BUDOLFI PLADS - REGISTRERINGER: FRA SKOLEGADEKVARTER TIL SUPERBRUGSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDOLFI PLADS - REGISTRERINGER: FRA SKOLEGADEKVARTER TIL SUPERBRUGSEN"

Transkript

1 BUDOLFI LADS - REGISTRERINGER: FRA SKOLEGADEKVARTER TIL SUERBRUGSEN

2 Denne registrant indeholder et historisk rids for Budolfi lads, registreringer i nærområdet og sammenknytning til byen, samt inspiration til fornyelse af området. Formålet er at give et hurtigt overblik over området og skabe et fælles grundlag. Indledning s. 4 Historisk baggrund s. 8 Nærområdet s. 16 Sammenhæng med byen s. 24 Lys og skygge s. 32 Miljø s. 34 Inspiration s. 36 2

3 LIMFJORDEN 3

4 INDLEDNING AFTALEN Grunden Vingårdsgade 10 / Budolfi lads 2 tilhører Aalborg kommune, ejendommen blev erhvervet i forbindelse med områdets sanering i perioden Den 20. december 1960 indgik kommunen en aftale med murermester Anker Jacobsen vedr. leje af arealerne til opførelse af p-anlæg, butik, tankstation samt offentligt beskyttelsesrum. Lejemålet omfatter 2 dele, hhv. et areal på 4600 m 2 (hovedparten) samt et mindre på 200 m 2, svarende til et 2,5 m bredt areal langs Vingårdsgade, der aktuelt er udnyttet til en fremrykning af butiksfacaden. Begge lejemål er fra såvel lejer som udlejers side uopsigeligt frem til 1. Januar 2012, hvorefter hele det opførte bygværk vederlagsfrit tilfalder Aalborg Kommune, dog skal lejeren fjerne tankanlæg samt den fremrykkede del af butiksarealet. KOMMUNELAN I gældende kommuneplanramme for området 1.1.C4 nævnes, at der i forbindelse med lejemålets ophør bliver mulighed for at redefinere brugen af området. Her fremhæves endvidere det særlige behov for at forskønne gadebilledet Vesterbro Den udlejede ejendom 4

5 Indledning osv: Fra Skolegadekvarter til åben plads til Superbrugsen til??? Evt. resumé af aftalen FORELØBIGT UDKAST... Jernbanegade Algade Østerågade Vingårdsgade Budolfi lands Boulevarden 5

6 INDLEDNING langs gaden Budolfi lads, særligt af hensyn til Budolfi kirke. Det skrånende gadeforløb fremstår i dag både nedslidt og temmelig skummelt, særligt omkring den mørke indkørsel til parkering og den tidligere benzintank. HELHEDSLANEN I Helhedsplan for Aalborg Midtby, 2004, er der beskrevet en vision for opgradering af Budolfi Kirke s nærarealer, dels ved at anlægge en byhave ved kirkens østlige ende (hvor der i dag er offentlig p-plads), dels ved en omlægning af det eksisterende parkeringsområde mod vest mellem kirken og posthuset, således arealet får karakter af en værdig forplads til kirken. For området Vingårdsgade, Algade, Budolfi lads og Jernbanegade-nord er det intentionen at trafikfredeliggøre gaderum hvor det er muligt, og generelt højne kvaliteten af belægning og udstyr. Det er visionen, at udvide gågaden Algade på strækningen fra Østerågade til posthuset og der peges på behovet for at tilføre området træplantninger. Konkret peges på en begrønning af p-dækket, tilføjelse af en trærække i gaderummet Budolfi lads og planting af flere solitære træer på udvalgte placeringer i området Vingårdsgade. Busstop ved SuperBrugsen -dækket er i dag et af midtbyens mest velbelagte offentligt tilgængelige p-pladser. Jf. Aalborg Kommunes parkeringsstrategi er der i dag 190 offentlige p-pladser på Budolfi lads, derudover er der i området ca. 200 private p-pladser. I forhold til at vurdere muligheden for evt. nedlægning af p-pladser, samt muligheder for fremtidig indplacering af p-anlæg, skal der, som en del af planlægningsprocessen, udarbejdes en sammenhængende p-undersøgelse for området, set i sammenhæng med området vest for Vesterbro, mellem Kastetvej og banen (omfatter bl.a. muligheder ved Gåsepigen / tidl. busstation, sygehus Nord mv.) 6

7 Facadetegning 1988 Opkørsel til off. p-areal arkering i kælder/ stueetage Tidligere sikringsrum Åbning af Kvickly i nov (det nuværende SuperBrugsen) 7

8 HISTORISK BAGGRUND: SKOLEGADEKVARTERET Middelalderbyen Aalborg er opstået omkring et øst-vestgående hovedstrøg, Algade, med byporte i hver ende, og med Budolfi Kirke beliggende ca. midt herpå. I renæssancen voksede Aalborg og fik endnu et hovedstrøg, Østerågade, der kobledes til Algade via Adelgade, stadig med Budolfi Kirke i centrum. Dermed var Skolegadekvarteret (det nuværende område ved Budolfi lads) et af de ældste kvarterer i Aalborg, og giver Budolfi lads en historisk placering Budolfi Kirke som den ser ud i dag opføres i sengotisk stil, men kirken har ligget på denne plads siden 1000-årene. I 1554 overgår kirken til Domkirke og er siden blevet tilbygget flere gange. Bl. a. kom det barokke spir i 1759, da det oprindelige tårn blev ødelagt Budolfi Kirke FRA 1850 ERNE Skolegadekvarteret begynder for alvor at bære præg af den forsorgsvirksomhed der præger området, ex. Fattiggården, Fattigskolen og Trøstens Hus. Herudover er det Aalborgs forlystelseskvarter med værtshuse, bordeller og hasardspil Jernbane til Nordjylland anlægges og man anlægger Jernbanegade, der gennembryder kvarteret. Flere gader opstår og aalborg udvides mod syd og vest. 1: Hjørnet mellem Skolegades Vandgyde og Skolegade 1870 ERNE Åerne inddækkes og Aalborg vender sig nu mod industri og handel. OMKRING ÅRHUNDREDESKIFTET Banegården flyttes til dens nuværende placering, og man skal passere det snørklede og berygtede Skolegadekvarter for at komme til centrum Boulevarden anlægges som et lyst og luftigt element, der byder de togrejsende velkommen, og fører dem til centrum udenom Skolegadekvarteret. 8 2: Algade 1904 Området i dag

9 Billede 2 Billede 1 Skolegadekvarteret kort før Saneringen i 1930 erne 9

10 SANERINGEN OG BUDOLFI LADS OSTÅEN 1930 ERNE Vesterbro anlægges i tværs gennem byen i forbindelse med opførelsen af Limfjordsbroen. Den skulle varetage den stigende trafik, og blev set som et symbol på det moderne fremskridt. Skolegadekvarteret blev set som et slumkvarter med dårligt rygte, til trods for her også var helt almindelige beboere, håndværkere, detailbutikker og industri Sanering og nedrivning af 43 bygninger i Skolegadekvarteret. (Firkanten Kirkegyde, Svingelen, Algade og Skolegade). Vejene blev gjort bredere så der var plads til bilerne og Skolegade skiftede navn til Vingårdsgade, pga. det dårlige ry. Målet var en lys, luftig og sund by med moderne huse, og saneringen blev foretaget uden hensyn til bevaring. Man så kun kvarteret som uhygiejnisk, smittebærende og moralsk smittende. I stedet anlægges en stor plads til Domkirken - Budolfi lads. Denne skulle være Aalborgs fornemste plads og bruges til markeder, events o. lign. Trods protester var det borgmesterens svigersøn Carlo Odgård, der stod for genopbygningen af de nye bygninger omkring pladsen - uden en samlet plan for området. Bl. a. var der stor diskussion omkring byggeriet langs den gamle Kirkegyde, der blev opført som et stramt klassicistisk hus med lånte træk fra den gamle Bispegård. Derimod har byggeriet langs Vingårdsgade mere et funktionalistisk præg Budolfi Kirkes østparti ombygges og forlænges med 14 meter for at få kirken til at syne større i forhold til den store åbne plads. Det virker dog ikke. 2. VERDENSKRIG Budolfi lads bebygges med beskyttelsesrum, oversået med jord og græs. Vesterbro Budolfi lads Boulevarden Budolfi lads med beskyttelsesrum under 2. verdenskrig Budolfi lads hvor bilerne har fået første prioritet 10

11 Borgmesterens intensioner bag saneringen af bydelen: I stedet for de gamle, usunde og tæt sammenpakkede rønner, der ikke alene er i vejen for trafikken, men også tager synet fra byens skønneste bygningsværker, skal der nu skabes en smuk og festlig plads. Aalborgbogen 1989 Området efter Saneringen I 1930 erne 11

12 BUDOLFI LADS FRA 1960 ERNE 1960 ERNE ad e 1962 de n 1969 Vin gå 1961 rd sg ad e ul ev erb ro Alg Bo FUNKTIONALISME/ MODERNISME Ves t Det medfører, at man bebygger Budolfi lads igen, denne gang først med kontorhuset Budolfi Hus og Kvickly i starten af 1960 erne. I slutningen af 1960 erne fjernes den sidste del af Svingelen, da Algade 53 og Vingårdshus bygges. Hermed forsvandt den sidste del af Skolegadekvarteret ar Behovet for parkering og plads til bilerne overstiger behovet for så stor en plads. Desuden beslutter man, at Budolfi Kirke tager sig bedst ud beliggende i tæt bebyggelse, som det er skik for middelalderkirker. Kun på denne måde kommer kirkens størrelse og detaljer til sin ret. I modsætning til den omkringliggende bebyggelse, fremstår byggeriet på Budolfi lads i et funktionalistisk/ modernistisk udtryk. Bygget med søjle-plade skelet i beton og med lette facader og flade tage, skiller de sig markant ud fra det omkringliggende byggeri, der primært fremstår i tegl. BUDOLFI HUS Indviet i nov til Andelsbanken. Arkitekt: Torben Stokholm og Christian edersen Bygherre: Murermester Anker Jacobsen Bygningen er præmieret i 1963 af Aalborg Kommune. Senere ombygges hjørnet mod Budolfi lads, således det som i dag fremstår som en buet glasfacade. Budolfi Hus ca ALGADE 53 (Danske Bank) Bygget i VINGÅRDSHUS Bygget i 1969 og har fået en facaderenovering i , arkitektfirmaet Arne Kjær A/S. Derfor fremstår bygningen i dag som en blåtonet spejlende kubus, hvori det omkringliggende spejler sig. SuperBrugsen og hjørnet mellem Budolfi lads og Vingårdsgade i dag 12

13 Opførelsen af Kvickly med den sidste rest af Svingelen i baggrunden 13

14 BYGNINGSHISTORIE - KVICKLY / SUERBRUGSEN Siden man bebyggede Budolfi lads i 1960 erne har ejendommen undergået flere ombygninger I 1961 åbnede Danmarks første Kvickly på Budolfi lads med et helt nyt indkøbskoncept, dobbelt supermarkedet: Fødevarer kombineret med manufaktur og isenkram. Samtidig blev selvbetjeningsprincippet introduceret. Til byggeriet hørte også benzintank og service, samt parkering i 2 etager. å dette tidspunkt står der stadig en del af Svingelen tilbage Udvidelse af butik/ facade mod Vingårdsgade. Facaden rykkes 2,5m ud for at opnå et større butiksareal. Situationsplan Smøregrav opfyldes og inddrages til butiksareal. Samtidig lukker man benzintankene og servicestationen og 1993 Der laves forslag til randbebyggelse ovenpå SuperBrugsen samt ny sammenhængende facade. Arkitektkontoret af 1983 Vest A/S udarbejdede det første forslag i 1990 og Dam og Bengaard udarbejdede andet forslag i Der blev dog ikke sat noget igang fordi man må afvente status på lejekontraktens ophør i Forslag til randbebyggelse Indvendig ombygning til nuværende udseende. Blandt andet med ny bagerafdeling. Inventarplan

15 Algade Sikringsrum 300 personer arkeringskælder for banken arkeringskælder Sikringsrum 300 personer Indkørsel Vask Selvbetjening Kødeksp. Kasser Smøregrav Butiksareal non-food Vente Benzinhelle Cafeteria Bageriudsalg Vingår dsgade Stueplan

16 HOVEDANVENDELSE ANVENDELSE Området indeholder en god blanding af bolig og erhverv. Det bærer præg af at ligge i udkanten af byens gågadenet med fortrinsvis mange service-erhverv (banker, frisører etc.) og spredte små-butikker i stueetagen. DØGNRYTME Den megen trafik giver i dagtimerne området et livligt præg. I aftentimerne opleves området generelt mere lukket, der er lokalt en del aktivitet omkring teatret samt på Gammeltorv, særligt ved Studenterhuset. ARKERINGSSTRATEGI Aalborg Kommune vil arbejde for, at parkering primært sker på større parkeringsanlæg langs randgaderne i Midtbyen. arkeringsstrategi, Januar ARKERING Budolfi lads er placeret i udkanten af Aalborgs shoppingcentrum, dog ikke langt fra gågadenettet. Derfor er pladsen et meget populært sted og et af de mest besøgte større parkeringspladser i Aalborg centrale Midtby. arkering ved kantsten Off. og off. tilgængelig parkering (antal pladser) rivat parkering (antal pladser) Blandet bolig og erhverv Hovedsagligt boliger Række- kædehuse Blandet bolig og erhverv Kontor, handel, lager, off. administration Undervisning Industri og håndværk Mulighed for kommende -hus Butikker i stueetagen 16 arkering på taget af SuperBrugsen Hotel, restaurant mv. Teater, museum, kirke, udstilling mv. Carport Udhus Række- kædehuse Blandet bolig og

17 Gravensgade Latinergyden Adelgade Cortesgyde Gammeltorv Vesterbro Grønnegangen (6) (9) (12) (24) (17) (167) (162) Tiendeladen Jernbanegade Schellerups Gang (8) Sankelmarksgade Vingårdsgade (14) (16) Algade Bleggårdsgangen Budolfi lads (20) (10) (36) Boulevarden Østerågade Skipper Clements Gade Algade erhverv Boliger Industri og håndværk Blandet bolig og erhverv Kontor, handel, lager, off.administration Hotel, restaurent mv Teater, museum, kirke, udstilling mv Undervisning Carport 17

18 OFØRELSESÅR UDVIKLING Generelt set er der i området flere bygninger fra forrige århundrede og enkelte helt tilbage fra 1600-tallet, der vidner om at dette er et af de ældste kvarterer i Aalborg. Det ses dog tydeligt hvordan området omkring Budolfi lads som vi kender det i dag, er opstået i etaper som følge af byens udvikling og fornyelse i 1900-tallet. Eksempelvis ses det hvordan bygningerne langs både Boulevarden, Jernbanegade og Vesterbro har fulgt disses gennemførelser, samt hvordan saneringen i 1930 erne satte sine spor på byggeriet langs Vingårdsgade og Budolfi lads. Også bebyggelsen af selve Budolfi lads i 1960 erne skiller sig markant ud i byggestil. Vingårdshus fra 1969 Byggeriet langs Budolfi lads fra 1930 erne Handelsbanken fra 1916 Byggeriet langs Vingårdsgade fra 1930 erne erne 30 erne 40 erne 50 erne 60 erne 70 erne 80 erne 90 erne

19 Gravensgade Latinergyden Adelgade Cortesgyde Gammeltorv Vesterbro Tiendeladen Algade Østerågade Grønnegangen Jernbanegade Schellerups Gang Sankelmarksgade Vingårdsgade Bleggårdsgangen Budolfi lads Boulevarden Skipper Clements Gade Algade 'erne 30'erne 40'erne 50'erne 60'erne 70'erne 80'erne 90'erne

20 BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OG BYRUM SOR FRA MIDDELALDERBYEN Til trods for de store vejgennembrud og saneringen i 1930 erne, findes der stadig spor af den gamle middelalderby i nærheden af Budolfi lads i form af bygninger, kig og karakteristiske gyder og smalle gadeforløb. Eksempler herpå er Tiendeladen, Latinergyden samt Bleggårdsgang, der ligger hvor den tidligere Skolegades Vandgyde før lå. Derudover gør placeringen midt i det gamle aalborg, at der i nærområdet findes flere fredede og bevaringsværdige bygninger. VESTERBRO Vesterbro strækker sig fra Hobrovej gennem midtbyen, og visuelt set til brolandingen i Nørresundby. I forbindelse med anlæggelsen heraf, blev de fleste af byens funkishuse opført, en stor del tegnet af Carlo Odgård. Det er med til at gøre Vesterbro, som helhed, til et af de mest helstøbte funkisrum i Danmark. Kig til Klosteret fra posthuset Kig fra Latinergyden osthuset osthuset (1908): Nationalromantik. Godt eks. på Hack Kampmanns frodige, veldetaljerede offentlige bygninger. Historisk Museum og Budolfi Kirke Historisk Museum (1878): Historicisme. Godt eks. på tidens institutionsbyggeri. Bevaringsværdige Gaderum Karakteristiske gyder Fredet Høj bevaringsværdig Mellem bevaringsværdig Lav bevaringsværdig 20

21 Gravensgade Latinergyden Adelgade Cortesgyde Gammeltorv Vesterbro Tiendeladen Algade Østerågade Grønnegangen Jernbanegade Schellerups Gang Sankelmarksgade Vingårdsgade Bleggårdsgangen Budolfi lads Boulevarden Skipper Clements Gade Algade BOULEVARDEN Boulevarden går fra J. F. Kennedy s lads til Østerågade. Samlet set er den præget af flere smukke etagehuse, tegnet af Aalborgs bygmestre i en fin komposition, med inspiration fra Europas storbyer og med elementer fra barokstilen. Fredet bygning Høj brvaringsværdi Middel bevaringsværdi Lav bevaring 21

22 KREATIVITET OG KULTUR KREATIVE OG KULTURELLE INSTITUTIONER I NÆR- OMRÅDET I området findes flere markante kulturinstitutioner, centralt ved Budolfi lads byens domkirke og Historisk Museum, i det syd-vestlige hjørne Aalborg Teater. Mod nord ved Gammeltorv ligger Studenterhuset, Rådhuset og Det gamle Tinghus med Universitets Institut for Arkitektur & Design, der også arrangerer en række åbne udstillinger og foredrag. I området ligger også nogle gallerier her i blandt Galleri Wolfsen samt en del caféer, barer og spisesteder. Teateret Studenterhuset Unge iværksættere Spillesteder Eventspladser Kultur og kreative virksomheder Spisesteder/ café/ bar/ pub Foreninger og uddannelse Astoria Galleri Wolfsen Historisk Museum Området v Budolfi lads Budolfi Kirke 22

23 Klosteret Aalborg Folkedansere Galleri rogressive Media Historisk Museum Studenterhuset Arkitektur og Design Rådhus Visit Aalborg Galleri Wolfsen Danske Bank Nordea Galleri Dahl Advokater + B&O????? FOF Indre Mission Ungdom Teknisk Gymnasium 23

24 TRAFIK OG FLOW Området er generelt præget af en del trafik, fordi Vingårdsgade og Algade forbinder de to veje Boulevarden og Vestrebro, samt fordi parkeringspladsen på Budolfi lads er en af de mest benyttede i Aalborg midtby. KOLLEKTIV TRAFIK Vingårdsgade er et centralt knudepunkt for den kollektive trafik, og virker som supplement til Nytorv. Der kører på Vingårdsgade ca busser i timen, hvilket sætter sit præg på området, samtidig med, at det sørger for der er liv det meste af dagen. Dog er der i gadebilledet dårlig plads til de mange ventende på busserne. FODGÆNGERE Budolfi lads virker som en mental barriere. Flow et går omkring pladsen i stedet for at lade bylivet sive igennem fra Algade til Vingårdsgade. Derudover er mange af fortorvene smalle, og det er tydeligt at det var trafikken der blev prioriteret, da man bebyggede området efter saneringen biler/ døgn Tung trafik Kollektiv trafik 3500 biler/ døgn 5900 biler/ døgn Dominerende flows Gående Trappe ned fra parkeringsareal For at skabe et velfungerende netværk skal der sættes fokus på tilgængelighed. Forbedret tilgængelighed sikres dels gennem nye stiforbindelser - men måske i lige så høj grad gennem fredelig sameksistens mellem trafikarter og en fornuftig håndtering af barrierer i netværket. Kommuneplan NT Ensretninger Busstoppested Offentlig tilgængelig parkering Kollektiv trafik Gågade Området v Budolfi lads Stier og pladser Vejforbindelser Ventende ved busstoppested Trafik på Algade Kirker 24

25 Jomfru Ane arken Limfjorden Vesterbro alads Bispensgade NT NT Sygehus Nord Kommende havnepromenade Mulighed for kommende p-hus Algade NT NT Gammeltorv NT NT Salling Føtex Friis kommende p-hus Kommende parkering i forb. m. Musikkens Hus Boulevarden Ågade Frederiks Torv Saurs lads NT NT NT Aalborg NT banegård NT NT 25

26 GRØNNE BYRUM OG LADSER BUDOLFI LADS SET I FORHOLD TIL GRØNNE BY- RUM OG LADSER Midtbyen er præget af et urbant miljø med solitære træer og beplantning langs vejene eller ved byens pladser. I takt med, at mindre parkeringspladser flyttes til større områder i randgaderne, bliver der plads til små byhaver med grøn karakter i midtbyen. Derudover er der i forbindelse med omdannelsen af Aalborg Havnefront et større fokus på grønne byrum med eksempelvis Jomfru Ane arken, Utzonparken og den kommende Slotspladsen. Grønne kiler skal synliggøres som landskabselementer helt ind i bymidten. Synliggørelse af naturen i byen skal således samtidig ses som en understregning af urbaniteten. Kommuneplan Kildeparken Slotspladsen og -haven Mølletorvet Mølleåarkaden Ågade Godsbanearealet Ønskede grønne forbindelser gennem midtbyen, jf. Grønt Katalog, Kirkegård Solitært træ ved kirken Lille ubenyttet opholdsareal ved SuperBrugsen Trærækker på Gammeltorv Forsøg på at gøre SuperBrugsen mere grøn Kommende grønt byrum o. lign. arker og grønne byrum Gågade Området v Budolfi lads Stier og pladser Vejforbindelser Kirker 26

27 Jomfru Ane arken Limfjorden Toldbod lads Kommende Slotspladsen/ grøn byhave Klostret C.W. Obels lads Nytorv Slotshaven Kommende Utzonparken Gåsepigen Gammeltorv Kommende Gabels Torv Kommende Nørregadeforbindelsen Mølletorv Kommende Teglgårdsplads Louise lads Ågade Frederiks Torv Kildeparken J. F. Kennedys lads Tivoli Karolinelund 27

28 DETAILHANDEL OG SHOINGKULTUR Budolfi lads ligger i kanten af Aalborgs shopping-centrum, nær flere gågader og pladsforbindelser. I Kommuneplanen s afsnit om detailhandel er også den vestlige del af Algade udpeget som strøggade, jf. Helhedsplanen for Aalborg Midtby er det ønskeligt at konvertere strækningen mellem Østerågade - osthuset til gågade. KOMMUNELANEN Aalborg City er landsdelens vigtigste kulturelle og handelsmæssige center og skal som sådan være attraktiv for Nordjyllands borgere og turister. Gennem en arkitektonisk bearbejdning af de offentlige rum skal midtbyen gives sin egen identitet for at tiltrække kunder. Der må satses på markant markedsføring og på en planlægning, der indebærer en renovering af de mest nedslidte gader og pladser samt skaber en smuk sammenhæng mellem forretningsstrøg, pladser, havnen og kulturelle knudepunkter. Strøggaderne skal bevares som attraktion med varierede butikker og mødesteder, og nye initiativer skal medvirke til at styrke de gamle handelsgader. I strøggaderne kan der etableres dagligvarebutikker i form af specialbutikker. FAKTA Området omkring Budolfi lads er en del af Aalborg City, hvor med et fastsat maks. butiksareal på i alt m 2, hvoraf m 2 (fratrukket Sallings udvidelse samt etablering af Friis) aktuelt er uudnyttet. Maks. butiksstørrelser er fastsat til m 2 for dagligvarebutikker, i strøggader dog maks. 250m 2 (hele Algade er udlagt til strøggade). Maks. butiksstørrelse for udvalgsvarer er m 2. Dagligvarerbutikker Overvejende detailbutikker Butikscentre Shoppingområdet langs gågaderne, Nytorv og Boulevarden Ønsket gågadeforbindelse, jf. Kommuneplan 2009 Butikker på Algade Frugt og grønt Gågade Området v Budolfi lads Stier og pladser Vejforbindelser Kirker 28

29 Limfjorden Bispensgade Nytorv Vesterbro Algade Salling Friis Algade Boulevarden Kennedy Arkaden 29

30 OLEVELSESBYEN Aalborg bymidte indeholder en god blanding af varieret kultur, historisk middelalderby, shoppingmuligheder og kontakten til Limfjorden. Aalborg bymidte udvides i disse år, hvor eksempelvis det nye kulturelle centrum rykkes mod øst. Midtbyen er præget af shopping, detailbutikker, gågaden, indkøbscentre og café- og værtshusmiljø. Det er vigtigt både at tænke i finkultur, subkultur og massekultur....vægt på muligheden for at favne en bred vifte af anvendelser, men også at tænkningen udspringer af lokale beboere/brugeres behov og den enkelte bys/ bydels værdigrundlag. Kommuneplan ÅRLIGE EVENTS Marts: Aalborg Opera Festival Maj: Karneval i hele byen. August: Den Blå Festival. Jazz og Blues på Gammeltorv og Toldbod lads. September: Rundstykkespisning for nye studerende på Gammeltorv. Aalborg i Rødt, forskellige events, live musik på bl.a. Nytorv, Gammeltorv og Toldbod lads, Open By Night. Oktober: Oktoberfestival på C.W. Obels lads. Kulturnatten, hele byen. December: Julemarked på Gammeltorv og Nytorv. Skøjtebane på C.W. Obels lads - til medio marts. Cafe o. lign. Butikker langs gågaderne Udendørs byliv Café/ Restaurant/ ub/ bar Kultur Limfjorden Nyt kulturelt centrum Julemarked Skøjteløb Gågader Området v Budolfi lads ladser Kirker 30

31 Casino Jomfru Ane arken Limfjorden Jomfru Ane Gade Toldbod lads Klosteret C.W. Obels lads Nytorv Aalborghus Slot Utzoncenter Historisk Museum Gammeltorv Bibliotek Kommende musikkens Hus Kommende Kvægtorvet Biograf Grønt- torv Medborgerhus Nordkraft Kultur og Kongrescenter Tivoli Karolinulund Biograf 31

32 LYS OG SKYGGE Simulering af områdets lys og skyggeforhold viser ikke overraskende, at det i relation til sollys er ganske attraktivt at opholde sig på det nuværende p-dæk ved Budolfi lads. Forår / sensommer er det kun Vingårdsgades sydlige randbebyggelse samt Vingårdshus som hen på eftermiddagen kaster generende lange skygger på den syd/vestlige del af pladsen - på sommeraftener er der smalle skygger fra hhv. Vingårdshus og Algade 53, mens den øvrige del af pladsen ligger smukt eksponeret i aftensolen. ARMATURER En foto-registrering af områdets belysning viser, her anvendes en række forskelligartede armaturer, hvoraf nogle af ældre dato og som derfor har en vis byhistorisk interesse. arkeringsområdet opleves efter mørkets frembrud dunkelt og en anelse utrygt. Vingårdsgade og Jernbanegade Gammeltorv og posthuset Algade og Budolfi lads Lampe ved posthuset 32

33 14. marts kl juli kl sep kl marts kl juli kl juli kl sep kl

34 MILJØFORHOLD SÆRLIGE MILJØMÆSSIGE FORHOLD Det vides, at der blandt andet har ligget en tidligere tankog servicestation på grunden, samt at der har ligget en tidligere kirkegård i området omkring Budolfi Kirke. Resultatet af konfliktanalyse for parkeringspladsen på Budolfi lads viser følgende: DRIKKEVAND Der er begrænset drikkevandsinteresser indenfor området. JORDFORURENING/ JORDFLYTNING Lokalplanområdet er kortlagt efter reglerne i jordforureningsloven (lov nr. 370 af 2. juni 1999 med senere ændringer). En kortlægning medfører, at der skal indhentes en tilladelse efter 8 i jordforureningsloven, hvis man ønsker at etablere bolig, institution, offentlig legeplads, rekreativt område eller alment tilgængeligt område. Der skal således forud for projektet udføres de nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumentere, at den planlagte ændrede anvendelse er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt jf. jordforureningsloven 8 stk. 3. For kortlagte arealer gælder, at enhver flytning af jord bort fra det kortlagte areal skal anmeldes til kommunalbestyrelsen. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres konkrete tegn på jordforurening, skal arbejdet standses, og kommunens Teknik- og Miljøforvaltning underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår, inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens 21 og Jordforureningslovens

35 Sikringsrum 300 personer Indkørsel erspektivskitse af servicestation 1960 Vask Benzinhelle Smøregrav Vente Forslag til facadeskilte 1961 Udsnit af stueplan

36 REFERENCEROJEKTER OG INSIRATION SKOLEGADEKVARTERET, DEN TABTE LABYRINT -Skæve kig -Niveauer og differentiering af gaderum. -Tilfældige solitære træer. BILLEDER FRA MADRID - Lodrette grønne byrum, der understreger det urbane. - Snoede smalle gadeforløb med grønt islæt. REALDANIA HOVEDSÆDE I KØBENHAVN - Tegnet af Rem Koolhaas, OMA - En hybrid af funktioner, indeholdende boliger, kontorer, restaurant, DAC, legepladser og Motorring 2. - Det interessante er her de sammeflettede funktioner, konstellationen mellem offentlig og privat, samt indeuderum der flyder ud i hinanden. Bryghuset af Rem Koolhaas, Køben BELYSNING - Stemning: Gadebelysning der mindsker skumle områder. - Belysningskunst: Her billede fra en busterminal i New York, hvor Leni Schwendinger har benyttet LED belysning som en del af arkitekturen til at forvandle ellers skumle og slidte områder til et farvestrålende kunstværk. Lodret begrønning, Madrid 36

37 havn Belysningskunst, New York Gademusikanter i Madrid Skolegades Vandgyde, Aalborg Lodret begrønning Berlin Skolegadekvarteret, Aalborg Snoede gadeforløb, Madrid 37

38 LITTERATUR Aalborg Kommune, Kommuneplan Aalborg Kommune, Helhedsplan for Aalborg Midtby, 2004 Aalborg Kommune, Grønt Katalog, dec. 1999, s. 58 og 59. Jensen, Bente; Moderne gennembrud i Aalborg i 1930 erne ; Aalborg-bogen 2003; Selskabet for Aalborgs historie i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Historiske Museum; ISBN: Jensen, Jørgen Elsøe; Danmark Middelalderlige Byplaner, Nordjylland ; Dansk Komité for Byhistorie, Skov- og Naturstyrelsen, Odense Universitetsforlag; 1995; ISBN: Knudsen, Børge Møller og Christensen, er Bo; Skolegadekvarteret i aalborg - en bydel, der forsvandt ; Aalborg-bogen 1989; Selskabet for Aalborgs Historie i samarbejde med Aalborg Historiske Museum; ISBN: Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Aalborg Kommune; Kommuneatlas aalborg Syd, bevaringsværdier i byer og bygninger 1994 ; 1994; ISBN:

39 BILLEDFORTEGNELSE Side 7 nederst til højre: Aalborg Stadsarkiv. Side 8 øverst: Inspiration i Danmarks Middelalderlige Byplaner, Nordjylland s. 33. Side 8 midt: Skolegadekvarteret i Aalborg s. 41. Side 8 nedest: Aalborg Stadsarkiv. Side 9: Skolegadekvarteret i Aalborg index. Side 10 midt: Skolegadekvarteret i Aalborg s Side 10 nederst: Skolegadejvarteret i Aalborg s Side 11: Skolegadekvarteret i Aalborg s. 99. Side 12 midt: Aalborg Stadsarkiv. Side 13: Skolegadekvarteret i Aalborg s Side 36-37: Bryghuset, illustration af Rem Koolhaas. Side 37: Skolegadekvarteret i Aalborg s. 36 og 37. Side 37 øverst: Belysning af busterminal i New York af Leni Schwendinger. Øvrige foto og illustrationer er Aalborg Kommune. 39

40 Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 Tlf Nørresundby Fax

Budolfi Plads-området - invitation til debat

Budolfi Plads-området - invitation til debat Budolfi Plads-området - invitation til debat Den kommunalt ejede grund Budolfi Plads 2/Vingårdsgade 10 har siden 1960 været udlejet til p-plads og dagligvarebutik. Lejemålet udløber i 2012, og der skal

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER AALBORG JULI 2009 Til venstre: Resens kort fra 1677 - rennæssancebyen, kirkebygningen med tårn

Læs mere

Perspektivplan. f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s. Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling

Perspektivplan. f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s. Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling Perspektivplan 3 Overskrift lille + 4 Overskrift lille FED f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling Del af kommuneplantillæg 1.021 Juni 2013 Teaterkvarteret

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Butik i Kennedy Arkaden + 3 mio. besøgende pr. år 36 m 2

Butik i Kennedy Arkaden + 3 mio. besøgende pr. år 36 m 2 Butik i Kennedy Arkaden + 3 mio. besøgende pr. år 36 m 2 Central beliggenhed i Aalborg Lige ved Aalborg banegård og rutebilstation 350 p-pladser i parkeringshus Blandt lejerne er Jyllands største biograf,

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejemålet Ågade 9 9000 Aalborg Sagsnr. 20-401-4001-2 Central beliggenhed i Aalborg centrum Gode parkeringsmuligheder mod betaling lige ved lejemålet Lejemålet

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

www.aalborgcity.dk 1 TO Nytårsdag 1 1 SØ 1 SØ 2 FR 2 MA Gademøde 6 2 MA 10 3 LØ Fødevaremarked 3 TI Gademøde 3 TI Service Crew 4 ON Gademøde 4 ON 4 SØ 5 TO Gademøde 5 TO 5 MA 2 6 FR Gademøde 6 FR 6

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Få en oplevelse i Aalborg

Få en oplevelse i Aalborg Få en oplevelse i Aalborg First Hotel Europa First Hotel Europa er et firestjernet designhotel med 168 supermoderne værelser og fire suiter. Alle værelser er indrettet med alt moderne komfort bl.a. gratis

Læs mere

Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik

Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik Fordebatten om arkitekturpolitikken har foregået fra den 23. november til den 20. december 2013. Høringssvar I offentlighedsperioden

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

729m² Kontorlokaler udlejes

729m² Kontorlokaler udlejes Sag 18.011 Drejerværkstedet Værkmestergade 9-13, Aarhus C 729m² Kontorlokaler udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

schmidt hammer lassen architects Aarhus/Copenhagen/London/Oslo/Shanghai/ ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/

schmidt hammer lassen architects Aarhus/Copenhagen/London/Oslo/Shanghai/ ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/ 1 ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/ Østre Havn 11. november 2011/ 2 3 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 36/ 37/ 38/ Indhold Referencefotos

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

450 m² butikslokaler, liberalt erhverv

450 m² butikslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 450 m² butikslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag B0910-43 Mølleå 1, st., 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje parkeringspladser i P-kælder under ejendomm

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby. Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk

Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby. Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Denne rustikke ejendom udsender, med sine store sprossede panoramavinduer, højloftede lokaler og udvendige elevatorafsnit,

Læs mere

AKKC.DK. Store. oplevelser i. Aalborg. - til små penge. Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch

AKKC.DK. Store. oplevelser i. Aalborg. - til små penge. Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch First Hotel Europa Restaurant Papegøjehaven First Hotel Europa er et firestjernet designhotel med 168 supermoderne

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Cortes Gyde - Aalborg Centrum. 10 nye lejligheder med altan udlejes i

Cortes Gyde - Aalborg Centrum. 10 nye lejligheder med altan udlejes i 10 nyindrettede lejligheder i city-ejendom - beliggende i hjertet af Aalborg Centrum. 10 nye lejligheder med altan udlejes i Cortes Gyde - Aalborg Centrum Velkommen som lejer i Cortes Gyde 5, 9000 Aalborg

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.022 for nye byggemuligheder i området ved Kjellerupsgade 12-14 i Midtbyen

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.022 for nye byggemuligheder i området ved Kjellerupsgade 12-14 i Midtbyen K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.022 for nye byggemuligheder i området ved Kjellerupsgade 12-14 i Midtbyen Aalborg

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Store oplevelser i Aalborg - til små penge

Store oplevelser i Aalborg - til små penge AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch Saxogade Godt at vide og rejseinformation Kong Hans Gade Gode forbindelser med fly, tog, bus og bil gør det

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag K1010-19 Mølleå 1, st. og 1. sal, 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje P-pladser i P-kælder under ejendommen

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Butikslokaler, liberalt erhverv

Butikslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling Butikslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag B0910-43 Mølleå 1, st., 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje parkeringspladser i P-kælder under ejendom Facade

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejemålet Algade 92 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-107 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering Gode parkeringsforhold lige ved lejemålet

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

EN ANDEN VEJ FOR ODENSE EN GRØN BOULEVARD

EN ANDEN VEJ FOR ODENSE EN GRØN BOULEVARD 5 centrale temaer: Visionen for Odenses midtby fra gade til by bygger på 5 centrale temaer som er bærende for udviklingen af området og som skal understøtte visionen, så der opnås synergi og sammenhæng

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere