? KMZM clel D M N 8 M D. / o r ä u r n V L t s k ö l K l o s t e r i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "? KMZM clel D M N 8 M D. / o r ä u r n V L t s k ö l K l o s t e r i"

Transkript

1

2 ? KMZM clel D M N 8 M D / o r ä u r n V L t s k ö l K l o s t e r i

3 Ljsrnsholm sordum Vitsksl Kloster. «L)ed en Arm af Lim fjorden, i Aalborg Am t, S le t Herred ligger Hovedgaarden B jo rn sh o lm, efter hvilken Sognet, hvortil den Hörer, har faaet Navn. Fordum laa her det navnkundige V itflo l eller V idflhld Kloster, et Cistercienserabbedi. Bed en Forvanskning af Navnet kalbte Munkene det paa Latin Vitse sctivlse, Livsens Skole. Dette Kloster dar stiftet af Kong Valdem ar den störe i Aaret 1158 som et Bidnesbhrd om Hans Taknemmelighed imod Gud, der havde freist Ham ud af Svend G rades Herüber; af fit Arvegods gav Han Bhen V itflo l til dermed at oprette et Abbedi. Den forste Abbed, hvis Navn var Henrik, kom med adskillige Munke did fra Varnhem Kloster i Sverig e, andre Munke kom fra Esrom Kloster. Knud den sjette og Balde mar den anden viste denne dereö FaderS Stiftelse megen O m hu, og den sidst ncevnte gav Klosteret Fritagelse for at veere nogen kongelig Ret undergiven, og foruden mere gav Han det alt fit GodS i Sundbh. DiSse Scerrettigheder stadfeestedes og ogedes af de folgende Konger. SaaledeS gav Christoffer den forste under fit Dphold i V itflo l 1253 Klosteret Ret til det Vrag og StrandingSgodS, som monne komme paa dets Forstrand for HalSe M a rk fra Gjedaa til Gaasevad, dog uden Skade for de fkibbrudnes Ret, Han forbod enhver at hindre Munkene i Nhdelsen af 40 M a rk s og andre Säger og gav alle dets Bonder Fritagelse for Leding og andre kongelige Skatter. Christoffer den anden satte 1320 i nogle Herremeends Neervcerelse Grcrndse- og Markeskjel imellem dette Klosters, N orre Klosters og D iborg Domkapittels Godser, som hidtil ikke havde vceret adskilte fra hver«andre. Munkene i V itflo l stk af Ham Ret til at gjore sig alle sine ved Stranden liggende Grunde saa nhttige som de künde. Bed et aabent B re v af 1477 gav Christian den forste Abbeden og Brodrene af V itflo l, for at de daglig des inderligere flulde bede til G ud for Ham, Hans HuSfrue, B o rn, Efterkommere og Forfcedre, Ret til at lade Gunderupgaard, Vadegaard, R is - gaard og flere af Klosterets Ejendomme höre under Klosterets eget B irk A a l birk. A f Bisperne i Biborg stk Klosteret adskillige Frihedsbreve; saaledes gav B iflo p Peder 1322 Abbeden Stadfcestelsesbrev paa Strandbh, Aale, M a lle og Farstrup Kirker, og Han gav Ham Ret til at indscette og afscette sine Munke, som Han fandt det gavnligst. Abbeden stk ligeledes Ret til selv at inddrive sin

