nr. 200 marts 2014 tema: 1864

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 200 marts 2014 tema: 1864"

Transkript

1 nr. 200 marts 2014 tema: 1864

2 Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 5 Referat fra generalforsamling i november Præsentation af artiklerne Inge Adriansen: Anden Slesvigske Krig i 1864 forhistorie, forløb og følger Hans Vammen: Angst og ansvar i dansk politik : De Nationalliberale Michael Bregnsbo: Krigen 1864 i et dansk imperieperspektiv Gerret Schlaber: Tysk erindringsbillede af krigen i Inge Adriansen: 1864-krigen i erindringskulturen Mette Liv Skovgaard: Elever nyfortolker 1864 på museum Trine Finne Loo: Det humoristiske hjørne Erasmus Mindeord Mette Teilmann Nyt fra EMU Anmeldelser Kommende kurser Historielærerforeningens udvalg Adresser Forside illustration: The Beadle and the Dane. Punch 18. juni 1864

3 Nyt fra bestyrelsen nr. 200 / marts 2014 Siden sidst har Foreningen holdt generalforsamling og der er blevet valgt en ny bestyrelse. Fra den gamle bestyrelse blev Allan Ahle, Burkhard Sievers, Trine Finne Loo, Jenny Strid, Rasmus Thestrup Østergaard og David Kyng genvalgt. Nyvalgte medlemmer af bestyrelsen er Stine Isaksen, Lars Henriksen og Robert McCluskey. Bestyrelsen har konstitueret sig med Rasmus Thestrup Østergaard som kasserer og undertegnede som formand. Den øvrige fordeling af opgaver i bestyrelsen kan ses bagest i dette blad. Andetsteds i bladet kan man også finde et referat af generalforsamlingen. Alt i alt forløb generalforsamlingen fint, selvom man godt kunne have ønsket sig (endnu) flere deltagere. EVA-undersøgelse af prøver med 24 timers forberedelse Noget af det der blev diskuteret på generalforsamlingen var betydningen af vores eksamensform med 24 timers forberedelse. Netop det har evalueringsinstituttet EVA efterfølgende offentliggjort en undersøgelse af. EVA har undersøgt om den sociale skævhed er større ved prøver med 24 timers forberedelse sammenlignet med prøver uden hjemmeforberedelse. Konklusionen er, at man ikke kan konstatere, at 24 timers forberedelse medfører større social skævhed. EVA har bl.a. sammenlignet resultater fra eksamener, hvor der er valgfrihed mellem 24 timers forberedelse og eksamen uden hjemmeforberedelse. Det gælder f.eks. på samtidshistorie på hhx, hvor 24 timers forberedelse tilsyneladende giver lidt mindre social skævhed, men denne forskel er ikke signifikant. EVA har også sammenlignet resultater fra historieeksamen på stx (med 24 timers forberedelse) med eksamen i dansk (uden hjemmeforberedelse). Her ser det ud til, at den sociale forskel er lidt større ved historieeksamen, men heller ikke denne forskel er signifikant. Konference om læreplanen, de faglige mål og eksamensformen I løbet af marts eller april 2014 vil undervisningsministeriet og fagkonsulenten afholde en konference om stx-læreplanen, hvordan vi får de faglige mål i spil og hvordan dette passer sammen med eksamensformen. Den endelige dato for konferencen er ikke fastlagt endnu, men det vil ske snarest, så holdt øje med efteruddannelseskataloget på EMU en (http://www.emu.dk/modul/ efteruddannelse-historie-stx-og-hf ) eller med Foreningens Facebook-gruppe. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i denne konference. Selvom der er kort varsel bør hver skole sende mindst én deltager. Planlægning af efteruddannelse Som tidligere nævnt har OK13 tilsyneladende ført til mindre lyst eller overskud til at deltage i efteruddannelseskurser. Senest har vi måttet aflyse et kursus om historieundervisning og intolerance på grund af for få tilmeldinger. (Kurset vil blive genudbudt til efteråret). For at imødegå problemerne vil vi prøve at få kursusudbuddet for det kommende skoleår på plads allerede i løbet af foråret i hvert fald i overskriftsform med ca.-tidspunkter. Meningen er, at man så kan få kursusdeltagelsen med i opgaveporteføljen for det kommende skoleår. Det er vigtigt, at vi ikke lader os presse til at skære ned på efteruddannelsesaktiviteten og ikke mindst på de faglige kurser. Andre bestyrelsesaktiviteter Forberedelsen af Euroclio-konferencen i Helsingør i april 2015 fylder meget i bestyrelsens arbejde, 3

4 men vi laver også meget andet! Vi arbejder bl.a. på at forbedre kommunikationen med medlemmerne og mellem medlemmerne indbyrdes via facebook og twitter. Vi har planer om en ny platform til deling af materialer og forløb, og endelig har vi sat gang i arbejdet med en ny version af Historiedidaktikken, som gerne skulle kunne blive sendt ud til alle medlemmer i løbet af et par år. På bestyrelsens vegne David Kyng Formand for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF 4

5 Nyt fra fagkonsulenten nr. 200 / marts 2014 AT-opgaven Mad og mennesker: Dette års AT-opgave har for første gang en B-opgave med mulighed for en innovativ tilgang til opgaven. B-opgaven kræver en innovativ løsning af problemet, som skal resultere i et løsningsforslag som tilfører den konkrete sammenhæng og konteksten noget nyt: Opgave B Du skal undersøge en sag, der rummer et problem, hvor relationen mellem mad og mennesker spiller en central rolle. Du skal udarbejde et forslag til en innovativ løsning af problemet. Løsningsforslaget skal begrundes, og dets konsekvenser skal vurderes. Ved et forslag til en innovativ løsning forstås, at forslaget tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt. Forslaget behøver dermed ikke at være nyt i absolut forstand, men det bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. Der er ikke tale om nyt i absolut forstand, men noget nyt som nævnt i sammenhængen eller i konteksten. Fx løsninger hvor fortidens mad og madvaner kan være med til at sætte en ny dagsorden for sundhed og forbedring af de moderne fødevarer. Fx løsninger som kan ændre folks bevidsthed om spisevaners påvirkning af identitet og folkesundhed. Fx løsninger hvor EU kunne sætte en ny dagsorden for global økologi og udnyttelse af naturgrundlaget. Mange stx ere i det ganske land vil med stor sandsynlighed tage udgangspunkt i den innovative B-opgave, hvilket selvfølgelig er uproblematisk i den forstand at mange skoler arbejder systematisk med innovative arbejdsgange og -processer. De innovative arbejdsprocesser kan dog for nogle kolleger forekomme ukendte. Hvordan kan en sådan innovativ proces foregå eller sættes i gang? Hvordan skal opgaven bedømmes? I den forbindelse vil jeg her rette opmærksomheden hen på Vejledning/ Råd og vink, som de to AT-fagkonsulenter har udarbejdet og ikke mindst afsnittene 10. og 11. som omhandler forsøg og arbejde med innovative opgaver. Efter den mundtlige fremlæggelse, hvor den innovative proces og løsningforslag præsenteres, skal der fortsat være en dialog om metoderne fra de to fag. Løsningsforslagets værdi for andre begrundes og eleven skal kunne argumentere for, hvordan løsningsforslaget er nyt i sammenhængen. Det er formålstjenligt med en vurdering af løsningsforslagets relevans og konsekvens, og herunder en faglig begrundelse for afgrænsning og valg. Opgaven skal stadig beskrives i en synopsis og skabelonen for denne står på cd ens vejledningsside. De faglige mål for AT er stadig grundlag for den for den endelige bedømmelse: De faglige mål med almen studieforberedelse er, at du skal kunne: tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder 5

6 foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf perspektivere sagen vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre dig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag I førnævnte Vejledning / Råd og vink for AT kan man finde en mere uddybende beskrivelse af, hvordan de faglige mål kan udlægges og anvendes i bedømmelsen af de innovative opgaver. De faglige mål i spil: Jeg holder den historiske videnskab næst Guds Ord for den nyttigste og vigtigste af alle. Jeg lærer deraf at kiende Lande. Jeg lærer at kiende Mennesker. Jeg lærer at kiende mig selv. Ja, jeg lærer at spaa. Thi man kand af forbigangne Ting dømme om tilkommende, og derfor i visse maader holde hver grundig Historicum for en Prophet. Moralske Betænkninger ere vel af stor nytte; men Historien haver kraftigere Virkning, naar den læses med Skiønsomhed, og naar den ere udi sin rette Skikkelse. Men de fleste læse alene for at have noget at fortælle udi Selskaber, og derfor beflitte sig meest paa at faa Navne og Aarstal udi Hovedet, eller saadanne ting, som aleene ankomme paa Hukommelse. Saadanne Læsere kand ikke siges at kiende Historien; men aleene Barken deraf: Ligesom de kan og bør ikke føre Navn af Historie- Skrivere, der aleene sammenskrive tørre Annales over Ting, som ere skeede, saa at man intet andet deraf lærer, uden at visse Personer ere fødde og døde udi visse Aar, at Krige ere førte, Belejringer ere skeede, Fæstninger ere erobrede. Holberg, Epistel CLXII Holberg og Grundtvig havde den holdning at vi kunne lære af historien og lære for livet - ja endda blive i stand til at spå om fremtiden. Samme holdning kommer til udtryk i og er udgangspunkt for læreplanerne for historie på alle niveauer. Historie skal bidrage til både det almendannende og det studieforberedende. Det synes forstandigt nok og er vel ikke fremmed for nogen i den gymnasiale sektor. Det virker dog stadig som om de faglige mål opfattes som kompetencer fritaget for vidensdimensionen, men sådan bør de faglige mål ikke tænkes. Det er igennem arbejdet med de faglige mål at eleverne/kursisterne opnår viden om historisk moral og bevidsthed om hvordan mennesker lever og dør. Det er igennem historien og de faglige mål at viden om perioder og dagligdagen kan studeres af eleverne og blive eksempler på og væsensforskellige fra det liv de erfarer i deres umiddelbare omgivelser. De faglige mål og deres anvendelse vil blive drøftet på en konference i marts. Se den fastsatte dato i kursusoversigten. Lene Jeppesen fagkonsulent 6

7 Referat af generalforsamling i Historielærerforeningen 7/ på Odense Katedralskole nr. 200 / marts 2014 Velkomst ved Peder Kragh 1. Valg af referent: Anne Hørlyck Clemmensen, Tørring Gymnasium 2. Valg af ordstyrer: Heidi Funder fra Rødkilde Gymnasium. Heidi Funder konstaterede at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt 3. Bestyrelsens beretning og diskussion: Er Trykt i Noter i september. Det nye i forhold til Noter: EVA er kommet med en rapport om eksamen. Bestyrelsen er enige med EVA i, at 24 timers forberedelse ikke har en social skævvridning. Bestyrelsen er godt klar over, at ikke alle er enige i dette. I forlængelse heraf udspandt sig lang diskussion, hvis væsentligste pointer anføres nedenfor: Man skal passe på, at eksamen ikke bliver form over indhold. Samtidig skal eleverne trænes i denne måde at gå til eksamen på. Husk her at eleven har 7-10 minutter til sit indledende oplæg Det er eksaminators rolle at deltage aktivt i eksaminationen og sørge for, at kilderne sættes i relation til undervisningen i øvrigt. Desuden skal eksaminator sikre sig, at der eksamineres ind til benet Fra administrationens side er 24 timer nemmere at planlægge Flere pegede på, at 24 timer har den svaghed, at muligheden for anvendelse af ekstern professionel hjælp er til stede, og bliver brugt De 24 timer kan sikre, at svagere elever har mere ro på. Eksamenssnittet på Landsplan og EVAs rapport tyder på en fornuftig eksamen Den nuværende eksamensform er bedre end den gamle. Diskussionen kan både være på 3 timer mod 24 timer eller en helt anden eksamensform Det blev vedtaget at spørge Lene Jeppesen om hun vil skrive en opsamlende præcisering i Noter Desuden opfordres til løbende at evaluere formen Opsamling ved: 24 timer med en skærpet opmærksomhed på eksamensformen med diskussion, så det sikres, at eleven rent faktisk kan stoffet, og ikke har købt sig til sin viden Kurser om historie i studieretningerne og en SRPkonference er desværre blevet aflyst på grund af for få tilmeldinger. Der kommer materiale på EMU omkring 1. december. I PSGL-regi er man opmærksomme på faldet i deltagere på kurser efter OK13. Der arbejdes forhåbentligt videre sammen med rektorforeningen. I Euroclio er økonomien uafklaret. Dette gælder både mht. Comenius midler og hvordan Euroclio selv finansieres. Desuden har udenrigsministeriet desværre valgt at give afslag på projekt på Vestbalkan med fokus på demokrati og menneskerettigheder - det var for lille for dem! Vi kan altså ikke gøre mere i denne omgang. Euroclio vil derfor sikkert finde andre samarbejdspartnere. Der er snart tilmeldingsfrist for Ohrid Christian: VUC: Kun få besvarelser fra VUC erne. Men de få der er, er meget enslydende angående ændringen af kursistgrundlaget; nu er VUC opsamling for alle dem, der dropper ud af andre ungdomsuddannelser, hvor der før var flere voksne kursister med klart fokus på videre uddannelse. Lærerplanens krav kan være svære at honorere. Der kan læses mere i kommende nummer af 7

8 Af Per Bregengaard, Køge Gymnasium Noter. Generelt var der desuden enighed om ikke at gå ind for gruppeeksamen på HF 4. Kassererens beretning og diskussion: Regnskab uddelt. Gennemgås kort. Bl.a. har vi større overskud end budgetteret, da vi har fået flere medlemmer, og der er annonceret mere i Noter end sidst. Til gengæld er der brugt flere penge på internationale kontakter, og Noter er blevet dyrere (der sendes flere ud pga. flere medlemmer) Bestyrelsen bad om generalforsamlingens tilslutning til øgede udgifter på følgende områder: 1 - Forslag om højere vederlag, der sættes op fra 800 til 1000 kr. Der foreslås at formanden får 3500 kr. 2 - Euroclio Vi er velorganiserede og relativt velhavende. Det betyder, at vi udgør en stor del af Euroclio, og derfor har mange stemmer. Bestyrelsen kunne godt tænke sig at give penge, så folk, der kommer fra fattigere lande også har råd til at komme til Euroclio i Danmark i Vi vil gerne give Vil I være med til det? Ad 1: Der var flere forslag om et endnu højere vederlag, hvilket bestyrelsen afviste Ad 2: Her var der forslag om at søge midler hos Columbus Det blev desuden præciseret, at det er Euroclio, som kommer til at fordele midlerne, så der kommer en passende geografisk spredning. Det var desuden en pointe, at Euroclio 2015 kan medvirke til at profilere faget Begge bestyrelsens forslag vedtaget uændret ved enstemmighed. A)Kursuskassens beretning og diskussion ved David. Bilag er delt rundt. Ret god kassebeholdning nogle af pengene er dog møntet på et udviklingskursus, men der er i løbet af de sidste 2 år genereret godt kr. På den ene side er det fint, men vi skal heller ikke være pengemaskine. Vores mål må være, at kurserne går i 0. En af grundene til, at kurserne er ret billige, er, at vi selv administrerer dem ret stramt (og ikke har betalte folk udefra til det.) Vi har haft ca. 20 kurser og et samlet deltagertal på godt og vel 750 (ca. halvdelen af foreningens medlemstal), så omfanget ok. Kvaliteten: Det ser ud til, at folk er glade for kurserne. Vi vil meget gerne modtage idéer. Vi har bemærket en tendens til, at der er sket et fald i deltagerantal. Det er nok bl.a. OK13s skyld. Nogle kurser er blevet aflyst pga. manglende deltagelse. Det er meget uheldigt, hvis det er OK13s skyld. Kan vi gøre noget for at sikre at folk vil tage på kurser? Det var her følgende kommentarer: Jo tidligere kurserne meldes ud - jo bedre kan vi få det passet ind i kommende års opgaver. Dette kan dog være svært, når man skal booke oplægsholdere m.v. * Sørg for, forlods at få timer til efteruddannelse * det store bussword nu er Innovation. Det har folk brugt deres kurser på. * med tidsregistreringen tager en kursusdag mere end 7,4 timer nu. Det har også betydning for folks tilmeldinger. Hvis der er meget læsestof kan det med fordel meldes ud inden og udleveres i god tid Lille bemærkning om medlemmer: Henvend jer til Klaus Bjerre for at få at vide, hvem der er medlemmer på skolen. Sørg for at opfordre alle til at melde sig ind. Husk desuden at melde flytning og husk at pensionister kan være senior medlemmer. 5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret. Det vedtages. 6. Indkomne forslag Der er ikke indkommet nogle forslag 8

9 7. Valg af ny bestyrelse og suppleant. To genopstiller ikke: Peder Kragh og Mikkel Elklit Olsen. De resterende bestyrelsesmedlemmer er alle villige til at genopstille. Derudover stiller Lars Henriksen fra Herning Gymnasium, Stine Isaksen fra Viborg Katedralskole og Robert McCluskey fra HF og VUC Nordsjælland op. Lars Henriksen undervist i 10 år de sidste seks på STX. Vil være med til at passe på vores fag og udvikle det. Har lavet EU-kurser for foreningen. Stine Isaksen. 6 år som gymnasielærer. Vil være med til at udvikle fag og fordybe mig i det faglige. Robert McCluskey fra HF og VUC Nordsjælland. Ansat i gymnasieskolen siden Er inspektor. må gå videre i den europæiske konkurrence. Det blev også foreslået at gøre konkurrencen til et projekt på klassebasis, for at gøre det mindre belastende for eleven. På den måde kunne faget også blive mere historiekonkurrencepræg til dagligt. Tak til Christian Vollmond, Mikkel Elklit Olsen og Peder Jacob Ellehave Kragh for jeres arbejde i bestyrelsen. Peder Jacob Ellehave Kragh siger tak for godt samarbejde i bestyrelsen. nr. 200 / marts 2014 Bestyrelsen mødes 4 til 5 gange om året. 5 gange når der er generalforsamling. Oftest drejer det sig om et-døgns møder. Derudover er der småmøder, repræsentation på kurser osv. Desuden arbejder bestyrelsesmedlemmerne med at redigere ca. et nummer af Noter om året, de arrangerer måske kurser osv. Der er ingen yderligere kandidater. Bestyrelsen er valgt. Valg af suppleant. Christian Vollmond stiller op og vælges. Tillykke. 8. Valg af revisor. Peder Jacob Ellehave Kragh stiller op og vælges. Tillykke. 9. Evt. Burkhard Sievers: Husk at der er mulighed for at deltage i Historiekonkurrencen. De, der vandt sidste år med video om det arabiske forår, har været i Slovenien. Den ene vinder, Jakob, vil skrive om seminaret i Slovenien. Der blev foreslået at man kan lave workshops på de enkelte skoler. Man skal dog huske, at kun to 9

10 Præsentation af artiklerne Hvorfor den aktuelle interesse for 1864? Hvorfor samles vi om at mindes et af Danmarkshistoriens største nederlag? Efter nederlaget i 1864 blev Danmark en af Europas mest harmoniserede nationalstater. I løbet af 50 år fra 1814 til 1864 forsvandt store befolkningsdele med et andet sprog ud af riget. I næsten 150 år har det danske samfund ikke i nævneværdigt omfang oplevet modsætninger af national karakter. Kan den aktuelle interesse hænge sammen med, at denne nationalt -harmoniske stat i disse år er under pres fra fremmede kulturer? Nederlaget i 1864 udløste en af krigstraumer præget kulturtilstand, som gennemsyrede det danske samfund i de næste årtier. Mytedannelsen omkring Niels Kjeldsen er et eksempel på bestræbelserne på at komme ud på den anden side af traumerne. Hvad udad tabes skal indad vindes. Har den aktuelle interesse for 1864 sammenhæng med det danske samfunds behov for at bearbejde traumerne efter hjemkomsten fra nederlag i Irak og Afghanistan? Med dette Jubilæumsnummer 200 af Noter om 1864 lancerer vi første årstal-tema for Noter i De øvrige numre vil ligeledes sætte fokus på andre jubilæumsmarkeringer: 1914, 1814, Noter 1864 indledes med artiklen Anden Slesvigske Krig i 1864 forhistorie, forløb og følger af Inge Adriansen, som er museumsinspektør for Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og adjungeret professor i kulturhistorie ved Syddansk Universitet. Artiklen forklarer kort krigens forhistorie, dens forløb og især dens virkninger. At gøre dette på tre sider er lidt af en øvelse, men det lykkes for Inge Adriansen at komme omkring de væsentligste begivenheder - og som afslutning yder hun os læsere den service at give en oversigt over museer, slagmarker og udvalgt litteratur, hvis man gerne vil vide mere. Artiklen lægger dermed på fornemste vis op til og giver en baggrund for de efterfølgende artikler, der går mere i dybden med forskellige vinkler på krigen i Hans Vammen - lektor i historie ved Københavns Universitet til kortlægger i sin artikel Angst og ansvar i dansk politik : De Nationalliberale de Nationalliberales betydning for det politiske livs opståen og udvikling i 1800-tallet. Ved at se på udviklingen i dansk idé- og mentalitetshistorie fastslår Hans Vammen, at der ikke var tale om én gruppe af nationalliberale men to. En ældre gruppe med tilknytning til kulturfilosoffen J.G. Herder og en gruppe af yngre nationalliberale, der var hegelianere. At den sidstnævnte gruppe blev toneangivende i dansk politik skulle ifølge Vammen få afgørende konsekvenser specielt i forbindelse med krigen i Lektor i Historie ved Syddansk Universitet, Michael Bregnsbo, har bidraget med en artikel om 1864 set i et dansk imperieperspektiv. Heri undersøges bl.a. hvilke grupperinger og netværk, der havde betydning i hertugdømmerne, samt hvilken indflydelse disse havde på udviklingen op imod Desuden konkluderes der, at der hverken i kongeriget Danmark eller hertugdømmerne fandtes en samlet enig politisk front samt at bevidstheden om Danmark som et større imperium spillede ind på datidens politiske ledere og deres beslutninger. Gerret Schlaber som er lektor på Deutsche Gymnasium, har skrevet en artikel om den tyske erin- 10

11 dring og brug af krigen i David og Goliat motivet tages gennem artiklen op som billede på, hvordan begge sidder på forskellige tidspunkter i historien opfatter sig som hhv. David og/eller Goliat, og hvilken betydning denne opfattelse får for tolkningen af og erindringen om 1864 krigen. I artiklen gennemgås desuden, hvordan synet på 1864 i Tyskland har ændret sig markant igennem Tysklands historie - fra at fejre sejren over Danmark til i dag at markere begivenheden sammen med danskere. Desuden forklares hvorfor og hvordan erindringen om 1864 går fra at være et nationalt anliggende til i dag næsten udelukkende at have regional interesse. Inge Adriansen har bidraget med endnu en artikel: 1864-krigen i erindringskulturen. Artiklen tager udgangspunkt i hvordan nederlaget i 1864 har påvirket både erindringskulturen og dansk udenrigspolitik. Der er f.eks. ikke blevet rejst et dansk monument for krigen i 1864 og de menige danske soldater, som overlevede 1864-krigen, fik hverken folkets, regeringens eller kongens tak. Deres indsats gav ikke anledning til monumenter eller mindesmærker eller tapperhedsmedaljer. Hvordan erindringskulturen omkring 1864-krigen ændrer sig over tid forholder Inge Adriansen sig til ved i artiklen at gennemgå udviklingen i jubilæumsmarkeringerne og mindekultur fra 1865 frem til den kommende markering, og Inge Adriansen konkluderer, at i realiteten handler ethvert jubilæum langt mere om samtiden end om fortiden er relevant i en lang række sammenhænge: i en socialkonstruktivistisk optik, til belysning af dansk selvforståelse, dansk udenrigspolitik, mindretalsproblematikker, forståelse af etnicitet samt nationaliseringstiltag. 3 historielærere (Claus Corneliussen fra Gl. Hellerup Gymnasium, Kristian Iversen fra Rysensteen Gymnasium og Christa Erichsen fra Aabenraa Statsskole) giver efterfølgende deres meget forskellige bud på, hvordan de har brugt POP-UP 1864 i deres undervisning. Det er interessant læsning. Mette Liv Skovgård slutter med en åben invitation fra Tøjhusmuseet til at deltage i debatten og historieskrivningen uanset hvor i landet man kommer fra. Det humoristiske hjørne er denne gang blevet udvidet betragteligt med adskillige satiretegninger over den politiske udvikling i Desuden indeholder nummeret naturligvis Nyt fra bestyrelsen, Nyt fra fagkonsulenten, De gule sider med kursusoversigt, Nyt fra EMU samt anmeldelser. God fornøjelse med læsningen og jubilæet! Jenny Strid og Trine Finne Loo nr. 200 / marts 2014 Mette Liv Skovgaard er undervisnings- og udviklingsansvarlig på Tøjhusmuseet og Nationalmuseet og i artiklen: Elever nyfortolker 1864 på museum beskriver hun, hvorledes elever gennem Tøjhusmuseets særudstilling om krigen 1864 og undervisningsforløbet POP-UP 1864 skal nyfortolke krigen. I artiklen ridser Lars Due Arnov, der er gymnasiekonsulent på CFU, op, hvorfor 1864 som case med fordel kan inddrages i undervisningen. Han peger på, at undervisning i Krigen 11

12 Anden Slesvigske Krig i 1864 forhistorie, forløb og følger nr. 200 / marts 2014 Krigens baggrund Den danske stat var en enevældig, flernational stat, der fra 1815 bestod af to hoveddele, kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg, der havde forskellig status: Holsten og Lauenburg var medlemmer af Det Tyske Forbund, men ikke Slesvig. Liberale og nationale ideer vandt efter 1830 udbredelse og blev i 1840erne til to nationallibe- Af Inge Adriansen, Museumsinspektør, ph.d., Museum Sønderjylland-Sønderborg Slot Den danske stat bestod fra 1815 af kongeriget Danmark og de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenburg. Kortet er trykt i 1817 til brug i undervisningen. (Museum Sønderjylland Sønderborg Slot) 13

13 rale bevægelser; en dansk-slesvigsk i København og en tysk-slesvig-holstensk i Kiel. Begge gjorde krav på Slesvig, hvor befolkningen i den nordlige del var dansksproget og i den sydlige del tysksproget. I 1848 udbrød der liberale revolutioner i Europa - også i den danske helstat, og på den baggrund blev der dannet to regeringer: en dansk i København og en slesvig-holstensk i Kiel. Det centrale stridspunkt var Slesvig. Der fulgte nu en blodig borgerkrig, Første Slesvigske Krig Den blev til en international konflikt, der optog stormagterne. Slesvig-holstenerne blev i januar 1851 tvunget til at nedlægge våbnene. Borgerkrigen var endt, og den danske regering indgik internationale aftaler om en fællesforfatning med ligestilling af alle dele af helstaten og måtte samtidigt love ikke at knytte Slesvig nærmere til kongeriget end Holsten. I Kongeriget var der indført en fri liberal forfatning i 1849, mens der i hertugdømmerne fortsat var enevælde med rådgivende stænderforsamlinger. En fælles forfatning, der kunne samle alle dele af staten, var påkrævet efter borgerkrigen. Men det var umuligt at slå bro over de nationale og politiske modsætninger mellem den borgerlige regering i kongeriget og det konservative aristokrati i Holsten. En fælles forfatning blev vedtaget af kongerigets rigsdag i 1855, men den blev afvist af den holstenske stænderforsamling, der herefter appellerede til Det tyske Forbund og den tyske offentlighed. Da konflikten blev mere og mere tilspidset, valgte den danske regering at udarbejde en forfatning kun omfattende kongeriget og Slesvig. Den blev vedtaget i november 1863, og det var et brud på aftalerne fra Den preussiske ministerpræsident Bismarck truede med krig, hvis ikke Danmark trak forfatningen tilbage. Krigens forløb Da den danske regering ikke bøjede sig, gik en preussisk-østrigsk hær 1. februar ind i Slesvig. Den 14 Wilhelm Camphausen: Storm på Dybbøl Skanser 18. april Camphausen var en fremtrædende tysk maler, der deltog i krigen med henblik på at udføre skitser som forlæg til store slagmalerier. (Museum Sønderjylland Sønderborg Slot)

14 danske hær var gået i stilling ved Danevirke, men rømmede stillingen og trak sig tilbage til Dybbøl februar. Fra 15. marts var Dybbøl-stillingen under konstant beskydning fra preussiske kanoner. De danske tab var store, og et forsvar af stillingen militært håbløst. Den preussiske hærledelse ønskede et slag, som kunne vise alle, hvor overlegen den var. Den danske overkommando ville rømme stillingen, men regeringen nægtede det, da Dybbøl blev tillagt stor symbolsk betydning. Den 18. april stormede de preussiske tropper stillingen. De danske tropper led store tab og måtte trække sig tilbage til Als. En fredskonference blev indledt i London 20. april. Her deltog Rusland, Frankrig og England samt Preussen, Østrig og Danmark. Danmark var villig til at afstå Holsten og Lauenburg, men ville beholde Slesvig. Flere forslag til en deling af Slesvig var på bordet, men fra dansk side ville man kun afstå en lille del. Den britiske regering foreslog et kompromis, der blev afvist fra dansk side. Dermed brød fredskonferencen sammen og krigen genoptaget. Den 29. juni om natten sejlede preussiske styrker over Alssund, og de danske styrker måtte efter hårde kampe trække sig tilbage. Danmarks forhandlingsposition var nu stærkt svækket. nr. 200 / marts 2014 Kort over forslag til grænsedragningen på fredskonferencen i London i der er signaturforklaring på kortet. (Museum Sønderjylland Sønderborg Slot) 15

15 De nye fredsforhandlinger i Wien tog alene udgangspunkt i de preussiske og østrigske krav. Den 30. oktober 1864 blev freden indgået. Den danske regering måtte afstå hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg. Hermed blev den danske stat reduceret med 1/3 af sit areal og 2/5 af sin befolkning. Den flernationale såkaldte helstat blev herved til en dansk nationalstat. Krigens følger i Tyskland Preussen og Østrig styrede i de første år hertugdømmerne i fællesskab; men det kom hurtigt til et opgør mellem de to stater, der begge stilede efter førerskabet i et samlet Tyskland. Det førte i 1866 til en kortvarig krig, der blev afgjort med den preussiske sejr ved Königgrätz i juli Østrig måtte afstå sine rettigheder i hertugdømmerne til Preussen, der nu fik en styrket position blandt de tyske stater. Herved opstod et modsætningsforhold til Frankrig, der førte til en krig og endte med et stort fransk nederlag i slaget ved Sedan i september Fredsaftalen blev underskrevet i januar 1871, hvorefter det tyske kejserrige blev proklameret på slottet i Versailles. De tre korte krige, 1864, 1866 og , førte til samling af de mange tyske stater i et kejserrige med den preussiske konge som kejser og Berlin som hovedstad. Erindringen herom blev fastholdt i mindesmærker som Siegessäule i Berlin og i digte og slagord som dette fra en skolebog fra 1914: Ohne Düppel kein Königgrätz, ohne Königgrätz kein Sedan, ohne Sedan kein Deutsches Kaiserreich. 16 Den danske stat 1863 og 1865 (Museum Sønderjylland Sønderborg Slot)

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19.

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19. SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN 13. - 19. april 2014 SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Henrik Becker-Christensen Tale ved FUEV Kongres 2014 Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Mine damer og herrer. Kære kongresdeltagere. Jeg skal overbringe jer en hilsen fra

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

DYBBØL 1864-2014. Region Sønderjylland-Schleswig

DYBBØL 1864-2014. Region Sønderjylland-Schleswig DYBBØL REGION S ØNDERJYLLAND - SCHLESWIG 1864-2014 Region Sønderjylland-Schleswig Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel. +45 74 67 05 01 Fax +45 74 67 05

Læs mere

Sådan gik det for sig

Sådan gik det for sig 1864 Sådan gik det for sig 1864 2007 (96.6) En glimrende oversigtsbog. Krigens forhistorie, de politiske rænkespil, de mange kampe og den katastrofale afslutning er genstand for fortællingen. Mange gode

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

2 Enevælden i Modvind

2 Enevælden i Modvind Modul 1 Grundbog til historie, s. 133-138 1. Spørgeskema om gruppearbejde 2. Læreroplæg på klassen Power point 3. Parøvelse 4. Walk and talk 5. De vigtigste pointer i dag 2 Enevælden i Modvind I juli 1830

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Moduloversigt for national identitet-forløb

Moduloversigt for national identitet-forløb Moduloversigt for national identitet-forløb Mål: Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien. Overskrift på de 15 lektioner materiale

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand.

Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand. LOF din kultur - Højskoledage Arven fra 1864 Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand. Hvis du kommer langvejs fra er der

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Kursus arrangeret af Foreningen Af Lærere i Samfundsfag & Historielærerforeningen, Nordjylland i samarbejde med RÆSON Onsdag d. 16. december 2015 Hasseris

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Istedløvens lange rejse

Istedløvens lange rejse Istedløvens lange rejse Indledning Istedløven blev afsløret den 25. juli 1862 på Flensborgs gamle kirkegård under stor national festivitas. Det store løvemonument var skabt af billedhuggeren H.V. Bissen

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF:

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF: Dagsorden for generalforsamlingen 2015 Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF: 1. Valg af referent 2. Valg af ordstyrer 3. Bestyrelsens beretning og diskussion

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne.

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne. Efterårstanker Af Frode Sørensen Forhenværende folketingsmedlem, medlem af Slesvig-Ligaens bestyrelse & 6-mandsudvalget vedr. Sydslesvig Over alt i verden, hvor der som i Sønderjylland i 1920 bliver ændret

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Diskussion. Uenigheden om Martsbevægelsen 1848

Diskussion. Uenigheden om Martsbevægelsen 1848 Diskussion Uenigheden om Martsbevægelsen 1848 REPLIK TIL ANDERS MONRAD MØLLER OG HANS VAMMEN AF BJØRN SVENSSON I en omtale af min bog»opgør med fjendebilleder«i sidste hefte af Historisk Tidsskrift betegner

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Formidlingsovervejelser

Formidlingsovervejelser Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere