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 15/04/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 Mødeaktivitetslisten foreligger for

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2.

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2010. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Tid: Fredag den 12. og lørdag den 13. november 2010. Sted: Nyborg Strand

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. april 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 11. maj 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina

Læs mere

HBM/09/03/2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc. Referat fra HBM 18/02/10 blev godkendt med enkelte bemærkninger, der blev tilføjet referatet.

HBM/09/03/2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc. Referat fra HBM 18/02/10 blev godkendt med enkelte bemærkninger, der blev tilføjet referatet. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. marts 2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg Pedersen Lene Christoffersen

Læs mere

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving Til medlemmerne af Etisk Udvalg 25. juni 2003 j.nr. 426.80 AJ Referat af møde i Etisk Udvalg den 19. juni 2003 Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen,

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving Til medlemmerne af Etisk Udvalg 25. august 2004 j.nr. 426.80 AJ Vedr.: Referat af møde i Etisk Udvalg den 11. august 2004 Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo-

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til Hovedbestyrelsen 02-11-2009 09-0331/LE Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til stede: Susanne Engstrøm, formand, Christina Durinck, næstformand, Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne

Læs mere

RM/07-08/11/2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ

RM/07-08/11/2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2008 blev afholdt således: Tid: Fredag den 7. og lørdag

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2007. 25. juni 2007 J.nr. 421.1 EH/VV Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch Carsten B.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. 11. januar 2011 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. maj 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. maj 2007. 15. maj 2007 J.nr. 421.1 EH/VV Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. maj 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch Carsten B. Jensen

Læs mere

HBM/17/3/2005 1. 8. april J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. marts 2005.

HBM/17/3/2005 1. 8. april J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. marts 2005. HBM/17/3/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. marts 2005. 8. april J.nr. 411.10 UH Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud. Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende)

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende) 7. februar 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. januar 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

HBM/14/12/2004 1. Lene Olsen meddelte, at hun udtræder af HB pr. 1.1.2005 grundet jobskifte. Suppleant Erik Døssing indkaldes.

HBM/14/12/2004 1. Lene Olsen meddelte, at hun udtræder af HB pr. 1.1.2005 grundet jobskifte. Suppleant Erik Døssing indkaldes. HBM/14/12/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. december 2004. Til stede: Johnny Kuhr ( punkt 4.6 4.10, punkt 5 og 6) Birgitte Kure Lise Hansen Solvejg Pedersen Frank Kure Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 7, Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt).

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). UDVALGSREFERAT Referat af møde i Etisk Udvalg den 10. januar 2007 J.nr. 426.80 Dato for udarbejdelse: 23.01.07 Fulde navn: Annelene Jalving Deltagere: Jeanette Præstegaard Britta Bakkensen Birgitte Kure

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 27. oktober 2010 er redigeret til brug for

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København Dagsorden Dagsorden for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF 19. november 2014 10.00-16.00 For referat: Mette Østergaard Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Hans

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 26. august L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 8.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 26. august L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 8. Referat af møde i TR-rådet den 26. august 2014 Dato for udarbejdelse: 8. september 2014 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius Kirsten Thoke Rikke Vigstrup Dalgaard Lone Guldbæk

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 nov. 2003 Refleksion over eget arbejdsmiljø på din arbejdsplads Læs notat fra DF s minitemadage om belastninger i fysioterapi Særskilt hjemmeside for TR/SR brug den!! www.fysio.dk

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar.

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Deltagere: Charlotte Boye, Christina Thisted Høeg, Alice Munk, Karsten Eriksen, Kirsten Petersen, Anne Borgen Paulsen, Pia

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR-MØDE 14. MAJ 2009

REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR-MØDE 14. MAJ 2009 REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR-MØDE 14. MAJ 2009 Dagsorden: 8.30-9.00 Valg af ordstyrer og referent Godkendelse af referat fra den 14.01.09 Kort nyt fra region, TRR m.m. 9.00-9.30 Trepartsforhandlinger Hvor

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. 28. maj 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september 2012 10.00 15.00 Regionshuset Vejle Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense Kommune (medformand) Lene Gram Herborg, Sønderborg

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat af Regionsbestyrelsesmøde Start: torsdag den 16. april 2009 kl. 9.00-16.30

Læs mere

REFERAT FRA REGION HOVEDSTADENS TR. NETVÆRKSMØDE D. 28/9 2010

REFERAT FRA REGION HOVEDSTADENS TR. NETVÆRKSMØDE D. 28/9 2010 REFERAT FRA REGION HOVEDSTADENS TR. NETVÆRKSMØDE D. 28/9 2010 Dagsorden Velkommen Godkendelse af dagsorden Opfølgning fra det sidste møde i februar Nyt fra TRR, AUOP og regionsbestyrelsen OK 11 hvor langt

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den august 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den august 2008. 2. september 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 20.-21. august 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012.

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2012 blev afholdt således: Tid: Fredag den 2. og lørdag den 3. november 2012. Sted: Nyborg Strand Hotel

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007.

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007. Hospitalsenheden Vest Den: 21. marts 2007 Sags nr: 2007020028A Sagsbehandler: Birgit Ebbensgaard Direkte nr.: E-mail: subek Administrationen Løn- og personalefunktionen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf.:

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 1 jan. 2004 Danske Fysioterapeuters grundkursus for medlemmer af sikkerhedsgrupperne afholdes hvert 1 ½ år og nu har du mulighed for at deltage. Grundkursus for medlemmer af

Læs mere