4 Sjsrnsholm sordum Vitsksl Kloster. Gceld hos alle sine Tjenere. N aar nogen af Klosterets Tjenere tiltaltes for en under den kirkelige Ret hörende S a g, flulde ingen af StiftetS Provster, men BiSpen seid eller Hans Fuldmcegtig tiltale Ham. D og ikke altid stode Munkene paa en god Fod med Biborg B iflo p, hvilket ses as et B re v, der ligeledes er udstcedt af B iflo p Peder 1322; der havde vceret S trid imellem B ispen og Domkirken paa den ene S id e og Klosterets Abbed og Munke paa den anden om Gcesteri og anden Rettighed, Bifloppen ligesom Hans Formcend havde gjort Krav paa. Den davcerende Abbed BoetiuS havde sogt at jcevne denne Trcette, og B ifloppen, der havde fundet, at Klosteret i Hovedsagen havde Ret, gav nu efter Overlceg med fit Kapittel denne og alle efterfolgende Abbeder fri for al T ilta le paa slig Rettighed. Munkene vaagede fra den T id af over denne Frihed, saa at en af de folgende BiSper, der ligeledes hed Peder, da Han 1371 havde vceret i Klosteret og der havde fundet en god Modtagelse, inden sin Bortfcerd maatte flriftlig udsige, at Han havde Munkenes B e lvillie at takke herfor, og at det ikke var en Folge af deres Skyldighed. D et heder herom, at hvad Konventet af Kcerlighed har udgivet til Hans Modtagelse, ikke flal komme det til Skade og Tab i Frem - tiden; de elflede Herrer havde af Gcestevenflab hdet Ham alt, hvad Han havde trcengt til. Ligesom BiSperne af Biborg have ogsaa nogle B isper af B srg lu m vist sig som Klosterets Velgjorere. M ed Domkapitlet i Biborg havde Klosteret derimod öftere S trid om det G ods, som Klosteret ejede paa Lceso og forst om Engflifte og Fcedrift paa Den. Denne Trcette jcevnedes 1221 ved Kjendelse af Abbed G unner af D m Kloster; men et halft hundrede A ar senere opkom der en nh S trid om et Kapel, som Munkene efter Kannikkernes Paastand havde ladet bhgge til Forncermelse for disse, og den jcevnedes forst 1320, da Abbed BoetiuS med Samthkke af Abbeden i Esrom Kloster folgte til Provsten og Kapitlet alt Klosterets G ods og rorlige Ejendom paa Den. Dette Kloster sthredes ligesom alle Abbedier af en Abbed, en P r io r og en Underprior. A f Abbederne mcerkes: Henrik, den forste Abbed, der af Fodsel var Franflm and og en D iscipel af Bernhard af Clairvaux. Han drog omtrent 1151 til Norden, og Han forestod med Hceder dette Kloster, men hvor lcenge, vides ikke. H ans Eftermand B ilh e lm var senere Abbed i D m Kloster. D en for ncevnte BoetiuS var Abbed i det mindste fra 1320 til 1340; i det sidst ncevnte A ar udstcrdte Han et B re v om, at Klosteret havde vceret nodt til at scelge sit GodS paa Lceso for at faa de Penge, det flulde udrede for at opnaa sine Scerrettigheder stadfcestede afchristoffer den anden var Abbed Henrik af B itflo l tilstede paa Biborg Landsting Sonderjylland altid havde vceret en D e l af DanmarkS Rige. M agnus B o r r i Abbed; Logsted i Pant af LarS Maltesen. og vidnede da, at 1465 var Han havde den Gang 2 Gaarde i Borm strup og 1493 pantsatte Abbed Anders 1 Gaard i Gjedsted (R in d s Herred), der flhldte 2 Pund Korn, for 100 M ark. S. A. fik Han til Eftermand Henrik Christensen, som 1495 indgik et Mageflifte med B ispen af B o rg lu m, hvorved denne fik AaStrup G aard (i Aaby Sogn, Kcrr Herred), og Abbeden derimod fik BiSpens Rettighed af Hurup Kirke (i Kcer Herred). I B itflo l var Han Abbed i 9 A ar og fik derpaa den samme S tillin g i ESrom Kloster; tilsidst var Han Abbed i S o r Kloster. D en sidste katholfle Abbed var O lu f, der var her omtr. fra 1530 til Efter Herre- dagen 1536 fik Han Kongebrev om, at de Munke, der vilde drage dort, flulde have Lov dertil, hvorimod de, som vilde dvcele lcenger i Klosteret, flulde vcrre sin Abbed og Formand lydige og prcedike det heilige Evangelium uden mennefleligt Paafund. Efter Ham var Anders Andersen, der havde vceret i T v is Kloster, Abbed og forestod dette sembede i 26 Aar. Han var tillige Stedets lutherfle Prcest gjorde Han vitterligt, at Herman Skeel til Jungetgaard havde i Pant Klosterets GodS i Junget B h og S o g n (i S a llin g N orre Herred) i Pant for 400- JokimSdaler, Han havde laant Klosteret til dermed at udrede de af Kronen krcrvede Afgifter. I Septbr udstcrdtes der Konge-

5 Sjsrnsholm sordum Vitsksl Kloster. brev til Abbeden, at ingen maatte hugge Bed eller jage i KlosteretS Skove»den Hans M inde og Samtykke. D et var vitterligt, at mange djcervedes at hugge i KlosteretS Skove paa H a ls Enemcerke og dets andre Skove i Vendshssel, ligesom at man ogsaa odelagde Bildtet. Alle Kronens ZEmbedsmcend, Fogeder og andre paalagdes det nu alvorlig at afholde sig fta fligt. I Aaret 1563 fratraadte Abbed Anders sin S tillin g som KlosteretS Forstander, hvorpaa dette gaves som Len til Henrik Ghldenstjerne til Aagaard. As KlosteretS GodS havde Otte Brahe til sig indlost en D e l, hvilket 1563 over«lodes Ham som Ejendom for en Kjsbesum af 4,000 R d lr.; men fandtes det at vcere mere vcerdt, fluide Han godtgjore Kronen dette. Henrik G hldenstjerne havde Lenet i ti Aar, indtil Klosteret gik over i Privatm ands Hcender. D en 24de J u li 1573 udstcedtes i Silkeborg et Magefliftebrev, i Folge hvilket Rigsraad B jö rn Andersen til S tenalt afstod sin Hovedgaard VinStrup i Flakkebjcerg Herred med en D e l Bsndergods ligesom og af sin HuStrus ArvegodS Binderup Hovedgaard med adflilligt G ods, hvorimod Han fik V itflo l Kloster med Bhgninger og GodS tillige med Livo i Limfjorden. T i l B id flo l horte: 2 Bandm oller lige uden for Klosteret, i S jo ru p 4 G aarde, i Vster- Felde 2 G aarde, i Bester-Felde 1 G d., i Overlade 4 Gde., i Sonderlade 1 Gd., i Borregaard 4 Gde. og 4 Bolsteder, Trende M o lle, i Kcergaard 2 Gde., i Ronnebjcerg 2 Gde., i Ncesbh 10 Gde., Randum 19 Gde., Strandbh Sogn, Strandbhgaard, Kcersgaard, Ornebjcerggaard, Gunderupgaard, i Tanderup 4 Gde., M y rh o j 3 G de., i RiSgaard 6 Gde. og i ZEtbolle 6 Gaarde; dette GodS udlagdes Ham for Hans eget scellandfle GodS. F o r sin HuStruS Arve«gods fik Han af KlosteretS GodS: i M a lle S o g n, M a lle B y 3 Gaarde, i Brotterup 2 Gde., Hedegaard, Lille Lemdrup, Vstergaard, SvenStrup, i Ban«sied 2 G de., i S le t Herred, Ncesborg S o gn og B h 2 Gde., i TolStrup 3 Gde., M ollegaard, ErkeStrup, i FarStrup 5 G de., N orgaard, O rsnces, R is gaard, i Lundgaard 3 Gde., i Stavend, i Barm eby, Munkegaard, Rendstg, Logested 2 Gaarde og i RavnStrup 1 G aard ; hau fik ogsaa det F ifle, som fra A rilds T id havde Hort til Klosteret. Derimod flulde Han intet have at sige med Hensyn til de Kirker og den HerlighedSret t il disse, der havde Hort under Klosteret; de flulde fremdeles vcere Kronens Ejendom. Ester B jö rn Andersen fik V itflo l Kloster fit nh Navn Bjornsholm. P a a denne sin Hovedgaard dode Han 1583, og Hans Enke F ru K a rin s F r iis maa derpaa have ejet Bjornsholm i Sam lag med Sonnen Trud Bjornsen. H un fik ncemlig i Aaret 1590 ved Mageflifte med Kronen 2 Enge, GrceSholmS og OdderSdalS Enge, som tidligere havde ligget under Klosteret. Den gamle Klosterkirke, der nu havde faaet Navn efter Hovedgaarden, var paa den T id noget brostholden og bygfceldig paa Tag og i andre M aader; derfor havde Trud Bjornsen bedet Köngen om Hjcelp t il dens Jstandscettelse, eftersom den var mcerkelig stör og vid. Ved Kongebrev af 15de J u n i 1589 fik Han indtil videre Kronens Tiender af B jo rn sh o lm, M a lle og Strandbh Sogne, da Kirkens egen Tiende og anden Zndtcegt ikke var nok til at holde den ved Lige for. Kirken. D et paalcegges Ham nu, saa vidt muligt, at bygge og forbedre paa T r u d B jo r n s e n forlod kort efter denne Berden i Aaret 1590, og den 31te M a j 1592 afsagdes der D o m paa Köngens Retterting i en RetSsag, der var en Folge af Hans dodelige Afgang. H ans Enke F ru Ermegaard Ghldenstjerne var stcevnet af hendes M a n d s B roder Jakob B jö rn Stenalt, Hans SostreS Mcend Jorgen F r iis til Krastrup, M ikkel N ielsen TornekrandS til Kh og G odslav Budde og af Hans Softer F ru M a r grets B jö rn, Enke efter Jorgen Ernst Urne. Fru Erm egaard havde efter sin M a n d s D od fodt en S -n, som hun havde opkaldt efter Faderen. H un paastod, at denne hendes S o n, der strax efter var dod, havde faaet D aab og Christendom i levende Live, hvorved Bjornsholm G aard og GodS arvelig havde tilfaldet hende, og hun havde faaet adflillige BidneSbhrd derfor baade til

6 Sjsrnsholm sordum Vitsksl Kloster. af adelige Mcend og Kvinder og andre; derimod havde Jakob B jö rn fremfort BidneSbhrd af Mcend og Kvinder, der ogsaa havde vceret tilstede, da B arnet fodtes til Verden, og bisse paastode, at det ikke i levende Live havde faaet Daaben; desaarsag vidste Han intet rettere, end at Bjornsholm G aard og GodS maatte tilkomme dem og ikke hende. D e borgerlige, der havde med Sagen at gjore, havde vceret stoevnede til Viborg Landsting, de adelige vare derimod stcevnede for Rettertinget. LandSdommerne i Viborg havde forkastet Bidnesbhrdene paa begge S id e r, og da der fandtes Vidne imod Bidne af dem, som havde vceret ncervcerende ved Barnets Fodsel, künde Dommerne paa Rettertinget, alle Rigsraadets Medlemmer med Undtagelse af Sten Brahe, der ikke var tilstede, ikke andet end finde denne S a g meget mork og tvivlsom. D e r fceldedes da den D o m, at hvis F ru Ermegaard vilde arvelia tilholde sig Bjornsholm G aard og Gods, skulde hun tillige med tolv AdelSmcend aflcegge Ed paa, at hendes B a rn i levende Live havde faaet D aab og Christendom, hvilken EdSaflceggelse skulde finde Sted den 22de September s. A. i Viborg. Dette Paalceg opfyldtes den fastsatte D a g, hvorom der udstcedtes Vidnesbhrd af M anderup Parsberg og Jakob Seefeld. Jblandt Mededsmcendene vare der fire Medlemmer af ZEtten Ghldenstjerne. D en 30te Oktober udstcedtes der hende endelig et Laasebrev paa B jo rn sh o lm, dog ferst efter at en nh Retssag derom var paadsmt. Im od hendes Forfelgning til Laas" toge ncrmlig M ikkel Nielsen og hendes andre Modstandere med Undtagelse af Jergen F r iis G jenbrev"; den derved fremkaldte Retssag paakjendtes ved Köngens Retterting i NceStved. Albert F r iis medte ligesom fer paa hendes Vegne, og Fruen var selv tilstede. D a Gjenbrevet ikke toges til Felge, maatte de, der havde udtaget det, give hende Kost og Tcering. F ru Erm egaard giftede sig senere med Gjord Kaas til Thaarupgaard, der saaledes blev Ejer af BjsrnSholm. ZEgteskabet varede ikkun kort T id ; thi i Felge D om af 25de J u n i 1603 lod hun sig stille ved Ham paa G rund af den utilladelige F o r- bindelse, Han havde indladt sig i med F ru Birgitte Rosenkrands; kostede begge disse Livet. F ru Erm egaard levede nogle A ar derefter og efterlod ved sin D ed Bjernsholm til sine to S-stersenner H olger B ille, den hvis Forceldre vare Knud B ille til KcerSgaard og F ru H illeborg Ghldenstjerne, og Jesper F r iis til Orbceklunde, der var S e n af N ie ls F r iis til Hesselager og Fru Vibeke Ghldenstjerne. Holger B ille, der var LandSdommer over Laaland og Falster, levede endnu H ans D e l af Gaarden tilherte 1641 Axel Juel, som da var i S t r id med sin Medejer JeSper F riis. I et B re v af U te J u n i d. A. tilbhder ncemlig Jesper F r iis Ham, at Han v il udbede sig et kongeligt Paabud t il fire gode Mcend, imellem om B jo rn sh o lm, som de eje i FcelleSflab. at de skulle demme dem Jesper F r iis paastaar ncemlig, at Ridemcend have redet noget af Jorden fra Borregaards M a rk til Bjornsholm, hvorfor Han krcrver Vederlag; at noget FcelleSgodS, der tilkommer dem begge, ncemlig Bester-Felde, Padkcrr Hede og nogen Jo rd ved Trende M o lle, stak rebes, og hver flal da have sig udlagt sin D e l; der er end videre K iv imellem dem om selve B jo rn sh o lm s Borgegaard, Haverum, M a rk, Ager og Eng, Aalekiste m. m. D et oven ncevnte T ilb u d lod Jesper F r iis frem- fore ved Jorgen N avl til Oddegaard og Povel Frebjerg til Frebjerg- gaard. T i l BoldgiftSmcend udncrvnte Han paa sine Vegne Gunde Lange til Brejninge, Hovedsmand paa AalborghuS, og E rik Ju e l til Hundsbcek, Lands- dommer i N srrejylland. udvirke fligt kongeligt Paabud, H v is Axel Ju e l ikke er enig med Ham i at söge at maa Han gjore det alene og for fit Bedkom- mende udncevne Verner Parsberg t il Lhnderupgaard og Jorgen Kaas til Endrupholm, ZEmbedSmand paa Dueholm Kloster. Tilbuddet; men de S k rid t, der senere toges, Axel J u e l gik ind paa og Udfaldet af Sagen kjendes ikke; kun kort T id endnu varede deres Sameje fik JeSper F r iis i Mageflifte med Kronen 1 G aard i Randum (Ranum ) B h og 1 Halvgaard i

7 Sjsrnsholm sordum Vitsksl Kloster. Ncesbh. H an dsde 1643, og Hans Enke F ru Elsebe Ulfeld, Sester til H r. KorfitS Ulfeld, ejede Hans Lod i G aard og GodS efter Ham. D a s. A. en nh Sognekirke ved B jsrn sh o lm var opbhgget, udbad F ru Elsebe sig etkongebrev centen t il LenSmanden paa AalborghuS eller til BiSpen i Biborg Magister F ra n s Rosenberg om at indvie denne Kirke, som var bhgget med KongenS Samthkke, og at paalcegge Menigheden at fege den som sin rette Sognekirke. Endnu 1647 ejede F ru Elsebe og Axel Juel, hvis HuStru var F ru R ig - borg Arenfeld, Gaarden i Sam lag. Senere havde Axel J u e l den alene, og efter Ham tilherte den Sennen N ie ls Axelsen Juel, der var dens Ejer i Aaret 1668 og den Gang havde ladet indrette den nuvcerende Sognekirke i en af Gaardens Flsje. Han var gift med F ru B a rb a ra Juel; deres ZEgteskab var barnlest. Efter dem ejede Axel Ju e l Bjernsholm ; Han var G aard ens Ejer i August 1673 og havde da Kongetienden af Hhllebjcerg S o g n i AarS Herred i Fceste. H ans HuStru var F ru Lisbeth FriiS. DereS Dattersen KlavS B e lo v var efter dem Gaardens E je r, og Han folgte den i Aaret Kjeberen var Anders Kjerulf, der i Oktober 1695 fegte Regeringen om Fritagelse for at svare S kat af 1 Tde. Hartkorn efter den gamle Skhldscetning, som nu var sat til 5 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb., og hvoraf AmtSforvalteren Peter Klein krcevede Skatter fra Iste J u li 1688 af, fljent denne Jo rd altid havde hert under Hovedgaardens Taxt, hvilket Han havde godtgjort ved LandmaalingS - KommissionenS BidneSbhrd, Jndferselsforretning og Jordebeger. Kunde dette ikke opnaas, bad Han om, at man vilde overlade Ham den for Penge. Han opnaaede dette Onske imod at udrede 50 R d lr. A n d e rs Kjerulf oprettede Hovedgaarden Lundgaard i B je rn sh o lm S o g n, opferte de til denne G aard og til Padkcer Hovedgaard i samme S o g n Herende Bhgninger og egede Godset. Han lod sig adle 1724 og overlod to A ar efter B js r n s holm med GodS til sin S e n S eren Kjerulf, som dede 1730, fem A ar fer Faderen, der overlevede alle sine B e rn. Ved det oder B jernsholm 1730 afholdte S a lg afhcendedes Gaarden med i alt 493 T d r. Hartkorn for 23,080 R d lr. til Peder Thegersen de LaSson, E jer af Redslet. Efter Hans D e d 1737 arvedes Gaarden af Sennen M a tth ia s de LaSson, ded 1756; den nceste E jer var dennes S e n Peder de LaSson, Stiftam tm and oder Laaland- FalsterS S tift. Ved Hans D ed uden LivSarvinge i Aaret 1808 solgtes B je r n s holm, Lundgaard og Padkcer med GodS og Tiender, 693 T d r. Hartkorn, for R d lr. til Johan Kasper M y liu S, den Gang E jer af E stru p- lund. J n d til Hans T id vare D en LiveS M arker bortfcestede t il Bender; men da Han havde opdaget, at der her fordum havde voeret en Ladegaard, henvendte Han sig til Rentekammeret for at faa Tilladelfe til at gjenoprette denne, hvilket Han opnaaede, og 1838 bortforpagtedes Gaarden ferste Gang. D a var M h liu s ikke lcenger Bjernsholm s Ejer; Han maatte 1828 overlade hele Ejendommen til StatSkassen. F ra den T id af har B jernsholm tilh srt Skaten in dtil 1868, da Gaarden tillige med 2 Bandm eller og B jsrn sh o lm og M a lle Kirke- og Kongetiender fra Iste M a j er folgt til Ritmester A lla n D a h l for 125,000 R d lr. Lundgaard med Fredfkoven Lunden (150 T d r. Land) solgtes 1859 for R d lr. til Gaardens tidligere Forpagter B i e. Padkcer solgtes samtidig med B jsrn sh o lm ; Gaardens Kjsber er Forvalter B ie, og Kjebesummmen er 14,650 R d lr. M ed Padkcer fulgte en D e l af Bilsted Sogn S Kongetiende. Hovedbygningen, 2 Etager af G rundm ur, er dels en Levning af det gamle Kloster, dels bhgget af M a tth ia s de LaSson, hvis S e n har anlagt G a a rd ens smukke Have. T i l Bjernsholm herer et Areal af 1000 T d r. Land, hvoraf 360 T d r. Land Ager, 140 Tdr. Land Eng og GrceSningSjorder, 500 T d r. Land Kcer og Hede. LundgaardS Fladeindhold er 421 T d r. Land, hvoraf 226 T d r. Land Ager, 110 T d r. Land Eng og Kcer, 45 Tdr. Land opgravet Mose og 45 Tdr. Land Hede.

8 Gjsrnsholm sordum Vitsksl Kloster. Padkcer har 632 T d r. Land, hvoraf 165 T d r. Land Ager, 45 T d r. Land Eng, 50 T d r. Land Mose og Kcer og 372 Td r. Land Hede. I Aaret 1852 udgjorde de 3 Gaarde med GodS i alt 631 T d r. 2 S kpr. 2 Fdk. 2"/«Alb. Ager og EngS Hartkorn, ncemlig: BjornSholm Hovedgaard 42 T d r. 2 S kpr. 2 Fdk. 2»/«A lb., Lundgaard 26 T d r. Skpr. Fdk. 1>,4 A lb., Padkcer 9 T d r. 2 Skpr. Fdk. '/» Alb. T il Bjornsholm horte: 51 Fcestegaarde med 238 T d r. 2 Skpr. Fdk. l'/s A lb., 9 Arvefcestegaarde med Ret til at soelge og pantscette og med 73 T d r. 4 Skpr. 2 Fdk. A lb., 4 Arvefcestehuse, 1 LejehuS og 41 Fcestehuse, i alt 46 H ufe, hvoraf 5 jordlose; t il Lundgaard horte: 23 Fcestegaarde med 101 Tdr. Skpe. 1 Fdk. Hartkorn, 6 Arvefcestegaarde med 23 T d r. 2 Skpr. 1 Fdkr. A lb., 3 Arvefcestehuse og 30 Fcestehuse, i alt 33 Hufe, hvoraf 2 jordlose; og til Padkcer horte: 24 Fcestegaarde med 78 T d r. 4 Skpr. 3 Fdk. Alb. Hartkorn og 16 Fcestehuse med Jo rd, i det hele 98 Fcestegaarde, 15 Arvefcestegaarde og 95 Huse, hvoraf 7 Arvefcestehuse. S id e n er alt Fcestegodset bortsolgt.

9 O I L - l D s s i m s i - k

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 781

Om Kongeriget Danmark 781 Om Kongeriget Danmark 781 Foregående Dronningborg Amt VIII. Mariageramt. Mariageramt eller Mariagerklostersamt grændser mod Norden til Mariagerfiord og Aalborghuusamt; most Østen til Dronningborgamt; mod

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

vsne vsöfk c>0wnlosc>st Zlssglsfofsksi^ss 6ibliotsl<

vsne vsöfk c>0wnlosc>st Zlssglsfofsksi^ss 6ibliotsl< vsne vsöfk c>0wnlosc>st Zlssglsfofsksi^ss 6ibliotsl< 3>36gisfc»'s>

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

? 1t. Is l (^ovs lo ill ^ ItW.IeAer L Insb. MLLLLWLV > >>»

? 1t. Is l (^ovs lo ill ^ ItW.IeAer L Insb. MLLLLWLV > >>» ? 1t. Is l (^ovs lo ill ^ MLLLLWLV > >>» ItW.IeAer L Insb. ^ m tre n t 2'/» M il nord nordvest for Svendborg og 2>/r M il nordost for Faaborg ligger i Svendborg Amt. Salling Herred og Herringe Sogn. Herregaarden

Læs mere

Lhristiansbal, fordum Dalum Kloster.

Lhristiansbal, fordum Dalum Kloster. i Lhristiansbal, fordum Dalum Kloster. Odense Amt og Herred, Dalum Sogn ligger Herregaarden ChristianSdal, det gamle Dalum Kloster, lige oder for Dalum Kirke, fra hvilken den ikkun er adflilt ved Landevejen.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Veils vssrk er clownloscisi fi^s

Veils vssrk er clownloscisi fi^s Veils vssrk er clownloscisi fi^s Z ls s g ts s o fs k s fn e s v ib lio t s k 2lssgtstocsksmss 2>dl>otsk sc so cisl st tocsologso VI2- vacimack, 2lssgt Li vata. Vst sc st spscial-dldllotsk mscl vsscksc,

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 279. II. Rugaards-Amt.

Om Kongeriget Danmark 279. II. Rugaards-Amt. Om Kongeriget Danmark 279 Foregående Odense amt. II. Rugaards-Amt. Rugaards-Amt grændser mod Norden til Beltet; mod Vesten til Vends-Herred og Baag-Herred; men mod Sønden og Østen indsluttes det af Odense-Amt.

Læs mere

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Morderen fra Grauballe Af Dorte Frandsen

Morderen fra Grauballe Af Dorte Frandsen Morderen fra Grauballe Af Dorte Frandsen I Silkeborg Lens Jordebog 1586 nævnes en fæstebonde i Borup i Svostrup sogn, ved navn Niels Sørensen. Det er uvist hvor mange børn Niels Sørensen havde, men han

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Fredet Bygning. ~«kr r. J/vh. c&. ~~ ~~ - - Klasse: ~ Opførelsestid: / {, 7 O J) ~ JoW'Dalsager: Ydede Tilskud: - -

Fredet Bygning. ~«kr r. J/vh. c&. ~~ ~~ - - Klasse: ~ Opførelsestid: / {, 7 O J) ~ JoW'Dalsager: Ydede Tilskud: - - Fredet Bygning. J/vh. c&. ~~ ~~ ~«kr r Klasse: ~ Opførelsestid: / {, 7 O J) ~ Fredet Aar: /')l f ~ Bygherre: Arkitekt: ~~~~z;;{z~ft. N uv_æ_r_en_d_e_ A_ n_v_e_n_de_ls_e_: Fredningen omfatter: ~~~ Restaureringer:

Læs mere

Nye oplysninger januar 2009

Nye oplysninger januar 2009 Nye oplysninger januar 2009 Af Lisbeth Bak 1. Jens Olesen Bruun og Charlotte Amalie Johansdatter Sporman 2. Efterkommere af Rasmus Michelsen og Karen Sørensdatter Hiorth 1. Jens Olesen Bruun og Charlotte

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Register til de 26 Ribeartikler

Register til de 26 Ribeartikler Register til de 26 Ribeartikler 1. Om valg af sognepræster 2. Om sognepræsternes kvalifikationer 3. Om ægteskabssager 4. Om ægteskabssager i Fyns Stift og Vendelbo Stift 5. Om sognepræsternes privilegier

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Peder Palladius: Om Brudeoffer

Peder Palladius: Om Brudeoffer Peder Palladius visitatsbog Peder Palladius (1503-1560) var den første lutheranske biskop på Sjælland. I årene 1538-43 besøgte han samtlige kirker på Sjælland for at påse, hvordan den nye tro blev forvaltet,

Læs mere

I 31 1454 1798 1807, 2009 40 1568 33 28 30 500 1627 29 461 353 1890 P. G. S 1910 1913 1918 1923 H. 1923 1942 E. 1945 1947 C.

I 31 1454 1798 1807, 2009 40 1568 33 28 30 500 1627 29 461 353 1890 P. G. S 1910 1913 1918 1923 H. 1923 1942 E. 1945 1947 C. 1 Oddenvej nr. 31 matr. nr. 1dp Odden. Herregården har haft en meget omtumlet tilværelse, siden det blev opført omkring 1454 af Oluf Andersen Lunge. Der er stadig rester af dette bygningsværk, men mere

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

O L I K I K I ^ I O I L ^

O L I K I K I ^ I O I L ^ OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Christian 3. indførte Reformationen ved en lov, som blev vedtaget af Rigsdagen i 1536, og den blev i 1537 fulgt op af Kirkeordinansen, som gav regler for kirkens

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen.

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen. 00060.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00 Fredningen vedrører: Kanderende Sti Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-11-1919 Fredningsnævnet 28-07-1919 Kendelser Deklarationer

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Hvideslægten i Naturparken

Hvideslægten i Naturparken Hvideslægten i Naturparken Kong Erik Ejegod var ifølge Saxo født i Slangerup. Her opførte hans slægt, Valdemarerne, et kloster efter hans mor. Hun var en af de mange adelsdøtre, som Svend Estridsens fik

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk. Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882 Kilder Kildeintroduktion: Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Kisteplader - og hvad de kan fortælle

Kisteplader - og hvad de kan fortælle Kisteplader - og hvad de kan fortælle På menighedsrådets foranledning blev der i 2011 opsat en "ny" gammel dekoration i våbenhuset. Forhistorien var, at konservartor Kurt Nedergård, Aalborg, i forsommeren

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa CATALOG over Malerier og Studier af afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Charlottenborg, Mandag d. 4. December 1905, Fin. Kl. 11 k EFTER SY N : Fredag d. i.,

Læs mere