RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008"

Transkript

1 RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008 December 2008 Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring (6.kontor) Kontor for ernæring (7. kontor)

2 Resumé Fødevarestyrelsen gennemførte i perioden 1. februar til 1. september 2008 en kontrolkampagne på mærkning og vildledning. Kampagnen blev gennemført med det formål at fastholde interessen for og fokus på vildledningsproblematikken, for at sikre kendskab til reglerne, for at varetage forbrugernes interesser, og for at sikre virksomhederne ens konkurrencevilkår. I kampagnen blev der sat særlig fokus på kontrol af mærkning og vildledning på følgende tre områder: Ingrediensmærkning, herunder læsbarhed Ernæringsanprisninger på sukkerindhold Mærkning af kosttilskud, herunder dem markedsført på Internettet I rapporten konkluderes bl.a. følgende om kampagnens resultater: Opgørelserne for mærknings- og vildledningskampagnen 2008 viser, at 20,6% af de 587 kontrolbesøg gav anledning til en reaktion (der blev givet en indskærpelse i 17,9% og påbud/forbud i 2,7% af tilfældene). Mærknings- og vildledningskampagnen har med sit resultat vist sin berettigelse, og at der er behov for efterfølgende kampagner, således at effekten af kampagnen er vedvarende. Der er under kampagnen konstateret få alvorlige overtrædelser, med kun 2,4% påbud/forbud, hvor kun kosttilskudsfokusområdet er iøjnefaldende med 8% påbud/forbud. Derudover er det blevet konstateret, at fødevareregionerne udfører en ensartet kontrol. For så vidt angår fokusområdet Ingrediensmærkning herunder læsbarhed, fandt man ved 20,1% af kontrolbesøgene, at der var et eller flere forhold, som ikke var i orden. Forholdene drejede sig bl.a. om, at alle ingredienser ikke var deklareret, at ingredienserne ikke var angivet i faldende rækkefølge, at der ikke var mængdeangivet ingredienser, m.v. For så vidt angår fokusområdet Ernæringsanprisninger på sukkerindhold, blev dette kontrolleret under vildledningskampagnen Der er siden kommet nye regler på området, der trådte i kraft i 2. halvår Det var på baggrund af disse regler, fokusområdet blev kontrolleret. Kampagnen viste, at regler om ernæringsanprisninger på sukkerindhold ikke overholdes i tilstrækkelig grad. Regionerne fandt ved 19,3% af kontrolbesøgene, at der var et eller flere forhold, der ikke var i orden, som gav anledning til anmærkninger. Ved yderligere ca. 15% af kontrolbesøgene fandtes forhold, der ikke var i orden, men som ikke var af en sådan grad, at det gav anledning til anmærkninger. For så vidt angår fokusområdet Kosttilskud, fandt regionerne ved 25,3% af kontrolbesøgene, at der var et eller flere forhold, som ikke var i orden. Markedsføring i engrosleddet herunder på virksomhedernes hjemmesider vurderes stadig at volde 2

3 virksomhederne problemer. I næsten halvdelen af virksomhederne er forholdet blevet sanktioneret. Det er især reglerne i ernærings- og sundheds-anprisningsforordningen, som ikke overholdes. Opstilling og anprisning af kosttilskud i detailleddet samt obligatorisk mærkning af kosttilskud synes ikke at udgøre et stort problem for kosttilskudsvirksomhederne. Tilbagemeldingerne fra regionerne i evalueringen af kampagnen har været samstemmende om, at kampagnens fokusområder har været relevante at kontrollere. 3

4 Indholdsfortegnelse Resumé Indledning Valg af fokusområder... 5 Ingrediensmærkning... 6 Ernæringsanprisninger på sukkerindhold... 6 Mærkning af kosttilskud Regelgrundlaget Udførelse af kampagnen Overtrædelseskategorier Kampagnens resultater Evaluering af kampagnen og opfyldelse af mål Resultater fra evalueringen Fokusområderne Læring og erfaring Kontrolafdelingernes behov og forslag til forbedringer Opfyldelse af de kvantitative og kvalitative mål Konklusion

5 1. Indledning Mærknings- og vildledningskampagnen 2008, blev afviklet i perioden 1. februar til 1. september Kampagnen var rettet mod ukorrekt, mangelfuld og/eller vildledende mærkning og markedsføring af fødevarer og har indgået som et led i Fødevarestyrelsens almindelige kontrolbesøg hos fødevarevirksomheder. Fødevareregionerne foretager løbende kontrol med vildledning som en integreret del af det almindelige kontrolarbejde, men for at bevare et særligt fokus på dette område er det blevet anset for nødvendigt at yde en skærpet kontrolindsats gennem mærknings- og vildledningskampagner. Fødevarestyrelsen har opstillet følgende kvantitative og kvalitative mål med kampagnen: De kvalitative mål med kampagnen er, at opnå en præventiv effekt overfor virksomhederne, sikre at interessen for og fokus på vildledningsproblematikken fastholdes, klarlægge virkningen af tidligere kampagner målt ved svar på spørgeskema til de tilsynsførende og gentagelse af et fokusområde fra en tidligere kampagne, og øge fødevareregionernes erfaringsgrundlag med hensyn til de pågældende fokusområder og medvirke til at få afdækket eventuelle fortolkningsproblemer, risikoområder samt evt. behov for egenkontrol De kvantitative mål med kampagnen er, at færre købere bliver vildledt ved køb af fødevarer målt ved antal overtrædelser i procent af antal kontrolbesøg, køberne sikres de krævede og korrekte oplysninger om fødevarerne målt ved antal overtrædelser i procent af antal kontrolbesøg, og medvirke til sikring af at virksomhederne konkurrerer på lige vilkår målt ved regionernes opfølgning på konstaterede overtrædelser. I slutningen af 3. kvartal 2007 blev planlægningen af kampagnen udført af en arbejdsgruppe med repræsentation fra Mørkhøj, samt et medlem fra hver af de tre fødevareregioner. Her blev mulige emner diskuteret ud fra behov påpeget af regionerne, og på baggrund heraf blev fokusområderne valgt. Endvidere blev grundlæggende retningslinjer og baggrundsmateriale derefter udarbejdet i fællesskab. 1.1 Valg af fokusområder I denne rapport gennemgås resultaterne fra kampagnens kontrolbesøg indenfor følgende tre fokusområder: Ingrediensmærkning, herunder læsbarhed Ernæringsanprisninger på sukkerindhold 5

6 Mærkning af kosttilskud, herunder dem markedsført på Internettet Ingrediensmærkning Baggrunden for valget af fokusområdet ingrediensmærkning er bl.a., at regionerne i vidt omfang konstaterer overtrædelser på dette område. Det var derfor formålstjenstligt at sætte fokus på reglerne herom. Adgangen til at træffe informerede valg forudsætter troværdige oplysninger ved markedsføringen af fødevarer. Formålet med at fokusere på dette område er at undersøge, om forbrugerne får de rette oplysninger og derved gives muligheden for at træffe de informerede valg. Ernæringsanprisninger på sukkerindhold Valget af fokusområdet Ernæringsanprisninger på sukkerindhold er begrundet i, at der er stor fokus på sukker i fødevarer hos den danske befolkning. De danske kostundersøgelser viser, at indtag af sukker i kosten fortsat er højt i forhold til næringsstofanbefalingerne. Især er der fokus på et alt for højt sukkerindtag hos børn og unge, og et stadig stigende fedmeproblem i den danske befolkning. Introduktion af nye eller alternative produkter ses derfor ofte gjort til genstand for anprisninger af et reduceret eller sukkerfrit indhold. Der er en tendens til, at man i markedsføringen fokuserer på sukkerindholdet hos langt flere fødevarekategorier end tidligere. Anprisninger og næringsdeklaration af sukker har imidlertid i en række tilfælde vist sig at være ukorrekte (jf. definitionen på sukker) samt være egnet til at vildlede forbrugerne. Tidligere vildledningskampagner havde allerede haft fokus på ernæringsanprisninger af sukker, og det var stadig aktuelt at kontrollere for ukorrekt og vildledende mærkning og markedsføring på dette område. Derudover havde Danmark i samarbejde med hhv. Sverige og Norge planlagt en fælles nordisk tilsynskampagne om netop dette emne. Emnet fungerede dermed som kontrolemne fra vildledningskampagnen 2006, såvel som fælles nordisk fokusområde. Mærkning af kosttilskud Baggrunden for valget af området kosttilskud er, at tidligere kampagner på kosttilskudsområdet har vist, at en meget stor del af kosttilskuddene på markedet ikke levede op til de generelle mærkningsregler herunder vildledningsbestemmelserne. Derudover indeholder produkterne ofte ulovlige ingredienser herunder toksiske eller ukendte droger, som virksomhederne ikke kan dokumentere sikkerheden af. Det var derfor relevant at undersøge, hvorvidt regelefterlevelsen var blevet bedre. Samlet er disse områder blevet kontrolleret 587 gange i kampagneperioden, såvel hos detailvirksomheder som hos engrosvirksomheder. Antallet af kontrolbesøg, der gav anledning til en reaktion fra de tilsynsførende, var 121, svarende til 20,6% af kontrolbesøgene. (Der blev givet 105 indskærpelser og 16 påbud/forbud.) Resultatet for 2008 kampagnen afviger markant i forhold til kampagneresultatet fra 2006 kampagnen 1, 1 Der var i 2007 undtagelsesvis ingen kampagne om mærkning- og vildledning. Dette var på grund af forhandlingerne om fødevareforliget, hvor det var usikkert, om der ville være midler til kampagnen. 6

7 hvor der kun blev konstateret 3,6% overtrædelser. Resultatet af 2008 kampagnen er i bedre overensstemmelse med kampagneresultaterne i år 2004 og I 2004 blev der reageret i 24,6% af kontrolbesøgene, og i kontrolkampagnen 2005 gav 22,9% af kontrolbesøgene anledning til reaktion. I 2004 var fokusområderne henholdsvis Handelsnormer for fjerkrækød, Ernæringsanprisninger, GMO-mærkning og Varebetegnelsen skinke. I 2005 valgtes fokusområderne Geografisk oprindelse, Varebetegnelsen skinke, og Fisk og akvakulturprodukter. I 2006 var fokusområderne Illustrationer på fødevarer, Mærkningens anvendelighed for forbrugeren og Vildledende sammenligning af fødevarer. 2. Regelgrundlaget Denne kampagne har som grundlag følgende lovgivning, der drejer sig om forbud mod vildledende mærkning og markedsføring. Det er disse regler, fødevareregionerne i kampagnen har ført tilsyn ud fra: Fødevareforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed Anprisningsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer Mærkningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr af 14. december 2005 om mærkning m.v. af fødevarer (med senere ændringer). Kosttilskudsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 683 af 21. juli 2003 om kosttilskud Tilsætningsstofbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 22 af 11. januar 2005 om tilsætningsstoffer til fødevarer (med senere ændringer). Næringsdeklarationsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 198 af 20. marts 1992 om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede levnedsmidler (med senere ændringer). Vejledning nr om mærkning af fødevarer af 1. maj 2004 Vejledning nr. 170 om mærkning med mængdeangivelse af ingredienser i fødevarer af 20. november 2000 (QUID) Vejledning om mærkning af fødevarer med indhold af allergene stoffer af 20. september Vejledning om aromaer af maj

8 Positivlisten Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer, januar 2005 Drogelisten: Vurdering af planter, svampe og dele heraf anvendt i kosttilskud og urtete, Fødevaredirektoratet, 1989 med senere tillæg 3. Udførelse af kampagnen Antal planlagte og udførte kontrolbesøg indenfor de tre fokusområder for hver kontrolafdeling fremgår af tabel 3.1. Region Kontrolafdeling Antal kontrolbesøg for hvert fokus område Ingrediensmærkning Ernæringsanprisninger på sukker indhold Kosttilskud Planlagt Udført Planlagt Udført Planlagt Udført Nord Aalborg Viborg Herning Århus Nord i alt (104%) (123%) (100%) Syd Vejle Haderslev Esbjerg Odense Syd i alt (93%) (77%) (80%) Øst Ringsted Rødovre Bornholm Øst i alt (97%) (79%) (100%) Total (100,5%) (93%) (93,75%) Tabel 3.1.: Samlet opgørelse over planlagte og udførte kontrolbesøg 3.1 Overtrædelseskategorier På baggrund af love, bekendtgørelser og regler indenfor området (som beskrevet i kapitel 2) og ud fra kampagnens omfang, opdeles virksomhedernes eventuelle overtrædelser i følgende kategorier: Ingrediensmærkning, herunder læsbarhed 1. Ingredienser ikke angivet i faldende rækkefølge 2. Ingredienser ikke deklareret i ingredienslisten 3. Ingredienser ikke mængdeangivet 4. Manglende anvendelse af ordet ingredienser Ernæringsanprisninger på sukkerindhold 5. Manglende lang næringsdeklaration 6. Forkerte formuleringer af sukkeranprisninger 7. Overskridelse af grænseværdien for sukker ved anvendelsen af anprisningen sukkerfri 8. Manglede angivelse af indhold af sødestoffer 8

9 Kosttilskud 9. Uspecifikke anprisninger som ikke er ledsaget af beslægtede specifikke anprisninger 10. Vildledning (manglende dokumentation for anprisning) 11. Ufuldstændig obligatorisk mærkning 12. Sundhedsfarlige ingredienser 4. Kampagnens resultater Som det ses af nedenstående tabeller, har kampagnen givet anledning til reaktion i 124 tilfælde (109 indskærpelser, 8 påbud/forbud og 7 bødeforlæg/politianmeldelser), hvilket svarer til 21% af de 587 kontrolbesøg. Det bemærkes, at indskærpelser ikke er formelle forvaltningsretlige afgørelser, og at de derfor ikke er at betragte som sanktioner. Af praktiske årsager skelnes der i denne rapport dog ikke imellem indskærpelser og sanktioner. Tabellerne har til formål at vise kampagnens resultater indenfor regioner, kontrolafdelinger og de tre fokusområder, og dermed give et overblik over informationerne i de udførte tilsyn. Indenfor fokusområdet Ingrediensmærkning, herunder læsbarhed ses det i tabel 4.1., at der er givet indskærpelser/sanktioner i 76 af de 377 kontrolbesøg, hvilket svarer til 20,1 %. Der er konstateret 57 tilfælde, hvor der ikke er blevet deklareret med alle ingredienser, hvilket svarer til 75% af de givne indskærpelser/sanktioner. Derudover er der konstateret 8 tilfælde, hvor der ikke er mængdedeklareret (10,5%), 8 tilfælde hvor der ikke er anvendt det lovpligtige ord ingredienser (10,5%), 5 tilfælde, hvor ingredienserne ikke er angivet i faldende rækkefølge (6,6%), 4 tilfælde af manglende kategoribetegnelser på anvendte tilsætningsstoffer (5,3%), og 3 tilfælde hvor mærkningen ikke har været læsbar (4%). Region Kontrolafdeling Ingen anmærkning Indskærpelse Påbud/forbud Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Nord Aalborg 31 72, ,6 1 2,3 Herning 22 84,6 4 15,4 Viborg 16 76,2 4 19,0 1 4,8 Århus 38 95,0 2 5,0 Nord i alt , ,2 2 1,5 Syd Vejle 35 72, ,9 2 4,2 Haderslev 18 90,0 2 10,0 Esbjerg 26 89,7 3 10,3 Odense 12 63,2 5 26,3 2 10,5 Syd i alt 91 78, ,1 4 3,5 Øst Ringsted 29 93,6 1 3,2 1 3,2 Rødovre 68 73, ,7 2 2,2 Bornholm 6 85,7 1 14,3 Øst i alt , ,1 3 2,3 Total , ,8 9 2,4 Tabel 4.1.: Resultater indenfor fokusområdet: Ingrediensmærkning, herunder læsbarhed 9

10 Indenfor fokusområdet Ernæringsanprisninger på sukkerindhold ses det i tabel 4.2., at der er givet indskærpelser/sanktioner i 26 af de 135 kontrolbesøg, hvilket svarer til 19,3 %. Ved yderligere ca. 15% af kontrolbesøgene fandtes forhold, der ikke var i orden, men som ikke var af en sådan grad, at det gav anledning til anmærkninger. Forholdene drejede sig hovedsagligt om, at der ikke var anvendt lang næringsdeklaration ved anprisning af sukker, forkerte formuleringer af sukkeranprisninger, herunder manglende supplering med oplysningen Med et naturligt indhold af sukker. Yderligere fandtes en del som anpriste med sukkerfri uden at overholde maksimumgrænsen for sukker i produkterne, og endelig fandtes en del, som manglede angivelse af indhold af sødestoffer. Region Kontrolafdeling Ingen anmærkning Indskærpelse Påbud/forbud Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Nord Aalborg 8 57,1 6 42,9 Herning 11 91,7 1 8,3 Viborg 10 66,7 5 33,3 Århus 17 94,4 1 5,6 Nord i alt 46 78, ,2 1 1,8 Syd Vejle 10 83,3 2 16,7 Haderslev ,0 Esbjerg 10 76,9 3 23,1 Odense 1 100,0 Syd i alt 31 83,8 6 16,2 0 0,0 Øst Ringsted 9 90,0 1 10,0 Rødovre 18 78,3 5 21,7 Bornholm 5 83,3 1 16,7 Øst i alt 32 82,0 7 18,0 0 0,0 Total , ,5 1 0,8 Tabel 4.2.: Resultater indenfor fokusområdet: Ernæringsanprisninger på sukkerindhold Indenfor fokusområdet Kosttilskud ses det i tabel 4.3., at der er givet indskærpelser /sanktioner i 19 ud af de 75 kontrolbesøg, hvilket svarer til 25,3 %. I 7 % af detailvirksomhederne er der givet indskærpelse for vildledende anprisning/opstilling af kosttilskud. I 24 % af engrosvirksomhederne er der givet indskærpelse for overtrædelse af reglerne om sundhedsanprisninger, det drejer sig især om reglen om, at uspecifikke anprisninger skal være ledsaget af beslægtede specifikke anprisninger. I 14 % af engrosvirksomhederne er der truffet afgørelser vedr. ulovlige anvendelse af sundhedsanprisninger. Markedsføring af kosttilskud på Internettet er kontrolleret i 3 detailvirksomheder i alt. Denne kontrol har ikke givet anledning til anmærkninger. Markedsføring fra hjemmeside i engrosleddet har givet anledning til 8 indskærpelser. 10

11 Markedsføring af kosttilskud på engrosvirksomhedernes hjemmesider er kontrolleret på 19 tilsyn. Der er givet 8 indskærpelser (44 %) og 1 forbud. Ved de øvrige tilsyn har denne kontrol ikke givet anledning til bemærkninger. Obligatorisk mærkning af kosttilskud er primært kontrolleret ved importører og producenter af kosttilskud i alt 32 kontrolrapporter. Kontrollen af dette punkt er blevet indskærpet på 3 kontrolrapporter (9 %). Det vurderes, at være vanskeligt at konkludere noget generelt for kontrollen af planteingredienser. Området er kun kontrolleret på 19 tilsyn, hvoraf 11% (2 tilsyn) gav anledning til påbud fordi produkter er vurderet sundhedsfarlige at indtage. Region Kontrolafdeling Ingen anmærkning Indskærpelse Påbud/forbud Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Nord Aalborg 6 75,0 1 12,5 1 12,5 Herning 2 100,0 Viborg 4 100,0 Århus 5 45,5 4 36,4 2 18,1 Nord i alt 17 68,0 5 20,0 3 12,0 Syd Vejle 8 88,9 1 11,1 Haderslev 5 100,0 Esbjerg 1 25,0 2 50,0 1 25,0 Odense 2 100,0 Syd i alt 16 80,0 3 15,0 1 5,0 Øst Ringsted 10 90,9 1 9,1 Rødovre 12 66,7 5 27,8 1 5,5 Bornholm 1 100,0 Øst i alt 23 76,7 5 16,7 2 6,6 Total 56 74, ,3 6 8,0 Tabel 4.3.: Resultater indenfor fokusområdet: Kosttilskud Under kontrolbesøgene har de tilsynsførende vejledt virksomheden. Vejledningerne har typisk været angående reglerne for vildledning, vildledende anprisninger, mærkning eller markedsføring. Det skal dog bemærkes, at der ikke nødvendigvis har været tale om tvivlsomme forhold i de tilfælde, hvor den tilsynsførende har givet vejledning. I andre mere konkrete tilfælde har der typisk været en drøftelse af anvendelsen af en bestemt mærkning (f.eks. vedr. en illustration af en ingrediens, der ikke var i produktet). Ellers har det været forhold, hvor virksomheden har lovet, at mærkningen bliver ændret (f.eks. ved manglende lang næringsdeklaration ved ernæringsanprisning). Visse vejledninger kan derfor tyde på en vis tvivl med hensyn til, om der i det konkrete tilfælde er sket en overtrædelse, eller om overtrædelsen er seriøs nok til at forårsage en indskærpelse eller sanktion, eller om virksomhedens ambition om at rette op på forholdene er troværdig. Det er et skøn, den tilsynsførende må foretage i det enkelte tilfælde. Derfor er det netop i disse sager vigtigt, at regionerne lægger en ensartet linje for, hvornår de giver indskærpelser/sanktionerer, og hvornår de ikke gør. 11

12 Som det ses af nedenstående tabel 4.4, er der overordnet i gennemsnit for de 3 regioner meget enslydende fordeling mellem kontrollens resultater i ingen anmærkninger, indskærpelse og påbud/forbud. Det ses dog også, at der i 3 kontrolafdelinger (Herning, Haderslev og Bornholm) ikke er blevet sanktioneret med påbud eller forbud. Region Kontrolafdeling Ingen anmærkning Indskærpelse Påbud/forbud Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Nord Aalborg ,5 2 1 Herning ,5 Viborg ,5 1 0,5 Århus ,5 3 1,5 Nord i alt , ,0 6 3,0 Syd Vejle 53 30,7 14 6,5 2 1,2 Haderslev 34 15,9 2 1,2 Esbjerg 37 17,3 8 4,6 1 0,6 Odense 14 6,5 6 3,5 2 1,2 Syd i alt , ,3 5 3,0 Øst Ringsted 48 24,0 2 1,0 2 1,0 Rødovre 98 49, ,5 3 1,5 Bornholm 12 6,0 2 1,0 Øst i alt , ,5 5 2,5 Total , ,9 16 2,7 Tabel 4.4: Regionernes og kontrolafdelingernes sanktioner i antal og procent (samlet set over fokusområderne) 5. Evaluering af kampagnen og opfyldelse af mål Der blev efter kampagnens afslutning stillet spørgsmål til det tidsmæssige og planlægningsmæssige, materialerne og indberetningsmetoden, kommunikation og samarbejdet, fokusområderne, erfaringer samt mulige forbedringer af kampagnen. 5.1 Resultater fra evalueringen Efter endt kampagne, har kontrolafdelingerne i alle tre regioner evalueret kampagnen. Kontrolafdelingernes svar i evalueringen viser følgende: Fokusområderne Områderne har været relevante at kontrollere, og kampagnematerialet har indeholdt en tilstrækkelig beskrivelse af, hvilke rammer og regler kampagnen omfatter. Læring og erfaring Der er enighed om, at såvel de tilsynsførende, som virksomhederne, har lært af kampagnen. Der er tilsvarende enighed om, at den gældende mærkningsvejledning bør opdateres. Kontrolafdelingernes behov og forslag til forbedringer Der er generel enighed om, at Mørkhøj har ydet støtte i det omfang, det har været påkrævet, og at tvivlsspørgsmål er hurtigt blevet afhjulpet. Et tydeligt flertal har ment, 12

13 at kampagnen har trukket sig over for lang tid. Kampagnens tidsmæssige placering har ifølge regionerne været tilfredsstillende. Der er enighed om, at materialet har været udsendt tidsnok til at kunne planlægge kontrolbesøgene, og at præsentationsdagen der blev afholdt i forbindelse med kampagnens begyndelse var gavnlig. Nogle kontrolafdelinger har ønsket, at kampagnen målrettes i større omfang mod enten engrosvirksomheder eller detailvirksomheder. Endeligt har regionerne påpeget behovet for mere specifikke autotekster samt behovet for at kunne indberette digitalt. Dette vil blive inddraget i rapporteringsproceduren i 2009-kampagnen. 5.2 Opfyldelse af de kvantitative og kvalitative mål Gennem kampagnen har man fået rettet op på en række forhold, der ikke var i orden i de konkret gennemført kontrolbesøg. På den baggrund må det forventes, at de pågældende virksomheder opfylder reglerne, således at færre købere bliver vildledt, at køberne sikres de krævede og korrekte oplysninger. Den ensartede kontrol har medvirket til at sikre virksomhedernes lige konkurrencevilkår. Dermed er de kvantitative mål nået. Vedrørende opnåelsen af de kvalitative mål vurderes det, at kampagnen har været med til at fastholde interessen og fokus på mærknings- og vildledningsproblematikken og dermed haft en præventiv virkning over virksomhederne. Ud fra tilbagemeldingerne under kampagnen både fra de tilsynsførende og fra erhvervet kan det udledes, at udførelsen af kampagner har en effekt overfor virksomhederne. Ligeledes fremgik det, at regionernes erfaringsgrundlag på fokusområderne er blevet forøget. Overordnet vurderes det, at kampagnens kvantitative og kvalitative mål er blevet nået. 6. Konklusion Opgørelserne for mærknings- og vildledningskampagnen 2008 viser, at 20,6% af de 587 kontrolbesøg gav anledning til en reaktion (der blev givet en indskærpelse i 17,9% og påbud/forbud i 2,7% af tilfældene). I forhold til kampagnen i 2006, hvor der blev givet indskærpelse i 2,3% af tilfældene og påbud/forbud i 1,7% af tilfældene, er der dermed i 2008 en markant afvigelse i forholdet til antal sanktioner, til den forrige kampagne. Dog, idet en indskærpelse ikke reelt er en sanktion, er det reelle antal overtrædelser meget begrænset. En gennemgang af kontrolrapporterne har også vist, at der i de tre fødevareregioner sanktioneres ens, og at virksomhederne dermed sikres lige konkurrence vilkår. Vedrørende fokusområdet Ingrediensmærkning, herunder læsbarhed, har det det hovedsagligt været manglende deklarering af samtlige ingredienser der har givet anledning til en reaktion. Opstilling og anprisning af kosttilskud i detailleddet samt obligatorisk mærkning af kosttilskud synes ikke at udgøre et stort problem for kosttilskudsvirksomhederne. Markedsføring i engrosleddet, herunder på virksomhedernes hjemmesider, vurderes 13

14 stadig at volde virksomhederne problemer. I næsten halvdelen af virksomhederne er forholdet blevet sanktioneret. Det er især reglerne i ernærings- og sundhedsanprisningsforordningen, som ikke overholdes. Korrekt anvendelse af sukkeranprisninger har i høj grad vist sig også at volde virksomhederne problemer. For at kunne fastholde det fornødne vidensniveau og den fornødne fokus på området mærkning- og vildledning, samt at sikre virksomhedernes fortsatte efterlevelse af reglerne, er det nødvendigt med løbende kampagner. Dette tilgodeser endvidere forbrugerne og sikrer lige konkurrencevilkår for virksomhederne. Det er vurderingen, at kampagnerne bør være en blanding af nye områder samt en opfølgning på tidligere kampagners områder. Således er det på området Ingrediensmærkning, herunder læsbarhed besluttet at følge op med en ny kampagne i De kvantitative mål er således opfyldt, idet kampagnen har afdækket områder hvor reglerne ikke er blevet efterlevet, og der er blevet rettet op på dette, så der er lige konkurrencevilkår, og færre forbrugere der bliver vildledt som følge af ukorrekt mærkning. De kvalitative mål er opfyldt, idet kampagnen alt andet lige har sikret interesse for og fokus på vildledende mærkning og dermed givet en præventiv effekt. Desuden har kampagnen givet et øget erfaringsgrundlag indenfor de pågældende fokusområder. En vigtig erfaring, der er gjort i forbindelse med mærknings- og vildledningskampagnen 2008, er i relation til den måde, hvorved resultater indrapporteres til Mørkhøj. Der vil derfor i væsentligt øget omfang blive gjort brug af Crystal Rapport og udarbejdelsen af mere passende autotekster 14

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener J. nr.: 2015-21-60-00135 29-11-2017 Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener INDLEDNING Temaet for kampagnen er fødevaresikkerhed. Kampagnens fokus er indholdet af allergene ingredienser. Utilsigtet

Læs mere

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger DI-seminar om sundhedsanprisninger og tilsætningsstoffer den 29. november 2010. Dagny Løvoll Warming og Jens Therkel Jensen, Fødevarestyrelsen 29. November

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2005

Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2005 Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2005 Juli 2006 Kontor for dyrevelfærd, kvalitet og markedsføring (6. kontor) Resumé Fødevarestyrelsen gennemførte i perioden 1. september til 31.

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012 Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen Reglerne om sundhedsanprisninger Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen 13. november 2008 1 Agenda Generelt om de nye regler på anprisningsområdet Særligt om sundhedsanprisninger

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. april 2012 J.nr.: 2012-20-219-00152/JETJ

Fødevarestyrelsen. 30. april 2012 J.nr.: 2012-20-219-00152/JETJ Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 30. april 2012 J.nr.: 2012-20-219-00152/JETJ Notat om hvornår et produkt eller et markedsføringsudsagn er omfattet af reglerne om brug af ernærings- eller sundhedsanprisninger

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer Page 1 of 6 VEJ nr 9382 af 22/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Fødevareministeriet Den fulde tekst Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1. Baggrund

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2004

Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2004 = Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2004 Juni 2005 FA04 KONTORET FOR ØKOLOGI, MARKEDSFØRING OG FØDEVARETEKNOLOGI 2 Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2004

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring Maj 2017 Formålet

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer VEJ nr. 10212 af 13/12/2017 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 4 2.1 Fødevareforordningen...

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Fælles afrapportering på det Nordiske tilsynsprojekt vedrørende Nøglehulsmærket Indholdsfortegnelse

Fælles afrapportering på det Nordiske tilsynsprojekt vedrørende Nøglehulsmærket Indholdsfortegnelse Fælles afrapportering på det Nordiske tilsynsprojekt vedrørende Nøglehulsmærket Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Formål og målsætninger... 2 2.1 Konkret... 2 2.1.1 Kundskab om efterlevelse af Nøglehulsreglerne...

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste

Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste J. nr.: 2014-10-60-00088 22-08-2016 Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste INDLEDNING Fødevarestyrelsen har gennemført en informationskampagne i slutningen af 2015 og begyndelsen af 2016, på

Læs mere

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Energimærkning Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Anbefalingerne Kalorier på menutavlen Energimærkning på mad eller drikke, der sælges i fastfoodkæder,

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt J.nr.: /LAP/KGJ

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt J.nr.: /LAP/KGJ Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt 06.07.2006 J.nr.: 2006-20-221-02013/LAP/KGJ NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Om forslag til Kommissionens direktiv om ændring af bilag IIIa i Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 29 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Marts 21 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case kontrollen...3 3. Virksomhedernes ansvar...3

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr. Dep: 24198 Den 19. marts 2014 FVM 258 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag om godkendelse eller afvisning

Læs mere

Regeringen indgik den 31. maj 2007 et tre-årigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget udløber med udgangen af 2010.

Regeringen indgik den 31. maj 2007 et tre-årigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget udløber med udgangen af 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 28. juni 2010 Fødevareforlig 2.0. Regeringen indgik den 31. maj 2007 et treårigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød J. nr.: 2014-25-60-00039 27-11-2015 Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød INDLEDNING Hvorfor er PAH i fødevarer interessant? Fødevarer kan blive forurenet med PAH under røgning,

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Mærknings- og vildledningskampagne

Slutrapport for kampagnen Mærknings- og vildledningskampagne J. nr.: 24-25-6-8 [-2-26 ] Slutrapport for kampagnen Mærknings- og vildledningskampagne INDLEDNING Vildledning Forbrugeren skal kunne regne med de kvalitetsanprisninger, der findes på en vare eller i forbindelse

Læs mere

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Fødevareministeriets strategi for kosttilskud - seks initiativer 2011 Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Indhold Kosttilskud og forbrugertryghed... 1 Fakta om kosttilskud... 2 Seks initiativer...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Rapport om kontrol i 215 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Juni 216 Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002).

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002). Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 28/2006 fødevareloven Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 21. februar 2007.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Udfordringer som leder i Fødevarekontrollen i Danmark februar 2012

Udfordringer som leder i Fødevarekontrollen i Danmark februar 2012 Udfordringer som leder i Fødevarekontrollen i Danmark februar 2012 Charlotte Kølln MSc Chem Eng Sektionsleder i Fødevarestyrelsen siden 1. juni 2010 3 Fødevareafdeling Rødovre: Største fødevareafdeling

Læs mere

Vejledning. om kosttilskud

Vejledning. om kosttilskud Vejledning om kosttilskud September 2005 Opdateret 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT...3 BAGGRUND...3 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG MÅLGRUPPE...3 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...3 ANVENDELSESOMRÅDE, 1...3 AD 1...4

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Indhold 1. Anprisninger vedr. reduceret indhold eller fravær af gluten... 2 1.1 Gluten og kornarter,

Læs mere

Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer. Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015

Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer. Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015 Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015 Indhold Hvilke regler findes på området Hvad er novel food Godkendelsesproces for novel food Lidt

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Aftale muligvis på vej mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 4- pakken:

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes Fødevarekontrol Virksomhederne har ansvar for maden. *Fødevareregionerne har ansvar for at kontrollere, at virksomhederne lever op til ansvaret. Landet er inddelt i to fødevareregioner. Fødevareregionen

Læs mere

DI Transport har sammen med International Transport Danmark (ITD) følgende bemærkninger til det foreliggende lovforslag;

DI Transport har sammen med International Transport Danmark (ITD) følgende bemærkninger til det foreliggende lovforslag; 26. september 2008 Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2850 Søborg Sendt pr. e-mail til hoering@fvst.dk Høring over forslag til lov om ændring af lov om fødevarer DI Transport har modtaget Fødevarestyrelsens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 268/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 377 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 31. maj 2007 KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Definitioner... 3 3. Anvendelsesområde... 5 3.1 Reglerne gælder for alle kommercielle

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO 2256/2006 REV. 1.

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO 2256/2006 REV. 1. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 354 Offentligt Den, 11. juni 2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015

Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015 Den tidligere VK-regering indgik den 28. juni 2010 et fireårigt fødevareforlig for 2011-2014

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på dagsorden for mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 23. juni 2008.

Forslaget er sat til afstemning på dagsorden for mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 23. juni 2008. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 334 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 18. juni 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. april 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Kvalitetsstrategi for fødevarekontrollen

Kvalitetsstrategi for fødevarekontrollen Fødevarestyrelsen 1. marts 2009 1 J. nr. 2009-20-21-01715 Kvalitetsstrategi for fødevarekontrollen... 1 Kvalitetssikringsmodellen...2 Kontrolværdier...3 Kompetenceudvikling...4 Kvalitetssupervision...5

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse ELITE FØDEVARE KONTROL Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrel Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 105 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00178/Dep. sagsnr. 2733 Den 25. november 2010 FVM

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 13 Dato for evaluering: 31/10 2016 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10/14 71% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve.

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve. 18-04-2016 J. nr.: 2014-11-60-00087 Veterinær kontrolkampagne Opstaldning og pasning af kalve i malkekvægsbesætninger Kalvedødeligheden er på ca. 8 % i malkekvægsbesætninger. Tallet er et gennemsnit for

Læs mere

Veterinærrejseholdet

Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver: Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport området Vejkontroller med dyretransporter sammen med Rigspolitiet Kontrol og supervision

Læs mere

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Indhold Baggrund... 1 A. Forkortelser der anvendes i teksten... 3 1. Hvornår gælder reglerne

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder J. nr.: 2014-14-60-00048 15. juni 2016 Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder INDLEDNING Der er risiko for, at smitsomme

Læs mere

Revision af Fødevarestyrelsens kontrol med mærkning af fødevarer

Revision af Fødevarestyrelsens kontrol med mærkning af fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 59 Offentligt Revision af Fødevarestyrelsens kontrol med mærkning af fødevarer Udarbejdet af Revisionsenheden: Betina Bengtsen Cebina Hansen

Læs mere

Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse

Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål og målgruppe... 4 1.3. Vejledningens opbygning og lovgivning... 4 2. Lovgivning... 4 2.1. Lægemidler...

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af Kommissions

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 3.3.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Læringscenter Syd Degnekrogen 4, Arnborg Brian

Læs mere

NOTATER FRA FØDEVARESTYRELSENS KONTAKTGRUPPE OG DIALOGFORUM FOR ANPRISNINGER, MED KOMMENTARER TIL GRØN TE PROBLEMATIKKEN

NOTATER FRA FØDEVARESTYRELSENS KONTAKTGRUPPE OG DIALOGFORUM FOR ANPRISNINGER, MED KOMMENTARER TIL GRØN TE PROBLEMATIKKEN NOTATER FRA FØDEVARESTYRELSENS KONTAKTGRUPPE OG DIALOGFORUM FOR ANPRISNINGER, MED KOMMENTARER TIL GRØN TE PROBLEMATIKKEN Møde d. 25. nov. 2014 i Fødevarestyrelsens kontaktgruppe og i Dialogforum for anprisninger.

Læs mere

UDKAST til vejledning om anprisningsforordningen (Forordning (EF) Nr. 1924/2006)

UDKAST til vejledning om anprisningsforordningen (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST til vejledning om anprisningsforordningen (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) Indhold 1. Indledning 2. Definitioner 3. Anvendelsesområde 3.1 Reglerne gælder for alle kommercielle meddelelser 3.1.1 Anprisning

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning 2011

Kontrolfrekvensvejledning 2011 Kontrolfrekvensvejledning 2011 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Afsnit I... 2 Indledning... 2 Formål og anvendelse... 2 Fødevarekontrollen... 2 Risiko- og behovsorienteret basiskontrol...

Læs mere