OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER"

Transkript

1 R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T FOR S J Æ L L A N D, L O L L A N D -F A L S T E R OG B O R N H O LM K Ø B E N H A V N

2 L a n d s a rk iv e ts lo g o på t it e lb la d e t er u d fø r t e fte r te g n in g a f den o p rin d e lig e h o v e d in d g a n g t il a r k iv e t

3 Landsarkivets sogne-numre Sognenes ræ k k e fø lg e i k ir k e b o g s -r e g is tr a tu r e n s ty re s a f sogne-num rene: e t hæ fte med en ALFABETISK NØGLE T IL SOGNENES NUMRE få s på læ sesalen og kan anvendes, n å r man ken d er sognets navn. Uddrag h e r a f fin d e s bagi h v e rt e n k e lt b in d a f k ir k e b o g s -r e g is tr a tu r e n, uden f o r København endda u d v id e t med navnene på la n d s b y e r og s tø r r e g å rd e. Bagi h v e r t bind fin d e s også e t o v e r s ig t - k o r t o ver sognenes b e lig g enhed i fo rh o ld t i l h in anden, med sogne-numrene a n g iv e t. For KØBENHAVNS GADER e r d e t værd a t v id e, a t en bestem t gades s o g n e -tilh ø r i e t bestem t å r kan s lå s op i KRAK*s v e j v i s e r. Desuden kan d e r h envises t i l o v e r s ig t s - k o r t o ver Københavns sognein d d e lin g i e t h æ fte: "KØBENHAVN: Sogne", d e r få s på læ s e s a le n. H vis man uden f o r København a le n e kender e t STEDNAVN, må man f ø r s t b e n y tte en ten 1 a n d s b y -re g is tre n e bagi de e n k e lte bind a f k ir k e b o g s - r e g is tr a tu re n e l l e r p o stad resseb ø g er på læ s e s a le n. Kirkebøgernes arkiv-numre Inden f o r h v e rt sogn s ty re s de e n k e lte binds ræ kkefø lg e a f deres a rk iv -n u m re : Type-nummer + SOGNE-NUMMER + Bind-nummer Nærværende k ir k e b o g s - r e g is tr a t u r m edtager a l l e t r e ty p e r a f k irk e b ø g e r, mens den t i d l i g e r e r e g i s t r a t u r kun o m fa tte d e ty p e 1 og ty p e 3: Type 1 = e n e s te -b ø g e r = f ø r 1814 = f ø r t a f præ sten Type 2 = hoved-bøger = f r a 1814 = f ø r t a f præ sten Type 3 = k o n tra -b ø g e r = f r a 1814 = f ø r t a f degnen A rkiv-n u m m eret fin d e s t r y k t med fed s k r i f t i r e g is tr a tu r e n s v e n s tre margen. Kirkebøger i kopi / original H vis d e t pågældende b in d e r k o p ie r e t, e r d e tte a n g iv e t med k o p i- s ig n a t u r ( e r ) t r y k t l i g e under a rk iv -n u m m e re t. Kopierede bind fås ikke udleveret i o rig in a l, men skal benyttes ved selvbetjening i kopi saml i ngerne. x = x e ro k o p i o = r u l l e f i l m s = f ilm k o r t ( i Nyrops m agasin) (på film læ s e s a le n ) (på film læ s e s a le n ) H vis b in d e t e r f ilm e t i form a f f ilm k o r t (m ic r o f ic h e ), fin d e s a n t a l l e t a f f ilm k o r t t r y k t med k u rs iv t i l h ø jre f o r k o p i-s ig n a tu r e n. Ik k e -k o p ie re d e k irk e b ø g e r b e s t i l l e s frem på hovedlæ sesalen i o r i g i n a l. De g u le b e s t illin g s s e d le r b e n y tte s. A f hensyn t i l p r i v a t l i v e t s fr e d gæ lder dog den r e g e l, a t en k irk e b o g ik k e må u d le v e re s på læ s e s a le n, h v is den e r s k re v e t ud f o r m indre end 50 å r sid en ( f o r b in d, d e r a le n e o m fa tte r døde, gæ lder b lo t en grænse på 10 å r ). O pslag i tilg æ n g e lig e d e le (F,K,V o ver 50 å r hhv D o ver 10 å r ) a f som helh ed u tilg æ n g e lig e bin d kan e v t søges a f t a l t med v e jle d n in g s v a g te n.

4 Kirkebogs-registraturens kolonner og forkortelser F = Fødte K = Konf = K o n firm ered e ( in d f ø r t 1736; i kirk e b o g sen est f r a 1814) V = V iede D = Døde T = T ilg a n g s lis t e r ( i købstæ der, i landsogne) A = A fg a n g s lis te r ( i købstæ der, i landso g n e) J = J f r = J æ v n fø re ls e s re g is te r ( e l l e r aim. r e g is t e r e l l e r m a n d ta l) Kirkebogs-registraturens bind-deling K ir k e b o g s -r e g is tr a tu r e n f ø lg e r sogne-numrene og dermed også f r a f ø r a m ts -in d d e lin g e n "R o s k ild e amt" g å r ik k e så la n g t sydpå som i dag, men t i l gengæld l i d t læ ngere ø s tp å. Grænsen m ellem "Sorø amt" og "Præstø amt" g å r ganske tæ t på Næstved, ik k e la n g t v e s t f o r byen som den nuværende amtsgrænse. Sognene h a r f å e t deres h ø je numre, fo r d i de h ø rte under H e ls in g ø r s t i f t, selvom de l å og lig g e r i Københavns kommune og f r a 1971 også i Københavns s t i f t. De fin d e s f o r nemheds s k y ld både i bind 2 og i bin d 4. KØBENHAVNS STIFT Bind Bind Bind 1 = Sogn 1-47 = København (Ø s t) og Amager 2 = Sogn = København (V e s t) og n e d la g te sogne 3 = Sogn = Bornholms amt HELSINGØR STIFT Bind Bind 4 = Sogn = Københavns amt 5 = Sogn = F re d e rik s b o rg amt ROSKILDE STIFT Bind Bind Bind Bind 6 = Sogn = R o s k ild e amt 7 = Sogn = Holbæk amt 8 = Sogn = Sorø amt 9 = Sogn = Præstø amt LOLLAND-FALSTERS STIFT Bind Bind 10 = Sogn = M aribo amt: L o lla n d 11 = Sogn = M aribo amt: F a ls te r DIVERSE MENIGHEDER Bind 12 = Sogn = A nerkendte tro ssam fu n d, S øm andskirker, T ro p e k o lo n ie r, F e ltp ræ s te r og S k ib s p ræ s te r En summarisk o v e r s ig t o ver k irk e b ø g e r i n d t i l få s i form a f " F ilm fo r te g n e ls e n r 4: K irk e b ø g e r i n d t i l ", 2. udgave 1994.

5 Sogn n r 627 BOGØ Sogn n r 627 BOGØ SOGN n r 627 BOGØ SOGN PASTORAT Bogø p a s to r a t ÆNDRINGER 1754 I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 19. a p r i l t i l Bogø sogn h e n la g d e s Farø f r a V o rd in g b o rg sogn????? T ra p 3. udg. s ig e r Farø h e n la g d e s ved r e s k r 25/ PRÆSTEGÅRDEN BRÆNDTE 1760 P ræ ste g å rd e n bræ ndte 5. ju n i ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r 1 Anmærkning Også indskrivning t i l ægo= teskab og fo rlo v e ra tte s t e r K mangler 1801 D mangler HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r 1 F ø dte 1 K o n f V ie d e 1 Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning = = = A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

6 Sogn n r 627 BOGØ Sogn n r 627 BOGØ 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning J v f. mangler xo D Mænd aug D Kvinder jan D Mænd D Kvinder A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, 5 = F ilm k o r t ( / = s tk )

7 Sogn n r 628 BRARUP Sogn n r 628 BRARUP SOGN n r 628 BRARUP SOGN PASTORAT T i l 1961 = K ip p in g e /B r a r u p p a s to r a t Hovedsogn = Annexsogn = sogn n r 631 = K ip p in g e sogn n r 628 = B ra ru p F ra 1961 = S ta d a g e r/b ra ru p p a s to r a t Hovedsogn = A nnexsogn = sogn n r 637 = S ta d a g e r sogn n r 628 = B ra ru p Ved k g l. r e s. a f 23. nov 1898 a d s k ilt e s S ta d a g e r og N ø r r e - K ir k e b y sogne, d e r t i d l i g e r e havde u d g jo r t e t p a s t o r a t, og s id e n fo re n e d e s S ta d a g e r og B ra ru p sogne t i l e t n y t p a s t o r a t. PRÆSTEGÅRDEN BRÆNDTE 1715 P ræ ste g å rd e n i K ip p in g e bræ ndte 23. o k t. 1715???????? 15. ja n b ræ ndte p ræ s te g å rd e n i S ta d a g e r.????????????????? T ra p 3. udg s ig e r : K ip p in g e /B r a r u p!!! 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte q c oùz V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning > Se a rk iv -n r = Kippinge! os K mangler 1739,1741, , se 631 Kippinge. K også fo r 631 Kippinge. 1/ mangler 1744jun D mangler 1744nov-1749aug A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, = = F ilm k o r t ( / = s tk )

8 Sogn n r 628 BRARUP Sogn n r 628 BRARUP 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r 1 F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning = Bindet indeholder t i l l i g e = v a ccin a tio n e r = = = 1 3 KONTRA--MIN]ISTERIALÏÎ0GER: A r k iv -n r 1 Fødte 1 K o n f V ie d e Døde T+A J f r 1 Anmærkning K 1838sep også fo r Kippinge xo xo A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

9 Sogn n r 628 BRARUP Sogn n r 628 BRARUP 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+fl 1 J f r 1 Anmærkning A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

10 Sogn n r 629 ESKILSTRUP Sogn n r 629 ESKILSTRUP SOGN n r 629 ESKILSTRUP SOGN PASTORAT T i l F ra 1694 = E s k ils t r u p p a s to r a t 1694 = Ø n s le v / E s k ils tr u p p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 642 = Ø n sle v Annexsogn = sogn n r 629 = E s k ils t r u p I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 17. a p r i l 1688 s k u lle d e t i n d t i l da s e lv s tæ n d ig e sogn ved in d træ d e n d e vakance i embedet sammenlægges med Ø n sle v sogn. Vakancen in d t r å d t e i 1694, og E s k ils t r u p og Ø n sle v sogne h a r s id e n da u d g jo r t é t p a s t o r a t. 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r Fødte K o n f V ie d e Døde T+A J f r Anmærkning V mangler Os K hvert 2 år 0= også f o r 642 Ønslev Øvrige år se Ønslev > Se a rk iv -n r = 1814 Ønslev! 2 HOVED- mini;5terialbê1ger : A r k iv -n r F ø dte K o n f 1 V ie d e 1 Døde 1 t+a J f r 1 Anmærkning F Drenge = F P ig e r F Drenge F P ig e r K se også 642 Ønslev! F Drenge F P iger A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

11 Sogn n r 629 ESKILSTRUP Sogn n r 629 ESKILSTRUP 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning = K se også 642 Ønslev! 3 KONTRA-MIN][STERIALEÏ0GER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A I J f r 1 Anmærkning K hvert 2 år også fo r 642 Ønslev. Øvrige år se Ønslev K d iv. år K 1839,1842, og 1844 også fo r 642 Ønslev > Se a rk iv -n r = Ønslev! K kun diverse år xo K ,1885okt også fo r 642 Ønslev. K 1877forår-1881 se 642 Ønslev A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

12 Sogn n r 630 GUNDSLEV Sogn n r 630 GUNDSLEV SOGN n r 630 GUNDSLEV SOGN PASTORAT T i l F ra 1971 = G u n d sle v p a s to r a t 1971 = T o r k ils tr u p /L ille b r æ n d e /G u n d s le v p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 640 = T o r k il s tr u p Annexsogn = sogn n r 632 = L ille b ræ n d e Annexsogn = sogn n r 630 = G undslev 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r Fødte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning K d iv. år. n= U V d iv. år. P mangler K mangler o s *> y n iir n i 1 m m - t. n v tl u - i ï i n i ù i L M n td :/ =;.rv. A r k iv - n r! F ø dte K o n f 1 V ie d e 1 Døde T+A J f r 1 Anmærkning , 'i , = = = = A _ Bind 5a og 5b er indbun 3 det som ét bin d. A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

13 Sogn n r 630 GUNDSLEV Sogn n r 630 GUNDSLEV 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A J f r 1 Anmærkning B Bind 5a og 5b er indbundet som ét bind = s s = KONTRA-MIN][STERIALEJØGER: A r k iv -n r 1 F ø dte 1 K o n f V ie d e 1 Døde T+A 1 û f r 1 Anmærkning O J v f. mangler O A r k iv -n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, b = F ilm k o r t ( / = s tk )

14 Sogn n r 630 GUNDSLEV Sogn n r 630 GUNDSLEV 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r Fødte Konf V iede Døde 1 T+A J f r Anmærkning erokopi (sikkerhedskopi) 1928 a f hovedbogen t i l e rs ta t ning f o r det senere genfundne a rk iv -n r A r k iv - n r : Type-S ogn-b ind / K o p ie r: x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o rt ( / = s tk )

15 Sogn n r 631 KIPPINGE Sogn n r 631 KIPPINGE SOGN n r 631 KIPPINGE SOGN PASTORAT T i l 1961 = K ip p in g e /B r a r u p p a s to r a t Hovedsogn = A nnexsogn = sogn n r 631 = K ip p in g e sogn n r 628 = B ra ru p F ra 1961 = V å ls e /K ip p in g e p a s to r a t Hovedsogn = A nnexsogn = sogn n r 641 = V å ls e sogn n r 631 = K ip p in g e Ved k g l re s a f 2 3. n o v a d s k ilt e s S ta d a g e r og N ø r r e - K ir k e b y sogne, d e r h i d t i l havde u d g jo r t e t p a s t o r a t, og s id e n fo re n e d e s S ta d a g e r og B ra ru p sogne t i l e t p a s t o r a t. PRÆSTEGÅRDEN BRÆNDTE 1715 P ræ ste g å rd e n i K ip p in g e bræ ndte 23. o k t ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø d te 1 K o n f ]1 V ie d e 1 Døde T+A J f r 1 Anmærkning os Også fo r 628 Brarup oh K 1739,1741,1743 også fo r 628 Brarup. K 1740 & 1742 se Brarup. K mangler 1738,1740,1742, og V mangler ,1801. D mangler HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r 1 F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde 1 T ta 1 J f r 1 Anmærkning = Bindet indeholder t i l l i g e va ccin a tio n e r A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / - s t k )

16 Sogn n r 631 KIPPINGE Sogn n r 631 KIPPINGE 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning = = = 1 3 KONTRA-MIN][STERIALISØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A J f r Anmærkning K 1838sep se 637 Stadager AY K Drenge K P iger K Drenge x K P iger xo _ A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

17 Sogn n r 632 LILLEBRÆNDE Sogn n r 632 LILLEBRÆNDE SOGN n r 632 LILLEBRÆNDE SOGN PASTORAT T i l F ra 1692 = L ille b r æ n d e p a s to r a t 1692 = T o r k ils t r u p / L ille b r æ n d e p a s to r a t H ovedsogn = sogn n r 640 = T o r k il s tr u p A nnexsogn = sogn n r 632 = L ille b ræ n d e I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 17. a p r i l 1688 s k u lle L ille b r æ n d e sogn ved in d træ d e n d e vakance i em bedet henlæ gges som annekssogn t i T o r k ild s t r u p sogn. Vakancen in d t r å d t e i 1692, og de to sogne h a r s id e n da u d g jo r t e e t s o g n e k a ld. PRÆSTEGÅRDEN BRÆNDTE / P ræ ste g å rd e n i T o r k ild s t r u p bræ ndte 24. o k t og 29. ja n ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r 1 F ø dte 1 K o n f J1 V ie d e 1 Døde J1 T+A I1 J f r 1 Anmærkning oh F mangler K d iv. år, også 640 Tork ild s tru p > > Se a rk iv -n r = T o rk il stru p! K kun dive rse år Se a rk iv -n r = T o rk ils tru p! K kun diverse år 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r 1 F ø d te 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde l T+A J f r 1 Anmærkning = A r k i v - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e r o k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

18 Sogn n r 632 LILLEBRÆNDE Sogn n r 632 LILLEBRÆNDE 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 û f r 1 Anmærkning = 5 3 KONTRA-MINIISTERIALEJØGER: A r k iv -n r F ø d te K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r Anmærkning xo A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, = = F ilm k o r t ( / = s tk )

19 Sogn n r 633 MAGLEBRÆNDE Sogn n r 633 MAGLEBRÆNDE SOGN n r 633 MAGLEBRÆNDE SOGN PASTORAT S tu b b e k ø b i ng/m a g le b ræ n d e p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 638 = S tu b b e k ø b in g A nnexsog n = sogn n r 633 = M agiebræ nde PRÆSTEGÅRDEN BRÆNDTE 1680 P ræ ste g å rd e n i S tu b b e k ø b in g bræ ndte i ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø d te K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning OB F,V & D mangler og OB OB HOVED-IMINIS»TERIALBfÏGER: A r k iv -n r 1 F ø d te 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning e T ilg A f g A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, b = F ilm k o r t ( / = s t k )

20 Sogn n r 633 MAGLEBRÆNDE Sogn n r 633 MAGLEBRÆNDE 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning D Mænd jan 1892 D Kvinder KONTRA-MINI[STERIALESØGER: A r k iv - n r F ø d te K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning F Drenge y F P iger J v f. er kun fo r F og D J v f. er kun fo r F og D x xo A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

21 Sogn n r 634 NØRRE-ALSLEV Sogn n r 634 NØRRE-ALSLEV SOGN n r 634 NØRRE-ALSLEV SOGN PASTORAT T i l 1695 = N ø r r e - A ls le v p a s to r a t = N ø r r e - V e d b y /N ø r r e - A ls le v p a s to r a t H ovedsogn = sogn n r 636 = N ø rre -V e d b y A nnexsogn = sogn n r 634 = N ø r r e - A ls le v = N ø r r e - A ls le v p a s to r a t F ra 1961 = N ø r r e - A ls le v /N ø r r e - K ir k e b y p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 634 = N ø r r e - A ls le v Annexsogn = sogn n r 635 = N ø rre -K irk e b y I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 17. a p r i l 1688 s k u lle N ø r r e - A ls le v sogn ved in d træ d e n d e va ka n ce i em bedet henlæ gges som annekssogn t i l N ø rre -V e d b y sogn. D e tte s k e te i I h e n h o ld t i l k g l. r e s. a f 10. f e b r a d s k ilt e s N ø r r e - A ls le v og N ø rre -V e d b y sogne. N ø r r e - A ls le v sogn sammenlagdes 1961 med N ø rre K irk e b y sogn. 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r 1 F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde 1 T+A J f r 1 Anmærkning , V og D mangler 1683 Os K mangler o= V e r ægteskabsanmeldelser med t i l f ø j et vielsesdato. 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø d te 1 K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning K og s V 1826jun-1826jul se også bind 2! A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, 5 = F ilm k o r t ( / = s t k )

22 Sogn n r 634 NØRRE-ALSLEV Sogn n r 634 NØRRE-ALSLEV 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning V også 1826jun-1826jul = = = T il bind 3 = KONTRA-MINI[STERIALISØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r Anmærkning K mangler T&A mangler > _ Se a rk iv -n r = 1831 Nørre-Vedby! T&A mangler xo xo A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

23 Sogn n r 634 NØRRE-ALSLEV Sogn n r 634 NØRRE-ALSLEV 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

24 Sogn n r 635 NØRRE-KIRKEBY Sogn n r 635 NØRRE-KIRKEBY SOGN n r 635 NØRRE-KIRKEBY SOGN PASTORAT T i l 1961 = S ta d a g e r /N ø r r e - K ir k e b y p a s to r a t Hovedsogn = Annexsogn = sogn n r 637 = S ta d a g e r sogn n r 635 = N ø rre -K irk e b y F ra 1961 = N ø r r e - A ls le v /N ø r r e - K ir k e b y p a s to r a t Hovedsogn = Annexsogn = sogn n r 634 = N ø r r e - A ls le v sogn n r 635 = N ø rre -K irk e b y I h e n h o ld t i l k g l. r e s. a f 23. n o v a d s k ilt e s S ta d a g e r og N ø r r e - K ir k e b y sogne. Ved k g l. r e s. a f 10. f e b r fo re n e d e s N ø r r e - A ls le v og N ø r r e - K ir k e b y so g n e. PRÆSTEGÅRDEN BRÆNDTE 1716 S ta d a g e r p ræ s te g å rd bræ ndte 15. ja n ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø d te 1 K o n f 1 V ie d e Døde 1 T+A J f r 1 Anmærkning > Se a rk iv -n r = Stadager! = I I K K i nadverbog Også fo r sogn 637 = Stadager. 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r 1 F ø dte K o n f 1 V ie d e Døde 1 T+A J f r Anmærkning J kun 1814 og F Drenge F P iger A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, = = F ilm k o r t ( / = s tk )

25 Sogn n r 635 NØRRE-KIRKEBY Sogn n r 635 NØRRE-KIRKEBY 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø d te K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J O 1 Anmærkning S KONTRA-MINI[STERIALEÏ0GER: A r k iv - n r F ø dte <+co V ie d e Døde 1 T+A [ J f r 1 Anmærkning F Drenge AY F P iger K også fo r 637 Stadager > Se a rk iv -n r = 1838 Stadager! K kun diverse år F Drenge x F P iger K d iv. år. K også f o r 637 Stadager > Se a rk iv -n r = 1854 Stadager! K kun diverse år xo K Drenge xo K P iger x A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

26 Sogn n r 636 NØRRE-VEDBY Sogn n r 636 NØRRE-VEDBY SOGN n r 636 NØRRE-VEDBY SOGN PASTORAT T i l 1695 = N ø rre -V e d b y p a s to r a t = N ø r re -V e d b y /N ø rre -A ls le v p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 636 = N ø rre -V e d b y Annexsogn = sogn n r 634 = N ø r r e - A ls le v F ra 1915 = N ø rre -V e d b y p a s to r a t I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 17. a p r i l 1688 s k u lle N ø r r e - A ls le v sogn ved in d træ d e n d e vakance i embedet henlæ gges som annexsogn t i l N ø rre -V e d b y so g n. D e tte s k e te i I h e n h o ld t i l k g l. r e s. a f 10. f e b r a d s k ilt e s de t o sogne, og N ø rre Vedby sogn v a r h e r e f t e r e t s e lv s tæ n d ig t p a s t o r a t. 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r 1 F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r 1 Anmærkning V mangler _ K også fo r 634 Nørre A lsle v. K mangler og V e r ægteskabsanmeldelser med t i l f ø j et v ie l sesdato. 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r 1 F ø dte 1 K o n f V ie d e Døde 1 T+A J f r 1 Anmærkning = A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

27 Sogn n r 636 NØRRE-VEDBY Sogn n r 636 NØRRE-VEDBY 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø d te K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning = = _ Bindet er brugt t i l fo r 2 loverprotokol = = KONTRA--MIN][STERIALIiØGER: A r k iv - n r 1 F ø d te 1 K o n f 1 V ie d e Døde 1 T+A J f r Anmærkning ?? ?? Ufuldstændigt fø r t. A fs k r ift a f Hovedmin.bog. K mangler J f ø r t uden henvisning og å r s ta l xo xo A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

28 Sogn n r 636 NØRRE-VEDBY Sogn n r 636 NØRRE-VEDBY 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø d te K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning xo A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, 5 = F ilm k o r t ( / = s tk )

29 Sogn n r 637 STADAGER Sogn n r 637 STADAGER SOGN n r 637 STADAGER SOGN PASTORAT T i l 1961 = S ta d a g e r /N ø r r e - K ir k e b y p a s to r a t Hovedsogn = A nnexsogn = sogn n r 637 = S ta d a g e r sogn n r 635 = N ø rre - K ir k e b y F ra 1961 = S ta d a g e r/b ra ru p p a s to r a t H ovedsogn» A nnexsogn = sogn n r 637 = S ta d a g e r sogn n r 628 = B ra ru p I h e n h o ld t i l k g l. r e s. a f 23. n o v a d s k ilt e s S ta d a g e r og N ø rre K ir k e b y so g n e, d e r h i d t i l havde u d g jo r t é t p a s t o r a t. S ta d a g e r og B ra ru p sogne e r s id e n b le v e t f o r e n e t t i l é t p a s t o r a t. PRÆSTEGÅRDEN BRÆNDTE 1716 S ta d a g e r p ræ s te g å rd b ræ ndte 15. ja n ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r 1 F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde 1 T+A J f r 1 Anmærkning også fo r 635 OB Nørre K irkeby > Se a rk iv -n r lk = 1813 N ørre-k irkeby! o s HOVED-MINIÎ>TERIALB(5GER: A r k iv - n r 1 F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde 1 T+A J f r Anmærkning I S H = ISSO = A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

30 Sogn n r 637 STADAGER Sogn n r 637 STADAGER 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø d te K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning = = Bindet indeholder t i l l i g e = fo rlo v e re KONTRA-MIN][STERIALÏÎ0GER: A r k iv - n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A J f r 1 Anmærkning Se a rk iv -n r = 1815 N ørre-k irkeby! _ K d iv. år, også fo r Nørre K irkeby. K 1838sep også f o r 631 Kippinge og 628 Brarup > Se a rk iv -n r = 1855 N ørre-k irkeby! K kun dive rse år K d iv. år K også f o r 635 Nørre K irkeby xo D Mænd xo D Kvinder A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, 5 = F ilm k o r t ( / = s t k )

31 Sogn n r 637 STADAGER Sogn n r 637 STADAGER 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø d te K o n f V ie d e Døde j1 T+A J f r Anmærkning D Mænd D Kvinder D Mænd D K vinder A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

32 Sogn n r 638 STUBBEKØBING Sogn n r 638 STUBBEKØBING SOGN n r 638 STUBBEKØBING SOGN PASTORAT S tu b b e k ø b i n g /M aglebræ nde p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 638 = S tu b b e k ø b in g A nnexsogn = sogn n r 633 = M agiebræ nde ÆNDRINGER 1922 I h e n h o ld t i l in d e n r ig s m in is t e r ie t s b k g. a f 1. s e p t indlem m edes f r a 1. a p r i l 1922 en d e l a f A s tru p sogn ( F a ls t e r S ø n d e rh e rre d s p r o v s t i) i S tu b b e k ø b in g so g n. Se nærmere u n d e r A s tru p sogn. PRÆSTEGÅRDEN BRÆNDTE 1680 P ræ ste g å rd e n i S tu b b e k ø b in g bræ ndte i ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø d te 1 K o n f 1 V ie d e Døde T+A J f r 1 Anmærkning xos F mangler , og V mangler D mangler o s o= o s HOVED-MINI!5TERIALBI3GER: A r k iv - n r 1 F ø dte 1 K o n f 1 Viede Døde 1 T+A J f r 1 Anmærkning = 6 I8.il [ 1 A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, 5 = F ilm k o r t ( / = s t k )

33 Sogn n r 638 STUBBEKØBING Sogn n r 638 STUBBEKØBING 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø d te K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning = KONTRA--MINI[STERIALI50GER: A r k iv - n r F ø d te K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning A fs k r ift a f Hovedmin.bog D Mænd D K vinder xo xo A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, 5 = F ilm k o r t ( / = s tk )

34 Sogn n r 638 STUBBEKØBING Sogn n r 638 STUBBEKØBING 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A J f r 1 Anmærkning A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

35 Sogn n r 639 TINGSTED Sogn n r 639 TINGSTED SOGN n r 639 TINGSTED SOGN PASTORAT T in g s te d p a s to r a t 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 t+a J f r 1 Anmærkning K mangler 1738,1749, = K K i nadverbog & IL K i nadverbog os Forloverattesterl HOVED-MINI«5TERIALB45GER: A r k iv -n r 1 F ø dte 1 K o n f V ie d e Døde T+A J f r Anmærkning = = = A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, 5 = F ilm k o r t ( / = s t k )

36 Sogn n r 639 TINGSTED Sogn n r 639 TINGSTED 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A J f r 1 Anmærkning KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø d te K o n f V ie d e Døde T+A J f r Anmærkning Ufuldstændigt fø r t Ufuldstændigt fø r t J 1824, 1832 & xo G ? F Drenge jun F P iger okt K Drenge apr K Piger D Mænd aug D K vinder dec. A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, 5 = F ilm k o r t ( / = s t k )

37 Sogn n r 639 TINGSTED Sogn n r 639 TINGSTED 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte K o n f 1 V ie d e 1 Døde 1 T+A 1 J f r Anmærkning K Drenge 1907okt-1918 K Piger A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

38 Sogn n r 640 TORKILSTRUP Sogn n r 640 TORKILSTRUP SOGN n r 640 TORKILSTRUP SOGN PASTORAT T i l 1692 = T o r k ils t r u p p a s to r a t = T o r k ils t r u p / L ille b r æ n d e p a s to r a t Hovedsogn = Annexsogn = sogn n r 640 = T o r k ils t r u p sogn n r 632 = L ille b ræ n d e F ra 1971 = T o r k ils tr u p /L ille b r æ n d e /G u n d s le v p a s to r a t Hovedsogn = Annexsogn = Annexsogn = sogn n r 640 = T o r k ils t r u p sogn n r 632 = L ille b ræ n d e sogn n r 630 = G u n d sle v I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 17. a p r i l 1688 s k u lle L ille b ræ n d e sogn ved in d træ d e n d e vakance i em bedet sammenlægges med T o r k ils t r u p so g n. D e tte s k e te i 1692, og de t o sogne h a r s id e n u d g jo r t é t p a s t o r a t. PRÆSTEGÅRDEN BRÆNDTE /1 760 P ræ ste g å rd e n i T o r k ils t r u p b ræ ndte 24. o k t og 29. ja n ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r 1 F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning O= K d iv. år. K også fo r 632 Lillebræ nde. > Se a rk iv -n r = Li 1lebrænde! K kun dive rse år = K d iv. år, også fo r 632 Lillebræ nde Se a rk iv -n r = E skil stru p! A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

39 Sogn n r 640 TORKILSTRUP Sogn n r 640 TORKILSTRUP 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r 1 F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning = = = Bindet indeholder t i l l i g e = fo rlo v e re = = KONTRA-MINI[STERIALI30GER: A r k iv - n r 1 F ø dte 1 K o n f V ie d e 1 Døde 1 t+a J f r 1 Anmærkning xo A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

40 Sogn n r 640 TORKILSTRUP Sogn n r 640 TORKILSTRUP 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A J f r I Anmærkning A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e r o k o p i, o = R u lle fit m, 5 = F ilm k o r t ( / = s t k )

41 Sogn n r 641 VALSE Sogn n r 641 VÄLSE SOGN n r 641 VÅLSE SOGN PASTORAT T i l F ra 1961 = V å ls e p a s to r a t 1961 = V a ls e /K ip p in g e p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 641 = V å ls e A nnexsogn = sogn n r 631 = K ip p in g e 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning F & V mangler = K mangler = HOVED-!M IN L 5TERIALBI5GER: A r k iv -n r 1 F ø d te 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning = = = = A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

42 Sogn n r 641 VALSE Sogn n r 641 VALSE 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning T&A mangier og xo A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

43 Sogn n r 642 ØNSLEV Sogn n r 642 ØNSLEV SOGN n r 642 ØNSLEV SOGN PASTORAT T i l F ra 1694 = Ø n s le v p a s to r a t 1694 = Ø n s le v / E s k ils t r u p p a s to r a t H ovedsogn - sogn n r 642 = Ø n sle v A nnexsogn = sogn n r 629 = E s k il s tr u p I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 17. a p r i l 1688 s k u lle E s k ils t r u p sogn ved in d træ d e n d e vakance i em bedet henlæ gges t i l Ø n sle v so g n. D e tte s k e te i 1694, og de t o sogne h e r s id e n da u d g jo r t é t p a s t o r a t. 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r Anmærkning Os os o s F mangler F enkelt indfø rse l i 1762 og K hvert 2 år. K også fo r 629 E skiidstru p. K øvrige år se E skilstru p 1/ også fo r 629 E skilstru p 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r 1 F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde 1 t+a 1 J f r 1 Anmærkning T+A og = > Se a rk iv -n r = 1836 E skil stru p! A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, b = F ilm k o r t ( / = s tk )

44 Sogn n r 642 ØNSLEV Sogn n r 642 ØNSLEV 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r Fødte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning K se også 629 E skil strup! B = 2 3 KONTRA-MINI[STERIALfÎ0GER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r Anmærkning K hvert 2 år x også f o r 629 E s k il strup K øvrige år se E skil strup K d iv. år også f o r 629 E s k ils tru p. K øvrige år se E skilstru p K også i E s k ils tru p A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

45 Sogn n r 643 FALKERSLEV Sogn n r 643 FALKERSLEV SOGN n r 643 FALKERSLEV SOGN PASTORAT = F a lk e r s le v /H o r r e b y p a s to r a t Hovedsogn = Annexsogn = sogn n r 643 = F a lk e r s le v sogn n r 646 = H o rre b y F ra 1695 = H o r b e le v /F a lk e r s le v p a s to r a t Hovedsogn = Annexsogn = sogn n r 645 = H o rb e le v sogn n r 643 = F a lk e r s le v I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 17. a p r i l 1688 s k u lle F a lk e r s le v sogn ved in d træ d e n d e vakance i em bedet a d s k ille s f r a H o rre b y sogn og sammenlægges med H o rb e le v so g n. Vakancen in d t r å d t e i De to sogne h a r s id e n da u d g jo r t é t p a s t o r a t. 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte c: ùz o 1 V ie d e 1 Døde 1 [ J f r 1 Anmærkning > Se a rk iv -n r = Horbelev! > Se a rk iv -n r = Horbelev! F mangler k mangler D mangler > Se a rk iv -n r = Horbelev! (Degnens eksemplar) 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r 1 F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde T+Ä J f r 1 Anmærkning = A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

46 Sogn n r 643 FALKERSLEV Sogn n r 643 FALKERSLEV 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r Fødte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning = KONTRA-MIN][STERIALIÎ0GER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r 1 Anmærkning T&A mangier F Drenge F P iger xo xo A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

47 Sogn n r 644 GEDESBY Sogn n r 644 GEDESBY SOGN n r 644 GEDESBY SOGN PASTORAT S k e lb y /G e d e s b y p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 651 = S k e lb y A nnexsogn = sogn n r 644 = Gedesby TO KIRKEDISTRIKTER Gedesby k i r k e d i s t r i k t G edser k i r k e d i s t r t i k t ÆNDRINGER 1815 I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 21. f e b r u d s k ilt e s 4 g å rd e og 8 huse a f S kel by sogn og h e n la g d e s u n d e r Gedesby sogn.???????? G edser s o g n... 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde t+a J f r 1 Anmærkning F mangler o= / mangler K og er T rolove lse r. D mangler > Se a rk iv -n r = Skel by! > Se a rk iv -n r = Skel by! 2 HOVED-IMINI«5TERIALBÉ3GER: A r k iv - n r 1 F ø dte K o n f V ie d e Døde T+a J f r Anmærkning Tilgang 1814 og 4f Afgang A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o rt ( / = s tk )

48 Sogn n r 644 GEDESBY Sogn n r 644 GEDESBY 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r Fødte K o n f 1 V ie d e Døde 1 T+A J f r 1 Anmærkning F Drenge j ui F P iger jun Bindet indeholder t i l l i g e på f o lio præstens optegnelse om stormfloden 13 november F Drenge 1889jun-1892feb F P iger 1889sep-dec Bindet indeholder t i l l i g e D Mænd 1906mar-1906nov 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A J f r Anmærkning T&A d iv. år xo D Mænd okt D Kvinder maj D Mænd 1903dec-1914maj D Kvinder 1904jun-1914jul For f ilia lk ir k e n i Gedser A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

49 Sogn n r 644 GEDESBY Sogn n r 644 GEDESBY 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A J f r 1 Anmærkning For f ilia lk ir k e n i Gedser For f ilia lk ir k e n i Gedser A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s - F ilm k o r t ( / = s tk )

50 Sogn n r 645 HORBELEV Sogn n r 645 HORBELEV SOGN n r 645 HORBELEV SOGN PASTORAT T i l F ra 1695 = H o rb e le v p a s to r a t 1695 = H o r b e le v /F a lk e r s le v p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 645 = H o rb e le v Annexsogn = sogn n r 643 = F a lk e r s le v I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 17. a p r i l 1688 s k u lle F a lk e r s le v sogn ved in d træ d e n d e vakance i em bedet sammenlægges med H o rb e le v so g n. S id e n 23. n o v h a r de t o sogne u d g jo r t é t p a s t o r a t. 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte 1 K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1! 1 Anmærkning xo= Også fo r 643 Falkerslev = Også fo r 643 Falkerslev. F,V & D mangler Ført a f degnen. D mangler D ufuldstæ ndigt fø r t med blya nt i Også fo r 643 Falkerslev. Ført a f degnen. Samt f o r 639 Tingsted sogm. 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r, Anmærkning A r k iv -n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, 5 = F ilm k o r t ( / = s t k )

51 Sogn n r 645 HORBELEV Sogn n r 645 HORBELEV 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r Fødte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning S = 4 3 KONTRA-MIN ISTERIAL!iØGER: A r k iv - n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning xo A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

52 Sogn n r 646 HORREBY Sogn n r 646 HORREBY SOGN n r 646 HORREBY SOGN PASTORAT T i l 1650 = K a rle b y /H o rre b y p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 648 = K a rle b y Annexsogn = sogn n r 646 = H o rre b y = F a lk e r s le v /H o r r e b y p a s to r a t Hovedsogn = Annexsogn = sogn n r 643 = F a lk e r s le v sogn n r 646 = H o rre b y = K a r le b y /N ø r r e - Ø r s le v p a s to r a t Hovedsogn = Annexsogn = sogn n r 648 = K a rle b y sogn n r 650 = N ø rre -Ø rs le v H o rre b y sogn f o r d e l t m ellem N ø rre -Ø rs le v og K a rle b y so g n e = K a r le b y /N ø r r e - Ø r s le v /H o r r e b y p a s to r a t Hovedsogn = Annexsogn = Annexsogn = sogn n r 648 = K a rle b y sogn n r 650 = N ø rre -Ø rs le v sogn n r 646 = H o rre b y Fra 1895 = K a rle b y /H o rre b y p a s to r a t Hovedsogn = Annexsogn = sogn n r 648 = K a rle b y sogn n r 646 = H o rre b y I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 17. a p r i l 1688 s k u lle H o rre b y sogn ved in d træ d e n d e vakance i em bedet a d s k ille s f r a F a lk e r s le v sogn og d e le s m e lle m N ø rre rø rs le v sogn og K a rle b y so g n. Vakancen in d t r å d t e i A lle r e d e 20. f e b r b le v H o rre b y sogn påny s a m le t som e t e g e t so g n, på l yc fod med pa sto ra te ts andet annexsogn Nørre-Ø rslev. Nørre-Ørslev u d s k ilt e s som e t s e lv s tæ n d ig t p a s to r a t i h. t. r e s k r. a f 24. maj ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte 1 K o n f V ie d e Døde T+A J f r 1 Anmærkning V H >r F mangier K d iv. år. K øvrige år se 648 Karleby og 650 Nørre Ø rslev. K d e lv is og så fo r 648 Karleby og 650 Nørre Ørslev. k mangler A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

53 Sogn n r 646 HORREBY Sogn n r 646 HORREBY 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r Anmærkning K d iv. år. n= V K øvrige år se 648 K arlel. by og 650 Nørre Ørslev. 650 Nørre Ø rslev. 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r Anmærkning = = T+A J 1815 og og J er fø r t kronologi sk, e j a lfa b e ti sk, men oplyser t i l gengæld sted og tid fo r t ilf ly t t e r e s udensogns fødsel og k o n firmation! KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r 1 F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde i T+Ä J f r 1 Anmærkning A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

54 Sogn n r 646 HORREBY Sogn n r 646 HORREBY 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte <4- C O V ie d e Døde 1 T+A J f r 1 Anmærkning A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, = = F ilm k o r t ( / = s t k )

55 Sogn n r 647 IDESTRUP Sogn n r 647 IDESTRUP SOGN n r 647 IDESTRUP SOGN PASTORAT Id e s tr u p p a s to r a t ÆNDRINGER 1904 I h e n h o ld t i l in d e n r ig s m in is t e r ie t s b kg. a f 7. a p r i l 1904 h e n la g d e s f r a 1. j u l i 1904 m a tr. n r. 2 a -b, K r in g e l b o rg g å rd F re d s k o v f r a Id e s tr u p sogn t i l N ykø b in g sogn. 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A rk i v -n r 1 F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e Døde 1 t+a J f r 1 Anmærkning F & Trolove!ser 1767 og xo= s D med enkelte in d fø rs le r Indfø rsle rne e fte r 1814 n= V / er o ve rfø rt t i l bind n r.3 K mangler 1804 og HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning = s = s A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

56 Sogn n r 647 IDESTRUP Sogn n r 647 IDESTRUP 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning g 3 KONTRA-MINI[STERIALEJØGER: A r k iv -n r Fødte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning T&A mangler og xo i A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, h = F ilm k o r t ( / = s tk )

57 Sogn n r 648 KARLEBY Sogn n r 648 KARLEBY SOGN n r 648 KARLEBY SOGN PASTORAT = K a r le b y /N ø r r e - Ø r s le v p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 648 = K a rle b y Annexsogn = sogn n r 650 = N ø rre -Ø rs le v = K a r le b y /N ø r r e - Ø r s le v p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 648 = K a rle b y Annexsogn = sogn n r 650 = N ø rre -Ø rs le v H o rre b y sogn f o r d e l t m e lle m K a rle b y og N ø rre -Ø rs le v so g n e = K a r le b y /N ø r r e - Ø r s le v /H o r r e b y p a s to r a t H ovedsogn = sogn n r 648 = K a rle b y Annexsogn = sogn n r 650 = N ø rre -Ø rs le v Annexsogn = sogn n r 646 = H o rre b y F ra 1895 = K a rle b y /H o rre b y p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 648 = K a rle b y A nnexsogn = sogn n r 646 = H o rre b y I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 17. a p r i l 1688 s k u lle ved in d træ d e n d e va ka n ce K a r le b y, H o rre b y og N ø rre -Ø rs le v sogne sammenlægges t i l é t p a s t o r a t. Ved vakancens in d træ d e n 1695 d e lte s dog i s te d e t i f ø r s t e omgang H o rre b y sogn m e lle m K a rle b y og N ø rre -Ø rs le v sogne, men b le v så 1697 annexsogn på l i n j e med N ø r r e - Ø r s le v. I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 24. maj 1895 u d s k ilt e s N ø rre -Ø rs le v sogn a f p a s t o r a t e t, og K a rle b y og H o rre b y sogne u d g jo rd e h e r e f t e r é t p a s t o r a t. 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r Anmærkning = ~ K d iv. år, også fo r 646 Horreby og 650 N.Ørslev K øvrige år se 646 Horreby og 650 Nørre Ørslev. A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

58 Sogn n r 648 KARLEBY Sogn n r 648 KARLEBY 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r Fødte K o n f V ie d e Døde T+A J f r Anmærkning T+A 1815 og w/? J og = J er fø r t kronologisk, e j Q, a lfa b e tis k, men oplyser t i l gengæld sted og tid fo r t ilf ly t t e r e s udensogns fødsel og k o n firmation! 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r Anmærkning T&A mangler xo A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

59 Sogn n r 649 NYKØBING FALSTER Sogn n r 649 NYKØBING FALSTER SOGN n r 649 NYKØBING FALSTER SOGN PASTORAT T i l 1930 = N ykø b in g F a ls t e r / S y s t o f t e p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 649 = N ykø b in g F a ls t e r Annexsogn = sogn n r 652 = S y s to fte F ra 1930 = N ykø b in g F a ls t e r p a s to r a t I n d t i l 1930 u d g jo rd e N ykø b in g og S y s to fte sogne é t p a s t o r a t, men ved k g l. r e s. a f 2 7. m a rts u d s k ilt e s S y s to fte sogn a f p a s t o r a t e t og h e n la g d e s som annexsogn t i l S ø n d e r-k irk e b y sogn. ÆNDRINGER 1904/1 907 I h e n h o ld t i l in d e n r ig s m in is t e r ie t s b kg. a f 7. a p r i l 1904 u d s k ilt e s f r a 1. j u l i 1904 m a tr. n r. 2 a -b, K r in g e l b o rg g å rd F re d s k o v a f Id e s tr u p sogn og h e n la g d e s u n d e r N ykø b in g sogn. I h e n h o ld t i l in d e n r ig s m in is t e r ie t s b kg. a f 3 0. m a rts 1907 h e n la g d e s d e t u n d e r N ykø b in g h ø rende l a n d d i s t r i k t i v e r d s lig og g e j s t l i g henseende u n d e r N ykø b in g k ø b s ta d. 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r 1 F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning Os Enkelte indsø rsler fo r: F k D Os A fs k r ift a f bind nr. 1 med en kelte undtagelser Os Ført a f klokkeren Os A fs k r ift a f bind 3, 5 & 6 T rolovelser Os Forloverbog med vielsesdato A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

60 Sogn n r 649 NYKØBING FALSTER Sogn n r 649 NYKØBING FALSTER 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r Fødte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning Er forloverbog = HOVED-MINI<ÎTERIALBÉÏGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning T+A 1815,1817, = = = = = = S _ = = 0. 2-Ö = A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

61 Sogn n r 649 NYKØBING FALSTER Sogn n r 649 NYKØBING FALSTER 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r 1 Anmærkning A Bind 12a og 12b er inds 2 bundet som ét bind B Bind 12a og 12b er ind bundet som ét bind B s S 3 3 KONTRA-MIN][STERIALEiØGER: A r k iv - n r F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e Døde T+A J f r 1 Anmærkning A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

62 Sogn n r 649 NYKØBING FALSTER Sogn n r 649 NYKØBING FALSTER 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f 1 V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r xo O O O mangler xo q! P A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

63 Sogn n r 649 NYKØBING FALSTER Sogn n r 649 NYKØBING FALSTER 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

64 Sogn n r 649 NYKØBING FALSTER Sogn n r 649 NYKØBING FALSTER 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r Anmærkning Udmel delser Drenge Udmeldelser Piger Udmel del ser Drenge Piger Drenge ~ î - 5 'i Piger A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

65 Sogn n r 649 NYKØBING FALSTER Sogn n r 649 NYKØBING FALSTER 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning Hænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o rt ( / = s tk )

66 Sogn n r 650 NØRRE-ØRSLEV Sogn n r 650 NØRRE-ØRSLEV SOGN n r 650 NØRRE-ØRSLEV SOGN PASTORAT T i l 1650 = N ø rre -Ø rs le v p a s to r a t = K a r le b y /N ø r r e - Ø r s le v p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 648 = K a rle b y Annexsogn = sogn n r 650 = N ø rre -Ø rs le v = K a r le b y /N ø r r e - Ø r s le v p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 648 = K a rle b y Annexsogn = sogn n r 650 = N ø rre -Ø rs le v H o rre b y sogn f o r d e l t på K a rle b y og N ø rre -Ø rs le v sogne = K a r le b y /N ø r r e - Ø r s le v /H o r r e b y p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 648 = K a rle b y Annexsogn = sogn n r 650 = N ø rre -Ø rs le v Annexsogn = sogn n r 646 = H o rre b y = N ø rre -Ø rs le v p a s to r a t F ra 1930 = N ø r r e - Ø r s le v /S y s to fte p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 650 = N ø rre -Ø rs le v Annexsogn = sogn n r 652 = S y s to fte I h e n h o ld t i l r e s k r. a f 17. a p r i l 1688 s k u lle H o rre b y ved vakance læ gges t i l K a r le b y /N ø r r e - Ø r s le v p a s t o r a t. Ved vakancens in d træ d e n 1695 d e lt e s H o rre b y s im p e lth e n m e lle m p a s to r a te t s t o andre sogne, men b le v så f r a 1697 annexsogn på l i n j e med N ø r r e - Ø r s le v. I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 24. maj 1895 u d s k ilt e s N ø rre -Ø rs le v sogn a f p a s to r a te t og var h e r e fte r et selvstæ n d ig t p a s to ra t. I h e n h o ld t i l k g l. re s. a f 27. m a rts 1930 h e n la g d e s S y s to fte sogn som annexsogn t i l N ø rre -Ø rs le v sogn. 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r Fødte 1 Konf 1 Viede Døde 1 T+n J f r Anmærkning ; 1J -.i 'k i 1 i; :S9: 1 i -, JJ n /I Ï i 1 os A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / - s t k )

67 Sogn n r 650 NØRRE-ØRSLEV Sogn n r 650 NØRRE-ØRSLEV 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r Anmærkning o= K d iv. år, d e lv is også fo r 646 Horreby og 648 Karleby. K ø vrige år se 646 Horreby og 648 Karleby. 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r 1 F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning = T+A kun J kun 1815 og og Tilgang Afgang KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r Anmærkning A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

68 Sogn n r 650 NØRRE-ØRSLEV Sogn n r 650 NØRRE-ØRSLEV 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r Fødte K o n f V ie d e Døde 1 t+a i1 1 Anmærkning A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

69 Sogn n r 651 SKELBY Sogn n r 651 SKELBY SOGN n r 651 SKELBY SOGN PASTORAT S k e lb y /G e d e s b y p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 651 = S k e lb y A nnexsogn = sogn n r 644 = Gedesby ÆNDRINGER 1815 I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 21. fe b r u a r 1815 u d s k ilt e s 4 g å rd e og 8 huse a f s o g n e t og h e n la g d e s u n d e r Gedesby sogn. 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r Fødte K o n f V ie d e Døde T+A J f r 1 Anmærkning F mangler n= V F 1732 og 1757 enkelte in d fø rs le r. Trolovede d iv. år Også fo r 644 Gedesby. xo= is o s Også fo r 644 Gedesby. n= C i s i s K hvert 2 år. F o rlo v e ra tte s te r ]1 Î HOVED- MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r 1 F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde T+A J f r 1 Anmærkning T+A kun 1815 og = = D Mænd 1862jan-1892jan D Kvinder 1862mar-jul A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o rt ( / = s tk )

70 Sogn n r 651 SKELBY Sogn n r 651 SKELBY 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A J f r! Anmærkning K mangier T&A mangler T&A mangler xo A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

71 Sogn n r 652 SYSTOFTE Sogn n r 652 SYSTOFTE SOGN n r 652 SYSTOFTE SOGN PASTORAT T i l 1930 = N ykø b in g F a ls t e r / S y s t o f t e p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 649 = N ykø b in g F a ls t e r A nnexsogn = sogn n r 652 = S y s to fte F ra 1930 = N ø r r e - Ø r s le v /S y s to fte p a s to r a t Hovedsogn = A nnexsogn = sogn n r 650 = N ø rre -Ø rs le v sogn n r 652 = S y s to fte I n d t i l 1930 u d g jo rd e S y s to fte og N ykø b in g é t p a s t o r a t. I h e n h o ld t i l k g l. r e s. a f 27. m a rts 1930 a d s k ilt e s de to sogne, og S y s to fte b le v annexsogn t i l N ø rre -Ø rs le v sogn. 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A 1 J f r 1 Anmærkning os F tyndt 1645, , 1657 k mangier ,1657, 1659, D mangler o= K mangler 1774, , D mangler os hoved-mini; STERIALBt5GER: A r k iv - n r 1 Fødte 1 K o n f ] V ie d e 1 Døde I+ A 1 J f r 1 Anmærkning > F Drenge S F P iger F Drenge S F P iger A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

72 Sogn n r 652 SYSTOFTE Sogn n r 652 SYSTOFTE 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r 1 Anmærkning F Drenge F Piger K V D Mænd D Kvinder Ti Igang Afgang 1851okt-1870jun 1852mar-1870maj 1852apr-1870apr 1852feb-1865mar 1852mar-1870jun 1852jan-1870jun V 1865sep-okt F Drenge F Piger K D Mænd 1870aug- 1870sep- 1870sep- 187lm ar- D Kvinder 1870dec- 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r Anmærkning Drenge Piger Drenge P iger i 10 / i - i ö / U 18 7 i lö /'i) xo xo : J i >r. >u so.-.u A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, b = F ilm k o r t ( / = s t k )

73 Sogn n r 653 SØNDER-ALSLEV Sogn n r 653 SØNDER-ALSLEV SOGN n r 653 SØNDER-ALSLEV SOGN PASTORAT F ra 1689 = S ø n d e r-k irk e b y /S ø n d e r-a ls le v p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 654 = S ø n d e r-k irk e b y Annexsogn = sogn n r 653 = S ø n d e r-a ls le v I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 17. a p r i l 1688 s k u lle S ø n d e r-a ls le v sogn ved in d træ d e n d e vakance i em bedet henlæ gges som annexsogn t i l S ø n d e r-k irk e b y so g n. S id e n 1689 h a r de t o sogne u d g jo r t é t p a s t o r a t. 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r F ø dte 1 K o n f V ie d e Døde T+A J f r 1 Anmærkning s Se a rk iv -n r = Sønder-Kirkeby! Se a rk iv -n r = Sønder-Kirkeby! K mangler HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv - n r ] F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning > Se a rk iv -n r = Sønder-Ki rkeby! J fø rt kronologisk, ikke a lfa b e tis k D Mænd 1880jan D Kvinder 1880feb-1892jan 2 3 KONTRA-MINI[STERIALEiØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f 1 V ie d e Døde T+A J f r Anmærkning T&A mangler A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

74 Sogn n r 653 SØNDER-ALSLEV Sogn n r 653 SØNDER-ALSLEV 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A J f r 1 Anmærkning O A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, b = F ilm k o r t ( / = s t k )

75 Sogn n r 654 SØNDER-KIRKEBY Sogn n r 654 SØNDER-KIRKEBY SOGN n r 654 SØNDER-KIRKEBY SOGN PASTORAT F ra 1689 = S ø n d e r-k ir k e b y /S ø n d e r - A ls le v p a s to r a t Hovedsogn = sogn n r 654 = S ø n d e r-k irk e b y Annexsogn = sogn n r 653 = S ø n d e r-a ls le v I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 17. a p r i l 1688 s k u lle S ø n d e r-a ls le v sogn ved in d træ d e n d e vakance i em bedet henlæ gges som annexsogn t i l S ø n d e r-k irk e b y so g n. S id e n 1689 h a r de t o sogne u d g jo r t é t p a s t o r a t. 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r 1 Anmærkning Også fo r 653 Sdr. A lslev Os Også fo r 653 Sdr. A lsle v. Os K mangler HOVED- M IN K ÏTERIALBÉ1GER: A r k iv -n r 1 F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r 1 Anmærkning Også fo r 653 SønderAlslev = (t D Mænd 1882feb-okt D K vinder 1882jan-1892jan A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

76 Sogn n r 654 SØNDER-KIRKEBY Sogn n r 654 SØNDER-KIRKEBY 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r T&A mangler xo xo A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

77 Sogn n r 655 VÆGGERLØSE Sogn n r 655 VÆGGERLØSE SOGN n r 655 VÆGGERLØSE SOGN PASTORAT Væ ggeri øse p a s to r a t 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r 1 F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde 1 T+A 1 1 Anmærkning V mangler K mangler , , 1790 og V mangler V e r anmeldelser t i l ægteskab med t i l f ø j e t vielsesdato. 2 HOVED-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r 1 F ø dte 1 K o n f 1 V ie d e 1 Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning = A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s tk )

78 Sogn n r VÆGGERLØSE Sogn n r 655 VÆGGERLØSE 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning T&A mangler 1817 og xo A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

79 iogn n r 656, STRUP Sogn n r 656 ÅSTRUP SOGN n r 656 ÅSTRUP SOGN PASTORAT Å s tru p p a s to r a t ÆNDRINGER 1922 I h e n h o ld t i l in d e n r ig s m in is t e r ie t s b k g. a f 1. s e p t u d s k ilt e s f r a 1. a p r i l 1922 en ræ kke m a tr. n r. a f s o g n e t og h e n la g d e s u n d e r S tu b b e k ø b in g sogn. 1 ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A 1 J f r 1 Anmærkning Brudstykke a f en kirkebog os K mangler = V e r ægteskabsanmeldelser med t i l f ø j et vielsesdato s HOVED- MINI«STERIALBt5GER: A r k iv -n r 1 F ø dte K o n f V ie d e Døde T+A J f r 1 Anmærkning = = A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

80 Sogn n r 656 ÅSTRUP Sogn n r 656 ÅSTRUP 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e Døde 1 T+A 1 J f r 1 Anmærkning xo A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

81 Sogn n r 657 ÅGEBY Sogn n r. 657 ÅGEBY SOGN n r 657 (N e d la g t sogn) ÅGEBY SOGN PASTORAT T i l 1692 = L a n d e t/å g e b y p a s to r a t H ovedsogn = A nnexsogn = sogn n r 564 = R andet sogn n r 657 = Ågeby = L a n d e t/å g e b y /R y d e p a s to r a t H ovedsogn = A nnexsogn = A nnexsogn = sogn n r 564 = V andet sogn n r 657 = Ågeby sogn n r 565 = Ryde I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 17. a p r i l 1688 sammenlagdes L a n d e t og Ågeby sogne med Ryde sogn t i l e e t s o g n e k a ld, f o r Rydes vedkommende med v ir k n in g f r a NEDLÆGGELSE 1775 I h e n h o ld t i l r e s k r i p t a f 3 0. aug n e d la g d e s n e d la g d e s Ågeby so g n, id e t m enigheden h e n la g d e s u n d e r L a n d e t sogn. Ågeby k ir k e b le v n e d b ru d t i ENESTE-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f V ie d e 1 Døde T+A J f r Anmærkning > Se a rk iv -n r = Landet! A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o rt ( / = s tk )

82 Sogn n r 658 LOLLAND-FALSTERS VALGMEN Sogn n r 658 LOLLAND-FALSTERS VALGMEN. SOGN n r 658 LOLLAND-FALSTERS VALGMENIGHED V a lg m e n ig h e d e n o p r e tte d e s i 1923 a f en k re d s a f b e b o e re i N ø rre -Ø rs le v s o g n. M enigheden h a r desuden en ræ kke medlemmer i f o r s k e l l i g e l o l l a n d - f a ls t e r s k e sogne. Man b e n y tte r s o g n e k irk e n i N ø rre - Ø r s le v. Her l i g g e r også p ræ s te b o lig e n. 3 KONTRA-MINISTERIALBØGER: A r k iv -n r F ø dte K o n f 1 V ie d e Døde 1 T+Ä J f r 1 Anmærkning Valgmenigheden ophørt i A r k iv - n r : T y p e -S o g n -B in d / K o p ie r : x = e ro k o p i, o = R u lle f ilm, s = F ilm k o r t ( / = s t k )

83 Bind 11 STEDNAVNE-REGISTER Bind 11 STEDNAVNE-REGISTER STEDNAVN SOGNE-NR OG SOGNE-NAVN KOMMUNE-NAVN ABILDVIG 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING ALGESTRUP 633 MAGLEBRÆNDE STUBBEKØBING ALSLEV STRAND, SØNDER- 653 SØNDER-ALSLEV STUBBEKØBING ALSLEV, NØRRE- 634 NØRRE-ALSLEV NØRRE-ALSLEV ALSLEV, SØNDER- 653 SØNDER-ALSLEV STUBBEKØBING ALSTRUP 628 BRARUP NØRRE-ALSLEV BANGSEBRO 639 TINGSTED NYKØBING FALSTER BANNERUP 635 NØRRE-KIRKEBY NØRRE-ALSLEV BARUP 632 LILLEBRÆNDE NØRRE-ALSLEV BATTERIET 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING BELLINGE GÅRD 654 SØNDER-KIRKEBY STUBBEKØBING BIRKMOSE 644 GEDESBY SYDFALSTER BJERGEGÅRD 654 SØNDER-KIRKEBY STUBBEKØBING BJØRUP 652 SYSTOFTE NYKØBING FALSTER BLÆSEBJERG 632 LILLEBRÆNDE NØRRE-ALSLEV BODERUPGÅRD 642 ØNSLEV NØRRE-ALSLEV BOGØ SOGN 627 BOGØ MØN BRARUP 628 BRARUP NØRRE-ALSLEV BRARUP SOGN 628 BRARUP NØRRE-ALSLEV BRARUP STUBBE 628 BRARUP NØRRE-ALSLEV BREGNINGE 645 HORBELEV STUBBEKØBING BRUNTOFTE 639 TINGSTED NYKØBING FALSTER BRUSERUP 655 VÆGGERLØSE SYDFALSTER BRÆNDE, L IL L E 632 LILLEBRÆNDE NØRRE-ALSLEV BRÆNDE, MAGLE- 633 MAGLEBRÆNDE STUBBEKØBING BRÆNDTE EGE 647 IDESTRUP SYDFALSTER BUSSERIS 654 SØNDER-KIRKEBY STUBBEKØBING BYSKOV 642 ØNSLEV NØRRE-ALSLEV BYSKOV, L IL L E ØNSLEV NØRRE-ALSLEV BØNNET 645 HORBELEV STUBBEKØBING BØSTRUP MARK 634 NØRRE-ALSLEV NØRRE-ALSLEV BØTØ BY 655 VÆGGERLØSE SYDFALSTER B0T0GÄRD 655 VÆGGERLØSE SYDFALSTER DALBYGÅRD 643 FALKERSLEV STUBBEKØBING DREJERBYEN 650 NØRRE-ØRSLEV STUBBEKØBING DUKKERUP 640 TORKILSTRUP NØRRE-ALSLEV EGEBJERG 654 SØNDER-KIRKEBY STUBBEKØBING EGEBJERG TVEDE 654 SØNDER-KIRKEBY STUBBEKØBING EGELEV 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV EGENSE 641 VÄLSE NØRRE-ALSLEV EGET 646 HORREBY STUBBEKØBING EGE, BRÆNDTE 647 IDESTRUP SYDFALSTER ELKENØRE 647 IDESTRUP SYDFALSTER ELKENØRE STRAND 647 IDESTRUP SYDFALSTER ESKILSTRUP 629 ESKILSTRUP NØRRE-ALSLEV ESKILSTRUP SOGN 629 ESKILSTRUP NØRRE-ALSLEV FALKERSLEV 643 FALKERSLEV STUBBEKØBING FALKERSLEV SOGN 643 FALKERSLEV STUBBEKØBING FISKEBÆK 651 SKELBY SYDFALSTER FJENDSTRUP 633 MAGLEBRÆNDE STUBBEKØBING FRISENFELT 644 GEDESBY SYDFALSTER FROENSE HUSE 642 ØNSLEV NØRRE-ALSLEV FYR, HESTEHOVED 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING GAMMEL-KIRSTINEBERG 629 ESKILSTRUP NØRRE-ALSLEV GAMMEL-KIRSTINEBERG 639 TINGSTED NYKØBING FALSTER GAMMEL-OREHOVED 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV GARRET HUSE 653 SØNDER-ALSLEV STUBBEKØBING

84 Bind 11 STEDNAVNE-REGISTER Bind 11 STEDNAVNE-REGISTER STEDNAVN SOGNE-NR OG SOGNE-NAVN KOMMUNE-NAVN GAVLHUSE 639 TINGSTED NYKØBING FALSTER GAVLHUSE 650 NØRRE-ØRSLEV STUBBEKØBING GEDESBY 644 GEDESBY SYDFALSTER GEDESBY NYBY 644 GEDESBY SYDFALSTER GEDESBY SOGN 644 GEDESBY SYDFALSTER GEDESSKOV HUSE 644 GEDESBY SYDFALSTER GEDSER 644 GEDESBY SYDFALSTER GEDSERGÅRD 651 SKELBY SYDFALSTER GRIMMELSTRUP, NØRRE- 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV GRIMMELSTRUP, SØNDER- 645 HORBELEV STUBBEKØBING GRØFTESTYKKERNE 631 KIPPINGE NØRRE-ALSLEV GRØNSUND 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING GULDBORG 628 BRARUP NØRRE-ALSLEV GUNDSLEV 630 GUNDSLEV NØRRE-ALSLEV GUNDSLEV SOGN 630 GUNDSLEV NØRRE-ALSLEV GUNDSLEVMAGLE 640 TORKILSTRUP NØRRE-ALSLEV GÅBENSE 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV HALSKOV 645 HORBELEV STUBBEKØBING HASSELØ BY 655 VÆGGERLØSE SYDFALSTER HASSELØ PLANTAGE 655 VÆGGERLØSE SYDFALSTER HAVNSØ 630 GUNDSLEV NØRRE-ALSLEV HESNÆS 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING HESTEHOVED FYR 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING HILLESTRUP 647 IDESTRUP SYDFALSTER HORBELEV 645 HORBELEV STUBBEKØBING HORBELEV SOGN 645 HORBELEV STUBBEKØBING HORREBY 646 HORREBY STUBBEKØBING HORREBY SOGN 646 HORREBY STUBBEKØBING HORSEMOR 652 SYSTOFTE NYKØBING FALSTER HULEBÆK 652 SYSTOFTE NYKØBING FALSTER HØJET 655 VÆGGERLØSE SYDFALSTER IDESTRUP 647 IDESTRUP SYDFALSTER IDESTRUP SOGN 647 IDESTRUP SYDFALSTER KARLEBY 648 KARLEBY STUBBEKØBING KARLEBY SOGN 648 KARLEBY STUBBEKØBING KARLSFELT 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING KFLOSKOV HUSE 639 TINGSTED NYKØBING FALSTER K lij? ii'iüe >GGN 631 KlPPINGE Nørre -Alslev KIPPINGE, VESTER- 631 KIPPINGE NØRRE-ALSLEV KIPMN-J øster- 631 KIPPINGE NØRRE-ALSLEV KIRKEBY, NØRRE- 635 NØRRE-KIRKEBY NØRRE-ALSLEV KIRKEBY, SØNDER- 654 SØNDER-KIRKEBY STUBBEKØBING KIRSTINEBERG, GAMMEL- 639 TINGSTED NYKØBING FALSTER KIRSTINEBERG, GAMMEL- 629 ESKILSTRUP NØRRE-ALSLEV KIRSTINEBERG, NY- 642 ØNSLEV NØRRE-ALSLEV KLEPPEHUSE 645 HORBELEV STUBBEKØBING " OSKOV 642 ØNSLEV NØRRE-ALSLEV KLODSKOVGÅRD 642 ØNSLEV NØRRE-ALSLEV C** F'î î/* * P. pr : e p-n- KOLONIHUSE, SØNOER-VEDBY 647 IDESTRUP SYDFALSTER KORSELITSE GÅRD 653 SØNDER-ALSLEV STUBBEKØBING KRAGHAVE 639 TINGSTED NYKØBING FALSTER KRENGELBORG 647 IDESTRUP SYDFALSTER KRØLHUSE 650 NØRRE-ØRSLEV STUBBEKØBING LAKSENBORG PLANTAGE 655 VÆGGERLØSE SYDFALSTER LERHUSE 653 SØNDER-ALSLEV STUBBEKØBING LILLEBRÆNDE 632 LILLEBRÆNDE NØRRE-ALSLEV LILLEBRÆNDE SOGN 632 LILLEBRÆNDE NØRRE-ALSLEV

85 Bind 11 STEDNAVNE-REGISTER Bind 11 STEDNAVNE-REGISTER STEDNAVN SOGNE-NR OG SOGNE-NAVN KOMMUNE-NAVN LILLE-BYSKOV 642 ØNSLEV NØRRE-ALSLEV LINDSTÅL 642 ØNSLEV NØRRE-ALSLEV LISELUND 633 MAGLEBRÆNDE STUBBEKØBING LISTRUP 650 NØRRE-ØRSLEV STUBBEKØBING LOLLAND-FALSTERS VALGMENIGHED 658 LOLLAND-FALSTERS VALGMEN. VALGMENIGHEDER LOLLESEJE 651 SKELBY SYDFALSTER LOMMELEV 635 NØRRE-KIRKEBY NØRRE-ALSLEV LUDVIGSGAVE 644 GEDESBY SYDFALSTER LUNDBY 628 BRARUP NØRRE-ALSLEV LYNGHUSE 650 NØRRE-ØRSLEV STUBBEKØBING MÅDERNE 646 HORREBY STUBBEKØBING MÅDERNE 650 NØRRE-ØRSLEV STUBBEKØBING MAGLEBRÆNDE 633 MAGLEBRÆNDE STUBBEKØBING MAGLEBRÆNDE SOGN 633 MAGLEBRÆNDE STUBBEKØBING MARIELYST 655 VÆGGERLØSE SYDFALSTER MARREBÆK 655 VÆGGERLØSE SYDFALSTER MEELSE 645 HORBELEV STUBBEKØBING MOSEBY 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING MYGGET 641 VÂLSE NØRRE-ALSLEV NEBLE 634 NØRRE-ALSLEV NØRRE-ALSLEV NEBLE 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV NEBØLLEGÅRD 635 NØRRE-KIRKEBY NØRRE-ALSLEV NYBY 629 ESKILSTRUP NØRRE-ALSLEV NYBY, GEDESBY 644 GEDESBY SYDFALSTER NYGÅRDSHUSE 651 SKELBY SYDFALSTER NYHUSE 637 STADAGER NØRRE-ALSLEV NYKØBING FALSTER 649 NYKØBING FALSTER NYKØBING FALSTER NYKØBING FALSTER SOGN 649 NYKØBING FALSTER NYKØBING FALSTER NYKØBING STRANDHUSE 655 VÆGGERLØSE SYDFALSTER NY-KIRSTINEBERG 642 ØNSLEV NØRRE-ALSLEV NÆS 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING NÆSGÅRD 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING NØRRE-ALSLEV 635 NØRRE-KIRKEBY NØRRE-ALSLEV NØRRE-ALSLEV SOGN 634 NØRRE-ALSLEV NØRRE-ALSLEV NØRRE-GRIMMELSTRUP 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV NØRRE-KIRKEBY 635 NØRRE-KIRKEBY NØRRE-ALSLEV NØRRE-KIRKEBY SOGN 635 NØRRE-KIRKEBY NØRRE-ALSLEV NØRRE-TÅSTRUP 645 HORBELEV STUBBEKØBING NØRRE-VEDBY 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV NØRRE-VEDBY SOGN 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV NØRRE-ØRSLEV 650 NØRRE-ØRSLEV STUBBEKØBING NØRRE-ØRSLEV SOGN 650 NØRRE-ØRSLEV STUBBEKØBING ORE 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING ORE STRAND 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING OREHOVED 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV OREHOVED, GAMMEL- 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV ORENÆS GÅRD 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV ORUPGÅRD 647 IDESTRUP SYDFALSTER ORUPGÅRDSHUSE 647 IDESTRUP SYDFALSTER ORUPGÅRDSHUSE 654 SØNDER-KIRKEBY STUBBEKØBING OVENBY 645 HORBELEV STUBBEKØBING OVSTRUP 629 ESKILSTRUP NØRRE-ALSLEV PANDEBJERG GÅRD 642 ØNSLEV NØRRE-ALSLEV PLANTAGE, HASSELØ 655 VÆGGERLØSE SYDFALSTER PORREHUSE 632 LILLEBRÆNDE NØRRE-ALSLEV PRÆSTEVÆNGE 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING RÅBJERG 655 VÆGGERLØSE SYDFALSTER RAMSHERRED 654 SØNDER-KIRKEBY STUBBEKØBING

86 Bind 11 STEDNAVNE-REGISTER Bind 11 STEDNAVNE-REGISTER STEDNAVN SOGNE-NR OG SOGNE-NAVN KOMMUNE-NAVN RAVNSTRUP 635 NØRRE-KIRKEBY NØRRE-ALSLEV RAVNSØ 634 NØRRE-ALSLEV NØRRE-ALSLEV RISERUP 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV RODEMARK 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING RØDELED 634 NØRRE-ALSLEV NØRRE-ALSLEV RØDELED 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV S IB IR IE N 643 FALKERSLEV STUBBEKØBING S IB IR IE N 646 HORREBY STUBBEKØBING S IB IR IE N 630 GUNDSLEV NØRRE-ALSLEV SILDESTRUP 647 IDESTRUP SYDFALSTER SILDESTRUP STRAND 647 IDESTRUP SYDFALSTER SKELBY 651 SKELBY SYDFALSTER SKELBY SOGN 651 SKELBY SYDFALSTER SKERNE 630 GUNDSLEV NØRRE-ALSLEV SKERRIS 634 NØRRE-ALSLEV NØRRE-ALSLEV SKJOLTRUP 645 HORBELEV STUBBEKØBING SKOVBY 630 GUNDSLEV NØRRE-ALSLEV SKOVEN 639 TINGSTED NYKØBING FALSTER SKOVHUSE 632 LILLEBRÆNDE NØRRE-ALSLEV SKOVHUSE, SØNDER-VEDBY 647 IDESTRUP SYDFALSTER SKØRRINGE HUSE 640 TORKILSTRUP NØRRE-ALSLEV SKØRRINGE HUSE 643 FALKERSLEV STUBBEKØBING SKØRRINGS GÄRD 643 FALKERSLEV STUBBEKØBING SKÅNEBRO HUSE 653 SØNDER-ALSLEV STUBBEKØBING SMALBY 648 KARLEBY STUBBEKØBING SMALBY 637 STADAGER NØRRE-ALSLEV SORTEKAMMER 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV SORTENSHAVE 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING SORTSØ 630 GUNDSLEV NØRRE-ALSLEV STADAGER SOGN 637 STADAGER NØRRE-ALSLEV STANGERUP 633 MAGLEBRÆNDE STUBBEKØBING STAVREBY 651 SKELBY SYDFALSTER STOREHOLM 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV STOVBY 655 VÆGGERLØSE SYDFALSTER STOVBY K LIT 655 VÆGGERLØSE SYDFALSTER STRANDHUSE 645 HORBELEV STUBBEKØBING STRANDHUSE 647 IDESTRUP SYDFALSTER. Hhi'fUi iusl. ö4ü Uh ->Ll V NØRRE, SLEV STRAND, ELKENØRE 647 IDESTRUP SYDFALSTER STRAND, ORE 656 ÅSTRUP Sl'h-SSFKøBING STRAND, SILDESTRUP 647 IDESTRUP SYDFALSTER STRAND, SØNDER-ALSLEV 653 SØNDER-ALSLEV STUBBEKØBING STRAND, ULSLEV 647 IDESTRUP SYDFALSTER STUBBEKØBING 638 STUBBEKØBING STUBBEKØBING STUBBERUP 639 TINGSTED NYKØBING FALSTER STUBBE, BRARUP 628 BRARUP NØRRE-ALSLEV STU8CKØBIN6 SOGN 638 STUBBEKØBING STUBBEKØBING STYKKERNE. GRØFTE- 631 KIPPINGE NØRRE-ALSLEV 620 F ^R C T R U P fr v SULLERUP 640 TORKILSTRUP NØRRE-AlSLÉV SUNDBY 637 STADAGER NØRRE-ALSLEV SUNDVEDGÅRD 637 STADAGER NØRRE-ALSLEV SYSTOFTE SOGN 652 SYSTOFTE NYKØBING FALSTER SYSTOFTE 652 SYSTOFTE NYKØBING FALSTER SÆRSLEV 645 HORBELEV STUBBEKØBING SØBORG 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING SØLE 645 HORBELEV STUBBEKØBING SØNDER-ALSLEV 653 SØNDER-ALSLEV STUBBEKØBING

87 Bind 11 STEDNAVNE-REGISTER Bind 11 STEDNAVNE-REGISTER STEDNAVN SOGNE-NR OG SOGNE-NAVN KOMMUNE-NAVN SØNDER-ALSLEV SOGN 653 SØNDER-ALSLEV STUBBEKØBING SØNDER-ALSLEV SOGN 654 SØNDER-KIRKEBY STUBBEKØBING SØNDER-ALSLEV STRAND 653 SØNDER-ALSLEV STUBBEKØBING SØNDER-GRIMMELSTRUP 645 HORBELEV STUBBEKØBING SØNDER-KIRKEBY 654 SØNDER-KIRKEBY STUBBEKØBING SØNDER-TÅSTRUP 647 IDESTRUP SYDFALSTER SØNDER-VEDBY 647 IDESTRUP SYDFALSTER SØNDER-VEDBY KOLONIHUSE 647 IDESTRUP SYDFALSTER SØNDER-VEDBY SKOVHUSE 647 IDESTRUP SYDFALSTER SØNDER-ØRSLEV 647 IDESTRUP SYDFALSTER SØRUP 629 ESKILSTRUP NØRRE-ALSLEV TANG, TJÆREBY 647 IDESTRUP SYDFALSTER TEGLVÆRKSHUSE 639 TINGSTED NYKØBING FALSTER TINGSTED 639 TINGSTED NYKØBING FALSTER TINGSTED SOGN 639 TINGSTED NYKØBING FALSTER TJÆREBY 647 IDESTRUP SYDFALSTER TJÆREBY TANG 647 IDESTRUP SYDFALSTER TOREBRO HUSE 629 ESKILSTRUP NØRRE-ALSLEV TOREBRO HUSE 642 ØNSLEV NØRRE-ALSLEV TORKILSTRUP 640 TORKILSTRUP NØRRE-ALSLEV TORKILSTRUP HUSE 640 TORKILSTRUP NØRRE-ALSLEV TORKILSTRUP SOGN 640 TORKILSTRUP NØRRE-ALSLEV TROLDEMOSE HUSE 650 NØRRE-ØRSLEV STUBBEKØBING TRUELSTRUP 643 FALKERSLEV STUBBEKØBING TUNDERUP 648 KARLEBY STUBBEKØBING TVEDE, EGEBJERG 654 SØNDER-KIRKEBY STUBBEKØBING TÂDERUP 639 TINGSTED NYKØBING FALSTER TÄRUP 640 TORKILSTRUP NØRRE-ALSLEV TÅSTRUP, NØRRE- 645 HORBELEV STUBBEKØBING TÂSTRUP, SØNDER- 647 IDESTRUP SYDFALSTER ULRIKSDAL 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV ULSLEV 647 IDESTRUP SYDFALSTER ULSLEV STRAND 647 IDESTRUP SYDFALSTER UNGHAVE HUSE 640 TORKILSTRUP NØRRE-ALSLEV VALNÆSGÂRD 641 VÅLSE NØRRE-ALSLEV VEDBY KOLONIHUSE, SØNDER- 647 IDESTRUP SYDFALSTER VEDBY SKOVHUSE, SØNDER- 647 IDESTRUP SYDFALSTER VEDBY, NØRRE- 636 NØRRE-VEDBY NØRRE-ALSLEV VEDBY, SØNDER- 647 IDESTRUP SYDFALSTER VEJRINGE 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING VENNERSLUND 637 STADAGER NØRRE-ALSLEV VESTERGÅRD 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING VESTER-KIPPINGE 631 KIPPINGE NØRRE-ALSLEV VILHELMSDAL 628 BRARUP NØRRE-ALSLEV VIRKET 643 FALKERSLEV STUBBEKØBING VÆGGERLØSE 655 VÆGGERLØSE SYDFALSTER VÆGGERLØSE SOGN 655 VÆGGERLØSE SYDFALSTER VÂLSE 641 VÅLSE NØRRE-ALSLEV VÅLSE SOGN 641 VÅLSE NØRRE-ALSLEV ØNSLEV 642 ØNSLEV NØRRE-ALSLEV ØNSLEV SOGN 642 ØNSLEV NØRRE-ALSLEV ØRSLEV, NØRRE- 650 NØRRE-ØRSLEV STUBBEKØBING ØRSLEV, SØNDER- 647 IDESTRUP SYDFALSTER ØSTER-KIPPINGE 631 KIPPINGE NØRRE-ALSLEV ØVERUP 639 TINGSTED NYKØBING FALSTER ÂGEBY SOGN (NEDLAGT 1775) 657 ÂGEBY HØJREBY ÅSTRUP 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING ÅSTRUP SOGN 656 ÅSTRUP STUBBEKØBING

88

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

KIRKEBØGER LOLLAND-FALSTERS STIFT 1. DEL MARIBO AMT: LOLLAND REGISTRATUR OVER BIND 10 SOGNE-NUMRENE KORREKTUR-UDSKRIFT

KIRKEBØGER LOLLAND-FALSTERS STIFT 1. DEL MARIBO AMT: LOLLAND REGISTRATUR OVER BIND 10 SOGNE-NUMRENE KORREKTUR-UDSKRIFT REGISTRATUR OVER KIRKEBØGER BIND 10 SOGNE-NUMRENE 557-626 LOLLAND-FALSTERS STIFT 1. DEL MARIBO AMT: LOLLAND KORREKTUR-UDSKRIFT LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1 994 Landsarkivets

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Behovsprognose års området Børne- og Ungdomsforvaltningen

Behovsprognose års området Børne- og Ungdomsforvaltningen Behovsprognose 2012 0-5 års område Børne- og Ungdomsforvalningen Behov på or sig og onlusioner Område Korsige (2012-2013) Konlusion or sig Indre By Behov an dæes af nabodisri Øserbro Behov dæe af nabodisri

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

MALERIER. Gi. Kongevej 27*29. Falkenbergs Auktioner. T elefon Falkenhergs Auktioner. Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag

MALERIER. Gi. Kongevej 27*29. Falkenbergs Auktioner. T elefon Falkenhergs Auktioner. Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag Falkenhergs Auktioner Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag bliver ved Auktion, der afholdes Gi. Kongevej 27*29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 22. Marts Kl. 10 8 Torsdag

Læs mere

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND PIBEGADE 18 79 0 SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 7. SEPTEMBER 50-års studenter jubilar er 1960 F o r r e s te r æ k k e f r a v e n s tre : L a v e N ø rg a a rd,

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1 Landinspektørens Meddelelsesblad D en d a n s k e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé 4 2000 F re d e rik s b e rg te le fo n 38 86 10 70 H je m m e s id e : w w w.d d l.o rg e

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3.

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3. SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 4 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 3. M A R T S dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D 1 A. F Æ L L E D V E J 19.

Læs mere

D Danmarks Kunstbibliotek. V\e»»'

D Danmarks Kunstbibliotek. V\e»»' D 34.693 Danmarks Kunstbibliotek 3 0 0 0 0 2 3 7 2 7 3 1 Q V\e»»' '/ W j T>tr-, r^i1ib^r/thj 1F -,

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 21. ÅRGANG NR. 14 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LINDEVANGS ALLÉ 4. 2000 KØBENHAVN F. TLF.

Læs mere

Hjælp til min datter med dyspraksi

Hjælp til min datter med dyspraksi Hjælp til min datter med dyspraksi Om støtte til elev med dyspraksi S p ø r g s m å l : Je g hå be r virke lig, a t I ka n g ive m ig e t g o dt rå d ve dr. m in da tte rs s ko le g a ng, da je g e r s

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1 Mand Søren Sørensen 1 Født Omkr 1723 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Død Før 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Begravet 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Far Søren Mogensen ( -Omkr 1723)

Læs mere

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder.

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. D E N N Y E K A R A K T E R S K A L A 7 - t r i n s - s k a l a e n I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. H v o r n å

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 p TATI RÆ SEN ON Dias 2 Dansk Se lska b for Bolig re t Generelt om kontrakter med lang løbetid Problem:

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form.

a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form. a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form. I m o Katalog: over af danske Kunstnere, * der bortsælges ved offentlig Avktion M a i dm 6. Februar 1906 KL 11*1* F o n.

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere