MULTIHUS ODENSE SCENARIO I - KONCERTHUSGRUNDEN. Vision - H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter - År 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTIHUS ODENSE SCENARIO I - KONCERTHUSGRUNDEN. Vision - H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter - År 2006"

Transkript

1 Vision - H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter - År 2006 H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter er et smukt hus - der spiller sammen med og op til de øvrige bygninger og funktioner omkring Koncerthusgrunden. De forskellige huse drager gensidigt fordel af hinanden med hensyn til markedsføring/pr, udnyttelse af lokaler, restaurant- og hotelfunktioner mv. Huset er det sikre valg, der på unik vis har været med til at færdiggøre hele kvarteret. Fra at være en uskøn parkeringsplads, afskåret fra byen af store veje og meget trafik, er det blevet et spændende og levende område, som man må igennem, når man besøger Odense. Det er stedet, hvor man søger hen ikke kun for at nyde den nye arkitektur men også for at opleve en stemning af kulturel oase, med skiftende kunstudstillinger i foyerområdet, cafemiljø og eksperimenterende forestillinger på den åbne scene. Stedet er vidt berømt for restaurantens udsøgte mad og højt estimerede køkken-chef. H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter er passet ind i en fin sammenhæng, hvor kultur fra hele verdenen blander sig med den fynske kultur, og hvor nationale og internationale kongresser giver et friskt pust til byen og Fyn. Huset har et nært samarbejde med Odense Symfoniorkester og de klassiske, rytmiske og etniske musikmiljøer professionelle og amatører. Andre genrer er ligeledes repræsenteret i huset teater, dans, musicals, store udenlandske gæstespil og små, skæve opsætninger. Alt sammen bidrager det til husets atmosfære, eventyrligt, fremmedartet og dog så kendt. Kongresdelen er dygtigt drevet og nært koordineret med først og fremmest H.C. Andersen Hotel, men også de øvrige hoteller og Odense Congress Centre. Man har fundet en niche med små og mellemstore ( vandre -) kongresser, samt en optimal samarbejdsform, hvor man konkurrerer udadtil - om at trække arrangementer til Odense/Fyn. Luftperspektiv af scenario I set fra sydøst 13

2 Musikhuset Århus Funktioner H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter er i alt godt m 2, indeholdende en teater- og operasal med pladser, med scenetårn og faciliteter til de store operaopsætninger samt stor orkestergrav. Salen kan også anvendes til møde-, konference- og kongresformål i den udstrækning, at gulvarealet på ca m² kan frigøres f.eks. gennem opbygning af teleskoptribuner, kan salen omstilles fra opera med et publikum på til spisning for personer. Der er en sceneopbygning, som kan tilgodese de krav, ballet og balletpublikum stiller. Der er endvidere teknisk mulighed for at opbygge en scene midt i lokalet. De fysiske forhold - med et største ledige gulvareal på ca m² og evt. indretning af tilskuerpladser på scenen - sætter begrænsningen for hvilke sportsbegivenheder, der kan afvikles. Der er en multifunktionel sal med 500 pladser, som kan anvendes til rytmisk musik, cabaret og mindre turnerende forestillinger mv. Denne sal vil kunne anvendes til møde-, konference- og kongresformål. Huset er dimensioneret ud fra model A i lokaleprogrammet 1 : Huset rummer publikumsfaciliteter, med billetsalg, foyer, cafe/brasserie og restaurant samt administration og interne faciliteter. Hertil kommer en parkeringskælder på ca m² med plads til 350 biler og tilkørsel for lastbiler til depoter og elevatorer beregnet for udstyr. Grundens størrelse på ca. 1 ha ( m 2 ) er forholdsvis snæver i forhold til lokalebehovet. Bebyggelsesprocenten vil være på i alt ca Arealet anvendes i dag til et offentlig parkeringsanlæg med plads til 292 biler. I følge Odense Kommunes Kvarterplan 2 (afsnittene om Odense Bymidte) kan scenariet indpasses. Det gælder både selve huset og parkeringspladserne, idet der skal anlægges et helhedssyn for anvendelse af området. Musikhuset Esbjerg Teater / opera (store sal): m 2 Musik / Kultur/ Kongres (lille sal): m 2 Publikumsfaciliteter (foyer, udstilling, restaurant, mv.) m 2 Administration (personale mv.): 650 m 2 I alt: m 2 1 Delrapport 2, i fase 1 er et Lokaleprogram. Det omfatter fire såkaldte byggeklodser, Model A (minimumsløsning), B (supplerende funktioner), C (Odense Symfoniorkester væk fra Koncerthuset) og D (Maximumløsning, baseret på diverse ønsker fra interessenter). 2 Odense Kommune, udarbejdet 1999, endelig vedtaget

3 Indhold og aktiviteter I feasibility study et er der redegjort for erfaringerne fra andre kultur- og kongreshuse. De bygger bl.a. på samtaler med Herning Kongrescenter og Musikhuset Aarhus om operaudbud og efterspørgsel. Kulturdelen bygger bl.a. på fælles indkøb af turnerende forestillinger og gæstespil inden for Danske Kongres- & Kulturcentre (DKK), et samarbejde mellem 20 af landets største kongres- og kulturhuse. På baggrund heraf og med afsæt i ovenstående beskrivelse af scenario I kan opstilles en foreløbig arrangementsplan. Som vist på skemaet til højre. I forhold til arrangementsplanen skal man være opmærksom på, at dage beregnet til opstilling og prøve går fra antallet af arrangementsdage, hvilket er væsentligt, når f.eks. udnyttelsesgraden og prispolitikken vurderes. Samtidig kan det påregnes, at nogle arrangementer; møder, konferencer og forestillinger kan forløbe parallelt, og at udnyttelsesgraden herved øges. Ses til Pro Musica salen i Odense Koncerthus gælder, at belægningsgraden her er høj, at den ikke er beregnet for elektronisk reguleret musik og at en samarbejdesaftale mellem de to huse vil kunne give en øget fleksibilitet og udnyttelse af de to mindre sale. Ud over store og lille sal i multihuset kan foyer, café og restauration formodentlig anvendes til gratis arrangementer, møder, udstillinger mv. Ligeledes kan afholdes ca. 10 skiftende udstillinger pr. år. Disse aktiviteter kan få en vis indflydelse på livet i huset, men næppe på økonomien. Endelig kan det (ifølge interviews med lokale udbydere) forventes, at der vil ske overflytning af arrangementer til multihuset fra Odense Koncer thus, OCC og evt. idrætshaller samt yderligere ca. 20 arrangementer tilrettelagt af lokale bookingbureauer. Disse går da fra antal arrangementer hos de andre udbydere. Imidlertid kan det forventes, at de pågældende får andre arrangementer ind i et vist omfang, og at det samlede udbud i Odense således øges lidt. Ud fra de samlede beregninger vil scenario I betyde en årlig forøgelse af kulturarrangementer i byen på cirka 250. (130 i operasalen og 175 i den lille sal, minus ca allerede eksisterende arrangementer). Samt for erhvervsområdet en årlig forøgelse på ca. 210 arrangementer. (Det anslås således, at samtlige aktiviteter her er nye). Foreløbig arrangementsplan Kulturdel Indkøbte turneer og gæstespil osv Lokalt baserede samarbejdsprojekter mellem kulturaktører Produktionssamarbejde med andre kulturhuse Den Fynske Opera, Den Jyske Opera, Den kgl. Teaters Opera mv Samarbejde med lokale bookingbureauer (kulturudbydere) Overflytning af arrangementer fra eksisterende spillesteder - 80 Festivals, lokale events mv I alt Erhvervsdel Teater- og operasal m. plads til (fleksibel scene) Opstilling og prøve Erhvervsarrangementer Møde- og konferenceaktiviteter Kongresaktivitet I alt Multifunktionel sal m. plads til Arrangement Arrangement Opstilling og prøve 15

4 Koncerthusgrundens hjørne mod Thomas B. Thriges Gade Odense Koncerthus: Carl Nielsen Salen m. plads til indtil personer Pro Musica Salen m. plads til indtil 360 personer 3 foyer-områder H.C. Andersen Hotel: 8 mødelokaler m. plads til personer Restaurant H.C. Andersen m. plads til 120 personer Casino 145 værelser Samarbejde H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter skal i overensstemmelse med den byplanmæssige helhedstanke ses i sammenhæng med de faciliteter, som i forvejen eksisterer i henholdsvis Odense Koncerthus og H. C. Andersen Hotel. Multihuset skal indeholde en kulturdel og en kongresdel. En løsning i tilknytning til Koncerthusgrunden vil umiddelbart medføre en forstærkning af de forretningskoncepter, Odense Koncerthus og H.C. Andersen Hotel i dag står for. Ved en evt. samdrift/driftsaftale med H.C. Andersen Hotel kan det overvejes at reducere i arealerne til restaurationsdrift. Evt. kan kongresdelen i sin helhed bortforpagtes til lokal hotel- og restaurationsvirksomhed. Der vil også kunne komme på tale at udbyde dele af virksomheden f.eks. bar, rengøring, linned, tilsyn med planter og vedligeholdelse. Behovet for en hotel-udvidelse må påregnes. Set i forhold til funktioner og aktivitetsniveau anslåes behov for yderligere hotelsenge 3. En del af disse kan f.eks. hentes ved, at der bygges ovenpå H.C. Andersen Hotel. Men også andre midtby-hoteller kan tænkes at være interesseret i at modsvare den øgede efterspørgsel i kraft af konference- og kongresaktiviteterne. Ligeledes kan det anbefales, at samarbejdsmulighederne med OCC afprøves. Som en grundlæggende anbefaling foreslås det, at en stillingtagen til disse spørgsmål overlades til de enkelte eksisterende hoteller og udbydere. Samtidig anbefales det imidlertid, at Odense Kommune påtager sig en aktiv rolle som katalysator og evt. koordinerende instans over for de eksisterende hoteller og øvrige udbydere. Der er i dag en forholdsvis ringe tradition for koordinering og samarbejde blandt aktørerne, og flere af disse efterspørger en koordinerende kraft. Organisation og selskabsform Fælles for begge scenarier Multihusets organisation er bestemt af flere faktorer, primært husets mål og indhold, men også finansieringen spiller en rolle. De eksisterende danske kulturhuse anvender således forskellig organisering og virksomhedsform 4. En række alternativer vil kunne anvendes i forhold til multihuset. De fire mest oplagte organiserings- og virksomhedsformer er de følgende; de kan gælde for begge scenarier. 1: Et aktieselskab (Multihuset Odense A/S) 2: En selvejende institution (Den selvejende institution Multihuset Odense) 3: To aktieselskaber (Ejendomsselskabet MHO A/S og driftsselskabet Multihuset Odense A/S) 4: Et aktieselskab og en selvejende institution (Multihuset Odense A/S og Den selvejende institution Odense Kultur- OG Kongreshus) De fire alternativer præsenteres herefter i oversigtlig form, og konsulenternes anbefaling belyses mere uddybende. 3 I delrapport 1, fase 1 opgøres anslået behov for supplerende hotelsenge. 4 I delrapport 1, fase 1 kortlægges forskellige selskabsformer med fordele og ulemper. 16

5 Alternativer 1. Multihuset Odense A/S 2. Den selvejende institution Multihuset Odense 3. Ejendomsselskabet MHO A/S og driftsselskabet Multihuset Odense A/S 4. Multihuset Odense A/S og Selvejende institution Odense Kultur- og Kongreshus Virksomhedsform A/S Selvejende institution A/S (anlæg) og A/S (drift) A/S og selvejende institution Ejere Aktionærer: Odense Kommune Privatpersoner Virksomheder Investorer Ingen ejer sig selv Aktionærer: Odense Kommune Privatpersoner Virksomheder Investorer Aktionærer (A/S) Ingen (selvejende institution) Ledelse Bestyrelse (5) Direktion (1) Bestyrelse (7) Direktion (1) Bestyrelser (2x5) Direktioner (2x1) Bestyrelser (2x5) Direktion (1) Kulturchef (1) Organisation 3 afdelinger: Kultur Kongres Teknik 3 afdelinger: Kultur Kongres Teknik 1 afdeling (anlæg): Teknik/vedligehold 2 afdelinger (drift): Kultur Kongres 2 afdelinger (A/S): Kongres Teknik 1 afdeling (selvejende institution): Kultur Fordele Mulighed for kapitalindskud fra eksterne parter Mulighed for at regulere kommunalt engagement via køb/-husleje Tæt kommunal påvirkning Mulighed for eksterne tilskud fra div. ordninger og fonde Mulighed for kapitalindskud fra eksterne parter Mulighed for at regulere kommunalt engagement via køb/husleje Adskillelse af anlæg og drift Klar ansvars- og risikofordeling Mulighed for kapitalindskud fra eksterne parter (A/S) Mulighed for at regulere kommunalt engagement via køb/-husleje (A/S) Mulighed for direkte kommunal indflydelse på udvikling og gennemførelse af kulturelle aktiviteter (selv. in.) Mulighed for eksterne tilskud fra div. ordninger og fonde (selv. in.) Ulempler Ingen adskillelse af anlæg og drift Begrænsede muligheder for direkte kommunal indflydelse (hvis kommunen ikke erhverver aktier) Ingen adskillelse af anlæg og drift Ingen mulighed for kapitalindskud fra eksterne parter (aktier) Begrænsede muligheder for direkte kommunal indflydelse (hvis kommunen ikke erhverver aktier) Ingen adskillelse af anlæg og drift (excl. kultur) Sammenhæng til Odense Kommune Køb af ydelser Køb af aktier Repræsentanter i bestyrelsen Tilskud Køb af ydelser Køb af aktier Køb af ydelser Køb af aktier Tilskud 17

6 Anbefaling vedrørende organisation Som organisationsmodel for scenario I anbefaler konsulenterne alternativ 3: Etablering af et selvstændigt aktieselskab til at opføre og eje bygningerne samt et driftsselskab til at varetage alle opgaver vedr. driften af multihuset. De væsentligste argumenter for at pege på dette alternativ er muligheden for at adskille anlæg og drift samt at kunne foretage en klar ansvars- og risikofordeling. Videre er fordelene, at der er mulighed for kapitalindskud fra eksterne parter samt at regulere kommunalt engagement via køb/husleje. Ulemperne består primært af de begrænsede muligheder for direkte kommunal indflydelse. Uddybende belysning af alternativ 3 - Ejendomsselskabet MHO A/S og driftsselskabet Multihuset Odense A/S Virksomhedsformen er 2 aktieselskaber: Et ejendomsselskab, som opfører og ejer bygningerne og efterfølgende varetager alle funktioner vedr. anlæg (dvs. vedligeholdelse mv.) og et driftsselskab, som varetager alle funktioner vedr. driften af multihuset. De overordnede retningslinier for selskabernes virksomhed fastlægges i deres respektive vedtægter. Det indbyrdes forhold mellem ejendomsselskabet og driftsselskabet fastlægges i en lejeaftale, som er uopsigelig i en nærmere fastlagt årrække. Ejerne (aktionærerne) af ejendomsselskabet kan være en enkelt part (eksempelvis en investor/entreprenør) eller en flerhed af parter (Odense Kommune, enkeltpersoner, virksomheder og private/institutionelle investorer). Aktionærer i driftsselskabet kan enten være samme kreds som i ejendomsselskabet eller andre parter, eksempelvis de personer/virksomheder som har direkte interesse i multihusets drift (f.eks. restaurant, andre kommercielle parter, servicefunktioner). Ledelsen er to bestyrelser og direktioner. Bestyrelsernes sammensætning afspejler ejerstrukturen i henholdsvis ejendomsselskabet og driftsselskabet. For begge bestyrelsers vedkommende gælder, at de bør være små, handlekraftige enheder. Konkret anbefales det, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke overstiger 5 personer pr. bestyrelse. Bestyrelsernes virke fastlægges i en forretningsorden. Den daglige ledelse af begge selskaber varetages af en direktør (for hver; evt. samarbejde herom kan aftales nærmere). Profilen på direktøren for ejendomsselskabet bør være kommerciel, dog gerne med indsigt i kultur-erhverv. Direktøren for driftsselskabet bør repræsentere indsigt i både kulturelle og kommercielle aktiviteter, herunder ikke mindst strategi og salg/marketing. Organisationen i ejendomsselskabet er enkel og består af 1 teknikafdeling (vedligehold mv.). Driftsselskabets organisation består af 2 afdelinger, der hver fungerer som selvstændige resultatcentre (dvs. selvstændige resultatbudgetter). Afdelingerne er: Kultur og Kongres. Sekretariat indgår som stabsfunktioner. Sammenhængen til Odense Kommune foregår via Odense Kommunes køb af ydelser i driftsselskabet, dvs. betaling af husleje mv. for de arrangementer, som involverer Odense Kommune og/eller erhvervelse af aktier i ejendoms-/drifts-selskab. 18

7 Bemanding Driftsselskabets organisation 5 vil udover bestyrelsen bestå af: Direktionen, som varetager alle overordnede ledelsesopgaver, herunder salg/marketing og kontakt til multihusets forskellige kontakter og netværk. Direktionen bemandes med 1 direktør. Sekretariatet, som varetager opgaver vedr. administration (bogholderi, korrespondance, fakturering, reception mv.). Sekretariatet bemandes med 6 medarbejdere. Kulturafdelingen, som varetager opgaver vedr. alle kulturelle aktiviteter i multihuset. Afdelingen ledes af en afdelingsleder med kendskab til forhandlinger om og tilrettelæggelse af kulturelle arrangementer. Som den nærmeste medarbejder har afdelingslederen1 arrangementsplanlægger. Endvidere bemandes afdelingen med 4 faste medarbejdere: 1 scenemester, 1 belysningsog lydmester og 2 servicemedarbejdere. Kongresafdelingen, som varetager opgaver vedr. alle kongresser i multihuset, herunder restaurant. Afdelingen ledes af en afdelingsleder med erfaring med kongresser og restaurationsdrift. Til varetagelse af planlægning og administration af kongresser er der 2 medarbejdere ansat. Til varetagelse af restaurationsdelen er der 7 faste medarbejdere (over tjener, kokke og tjenere) samt 4 servicemedarbejdere (vedligeholdelse og opstilling). Det kan overvejes ikke at have en selvstændig restaurationsdel, men i stedet indgå en strategisk alliance eller en decideret driftsaftale med H.C. Andersen Hotel. Udover den faste stab er der ca. 40 deltidsansatte, som har et timetal på ca De beskæftiger sig med billetsalg, teknisk assistance, billetkontrol, garderobe og rengøring. Et tilsvarende antal på ca. 40 kan tilkaldes, og de honoreres timelønnet via ekstrabetaling for konkrete arrangementer eller honorarbestemt. Ejendomsselskabets organisation vil udover bestyrelsen bestå af: Direktionen, som varetager alle overordnede ledelsesopgaver. Direktionen bemandes med 1 direktør. En sandsynlig udformning af ejendomsselskabet er, at det indgår i en større portefølje af selskaber (eksempelvis hos en institutionel investor). Derfor vil direktøren ikke blot have som opgave at være leder af dette ejendomsselskab, men en række lignende selskaber. Sekretariatet, som varetager opgaver vedr. administration (bogholderi, korrespondance, fakturering mv.). For sekretariatet gælder de samme betragtninger som for ejendomsselskabets direktion (vil meget sandsynligt være en del af administrationen hos f.eks. en institutionel investors ejendomsadministration kan alternativt varetages af driftsselskabets sekretariat efter nærmere aftale). Teknikafdelingen, som varetager alle vedligeholdelsesopgaver i relation til bygningerne. Også her gælder de samme betragtninger som for direktion og sekretariat. 5 Tal vedr. personalebehov bygger på erfaringstal fra øvrige danske kulturhuse. H. C. Andersens kvarter set fra Thomas B. Thriges Gade Koncerthusgrunden set fra Claus Bergs Gade 19

8 Egenkapital Realkreditfinansiering Pengeinstitutfinansiering Tilskud Indtægter Kreditter Anden finansiering Odense Kommunes muligheder for medfinansiering Anlæg Egne midler Indskud af aktiver (eks. grund) Lån (op til 60% af anlægssummen) Lån Garanti Byggekredit Lokale- og Anlægsfonden Realkredit Danmarks Fond Nykredits Fond Velux Fonden Odense Kommune M.fl Billetkontrakter Sponsorater(eks. stolesponsorater) Egenkapital (kapitalindskud i ejendomsselskab og/eller indskydelse af grund (scenario 1)) Garantistillelse for lånfinansiering Anlægstilskud Anden indirekte støtte (eks. billetkontrakter og stolesponsorater) Drift Egne midler Kassekredit Odense Kommune Billetindtægter Lejeindtægter Evt. forpagtningsindtægter Leverandørkreditter Erhvervsklub Egenkapital (kapitalindskud i driftsselskab) Køb af ydelser Garantistillelse for lånefinansiering Driftstilskud Anden indirekte støtte (eks. deltagelse i erhvervsklub) Generelle forhold vedrørende finansiering I skemaet til venstre belyses generelle forhold vedrørende finansiering, gældende for begge scenarier, inklusiv en mulig havneløsning. På baggrund heraf præsenteres konsulenternes anbefaling for scenario I. Anbefaling vedrørende finansiering scenario I Som tidligere belyst anbefaler konsulenterne en organisationsmodel, bestående af et ejendomsselskab (A/S) og et driftsselskab (A/S). Dette medfører følgende anbefalinger vedr. finansiering af anlæg og drift: Anlæg finansieres i regi af ejendomsselskabet. Det anbefales, at finansieringen indeholder så høj grad af egenfinansiering som muligt, af hensyn til at kunne holde omkostningerne ved lånefinansiering nede (og dermed kravene til husleje). Et eksempel 6 på anlægsfinansieringen er realkreditlån på op til 60% af anlægssummen og de resterende 40% fordelt med ca. 30% egenkapital 2 og ca. 10% anden finansiering, eks. pengeinstitutfinansiering. Såvel realkredit- som pengeinstitutfinansieringen vil have sikkerhed i bygningerne, evt. suppleret med yderligere sikkerheder hos ejendomsselskabets aktionærer. Konkret vil anlægsfinansieringen med udgangspunkt i ovennævnte fordelingsnøgle se således ud: Egenkapital Realkreditlån Pengeinstitutlån Anlægsfinansiering i alt Drift finansieres i regi af driftsselskabet. Driftsselskabet vil givetvis finansiere driften via en kombination af multihusets indtægter, egenkapital, diverse leverandørkreditter suppleret med en kassekredit i et pengeinstitut. Kassekreditten vil være ydet mod sikkerhed, der stilles til rådighed af driftsselskabets aktionærer (f.eks. kaution og/eller kommunegaranti). Behovet for driftsfinansiering vil være i størrelsesordenen mio. kr. Driftsfinansieringen tænkes sammensat på følgende vis: Køb af aktier i driftsselskab: Odense Kommune Andre Odense Kommunes medfinansiering af anlægssummen forudsættes at være (erhvervelse af aktier i ejendomsselskab og indskud af grund) 7. Odense Kommunes medfinansiering af driften forudsættes at være årligt køb af ydelser og erhvervelse af aktier i driftsselskab. 6 Det understreges, at dette alene er et eksempel. Andre muligheder kan være relevante, afhængig af ikke mindst Odense Kommunes interne afklaring. 7 Udstedelse af aktier, der kan erhverves af Odense Kommune. 20

9 I oversigtsform og i afrundede tal kan Odense Kommunes medfinansiering af scenario I skitseres således: Kr Anlæg Drift Ialt Kapitalindskud (køb af aktier) Årligt køb af ydelser Anlægsøkonomi Anlægsudgifter På baggrund af de beregnede bygningsudgifter 8 er nedenstående opstillet et overslag over anlægsudgifter (prisniveau oktober 2000). Koncerthusgrunden ejes af Odense Kommune, som ikke har fastsat en salgspris for arealet. Af hensyn til sammenligneligheden med scenario II er der anslået en salgspris på kr. pr. m². Denne forudsætning bygger på et gennemsnit af de indsamlede erfaringstal. Byggemodningsomkostningerne vil omfatte fornyelse af fortorv langs eksisterende gader, ny adgangsvej til P-kælder fra rundkørsel, afsætning af vandstik, spildevandsstik m.v. Evt. nedrivning med henblik på sammenbygning med Odense Koncerthus, fjernelse af eksisterende anlæg på grunden, forureningsoprensning, samt større infrastruktur uden for Koncerthusgrunden er ikke indregnet. Tilslutningsafgifter er ikke indregnet. Der er ikke beregnet anlægsøkonomi for evt. nye parkeringspladser til erstatning for de nuværende 292 parkeringspladser på Koncerthusgrunden. Grundkøb Byggemodningsomkostninger Tillæg for høj grundvandsstand Bygningsudgifter Teater- og operasal Tillæg for scenetårn Multifunktionaelsal og publikumsfaciliteter Administration og service Ialt Uforudsete udgifter Anlæg af parkeringskælder, 350 pladser Omkostninger i byggeperioden Ialt excl. moms Generelle forudsætninger anlægsudgifter for begge scenarier Nuværende indgang til koncerthuset Erfaringerne fra byggeri af scenetårne andre steder har medført, at der tillægges kr. Det interval, inden for hvilket udgifterne til et scenetårn ligger, er betydeligt, da ambitionsniveau i forhold til formåen, bygningens nøjagtige højde, installering af hydraulik og hejs/træk osv. kan vise særdeles store udsving. Overslaget indeholder udgifter til rådgivningshonorar. Rådgivningshonoraret udgør fra 8-20 % af anlægsudgiften, gennemsnitligt ca %. Udgifter til honorar og udlæg vil endvidere være afhængig af valg af udbudsform. Overslaget omfatter teknisk udstyr til ventilation, klimaanlæg, vvs og styring, regulering og overvågning. Teknisk udstyr i tilknytning til scener eller edb fra bookingsystemer over elektronisk lydregulering til informationstavler mv. er ikke medtaget. Under kalkulation af scenetårnet er der medregnet et engangstillæg til teknisk udstyr. Overslaget indeholder inventar i en gennemsnitskvalitet. 8 I Delrapport 2 (Feasibilitystudiet), Lokaleprogrammet, er beskrevet grundlaget for at beregne bygningsudgifter. 21

10 Driftsbudget (i kr.) Indtægter Kulturelle arrangementer kr Erhverv, møde, konference og kongres kr Arrangementstilskud og støtte kr Bar og restaurant kr Booking gebyrer kr Erhvervsklub, sponsor, reklame kr Salg af medarbejdertid kr Ydelseskøb Odense Kommune kr I alt kr Udgifter Fast ansatte kr Deltidsansatte kr Markedsføring kr Gratis arrangementer kr. 500 Direkte udgifter kulturelle arr. kr Direkte udgifter erhvervs arr. kr Direkte udgifter flexområde kr. 0 Direkte udgifter bar/restaurant kr Husleje inkl. vedligeholdelse kr Forsikringer og afgifter kr El, gas, vand, varme m.v. kr Administration kr Produktudvikling kr. 900 Uforudsete udgifter kr I alt kr Driftsøkonomi På baggrund af de indsamlede erfaringstal, den opstillede arrangements- og aktivitetsplan og en vurdering af efterspørgslen kan der opstilles et driftsbudget for scenario I (i kr.). For at give et så realistisk billede af driftsøkonomien som muligt er der regnet med en belægningsprocent på 75 % på de kulturelle arrangementer og et billetprisniveau på ca. 85 % af Århus-niveau, hvilket svarer til et gennemsnit af 4 kulturhuse. Lønningerne baseres på et gennemsnit af tre andre kultur- og kongreshuse. Særlige driftsaftaler i forhold til f.eks. restauration, café- /bardrift, vedligeholdelse mv. kan påvirke ovenstående tal. Mulighederne for samarbejde med H.C. Andersen Hotel bør klart udnyttes i dette scenario. Der foreligger således allerede en aftale mellem Odense Kommune og H.C. Andersen Hotel om, at sådanne samarbejdsmuligheder i givet fald skal undersøges 9. Indkøringsperioden forventes at udgøre 3-4 år fra ansættelse af den første medarbejder til at varetage funktioner i relation til indgåelse af aftaler om kulturelle arrangementer, placeret i H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter. I en vis udstrækning kan der drages nytte af arrangementsvirksomheden i Odense Koncerthus. Sammenlignende nøgletal Størrelsen af det kommunale ydelseskøb skal ses i forhold til f.eks. Musikhuset Aarhus ca. kr. 11 mio. (1999) Musikhuset Esbjerg ca. kr. 6 mio. (1999) Skive Hallerne ca. kr. 6 mio. (1999) I dette driftsbudget er der i stedet for et kommunalt tilskud regnet med et ydelseskøb. Der er dermed ikke tale om en kommunal underskudsgaranti. 9 Hvilket var en af tilskyndelserne til at gennemføre feasibility studiet for multihuset. Koncerthusgrunden set fra øst 22

11 Den fysiske dimension Koncerthusgrunden ligger i periferien af Odense bymidte i krydsfeltet mellem to markant forskellige bystrukturer. Mod vest og nord er området domineret af store trafikanlæg og bygningskomplekser. Gadegennembruddet Thomas B. Thrigesgade, som udgør en del af Cityringen, har her medført en opløst og forrevet bystruktur, som efterlader et på en gang kaotisk og dynamisk bybillede. Mod sydøst har området en helt anden karakter og skala, præget af de karakteristiske små byhuse og gadeforløb i H.C Andersen Kvar ter. Selve Koncerthusgrunden udgør et areal på ca m 2 og ligger i tilknytning til Odense Koncerthus og H.C. Andersens Hotel. Arealet anvendes i dag til et offentlig parkeringsanlæg med plads til 292 biler. Grunden ligger i kommuneplanens rammeområde 0.C16, som er udlagt til centerformål. Multihusfunktionen passer således til anvendelsesbestemmelsen og falder også godt i tråd med Kvarterplanens intentioner for området. Hvad angår højder og max. bebygget grund (=45%), er multihuset ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Grunden er desuden omfattet af lokalplan 2-396, der udlægger arealet til boligformål, butikker, offentlige formål, parkeringshus samt torve- og opholdsarealer. I forlængelse heraf skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for multihusprojektet. Da der er tale om et anlæg, som vil få væsentlig indflydelse på omgivelserne, bør der også tilrettelægges en foroffentlighedsfase for kommuneplantillægget jf. planloven. Miljø- og planforhold Koncerthusgrunden er belastet af vejstøj fra Hans Mules Gade og Thomas B. Thriges Gade, sidst nævnte vil muligvis også belaste grunden med vibrationer fra tung trafik. Odense Kommune har beregnet vejstøjen fra Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade til henholdsvis 68 0g 66 db(a) i vejskel, hvilket betyder, at der kan opnås tilfredsstillende støjforhold i multihuset. Grænseværdierne for jernbanestøj skønnes at kunne overholdes. Der skal foretages beregning i forbindelse med udarbejdelse at lokalplan for området. Multihuset vil i nogen grad belaste omgivelserne især H.C. Andersens Kvarter med støj og trafik. Placeringen forudsætter derfor, at multihuset udformes, så belastningen overholder de gældende grænser for støj mv. 23

12 Overordnet bystruktur Grunden har umiddelbart en god placering i forhold til den overordnede bystruktur, og den vil på sigt kunne danne overgang mellem bymidten i syd og det planlagte uddannelsesområde og havnen i nord med en forskønnet Thomas B. Thriges Gade som forbindelse. Trods nærheden til de centrale dele af Odense bymidte har grunden pga. Thomas B. Thriges Gades linjeføring ingen umiddelbar tilknytning til byens historiske kerne og gågaderne. I praksis har området omkring Odense Koncerthus og H.C. Andersens Hotel større tilknytning til den østlige bydels boligområder. Både i kvarterplanen og i trafikplanen påpeges det, at flere væsentlige byfunktioner i dag ligger lige udenfor cityringen, som derved udgør en barriere for et mere sammenhængende byliv. I forlængelse heraf indeholder Kvarterplanen for Odense bymidte (1999) 2 modeller, der på forskellig vis minimerer Thomas B. Thriges Gades / Cityringens dominans i bymidten: 1. Vejanlæggene bevares stort set uændrede 2. Vejanlæggene omlægges H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter (multihuset) tager udgangspunkt i Kvarterplanens model 1 dvs. at scenariet holdes indenfor grundens nuværende afgrænsning og ikke ændrer på vejanlæg og overordnede tilkørselsforhold. Retningslinje 1 Multihuset skal slå tonen an i forhold til en revitalisering af arealerne langs Thomas B. Thriges Gade. Der bør ske en generel forskønnelse af Thomas B. Thriges Gade på strækningen mellem bymidten og havnen. Overordnet trafikstruktur Grundens beliggenhed i tilknytning til Cityringen og det overordnede trafiknet er central set i forhold til den kørende trafik. Adgangsforholdene er dog ikke optimale med kun én adgang for kørende fra rundkørslen ved Hans Mules Gade. Samtidig udgør Cityringen med sine biler i døgnet en kraftig barriere mellem de centrale bydele og grunden især for bløde trafikanter. Grunden er forholdsvis velplaceret i forhold til den kollektive trafik, der har hovedterminal ved Odense Banegårdscenter ca. 300 m vest for grunden. Dog skal brugere af den kollektive trafik krydse Thomas B. Thriges Gade for at komme til grunden. Retningslinje 2 Der bør etableres sikre forbindelser for bløde trafikanter fra bykernen til Koncerthusgrunden på tværs af Cityringen. Der bør skabes en indbydende adgang til multihuset for bløde trafikanter fra hjørnet af Thomas B. Thriges Gade. Den kollektive trafik bør justeres, således at betjeningen af multihuset bliver optimal. 24

13 Nærområdet Området er præget af store spring i skala og arkitektur og gadegennembruddet omkring krydset Hans Mules Gade/Thomas B. Thriges Gade er kun delvist blevet fulgt op af byomdannelse. Mens de to vestlige hjørner er defineret med markante bygninger i 5-7 etager, er der i dag ingen bebyggelse ved de to østlige hjørner i krydset. Odense Koncerthus og hotellets tilbagetrukne placering i forhold til hjørnet er med til at understrege den udflydende bystruktur omkring krydset. Komplekset har adgang fra H.C. Andersens Kvarter og vender dermed bagsiden ud mod hjørnet. Koncerthusgrundens hjørne mod Thomas B. Thriges Gade ligger desuden i en vigtig sigtelinje hvorfra der er udsigt til flere af byens pejlemærker (tårne og høje bygninger, som er gode at orientere sig efter). En høj og markant bygning på dette sted, vil kunne indgå i et fint samspil med de øvrige pejlemærker i byen. Som kontrast til det opløste byrum omkring Thomas B. Thriges Gade udgør H.C. Andersens Kvarter en byarkitektonisk helhed af høj bevaringsværdi, hvor husenes skala og arkitektur er nøje afstemt med gaderummenes proportioner og indretning. Claus Bergs Gade og Torv fungerer som torveplads to gange om ugen. Torvearealerne vil skulle indskrænkes i den nordlige ende af Claus Bergs Gade, men torveaktiviteterne vil kunne fortsætte. Retningslinje 3 Multihuset bør formidle det store skalaspring fra H.C. Andersen Kvarterets små byhuse til de store byelementer ved Thomas B. Thriges Gade og medvirke til at markere og slutte krydset. Multihuset bør knytte an til koncerthuset og H.C. Andersens Hotel, så komplekset udgør en sluttet helhed. Mod Thomas B. Triges Gade og Hans Mules Gade bør Multihuset fremstå med markante og indbydende facader i gadelinjen, der skærmer publikumsarealerne mod de trafikerede veje uden at virke lukkede og afvisende. Multihuset bør respektere og fortsætte de fine rumligheder og forløb i H.C Andersens Kvarter og skabe sammenhæng til det eksisterende parkanlæg langs Thomas B. Thriges Gade. Multihuset bør have adgang både fra det store kryds og fra H.C. Andersens Kvarter. Grunden bør disponeres, så bygningskompleksets højeste og mest markante bygningsdel placeres ved hjørnet af Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade. H.C. Andersens kvarter og GB Bank Grunden og krydset set fra øst 25

14 Adgangsforhold Som allerede nævnt giver grundens placering vanskelige adgangsforhold, hvilket også ses ved Odense Koncerthus og H.C. Andersens Hotel. Komplekset har (hoved-) indgang fra sydøst ved Claus Bergs Gade, hvortil der ikke er adgang for kørende. Komplekset er derfor disponeret med bagsidefunktionerne (varegård og p-arealer mv.) vendt mod det overordnede trafiknet og centrale dele af bymidten. Konsekvensen er, at mange brugere ankommer til Odense Koncerthus og hotellet fra bagsiden, hvorfra der er utydelige adgangsforhold. Realiseringen af Scenario I medfører, at de nuværende 292 parkeringspladser nedlægges. En beregning af multihusets brugermønster viser, at parkeringsbehovet for multihuset eksklusiv nuværende funktioner ved spidsbelastning (fredag/lørdag kl ) ligger på ca. 440 p- pladser. Umiddelbart betyder det, at der skal tilvejebringes ca. 730 parkeringpladser i forbindelse med en realisering af scenario I. Dette er ikke muligt inden for grundens afgrænsning, medmindre der etableres en parkeringskælder i 3 etager. Imidlertid kan parkeringsbehovet dækkes, hvis den ledige kapacitet på nærliggende p- anlæg inddrages i løsningen. Opgørelsen i nedenstående skema er dels baseret på Odense Kommunes tællinger fra , dels på nyere tal og er dermed forbundet med nogen usikkerhed. Såfremt multihuset skal betjenes af omkringliggende p-anlæg bør kapaciteten undersøges nærmere. Spidsbelastningstidspunktet på Koncerthusgrunden tager udgangspunkt i kompleksets primærfunktion dvs. kulturelle arrangementer. Såfremt multihuset anvendes til kongresser, møder mv., vil spidsbelastningstidspunktet også omfatte dagtimerne og dermed begrænses mulighederne for at anvende nærliggende p-anlæg betydeligt. En optimal afvikling af den kørende trafik vil kræve to til- og frakørsler til multihuset. Pga. grundens udformning og orientering vil den ekstra vejadgang skulle etableres fra Thomas B. Thriges Gade eller Hans Mules Gade, hvilket næppe vil kunne løses på en tilfredsstillende måde. Scenario 1 tager derfor udgangspunkt i, at den kørende trafik både brugere og forsyning fortsat kun får adgang fra rundkørslen ved Hans Mules Gade, og at parkeringsforholdene løses ved anlæggelse af Placering Nuværende p-pladser Fremtidige p-pladser Spidsbelastning Texaco private Kl Odense Banegårdscenter private Kl Vilhelm Verners Plads Kl Koncerthusgrunden Kl parkeringsanlæg under multihuset samt under det eksisterende p-anlæg foran hotellet. med adgang fra rundkørslen (= 350 p-pladser). Både til- og frakørsel til parkeringsdækkene vil således skulle ske fra rundkørslen, hvilket ved spidsbelastning kan give problemer med trafikafviklingen. I forbindelse med realiseringen af gadegennembruddene er karréerne syd for Hans Mules Gade blevet delvist nedrevet, hvilket giver mulighed for at forlægge Hans Mules Gade mod nord og derved skabe mere plads til den trafikale afvikling i rundkørslen som vist med stiplet linje på kortbilaget. Denne mulighed bør under-søges nærmere. Retningslinje 4 Multihuset bør have hovedindgang ved Sortbrødre Stræde evt. fælles med Odense Koncerthus, samtidig med at der etableres en anden vigtig indgang ved hjørnet af Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade. For at minimere indtrykket af bagside og styrke oplevelsen af åbenhed og passage bør multihuset desuden have en række sekundære indgange. Grunden bør disponeres med de åbne publikumsarealer foyer, restaurant etc. - orienteret mod Claus Bergs Gade og H.C. Andersens Kvarter, så der kan skabes en sammenhæng mellem ude og inde. 26

15 Disponering Med udgangspunkt i ovenstående kortlægning og konceptudvikling kan den fysiske disponering af huset se ud som følger: Grunden fyldes helt ud af et stort indendørs torv, der bygges sammen med det eksisterende Koncerthus, så de to funktioner kan få størst mulig sammenhæng. Torvet møbleres med de to sale og afskærmes mod Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade af markante klimaskærme i ca. 10 m højde. De sekundære funktioner; administration, personale, teknik etc. placeres dels i en 3-etages sektion mod Hans Mules Gade dels i indskudte rum, der spændes ud mellem salene og klimaskærmene i 1. sals højde. Mod H.C Andersens Kvarter, parkanlægget og Sortbrødre Stræde nedtrappes Torvets højde så det passer i skala til det historiske kvarter og byrummet ved Claus Bergs Gade. Torvet indrettes her med café, restaurant og galleri etc. Facaden er af glas, så der skabes størst mulig åbenhed og sammenhæng, For at markere hjørnet ved Thomas B. Thriges Gade og skabe balance til de to modstående hjørner, placeres scenetårnet så tæt ved hjørnet som muligt. Forsyningsadgang til scenetårn og sidescener forudsættes hermed etableret via parkeringsdækket ( En nærmere undersøgelse af afstande, højder, vende radier mv. må afdække om denne løsning er brugbar. Alternativt må scenetårnet opføres i tilknytning til indkørslen fra Hans Mules Gade, så der kan etableres direkte adgang til scenearealerne). Ved hjørnet at Thomas B. Thriges Gade etableres en mindre, hævet plads, hvorfra der er adgang til multihuset og vest for Odense Koncerthus nuværende indgang placeres hovedindgangen evt. fælles for begge bygninger. På den måde kan multihuset fungere som passage fra banegårdsområdet til H.C. Andersens Kvarter. Mål ca 1:

16 Rumligheder Perspektivet viser multihuset set fra det modstående hjørnet ved Østre Stationsvej. Multihuset kan med denne placering medvirke til at opstramme og forskønne forløbet langs Thomas B. Thriges Gade og samtidig være med til at skabe et dynamisk og markant byrum omkring krydset. Som det vises på opstalten bør bygningskompleksets højde nedtrappes fra det store kryds hen mod H.C. Andersens Kvarter og parkanlægget. Ved at placere scenetårnet ved hjørnet opnås endvidere et flot samspil med bygningerne på de modstående hjørner og G.B. Banks tårn i baggrunden. Som det fremgår af både perspektiv og opstalt, kan der skabes et rummeligt og indbydende ankomstplateau ved hjørnet af Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade, der giver adgang til multihusets faciliteter samt Koncerthuset og området ved Claus Bergs Gade. 28

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme.

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Personaleguiden 2014

Personaleguiden 2014 Personaleguiden Update september 2014 Personaleguiden 2014 Lidt om frivillighed www.fermaten.dk Smallegade 4 7400 Herning tlf. 9722 5510 mail@fermaten.dk Velkommen på Fermaten Du læser denne personalehåndbog

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Proces i 5 faser: Fase 1: Præsentation af huset Interesserede foreninger og borgere indbydes til et åbent hus arrangement, hvor huset vises frem.

Læs mere

Opførelse af butiksejendom

Opførelse af butiksejendom Lejeopstilling Opførelse af butiksejendom Skitseforslag: ved Svendborg Storcenter Sag 7644-6 Mølmarksvej, 5700 Svendborg Indretning og udlejning af 2-3 butikker i alt ca. 3.000 m2 Ca. 2.000 m2 reserveret

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere