nr. 200 marts 2014 tema: 1864

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 200 marts 2014 tema: 1864"

Transkript

1 nr. 200 marts 2014 tema: 1864

2 Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 5 Referat fra generalforsamling i november Præsentation af artiklerne Inge Adriansen: Anden Slesvigske Krig i 1864 forhistorie, forløb og følger Hans Vammen: Angst og ansvar i dansk politik : De Nationalliberale Michael Bregnsbo: Krigen 1864 i et dansk imperieperspektiv Gerret Schlaber: Tysk erindringsbillede af krigen i Inge Adriansen: 1864-krigen i erindringskulturen Mette Liv Skovgaard: Elever nyfortolker 1864 på museum Trine Finne Loo: Det humoristiske hjørne Erasmus Mindeord Mette Teilmann Nyt fra EMU Anmeldelser Kommende kurser Historielærerforeningens udvalg Adresser Forside illustration: The Beadle and the Dane. Punch 18. juni 1864

3 Nyt fra bestyrelsen nr. 200 / marts 2014 Siden sidst har Foreningen holdt generalforsamling og der er blevet valgt en ny bestyrelse. Fra den gamle bestyrelse blev Allan Ahle, Burkhard Sievers, Trine Finne Loo, Jenny Strid, Rasmus Thestrup Østergaard og David Kyng genvalgt. Nyvalgte medlemmer af bestyrelsen er Stine Isaksen, Lars Henriksen og Robert McCluskey. Bestyrelsen har konstitueret sig med Rasmus Thestrup Østergaard som kasserer og undertegnede som formand. Den øvrige fordeling af opgaver i bestyrelsen kan ses bagest i dette blad. Andetsteds i bladet kan man også finde et referat af generalforsamlingen. Alt i alt forløb generalforsamlingen fint, selvom man godt kunne have ønsket sig (endnu) flere deltagere. EVA-undersøgelse af prøver med 24 timers forberedelse Noget af det der blev diskuteret på generalforsamlingen var betydningen af vores eksamensform med 24 timers forberedelse. Netop det har evalueringsinstituttet EVA efterfølgende offentliggjort en undersøgelse af. EVA har undersøgt om den sociale skævhed er større ved prøver med 24 timers forberedelse sammenlignet med prøver uden hjemmeforberedelse. Konklusionen er, at man ikke kan konstatere, at 24 timers forberedelse medfører større social skævhed. EVA har bl.a. sammenlignet resultater fra eksamener, hvor der er valgfrihed mellem 24 timers forberedelse og eksamen uden hjemmeforberedelse. Det gælder f.eks. på samtidshistorie på hhx, hvor 24 timers forberedelse tilsyneladende giver lidt mindre social skævhed, men denne forskel er ikke signifikant. EVA har også sammenlignet resultater fra historieeksamen på stx (med 24 timers forberedelse) med eksamen i dansk (uden hjemmeforberedelse). Her ser det ud til, at den sociale forskel er lidt større ved historieeksamen, men heller ikke denne forskel er signifikant. Konference om læreplanen, de faglige mål og eksamensformen I løbet af marts eller april 2014 vil undervisningsministeriet og fagkonsulenten afholde en konference om stx-læreplanen, hvordan vi får de faglige mål i spil og hvordan dette passer sammen med eksamensformen. Den endelige dato for konferencen er ikke fastlagt endnu, men det vil ske snarest, så holdt øje med efteruddannelseskataloget på EMU en (http://www.emu.dk/modul/ efteruddannelse-historie-stx-og-hf ) eller med Foreningens Facebook-gruppe. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i denne konference. Selvom der er kort varsel bør hver skole sende mindst én deltager. Planlægning af efteruddannelse Som tidligere nævnt har OK13 tilsyneladende ført til mindre lyst eller overskud til at deltage i efteruddannelseskurser. Senest har vi måttet aflyse et kursus om historieundervisning og intolerance på grund af for få tilmeldinger. (Kurset vil blive genudbudt til efteråret). For at imødegå problemerne vil vi prøve at få kursusudbuddet for det kommende skoleår på plads allerede i løbet af foråret i hvert fald i overskriftsform med ca.-tidspunkter. Meningen er, at man så kan få kursusdeltagelsen med i opgaveporteføljen for det kommende skoleår. Det er vigtigt, at vi ikke lader os presse til at skære ned på efteruddannelsesaktiviteten og ikke mindst på de faglige kurser. Andre bestyrelsesaktiviteter Forberedelsen af Euroclio-konferencen i Helsingør i april 2015 fylder meget i bestyrelsens arbejde, 3

4 men vi laver også meget andet! Vi arbejder bl.a. på at forbedre kommunikationen med medlemmerne og mellem medlemmerne indbyrdes via facebook og twitter. Vi har planer om en ny platform til deling af materialer og forløb, og endelig har vi sat gang i arbejdet med en ny version af Historiedidaktikken, som gerne skulle kunne blive sendt ud til alle medlemmer i løbet af et par år. På bestyrelsens vegne David Kyng Formand for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF 4

5 Nyt fra fagkonsulenten nr. 200 / marts 2014 AT-opgaven Mad og mennesker: Dette års AT-opgave har for første gang en B-opgave med mulighed for en innovativ tilgang til opgaven. B-opgaven kræver en innovativ løsning af problemet, som skal resultere i et løsningsforslag som tilfører den konkrete sammenhæng og konteksten noget nyt: Opgave B Du skal undersøge en sag, der rummer et problem, hvor relationen mellem mad og mennesker spiller en central rolle. Du skal udarbejde et forslag til en innovativ løsning af problemet. Løsningsforslaget skal begrundes, og dets konsekvenser skal vurderes. Ved et forslag til en innovativ løsning forstås, at forslaget tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt. Forslaget behøver dermed ikke at være nyt i absolut forstand, men det bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. Der er ikke tale om nyt i absolut forstand, men noget nyt som nævnt i sammenhængen eller i konteksten. Fx løsninger hvor fortidens mad og madvaner kan være med til at sætte en ny dagsorden for sundhed og forbedring af de moderne fødevarer. Fx løsninger som kan ændre folks bevidsthed om spisevaners påvirkning af identitet og folkesundhed. Fx løsninger hvor EU kunne sætte en ny dagsorden for global økologi og udnyttelse af naturgrundlaget. Mange stx ere i det ganske land vil med stor sandsynlighed tage udgangspunkt i den innovative B-opgave, hvilket selvfølgelig er uproblematisk i den forstand at mange skoler arbejder systematisk med innovative arbejdsgange og -processer. De innovative arbejdsprocesser kan dog for nogle kolleger forekomme ukendte. Hvordan kan en sådan innovativ proces foregå eller sættes i gang? Hvordan skal opgaven bedømmes? I den forbindelse vil jeg her rette opmærksomheden hen på Vejledning/ Råd og vink, som de to AT-fagkonsulenter har udarbejdet og ikke mindst afsnittene 10. og 11. som omhandler forsøg og arbejde med innovative opgaver. Efter den mundtlige fremlæggelse, hvor den innovative proces og løsningforslag præsenteres, skal der fortsat være en dialog om metoderne fra de to fag. Løsningsforslagets værdi for andre begrundes og eleven skal kunne argumentere for, hvordan løsningsforslaget er nyt i sammenhængen. Det er formålstjenligt med en vurdering af løsningsforslagets relevans og konsekvens, og herunder en faglig begrundelse for afgrænsning og valg. Opgaven skal stadig beskrives i en synopsis og skabelonen for denne står på cd ens vejledningsside. De faglige mål for AT er stadig grundlag for den for den endelige bedømmelse: De faglige mål med almen studieforberedelse er, at du skal kunne: tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder 5

6 foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf perspektivere sagen vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre dig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag I førnævnte Vejledning / Råd og vink for AT kan man finde en mere uddybende beskrivelse af, hvordan de faglige mål kan udlægges og anvendes i bedømmelsen af de innovative opgaver. De faglige mål i spil: Jeg holder den historiske videnskab næst Guds Ord for den nyttigste og vigtigste af alle. Jeg lærer deraf at kiende Lande. Jeg lærer at kiende Mennesker. Jeg lærer at kiende mig selv. Ja, jeg lærer at spaa. Thi man kand af forbigangne Ting dømme om tilkommende, og derfor i visse maader holde hver grundig Historicum for en Prophet. Moralske Betænkninger ere vel af stor nytte; men Historien haver kraftigere Virkning, naar den læses med Skiønsomhed, og naar den ere udi sin rette Skikkelse. Men de fleste læse alene for at have noget at fortælle udi Selskaber, og derfor beflitte sig meest paa at faa Navne og Aarstal udi Hovedet, eller saadanne ting, som aleene ankomme paa Hukommelse. Saadanne Læsere kand ikke siges at kiende Historien; men aleene Barken deraf: Ligesom de kan og bør ikke føre Navn af Historie- Skrivere, der aleene sammenskrive tørre Annales over Ting, som ere skeede, saa at man intet andet deraf lærer, uden at visse Personer ere fødde og døde udi visse Aar, at Krige ere førte, Belejringer ere skeede, Fæstninger ere erobrede. Holberg, Epistel CLXII Holberg og Grundtvig havde den holdning at vi kunne lære af historien og lære for livet - ja endda blive i stand til at spå om fremtiden. Samme holdning kommer til udtryk i og er udgangspunkt for læreplanerne for historie på alle niveauer. Historie skal bidrage til både det almendannende og det studieforberedende. Det synes forstandigt nok og er vel ikke fremmed for nogen i den gymnasiale sektor. Det virker dog stadig som om de faglige mål opfattes som kompetencer fritaget for vidensdimensionen, men sådan bør de faglige mål ikke tænkes. Det er igennem arbejdet med de faglige mål at eleverne/kursisterne opnår viden om historisk moral og bevidsthed om hvordan mennesker lever og dør. Det er igennem historien og de faglige mål at viden om perioder og dagligdagen kan studeres af eleverne og blive eksempler på og væsensforskellige fra det liv de erfarer i deres umiddelbare omgivelser. De faglige mål og deres anvendelse vil blive drøftet på en konference i marts. Se den fastsatte dato i kursusoversigten. Lene Jeppesen fagkonsulent 6

7 Referat af generalforsamling i Historielærerforeningen 7/ på Odense Katedralskole nr. 200 / marts 2014 Velkomst ved Peder Kragh 1. Valg af referent: Anne Hørlyck Clemmensen, Tørring Gymnasium 2. Valg af ordstyrer: Heidi Funder fra Rødkilde Gymnasium. Heidi Funder konstaterede at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt 3. Bestyrelsens beretning og diskussion: Er Trykt i Noter i september. Det nye i forhold til Noter: EVA er kommet med en rapport om eksamen. Bestyrelsen er enige med EVA i, at 24 timers forberedelse ikke har en social skævvridning. Bestyrelsen er godt klar over, at ikke alle er enige i dette. I forlængelse heraf udspandt sig lang diskussion, hvis væsentligste pointer anføres nedenfor: Man skal passe på, at eksamen ikke bliver form over indhold. Samtidig skal eleverne trænes i denne måde at gå til eksamen på. Husk her at eleven har 7-10 minutter til sit indledende oplæg Det er eksaminators rolle at deltage aktivt i eksaminationen og sørge for, at kilderne sættes i relation til undervisningen i øvrigt. Desuden skal eksaminator sikre sig, at der eksamineres ind til benet Fra administrationens side er 24 timer nemmere at planlægge Flere pegede på, at 24 timer har den svaghed, at muligheden for anvendelse af ekstern professionel hjælp er til stede, og bliver brugt De 24 timer kan sikre, at svagere elever har mere ro på. Eksamenssnittet på Landsplan og EVAs rapport tyder på en fornuftig eksamen Den nuværende eksamensform er bedre end den gamle. Diskussionen kan både være på 3 timer mod 24 timer eller en helt anden eksamensform Det blev vedtaget at spørge Lene Jeppesen om hun vil skrive en opsamlende præcisering i Noter Desuden opfordres til løbende at evaluere formen Opsamling ved: 24 timer med en skærpet opmærksomhed på eksamensformen med diskussion, så det sikres, at eleven rent faktisk kan stoffet, og ikke har købt sig til sin viden Kurser om historie i studieretningerne og en SRPkonference er desværre blevet aflyst på grund af for få tilmeldinger. Der kommer materiale på EMU omkring 1. december. I PSGL-regi er man opmærksomme på faldet i deltagere på kurser efter OK13. Der arbejdes forhåbentligt videre sammen med rektorforeningen. I Euroclio er økonomien uafklaret. Dette gælder både mht. Comenius midler og hvordan Euroclio selv finansieres. Desuden har udenrigsministeriet desværre valgt at give afslag på projekt på Vestbalkan med fokus på demokrati og menneskerettigheder - det var for lille for dem! Vi kan altså ikke gøre mere i denne omgang. Euroclio vil derfor sikkert finde andre samarbejdspartnere. Der er snart tilmeldingsfrist for Ohrid Christian: VUC: Kun få besvarelser fra VUC erne. Men de få der er, er meget enslydende angående ændringen af kursistgrundlaget; nu er VUC opsamling for alle dem, der dropper ud af andre ungdomsuddannelser, hvor der før var flere voksne kursister med klart fokus på videre uddannelse. Lærerplanens krav kan være svære at honorere. Der kan læses mere i kommende nummer af 7

8 Af Per Bregengaard, Køge Gymnasium Noter. Generelt var der desuden enighed om ikke at gå ind for gruppeeksamen på HF 4. Kassererens beretning og diskussion: Regnskab uddelt. Gennemgås kort. Bl.a. har vi større overskud end budgetteret, da vi har fået flere medlemmer, og der er annonceret mere i Noter end sidst. Til gengæld er der brugt flere penge på internationale kontakter, og Noter er blevet dyrere (der sendes flere ud pga. flere medlemmer) Bestyrelsen bad om generalforsamlingens tilslutning til øgede udgifter på følgende områder: 1 - Forslag om højere vederlag, der sættes op fra 800 til 1000 kr. Der foreslås at formanden får 3500 kr. 2 - Euroclio Vi er velorganiserede og relativt velhavende. Det betyder, at vi udgør en stor del af Euroclio, og derfor har mange stemmer. Bestyrelsen kunne godt tænke sig at give penge, så folk, der kommer fra fattigere lande også har råd til at komme til Euroclio i Danmark i Vi vil gerne give Vil I være med til det? Ad 1: Der var flere forslag om et endnu højere vederlag, hvilket bestyrelsen afviste Ad 2: Her var der forslag om at søge midler hos Columbus Det blev desuden præciseret, at det er Euroclio, som kommer til at fordele midlerne, så der kommer en passende geografisk spredning. Det var desuden en pointe, at Euroclio 2015 kan medvirke til at profilere faget Begge bestyrelsens forslag vedtaget uændret ved enstemmighed. A)Kursuskassens beretning og diskussion ved David. Bilag er delt rundt. Ret god kassebeholdning nogle af pengene er dog møntet på et udviklingskursus, men der er i løbet af de sidste 2 år genereret godt kr. På den ene side er det fint, men vi skal heller ikke være pengemaskine. Vores mål må være, at kurserne går i 0. En af grundene til, at kurserne er ret billige, er, at vi selv administrerer dem ret stramt (og ikke har betalte folk udefra til det.) Vi har haft ca. 20 kurser og et samlet deltagertal på godt og vel 750 (ca. halvdelen af foreningens medlemstal), så omfanget ok. Kvaliteten: Det ser ud til, at folk er glade for kurserne. Vi vil meget gerne modtage idéer. Vi har bemærket en tendens til, at der er sket et fald i deltagerantal. Det er nok bl.a. OK13s skyld. Nogle kurser er blevet aflyst pga. manglende deltagelse. Det er meget uheldigt, hvis det er OK13s skyld. Kan vi gøre noget for at sikre at folk vil tage på kurser? Det var her følgende kommentarer: Jo tidligere kurserne meldes ud - jo bedre kan vi få det passet ind i kommende års opgaver. Dette kan dog være svært, når man skal booke oplægsholdere m.v. * Sørg for, forlods at få timer til efteruddannelse * det store bussword nu er Innovation. Det har folk brugt deres kurser på. * med tidsregistreringen tager en kursusdag mere end 7,4 timer nu. Det har også betydning for folks tilmeldinger. Hvis der er meget læsestof kan det med fordel meldes ud inden og udleveres i god tid Lille bemærkning om medlemmer: Henvend jer til Klaus Bjerre for at få at vide, hvem der er medlemmer på skolen. Sørg for at opfordre alle til at melde sig ind. Husk desuden at melde flytning og husk at pensionister kan være senior medlemmer. 5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret. Det vedtages. 6. Indkomne forslag Der er ikke indkommet nogle forslag 8

9 7. Valg af ny bestyrelse og suppleant. To genopstiller ikke: Peder Kragh og Mikkel Elklit Olsen. De resterende bestyrelsesmedlemmer er alle villige til at genopstille. Derudover stiller Lars Henriksen fra Herning Gymnasium, Stine Isaksen fra Viborg Katedralskole og Robert McCluskey fra HF og VUC Nordsjælland op. Lars Henriksen undervist i 10 år de sidste seks på STX. Vil være med til at passe på vores fag og udvikle det. Har lavet EU-kurser for foreningen. Stine Isaksen. 6 år som gymnasielærer. Vil være med til at udvikle fag og fordybe mig i det faglige. Robert McCluskey fra HF og VUC Nordsjælland. Ansat i gymnasieskolen siden Er inspektor. må gå videre i den europæiske konkurrence. Det blev også foreslået at gøre konkurrencen til et projekt på klassebasis, for at gøre det mindre belastende for eleven. På den måde kunne faget også blive mere historiekonkurrencepræg til dagligt. Tak til Christian Vollmond, Mikkel Elklit Olsen og Peder Jacob Ellehave Kragh for jeres arbejde i bestyrelsen. Peder Jacob Ellehave Kragh siger tak for godt samarbejde i bestyrelsen. nr. 200 / marts 2014 Bestyrelsen mødes 4 til 5 gange om året. 5 gange når der er generalforsamling. Oftest drejer det sig om et-døgns møder. Derudover er der småmøder, repræsentation på kurser osv. Desuden arbejder bestyrelsesmedlemmerne med at redigere ca. et nummer af Noter om året, de arrangerer måske kurser osv. Der er ingen yderligere kandidater. Bestyrelsen er valgt. Valg af suppleant. Christian Vollmond stiller op og vælges. Tillykke. 8. Valg af revisor. Peder Jacob Ellehave Kragh stiller op og vælges. Tillykke. 9. Evt. Burkhard Sievers: Husk at der er mulighed for at deltage i Historiekonkurrencen. De, der vandt sidste år med video om det arabiske forår, har været i Slovenien. Den ene vinder, Jakob, vil skrive om seminaret i Slovenien. Der blev foreslået at man kan lave workshops på de enkelte skoler. Man skal dog huske, at kun to 9

10 Præsentation af artiklerne Hvorfor den aktuelle interesse for 1864? Hvorfor samles vi om at mindes et af Danmarkshistoriens største nederlag? Efter nederlaget i 1864 blev Danmark en af Europas mest harmoniserede nationalstater. I løbet af 50 år fra 1814 til 1864 forsvandt store befolkningsdele med et andet sprog ud af riget. I næsten 150 år har det danske samfund ikke i nævneværdigt omfang oplevet modsætninger af national karakter. Kan den aktuelle interesse hænge sammen med, at denne nationalt -harmoniske stat i disse år er under pres fra fremmede kulturer? Nederlaget i 1864 udløste en af krigstraumer præget kulturtilstand, som gennemsyrede det danske samfund i de næste årtier. Mytedannelsen omkring Niels Kjeldsen er et eksempel på bestræbelserne på at komme ud på den anden side af traumerne. Hvad udad tabes skal indad vindes. Har den aktuelle interesse for 1864 sammenhæng med det danske samfunds behov for at bearbejde traumerne efter hjemkomsten fra nederlag i Irak og Afghanistan? Med dette Jubilæumsnummer 200 af Noter om 1864 lancerer vi første årstal-tema for Noter i De øvrige numre vil ligeledes sætte fokus på andre jubilæumsmarkeringer: 1914, 1814, Noter 1864 indledes med artiklen Anden Slesvigske Krig i 1864 forhistorie, forløb og følger af Inge Adriansen, som er museumsinspektør for Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og adjungeret professor i kulturhistorie ved Syddansk Universitet. Artiklen forklarer kort krigens forhistorie, dens forløb og især dens virkninger. At gøre dette på tre sider er lidt af en øvelse, men det lykkes for Inge Adriansen at komme omkring de væsentligste begivenheder - og som afslutning yder hun os læsere den service at give en oversigt over museer, slagmarker og udvalgt litteratur, hvis man gerne vil vide mere. Artiklen lægger dermed på fornemste vis op til og giver en baggrund for de efterfølgende artikler, der går mere i dybden med forskellige vinkler på krigen i Hans Vammen - lektor i historie ved Københavns Universitet til kortlægger i sin artikel Angst og ansvar i dansk politik : De Nationalliberale de Nationalliberales betydning for det politiske livs opståen og udvikling i 1800-tallet. Ved at se på udviklingen i dansk idé- og mentalitetshistorie fastslår Hans Vammen, at der ikke var tale om én gruppe af nationalliberale men to. En ældre gruppe med tilknytning til kulturfilosoffen J.G. Herder og en gruppe af yngre nationalliberale, der var hegelianere. At den sidstnævnte gruppe blev toneangivende i dansk politik skulle ifølge Vammen få afgørende konsekvenser specielt i forbindelse med krigen i Lektor i Historie ved Syddansk Universitet, Michael Bregnsbo, har bidraget med en artikel om 1864 set i et dansk imperieperspektiv. Heri undersøges bl.a. hvilke grupperinger og netværk, der havde betydning i hertugdømmerne, samt hvilken indflydelse disse havde på udviklingen op imod Desuden konkluderes der, at der hverken i kongeriget Danmark eller hertugdømmerne fandtes en samlet enig politisk front samt at bevidstheden om Danmark som et større imperium spillede ind på datidens politiske ledere og deres beslutninger. Gerret Schlaber som er lektor på Deutsche Gymnasium, har skrevet en artikel om den tyske erin- 10

11 dring og brug af krigen i David og Goliat motivet tages gennem artiklen op som billede på, hvordan begge sidder på forskellige tidspunkter i historien opfatter sig som hhv. David og/eller Goliat, og hvilken betydning denne opfattelse får for tolkningen af og erindringen om 1864 krigen. I artiklen gennemgås desuden, hvordan synet på 1864 i Tyskland har ændret sig markant igennem Tysklands historie - fra at fejre sejren over Danmark til i dag at markere begivenheden sammen med danskere. Desuden forklares hvorfor og hvordan erindringen om 1864 går fra at være et nationalt anliggende til i dag næsten udelukkende at have regional interesse. Inge Adriansen har bidraget med endnu en artikel: 1864-krigen i erindringskulturen. Artiklen tager udgangspunkt i hvordan nederlaget i 1864 har påvirket både erindringskulturen og dansk udenrigspolitik. Der er f.eks. ikke blevet rejst et dansk monument for krigen i 1864 og de menige danske soldater, som overlevede 1864-krigen, fik hverken folkets, regeringens eller kongens tak. Deres indsats gav ikke anledning til monumenter eller mindesmærker eller tapperhedsmedaljer. Hvordan erindringskulturen omkring 1864-krigen ændrer sig over tid forholder Inge Adriansen sig til ved i artiklen at gennemgå udviklingen i jubilæumsmarkeringerne og mindekultur fra 1865 frem til den kommende markering, og Inge Adriansen konkluderer, at i realiteten handler ethvert jubilæum langt mere om samtiden end om fortiden er relevant i en lang række sammenhænge: i en socialkonstruktivistisk optik, til belysning af dansk selvforståelse, dansk udenrigspolitik, mindretalsproblematikker, forståelse af etnicitet samt nationaliseringstiltag. 3 historielærere (Claus Corneliussen fra Gl. Hellerup Gymnasium, Kristian Iversen fra Rysensteen Gymnasium og Christa Erichsen fra Aabenraa Statsskole) giver efterfølgende deres meget forskellige bud på, hvordan de har brugt POP-UP 1864 i deres undervisning. Det er interessant læsning. Mette Liv Skovgård slutter med en åben invitation fra Tøjhusmuseet til at deltage i debatten og historieskrivningen uanset hvor i landet man kommer fra. Det humoristiske hjørne er denne gang blevet udvidet betragteligt med adskillige satiretegninger over den politiske udvikling i Desuden indeholder nummeret naturligvis Nyt fra bestyrelsen, Nyt fra fagkonsulenten, De gule sider med kursusoversigt, Nyt fra EMU samt anmeldelser. God fornøjelse med læsningen og jubilæet! Jenny Strid og Trine Finne Loo nr. 200 / marts 2014 Mette Liv Skovgaard er undervisnings- og udviklingsansvarlig på Tøjhusmuseet og Nationalmuseet og i artiklen: Elever nyfortolker 1864 på museum beskriver hun, hvorledes elever gennem Tøjhusmuseets særudstilling om krigen 1864 og undervisningsforløbet POP-UP 1864 skal nyfortolke krigen. I artiklen ridser Lars Due Arnov, der er gymnasiekonsulent på CFU, op, hvorfor 1864 som case med fordel kan inddrages i undervisningen. Han peger på, at undervisning i Krigen 11

12 Anden Slesvigske Krig i 1864 forhistorie, forløb og følger nr. 200 / marts 2014 Krigens baggrund Den danske stat var en enevældig, flernational stat, der fra 1815 bestod af to hoveddele, kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg, der havde forskellig status: Holsten og Lauenburg var medlemmer af Det Tyske Forbund, men ikke Slesvig. Liberale og nationale ideer vandt efter 1830 udbredelse og blev i 1840erne til to nationallibe- Af Inge Adriansen, Museumsinspektør, ph.d., Museum Sønderjylland-Sønderborg Slot Den danske stat bestod fra 1815 af kongeriget Danmark og de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenburg. Kortet er trykt i 1817 til brug i undervisningen. (Museum Sønderjylland Sønderborg Slot) 13

13 rale bevægelser; en dansk-slesvigsk i København og en tysk-slesvig-holstensk i Kiel. Begge gjorde krav på Slesvig, hvor befolkningen i den nordlige del var dansksproget og i den sydlige del tysksproget. I 1848 udbrød der liberale revolutioner i Europa - også i den danske helstat, og på den baggrund blev der dannet to regeringer: en dansk i København og en slesvig-holstensk i Kiel. Det centrale stridspunkt var Slesvig. Der fulgte nu en blodig borgerkrig, Første Slesvigske Krig Den blev til en international konflikt, der optog stormagterne. Slesvig-holstenerne blev i januar 1851 tvunget til at nedlægge våbnene. Borgerkrigen var endt, og den danske regering indgik internationale aftaler om en fællesforfatning med ligestilling af alle dele af helstaten og måtte samtidigt love ikke at knytte Slesvig nærmere til kongeriget end Holsten. I Kongeriget var der indført en fri liberal forfatning i 1849, mens der i hertugdømmerne fortsat var enevælde med rådgivende stænderforsamlinger. En fælles forfatning, der kunne samle alle dele af staten, var påkrævet efter borgerkrigen. Men det var umuligt at slå bro over de nationale og politiske modsætninger mellem den borgerlige regering i kongeriget og det konservative aristokrati i Holsten. En fælles forfatning blev vedtaget af kongerigets rigsdag i 1855, men den blev afvist af den holstenske stænderforsamling, der herefter appellerede til Det tyske Forbund og den tyske offentlighed. Da konflikten blev mere og mere tilspidset, valgte den danske regering at udarbejde en forfatning kun omfattende kongeriget og Slesvig. Den blev vedtaget i november 1863, og det var et brud på aftalerne fra Den preussiske ministerpræsident Bismarck truede med krig, hvis ikke Danmark trak forfatningen tilbage. Krigens forløb Da den danske regering ikke bøjede sig, gik en preussisk-østrigsk hær 1. februar ind i Slesvig. Den 14 Wilhelm Camphausen: Storm på Dybbøl Skanser 18. april Camphausen var en fremtrædende tysk maler, der deltog i krigen med henblik på at udføre skitser som forlæg til store slagmalerier. (Museum Sønderjylland Sønderborg Slot)

14 danske hær var gået i stilling ved Danevirke, men rømmede stillingen og trak sig tilbage til Dybbøl februar. Fra 15. marts var Dybbøl-stillingen under konstant beskydning fra preussiske kanoner. De danske tab var store, og et forsvar af stillingen militært håbløst. Den preussiske hærledelse ønskede et slag, som kunne vise alle, hvor overlegen den var. Den danske overkommando ville rømme stillingen, men regeringen nægtede det, da Dybbøl blev tillagt stor symbolsk betydning. Den 18. april stormede de preussiske tropper stillingen. De danske tropper led store tab og måtte trække sig tilbage til Als. En fredskonference blev indledt i London 20. april. Her deltog Rusland, Frankrig og England samt Preussen, Østrig og Danmark. Danmark var villig til at afstå Holsten og Lauenburg, men ville beholde Slesvig. Flere forslag til en deling af Slesvig var på bordet, men fra dansk side ville man kun afstå en lille del. Den britiske regering foreslog et kompromis, der blev afvist fra dansk side. Dermed brød fredskonferencen sammen og krigen genoptaget. Den 29. juni om natten sejlede preussiske styrker over Alssund, og de danske styrker måtte efter hårde kampe trække sig tilbage. Danmarks forhandlingsposition var nu stærkt svækket. nr. 200 / marts 2014 Kort over forslag til grænsedragningen på fredskonferencen i London i der er signaturforklaring på kortet. (Museum Sønderjylland Sønderborg Slot) 15

15 De nye fredsforhandlinger i Wien tog alene udgangspunkt i de preussiske og østrigske krav. Den 30. oktober 1864 blev freden indgået. Den danske regering måtte afstå hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg. Hermed blev den danske stat reduceret med 1/3 af sit areal og 2/5 af sin befolkning. Den flernationale såkaldte helstat blev herved til en dansk nationalstat. Krigens følger i Tyskland Preussen og Østrig styrede i de første år hertugdømmerne i fællesskab; men det kom hurtigt til et opgør mellem de to stater, der begge stilede efter førerskabet i et samlet Tyskland. Det førte i 1866 til en kortvarig krig, der blev afgjort med den preussiske sejr ved Königgrätz i juli Østrig måtte afstå sine rettigheder i hertugdømmerne til Preussen, der nu fik en styrket position blandt de tyske stater. Herved opstod et modsætningsforhold til Frankrig, der førte til en krig og endte med et stort fransk nederlag i slaget ved Sedan i september Fredsaftalen blev underskrevet i januar 1871, hvorefter det tyske kejserrige blev proklameret på slottet i Versailles. De tre korte krige, 1864, 1866 og , førte til samling af de mange tyske stater i et kejserrige med den preussiske konge som kejser og Berlin som hovedstad. Erindringen herom blev fastholdt i mindesmærker som Siegessäule i Berlin og i digte og slagord som dette fra en skolebog fra 1914: Ohne Düppel kein Königgrätz, ohne Königgrätz kein Sedan, ohne Sedan kein Deutsches Kaiserreich. 16 Den danske stat 1863 og 1865 (Museum Sønderjylland Sønderborg Slot)

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv Nr. 4 69. årgang F LKE Social, kulturel og politisk oplysning VIRKE Gør Sydslesvig Danmark større? November - December - Januar 2014 3 At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive

Læs mere

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND nr. 6 / december 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur SSF: FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND MELLEM EJDEREN OG ELBEN. PÅ REJSE I DITMARSKEN 2 nr. 6 / december 2013 INDHOLD

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

SSF s hovedstyrelsesmøde

SSF s hovedstyrelsesmøde PROTOKOL over (1/2015) SSF s hovedstyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015, kl. 19.00, på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg Delegerede: Andre: Afbud: Protokolfører: Nadine Baumann-Petersen, Annemarie

Læs mere

Myndige borgere og forpligtende fællesskaber

Myndige borgere og forpligtende fællesskaber Myndige borgere og forpligtende fællesskaber KREDSEN: Ni debattører giver deres bud på den folkeoplysning, samfundet savner. Troels Mylenberg Marianne Jelved Lene Andersen Steen Hildebrandt Lars Bo Kaspersen

Læs mere

Den demokratiske udfordring. Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor i europæisk historie, CBS

Den demokratiske udfordring. Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor i europæisk historie, CBS TEMA: Den demokratiske udfordring Folkestyre under pres? Af Knud Andersen (V), tidl. amtsborgmester på Bornholm, medlem af Region Hovedstaden 3 Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9 RADIKAL POLITIK 828. okt. 2004 Radikale, menneskerettigheder og familiesammenføringer SIDE 4 6 Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8 VK-uenigheder SIDE 9 FORMANDEN SKRIVER Operaen,

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Fagbevægelsen og det moderne Danmark

Fagbevægelsen og det moderne Danmark Fagbevægelsen og det moderne Danmark Af Lars K. Christensen Det forrige århundredes sidste halvdel er kendetegnet ved et omfattende opgør med traditionelle måder at producere, organisere og tænke på. Resultatet

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frihed før liberalismen

Frihed før liberalismen Juni 2012 Frihed før liberalismen Frihedsidéerne i oldtidens Athen Steen Steensen Naturretten før Locke Johan J.R. Espersen Friheden i middelalderen Henrik Gade Jensen Den bundne samvittigheds frihed Katrine

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt,

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, Blæksprutten, 1914 ISBN 978-87-92994-00-4 Udgivet november

Læs mere

Civilsamfundets udvikling og historie

Civilsamfundets udvikling og historie Civilsamfundets udvikling og historie ii Civilsamfundets udvikling og historie Af Judith Winther (1924-2004) (Med forord og efterskrift af K. Tobias Winther) 2006 Agityne Corp. Udgiver: Agityne Corp.,

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere