BUDOLFI PLADS - REGISTRERINGER: FRA SKOLEGADEKVARTER TIL SUPERBRUGSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDOLFI PLADS - REGISTRERINGER: FRA SKOLEGADEKVARTER TIL SUPERBRUGSEN"

Transkript

1 BUDOLFI LADS - REGISTRERINGER: FRA SKOLEGADEKVARTER TIL SUERBRUGSEN

2 Denne registrant indeholder et historisk rids for Budolfi lads, registreringer i nærområdet og sammenknytning til byen, samt inspiration til fornyelse af området. Formålet er at give et hurtigt overblik over området og skabe et fælles grundlag. Indledning s. 4 Historisk baggrund s. 8 Nærområdet s. 16 Sammenhæng med byen s. 24 Lys og skygge s. 32 Miljø s. 34 Inspiration s. 36 2

3 LIMFJORDEN 3

4 INDLEDNING AFTALEN Grunden Vingårdsgade 10 / Budolfi lads 2 tilhører Aalborg kommune, ejendommen blev erhvervet i forbindelse med områdets sanering i perioden Den 20. december 1960 indgik kommunen en aftale med murermester Anker Jacobsen vedr. leje af arealerne til opførelse af p-anlæg, butik, tankstation samt offentligt beskyttelsesrum. Lejemålet omfatter 2 dele, hhv. et areal på 4600 m 2 (hovedparten) samt et mindre på 200 m 2, svarende til et 2,5 m bredt areal langs Vingårdsgade, der aktuelt er udnyttet til en fremrykning af butiksfacaden. Begge lejemål er fra såvel lejer som udlejers side uopsigeligt frem til 1. Januar 2012, hvorefter hele det opførte bygværk vederlagsfrit tilfalder Aalborg Kommune, dog skal lejeren fjerne tankanlæg samt den fremrykkede del af butiksarealet. KOMMUNELAN I gældende kommuneplanramme for området 1.1.C4 nævnes, at der i forbindelse med lejemålets ophør bliver mulighed for at redefinere brugen af området. Her fremhæves endvidere det særlige behov for at forskønne gadebilledet Vesterbro Den udlejede ejendom 4

5 Indledning osv: Fra Skolegadekvarter til åben plads til Superbrugsen til??? Evt. resumé af aftalen FORELØBIGT UDKAST... Jernbanegade Algade Østerågade Vingårdsgade Budolfi lands Boulevarden 5

6 INDLEDNING langs gaden Budolfi lads, særligt af hensyn til Budolfi kirke. Det skrånende gadeforløb fremstår i dag både nedslidt og temmelig skummelt, særligt omkring den mørke indkørsel til parkering og den tidligere benzintank. HELHEDSLANEN I Helhedsplan for Aalborg Midtby, 2004, er der beskrevet en vision for opgradering af Budolfi Kirke s nærarealer, dels ved at anlægge en byhave ved kirkens østlige ende (hvor der i dag er offentlig p-plads), dels ved en omlægning af det eksisterende parkeringsområde mod vest mellem kirken og posthuset, således arealet får karakter af en værdig forplads til kirken. For området Vingårdsgade, Algade, Budolfi lads og Jernbanegade-nord er det intentionen at trafikfredeliggøre gaderum hvor det er muligt, og generelt højne kvaliteten af belægning og udstyr. Det er visionen, at udvide gågaden Algade på strækningen fra Østerågade til posthuset og der peges på behovet for at tilføre området træplantninger. Konkret peges på en begrønning af p-dækket, tilføjelse af en trærække i gaderummet Budolfi lads og planting af flere solitære træer på udvalgte placeringer i området Vingårdsgade. Busstop ved SuperBrugsen -dækket er i dag et af midtbyens mest velbelagte offentligt tilgængelige p-pladser. Jf. Aalborg Kommunes parkeringsstrategi er der i dag 190 offentlige p-pladser på Budolfi lads, derudover er der i området ca. 200 private p-pladser. I forhold til at vurdere muligheden for evt. nedlægning af p-pladser, samt muligheder for fremtidig indplacering af p-anlæg, skal der, som en del af planlægningsprocessen, udarbejdes en sammenhængende p-undersøgelse for området, set i sammenhæng med området vest for Vesterbro, mellem Kastetvej og banen (omfatter bl.a. muligheder ved Gåsepigen / tidl. busstation, sygehus Nord mv.) 6

7 Facadetegning 1988 Opkørsel til off. p-areal arkering i kælder/ stueetage Tidligere sikringsrum Åbning af Kvickly i nov (det nuværende SuperBrugsen) 7

8 HISTORISK BAGGRUND: SKOLEGADEKVARTERET Middelalderbyen Aalborg er opstået omkring et øst-vestgående hovedstrøg, Algade, med byporte i hver ende, og med Budolfi Kirke beliggende ca. midt herpå. I renæssancen voksede Aalborg og fik endnu et hovedstrøg, Østerågade, der kobledes til Algade via Adelgade, stadig med Budolfi Kirke i centrum. Dermed var Skolegadekvarteret (det nuværende område ved Budolfi lads) et af de ældste kvarterer i Aalborg, og giver Budolfi lads en historisk placering Budolfi Kirke som den ser ud i dag opføres i sengotisk stil, men kirken har ligget på denne plads siden 1000-årene. I 1554 overgår kirken til Domkirke og er siden blevet tilbygget flere gange. Bl. a. kom det barokke spir i 1759, da det oprindelige tårn blev ødelagt Budolfi Kirke FRA 1850 ERNE Skolegadekvarteret begynder for alvor at bære præg af den forsorgsvirksomhed der præger området, ex. Fattiggården, Fattigskolen og Trøstens Hus. Herudover er det Aalborgs forlystelseskvarter med værtshuse, bordeller og hasardspil Jernbane til Nordjylland anlægges og man anlægger Jernbanegade, der gennembryder kvarteret. Flere gader opstår og aalborg udvides mod syd og vest. 1: Hjørnet mellem Skolegades Vandgyde og Skolegade 1870 ERNE Åerne inddækkes og Aalborg vender sig nu mod industri og handel. OMKRING ÅRHUNDREDESKIFTET Banegården flyttes til dens nuværende placering, og man skal passere det snørklede og berygtede Skolegadekvarter for at komme til centrum Boulevarden anlægges som et lyst og luftigt element, der byder de togrejsende velkommen, og fører dem til centrum udenom Skolegadekvarteret. 8 2: Algade 1904 Området i dag

9 Billede 2 Billede 1 Skolegadekvarteret kort før Saneringen i 1930 erne 9

10 SANERINGEN OG BUDOLFI LADS OSTÅEN 1930 ERNE Vesterbro anlægges i tværs gennem byen i forbindelse med opførelsen af Limfjordsbroen. Den skulle varetage den stigende trafik, og blev set som et symbol på det moderne fremskridt. Skolegadekvarteret blev set som et slumkvarter med dårligt rygte, til trods for her også var helt almindelige beboere, håndværkere, detailbutikker og industri Sanering og nedrivning af 43 bygninger i Skolegadekvarteret. (Firkanten Kirkegyde, Svingelen, Algade og Skolegade). Vejene blev gjort bredere så der var plads til bilerne og Skolegade skiftede navn til Vingårdsgade, pga. det dårlige ry. Målet var en lys, luftig og sund by med moderne huse, og saneringen blev foretaget uden hensyn til bevaring. Man så kun kvarteret som uhygiejnisk, smittebærende og moralsk smittende. I stedet anlægges en stor plads til Domkirken - Budolfi lads. Denne skulle være Aalborgs fornemste plads og bruges til markeder, events o. lign. Trods protester var det borgmesterens svigersøn Carlo Odgård, der stod for genopbygningen af de nye bygninger omkring pladsen - uden en samlet plan for området. Bl. a. var der stor diskussion omkring byggeriet langs den gamle Kirkegyde, der blev opført som et stramt klassicistisk hus med lånte træk fra den gamle Bispegård. Derimod har byggeriet langs Vingårdsgade mere et funktionalistisk præg Budolfi Kirkes østparti ombygges og forlænges med 14 meter for at få kirken til at syne større i forhold til den store åbne plads. Det virker dog ikke. 2. VERDENSKRIG Budolfi lads bebygges med beskyttelsesrum, oversået med jord og græs. Vesterbro Budolfi lads Boulevarden Budolfi lads med beskyttelsesrum under 2. verdenskrig Budolfi lads hvor bilerne har fået første prioritet 10

11 Borgmesterens intensioner bag saneringen af bydelen: I stedet for de gamle, usunde og tæt sammenpakkede rønner, der ikke alene er i vejen for trafikken, men også tager synet fra byens skønneste bygningsværker, skal der nu skabes en smuk og festlig plads. Aalborgbogen 1989 Området efter Saneringen I 1930 erne 11

12 BUDOLFI LADS FRA 1960 ERNE 1960 ERNE ad e 1962 de n 1969 Vin gå 1961 rd sg ad e ul ev erb ro Alg Bo FUNKTIONALISME/ MODERNISME Ves t Det medfører, at man bebygger Budolfi lads igen, denne gang først med kontorhuset Budolfi Hus og Kvickly i starten af 1960 erne. I slutningen af 1960 erne fjernes den sidste del af Svingelen, da Algade 53 og Vingårdshus bygges. Hermed forsvandt den sidste del af Skolegadekvarteret ar Behovet for parkering og plads til bilerne overstiger behovet for så stor en plads. Desuden beslutter man, at Budolfi Kirke tager sig bedst ud beliggende i tæt bebyggelse, som det er skik for middelalderkirker. Kun på denne måde kommer kirkens størrelse og detaljer til sin ret. I modsætning til den omkringliggende bebyggelse, fremstår byggeriet på Budolfi lads i et funktionalistisk/ modernistisk udtryk. Bygget med søjle-plade skelet i beton og med lette facader og flade tage, skiller de sig markant ud fra det omkringliggende byggeri, der primært fremstår i tegl. BUDOLFI HUS Indviet i nov til Andelsbanken. Arkitekt: Torben Stokholm og Christian edersen Bygherre: Murermester Anker Jacobsen Bygningen er præmieret i 1963 af Aalborg Kommune. Senere ombygges hjørnet mod Budolfi lads, således det som i dag fremstår som en buet glasfacade. Budolfi Hus ca ALGADE 53 (Danske Bank) Bygget i VINGÅRDSHUS Bygget i 1969 og har fået en facaderenovering i , arkitektfirmaet Arne Kjær A/S. Derfor fremstår bygningen i dag som en blåtonet spejlende kubus, hvori det omkringliggende spejler sig. SuperBrugsen og hjørnet mellem Budolfi lads og Vingårdsgade i dag 12

13 Opførelsen af Kvickly med den sidste rest af Svingelen i baggrunden 13

14 BYGNINGSHISTORIE - KVICKLY / SUERBRUGSEN Siden man bebyggede Budolfi lads i 1960 erne har ejendommen undergået flere ombygninger I 1961 åbnede Danmarks første Kvickly på Budolfi lads med et helt nyt indkøbskoncept, dobbelt supermarkedet: Fødevarer kombineret med manufaktur og isenkram. Samtidig blev selvbetjeningsprincippet introduceret. Til byggeriet hørte også benzintank og service, samt parkering i 2 etager. å dette tidspunkt står der stadig en del af Svingelen tilbage Udvidelse af butik/ facade mod Vingårdsgade. Facaden rykkes 2,5m ud for at opnå et større butiksareal. Situationsplan Smøregrav opfyldes og inddrages til butiksareal. Samtidig lukker man benzintankene og servicestationen og 1993 Der laves forslag til randbebyggelse ovenpå SuperBrugsen samt ny sammenhængende facade. Arkitektkontoret af 1983 Vest A/S udarbejdede det første forslag i 1990 og Dam og Bengaard udarbejdede andet forslag i Der blev dog ikke sat noget igang fordi man må afvente status på lejekontraktens ophør i Forslag til randbebyggelse Indvendig ombygning til nuværende udseende. Blandt andet med ny bagerafdeling. Inventarplan

15 Algade Sikringsrum 300 personer arkeringskælder for banken arkeringskælder Sikringsrum 300 personer Indkørsel Vask Selvbetjening Kødeksp. Kasser Smøregrav Butiksareal non-food Vente Benzinhelle Cafeteria Bageriudsalg Vingår dsgade Stueplan

16 HOVEDANVENDELSE ANVENDELSE Området indeholder en god blanding af bolig og erhverv. Det bærer præg af at ligge i udkanten af byens gågadenet med fortrinsvis mange service-erhverv (banker, frisører etc.) og spredte små-butikker i stueetagen. DØGNRYTME Den megen trafik giver i dagtimerne området et livligt præg. I aftentimerne opleves området generelt mere lukket, der er lokalt en del aktivitet omkring teatret samt på Gammeltorv, særligt ved Studenterhuset. ARKERINGSSTRATEGI Aalborg Kommune vil arbejde for, at parkering primært sker på større parkeringsanlæg langs randgaderne i Midtbyen. arkeringsstrategi, Januar ARKERING Budolfi lads er placeret i udkanten af Aalborgs shoppingcentrum, dog ikke langt fra gågadenettet. Derfor er pladsen et meget populært sted og et af de mest besøgte større parkeringspladser i Aalborg centrale Midtby. arkering ved kantsten Off. og off. tilgængelig parkering (antal pladser) rivat parkering (antal pladser) Blandet bolig og erhverv Hovedsagligt boliger Række- kædehuse Blandet bolig og erhverv Kontor, handel, lager, off. administration Undervisning Industri og håndværk Mulighed for kommende -hus Butikker i stueetagen 16 arkering på taget af SuperBrugsen Hotel, restaurant mv. Teater, museum, kirke, udstilling mv. Carport Udhus Række- kædehuse Blandet bolig og

17 Gravensgade Latinergyden Adelgade Cortesgyde Gammeltorv Vesterbro Grønnegangen (6) (9) (12) (24) (17) (167) (162) Tiendeladen Jernbanegade Schellerups Gang (8) Sankelmarksgade Vingårdsgade (14) (16) Algade Bleggårdsgangen Budolfi lads (20) (10) (36) Boulevarden Østerågade Skipper Clements Gade Algade erhverv Boliger Industri og håndværk Blandet bolig og erhverv Kontor, handel, lager, off.administration Hotel, restaurent mv Teater, museum, kirke, udstilling mv Undervisning Carport 17

18 OFØRELSESÅR UDVIKLING Generelt set er der i området flere bygninger fra forrige århundrede og enkelte helt tilbage fra 1600-tallet, der vidner om at dette er et af de ældste kvarterer i Aalborg. Det ses dog tydeligt hvordan området omkring Budolfi lads som vi kender det i dag, er opstået i etaper som følge af byens udvikling og fornyelse i 1900-tallet. Eksempelvis ses det hvordan bygningerne langs både Boulevarden, Jernbanegade og Vesterbro har fulgt disses gennemførelser, samt hvordan saneringen i 1930 erne satte sine spor på byggeriet langs Vingårdsgade og Budolfi lads. Også bebyggelsen af selve Budolfi lads i 1960 erne skiller sig markant ud i byggestil. Vingårdshus fra 1969 Byggeriet langs Budolfi lads fra 1930 erne Handelsbanken fra 1916 Byggeriet langs Vingårdsgade fra 1930 erne erne 30 erne 40 erne 50 erne 60 erne 70 erne 80 erne 90 erne

19 Gravensgade Latinergyden Adelgade Cortesgyde Gammeltorv Vesterbro Tiendeladen Algade Østerågade Grønnegangen Jernbanegade Schellerups Gang Sankelmarksgade Vingårdsgade Bleggårdsgangen Budolfi lads Boulevarden Skipper Clements Gade Algade 'erne 30'erne 40'erne 50'erne 60'erne 70'erne 80'erne 90'erne

20 BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OG BYRUM SOR FRA MIDDELALDERBYEN Til trods for de store vejgennembrud og saneringen i 1930 erne, findes der stadig spor af den gamle middelalderby i nærheden af Budolfi lads i form af bygninger, kig og karakteristiske gyder og smalle gadeforløb. Eksempler herpå er Tiendeladen, Latinergyden samt Bleggårdsgang, der ligger hvor den tidligere Skolegades Vandgyde før lå. Derudover gør placeringen midt i det gamle aalborg, at der i nærområdet findes flere fredede og bevaringsværdige bygninger. VESTERBRO Vesterbro strækker sig fra Hobrovej gennem midtbyen, og visuelt set til brolandingen i Nørresundby. I forbindelse med anlæggelsen heraf, blev de fleste af byens funkishuse opført, en stor del tegnet af Carlo Odgård. Det er med til at gøre Vesterbro, som helhed, til et af de mest helstøbte funkisrum i Danmark. Kig til Klosteret fra posthuset Kig fra Latinergyden osthuset osthuset (1908): Nationalromantik. Godt eks. på Hack Kampmanns frodige, veldetaljerede offentlige bygninger. Historisk Museum og Budolfi Kirke Historisk Museum (1878): Historicisme. Godt eks. på tidens institutionsbyggeri. Bevaringsværdige Gaderum Karakteristiske gyder Fredet Høj bevaringsværdig Mellem bevaringsværdig Lav bevaringsværdig 20

21 Gravensgade Latinergyden Adelgade Cortesgyde Gammeltorv Vesterbro Tiendeladen Algade Østerågade Grønnegangen Jernbanegade Schellerups Gang Sankelmarksgade Vingårdsgade Bleggårdsgangen Budolfi lads Boulevarden Skipper Clements Gade Algade BOULEVARDEN Boulevarden går fra J. F. Kennedy s lads til Østerågade. Samlet set er den præget af flere smukke etagehuse, tegnet af Aalborgs bygmestre i en fin komposition, med inspiration fra Europas storbyer og med elementer fra barokstilen. Fredet bygning Høj brvaringsværdi Middel bevaringsværdi Lav bevaring 21

22 KREATIVITET OG KULTUR KREATIVE OG KULTURELLE INSTITUTIONER I NÆR- OMRÅDET I området findes flere markante kulturinstitutioner, centralt ved Budolfi lads byens domkirke og Historisk Museum, i det syd-vestlige hjørne Aalborg Teater. Mod nord ved Gammeltorv ligger Studenterhuset, Rådhuset og Det gamle Tinghus med Universitets Institut for Arkitektur & Design, der også arrangerer en række åbne udstillinger og foredrag. I området ligger også nogle gallerier her i blandt Galleri Wolfsen samt en del caféer, barer og spisesteder. Teateret Studenterhuset Unge iværksættere Spillesteder Eventspladser Kultur og kreative virksomheder Spisesteder/ café/ bar/ pub Foreninger og uddannelse Astoria Galleri Wolfsen Historisk Museum Området v Budolfi lads Budolfi Kirke 22

23 Klosteret Aalborg Folkedansere Galleri rogressive Media Historisk Museum Studenterhuset Arkitektur og Design Rådhus Visit Aalborg Galleri Wolfsen Danske Bank Nordea Galleri Dahl Advokater + B&O????? FOF Indre Mission Ungdom Teknisk Gymnasium 23

24 TRAFIK OG FLOW Området er generelt præget af en del trafik, fordi Vingårdsgade og Algade forbinder de to veje Boulevarden og Vestrebro, samt fordi parkeringspladsen på Budolfi lads er en af de mest benyttede i Aalborg midtby. KOLLEKTIV TRAFIK Vingårdsgade er et centralt knudepunkt for den kollektive trafik, og virker som supplement til Nytorv. Der kører på Vingårdsgade ca busser i timen, hvilket sætter sit præg på området, samtidig med, at det sørger for der er liv det meste af dagen. Dog er der i gadebilledet dårlig plads til de mange ventende på busserne. FODGÆNGERE Budolfi lads virker som en mental barriere. Flow et går omkring pladsen i stedet for at lade bylivet sive igennem fra Algade til Vingårdsgade. Derudover er mange af fortorvene smalle, og det er tydeligt at det var trafikken der blev prioriteret, da man bebyggede området efter saneringen biler/ døgn Tung trafik Kollektiv trafik 3500 biler/ døgn 5900 biler/ døgn Dominerende flows Gående Trappe ned fra parkeringsareal For at skabe et velfungerende netværk skal der sættes fokus på tilgængelighed. Forbedret tilgængelighed sikres dels gennem nye stiforbindelser - men måske i lige så høj grad gennem fredelig sameksistens mellem trafikarter og en fornuftig håndtering af barrierer i netværket. Kommuneplan NT Ensretninger Busstoppested Offentlig tilgængelig parkering Kollektiv trafik Gågade Området v Budolfi lads Stier og pladser Vejforbindelser Ventende ved busstoppested Trafik på Algade Kirker 24

25 Jomfru Ane arken Limfjorden Vesterbro alads Bispensgade NT NT Sygehus Nord Kommende havnepromenade Mulighed for kommende p-hus Algade NT NT Gammeltorv NT NT Salling Føtex Friis kommende p-hus Kommende parkering i forb. m. Musikkens Hus Boulevarden Ågade Frederiks Torv Saurs lads NT NT NT Aalborg NT banegård NT NT 25

26 GRØNNE BYRUM OG LADSER BUDOLFI LADS SET I FORHOLD TIL GRØNNE BY- RUM OG LADSER Midtbyen er præget af et urbant miljø med solitære træer og beplantning langs vejene eller ved byens pladser. I takt med, at mindre parkeringspladser flyttes til større områder i randgaderne, bliver der plads til små byhaver med grøn karakter i midtbyen. Derudover er der i forbindelse med omdannelsen af Aalborg Havnefront et større fokus på grønne byrum med eksempelvis Jomfru Ane arken, Utzonparken og den kommende Slotspladsen. Grønne kiler skal synliggøres som landskabselementer helt ind i bymidten. Synliggørelse af naturen i byen skal således samtidig ses som en understregning af urbaniteten. Kommuneplan Kildeparken Slotspladsen og -haven Mølletorvet Mølleåarkaden Ågade Godsbanearealet Ønskede grønne forbindelser gennem midtbyen, jf. Grønt Katalog, Kirkegård Solitært træ ved kirken Lille ubenyttet opholdsareal ved SuperBrugsen Trærækker på Gammeltorv Forsøg på at gøre SuperBrugsen mere grøn Kommende grønt byrum o. lign. arker og grønne byrum Gågade Området v Budolfi lads Stier og pladser Vejforbindelser Kirker 26

27 Jomfru Ane arken Limfjorden Toldbod lads Kommende Slotspladsen/ grøn byhave Klostret C.W. Obels lads Nytorv Slotshaven Kommende Utzonparken Gåsepigen Gammeltorv Kommende Gabels Torv Kommende Nørregadeforbindelsen Mølletorv Kommende Teglgårdsplads Louise lads Ågade Frederiks Torv Kildeparken J. F. Kennedys lads Tivoli Karolinelund 27

28 DETAILHANDEL OG SHOINGKULTUR Budolfi lads ligger i kanten af Aalborgs shopping-centrum, nær flere gågader og pladsforbindelser. I Kommuneplanen s afsnit om detailhandel er også den vestlige del af Algade udpeget som strøggade, jf. Helhedsplanen for Aalborg Midtby er det ønskeligt at konvertere strækningen mellem Østerågade - osthuset til gågade. KOMMUNELANEN Aalborg City er landsdelens vigtigste kulturelle og handelsmæssige center og skal som sådan være attraktiv for Nordjyllands borgere og turister. Gennem en arkitektonisk bearbejdning af de offentlige rum skal midtbyen gives sin egen identitet for at tiltrække kunder. Der må satses på markant markedsføring og på en planlægning, der indebærer en renovering af de mest nedslidte gader og pladser samt skaber en smuk sammenhæng mellem forretningsstrøg, pladser, havnen og kulturelle knudepunkter. Strøggaderne skal bevares som attraktion med varierede butikker og mødesteder, og nye initiativer skal medvirke til at styrke de gamle handelsgader. I strøggaderne kan der etableres dagligvarebutikker i form af specialbutikker. FAKTA Området omkring Budolfi lads er en del af Aalborg City, hvor med et fastsat maks. butiksareal på i alt m 2, hvoraf m 2 (fratrukket Sallings udvidelse samt etablering af Friis) aktuelt er uudnyttet. Maks. butiksstørrelser er fastsat til m 2 for dagligvarebutikker, i strøggader dog maks. 250m 2 (hele Algade er udlagt til strøggade). Maks. butiksstørrelse for udvalgsvarer er m 2. Dagligvarerbutikker Overvejende detailbutikker Butikscentre Shoppingområdet langs gågaderne, Nytorv og Boulevarden Ønsket gågadeforbindelse, jf. Kommuneplan 2009 Butikker på Algade Frugt og grønt Gågade Området v Budolfi lads Stier og pladser Vejforbindelser Kirker 28

29 Limfjorden Bispensgade Nytorv Vesterbro Algade Salling Friis Algade Boulevarden Kennedy Arkaden 29

30 OLEVELSESBYEN Aalborg bymidte indeholder en god blanding af varieret kultur, historisk middelalderby, shoppingmuligheder og kontakten til Limfjorden. Aalborg bymidte udvides i disse år, hvor eksempelvis det nye kulturelle centrum rykkes mod øst. Midtbyen er præget af shopping, detailbutikker, gågaden, indkøbscentre og café- og værtshusmiljø. Det er vigtigt både at tænke i finkultur, subkultur og massekultur....vægt på muligheden for at favne en bred vifte af anvendelser, men også at tænkningen udspringer af lokale beboere/brugeres behov og den enkelte bys/ bydels værdigrundlag. Kommuneplan ÅRLIGE EVENTS Marts: Aalborg Opera Festival Maj: Karneval i hele byen. August: Den Blå Festival. Jazz og Blues på Gammeltorv og Toldbod lads. September: Rundstykkespisning for nye studerende på Gammeltorv. Aalborg i Rødt, forskellige events, live musik på bl.a. Nytorv, Gammeltorv og Toldbod lads, Open By Night. Oktober: Oktoberfestival på C.W. Obels lads. Kulturnatten, hele byen. December: Julemarked på Gammeltorv og Nytorv. Skøjtebane på C.W. Obels lads - til medio marts. Cafe o. lign. Butikker langs gågaderne Udendørs byliv Café/ Restaurant/ ub/ bar Kultur Limfjorden Nyt kulturelt centrum Julemarked Skøjteløb Gågader Området v Budolfi lads ladser Kirker 30

31 Casino Jomfru Ane arken Limfjorden Jomfru Ane Gade Toldbod lads Klosteret C.W. Obels lads Nytorv Aalborghus Slot Utzoncenter Historisk Museum Gammeltorv Bibliotek Kommende musikkens Hus Kommende Kvægtorvet Biograf Grønt- torv Medborgerhus Nordkraft Kultur og Kongrescenter Tivoli Karolinulund Biograf 31

32 LYS OG SKYGGE Simulering af områdets lys og skyggeforhold viser ikke overraskende, at det i relation til sollys er ganske attraktivt at opholde sig på det nuværende p-dæk ved Budolfi lads. Forår / sensommer er det kun Vingårdsgades sydlige randbebyggelse samt Vingårdshus som hen på eftermiddagen kaster generende lange skygger på den syd/vestlige del af pladsen - på sommeraftener er der smalle skygger fra hhv. Vingårdshus og Algade 53, mens den øvrige del af pladsen ligger smukt eksponeret i aftensolen. ARMATURER En foto-registrering af områdets belysning viser, her anvendes en række forskelligartede armaturer, hvoraf nogle af ældre dato og som derfor har en vis byhistorisk interesse. arkeringsområdet opleves efter mørkets frembrud dunkelt og en anelse utrygt. Vingårdsgade og Jernbanegade Gammeltorv og posthuset Algade og Budolfi lads Lampe ved posthuset 32

33 14. marts kl juli kl sep kl marts kl juli kl juli kl sep kl

34 MILJØFORHOLD SÆRLIGE MILJØMÆSSIGE FORHOLD Det vides, at der blandt andet har ligget en tidligere tankog servicestation på grunden, samt at der har ligget en tidligere kirkegård i området omkring Budolfi Kirke. Resultatet af konfliktanalyse for parkeringspladsen på Budolfi lads viser følgende: DRIKKEVAND Der er begrænset drikkevandsinteresser indenfor området. JORDFORURENING/ JORDFLYTNING Lokalplanområdet er kortlagt efter reglerne i jordforureningsloven (lov nr. 370 af 2. juni 1999 med senere ændringer). En kortlægning medfører, at der skal indhentes en tilladelse efter 8 i jordforureningsloven, hvis man ønsker at etablere bolig, institution, offentlig legeplads, rekreativt område eller alment tilgængeligt område. Der skal således forud for projektet udføres de nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumentere, at den planlagte ændrede anvendelse er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt jf. jordforureningsloven 8 stk. 3. For kortlagte arealer gælder, at enhver flytning af jord bort fra det kortlagte areal skal anmeldes til kommunalbestyrelsen. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres konkrete tegn på jordforurening, skal arbejdet standses, og kommunens Teknik- og Miljøforvaltning underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår, inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens 21 og Jordforureningslovens

35 Sikringsrum 300 personer Indkørsel erspektivskitse af servicestation 1960 Vask Benzinhelle Smøregrav Vente Forslag til facadeskilte 1961 Udsnit af stueplan

36 REFERENCEROJEKTER OG INSIRATION SKOLEGADEKVARTERET, DEN TABTE LABYRINT -Skæve kig -Niveauer og differentiering af gaderum. -Tilfældige solitære træer. BILLEDER FRA MADRID - Lodrette grønne byrum, der understreger det urbane. - Snoede smalle gadeforløb med grønt islæt. REALDANIA HOVEDSÆDE I KØBENHAVN - Tegnet af Rem Koolhaas, OMA - En hybrid af funktioner, indeholdende boliger, kontorer, restaurant, DAC, legepladser og Motorring 2. - Det interessante er her de sammeflettede funktioner, konstellationen mellem offentlig og privat, samt indeuderum der flyder ud i hinanden. Bryghuset af Rem Koolhaas, Køben BELYSNING - Stemning: Gadebelysning der mindsker skumle områder. - Belysningskunst: Her billede fra en busterminal i New York, hvor Leni Schwendinger har benyttet LED belysning som en del af arkitekturen til at forvandle ellers skumle og slidte områder til et farvestrålende kunstværk. Lodret begrønning, Madrid 36

37 havn Belysningskunst, New York Gademusikanter i Madrid Skolegades Vandgyde, Aalborg Lodret begrønning Berlin Skolegadekvarteret, Aalborg Snoede gadeforløb, Madrid 37

38 LITTERATUR Aalborg Kommune, Kommuneplan Aalborg Kommune, Helhedsplan for Aalborg Midtby, 2004 Aalborg Kommune, Grønt Katalog, dec. 1999, s. 58 og 59. Jensen, Bente; Moderne gennembrud i Aalborg i 1930 erne ; Aalborg-bogen 2003; Selskabet for Aalborgs historie i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Historiske Museum; ISBN: Jensen, Jørgen Elsøe; Danmark Middelalderlige Byplaner, Nordjylland ; Dansk Komité for Byhistorie, Skov- og Naturstyrelsen, Odense Universitetsforlag; 1995; ISBN: Knudsen, Børge Møller og Christensen, er Bo; Skolegadekvarteret i aalborg - en bydel, der forsvandt ; Aalborg-bogen 1989; Selskabet for Aalborgs Historie i samarbejde med Aalborg Historiske Museum; ISBN: Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Aalborg Kommune; Kommuneatlas aalborg Syd, bevaringsværdier i byer og bygninger 1994 ; 1994; ISBN:

39 BILLEDFORTEGNELSE Side 7 nederst til højre: Aalborg Stadsarkiv. Side 8 øverst: Inspiration i Danmarks Middelalderlige Byplaner, Nordjylland s. 33. Side 8 midt: Skolegadekvarteret i Aalborg s. 41. Side 8 nedest: Aalborg Stadsarkiv. Side 9: Skolegadekvarteret i Aalborg index. Side 10 midt: Skolegadekvarteret i Aalborg s Side 10 nederst: Skolegadejvarteret i Aalborg s Side 11: Skolegadekvarteret i Aalborg s. 99. Side 12 midt: Aalborg Stadsarkiv. Side 13: Skolegadekvarteret i Aalborg s Side 36-37: Bryghuset, illustration af Rem Koolhaas. Side 37: Skolegadekvarteret i Aalborg s. 36 og 37. Side 37 øverst: Belysning af busterminal i New York af Leni Schwendinger. Øvrige foto og illustrationer er Aalborg Kommune. 39

40 Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 Tlf Nørresundby Fax

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

helhedsplan parallelopdrag FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA

helhedsplan parallelopdrag FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA helhedsplan FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR parallelopdrag april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA PARALLELOPDRAG Parallelopdraget er udbudt af Bornholms Regionskommune i samarbejde med Realdania

Læs mere

byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen

byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen byfornyelsesprogram Musiksalen områdefornyelse i Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen viborg (2) tidligere brandstation Udarbejdet af Håndværkets Byfornyelsesselskab for Viborg Kommune. Kontaktpersoner:

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere