M E D D E L E L S E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M E D D E L E L S E R"

Transkript

1 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser Side 3 Forsvarschefens udtalelse til Folk & Forsvar Side 3 Fællesstyrelsen Side 5 Et stille jubilæum og et lille hip! Side 5 Meddelelser fra kredsene Side 6 Ledelsens plan skal afværge krise i forsvaret Side 11 GHR Veteran Panser- og Køretøjsforening Side 12 Jyske Brigades Venner på sommerudflugt Side 13 Sikkert Storebælt Side 15 Praktiske oplysninger: Overblik FOUAT s kalender Side 16 Deadlines for stof til bladet forventet udsendelse Side 16 Andre begivenheder af interesse for medlemmer/fouat

2 Praktiske oplysninger Om foreningen Foreningen blev grundlagt 9. december 1891, og dens virke hviler den dag i dag på de dengang vedtagne love, men tilpasset nutidens forhold og medlemmernes ønsker. Den består af regionalt opdelte KREDSE og ledes overordnet af en FÆLLESSTYRELSE med ÅRSMØDET som øverste myndighed. Inden for lovenes rammer er de enkelte kredse selvstyrende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de enkelte arrangementer. Følgende kan optages som medlemmer: Tidligere og nuværende officerer i Forsvaret og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret og dets officerskorps. Om Meddelelser Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten. s foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse se nedenfor. Foreningsmeddelelser, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den i kalenderen på sidste side anførte tidsfrist. Fællesstyrelsen: Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg Privat: , Arb.: Mobil : : Redaktion: Major Mogens Pedersen Torvegade 30, 4200 Slagelse Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Kommende numre: Bidrag til kommende numre af Meddelelser: se kalenderen sidst i bladet. Meddelelser udgives ultimo februar, april, juni, august, oktober og december. 2

3 Information og meddelelser Redaktion af Meddelelser og hjemmesiden er parallelle. Dermed er der kun uoverensstemmelse mellem tekst og oplysninger i de to medier, når der sker ændringer til det tidligere oplyste. Vi er gået fire skridt frem og kun et tilbage Udtalelse af Forsvarschef Jesper Helsø. Kilde: Folk & Forsvar Nr. 3 Sept årgang Midt Her midtvejs i forsvarsforliget kan jeg konstatere, at det var rigtigt, når vi sagde, at det var den største omstilling i dansk forsvar i nyere tid. Vi er nået overordentligt langt i henhold til planen. Vi er godt på vej, men halter lidt bagefter på eksempelvis personelområdet. Alt dette skyldes en fantastisk flot indsats fra forsvarets medarbejdere. Billedligt talt skifter vi hjul på vognen, mens den kører. Vi skifter hjulstørrelser og nye hjul samtidig med, at forsvaret løser sine nationale og internationale opgaver, siger en tilfreds forsvarschef Jesper Helsø til Folk & Forsvar. Den største udfordring har ikke været den store rokade af mennesker og nyanskaffelser af materiel, men derimod at få folk til at forstå opgavens dimensioner. Udgangspunktet var en relevant verden, der pludselig blev irrelevant. Nu skulle dansk forsvar pludselig skabe en ny relevant verden at agere i. Forsvaret er kommet langt i processen, men stadig ikke helt nået til bunds i ledelse og styring af den. - Vi er gået fire skridt frem, men kun et skridt tilbage i processen, siger forsvarschefen. Mennesker forstår ikke forandringsbehovene, før de selv kastes ud i dem. Det er en hel mentalitetsændring, der skal ske via den enkeltes involvering. Blot flytningen af Forsvarskommandoen fra Vedbæk til Holmen har afstedkommet ekstra dynamik i Forsvarsstaben. Det mentale skift har været den store udfordring, og her har dansk forsvar fået rigtig godt fat. Eksternt har forandringen haft god afsmittende virkning på Forsvarets i forvejen stærke brand og image. Vi kan tiltrække, men har problemer med at fastholde, siger forsvarschefen, samtidig med at kunne løse vore internationale udfordringer på en høj professionel måde. Hovedformålet politisk var at få mest effekt ud af de penge, forsvaret modtager. Hvad får Forsvaret ud af denne effekt? Ved at gøre vort produktionsapparat netop tilstrækkeligt, har vi opnået dette ved at gøre støttestrukturen mindre end den del, der løser de reelle opgaver. Vi kæmper dog lidt med, at nogle opfatter denne del som netop utilstrækkeligt. Det viser, at man har forstået balancen mellem input og output, som er den største kulturelle forståelse hos os. Enhederne lærer i denne proces, at den ene ikke kan undvære den anden. Derved opstår et afhængighedsforhold efter en vis portion frustration. Det er enormt sundt, siger han. Forsvaret har samordnet og gjort mange store tidligere værnsopdelte opgaver værnsfælles. Det har betydet en enorm ressourcebesparelse. - For mig er det meget vigtigt, at de tre kulturer i hær, søværn og luftvåben bevares. For vi opererer i tre forskellige kulturer, og vi har alle behov for at blive forankret et sted i stedet for at være et i luften fritsvævende ikke-menneske. Det giver nye udfordringer og samarbejdsrelationer, men vi mangler stadig at færdigudvikle de enkelte procedurer og samarbejdsrelationerne. Jeg tror ikke, vi skydebanemæssigt ramte en blink-tier, da vi startede, men konceptet og tilgangen hertil har været den rigtige, siger forsvarschefen. 3

4 - Ingen anden offentlig sektor i Danmark i nyere tid har været igennem en lignende omvæltning. Jeg vil rose forsvarets personel for den enorme indsats de yder, og jeg håber også andre vil gøre det. Selvom forsvaret er en nichevirksomhed i dansk politik, og der har været kritik fra samfundet af en del af vor indsats, så har vore egne folk meget hurtigt tilbagevist dette. Det fik heldigvis mange politikere til at rette skytset andre steder hen. Man kan ikke få en ydelse nogetsteds gratis, og vore missioner fordrer og koster mere end tidligere. Nedslidning af materiel, fastholdelse af personel, bevarelse af kompetenceprofiler i forsvaret, så vi fortsat kan løse opgaverne etc. Alt dette koster. Formålet med forsvarsforliget har været at få dagligdagen til at hænge bedre sammen for den enkelte. For at få et passende aktivitetsniveau og nyt materiel, har vi måtte flytte rundt på folk, samtidig med vi løste opgaverne, siger han. Forsvarschefen er glad for den enorme støtte Forsvaret har i befolkningen, også når den danske soldat sætter livet på spil. Han respekter meget højt de topprofessionelle mænd og kvinder, der sendes ud for at løse de vanskelige internationale opgaver, og også deres pårørende, der skal leve med frygten for at miste deres kære. Han glæder sig også over, at værnepligten er bevaret, hvor især de nationer, der har afskaffet den, har et mega problem. - Vi har med værnepligten kunnet skabe et samfund, der er lidt mere robust end tidligere. Vi får nogle unge mennesker, der er meget bredt funderet og som har lært at arbejde sammen, klare førstehjælp, brandbekæmpelse, eller blot tage et initiativ og turde gøre noget ved det. Det giver en robusthed i samfundet, som vi ikke kan undvære. Fastholdelse af værnepligten er med til at gøre en forskel for samfundet og de unge, siger han. - Udfordringerne med at fastholde personellet i forsvaret er ikke et isoleret dansk problem men genkendes i europæisk forsvar. Derfor skal forsvaret fastholde fokus på, at Danmark ikke er en isoleret plet på jorden, men er del af en global verden. Danmark selv skal fastholde en aktiv linje udadtil og vise, at vi mener, hvad vi siger ved at sætte aktion bag ordene. Dansk forsvar skal bruges og have en relevant opgave. Se på vore resultater på Balkan, i Bosnien, Kosovo, Irak og Afghanistan. Danmark har fortsat en klar rolle at spille, og det har dansk forsvar også, tilføjer han. Forsvaret rekrutterer unge mennesker, som er kortere tid hos os end tidligere, men sætter livet på spil. Den største trussel er derfor, hvis nogen siger, det ikke er en opgave for Danmark. Vore allierede efterspørger os, fordi de ved, hvad vi kan. I de resterende to år af forligsperioden, vil vi nok ikke fuldt ud nå vort ambitionsniveau. Det skyldes den stærke udvikling og konkurrencen på arbejdsmarkedet, hvor vi efterspørger de samme mennesker. Vi har mennesker i forsvaret, som fordrer opmærksomhed og stor respekt. For den opgave sætter de livet på spil hver dag. Både herhjemme og internationalt, hvor vi bliver husket som en positiv nation. Vi er ikke helt i smult vande endnu. Der er stadig bølger og modstrøm, men kursen ligger fast efter de første 2 ½ års padlen lidt rundt. Så mission vil være completed om to år, slutter forsvarschef Jesper Helsø. 4

5 Fællesstyrelsen Nye vedtægter på vej. Som omtalt i vort blad MEDDELELSER nr. 152 blev 1. arbejdsudkast til lovændring udsendt til kredsformændene til senere drøftelse på Årsmøde Baseret på denne drøftelse m.m. foreligger nu Udkast til Vedtægter, der fremlægges på Årsmøde 2008 til forventelig vedtagelse. I næste nr. af MEDDELELSER indlægges udkastet til orientering for foreningens medlemmer. Ligeledes blev det nævnt i nr. 152, at det har vist sig upraktisk og uøkonomisk at gennemføre stiftelsesfest på landsplan. Dette kun nævnt her som en erindring! Et stille jubilæum - og et lille hip! I al stilhed passerede vi med Meddelelser nr. 154 udgivelse nummer 200 af foreningens blad. Godt nok er de første 46 numre unummererede, men det gør dem ikke ringere som meddelelsesorgan. Som det er nævnt mange gange efterhånden, er bladet afhængigt af, at der sker noget i kredsene og af, at medlemmerne oplever noget, de vil delagtiggøre os andre i. Og der er med garanti sket meget, som ikke blot er et minde for den enkelte, men som også kan være anledning til, at man får lyst til at fortælle en historie, hvis den kommer frem. Redaktionen stjæler til tider med arme og ben fra andre organer og kan derved risikere, at stoffet allerede er kendt, når bladet udkommer. Sådan går det ikke, hvis artiklerne er originale og relevante og kommer fra foreningens egne medlemmer. Man har ofte hørt udtrykket: Jeg har da ikke oplevet noget, der interesserer andre! Det er vi overbevist, at Du har. Tænk f.eks. på, at der også var et liv udenfor Forsvaret, hvor fritiden blev brugt på at gøre gavn i andre fora eller på at opsøge oplevelser. Du har måske læst en bog, du vil anbefale os andre at læse eller været på en rejse, hvor oplevelserne var for store til at du kam holde dem skjult. Hvorfor er læsningen af biografier så spændende? Hvorfor er stoffet om de kendte og kongelige godt stof i visse blade? (uden sammenligning, naturligvis). Vi vil gerne vide, hvordan andres liv og deres oplevelser former sig. Blandt ca. 450 tidligere officerer er der mange, der i disse år brænder inde med en god historie. Disse bør ikke være forbeholdt vore børnebørn men kan med god ret bringes som et bidrag eller indlæg i Meddelelser. Vi høres vel ved, ikk! Red. 5

6 Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup : Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal Giro nr Foredragssæson 2007-II Med udsendelse af nærværende nr. af MEDDELELSER er sæsonen i fuld gang. Omtale af oktober måneds foredrag vil derfor blive bragt i næste nr. af bladet. Så nu springer vi frem til november måned. Torsdag 8. november omtaler major i Forsvarets Efterretningstjeneste Hans Mølleskov den danske indsats i Helmandprovinsen, Afganistan. Sin baggrundsviden har Hans Mølleskov erhvervet gennem tjenesten som NK/DANCON hold I. Torsdag 22. november vil museumsleder Frank Allan Rasmussen, Industrimuseet Frederiks Værk, fortælle om det store mil. industrielle kompleks Holmen. Holmen udvikledes i perioden mellem 1500-tallet og frem til 1950ene til en by i byen. Flåden havde sin egen jurisdiktion, fængsel og politi. Den havde egne skoler, kirke og begravelsesplads og var i stand til at forsyne alle sine ansatte med bolig, mad, klæder og brændsel. Vi skal høre om Holmens faste stok, håndværkere og matroser, myter og anekdoter. Det bliver en spændende og underholdende rejse gennem mere end 300 års historie Foredraget vil blive garneret med smukke billeder fra Holmen. (For deltagerne i forårsekskursionen til Frederiksværk vil aftenen være et gensyn med museumslederen.) Tilmelding til foredrag og til den efterfølgende lette spisning bedes foretaget i god tid, gerne ugen forud for arrangementerne til kredsens formand eller forretningsfører. Stiftelsesfest 2007 Kredsen markerer 116-året for foreningens stiftelse med middag og efterfølgende kammeratligt samvær i Kastellet, Nordre Magasin, 1. sal. onsdag 12. dec. kl Traditionen tro serveres: Gule ærter med tilbehør samt øl og snaps. Dernæst æbleskiver og solbærrom. Kuvertpris kr. 155,00 Tilmelding bedes foretaget senest onsdag 5. dec. kl. 1100, dog gerne dagene før, til kredsens forretningsfører, major Bent A. Kongsbach, tlf Tilmeldingen bedes fulgt op med indbetaling pr. check, til giro nr eller konto i Danske Bank, reg.nr konto nr Foredragssæson 2008-I Venligst notér følgende datoer: 10. og 24. januar samt 7. og 21. februar. Generalforsamling 2008 afholdes 6. marts i Kastellet kl Klipfiskfrokost afholdes fredag 28. marts i Kastellet forventeligt kl

7 Kastelskirken Bestyrelsen har nu gjort forarbejdet til efterårs- og vintermånederne og ser gerne tilslutning til arrangementerne fra medlemmernes side. Mon ikke der i omgangskredsen eller årgangsholdet skulle sidde flere officerer, som ikke er bekendt med foreningens eksistens og virke. Venligst kontakt disse og orientér dem om vor verden. Program kan rekvireres! På gensyn. Storstrøms Kreds Formand: Major René R. Debois, Brødregade 7, 4930 Maribo : Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg : Midt- og Vestsjællandske Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde : Siden sidst Tolv forventningsfulde medlemmer fra kredsen samt et enkelt medlem fra Københavnskredsen deltog i en spændende ekskursion til Mosede Fort den 11. august. En veloplagt fortmester førte os igennem fortets historie og fremviste de billeder, genstande og rum, som giver fortællingen liv. Vi var heldige med vejret, så vi bagefter kunne nyde vores lille picnic på fortarealet. 7

8 Den 15. september gennemførte kredsen den årlige præmieskydning. Der var 11 deltagere. Resultaterne var lidt ringere end de tidligere år, idet vi havde valgt en dag, hvor stormen rasede over landet - Storebæltsbroen var lukket for kørsel med lette køretøjer. Så det påvirkede da noget. Vores sidste træningsskydning, som foregik ved Holbæk Fjord, blev gennemført som en Mørkegrad II-skydning. (Ja,ja! Vi kan jo ikke snakke os fra resultatet). Vi lover vore skytter, at vi vil lægge trænings- og præmieskydninger tidligere næste år. Men den Jann ske skydefrokost var mindst lige så god, som den plejer at være. Der skydes og efterses ved Holbæk Fjord Dengang var det endnu lyst. Kommende aktiviteter Tirsdag den 21. november kl giver chefen for Gardehusarregimentet, oberst I.H. Sørensen en orientering om Forsvarets situation og udfordringer lige nu og i fremtiden med vægt på hæren. De sidste tre år har efterårsforedraget om nationens tilstand som vi kalder det, handlet om det regionale forsvar med vægt på hærhjemmeværnet, fordi der i disse år skete en omfattende udvikling. Men nu flytter vi fokus til hæren, som har gennemlevet en barsk periode i Irak, og fortsat har nu øgede styrker i Afghanistan. En anden udfordring er de nyetablerede tjenester som får et skud for boven i Jyllands Posten den 16. september. Der er nok at tage fat på. Foredraget finder sted på Antvorskov Kaserne i Parolesalen (som ligger i Centerbygningen mellem Casino (Officersmessen) og sergentmessen. Efter foredraget vil foreningen byde på en forfriskning i Casino. Reserveofficersforeningen i Midt- og Vestsjælland vil også blive inviteret. Tilmelding til Holger Janns senest torsdag den 15. november eller Det bliver årets sidste arrangement. Vi regner med, at kaptajn Dresler vil kunne holde sit foredrag om Danske jernbaner under 2. verdenskrig omkring 1. februar

9 Fyns Kreds Formand: Oberstløjtnant Leif. K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 Glamsbjerg Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Ildfuglevænget 64, 5260 Odense S Giro nr Landspræmieskydningen 2007 De 5 bedste skytter på dagen for Fyns Kreds var følgende: Plads Grad og navn Points 1 Kaptajn Erik Lykke Pedersen 217 points 2 Seniorsergent Gert Riber Schultz 215 points 3 Major Leif Mosegaaard 202 points 4 Premierløjtnant Ronald Magnussen 195 points 5 Major Kjeld Frimuth 194 points Samlede resultat: 1023 points. Der deltog i alt 10 skytter. Julearrangementet Krydset er selvfølgelig allerede afsat i kalenderen for torsdag den 6. december, hvor årets højdepunkt finder sted kl.1300 på Soldaterhjemmet "Dannevirke" i Odense. Alle forberedelser er p.t. på skinner. Man kan se frem til "Dannevirke"s veldækkede julebord, som man efterhånden kender. Underholdningen er jo hemmelig indtil stabelafløbningen, men som hidtil er det underholdning i topklasse. Selvfølgelig er der julelotteri samt ikke mindst en masse hygge blandt de fremmødte. Nærmere oplysninger om hele arrangementet vil tilgå de enkelte medlemmer i god tid, så man kan nå at komme i det rette julehumør til dette traditionelle arrangement, som er starten på en god jul Sydjyske Kreds Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 8, 6100 Haderslev : Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : Præmieskydning. Kredsen afviklede sin årlige præmieskydning på pistol tirsdag den 11. september i lunt vejr og strålende solskin. Vi blev som vanligt forkælet af garnisonen i Varde, som på forbilledlig vis havde ordnet det praktiske. Skydningerne er gennemført efter FOUAT s regler (6 skud på hver af afstandene 10, 15, 20 og 25 m). Alle skød med 9 mm Neuhausen pistol. Resultat: Grad Navn Points Plads Præmie Oberstløjtnant B.O. Fabricius OL N.T. Winthers pokal Major K. Fabricius OL Langkildes sølvbæger Major E. Vorgaard OL Langkildes sølv-papirkniv Major I.M. Terkildsen Major K.L.M. Glud fortsættes 9

10 Oberstløjtnant J. Bro Kaptajn P.E. Westerberg Major O.E. von Holck Major T.A. Worm Major I. Frisenvang skytter dystede, mens 9 af vore damer hyggede sig. Kommende arrangementer. Besøg ved FIGHTER WING SKRYDSTRUP Onsdag den 14. november 2007, kl Som annonceret i MEDDELELSER nr. 155 har Fighter Wing Skrydstrup venligt stillet sig til rådighed med følgende program: Vi mødes ved flyvestationens vagtcentral, Lilholtvej 2, Skryd strup Velkomst og orientering om status for Fighter Wing Skryd strup og fremtidige opgaver, ved CH FWSK oberst Niels Sværdborg, herunder serveres kaffe Besøg ved Flyvematerielværkstederne: - Flydokke - Skærme udrustning - nødudstyr Frokost i Cafeteriet. (Kuvertpris for deltagelse i buffet: Ca. kr. 75- Vi følger lands skik d.v.s. ingen alkohol i/overhovedet i arbejdstiden! Besøg ved SAR-beredskabet, redningshelikopter. NB! Transport på flyvestationens område foregår ved Kørselstjenestens foranstaltning. Vi skal altså have samling på tropperne, inden vi forlader vagten, hvorfor deltagerne anmodes om at ankomme til tiden. Tilmelding til MJ O. Holck, tlf , senest mandag den 5. november. Varsel om ordinær generalforsamling Der vil som vanligt blive udsendt skriftlig indkaldelse til medlemmerne (brev eller bekræftet ) om generalforsamlingen. Bestyrelsen kan imidlertid allerede nu varsle, at den finder sted Tirsdag den 26. februar 2008 kl på Ryes Kaserne i Fredericia Programmet omfatter: Møde i Officersmessen, velkomst og kaffe Generalforsamling i konferencecenteret, mens damerne hygger sig i messen Frokost i messen Foredrag ved generalløjtnant Ole Kandborg med efterfølgende debat 10

11 Midtjyske Kreds Formand oberst Michaël Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup : : Nordjyske Kreds Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg Forretningsfører: Foredrag i det Krigsvidenskabelige Selskab. Første foredrag i sæson 2007/2008 er fastsat til den 4. oktober - Øvrige foredrag er endnu ikke fastlagt, vil, når de er fastlagt, tilgå medlemmerne direkte. Julefrokost Opmærksomheden henledes på julefrokosten 17. december. Pris, menu og tilmelding vil tilgå medlemmer. Ledelsens plan skal afværge krise i forsvaret På et møde på Antvorskov kaserne i Slagelse den 5. oktober 2007 for alle chefer fremlagde Forsvarets ledelse planen for, hvordan bemandingssituationen vendes. Planen dækker alt fra reservedele til udsendte. Næsten 400 chefer fra flådestationer, flyvestationer, regimenter, skoler og centrale tjenester var samlet. Her fremlagde Forsvarets øverste ledelse en plan med 66 punkter, der skal forbedre bemandingssituationen. Forsvaret mangler i underkanten af 1900 medarbejdere fordelt på alle kategorier af medarbejdere. Alene i år regner ledelsen med at omkring 150 officerer, ud over dem, der stopper på grund af alder, siger farvel. De ansatte har nemt ved at finde job uden i det civile. Forsvaret kan stadig løse sine opgaver, men forsvarschef Jesper Helsøe advarede på stormødet om, at det ikke er tilfældet om bare fem år, hvis udviklingen ikke vendes nu. - Forsvaret er ikke i krise, men hvis vi ikke gør noget nu, så siger min fornemmelse mig, at vi kan få en krise. Den samlede vægt De 66 punkter i strategien dækker alt fra et større indtag på sergentskolerne, en hjemrejse mere til udsendte soldater, operationer på forsvarets regning ved udsendelser, mere hjælp til udsendtes familier og til en forbedring af reservedelssituationen. Det skal fjerne årsagerne til utilfredshed og frustration blandt de ansatte. - Der er ikke ét tiltag, der er det vigtigste. Det vigtigste er de 66 tiltag lagt samme i en bunke. Det er den samlede vægt at dem, der skal gøre en forskel, forklarer chefen for forsvarsstaben, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen. Også forsvarets internationale engagement bliver berørt. Der bliver ikke skåret ned på operationerne i Irak, Kosovo og Afghanistan. Men hvor forsvaret tidligere har regnet 11

12 med at sende 1400 soldater på international mission i 2008, er tallet nu Målet er dog stadig, at Forsvaret i 2009 kan have 2000 soldater ude i verden. Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening Der er nu gået mere end et halvt år med at skrue og banke på de gamle køretøjer, som står i Kalby Ris anlægget ved Næstved, og samarbejdet med medlemmer af Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening (DMKF) har været godt og udbytterigt. Alle køretøjer har været igennem en statusvurdering, og der er foretaget konkret renovering og vedligeholdelse på flere af disse. De ca. 30 medlemmer, som tidligt gav udtryk for interesse for dette arbejde, har været samlet i flere omgange for at arbejde med køretøjerne. Indtil nu har koordination af arbejdet været varetaget af en Styregruppe bestående af to medlemmer fra GHR HISAMs bestyrelse og to fra DMKFs bestyrelse. Gardehusarregimentet har i samme tidsrum taget stilling til, hvorledes køretøjerne skal indgå i HISAM, og kernen i dette er, at regimentet finder det mest formålstjenligt at skille køretøjerne fra den øvrige HISAM således, at der etableres en særlig organisation (forening) til at tage vare på disse køretøjer. Denne nye forening skal have fuld råderet over HISAMs køretøjer til blandt andet at medtage disse til DMKF aktiviteter og samtidig forpligter foreningen sig til at fremvise disse køretøjer til regimentets og andre myndigheders Åbent Hus arrangementer, forældredage etc.. Den 20. juni 2007 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Kalby Ris, hvor 34 deltagere bakkede op om ideen og valgte en bestyrelse, som allerede har taget arbejdstøjet på. Bestyrelsen består af Leif Nielsen (formand), Steen Thomsen (næstformand), Mogens Christensen (kasserer) samt Arne Jørgensen og Ole Villers. Formålet med den nye forening er: At indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare gammelt militærhistorisk materiel, herunder panser og køretøjer, der i tidens løb har været i brug ved Gardehusarregimentet, Sjællandske Livregiment og Danske Livregiment. Foreningens virke sker i et snævert samarbejde med Gardehusarregimentet Historiske Samling (HISAM) og Historisk Samlings Venner (HISAMS VENNER). Endvidere gennem 12

13 et formelt etableret samarbejde med DANSK MILITÆRHISTORISK KØRETØJS- FORENING (DMKF), som gensidige støtte- og samarbejdspartnere. Vi har allerede modtaget mere end 90 indmeldelser og dette foregår nemt og smidigt via Internettet på vores hjemmeside under punktet indmeldelse, men man kan dog også indmelde sig ved personlig kontakt til bestyrelsen. På hjemmesiden er der yderligere oplysninger om foreningen, bestyrelsen, aktiviteter etc. Kontingentet for medlemskab er det samme som HISAMs Venners (100,- kr pr. år) og vi forestiller os naturligvis, at det suppleres med frivillige bidrag, idet køretøjerne i Kalby Ris trænger til en kærlig hånd og det koster jo. Dobbelt medlemskab i HISAMs VENNER og GHRVPK udløser naturligvis en mindre rabat. De første renoveringsprojekter er afsluttet, bl.a. har foreningens egen messevogn Det lille Værksted allerede været med på aktiviteter (Græsted Veterantræf, Møn Rundt og JDR-træf i Holstebro). Støt den nye forening kontakt undertegnede for yderligere information (opfordringen gives med redaktionens accept). Steen Thomsen / Besøg på Invasionsstranden ved Arnkil og Sergentskolen i Sønderborg Jyske Brigades Venner på sommerudflugt Vi stod på kysten og så de hvide sejlere i det snævre farvand, der hvor Alssund mødes med Augustenborg fjord. Netop her blev det endeligt afgjort efter stormen på Dybbøl, at Danmark skulle miste Sønderjylland. Det sidste store slag på dansk grund. Den 29. juni 1864 lykkedes det preusserne at udføre sin forsmædelige amfibieoperation her ved Arnkil. Vores guide og historiske kulturformidler Ole Andersen var en fantastisk fortæller, som fik animeret vores fantasi så godt, at vi næsten selv følte at have været med i slaget! Den danske hær havde trukket sig tilbage til Als efter stormen på Dybbøl den 18. april Hæren bestod af mand overfor preussernes mand. 166 BÅDE OG 32 PONTONFÆRGER Natten til den 29. juni 1864 var varm og overskyet. Kl forberedte preusserne sig på overgangen til 4 landsætningssteder ved med udgangsområde ved Sottrup skov. Ved det første morgenlys igangsattes invasionsflåden preussere kom over i én vending. Hver mand havde 80 patroner, og hvis bådene blev beskudt af danskerne i de ca. 10 minutter overgangen varede, så var de klar til at øse med deres kogekar. Utætheder i bådene på grund af eventuel dansk beskydning havde man medbragt træpropper til at tætne bådene med. Alt var nøje planlagt. Den 29. juli blev ikke nogen god dag for hverken den danske hær eller flåde. Ledelsen af modstanden mod den preussiske invasion virkede ukoordineret, og uden egentlig styring. Den danske orlogsmand Rolf Krake lå ellers ved Halvmånen i Augustenborg 13

14 fjord, men var afsejlet til nye opgaver, på grund af manglende efterretninger om situationen. Da de første 1450 preussere myldrede i land ved Skovfogedhuset fik de hurtigt nedkæmpet den 50 mand store danske styrke på stedet. Som trods de ulige odds udførte en særdeles heltemodig indsats. Og så havde fjenden fået bidt sig fast på Als ved Arnkil. Det lykkedes dog ikke preusserne at få hele invasionsstyrken over på grund af de danske kanoner. Danskerne havde 216 faldne, 1888 fanger, 462 sårede og 536 savnede. Den decimerede danske styrke trak sig tilbage til Sydals, hvorfra de blev udskibet til Fyn. Våbenhvilen trådte i kraft og som bekendt mistede vi Sønderjylland fra TYSKERNE FEJREDE SEJREN For lige at komme salt i såret, så fejrede preusserne sejren ved at opføre en 22 meter høj Denkmal på Arnkil s odde i Udført i vammel, nygotisk stil. Men ukendte gerningsmænd sprængte den i stumper og stykker den 15. juni 1945, hvor den ellers havde stået og hoveret i 73 år. På stedet står fårene nu og græsser, helt uvidende om hvilken historisk jord, de betræder. IDEALET AF EN OFFICER Således grundigt orienterede, blev busselskabet kørt tilbage til Sergentskolen hvor vi nød kostforplejningens fremragende skipperlabskovs. Formanden for Jyske Brigaders Venner, Per Jacob Jørgensen takkede for besøget på Sergentskolen og rettede en speciel tale til skolechefen, oberstløjtnant Viggo Ravn. Bl.a. Du er kendt for at kalde en skovl for en skovl, og en spade for en spade, og du klynker aldrig. Idealet af en officer. Efterfølgende gik turen videre til Gråsten slot, men jeg deltog ikke i dagens videre program. SKOLECHEFENS INTERESSANTE TALE Men forud for besøget ved Invasionsstranden var vi blevet orienteret om Sergentskolen i Parolesalen. Kasernen er et stort uddannelsessted for sergenter, oversergenter, seniorsergenter, reserveofficerer, samt sprogofficerer. På den gamle regimentskasernes væg hænger et skilt: FOR RET AT YDE, LÆR FØRST AT BYDE. Oberstløjtnant Viggo Ravn var tydeligt stolt af sin skole, og sagde bl.a.: Når en ung mand ankommer til Sergentskolen efter 3½ måneds HBU, så er det en proces med en voldsom personlig udvikling der sættes i gang. Eleven skal lære at træde i karakter og tage ansvar, samt udvise eksemplets magt. Når den unge kommer lige fra gymnasiet, og/eller mors kødgryder, så kan det opleves som et chok at der pludseligt stilles KRAV til ham/hende. Derfor, eller af andre ukendte grunde, er der et stort frafald fra kursus. Men få steder i det civile liv har man mulighed for at komme så hurtigt til kompetencegivende point til sin livskarriere på rekordtid, som netop her på Sergentskolen i Sønderborg. Hvor man sætter pris på præcision, nøjagtighed og forberedthed. Har man ikke den selvdisciplin som det kræver, er man kommet det forkerte sted! Som en lille krølle på halen, så kan det nævnes at Jyske Brigader Venner s protektor, Hans excellence, Ingolf, greve af Rosenborg og grevinde Susie, deltog i mødet på Sergentskolen, idet greven er medlem af foreningen. Det var en meget interessant sommerudflugt. Medlem af FOUAT Fyn Palle Christiansen. Vængevej 8, 5700 Svendborg. Tlf

15 Sikkert Storebælt Overvågningen af skibstrafikken og havmiljøet i Storebælt er blevet udvidet. Målet er at øge sikkerheden ved at give skibene konkret vejledning til sejlads. 365 dage om året overvåger Søværnet i døgndrift skibstrafikken. Normalt er opgaven blevet udført af atten operatører under VTS Storebælt (Vessel Traffic Service), men nu er antallet blevet udvidet til 24 operatører. - Udvidelsen sker for at gøre det mere sikkert at sejle i Storebælt. Efter udvidelsen bliver området, vi skal overvåge, dobbelt så stort, og vi får større beføjelser, siger chef for VTS Storebælt, Jørgen Brandt. Med udvidelsen får VTS Storebælt mandat til at give skibene konkret vejledning til sejlads, så de undgår at gå på grund med en følgende risiko for forurening af havmiljøet. Holder øje med skibene Et andet formål med udvidelsen er at assistere skibsfarten, så ingen sejler ind i Storebæltsbroen, eller der sker andet, som kan forårsage farlige situationer. 98 procent af skibene, der passerer farvandet, rapporterer frivilligt til VTS Storebælt, når de sejler ind i VTS området. Og skibene ved, at der holdes øje med dem. - Skibene får at vide, at vi overvåger dem minutiøst, og det i sig selv fremmer sikkerheden, siger Jørgen Brandt, som forventer en del mere travlhed og støj på radioen i operationsrummet efter udvidelsen. Området som VTS Storebælt skal overvåge er blevet udvidet fra Langeland i syd til Sjællands Odde i nord. 15

16 roverblik - FOUAT s Kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte Hvad Hvem Hvor Foredrag København Kastellet Besøg på Skrydstrup Sydjysk Skrydstrup Foredrag (CH/GHR) Midt- & Vestsj. Antvorskov Kaserne Foredrag København Kastellet Julearrangement Fyn Dannevirke, Odense Stiftelsesfest København Kastellet Julefrokost Nordjyske Løvvangen, Ålborg Gen.forsamling Sydjysk Ryes Kaserne, Fredericia Gen.forsamling København Kastellet Klipfiskfrokost København Kastellet Planlagte møder København Kastellet: , , og Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser Forventet udsendt: Deadline Meddelelser nr. 157 (Januar februar 2008) Deadline Meddelelser nr. 158 (Marts-april 2008) Deadline Meddelelser nr. 159 (Maj-juni 2008) Deadline Meddelelser nr. 160 (Juli august 2008) Deadline Meddelelser nr. 161 (September oktober 2008) Deadline Meddelelser nr. 162 (November december 2008) Andre begivenheder af interesse for vore medlemmer Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening se eller kontakt K. Brink-Larsen på tlf Tryk Totalforsvarsregion Sjælland Garnisonen 1, Postbox 163, 4100 Ringsted 16

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 147 Maj juni 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 157 Januar - Februar 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 144 November - december 2005 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

November - December Nr. 6 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

November - December Nr. 6 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang November - December Nr. 6 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer:

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Indkaldelse til DMKF s ordinære generalforsamling den 11.05.2013 kl. 1300, Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense.

Indkaldelse til DMKF s ordinære generalforsamling den 11.05.2013 kl. 1300, Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. Indkaldelse til DMKF s ordinære generalforsamling den 11.05.2013 kl. 1300, Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. Sdr. Boulevard 15 5000 Odense C 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmeoptællere.

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014.

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. 2014 har været et år for Nyreforeningen Kreds Fyn, men store udfordringer. Lone Kiilerich valgte at trække sig som formand, efter at have

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 141 Maj - juni 2005 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere