SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER"

Transkript

1

2 KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda Centerstruktur Bymidten og Vestsjællandscentret, - Tvillingecentret, Bymidtens strøggader...14 Center Syd...16 Et godt sted at bo Forskellige måder at bo på...18 Banebyen...19 Nordbyen, Valmuevej- og Århusvejkvarteret...20 Østbyen, Kassebjerggårdområdet...21 Landsbyerne...22 Erhverv, arbejdspladser...23 Erhvervsområdet Bakkevej...24 Erhvervsområde syd, Slipset...25 Erhvervsområde "Brundtland"...26 Bilag: Kort med hovedstrukturen 3

3 KOMMUNEPLAN KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Kommuneplanen er byrådets konkrete bud på, hvordan vi frem til år 2012 skal arbejde på at virkeliggøre vore visioner for Slagelses fremtid. De to vigtigste dokumenter i Slagelse Kommuneplan er nærværende hovedstrukturdel, Slagelse Kommuneplan ,, Vision og handling. og rammedelen, Slagelse Kommuneplan , RAMMER for lokalplanlægningen, som består af et hæfte for hver af de 8 lokalområder. Her fastlægges, hvad der kan bygges, - og hvordan der kan bygges. Udover hovedstruktur - og rammedel foreligger der baggrundsmateriale af forskellig karakter, herunder en beretning samt enkelte sektornotater, bl.a. befolknings- og boligprognosen. Slagelse Kommuneplan ,, Vision og handling, er et udtryk for byrådets visioner på såvel kort som på lang sigt. Inden for enkelte udvalgte hovedtemaer beskrives en række af de forhold, som byrådet finder er de mest væsentlige for Slagelses videre udvikling. Det er således byrådets strategi for - og forventninger til - fremtidens Slagelse, set i forhold til den kommunale indsats og dermed også i vid udstrækning i forhold til den private sektors indsats og muligheder. Kommuneplanens hovedstruktur er fremstillet i en form, der sigter mod at så mange som muligt får lyst til at bruge den. Byrådet og de enkelte forvaltninger forventer at hovedstrukturen er et fælles værktøj for både kommunen og det private erhvervsliv, - entreprenører, bygmestre, boligselskaber, ingeniører, arkitekter m.fl. samt for alle, der er, eller ønsker at blive, engageret i Slagelses og deres egen fremtid. De 3 hovedtemaer Blandt de mange emner, der kan være væsentlige at belyse, har byrådet allerede i debatperioden, udvalgt 3 emner som hovedtemaer i denne kommuneplans hovedstruktur: Bymidtens strøggader Grøn Kommune/Agenda 21 Nye erhvervsarealer Disse 3 hovedtemaer omtales i Hovedstrukturen. Bag i hæftet er lagt et oversigtskort der viser arealanvendelse og -udlæg. De øvrige emner kan hver for sig være lige så vigtige, og de kan tages mere detaljeret op i de kommende revisioner af Slagelse Kommuneplan. Eksempelvis temaer som børn/unge/ældre eller det visuelle miljø, indfaldsveje m.m.. 4

4 Skoler Byrådet har vedtaget en ny skolestrukturplan. Der vil ske omfattende udbygninger på de eksisterende skoler. Skolestrukturplanen indeholder ikke planer om bygning af ny skole. Agenda 21 En lokal Agenda 21 er et handlingsprogram, der ganske kort kan udtrykkes således: - Helhedssyn og tværsektoriel tænkning. - Aktiv borgerinddragelse - Kredsløbstankegang - Inddragelse af globale hensyn. - Styrkelse af det langsigtede perspektiv. Agenda 21 er som noget nyt en integreret del af kommuneplanen. Andre temaer Der er sket - og sker fortsat - store forandringer inden for trafikområdet. Nye veje og stier er etableret. En omfattende og detaljeret plan for bymidten og dens trafik med hovedmålet en smukkere og mere kunde- og beboervenlig bymidte er udarbejdet. Den nye busstation, hele banebyplanen og den øvrige byfornyelse viser vej for en fortsat fornyelse. Et nyt plejecenter er opført på et areal umiddelbart øst for banegård/ posthus. Gode boliger Kommuneplan og tillæg til kommuneplanen Kommuneplanen har været et både robust og brugbart instrument for den planlægning, der er styret ud i livet via lokalplaner. Til tider har det været nødvendigt at udarbejde tillæg til kommuneplanen, dvs. selvstændige supplerende dokumenter. I denne kommuneplan er alle disse tillæg indarbejdet, både i hovedstrukturens kortbilag og i rammedelen (8 enkelthæfter). På Slagelse byråds vegne, maj

5 SLAGELSE OG BROERNE TIL EUROPA De faste forbindelser over Store Bælt og Øresund har forandret billedet af Danmark med hensyn til afstand og tid. Dermed er den geografiske struktur for Slagelse-området radikalt ændret. Det åbner helt nye perspektiver, at Slagelse by som trafikknudepunkt, med sin højt udviklede centerstruktur, attraktive bolig- og erhvervsområder, er placeret som en af de betydelige perler på snoren mellem København/Malmø, Odense/Fyn, Trekantområdet og Esbjerg/England, henholdsvis Flensborg/Hamborg og Århus/Ålborg/Norge. Slagelse vil kunne få en anden betydning på landkortet. Og det kan udnyttes til gavn for byen og egnen, når vi hele tiden er opmærksomme på det, dvs. planlægger og handler ud fra den nye erkendelse af vores situation. Vi er bogstaveligt talt blevet forbundet med det europæiske kontinent og med det øvrige Skandinavien. Slagelse har sin plads i bymønsteret langs den nationale øst-vestgående hovedakse, som udgår fra København og som forløber tværs over Danmark. Slagelse er den største by i Vestsjællands Amt og således hjemsted for en række overordnede store statslige og regionale funktioner. Således er der netop med det nye forsvarsforlig blevet besluttet at samle en række militære funktioner på den i forvejen store Antvorskov Kaserne. Tilsvarende på uddannelsesområdet er det blevet besluttet at videreudvikle de store uddannelsesinstitutioner, både gennem tilførelse af nye funktioner samt gennem nye samarbejdsformer. 6

6 Det er Slagelse Byråds opfattelse, at funktionsdelingen i Vestsjællands Amt må ske efter princippet om at styrke de enkelte kommuners stærke sider efter, hvad de er gode til og ikke som tidligere ud fra et ligeligt udviklingsprincip. Nye initiativer og tiltag skal ske under hensyntagen til fællesskabet og på et såkaldt bæredygtigt, afbalanceret grundlag. Samarbejdet er vigtigt på regionalt plan, ligesom det gavner både fællesskabet og den enkelte kommune/ by. På kort sigt kan eksisterende fælles projekter m.m. udvides og forøges i antal. På længere sigt kan større og tilsyneladende vanskeligere områder tages med ind i samarbejdet. Eksempelvis byøkologi, informationsteknologi, uddannelse, erhverv og transport. Vestlig omfartsvej i Slagelse Et eksempel på en konkret sag er et ønske om, at de overordnede vejmyndigheder opprioriterer trafik-aksen fra Sydmotorvejen via Næstved til Vestmotorvejen ved Slagelse, og videre vest om Slagelse i retning mod Kalundborg. Slagelse byråd vil arbejde på at den vestlige omfartsvej anlægges så hurtigt som muligt. Det vil lette byområdet for megen tung og gennemkørende trafik, - og tilhørende gener for omgivelserne. I erkendelse af at den vestlige omfartsvej er et stort og kostbart anlægsarbejde er en etapevis realisering en mulighed. Her vil en vejstrækning nord på fra Skælskørvej være en god 1. etape. Den kan tage den tunge trafik, der i dag belaster veje i boligdominerede områder i vestbyen. 7

7 SLAGELSE OG DE STÆRKE SIDER Slagelse er en stærk enhed, sammensat af Slagelse by, som med sine 5 bydele rummer ca. 85% af de ca indbyggere samt landområderne mod øst og mod vest samt sommerhusområdet ved Storebælt. Byrådet vil udnytte og forstærke de særlige fortrin Slagelse har fået gennem den historiske udvikling. Til gavn for byen, kommunen og hele regionen. HANDELS-, ERHVERVS- OG UDDANNELSESBYEN Byens pladsering med gode vejforbindelser fra alle dele af regionen har altid betydet en usædvanlig stor handel i Slagelse bymidte samt Slagelse byområder i øvrigt. Byrådet vil søge at fastholde og udbygge denne stærke side. Ligeledes har byen igennem en årrække tiltrukket en række store videregående uddannelsesinstitutioner. Byrådet vil tilsvarende indenfor dette område fremme initiativer for fortsat udvikling. De mange beslutninger, der træffes af Slagelse Byråd, har konsekvenser for helheden og de 5 bydele, de 2 landområder og for sommerhusområdet. Service i form af institutioner, skoler, butikker og kollektiv trafik er bygget op omkring lokalområder-ne, bydele med mere, som naturligt nok har store indbyrdes forskelle i karakter og indhold. Den kommunale styring sker via udlæg af arealer, bestemmelser for anvendelser af arealer, etablering af veje, stier, fritidsanlæg o.s.v. Dette er den aktive direkte styring. Hertil kommer en indirekte styring gennem samarbejde med det private erhvervsliv. Slagelse Kommune har netop igangsat et godt og konstruktivt samarbejde med Slagelse Erhvervsforening. Dette samarbejde har i første omgang resulteret i udarbejdelse af en erhvervspolitik. I denne erhvervspolitik tilkendegiver kommunen og erhvervsforeningen i et samarbejde og hver for sig, at ville arbejde for en række tiltag til styrkelse af kommunen. Herunder bl.a. at fremme Slagelse som handelsby og uddannelsesby. At forskønne bymidten, styrke kulturlivet og forbedre infrastrukturen. Og naturligvis at udbygge den kommunale service, markedsføre byen i forhold til omverdenen m.v. Flere af disse initiativer er allerede igangsat. 8

8 SLAGELSES STÆRKE SIDER STYRKES! Slagelse byråd arbejder under fællesnævneren grøn tankegang frem mod en såkaldt bæredygtig helhed, der samtidig er aktiv og dynamisk. Gennem bl.a. grøn kommune- projekter har Slagelse Kommune været med i front i en årrække. Vi er langt fremme i både formulering og realisering af en Lokal Agenda 21-plan. Byrådet har fastlagt en strategi for arbejdet, der gennem koordinering af grønne initiativer, synliggør de forskellige tiltag. I et kommende stort erhvervsområde omkring Bakkevej, vil visuelle og miljømæssige kvaliteter indgå side om side med rationelle krav og ønsker. Byrådet vil samtidig starte drøftelser omkring en mulig opbygning af endnu et erhvervsområde. Et erhvervsområde, der kan fungere som et selvstændigt, lukket grønt kredsløb. Vi har givet projektet arbejdstitlen: Brundtlands-parken. Under en grøn paraply vil byrådet i kommuneplanens periode styrke følgende områder: Bymidtens omdannelse. Trafiksanering, P-søgerute, gågader med og uden kørsel tilladt, omlægning af pladser m.m. En fortsat fornyelse i bymidten og i randområderne mellem bymidten og de øvrige bydele. Et helt aktuelt område er Baneby Nord, mellem Nordre Stationsvej og Nordre Ringgade. Byggemodning af arealer til nye attraktive boliger af forskellig art, herunder også eksklusive. Der er store velbeliggende arealer i nordbyen og i østbyen. Kultur-, fritids- og idrætsområdet. Her er funktioner i og omkring Træskogården en vigtig brik. Udbygning af moderne og smukt anlagte erhvervsområder, der også kan tilgodese de krav som fremtidens virksomhedstyper stiller. Området omkring Bakkevej i østbyen er udlagt som det største nye erhvervsområde. En fortsat indsats for at styrke Slagelses rolle som landsdelens uddannelsesby. Fire af byens vigtigste uddannelsesinstitutioner er samlet ved Vestre Ringgade. Området er velbeliggende i forhold til banegård/busterminal Slagelse bys rolle som regionens stærke og smukke indkøbscenter med en utrolig dækning, både kvalitativt og kvantitativt. De mange indsatser trækker i samme retning: De styrker positivt byens udseende, og dermed attraktionen i forhold til omgivelserne 9

9 A G E N D A GRØN PLAN Slagelse Kommune er velbeliggende med adgang til både skov og strand. Skovene mod syd og øst indgår i det sammenhængende naturområde, der har sit tyngdepunkt omkring Tystrup- Bavelsesøerne. Den 8 km lange kyststrækning er velegnet til badning, ophold og turformål. Slagelse Byråd ønsker, at kommunen i samarbejde med grønne organisationer, friluftsorganisationer og borgere udarbejder en egentlig grøn plan for kommunen. Den grønne plan skal rette opmærksomheden mod de umiddelbart iøjnefaldende grønne åndehuller, som findes i eller kan skabes indenfor Slagelse Bys grænser og de interessante naturmiljøer, som findes i det åbne land. Den grønne plan skal fastlægge de helt konkrete indsatser, der bør gøres for, at Byrådets målsætninger for det grønne område kan realiseres. Alle borgere skal have nem adgang til bolignære friarealer, som skal give mulighed for leg, spil og sport for børn og voksne i alle aldre. Lokal Agenda 21: En dagsorden for bæredygtig udvikling vedtaget på en FN konference i Rio i Her opfordres lokale myndigheder til i samarbejde med lokalbefolkningen, at skabe en handlingsplan der lokalt og globalt sikrer natur, miljø og en bæredygtig udvikling i fremtiden. I alle bydele skal der være områdeparker til rekreation, organiseret og uorganiseret sportsudfoldelse. I alle bydele skal der være adgang til større rekreative områder, som kan indeholde større sportsanlæg o.lign. Stadionanlægget sammen med lystanlægget skal fastholdes som hele byens park og rekreative område. De nuværende kolonihaveforeninger skal opretholdes og evt. nye kan etableres. Den grønne ring omkring byen skal fortsat udbygges, som et samlet rekreativt bælte med sammenhængende stiforbindelser. Der skal sikres mulighed for gangog cykelture fra byen til udvalgte naturmiljøer, f.eks. ådale og moser i det åbne land. Der skal sikres etableret et sammenhængende net af trafikstier og rekreative stier i kommunen. 10

10 A G E N D A 21 I LOKAL PLANLÆGNINGEN Slagelse Kommune udarbejder hvert år en lang række lokalplaner, som er et udtryk for det høje aktivitetsniveau og den store investeringslyst, der præger kommunen. Det er Byrådets klare mål, at lokalplanerne i Slagelse Kommune skal udvikles til et brugbart værktøj til fremme af en miljørigtig og bæredygtig udvikling. Ved bæredygtighed forstår kommunen: at opfylde nuværende generationers behov uden at kommende generationers mulighed for at få opfyldt deres behov bringes i fare. Lokalplanernes redegørelse skal udvikles så diskussionen mellem politikere og borgeren om den enkelte plan bliver gennemskuelig og åben for alle parter. Lokalplaner skal blandt andet redegøre for: hvorledes realisering af et lokalplanforslag vil påvirke nabobebyggelser, terrænforhold, flora og fauna og arkitektur. de miljøforbedrende foranstaltninger i projektet m.h.t. regnvandsbehandling, kollektiv transport, stisystemer, kompostering m.m. om der er alternativer til projektet. Lokalplaners bestemmelser skal, så vidt det er muligt, sikre: at der skabes og bevares attraktive boligområder, erhvervsområder m.m. at eksisterende bebyggelse bevares. at kriminalpræventive løsninger indarbejdes i bebyggelsesplanens udformning. at der ved nybyggeri anvendes formmæssige, funktionelle og byggetekniske løsninger, så energi- og ressourceforbruget i anlægs- og driftsfasen begrænses mest muligt. at terræn og naturindhold bevares. Specielt skal større træer, beplantninger, levende hegn og vådområder bevares. at flora og fauna sikres de bedste betingelser bl.a. ved at begrænse brug af pesticider og bekæmpelsesmidler naturlig nedsivning af regnvand. at det indendørs støjniveau i boliger ikke overstiger 30 db. gode cykel- og gangstiforbindelser. at graden af kildesortering og kompostering øges. GRØNT REGNSKAB Borgere og politikere har krav på information om miljøtilstanden i lokalområdet. Slagelse Kommune har valgt det Grønne regnskab til at fortælle om miljøtilstanden i lokalområdet. Regnskabet viser tilstand og udvikling for udvalgte miljøtemaer indenfor Slagelse Kommunes geografiske opland. Temaerne skal synliggøre miljøtilstanden og andre emner, der har betydning for en bæredygtig udvikling i vores lokalområde. De skal danne basis for indsigt og engagement i det lokale Agenda 21 arbejde, skabe et bedre miljøimage og på længere sigt anvendes som grundlag for den politiske styring af kommunen. Regnskabet behandler temaer der indgår i FN s internationale Agenda 21 dokument f.eks. ressourceforbrug, forurening, livskvalitet, uddannelse og sundhed. Det Grønne regnskab er et dynamisk dokument. Det betyder bl.a. at det udarbejdes af en tværfaglig kommunal projektgruppe, og at Slagelse Grønne Råd og borgerne generelt opfordres til direkte at kommentere regnskabet og foreslå nye temaer. I forbindelse med det Grønne regnskab vil der blive opsat konkrete mål for energi- og ressourceforbruget. F.eks. målet om 50% genanvendelse af affald og mindre end 10% spild fra lokale vandforsyningsledninger. Slagelse Kommune vil i løbet af planperioden fremlægge en egentlig Agenda 21 handlingsplan, der omhandler de opsatte mål, og de handlinger der skal iværksættes. Med denne årligt tilbagevendende proces omkring udarbejdelse af det Grønne regnskab, kan Slagelse Kommune løbende justere det lokale Agenda 21 arbejde, være på forkant med udviklingen og fastholde det lokale og globale miljøansvar

11 CENTER- STRUKTUR Slagelse har været klædt godt på til de voldsomme ændringer i detailhandlen i 90'erne. Slagelse vil, med et fortsat aktivt samarbejde mellem byrådet og de erhvervsdrivende, også fremover kunne klare sig i den stadig hårdere kamp om kunderne. Byen vil kunne fastholde sin stærke position som detailhandelsmagnet. Samtidig vil det være muligt at opretholde og styrke lokalområdernes egne centre. Lokalområderne vil endog kunne styrkes gennem hensigtsmæssige placeringer af enkeltbutikker. Næstvedvej. Her er tale om et effektivt butikscenter-miljø på i alt ca m². Andre butikker og servicefunktioner i området er kommet til i de seneste år. Øst for Sdr. Ringvej suppleres butikscenteret m.m. af en række offentlige funktioner, svømmehal, skole og politistation. Her kan nye funktioner komme til. F.eks. funktioner der drager nytte af mulighederne omkring Antvorskov-ruinen. Centerstrukturen i Slagelse Den overordnede centerstruktur er utrolig enkel og ligger i meget faste rammer. Slagelse har gennem en årrække fastholdt og styrket sin position som et dynamisk og meget stærkt handelscenter på de 3 niveauer: Bymidten/Vestsjællandscentret - Tvillingecentret Slagelses historiske bymidte er rammen om en række udvalgs- og specialvarebutikker med varieret udbud, 1. Slagelse bymidte/vestsjællandscentret som et tvillingecenter midt i byområdet og Center Syd med Bilka og andre funktioner i den sydlige bydel. 2.Bydelscentrene. I den sydlige bydel udgøres bydelscentret af bl.a. Bilka. I nordbyen er der i tilknytning til banebyen lokalplanlagt en mulig centerbebyggelse på op til ca m². 3.Enkeltbutikker i bydelene, primært langs trafikveje, i landzonelokalcenterbyerne og i sommerhusområdet. kendetegnet ved kvalitet og et højt serviceniveau. Den charmerende bymidte er under omdannelse og yderligere forskønnelse, så den til stadighed kan leve op til sit ry som hele egnens hyggelige og atmosfærefyldte hovedcenter for handel og kultur. Den ret enestående situation i Slagelse er sammensmeltningen af den historiske bymidte med det moderne, mere effektive og strømlinede Vestsjællandscenter. Via Casino-torvet og en helt ny udbygning på Vestsjællandscentret, er dette koblet helt tæt op på bymidten. Det har skabt tvillingecentret med gensidig synergi-effekt. Center Syd I Slagelses andet store detailhandelsområde er Bilka hjørnestenen. Centeret er beliggende tæt på motorvejstilslutningen ved Sdr. Ringvej/ Bydelscentre og enkeltbutikker De nuværende bydelscentre, som ofte er placeret sammen med institutioner og skole i bydelene, søges fastholdt. Deres rolle kan måske endda styrkes ved hensigtsmæssigt placerede enkeltbutikker, dvs. placeringer, der f.eks. ikke trafikalt set skaber farlige situationer for de der handler. En del af udviklingen inden for området salg af dagligvarer, er i et vist omfang gledet over på tankstationer og døgnkiosker. Det kan vise sig at være et aktiv for den lokale butiksforsyning. I den sidste ende er det også i høj grad et spørgsmål om godt gammeldags købmandsskab, der sikrer de lokale dagligvarer i levedygtige butikker. Byrådet kan, med en beskeden, men bevidst indsats omkring adgangs-, sti- og P-forhold m.m., være en aktiv medspiller. 12

12 BYMIDTEN OG VESTSJÆLLANDSCENTRET - TVILLINGECENTRET En gammel og smuk købstads strøggader, som indbyder til slentreture og oplevelser, koblet tæt sammen med et effektivt, moderniseret og udvidet overdækket center. Det er, hvad Slagelse ret suverænt kan tilbyde egne borgere og gæster, lige midt i byen. Et par overdækkede handelsstrøg fører fra strøggaderne og Rådhuspladsen frem til Casinotorvet, som er forbindelsen til Vestsjællandscentret. Casinotorvet fungerer i sig selv som en sydlandsk markedsplads. Sammenfletningen af strøggaderne med det overdækkede center, giver kunder og besøgende mulighed for at sammensætte indkøbsturen eller ose-turen, efter hvad man har lyst til lige præcis her og nu. Her er det danske vejr også en aktiv med - eller modspiller: Forår, sol og sommer taler for strøggaderne, medens regn, slud og sne kan gøre det beskyttende center til den største magnet. En stadig vekselvirkning og en gensidig positiv påvirkning, strøggader/overdækket center imellem. Strøggaderne Den gamle middelalderbys struktur er stadigvæk tydelig i bymidten. Korte og let krogede gader forbinder større og mindre pladser og er rammerne omkring et spændende detailhandels- og kulturmiljø. Smukke belægninger og øvrigt byudstyr i høj kvalitet og tilsvarende design er nogle af de ingredienser, som byrådet tilsætter for yderligere at styrke bymidtens rolle. De trafikale ændringer som således gennemførtes i sidste halvdel af 90'- erne er vigtige for såvel strøggader og pladser som for de overdækkede centerarealer. Hovedlinierne er følgende: - Trafik, der ikke har noget ærinde i bymidten ledes udenom. - En P-søgerute med effektiv skiltning omkring bymidten servicerer de besøgende i forhold til et rigeligt antal velbeliggende P-pladser. - Gågader, pladser og sivegader sikrer at byrummene primært tilhører de gående og cyklende. - Helt eller delvis overdækkede smøger eller gårdrum kan supplere opholds- og oplevelsesmulighederne. Tvillingecentret vil med en indbygget dynamik stadig være i bevægelse og forandring, og byde på nye og anderledes oplevelser. Her spiller byråd og detailhandel fortsat sammen for at opnå de bedste resultater. For byen, for erhvervslivet, for kulturlivet, - for helheden. 13

13 BYMIDTENS STRØGGADER ANVENDELSE AF STUE- ETAGER I den historiske bymidtes centrale strøggader skal sikres optimale muligheder for fortættede, bymæssige kvaliteter, som virker samlende og skaber et levende, homogent bycentrum. For at fastholde og give muligheder for forbedring af det eksisterende købstads- og handelsmiljø ønsker Slagelse Byråd at indføre et stop for nyetablering af liberale erhverv i de centrale strøggaders stueetager. Bymidtens centrale strøggader defineres som de gader, der omkranser de 4 torve Schweizerpladsen, Gl. Torv, Nytorv og Rådhuspladsen. For dette område vil der blive udarbejdet lokalplan Anvendelsen af stueetagen i strøggaderne bestemmer i høj grad, hvordan byen bruges. Det er målet at fremme handel og ophold (bylivet) ved at prioritere egentlige butikker og publikumsorienterede serviceerhverv som restauranter og lign. Derfor skal det eksisterende indhold af liberale erhverv i stueetagerne ikke øges (bank, ejendomsmæglervirksomhed, forsikringsselskab, klinik m.v.). eller i områder udenfor strøggaderne. På denne måde kan butikkerne bevare dominansen i gadebilledet og Slagelse vil blive styrket som handelsby. Det er af stor vigtighed, at området med de centrale strøggader omkring Sct. Mikkels Kirke er nært forbundet med Casinotorvet som videre adgang til/fra Vestsjællandscentret. De 3 passager Cityarkaden, Rådhuspassagen og adgangen fra Jernbanegade, som alle peger mod Casinotorvet, er således vigtige forbindelser til at sikre denne sammenhæng. Strøggaderne skal virke tiltrækkende på kunder og besøgende med spændende, varierede vareudbud og udstillingsvinduer. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at placere fremtidige kontorvirksomheder og lign. på 1. sal 14

14 Den ret enestående situation i Slagelse er sammensmeltningen af den historiske bymidte med det moderne Vestsjællandscenter. Via Casinotorvet og den nyere udbygning på Vestsjællandscentret, er dette koblet helt tæt op på den historiske bymidte. Dette har skabt tvillingecentret med gensidig synenergieffekt. Bygningernes stuefacader mod de centrale strøggader skal, hvad angår materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, og eksisterende bebyggelse skal i nævnte henseender ændres med varsomhed. Facadeændringer skal udføres således, at der tilvejebringes en god helhedsvirkning i forhold til den pågældende gadefacades arkitektoniske særpræg. Arkitektoniske detaljer, såsom vinduer, gesimser, bånd, vindues- og dørindfatninger og lign. skal udformes under hensyntagen til det overordnede facadeudtryk. Butiksfacader skal fremtræde med udstillingsvinduer. Vinduer må ikke blændes ved tildækning og lign., således at de får karakter af facadebeklædning. Skiltning, facadebelysning, opsætning af markiser og andet facadeudstyr skal ligeledes vurderes arkitektonisk. 15

15 CENTER SYD Slagelses andet store center domineres af detailhandelsgiganten Bilka, som er placeret strategisk perfekt, specielt set i forhold til bilister. For både byområdet og for det meget store opland, er centret meget let tilgængeligt. Andre funktioner, som f.eks. en Mc Donald, er skudt op i området nord for Idagårdsvej, og flere kan komme til her. Men også i området umiddelbart øst for Sdr. Ringgade er der allerede i dag mange funktioner, anlæg m.m., der giver området som helhed karakter af og indhold som et stort supplerende centerområde. Her findes bl.a. svømmehal, skole, politistation og Antvorskov Slotsruin. Sidstnævnte område kan blive rammen om nogle udadvendte funktioner, måske endog en ny attraktion i Slagelse som supplement til Trelleborg... Et velplaceret og ordentligt udført stinet i sydbyen sikrer, at også cyklister og gående kan færdes trygt til og fra centerområdet. Slipset - trafik- og transportcenter Sjælland Byrådet ønsker at satse yderligere på den styrke, der ligger i Center Syds placering i forhold til Danmarks og Sydskandinaviens vigtigste øst-vest gående motorvej. Trafik - og transportcenter Sjælland A/ S placeres således i krydset mellem motorvej E 20 (Kolding - København - Sverige) og hovedvej 22 (Kalundborg - Næstved - Rødby). Centeret passeres i døgnet af ca køretøjer, hvilket må siges at være et meget stort potentiale for et trafik- og transportcenter. Centeret omfatter i en etape m2, og vil blive byggemodnet efter strenge miljøkrav. På grund af det stærkt kuperede terræn, indrettes arealet i forskellige plateauer omkranset af grønne randbeplantninger. Der er allerede i 1998 udarbejdet lokalplan for hele området - lokalplan nr Der er i området mulighed for at købe grunde eller leje lokaliteter. Der er mulighed for, på et senere tidspunkt, at udvide trafik- og transportcenteret med yderligere m2 på et areal syd for 1. etape, ligeledes grænsende op til hovedvejen. Center Syd 16

16 ET GODT STED AT BO... Slagelse byråd vil generelt støtte, opmuntre og deltage i fortsatte bestræbelser på at miljøhensyn / økologiske hensyn spiller en væsentlig rolle i fremtidens boligbyggeri. Vi har været tidligt med i grøn by - området i bymidten og ønsker fortsat at være grønne. Byrådet overvejer at tilplante de kommende boligområder med skov. De nye boligkvarterer vil da kunne bygges ind i attraktive grønne rammer. En bred og varieret vifte af boligområder byder på plads til de nye boliger, der kan opføres frem til år De forskelligartede rammer og de planlagte strukturer for smukke boligkvarterer giver de valgmuligheder, der kan dække nye beboeres ønsker og behov. Boligudbygningen omfatter en fortsat bolig- orienteret fornyelse i bymidten og randområderne, bl.a. i Baneby-området. I eksisterende boligområder er yderligere plads til flere hundrede boliger. Hertil kommer nye områder, - smukt, men forskelligt beliggende, og med forskellig karakter. På de efterfølgende sider viser en række skitser, hvordan de nye boligområder kan komme til at se ud i fremtiden. Det gælder de ubebyggede dele af områderne i nordbyen, øst og vest for Andersvænge, samt det højt beliggende Kassebjerggård område,- det nye område, som sammen med området umiddelbart syd for Byskovvej er Slagelses største samlede nye boligområde. Her er der en rummelighed svarende til boliger, alt afhængig af sammensætningen af forskellige boligtyper. Ud over boligområderne i Slagelse by er der muligheder for at bosætte sig i landsbyerne Kirke Stillinge, Havrebjerg og Nordrup samt i beskedent omfang i de helt små landsbyer. Byfornyet Fruegade Mulighederne er mange for at finde, eller bygge lige præcis den bolig man ønsker sig, - hvad enten man er tilflytter eller blot trænger til at skifte bolig. 17

17 FORSKELLIGE MÅDER AT BO PÅ Yngre og ældre, børnefamilier og enlige, unge under uddannelse. Mennesker har i forskellige perioder igennem livet forskellige ønsker og krav til boligen. Både til dens beliggenhed, type og størrelse m.m. Der bliver et øget behov for boliger til unge og ældre. Nye og byfornyede boliger i bymidten og bymidtens randområder er primært tiltrækkende for unge, midaldrende og ældre. Vel nok i mindre grad for familier med småbørn. Det at være en del af en BY, tæt på det hele, butikker og kulturelle institutioner, banegård og busterminal er indbegrebet af livskvalitet for Bymennesket. Eventuelt i bofællesskaber, - eller hvis man er blevet så gammel, at man ikke kan klare det hele selv, så i en ældrevenlig bolig eller på et moderne plejecenter. I Slagelse har vi i bymidten nogle af de mest attraktive bo-muligheder for ældre, bl.a. centralt beliggende i baneby-området. I de mere perifere områder kan både almindelige boliger, nye parcelhuse/tæt-lav-bebyggelse/moderne etageboliger og mere eksklusive store villaer opføres i smukke, grønne omgivelser. Med gennemgående grønne træk, et varieret landskab og ofte en flot og vidtstrakt udsigt. Parcelhuse kan opføres på små grunde, store grunde eller i landlige omgivelser. Tætte, lave boligområder kan udformes meget varieret, - i smuk arkitektur og velforsynet med grønne friarealer. Bofællesskaber, ollekoller (bofællesskaber for ældre), eller hvad man nu skulle have lyst til. 18

18 BANEBYEN Byrådet ønsker at fastholde antallet af boliger i bymidten, samt at øge antallet i Baneby-området.Den vellykkede fornyelse der kendes i bymidten f.eks. i kvarteret omkring Fruegade, eller fra banebyområdet langs Nordre Stationsvej, er i høj grad forbillede i den fortsatte byfornyelse. Med et rimeligt islæt af boliger i de centrale byområder er det muligt at opleve en aktiv by, også efter butikkernes lukketid. I første halvdel af 90'erne udarbejdede Slagelse byråd en omfattende plan for omdannelse af områderne omkring banegården, både nord og syd for jernbanen. Under overskriften Slagelse Baneby blev der skitseret en helhedsplan, som bl.a. omfattede en flytning af bus- og rutebilstationen fra sydsiden til nordsiden af jernbanen. Planens hovedidé var opbygget over 4 torvedannelser: Stationspladsen og Godsbanetorvet syd for jernbanen samt Mølletorvet og Kvægtorvet nord for jernbanen. Syd for jernbanen: Renoveret godsbanegård. Nye bebyggelser øst og vest samt nyt kontorhus syd-vest for godsbanegården. Nord for jernbanen: Ny busterminal, servicebygning med ungdomsboliger, nye og eksperimenterende boligbebyggelser i stedet for nedslidte erhvervsbygninger, siloer m.m. Hertil kommer, at en lokalplan åbner mulighed for at etablere et lokalcenter på op til m² vest for busterminalen. Den del af denne store byomdannelse, der allerede er realiseret omkring Nordre Stationsvej i første halvdel af 90'- erne, ønskes fortsat videre mod nord. Det drejer sig her om et område med mere eller mindre forladte erhvervsgrunde og bygninger omkring Kvægtorvsvej og langs Nordre Ringgade, samt tyndt bebyggede bolig- og BANEBYEN fritidshaveområder ved Hellig Andersvej og Nørregade. Skitsen her på siden viser en mulig fremtidig situation og struktur i området. Her kan der, med genbrug af enkelte større og gedigne bygninger samt nybyggeri og etablering af grønne elementer skabes et meget attraktivt bykvarter. Tæt på bymidten og tæt på trafikterminal, man kunne næsten sige tæt på Det Kongelige Teater, Malmø Kunsthal og Odense Teater, - for blot at nævne nogle af de muligheder der ligger lige om hjørnet, sådan da... BYOMDANNELSESOMRÅDE 19

19 NORDBYEN VALMUEVEJ - OG ÅRHUSVEJOMRÅDET I nordbyen har vi allerede taget hul på to boligområder, som indtil videre er bebygget med parcelhuse, opført på almindelige grunde, dvs. grunde på m². De to store boligområder er hver især smukt beliggende, med hver deres kvaliteter. De har tilsammen en yderligere rummelighed svarende til boliger, afhængig af boligtyper. Andersvænge skyder sig, med sin meget smukke karakter af park-bebyggelse, ind imellem boligområderne. VALMUEVEJ- OG ÅRHUSVEJKVARTERET 20 NORDBYEN Illustrationen viser en mulig principiel struktur og indretning af områderne. Store sammenhængende grønne strøg og friarealer er via hovedstier forbundet med naboområderne. Området rummer i bydelscentret ved Rosenkildegården, Nørrevangsskolen, udbygget med idræts- og servicefaciliteter som bl.a. sportsbaner, idrætshal og en arkitektonisk meget smuk kirke. I området er det muligt sammen med nye boliger, at opføre ældrecenter, børneinstitutioner og måske en lokalbutik. Århusvejområdet afsluttes - mod det åbne land - længst mod nord, af et smukt grønt element, havekolonien Nørrevang.

20 ØSTBYEN KASSEBJERGGÅRD- OMRÅDET Området er landskabeligt smukt beliggende helt i øst, mellem Sorøvej /jernbanen og Byskovvej, - og længere mod syd-øst motorvejen. Det let hævede landskab giver mulighed for at placere en større del nye boliger med en vidtstrakt udsigt, bl.a. mod Slagelse lystskov. Medtages arealerne mellem Byskovvej og motorvej kan der, afhængig af typer, opføres mellem 350 og 450 boliger i området. Mindre områder omkring H.C. Andersensvej og Stikkelsbærvej er allerede udbygget med parcelhuse og tæt - lav almennyttig boligbebyggelse. På Kassebjerggårdområdet er der ved at blive gennemført en byggemodning med henblik på parcelhuse og tæt - lav bebyggelse. Skitsen viser i grove træk en struktur og indretning af området. På arealerne syd for Byskovvej kan der gennemføres tæt - lav boligbebyggelse. På området mellem boligbebyggelsen og motorvejen kan der etableres støjdæmpende foranstaltninger i form af f.eks. en jordvold. KASSEBJERGGÅRD - NYT BOLIGKVARTER ØSTBYEN 21

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere