Håndbog for Gildebrødre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Gildebrødre"

Transkript

1 Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70

2 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag med kommentarer... 8 Gildehal med svendeoptagelse Materialer til nyoptagne gildebrødre GILDEHISTORIE 14 Gildetankens opståen Gildehallens udvikling MÅL. 20 Handlingsplaner 22 GILDERNES ORGANISATION..23 Baden-Powell Stammen...24 Gruppen.24 Gildet 25 Gildets vedtægter og årsprogram 27 Distriktsgildet.28 Distriktsforum 28 Distriktsgildets vedtægter og årsprogram 29 Landsgildeledelsen..30 Landsgildetinget..32 Den internationale gildebevægelse...33 DEN PERSONLIGE UDVIKLING FOR EN GILDEBROR 35 RITUALER 35 Gildehallen i dag.38 DE TRE ARBEJSTIDER...39 SVENDETIDEN 39 Væbnertiden 40 Riddertiden..42 LEDELSESOPGAVER.43 Ledertræning 43 GILDEARBEJDE INDADTIL...45 MØDEVIRKSOMHED.45 Gruppemøder..45 Gildemøder..45 Gildehal...45 Eftergildehal...45 ANDRE GILDERS ARRANGEMENTER.45 Punktstævner og træf..46 DISTRIKTSKURSER...46 Studiekredsarbejde..46 LANDSKURSER OG STÆVNER 46 Rodbjerggårdtræf...46 DET INTERNATIONALE ARBEJDE 47 Eksempler på træf og stævner: 48 Eksempel på medvirken til oprettelse af gilder internationalt:..48 Side 2 af 70

3 GILDEARBEJDE UDADTIL GILDEBEVÆGELSENS HJÆLPEARBEJDE Eksempler på hjælpeprojekter, der er startet lokalt Eksempler på hjælpeprojekter, der er startet på centralt plan SCT. GEORGS GILDERNE OG SPEJDERBEVÆGELSEN Lokale aktiviteter Aktiviteter på landsplan Støtte til det internationale spejderarbejde...51 Gildet og spejderne. 52 Det Danske Spejderkorps 57 Danske Baptisters Spejderkorps.. 60 KFUM-Spejderne i Danmark De grønne pigespejdere Dansk Spejderkorps Sydslesvig Metodistkirkens Spejdere i Danmark 67 Grønlands Spejderkorps BAGGRUNDSMATERIALE LITTERATURLISTE Side 3 af 70

4 Forord Kære gildebrødre! Med udgivelse af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle gildebrødre et virkeligt godt redskab til brug i hele gildetiden. Håndbogen er blevet til som resultat af arbejdet med at revidere såvel Svende- som Væbnerforberedelseshefterne, og vi håber at håndbogen, ved at give en række konkrete oplysninger om såvel spejdersom gildebevægelsen samt en orientering om de tanker, der lå bag gildebevægelsens start, kan være medvirkende til at give brugeren et grundlæggende kendskab til Sct. Georgs gilderne. Forberedelsen før optagelsen og den efterfølgende svendeorientering er utrolig vigtig for, at det nye medlem virkelig føler sig hjemme i gildet - føler sig som gildebror. Væbnerforberedelsen er et vigtigt led i arbejdet med os selv, og ud over at uddybe kendskabet til gildet er formålet at stimulere gildebroderen til aktivt at arbejde med sin personlige udvikling på Sct. Georgs Gildernes idégrundlag - det grundlag, som fremgår af lov og løfte, og som ofte betegnes som gildebevægelsens etik. Vi håber håndbogen vil leve op til intentionerne - og derudover vil kunne fungere som en god opslagsbog, når man lige står og mangler en oplysning. En stor tak skal lyde til de gildebrødre og gilder, hvis materialer har været med til at danne grundlag for håndbogen, ligesom der skal lyde en stor tak til spejderkorpsene for informationer om spejderarbejdet i dag. Endelig en meget stor tak til Kursusudvalget, som har lagt et kæmpearbejde i udarbejdelsen af denne håndbog. Vi ønsker alle rigtig god arbejdslyst med håndbogen! LANDSGILDELEDELSEN Januar 1999 Håndbog for Gildebrødre er ajourført af KURSUSUDVALGET august Side 4 af 70

5 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE Hvad er Sct. Georgs Gilderne? Sct Georgs Gilderne i Danmark er en sammenslutning af tidligere og nuværende spejdere, samt andre med interesse for spejderidéen. Formålet med Sct. Georgs Gilderne: - i fællesskab at arbejde med personlig udvikling, at støtte spejderarbejdet og løse humanitære og andre samfundsopgaver. - at virke som samlingssteder, hvor forbindelsen med spejderbevægelsen og gamle og nye kammerater kan vedligeholdes. - at understøtte den enkeltes stræben i at leve efter spejder- og gildeidealerne og at omsætte dem i praksis. Hvad gi r gildet mig? - Hvorfor er jeg gildebror? - jeg er sammen med en masse herlige og glade mennesker. - jeg møder gildebrødre, som tror på at det nytter at arbejde med gildebevægelsens ideer og etik. - jeg synes, jeg i samarbejdet i gildet oplever noget, jeg kan bruge lige nu og i fremtiden. - jeg synes, det at være gildebror, er det bedste fællesskab, der findes. - jeg oplever, der er brug for mig. OPGAVER PERSONLIG UDVIKLING STØTTE SPEJDERARBEJDET LØSE HUMANITÆRE SAMFUNDSOPGAVER INTERNATIONAL KONTAKT SOCIALT NETVÆRK SAMVÆR PÅ TVÆRS AF ALDERSGRUPPER Side 5 af 70

6 Optagelsesgrundlaget I Sct. Georgs Gilderne kan som gildebrødre optages personer, der 1. har opnået den til enhver tid gældende myndighedsalder 2. er aktive spejdere har været spejdere eller viser interesse for spejder- og gildebevægelsen og 3. vil gå ind for gildebevægelsens idégrundlag og formål. Dette fremgår af nedenstående paragraf 4. i Love for, hvori der bl.a. redegøres for optagelseskriterierne oplyses om, at optagelse finder sted i en gildehal. 4. Optagelse i gildebevægelsen I Sct. Georgs Gilderne kan som gildebrødre optages personer, der A. har nået den til enhver tid gældende myndighedsalder, B. er aktive spejdere, har været spejdere eller viser interesse for spejderog gildebevægelsen og C. vil gå ind for gildebevægelsens idégrundlag og formål. For at kunne optages skal ethvert nyt medlem være grundigt oplyst om gildebevægelsens idé og formål, lov og løfte af 2 eller flere af gildet udpegede gildebrødre. Optagelse foretages i en gildehal med aflæggelse af gildeløftet. Det enkelte gildes ledelse afgør, hvem der kan optages i gildet. Side 6 af 70

7 Love for Lovene findes i deres fulde udstrækning på gildernes hjemmeside under bjælken Gilde Service og punktet Down-load Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK LOVE 2003 Side 7 af 70

8 Lovuddrag med kommentarer Lovene er meget enkelt opbygget, og binder kun de enkelte gilder på fundamentale punkter, og derudover har de enkelte gilder og distrikter frihed til at leve det liv, der passer i de pågældende områder, og som i almindelighed er meget stærkt præget af de lokale gildebrødre. Her gennemgås et uddrag i form af fire af de første fem paragraffer I paragraf 1. oplyses om organisationens navn og kendetegn, og om tilslutningen til ISGF. 1. Navn og kendetegn Organisationens navn er»«. Organisationen - kaldet Landsgildet - omfatter alle danske Sct. Georgs Gilder og er tilsluttet International Scout and Guide Fellowship (an organisation for adults) forkortet til ISGF. Sct. Georgs Gildernes kendetegn er det af den internationale sammenslutning anerkendte gildetegn. I paragraf 2. omtales formålsparagraffens tre led og deres personlige og gildemæssige betydning. 2. ldégrundlag og formål»«er en organisation, der har sine rødder i spejderbevægelsen. Medlemmerne tilstræber at leve efter spejder- og gildeidealerne og at omsætte disse i praksis. Medlemmerne vil i fællesskab arbejde med personlig udvikling, støtte spejderarbejdet og løse humanitære og andre samfundsopgaver. Side 8 af 70

9 I paragraf 3. anvises den klare og lige vej til at nå målet gennem gildelov og gildeløfte. I øvrigt er midlerne til at nå målet mange og meget forskellige som livet i en spejderpatrulje var det. 3. Gildelov og gildeløfte Grundlaget for arbejdet angives i gildelov og gildeløfte, der lyder således: Gildelov: Enhver gildebror gør sit bedste for at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse, at erkende sine fejl og rette dem, at nå til beherskelse af sit sind, at have respekt for det, der har værdi for andre, at være venlig og forstående overfor andre, at gøre livet gladere og lysere for andre, at tage medansvar i familie og samfund, at værne naturen og vore nationale værdier, at virke for international forståelse, at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret. Gildeløfte: Jeg lover oprigtigt at stræbe efter: at holde gildeloven, at hjælpe andre, at føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv og for det, som efter min overbevisning er ret og rigtigt. Side 9 af 70

10 I paragraf 5. oplyses kort om svende-, væbner- og riddertiden og deres relation til vor 3-delte formålsparagraf. 5. Arbejdsform Gildebrødrenes forståelse af bevægelsens formål og aktive deltagelse i arbejdet søges udviklet gennem svende-, væbner- og riddertid. 1. Gildebrødre (svende) bør straks indtræde i en gruppe. De kan efter 1 års gildetid og skal normalt inden 2 år lade sig optage som væbnere. 2. Gildebrødre, som har været væbnere i mindst 5 år, eller som væbnere har været gildeledelsesmedlemmer i mindst 1 år, kan optages som riddere. Ritualer samt arbejdsformer for svende, væbnere og riddere fastlægges af Landsgildeledelsen. Ritualerne er vejledende. Side 10 af 70

11 Gildehal med svendeoptagelse Gennem besvarelse af de spørgsmål, der stilles af gildemesteren, præsenterer de nye gildebrødre sig for gildets medlemmer, og gør rede for nogle personlige overvejelser, der fortæller så meget om den enkelte, at han eller hun kan optages i kammeratskabskredsen som et menneske, man kender noget til. Beskrivelse af gildehallens form og indhold. Gildehallen åbnes med, at vi hilser Dannebrog, og gildemesterens ønske: at klare tanker, en fast vilje må præge os alle. Svendeoptagelsen: Den optagelsessøgende orienteres om, at vi i gilderne har sat os det mål at efterleve gildelovens idealer, og at vi venter af vedkommende, at han/hun også vil stræbe efter dette mål. Gildemesteren stiller den optagelsessøgende et par spørgsmål, hvis formål er at give en præsentation af den optagelsessøgende. Derpå gøres den optagelsessøgende bekendt med, hvilke forventninger gildet stiller til ham/hende, og samtidig har ordene bud til alle gildebrødrene i gildehallen, så vi stadig bliver mindet om, hvad gildet venter af os, uanset hvor længe vi har været gildebrødre. Gildeløftet bliver læst op, og gildeskatmesteren uddyber, hvorledes vi opfatter dette løfte. Herefter beder gildemesteren den kommende gildebror om at træde frem foran højsædet og - over gildeloven - at aflægge gildeløftet. Den nye gildebror bekræfter sit løfte ved at skrive sit navn i gildeskråen og modtager så gildetegnet samt et gildebrev. Når en optagelsessang er sunget, holder gildemesteren sin gildemestertale, som i starten er tilegnet den nye gildebror, men siden bliver en henvendelse til alle i gildet. Gildemestertalen er et af højdepunkterne i en gildehal, og dens hovedsigte er som oftest at fremholde gildebevægelsens etik som en rettesnor for gildebrødrenes daglige liv og tilskynde os til at holde de løfter, vi frivilligt har aflagt. Side 11 af 70

12 Efter gildemestertalen synges en sang eller der spilles et stykke musik, inden én af gildebrødrene holder "5 minutters Sct. Georg" om et selvvalgt emne. Gildemesteren kan også vælge at lade sin tale være en form for dialog med f.eks. gildekansler og gildeskatmester eller med en anden gildebror efter aftale, og i så fald holdes der ikke "5 minutters Sct. Georg". Ved gildehallens afslutning oplæses gildeloven og fanen rulles sammen, hvorefter gildemesteren lukker gildehallen. Nogle steder er det sådan, at kun gildebrødre har adgang til at deltage i gildehallen, og den optagelsessøgende gildebror føres evt. først ind i gildehallen efter åbningen. Andre steder lader man eventuelle gæster overvære hele gildehallen, idet der jo ikke er noget hemmeligt ved vore ritualer. Side 12 af 70

13 Materialer til nyoptagne gildebrødre Til nyoptagne gildebrødre udleveres på optagelsesaftenen: det underskrevne gildebrev gildenål seneste nr. af Sct. Georg seneste nr. af eget gildeblad gildemærkat til bilen De nyoptagne gildebrødre har allerede af optagelsesudvalget modtaget Håndbog for gildebrødre til gennemsyn før optagelsen, og denne håndbog beholder de nyoptagne efter optagelsen. I håndbogen har gildekansleren indsat følgende: liste over gildets medlemmer gildets vedtægter gildets årsprogram distriktsgildets vedtægter distriktsgildets årsprogram Side 13 af 70

14 GILDEHISTORIE gildetankens opståen gildehallens udvikling Gildetankens opståen blev stiftet i 1933 med det formål at vedligeholde sammenholdet med gamle spejderkammerater. Da det første Sct. Georgs Gilde oprettedes, havde tanken om en "gammelspejder-forening" ligget i luften i det meste af en halv snes år, og med to vidt forskellige udgangspunkter. For det første ville mange gamle spejdere gerne bevare kontakten til kammerater og spejdermiljøet, som havde betydet så meget for dem, og det havde flere steder ført til oprettelse af "Tropssamfund", og det lå nær at forestille sig tanken om en landsdækkende forening, som kunne samordne lokale initiativer og samtidig virke som støtteorganisation bag spejderarbejdet. Den anden bevæggrund til overvejelserne var, at de halv- og næsten-voksne spejdere var ved at blive et "problem" i mange troppe - man anede ikke, hvad man skulle stille op med de årige, der ikke havde vist lyst eller evner til at gå ind i en tropsledelse, men bare hang på. Problemet var blevet akut i England få år tidligere, hvor man så gav aldersgruppen navnet rovers. Baden-Powell udsendte bogen Rovering to Success i 1922, men som Ove Holm skrev om den, handlede den mere om, hvad man ikke måtte (spil, spiritus og piger) end positive anvisninger. Et nedsat "roverudvalg" gennemarbejdede spørgsmålet grundigt, og i deres betænkning, som blev offentliggjort i DDS' lederblad Spejdersport, skitseredes nogle retningslinier, der pegede bagud mod spejdertiden og fremad mod ansvarlige samfundsborgere. Grundtanken i forslaget var, at roverne som voksne mennesker selv har ansvaret for deres meritter og derfor må udskilles fra korpset i en selvstændig forening, der på demokratisk vis vælger deres ledelse og arbejdsform. Som foreningens navn blev foreslået Sankt Georgs Gildet, der altså her første gang sås på tryk. l de følgende numre af bladet fremkom 4-5 indlæg med kritik og modforslag, men nogen egentlig debat kom ikke i gang, og planen blev skrinlagt. Det betød dog ikke, at tankerne omkring en støtteforening af voksne gamle spejdere var opgivet, og i 1933 tog et team af 3 københavnske "veteraner" det endelige initiativ. Iværksætterne Erik Sjøquist var den mest aktive og den yngste af de tre. "Sjø" var 32 år, handelsuddannet og han drev en velrenommeret sportsforretning i den indre by. Han havde i en række år været tropsfører og divisionschef på Vesterbro, og det var ham, der havde visionerne. Erik Dahl var noget ældre - tæt på at runde de 40 - og en helt anden type, med et nøgternt livssyn og "begge ben på jorden. Han havde fundet en niche i manufakturbranchen som flagfabrikant, og på spejderfronten var han distriktschef for København. Side 14 af 70

15 Den tredje var kaptajn Frode Heiberg-Jürgensen, ligeledes tidligere tropsfører og divisionschef, og i fællesskab var de et godt trekløver til at løse opgaven med at skabe mulighed for videreførelse af spejderkammeratskabet: der var himmelstormeren, der var det nøgternt vurderende overblik, og den professionelt trænede garant for, at man fulgte det afstukne spor. Disse tre udarbejdede et opråb og forslag til vedtægter, som dels blev offentliggjort i Nordisk Spejdersport, dels blev udsendt til mange gamle spejdere. I det inden starten udsendte opråb indbydes til møde Sct. Georgsaften, men mødet blev først afholdt den 24. april: Side 15 af 70

16 Starten Oprindeligt var ønsket at afholde det første møde om planen Sct. Georgs dag, men da dette var en søndag, mente man, det var bedre at udsætte det til mandag den 24. Begyndelsen var lovende, som det fremgår af et referat fra Nordisk Spejdersport: "Vi var alle spændte på, om det skulle lykkes at få gamle spejdere til at interessere sig for ideen og komme til stede til det første møde, der blev afholdt i Casino den 24. april Ca. 350 gamle spejdere var samlede, da divisionschef Erik Sjøquist, der sammen med fabrikant Erik Dahl og kaptajn Heiberg-Jürgensen er ideens fædre, bød velkommen og redegjorde, efter at revisor Frans Bruun var valgt til dirigent, for gildernes formål og organisation og meddelte bl.a., at mødet var en "føler" for at mærke, om tidspunktet var inde til at danne disse samfund. Stemningen var vist ikke til at tage fejl af, idet Sjøquist næppe var blevet færdig, før Østerbroerne meddelte, at det første laug var dannet, - og herefter gik det slag i slag. Pigespejderne fra Hellerup dannede "Gammel Hellerup Laug", flokførere "Ulvelauget", gamle Odenseførere "Sct. Knuds Laug" osv. Uden diskussion valgtes overretssagfører Haghfeelt til gildemester for det nydannede Københavns gilde, Frans Bruun til skatmester og Sjøquist til kansler med Dahl og Heiberg-Jürgensen som hjælpere. Kort tid efter samledes laugsmestrene til laugsting for at diskutere laugenes nærmere arbejdsplan og tilrettelægge gildets første foretagende, en stor udflugt Sct. Hans aften. Efter afsyngelsen af en af overretssagfører Haghfelt til gildet skrevet sang, sluttede aftenen med pølser, øl og forevisning af Gilwell-filmen og Odense Kolonnes udmærkede film. Aftenen tegnede storartet, og nu venter vi snart, at provinsen skal melde om dannelsen af mange nye gilder. Hvordan skulle gilderne nu arbejde i praksis, og hvilke opgaver skulle de tage sig af? For at omsætte formålsparagraffen, der dengang lød således: a) At skabe et samlingssted for gamle spejdere, hvor de kan vedligeholde forbindelsen med spejderbevægelsen og gamle kammerater. b) At hjælpe unge mennesker i deres stræben efter at blive ansvarsbevidste, hjælpsomme og nyttige borgere, samt c) At virke for spejderbevægelsens og spejderidealernes udbredelse i praksis, dannedes der 3 trin: svende, væbnere og riddere, hvis deltagelse i gildets opgaver svarede nøjagtig til hver sin del af formålsparagraffen. Svendenes opgave var således kun at skabe et samlingssted for tidligere spejdere, hvor de ville være i stand til at vedligeholde forbindelsen med spejderbevægelsen og deres gamle kammerater (formålets punkt a) Dette skulle ordnes på den måde, at svendene dannede laug efter den afdeling, de var udgået fra, dog således, at de kun virkede som rene oprindelseslaug uden specielt arbejdsprogram, idet man var fuldstændig klar over, at en stor del af medlemmerne på forhånd ville være stærkt optaget i det private liv, og de dels af manglende lyst og dels af mangel på tid, ikke kunne påtage sig noget specielt arbejde. Side 16 af 70

17 Men den stadige påvirkning af spejderlovens ånd og tone ville bevirke, at de langsomt, men sikkert ville blive opdraget til at gå ind i væbnernes arbejde. Denne gruppe havde som hovedopgave at hjælpe den enkelte i hans stræben (formålets punkt b) og dette var tænkt virkeliggjort ved at danne interesselaug med praktiske formål, som f.eks. instruktørlaug, sproglaug, vandrerlaug, musiklaug, erhvervslaug etc. til gavn for deres egen udvikling og til støtte for korpsets arbejde. For at blive overført til væbnernes kreds måtte man forpligte sig til at gå ind i et sådant interesselaug ud fra den betragtning, at kun gennem arbejde og ansvar modnes og udvikles den enkelte. Det sidste trin - ridderne - skulle virke for spejderidealernes udbredelse ved at tage aktivt del i riddernes laugsarbejde, der skulle have idealistiske og sociale formål, som f.eks. lauget for ungdomsarbejde - for arbejdet blandt arbejdsløse - for arbejdet blandt fattige børn - for bloddonorsagen osv. jvf. formålets punkt c. Ridderne skulle være slutstenen på værket og føre det rent praktiske bevis for spejdersindets rigtighed ved at omsætte det i gerning, og derved lidt efter lidt gennemsyre det danske folk med spejderidealerne. Man fastlagde lige fra begyndelsen 3 helt klare betingelser som skulle opfyldes for at arbejdet skulle lykkes: 1. Den nye organisation måtte være uafhængig af spejderkorpsene, oprettet til gavn for de gamle spejdere selv. 2. Alle tidligere spejdere, der havde været medlem af et anerkendt spejderkorps - altså også pigerne - skulle være selvskrevne som medlemmer. 3. Hverken klasse-, race- eller religionsforskel måtte være nogen hindring for medlemskab, for kun på den måde kunne man opfylde B-P s inderste tanker med spejderidealerne. Oprindeligt var det besluttet, at svendene i gildehallen skulle bære grønne spejdertørklæder samlet i en læderring, væbnerne blå tørklæder samlet i en sølvring med Sct. Georgs motivet og ridderne hvide tørklæder i en guldring, idet man lagde vægt på farvernes symbolske betydning - repræsenterende hhv. håbets, troens og renhedens farve, men allerede i 1936 blev tørklæderne afløst af skulderbånd (skærf) i de samme farver. Det er reminiscensen af disse skærf, der stadig findes på væbner- og ridderbrev. Side 17 af 70

18 Gildehallens udvikling Hurtigt efter starten kom man til den opfattelse, at det ville være ønskeligt, om optagelserne kom til at foregå med et præg af alvor og højtidelighed, netop fordi det ikke drejede sig om en almindelig forening, men en sammenslutning med høje og idealistiske mål, og ved at udarbejde et ritual for gildehallen, hvor optagelsen skulle finde sted, kunne man samtidig sikre sig, at de samme retningslinier blev fulgt overalt i landet. Ritualernes udvikling 1934 I januar og februar blev de første optagelser efter det nye ritual foretaget i hhv. Aabenraa og København Den 17. marts modtog de første 12 svende væbnerslaget i en væbnerhal Den første ridderhal, hvor 14 væbnere var tilsagt, blev afholdt den 14. marts Flere gilder får tildelt væbnerpatent, hvilket vil sige ret til at afholde væbnerhaller og til at slå væbnere. I væbnerhaller kan der kun deltage væbnere og riddere Gildeloven udarbejdes med roverloven som grundlag. Side 18 af 70

19 1941 I København begynder man efter forslag fra Johan Asmussen at holde 5 minutters Sct. Georg i gildehallen, og det bliver hurtigt en fast del af gildehallen i alle gilder Den første friluftsgildehal bliver afholdt af gildet i København Et nyt svenderitual tages i brug Der foretages en mindre revision af gildeloven Nye gildebreve, samt væbner- og ridderbreve indføres, og de bærer som tegning de gamle skærf og gradstegn, der ikke længere kan uddeles på grund af materialemangel. Det vedtages, at det i fremtiden er provincialmestrene, der skal afholde ridderhaller Efter beslutning på landsgildeting ændres væbnerhal til gildehal med væbneroptagelse, og alle gildebrødre får adgang til denne hal Landsgilderådet vedtager nye ritualer, som er udarbejdet af ritualudvalget Landsgildetinget vedtager en lovændring, der afskaffer proponeringen Der udsendes håndbog om gildehaller og ridderhaller Ved landsgildetinget vedtages ny gildelov og løfte På landsgildetinget blev et nyt sæt ritualer præsenteret, og her blev det besluttet, at ritualerne skulle være vejledende Ridderhaller afløses af distriktsgildehaller med ridderoptagelse Side 19 af 70

20 MÅL 2. ldégrundlag og formål»«er en organisation, der har sine rødder i spejderbevægelsen. Medlemmerne tilstræber at leve efter spejder- og gildeidealerne og at omsætte disse i praksis. Medlemmerne vil i fællesskab arbejde med personlig udvikling, støtte spejderarbejdet og løse humanitære og andre samfundsopgaver. 3. Gildelov og gildeløfte Grundlaget for arbejdet angives af gildelov og gildeløfte. Ligesom gildebevægelsen har sin rod i spejderbevægelsen, har gildeloven også sit udspring i spejderloven. Gildelovens ti led er grupperet således, at de tre første led vedrører den enkelte gildebrors arbejde med sig selv de tre næste led vedrører forholdet til ens medmennesker de tre følgende vedrører forholdet til samfundet og omverdenen og det sidste led er generelt. Side 20 af 70

21 Gildeloven Enhver gildebror gør sit bedste for - at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse - at erkende sine fejl og rette dem - at nå til beherskelse af sit sind - at have respekt for det der har værdi for andre - at være venlig og forstående over for andre - at gøre livet gladere og lysere for andre - at tage medansvar for familie og samfund - at værne naturen og vore nationale værdier - at virke for international forståelse - at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret. Gildeløftet Jeg lover oprigtigt at stræbe efter - at holde gildeloven - at hjælpe andre - at føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv og for det, der efter min overbevisning er ret og rigtigt. Gildeløftet er tredelt: - At holde gildeloven svarer til spejderløftets ord og understreger dermed, at vi ser gildebevægelsen som en naturlig fortsættelse af spejderbevægelsen. - At hjælpe andre bekræfter formålsparagraffens ord om at leve som en ansvarsbevidst, hjælpsom og nyttig borger. - At føre et Sct. Georgs sværd må opfattes som et symbolsk begreb i den enkeltes arbejde med sin livsanskuelse og sine holdninger. Løftet afgiver man først og fremmest over for sig selv. Det er den enkeltes egen samvittighed, der er den vigtigste prøvesten på, om man lever op til sit løfte. Det er også vigtigt at være opmærksom på indledningen til løftet. Vi erkender, at løfterne er skrevet af mennesker og for mennesker. Og vi bør være opmærksomme på, at ethvert løfte afgives under de forudsætninger, der er kendte når løftet afgives. Side 21 af 70

22 Handlingsplaner Som ramme for de mange aktiviteter og opgaver, der varetages af både landsgildet, distrikterne og enkeltgilderne, vedtager landsgildetinget handlingsplaner, der angiver kursen og beskriver mål og delmål for gildearbejdet. Her indsætter du Handlingsplaner for gildebevægelsen, du kan finde dem på gildernes hjemmeside under bjælken Gilde Service og punktet Down-load Distrikter og enkeltgilder bidrager aktivt og selvstændigt til planernes realisering gennem udarbejdelse af egne delmål. Side 22 af 70

23 METODER GILDERNES ORGANISATION Det er gildebrødrene, der skaber bevægelsen, og vi har alle et medansvar for gildebevægelsens liv. Alene det, at vi bruger benævnelsen bevægelse om vores organisation fortæller, at Sct. Georgs Gildernes indre liv løbende er underkastet en tilpasning til ændringerne i det omkringliggende samfund men med en høj grad af opmærksomhed på, at de grundlæggende værdier i gildebevægelsen skal holdes i hævd. Tilpasningen er gennem årene sket dels ved justeringer på det organisatoriske plan, dels ved justeringer i indhold og formuleringer af vort etiske grundlag. Love for fastlægger retningslinierne for det organisatoriske arbejde på landsplan, mens distriktsgilder og gilder normalt har egne vedtægter, der dog ikke må stride mod landsgildets love og bestemmelser. SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Side 23 af 70

24 Baden-Powell Stammen er en forsøgsgren under landsgildet, den blev oprettet i Medlemmerne i Baden-Powell Stammen forpligter sig til at deltage aktivt i spejderarrangementer på lokalt plan og i forbindelse med korpslejre. Man kan både være medlem af Baden-Powell Stammen og aktivt med i et gilde samtidig. Baden-Powell Stammen optager også helt nye gildebrødre, disse nye medlemmer aflægger gildeløftet ved optagelsen. Der stilles de samme krav til optagelse som gildebror i Baden-Powell Stammen som ved optagelsen i et gilde. Baden-Powell Stammen ledes af én til to koordinatorer. Gruppen Langt de fleste gilder er på en eller anden måde delt op i grupper en tæt og decentral arbejdsform, hvis store fordele kendes fra spejdertidens patruljer. Gruppearbejdet anses for meget værdifuldt for den videre udvikling af den enkelte gildebror og for sammenholdet i gildet. Gruppearbejdet foregår ofte på skift i de enkelte gildebrødres hjem, og mange steder deltager ægtefæller, der ikke er gildebrødre, med stor fornøjelse i gruppemøderne. Gruppemødernes form og indhold varierer meget fra gilde til gilde, men det er vigtigt at alle gruppens medlemmer deltager på lige fod. Mange steder er de praktiske gøremål i forbindelse med gildehaller og gildemøder lagt i hænderne på gildets grupper på skift. Gildets grupper sammensættes på mange forskellige måder, for eksempel af gildeledelsen eller ved lodtrækning. De fleste steder ombrydes grupperne hvert andet eller hvert tredje år. Gruppelederen vælges som regel ved det første møde i gruppen eller er udpeget af gildeledelsen, og skal varetage opgaven med indkaldelse til møder, lede møderne så de afvikles kontinuerligt og forløber med et godt indhold. Lederen deltager endvidere i gilderådsmøderne. Lauget En anden form for arbejde i en tæt og decentral arbejdsform er laugene, som i byer med flere gilder ofte er dannet på tværs af gilderne. Laugene arbejder i modsætning til grupperne med bestemte opgaver, f.eks. spejderlaug, sangerlaug, frimærkelaug osv. Laugsledere vælges som regel ved det første møde i lauget eller er udpeget af gildeledelsen, og skal varetage opgaven med indkaldelse til møder, lede møderne så de afvikles kontinuerligt og forløber med et godt indhold. Udvalget Endelig kan der også ved gildetinget være dannet et eller flere udvalg eller arbejdsgrupper til varetagelse af bestemte opgaver, fx husudvalg, PR-udvalg, optagelsesudvalg osv. Side 24 af 70

25 Gildet Oprettelse af nye gilder foregår normalt ved deling af bestående, hvorved en større eller mindre del udskiller sig og danner grundstammen i det nye gilde. Betingelsen for at oprette et nyt gilde er, at der er tre gildebrødre (væbnere / riddere), der vil danne gildeledelsen i det nye gilde, og herudover mindst 12, der vil lade sig overføre eller optage som nye gildebrødre. Indvielsen af et nyt gilde foregår ved en gildehal, der ledes af landsgildemesteren eller et andet medlem af landsgildeledelsen. Gilderne er for så vidt frit stillet med hensyn til optagelse af et eller begge køn - der findes såvel fællesgilder som rene" mands- eller kvindegilder - dog kræver lovene, at hvis der kun findes et gilde i en by eller et område, skal det være et fællesgilde, da der ikke må være nogen hindring for gamle spejderes eller andre interesseredes optagelse på grund af gildets karakter. Gildetinget er gildets øverste myndighed. Det svarer til andre organisationers generalforsamling.. Organisatorisk kræves der, at der hvert år afholdes et gildeting med dagsorden i henhold til gildets vedtægter. Af hensyn til helheden skal alle gilder have afholdt gildeting før 1. april. Gildetinget vælger gildeledelsen og fastsætter gildets vedtægter. Alle gildets gildebrødre har stemmeret på gildetinget. Gildeledelsen har den udøvende myndighed i alle anliggender vedrørende gildets forhold og leder arbejdet under ansvar overfor gildeting og landsgildeledelse. Organisatorisk kræves der, at det enkelte gilde ledes af en gildeledelse på 3 personer (gildemester, gildekansler og gildeskatmester), som alle har været så længe i gildet, at de er optaget som væbnere. Gildemester (GM) Gildemesteren leder gildet, planlægger dets arbejde, kommunikerer til og fra gildebrødrene, aktiverer og inspirerer gildebrødrene og fastholder i sin embedsførelse hele tiden gildebevægelsens idegrundlag. Gildemesterens arbejde udføres i samarbejde med den øvrige gildeledelse og gilderådet. I forbindelse med fordelingen af opgaverne skal gildemesteren være opmærksom på, at han/hun bærer hovedansvaret for, at opgaverne i gildet løses. Gildekansler (GK) Gildekansleren er gildemesterens højre hånd. Kanslerens embede bestrides på forskellig måde i gilderne, men hans/hendes opgave er primært at være gildets sekretær og varetage gildets korrespondance. Gildeskatmester (GS) Gildeskatmesteren er gildets kasserer og har ansvaret for den daglige forvaltning af gildets økonomi, inden for de rammer gildetinget fastsætter. Gildeskatmesteren behøver ikke være bogholderiuddannet, men skal dog have sans for økonomi og budgetlægning. Til gildeledelse kan kun vælges gildebrødre, der har aflagt væbnerløftet. Side 25 af 70

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Kulturer mødes og nye organisationer opstår

Kulturer mødes og nye organisationer opstår Kulturer mødes og nye organisationer opstår Afgangsprojekt i Ledelse Niels Brock Hold nr. k11vuled3481, Efterår 2011 Vejleder: Charlotte Pontoppidan Wise Udarbejdet af: Morten Grouleff Indhold Baggrund:...

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere