M E D D E L E L S E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M E D D E L E L S E R"

Transkript

1 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser Side 3 Forsvarschefens udtalelse til Folk & Forsvar Side 3 Fællesstyrelsen Side 5 Et stille jubilæum og et lille hip! Side 5 Meddelelser fra kredsene Side 6 Ledelsens plan skal afværge krise i forsvaret Side 11 GHR Veteran Panser- og Køretøjsforening Side 12 Jyske Brigades Venner på sommerudflugt Side 13 Sikkert Storebælt Side 15 Praktiske oplysninger: Overblik FOUAT s kalender Side 16 Deadlines for stof til bladet forventet udsendelse Side 16 Andre begivenheder af interesse for medlemmer/fouat

2 Praktiske oplysninger Om foreningen Foreningen blev grundlagt 9. december 1891, og dens virke hviler den dag i dag på de dengang vedtagne love, men tilpasset nutidens forhold og medlemmernes ønsker. Den består af regionalt opdelte KREDSE og ledes overordnet af en FÆLLESSTYRELSE med ÅRSMØDET som øverste myndighed. Inden for lovenes rammer er de enkelte kredse selvstyrende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de enkelte arrangementer. Følgende kan optages som medlemmer: Tidligere og nuværende officerer i Forsvaret og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret og dets officerskorps. Om Meddelelser Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten. s foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse se nedenfor. Foreningsmeddelelser, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den i kalenderen på sidste side anførte tidsfrist. Fællesstyrelsen: Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg Privat: , Arb.: Mobil : : Redaktion: Major Mogens Pedersen Torvegade 30, 4200 Slagelse Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Kommende numre: Bidrag til kommende numre af Meddelelser: se kalenderen sidst i bladet. Meddelelser udgives ultimo februar, april, juni, august, oktober og december. 2

3 Information og meddelelser Redaktion af Meddelelser og hjemmesiden er parallelle. Dermed er der kun uoverensstemmelse mellem tekst og oplysninger i de to medier, når der sker ændringer til det tidligere oplyste. Vi er gået fire skridt frem og kun et tilbage Udtalelse af Forsvarschef Jesper Helsø. Kilde: Folk & Forsvar Nr. 3 Sept årgang Midt Her midtvejs i forsvarsforliget kan jeg konstatere, at det var rigtigt, når vi sagde, at det var den største omstilling i dansk forsvar i nyere tid. Vi er nået overordentligt langt i henhold til planen. Vi er godt på vej, men halter lidt bagefter på eksempelvis personelområdet. Alt dette skyldes en fantastisk flot indsats fra forsvarets medarbejdere. Billedligt talt skifter vi hjul på vognen, mens den kører. Vi skifter hjulstørrelser og nye hjul samtidig med, at forsvaret løser sine nationale og internationale opgaver, siger en tilfreds forsvarschef Jesper Helsø til Folk & Forsvar. Den største udfordring har ikke været den store rokade af mennesker og nyanskaffelser af materiel, men derimod at få folk til at forstå opgavens dimensioner. Udgangspunktet var en relevant verden, der pludselig blev irrelevant. Nu skulle dansk forsvar pludselig skabe en ny relevant verden at agere i. Forsvaret er kommet langt i processen, men stadig ikke helt nået til bunds i ledelse og styring af den. - Vi er gået fire skridt frem, men kun et skridt tilbage i processen, siger forsvarschefen. Mennesker forstår ikke forandringsbehovene, før de selv kastes ud i dem. Det er en hel mentalitetsændring, der skal ske via den enkeltes involvering. Blot flytningen af Forsvarskommandoen fra Vedbæk til Holmen har afstedkommet ekstra dynamik i Forsvarsstaben. Det mentale skift har været den store udfordring, og her har dansk forsvar fået rigtig godt fat. Eksternt har forandringen haft god afsmittende virkning på Forsvarets i forvejen stærke brand og image. Vi kan tiltrække, men har problemer med at fastholde, siger forsvarschefen, samtidig med at kunne løse vore internationale udfordringer på en høj professionel måde. Hovedformålet politisk var at få mest effekt ud af de penge, forsvaret modtager. Hvad får Forsvaret ud af denne effekt? Ved at gøre vort produktionsapparat netop tilstrækkeligt, har vi opnået dette ved at gøre støttestrukturen mindre end den del, der løser de reelle opgaver. Vi kæmper dog lidt med, at nogle opfatter denne del som netop utilstrækkeligt. Det viser, at man har forstået balancen mellem input og output, som er den største kulturelle forståelse hos os. Enhederne lærer i denne proces, at den ene ikke kan undvære den anden. Derved opstår et afhængighedsforhold efter en vis portion frustration. Det er enormt sundt, siger han. Forsvaret har samordnet og gjort mange store tidligere værnsopdelte opgaver værnsfælles. Det har betydet en enorm ressourcebesparelse. - For mig er det meget vigtigt, at de tre kulturer i hær, søværn og luftvåben bevares. For vi opererer i tre forskellige kulturer, og vi har alle behov for at blive forankret et sted i stedet for at være et i luften fritsvævende ikke-menneske. Det giver nye udfordringer og samarbejdsrelationer, men vi mangler stadig at færdigudvikle de enkelte procedurer og samarbejdsrelationerne. Jeg tror ikke, vi skydebanemæssigt ramte en blink-tier, da vi startede, men konceptet og tilgangen hertil har været den rigtige, siger forsvarschefen. 3

4 - Ingen anden offentlig sektor i Danmark i nyere tid har været igennem en lignende omvæltning. Jeg vil rose forsvarets personel for den enorme indsats de yder, og jeg håber også andre vil gøre det. Selvom forsvaret er en nichevirksomhed i dansk politik, og der har været kritik fra samfundet af en del af vor indsats, så har vore egne folk meget hurtigt tilbagevist dette. Det fik heldigvis mange politikere til at rette skytset andre steder hen. Man kan ikke få en ydelse nogetsteds gratis, og vore missioner fordrer og koster mere end tidligere. Nedslidning af materiel, fastholdelse af personel, bevarelse af kompetenceprofiler i forsvaret, så vi fortsat kan løse opgaverne etc. Alt dette koster. Formålet med forsvarsforliget har været at få dagligdagen til at hænge bedre sammen for den enkelte. For at få et passende aktivitetsniveau og nyt materiel, har vi måtte flytte rundt på folk, samtidig med vi løste opgaverne, siger han. Forsvarschefen er glad for den enorme støtte Forsvaret har i befolkningen, også når den danske soldat sætter livet på spil. Han respekter meget højt de topprofessionelle mænd og kvinder, der sendes ud for at løse de vanskelige internationale opgaver, og også deres pårørende, der skal leve med frygten for at miste deres kære. Han glæder sig også over, at værnepligten er bevaret, hvor især de nationer, der har afskaffet den, har et mega problem. - Vi har med værnepligten kunnet skabe et samfund, der er lidt mere robust end tidligere. Vi får nogle unge mennesker, der er meget bredt funderet og som har lært at arbejde sammen, klare førstehjælp, brandbekæmpelse, eller blot tage et initiativ og turde gøre noget ved det. Det giver en robusthed i samfundet, som vi ikke kan undvære. Fastholdelse af værnepligten er med til at gøre en forskel for samfundet og de unge, siger han. - Udfordringerne med at fastholde personellet i forsvaret er ikke et isoleret dansk problem men genkendes i europæisk forsvar. Derfor skal forsvaret fastholde fokus på, at Danmark ikke er en isoleret plet på jorden, men er del af en global verden. Danmark selv skal fastholde en aktiv linje udadtil og vise, at vi mener, hvad vi siger ved at sætte aktion bag ordene. Dansk forsvar skal bruges og have en relevant opgave. Se på vore resultater på Balkan, i Bosnien, Kosovo, Irak og Afghanistan. Danmark har fortsat en klar rolle at spille, og det har dansk forsvar også, tilføjer han. Forsvaret rekrutterer unge mennesker, som er kortere tid hos os end tidligere, men sætter livet på spil. Den største trussel er derfor, hvis nogen siger, det ikke er en opgave for Danmark. Vore allierede efterspørger os, fordi de ved, hvad vi kan. I de resterende to år af forligsperioden, vil vi nok ikke fuldt ud nå vort ambitionsniveau. Det skyldes den stærke udvikling og konkurrencen på arbejdsmarkedet, hvor vi efterspørger de samme mennesker. Vi har mennesker i forsvaret, som fordrer opmærksomhed og stor respekt. For den opgave sætter de livet på spil hver dag. Både herhjemme og internationalt, hvor vi bliver husket som en positiv nation. Vi er ikke helt i smult vande endnu. Der er stadig bølger og modstrøm, men kursen ligger fast efter de første 2 ½ års padlen lidt rundt. Så mission vil være completed om to år, slutter forsvarschef Jesper Helsø. 4

5 Fællesstyrelsen Nye vedtægter på vej. Som omtalt i vort blad MEDDELELSER nr. 152 blev 1. arbejdsudkast til lovændring udsendt til kredsformændene til senere drøftelse på Årsmøde Baseret på denne drøftelse m.m. foreligger nu Udkast til Vedtægter, der fremlægges på Årsmøde 2008 til forventelig vedtagelse. I næste nr. af MEDDELELSER indlægges udkastet til orientering for foreningens medlemmer. Ligeledes blev det nævnt i nr. 152, at det har vist sig upraktisk og uøkonomisk at gennemføre stiftelsesfest på landsplan. Dette kun nævnt her som en erindring! Et stille jubilæum - og et lille hip! I al stilhed passerede vi med Meddelelser nr. 154 udgivelse nummer 200 af foreningens blad. Godt nok er de første 46 numre unummererede, men det gør dem ikke ringere som meddelelsesorgan. Som det er nævnt mange gange efterhånden, er bladet afhængigt af, at der sker noget i kredsene og af, at medlemmerne oplever noget, de vil delagtiggøre os andre i. Og der er med garanti sket meget, som ikke blot er et minde for den enkelte, men som også kan være anledning til, at man får lyst til at fortælle en historie, hvis den kommer frem. Redaktionen stjæler til tider med arme og ben fra andre organer og kan derved risikere, at stoffet allerede er kendt, når bladet udkommer. Sådan går det ikke, hvis artiklerne er originale og relevante og kommer fra foreningens egne medlemmer. Man har ofte hørt udtrykket: Jeg har da ikke oplevet noget, der interesserer andre! Det er vi overbevist, at Du har. Tænk f.eks. på, at der også var et liv udenfor Forsvaret, hvor fritiden blev brugt på at gøre gavn i andre fora eller på at opsøge oplevelser. Du har måske læst en bog, du vil anbefale os andre at læse eller været på en rejse, hvor oplevelserne var for store til at du kam holde dem skjult. Hvorfor er læsningen af biografier så spændende? Hvorfor er stoffet om de kendte og kongelige godt stof i visse blade? (uden sammenligning, naturligvis). Vi vil gerne vide, hvordan andres liv og deres oplevelser former sig. Blandt ca. 450 tidligere officerer er der mange, der i disse år brænder inde med en god historie. Disse bør ikke være forbeholdt vore børnebørn men kan med god ret bringes som et bidrag eller indlæg i Meddelelser. Vi høres vel ved, ikk! Red. 5

6 Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup : Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal Giro nr Foredragssæson 2007-II Med udsendelse af nærværende nr. af MEDDELELSER er sæsonen i fuld gang. Omtale af oktober måneds foredrag vil derfor blive bragt i næste nr. af bladet. Så nu springer vi frem til november måned. Torsdag 8. november omtaler major i Forsvarets Efterretningstjeneste Hans Mølleskov den danske indsats i Helmandprovinsen, Afganistan. Sin baggrundsviden har Hans Mølleskov erhvervet gennem tjenesten som NK/DANCON hold I. Torsdag 22. november vil museumsleder Frank Allan Rasmussen, Industrimuseet Frederiks Værk, fortælle om det store mil. industrielle kompleks Holmen. Holmen udvikledes i perioden mellem 1500-tallet og frem til 1950ene til en by i byen. Flåden havde sin egen jurisdiktion, fængsel og politi. Den havde egne skoler, kirke og begravelsesplads og var i stand til at forsyne alle sine ansatte med bolig, mad, klæder og brændsel. Vi skal høre om Holmens faste stok, håndværkere og matroser, myter og anekdoter. Det bliver en spændende og underholdende rejse gennem mere end 300 års historie Foredraget vil blive garneret med smukke billeder fra Holmen. (For deltagerne i forårsekskursionen til Frederiksværk vil aftenen være et gensyn med museumslederen.) Tilmelding til foredrag og til den efterfølgende lette spisning bedes foretaget i god tid, gerne ugen forud for arrangementerne til kredsens formand eller forretningsfører. Stiftelsesfest 2007 Kredsen markerer 116-året for foreningens stiftelse med middag og efterfølgende kammeratligt samvær i Kastellet, Nordre Magasin, 1. sal. onsdag 12. dec. kl Traditionen tro serveres: Gule ærter med tilbehør samt øl og snaps. Dernæst æbleskiver og solbærrom. Kuvertpris kr. 155,00 Tilmelding bedes foretaget senest onsdag 5. dec. kl. 1100, dog gerne dagene før, til kredsens forretningsfører, major Bent A. Kongsbach, tlf Tilmeldingen bedes fulgt op med indbetaling pr. check, til giro nr eller konto i Danske Bank, reg.nr konto nr Foredragssæson 2008-I Venligst notér følgende datoer: 10. og 24. januar samt 7. og 21. februar. Generalforsamling 2008 afholdes 6. marts i Kastellet kl Klipfiskfrokost afholdes fredag 28. marts i Kastellet forventeligt kl

7 Kastelskirken Bestyrelsen har nu gjort forarbejdet til efterårs- og vintermånederne og ser gerne tilslutning til arrangementerne fra medlemmernes side. Mon ikke der i omgangskredsen eller årgangsholdet skulle sidde flere officerer, som ikke er bekendt med foreningens eksistens og virke. Venligst kontakt disse og orientér dem om vor verden. Program kan rekvireres! På gensyn. Storstrøms Kreds Formand: Major René R. Debois, Brødregade 7, 4930 Maribo : Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg : Midt- og Vestsjællandske Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde : Siden sidst Tolv forventningsfulde medlemmer fra kredsen samt et enkelt medlem fra Københavnskredsen deltog i en spændende ekskursion til Mosede Fort den 11. august. En veloplagt fortmester førte os igennem fortets historie og fremviste de billeder, genstande og rum, som giver fortællingen liv. Vi var heldige med vejret, så vi bagefter kunne nyde vores lille picnic på fortarealet. 7

8 Den 15. september gennemførte kredsen den årlige præmieskydning. Der var 11 deltagere. Resultaterne var lidt ringere end de tidligere år, idet vi havde valgt en dag, hvor stormen rasede over landet - Storebæltsbroen var lukket for kørsel med lette køretøjer. Så det påvirkede da noget. Vores sidste træningsskydning, som foregik ved Holbæk Fjord, blev gennemført som en Mørkegrad II-skydning. (Ja,ja! Vi kan jo ikke snakke os fra resultatet). Vi lover vore skytter, at vi vil lægge trænings- og præmieskydninger tidligere næste år. Men den Jann ske skydefrokost var mindst lige så god, som den plejer at være. Der skydes og efterses ved Holbæk Fjord Dengang var det endnu lyst. Kommende aktiviteter Tirsdag den 21. november kl giver chefen for Gardehusarregimentet, oberst I.H. Sørensen en orientering om Forsvarets situation og udfordringer lige nu og i fremtiden med vægt på hæren. De sidste tre år har efterårsforedraget om nationens tilstand som vi kalder det, handlet om det regionale forsvar med vægt på hærhjemmeværnet, fordi der i disse år skete en omfattende udvikling. Men nu flytter vi fokus til hæren, som har gennemlevet en barsk periode i Irak, og fortsat har nu øgede styrker i Afghanistan. En anden udfordring er de nyetablerede tjenester som får et skud for boven i Jyllands Posten den 16. september. Der er nok at tage fat på. Foredraget finder sted på Antvorskov Kaserne i Parolesalen (som ligger i Centerbygningen mellem Casino (Officersmessen) og sergentmessen. Efter foredraget vil foreningen byde på en forfriskning i Casino. Reserveofficersforeningen i Midt- og Vestsjælland vil også blive inviteret. Tilmelding til Holger Janns senest torsdag den 15. november eller Det bliver årets sidste arrangement. Vi regner med, at kaptajn Dresler vil kunne holde sit foredrag om Danske jernbaner under 2. verdenskrig omkring 1. februar

9 Fyns Kreds Formand: Oberstløjtnant Leif. K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 Glamsbjerg Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Ildfuglevænget 64, 5260 Odense S Giro nr Landspræmieskydningen 2007 De 5 bedste skytter på dagen for Fyns Kreds var følgende: Plads Grad og navn Points 1 Kaptajn Erik Lykke Pedersen 217 points 2 Seniorsergent Gert Riber Schultz 215 points 3 Major Leif Mosegaaard 202 points 4 Premierløjtnant Ronald Magnussen 195 points 5 Major Kjeld Frimuth 194 points Samlede resultat: 1023 points. Der deltog i alt 10 skytter. Julearrangementet Krydset er selvfølgelig allerede afsat i kalenderen for torsdag den 6. december, hvor årets højdepunkt finder sted kl.1300 på Soldaterhjemmet "Dannevirke" i Odense. Alle forberedelser er p.t. på skinner. Man kan se frem til "Dannevirke"s veldækkede julebord, som man efterhånden kender. Underholdningen er jo hemmelig indtil stabelafløbningen, men som hidtil er det underholdning i topklasse. Selvfølgelig er der julelotteri samt ikke mindst en masse hygge blandt de fremmødte. Nærmere oplysninger om hele arrangementet vil tilgå de enkelte medlemmer i god tid, så man kan nå at komme i det rette julehumør til dette traditionelle arrangement, som er starten på en god jul Sydjyske Kreds Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 8, 6100 Haderslev : Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : Præmieskydning. Kredsen afviklede sin årlige præmieskydning på pistol tirsdag den 11. september i lunt vejr og strålende solskin. Vi blev som vanligt forkælet af garnisonen i Varde, som på forbilledlig vis havde ordnet det praktiske. Skydningerne er gennemført efter FOUAT s regler (6 skud på hver af afstandene 10, 15, 20 og 25 m). Alle skød med 9 mm Neuhausen pistol. Resultat: Grad Navn Points Plads Præmie Oberstløjtnant B.O. Fabricius OL N.T. Winthers pokal Major K. Fabricius OL Langkildes sølvbæger Major E. Vorgaard OL Langkildes sølv-papirkniv Major I.M. Terkildsen Major K.L.M. Glud fortsættes 9

10 Oberstløjtnant J. Bro Kaptajn P.E. Westerberg Major O.E. von Holck Major T.A. Worm Major I. Frisenvang skytter dystede, mens 9 af vore damer hyggede sig. Kommende arrangementer. Besøg ved FIGHTER WING SKRYDSTRUP Onsdag den 14. november 2007, kl Som annonceret i MEDDELELSER nr. 155 har Fighter Wing Skrydstrup venligt stillet sig til rådighed med følgende program: Vi mødes ved flyvestationens vagtcentral, Lilholtvej 2, Skryd strup Velkomst og orientering om status for Fighter Wing Skryd strup og fremtidige opgaver, ved CH FWSK oberst Niels Sværdborg, herunder serveres kaffe Besøg ved Flyvematerielværkstederne: - Flydokke - Skærme udrustning - nødudstyr Frokost i Cafeteriet. (Kuvertpris for deltagelse i buffet: Ca. kr. 75- Vi følger lands skik d.v.s. ingen alkohol i/overhovedet i arbejdstiden! Besøg ved SAR-beredskabet, redningshelikopter. NB! Transport på flyvestationens område foregår ved Kørselstjenestens foranstaltning. Vi skal altså have samling på tropperne, inden vi forlader vagten, hvorfor deltagerne anmodes om at ankomme til tiden. Tilmelding til MJ O. Holck, tlf , senest mandag den 5. november. Varsel om ordinær generalforsamling Der vil som vanligt blive udsendt skriftlig indkaldelse til medlemmerne (brev eller bekræftet ) om generalforsamlingen. Bestyrelsen kan imidlertid allerede nu varsle, at den finder sted Tirsdag den 26. februar 2008 kl på Ryes Kaserne i Fredericia Programmet omfatter: Møde i Officersmessen, velkomst og kaffe Generalforsamling i konferencecenteret, mens damerne hygger sig i messen Frokost i messen Foredrag ved generalløjtnant Ole Kandborg med efterfølgende debat 10

11 Midtjyske Kreds Formand oberst Michaël Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup : : Nordjyske Kreds Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg Forretningsfører: Foredrag i det Krigsvidenskabelige Selskab. Første foredrag i sæson 2007/2008 er fastsat til den 4. oktober - Øvrige foredrag er endnu ikke fastlagt, vil, når de er fastlagt, tilgå medlemmerne direkte. Julefrokost Opmærksomheden henledes på julefrokosten 17. december. Pris, menu og tilmelding vil tilgå medlemmer. Ledelsens plan skal afværge krise i forsvaret På et møde på Antvorskov kaserne i Slagelse den 5. oktober 2007 for alle chefer fremlagde Forsvarets ledelse planen for, hvordan bemandingssituationen vendes. Planen dækker alt fra reservedele til udsendte. Næsten 400 chefer fra flådestationer, flyvestationer, regimenter, skoler og centrale tjenester var samlet. Her fremlagde Forsvarets øverste ledelse en plan med 66 punkter, der skal forbedre bemandingssituationen. Forsvaret mangler i underkanten af 1900 medarbejdere fordelt på alle kategorier af medarbejdere. Alene i år regner ledelsen med at omkring 150 officerer, ud over dem, der stopper på grund af alder, siger farvel. De ansatte har nemt ved at finde job uden i det civile. Forsvaret kan stadig løse sine opgaver, men forsvarschef Jesper Helsøe advarede på stormødet om, at det ikke er tilfældet om bare fem år, hvis udviklingen ikke vendes nu. - Forsvaret er ikke i krise, men hvis vi ikke gør noget nu, så siger min fornemmelse mig, at vi kan få en krise. Den samlede vægt De 66 punkter i strategien dækker alt fra et større indtag på sergentskolerne, en hjemrejse mere til udsendte soldater, operationer på forsvarets regning ved udsendelser, mere hjælp til udsendtes familier og til en forbedring af reservedelssituationen. Det skal fjerne årsagerne til utilfredshed og frustration blandt de ansatte. - Der er ikke ét tiltag, der er det vigtigste. Det vigtigste er de 66 tiltag lagt samme i en bunke. Det er den samlede vægt at dem, der skal gøre en forskel, forklarer chefen for forsvarsstaben, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen. Også forsvarets internationale engagement bliver berørt. Der bliver ikke skåret ned på operationerne i Irak, Kosovo og Afghanistan. Men hvor forsvaret tidligere har regnet 11

12 med at sende 1400 soldater på international mission i 2008, er tallet nu Målet er dog stadig, at Forsvaret i 2009 kan have 2000 soldater ude i verden. Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening Der er nu gået mere end et halvt år med at skrue og banke på de gamle køretøjer, som står i Kalby Ris anlægget ved Næstved, og samarbejdet med medlemmer af Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening (DMKF) har været godt og udbytterigt. Alle køretøjer har været igennem en statusvurdering, og der er foretaget konkret renovering og vedligeholdelse på flere af disse. De ca. 30 medlemmer, som tidligt gav udtryk for interesse for dette arbejde, har været samlet i flere omgange for at arbejde med køretøjerne. Indtil nu har koordination af arbejdet været varetaget af en Styregruppe bestående af to medlemmer fra GHR HISAMs bestyrelse og to fra DMKFs bestyrelse. Gardehusarregimentet har i samme tidsrum taget stilling til, hvorledes køretøjerne skal indgå i HISAM, og kernen i dette er, at regimentet finder det mest formålstjenligt at skille køretøjerne fra den øvrige HISAM således, at der etableres en særlig organisation (forening) til at tage vare på disse køretøjer. Denne nye forening skal have fuld råderet over HISAMs køretøjer til blandt andet at medtage disse til DMKF aktiviteter og samtidig forpligter foreningen sig til at fremvise disse køretøjer til regimentets og andre myndigheders Åbent Hus arrangementer, forældredage etc.. Den 20. juni 2007 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Kalby Ris, hvor 34 deltagere bakkede op om ideen og valgte en bestyrelse, som allerede har taget arbejdstøjet på. Bestyrelsen består af Leif Nielsen (formand), Steen Thomsen (næstformand), Mogens Christensen (kasserer) samt Arne Jørgensen og Ole Villers. Formålet med den nye forening er: At indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare gammelt militærhistorisk materiel, herunder panser og køretøjer, der i tidens løb har været i brug ved Gardehusarregimentet, Sjællandske Livregiment og Danske Livregiment. Foreningens virke sker i et snævert samarbejde med Gardehusarregimentet Historiske Samling (HISAM) og Historisk Samlings Venner (HISAMS VENNER). Endvidere gennem 12

13 et formelt etableret samarbejde med DANSK MILITÆRHISTORISK KØRETØJS- FORENING (DMKF), som gensidige støtte- og samarbejdspartnere. Vi har allerede modtaget mere end 90 indmeldelser og dette foregår nemt og smidigt via Internettet på vores hjemmeside under punktet indmeldelse, men man kan dog også indmelde sig ved personlig kontakt til bestyrelsen. På hjemmesiden er der yderligere oplysninger om foreningen, bestyrelsen, aktiviteter etc. Kontingentet for medlemskab er det samme som HISAMs Venners (100,- kr pr. år) og vi forestiller os naturligvis, at det suppleres med frivillige bidrag, idet køretøjerne i Kalby Ris trænger til en kærlig hånd og det koster jo. Dobbelt medlemskab i HISAMs VENNER og GHRVPK udløser naturligvis en mindre rabat. De første renoveringsprojekter er afsluttet, bl.a. har foreningens egen messevogn Det lille Værksted allerede været med på aktiviteter (Græsted Veterantræf, Møn Rundt og JDR-træf i Holstebro). Støt den nye forening kontakt undertegnede for yderligere information (opfordringen gives med redaktionens accept). Steen Thomsen / Besøg på Invasionsstranden ved Arnkil og Sergentskolen i Sønderborg Jyske Brigades Venner på sommerudflugt Vi stod på kysten og så de hvide sejlere i det snævre farvand, der hvor Alssund mødes med Augustenborg fjord. Netop her blev det endeligt afgjort efter stormen på Dybbøl, at Danmark skulle miste Sønderjylland. Det sidste store slag på dansk grund. Den 29. juni 1864 lykkedes det preusserne at udføre sin forsmædelige amfibieoperation her ved Arnkil. Vores guide og historiske kulturformidler Ole Andersen var en fantastisk fortæller, som fik animeret vores fantasi så godt, at vi næsten selv følte at have været med i slaget! Den danske hær havde trukket sig tilbage til Als efter stormen på Dybbøl den 18. april Hæren bestod af mand overfor preussernes mand. 166 BÅDE OG 32 PONTONFÆRGER Natten til den 29. juni 1864 var varm og overskyet. Kl forberedte preusserne sig på overgangen til 4 landsætningssteder ved med udgangsområde ved Sottrup skov. Ved det første morgenlys igangsattes invasionsflåden preussere kom over i én vending. Hver mand havde 80 patroner, og hvis bådene blev beskudt af danskerne i de ca. 10 minutter overgangen varede, så var de klar til at øse med deres kogekar. Utætheder i bådene på grund af eventuel dansk beskydning havde man medbragt træpropper til at tætne bådene med. Alt var nøje planlagt. Den 29. juli blev ikke nogen god dag for hverken den danske hær eller flåde. Ledelsen af modstanden mod den preussiske invasion virkede ukoordineret, og uden egentlig styring. Den danske orlogsmand Rolf Krake lå ellers ved Halvmånen i Augustenborg 13

14 fjord, men var afsejlet til nye opgaver, på grund af manglende efterretninger om situationen. Da de første 1450 preussere myldrede i land ved Skovfogedhuset fik de hurtigt nedkæmpet den 50 mand store danske styrke på stedet. Som trods de ulige odds udførte en særdeles heltemodig indsats. Og så havde fjenden fået bidt sig fast på Als ved Arnkil. Det lykkedes dog ikke preusserne at få hele invasionsstyrken over på grund af de danske kanoner. Danskerne havde 216 faldne, 1888 fanger, 462 sårede og 536 savnede. Den decimerede danske styrke trak sig tilbage til Sydals, hvorfra de blev udskibet til Fyn. Våbenhvilen trådte i kraft og som bekendt mistede vi Sønderjylland fra TYSKERNE FEJREDE SEJREN For lige at komme salt i såret, så fejrede preusserne sejren ved at opføre en 22 meter høj Denkmal på Arnkil s odde i Udført i vammel, nygotisk stil. Men ukendte gerningsmænd sprængte den i stumper og stykker den 15. juni 1945, hvor den ellers havde stået og hoveret i 73 år. På stedet står fårene nu og græsser, helt uvidende om hvilken historisk jord, de betræder. IDEALET AF EN OFFICER Således grundigt orienterede, blev busselskabet kørt tilbage til Sergentskolen hvor vi nød kostforplejningens fremragende skipperlabskovs. Formanden for Jyske Brigaders Venner, Per Jacob Jørgensen takkede for besøget på Sergentskolen og rettede en speciel tale til skolechefen, oberstløjtnant Viggo Ravn. Bl.a. Du er kendt for at kalde en skovl for en skovl, og en spade for en spade, og du klynker aldrig. Idealet af en officer. Efterfølgende gik turen videre til Gråsten slot, men jeg deltog ikke i dagens videre program. SKOLECHEFENS INTERESSANTE TALE Men forud for besøget ved Invasionsstranden var vi blevet orienteret om Sergentskolen i Parolesalen. Kasernen er et stort uddannelsessted for sergenter, oversergenter, seniorsergenter, reserveofficerer, samt sprogofficerer. På den gamle regimentskasernes væg hænger et skilt: FOR RET AT YDE, LÆR FØRST AT BYDE. Oberstløjtnant Viggo Ravn var tydeligt stolt af sin skole, og sagde bl.a.: Når en ung mand ankommer til Sergentskolen efter 3½ måneds HBU, så er det en proces med en voldsom personlig udvikling der sættes i gang. Eleven skal lære at træde i karakter og tage ansvar, samt udvise eksemplets magt. Når den unge kommer lige fra gymnasiet, og/eller mors kødgryder, så kan det opleves som et chok at der pludseligt stilles KRAV til ham/hende. Derfor, eller af andre ukendte grunde, er der et stort frafald fra kursus. Men få steder i det civile liv har man mulighed for at komme så hurtigt til kompetencegivende point til sin livskarriere på rekordtid, som netop her på Sergentskolen i Sønderborg. Hvor man sætter pris på præcision, nøjagtighed og forberedthed. Har man ikke den selvdisciplin som det kræver, er man kommet det forkerte sted! Som en lille krølle på halen, så kan det nævnes at Jyske Brigader Venner s protektor, Hans excellence, Ingolf, greve af Rosenborg og grevinde Susie, deltog i mødet på Sergentskolen, idet greven er medlem af foreningen. Det var en meget interessant sommerudflugt. Medlem af FOUAT Fyn Palle Christiansen. Vængevej 8, 5700 Svendborg. Tlf

15 Sikkert Storebælt Overvågningen af skibstrafikken og havmiljøet i Storebælt er blevet udvidet. Målet er at øge sikkerheden ved at give skibene konkret vejledning til sejlads. 365 dage om året overvåger Søværnet i døgndrift skibstrafikken. Normalt er opgaven blevet udført af atten operatører under VTS Storebælt (Vessel Traffic Service), men nu er antallet blevet udvidet til 24 operatører. - Udvidelsen sker for at gøre det mere sikkert at sejle i Storebælt. Efter udvidelsen bliver området, vi skal overvåge, dobbelt så stort, og vi får større beføjelser, siger chef for VTS Storebælt, Jørgen Brandt. Med udvidelsen får VTS Storebælt mandat til at give skibene konkret vejledning til sejlads, så de undgår at gå på grund med en følgende risiko for forurening af havmiljøet. Holder øje med skibene Et andet formål med udvidelsen er at assistere skibsfarten, så ingen sejler ind i Storebæltsbroen, eller der sker andet, som kan forårsage farlige situationer. 98 procent af skibene, der passerer farvandet, rapporterer frivilligt til VTS Storebælt, når de sejler ind i VTS området. Og skibene ved, at der holdes øje med dem. - Skibene får at vide, at vi overvåger dem minutiøst, og det i sig selv fremmer sikkerheden, siger Jørgen Brandt, som forventer en del mere travlhed og støj på radioen i operationsrummet efter udvidelsen. Området som VTS Storebælt skal overvåge er blevet udvidet fra Langeland i syd til Sjællands Odde i nord. 15

16 roverblik - FOUAT s Kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte Hvad Hvem Hvor Foredrag København Kastellet Besøg på Skrydstrup Sydjysk Skrydstrup Foredrag (CH/GHR) Midt- & Vestsj. Antvorskov Kaserne Foredrag København Kastellet Julearrangement Fyn Dannevirke, Odense Stiftelsesfest København Kastellet Julefrokost Nordjyske Løvvangen, Ålborg Gen.forsamling Sydjysk Ryes Kaserne, Fredericia Gen.forsamling København Kastellet Klipfiskfrokost København Kastellet Planlagte møder København Kastellet: , , og Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser Forventet udsendt: Deadline Meddelelser nr. 157 (Januar februar 2008) Deadline Meddelelser nr. 158 (Marts-april 2008) Deadline Meddelelser nr. 159 (Maj-juni 2008) Deadline Meddelelser nr. 160 (Juli august 2008) Deadline Meddelelser nr. 161 (September oktober 2008) Deadline Meddelelser nr. 162 (November december 2008) Andre begivenheder af interesse for vore medlemmer Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening se eller kontakt K. Brink-Larsen på tlf Tryk Totalforsvarsregion Sjælland Garnisonen 1, Postbox 163, 4100 Ringsted 16

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 148 Juli - August 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 162 November December 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Folk & Forsvar

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) VELKOMMEN Til FREDSKOVSDEPOTET

Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) VELKOMMEN Til FREDSKOVSDEPOTET Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) VELKOMMEN Til FREDSKOVSDEPOTET Sådan gør vi Velkomst og lidt om GHRVPK Rundvisning i staldene Formål og vision Formål: At indsamle, restaurere,

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 147 Maj juni 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup.

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Mødet blev indledt med en hurtig præsentationsrunde. På formandens forslag blev oberstløjtnant

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 161 September Oktober 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Fællesstyrelsen

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014 I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014. Læs om Hjernesagens arbejde på: www.hjernesagen.dk Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er vi i gang med 2. halvår, håber i

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 157 Januar - Februar 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Marts 2008 Afskedsreception for forretningsfører Tage Poulsen d. 28. marts 2008 kl. 13.00 16.00 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Marts April 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Seniorklubben 3F Midtjylland

Seniorklubben 3F Midtjylland Seniorklubben 3F Midtjylland Program for året 2016 Tirsdag den 19. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Tirsdag den 26. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Foredrag: V/ Kurt Jørgensen. Emne: Befrielsen.

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet.

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. FLOTILLEBLADET 2015 HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0 Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. HVF 244 TIL NYTÅRSGUDSTJENESTE 2015 startede, traditionen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Kære medlemmer Disse linjer skrives her hvor spændingen om årets gaver er udløst og folk samles omkring herlighederne på julefrokostbordene rundt

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Nr. 4. Oktober kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Billedet er godt nok brugt før men stoltheden over en god serie lever

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Marts 2006 6. årgang nummer 3

Marts 2006 6. årgang nummer 3 Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En aktiv måned Februar blev en måned med mange og forskellige aktiviteter på skolen. 8/9. og 9. klasserne havde projektuge og fremlagde deres undersøgelser. Børneseminaret

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Øjet Nr Nyt fra hovedforeningen.

Øjet Nr Nyt fra hovedforeningen. Øjet Nr. 4. 2016 Nyt fra hovedforeningen. Så er vi ved at nærme os julen og det gode år 2016 rinder på ud, det har været et ok år for foreningen, vi fik afholdt foreningens 150 års jubilæum, på en måde

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere