Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v."

Transkript

1 Click her e to ente r te xt. Retningsli njer for s ags beha ndlin g på van dfor syning som råd et o g tilsyn me d van dkvalit et m.v. «edocadd resscivilc ode» Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. Dokumentets undertitel.

2 Indhold 1. Indretning og drift af vandforsyningsanlæg Kontrol med indvundne vandmængder Tilsyn med kvaliteten af vandet i vandforsyningsanlæg...4 Almene vandværker (indvinding over m 3 pr. år)...4 Almene vandværker (indvinding under m 3 pr. år)...4 Ikke-almene vandforsyninger, der forsyner 3-9 ejendomme (indvinding under m 3 pr. år)...4 Spejderhytter, shelters og lignende (indvinding under m 3 pr. år)...4 Virksomheder (indvinding over m 3 pr. år)...4 Andre virksomheder, når anlægget leverer vand til et fast personale på mere end 50 personer (indvinding under m 3 pr. år)...5 Kontrol af vandet fra tankvogn/mobilt tankanlæg...5 Enkeltvandforsyningsanlæg...5 Generelt Retningslinjer for opfølgning ved overskridelser af kvalitetskravene...5 Almene vandforsyningsanlæg, virksomheder og institutioner mv....5 Blanding af vand...6 Vandbehandling og vandrensning...6 Enkeltvandforsyningsanlæg Vandindvindingstilladelser, grundvandssænkninger m.v....7 Enkeltanlæg Ikrafttræden...8 Bilag 1 Reaktion ved fund af organiske mikroforureninger...9 Bilag 2 Alarmgrænse for nitrat og retningslinjer for analyse Bilag 3 Administrationsgrundlag ved behandling af endelige indvindingstilladelser, der er i konflikt med målopfyldelse i vandløb og natur Kolofon: Lise Højmose Kristensen, Administration 26. marts / /12

3 I henhold til Aalborg Kommunes Styrelsesvedtægt, der trådte i kraft den 1. januar 2014, har Miljø- og Energiudvalget inden for grundvandsområdet den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver. På baggrund heraf har Miljø- og Energiudvalget på møde den XXX godkendt nedenstående retningslinjer for behandling af sager i henhold til - Lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning, jf. Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 (Vandforsyningsloven) - Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Drikkevandsbekendtgørelsen) I en lang række sager, forvaltes opgaverne som anført i Vandforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger, samt med baggrund i retningslinjer i Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan. Nedenstående supplerer disse retningslinjer, bl.a. hvor der i lovgivningen er lagt op til, at kommunen fastlægger niveauet, eller hvor Aalborg Kommune har truffet beslutning om retningslinjer, der ligger ud over minimumskravene i lovgivningen. Det skal her bemærkes, at jf. Forvaltningsloven skal alle sager behandles konkret, og der må ikke træffes afgørelser, hvor afgørelsen udelukkende er begrundet i et kommunalt administrationsgrundlag. Retningslinjer, der i forbindelse med sagsbehandling godkendes i Miljø- og Energiudvalget eller byrådet, indarbejdes løbende uden fornyet godkendelse i Miljø- og Energiudvalget. Forvaltningen kan af ressourcemæssige årsager være nødsaget til at nedprioritere sagsbehandlingen i nogle af disse sager. Miljø- og Energiforvaltningen skal orienteres, når forvaltningen træffer beslutning om nedprioritering af konkrete sagstyper i denne forskrift. 1. Indretning og drift af vandforsyningsanlæg Kommunalbestyrelsen fører efter Vandforsyningslovens 65, stk. 1 og Drikkevandsbekendtgørelsens 25 stk. 1 tilsyn med det tekniske anlæg ved almene vandforsyningsanlæg, vandforsyningsanlæg, der forsyner offentlige eller private institutioner samt kommercielle formål og vandforsyningsanlæg, der forsyner fødevarevirksomheder, hvor der stilles krav om anvendelse af vand, der opfylder kvalitetskravene til drikkevand. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om dette tekniske tilsyns hyppighed jf. Drikkevandsbekendtgørelsen 25 stk. 3. Frekvensen for det tekniske tilsyn ved de almene vandforsyningsanlæg, ved vandforsyningsanlæg, der forsyner offentlige eller private institutioner samt ved vandforsyningsanlæg, der forsyner virksomheder, hvor levnedsmidler behandles eller sælges (omfattet af obligatorisk tilsyn), er i Aalborg Kommune hvert 4. år. Konstateres der ved et tilsyn forhold, der kræver hyppigere tilsyn, iværksættes dette, indtil forholdene er i orden. En række almene vandforsyningsanlæg indvinder ikke selv vand, men køber vandet af andre vandværker. Med baggrund i de førte tilsyn vurderes om tilsynshyppigheden kan nedsættes ved nogle af disse distributionsanlæg. Jf. Drikkevandsbekendtgørelsen 25 stk. 4 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt der skal føres tilsyn ved andre vandforsyningsanlæg. I Aalborg Kommune føres der tilsyn med drikkevandet ved andre større virksomheder med baggrund i en konkret vurdering. Der føres tilsyn med andre vandforsyningsanlæg ved behov, f.eks. ved vandkvalitetsproblemer, eller i forbindelse med meddelelse af en ny indvindingstilladelse. 3/12

4 2. Kontrol med indvundne vandmængder Ejere af vandforsyningsanlæg, som efter deres art ville kræve indvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven 20, skal ifølge Drikkevandsbekendtgørelsens 21, registrere de vandmængder, som indvindes fra anlægget. For ikke almene anlæg, som efter deres art ville kræve tilladelse efter Vandforsyningslovens 20, stk. 1, nr. 1 og 2, træffer kommunalbestyrelsen efter Drikkevandsbekendtgørelsens 21, stk. 2 afgørelse om i hvilket omfang, der skal føres kontrol med den indvundne vandmængde. I Aalborg Kommune, skal der monteres vandmåler og føres kontrol med den indvundne vandmængde ved vandforsyningsanlæg, der kræver en indvindingstilladelse. Kravet stilles senest, når der meddeles en indvindingstilladelse. 3. Tilsyn med kvaliteten af vandet i vandforsyningsanlæg Kravene til kontrol med vandkvaliteten på vandforsyningsanlæg er fastlagt i Drikkevandsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen kan skærpe kravene. I det følgende fremgår, hvor Aalborg Kommune skærper kravene: Almene vandværker (indvinding over m 3 pr. år) I Aalborg Kommune fastsættes analyseprogrammet for de almene vandværker - det vil sige anlæg, der forsyner mindst 10 ejendomme - med baggrund i Drikkevandsbekendtgørelsen. Aalborg Kommune skærper Drikkevandsbekendtgørelsens krav ved almene vandforsyningsanlæg: - Ved fund af pesticider og øvrige organiske mikroforureninger (se bilag 1) - Ved fund af arsen, med baggrund i en konkret vurdering - Ved fund af nitrat over 30 mg/l (se bilag 2) som forsøgsordning - Ved konkret viden om risiko for forurening Aalborg Kommune anbefaler, at de almene vandværker gennemfører egenkontrol som supplement. Almene vandværker (indvinding under m 3 pr. år) Analyseprogram svarende til almene vandværker, som indvinder til m 3 pr. år, dvs. hvert 2. år skal der foretages en begrænset kontrol, normal kontrol, udvidet kontrol, uorganisk sporstofkontrol samt kontrol med organisk mikroforurening. Hvert 5. år skal der udføres en boringskontrol. Ikke-almene vandforsyninger, der forsyner 3-9 ejendomme (indvinding under m 3 pr. år) Analyseprogram, som vandforsyninger til kommercielle formål, jf. bekendtgørelsen, dvs. mindst 1 gang årligt udtages en forenklet kontrol, og hvert 3. år skal der foretages en begrænset kontrol, normal kontrol, udvidet kontrol, uorganisk sporstofkontrol samt kontrol med organisk mikroforurening. Spejderhytter, shelters og lignende (indvinding under m 3 pr. år) En forenklet kontrol hvert år. Ved spejderhytter, shelters, håndpumper og lignende, hvor det er konstateret, at kvalitetskravene ikke kan overholdes, skal der anbringes et skilt med tydelig påskrift ikke drikkevand, og der stilles ikke krav om yderligere analyser. Virksomheder (indvinding over m 3 pr. år) Ved virksomheder, der har en stor indvinding til formål, der ikke kræver drikkevandskvalitet, fastsættes analyseprogrammet med baggrund i den vandmængde, der kræver drikkevandskvalitet. 4/12

5 Andre virksomheder, når anlægget leverer vand til et fast personale på mere end 50 personer (indvinding under m 3 pr. år) Analyseprogram som kommercielle formål. Mindst 1 gang årligt udtages en forenklet kontrol og hvert 3. år, skal der foretages en begrænset kontrol, normal kontrol, udvidet kontrol, uorganisk sporstofkontrol samt kontrol med organisk mikroforurening. Kontrol af vandet fra tankvogn/mobilt tankanlæg Vand leveret i tankvogn/mobilt tankanlæg, ud over en uges varighed eller til et større antal personer, skal som minimum foretage en bakteriologisk kontrol pr. situation. Ved leverancer ud over to uger samt pr. tankskib, besluttes arten af omfanget i det enkelte tilfælde. Leverandørerne orienteres om, at vandet skal være rent, og at dette skal dokumenteres ved en bakteriologisk kontrol Alternativt kan lufthavne, havne m.v. etablere et kvalitetsstyringssystem til sikring af drikkevandskvaliteten. Kvalitetsstyringssystemet skal godkendes af Miljø- og Energiforvaltningen. Hvis det på anden måde kan dokumenteres, at vandet er rent, f.eks. ved levering i sterile poser, kan disse undtages. Enkeltvandforsyningsanlæg I Aalborg Kommune foretages en forenklet kontrol min. 1 gang pr. 5. år på vandforsyningsanlæg, som forsyner 1-2 ejendomme. I Aalborg Kommune stilles ikke krav om, at drikkevandet fra enkeltvandforsyningsanlæg skal analyseres for pesticider. Ejere af enkeltanlæg opfordres til at lade vandet kontrollere for pesticider. Generelt Ledningskontrollen for de nævnte vandforsyningsanlæg skal kun foretages, når der er et reelt ledningsnet. Analysefirmaerne indberetter analyserne til Jupiter efter reglerne i Vandforsyningsloven. Analyser, der tilfældigt kommer til Miljø- og Energiforvaltningens kendskab, som ikke er indberettet, kan ikke accepteres som en del af den offentlige kontrol. Jf. Drikkevandsbekendtgørelsen kan kontrollen for nogle vandforsyningsanlæg, vedrørende nogle parametre nedsættes, hvis tidligere kontroller har vist, at den pågældende parameter ikke er til stede. Aalborg Kommune nedsætter kontrollen, hvis der er belæg for det, og vandforsyningsanlægget anmoder om det. Der skal anmodes på ny hver gang der udsendes nyt analyseprogram. 4. Retningslinjer for opfølgning ved overskridelser af kvalitetskravene Almene vandforsyningsanlæg, virksomheder og institutioner mv. Drikkevandsbekendtgørelsen giver mulighed for at dispensere for nogle af kravene til drikkevandskvalitet i en periode. Der kan ikke dispenseres for mikrobiologiske forureninger bortset fra kimtal ved 22 o C, og der kan ikke dispenseres, hvis der er umiddelbar mulighed for tilslutning til anden vandforsyning. Ved behandling af dispensationssager, tages der højde for sundhedsmæssige forhold, hvilke løsningsmuligheder, der er, og en vurdering af, hvor hurtigt problemet kan løses. Embedslægen inddrages. Opfølgningen vedrørende mikrobiologi er afhængig af omfanget af forureningen. Væsentlige overskridelser vedrørende mikrobiologi er påvisning af: 5/12

6 - E. coli - Mere end 20 coliforme bakterier pr. 100 ml - Mere end kim pr. ml ved 22 o C på ledningsnettet - Mere end 500 kim pr. ml ved 22 o C afgang værk - Mere end 200 kim pr. ml ved 37 o C på ledningsnettet - Mere end 50 kim pr. ml ved 37 o C afgang værk. Ved væsentlige overskridelser ved afgang vandværket tages straks kontakt til vandværket, analyselaboratoriet og Embedslægen. Vandværket og laboratoriet spørges, om de har en særlig forklaring på analyseresultatet, og det sikres, at vandværket har bestilt nye vandprøver (som hasteprøver). Det aftales herefter med Embedslægen, om resultatet af de nye vandprøver kan afventes, eller om der umiddelbart skal meddels påbud til vandværket om at udsende kogeanbefaling til vandværkets forbrugere. Ved væsentlige overskridelser på ledningsnettet, tages der straks kontakt til vandværket med henblik på at undersøge, om forureningen kan skyldes lokale forhold i ejerens ledning eller installationer ved at udtage en omprøve ved samme forbruger samt ved nabo. Ved overskridelser vedrørende kimtal afventes omprøven, inden der tages stilling til, om der skal udsendes kogeanbefaling til ejeren eller påbud til vandværket om at udsende kogeanbefaling til vandværkets forbrugere. Ved overskridelser vedrørende E. coli og coliforme bakterier aftales med Embedslægen, om resultatet af de nye vandprøver kan afventes, eller om der umiddelbart skal meddeles påbud til vandværket om at udsende kogeanbefaling til vandværkets forbrugere. Mindre væsentlige overskridelser vedrørende mikrobiologi er påvisning af: coliforme bakterier pr. 100 ml kim pr. ml ved 22 o C på ledningsnettet kim pr. ml ved 37 o C afgang værk kim pr. ml ved 22 o C på ledningsnettet kim pr. ml ved 37 o C afgang værk Idet analysen dog altid skal vurderes i sin helhed, og flere mindre væsentlige overskridelser til sammen kan være tegn på en mere alvorlig forurening. Ved mindre væsentlige overskridelser, skal vandværkerne udbedre forholdene og få udtaget en ny analyse. Senest efter 3 situationer med mindre væsentlige overskridelser, foretages et teknisk tilsyn. Embedslægen orienteres med kopi. Blanding af vand Drikkevandsbekendtgørelsens krav vedrørende bl.a. nitrat og pesticider er gældende ved afgang vandværk. Når boringskontroller viser, at vandets indhold af f.eks. nitrat eller pesticider i en boring overskrider drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav ved afgang fra vandværket, eller det vurderes, at der er risiko herfor, kan der gives tilladelser til, at vandværket blander vandet. Via denne tilladelse skal det sikres, at vandet i enhver situation vil blive blandet, så det overholder Drikkevandsbekendtgørelsens krav ved afgang vandværk. Der stilles krav om et øget antal analyser. Tilladelserne gives for 1 år. Vandbehandling og vandrensning Simpel vandbehandling kræver ikke en tilladelse efter Vandforsyningsloven. Simpel vandbehandling omfatter bl.a. rensning for jern og mangan. Aalborg Kommune meddeler tilladelser til rensning for naturligt forekommende stoffer, så som arsen, aggressiv CO 2, svovlbrinte, methan, fosfor, NVOC og organisk bundet jern. Nogle former for iltningsanlæg, f.eks. anlæg der producerer ilt, kræver en tilladelse efter vandforsyningsloven. Aalborg Kommune meddeler tilladelse til disse anlæg. Ved behandling af disse sager, skal 6/12

7 man være opmærksom på, at de også kan kræve en tilladelse efter anden lovgivning uden for forvaltningens kompetenceområde. Ved nyetablerede vandværker, ved reparationer, ved nye ledninger eller efter brud på ledninger, vil der ofte forekomme problemer med at overholde kvalitetskravene vedrørende mikrobiologi i en længere periode. For at sikre, at vandværket sender rent vand ud til forbrugerne, meddeler Aalborg Kommune tilladelser til at opstille UV-anlæg. Der vil blive stillet krav om analyser både før og efter UVanlægget. Enkeltvandforsyningsanlæg Ved væsentlige overskridelser, jf. definitionen ovenfor (på ledningsnettet), udsendes kogeanbefaling, og der gives påbud om udtagelse af nye analyser. Hvis ren prøve ikke foreligger efter et år, skal der træffes foranstaltninger til forbedring af drikkevandskvaliteten via påbud efter Vandforsyningslovens 62 eller 29. Ved mindre væsentlige overskridelser henstilles, at der udtages nye analyser. Der følges ikke op på, om analyserne udtages, før næste 5 årlige kontrol. Der reageres ikke ved påvisning af 1 coliform bakterie pr. 100 ml, da Miljøklagenævnet har ophævet en kommunal afgørelse med begrundelse i, at 1 coliform bakterie er inden for laboratoriets måleusikkerhed. Der skal træffes foranstaltning til forbedring af drikkevandskvaliteten via påbud efter Vandforsyningslovens 62 eller 29, hvis - Grænseværdien for pesticider er overskredet - Nitratindholdet er over 50 mg/l + måleusikkerheden på analysen, og der er mulighed for tilslutning til et alment vandforsyningsanlæg (grænseværdien er 50 mg/l) - Nitratindholdet er over 100 mg/l, og der ikke er mulighed for tilslutning til et alment vandforsyningsanlæg - Der er kogeanbefaling ud over et års varighed. Viser analyser for nitratindhold i drikkevandet en tydeligt faldende tendens, så man ikke kan afvise, at nitratniveauet inden for en periode på max. 3 år vil opfylde Drikkevandsbekendtgørelsens krav til drikkevandskvalitet, kan beslutningen om forbedring af vandkvaliteten udsættes. Hvis afgørelsen udsættes på baggrund af et faldende nitratindhold, skal der udtages årlige vandprøver til analyse for nitratindhold. Sagen genoptages med henblik på fornyet behandling senest efter 3 år. I særlige tilfælde, kan fristen for at efterkommet et påbud om forbedring af drikkevandskvaliteten fastsættes til ejer-/lejerskifte efter drøftelse med Embedslægen. I givet fald anføres i BBR, at vandforsyningen skal forbedres senest ved ejer/-lejersifte, så det er oplyst for en ny ejer i forbindelse med køb af ejendommen. Sagen følges op mindst en gang årligt ved kontrol af, hvem der ejer ejendommen, og hvem der ifølge Folkeregistret bor på ejendommen. 5. Vandindvindingstilladelser, grundvandssænkninger m.v. Der meddeles indvindingstilladelser tilladelser til grundvandssænkninger m.v. med baggrund i retningslinjerne i Aalborg Kommunes gældende vandforsyningsplan. Nedenstående uddyber og supplerer retningslinjerne i Vandforsyningsplanen. Ind til Vandplanernes indsatser i forhold til vandindvinding er kendte, gives tilladelserne i en række tilfælde for en kortere årrække, så der er mulighed for at opnå målopfyldelse i 2027, jf. bilag 3. 7/12

8 Enkeltanlæg Der gives normalt ikke tilladelser til nye enkeltanlæg, hvis der er umiddelbar mulighed for tilslutning til et alment vandforsyningsanlæg Der gives som udgangspunkt indvindingstilladelser til eksisterende enkeltanlæg til husholdningsbrug, også selvom der er mulighed for tilslutning til et alment vandværk, hvis vandkvaliteten kan overholde kvalitetskravene til drikkevand. Der kan gives indvindingstilladelser til eksisterende enkeltanlæg til husholdningsbrug, der har problemer med overholdelse af drikkevandskvaliteten, hvis der ikke er umiddelbare muligheder for forsyning fra andre anlæg. Tilladelserne gives efter drøftelse med Embedslægen, og kun hvis vandet ikke er akut sundhedsskadeligt. Tilladelsens længde vurderes konkret i den enkelte sag. Der gives kun tilladelse til avanceret vandbehandling (f.eks. nitratfiltre), hvis der ikke er andre muligheder for at sikre rent vand til en ejendom. Forud for tilladelsen skal vandet analyseres for indhold af pesticider. Ved behandling af ansøgninger om tilladelse til vandindvinding, der ikke kræver drikkevandskvalitet, lægges vægt på høring af det private almene vandværk, hvis forsyningsopland anlægget ligger i. Tilladelserne gives som udgangspunkt kun uden for almene vandværkers indvindingsområde. Der opstilles detaljerede krav til vandindvindingsanlægget, så det ikke giver anledning til forurening af vand, der anvendes som drikkevand. Anvendelse af vand, der ikke er af drikkevandskvalitet, kan kun finde sted i systemer, der er fuldstændigt adskilt fra drikkevandsforsyningen. 6. Ikrafttræden Ovenstående retningslinjer træder i kraft pr. xxxxxxxxx AALBORG KOMMUNE MILJØ- OG ENERGIFORVALTNINGEN, den xxx.xxx.xxxx Lasse P. N. Olsen Rådmand Søren Gais Kjeldsen Direktør Bilag 1 Reaktion ved fund af organiske mikroforureninger Bilag 2 Alarmgrænse for nitrat og retningslinjer for analyse Bilag 3 Administrationsgrundlag ved behandling af indvindingstilladelser, der er i konflikt med målopfyldelse i vandløb og natur 8/12

9 Bilag 1 Reaktion ved fund af organiske mikroforureninger Ved fund af pesticider og øvrige organiske mikroforureninger, fastlægges et skærpet kontrolprogram for de pågældende stoffer i såvel vandværksvandet som i de forurenede boringer - efter en konkret vurdering. Som udgangspunkt reageres som anført i nedenstående tabel. Til fastlæggelse af niveauet kræves, at minimum 3 analyser i træk har vist ensartede resultater. Tabel 1.1: Skærpet kontrol med organiske mikroforureninger på almene vandværker og vandværkernes ledningsnet. Indhold boring (niveau ikke fastlagt) Over grænseværdien Organiske mikroforureninger Afhjælpning (evt. dispensation) eller lukning planlægges % af grænseværdien Analyse 1 gang pr. kvartal Op til 75 % af grænseværdien Indhold boring (niveau fastlagt) Over grænseværdien Analyse 1 gang pr. år Organiske mikroforureninger Afhjælpning (evt. dispensation) eller lukning planlægges % af grænseværdien Analyse 1 gang pr. år. Ved fund af pesticider nær grænseværdien i en boring, skal der foretages en konkret vurdering af, om kontrolhyppigheden skal øges Mindre end 25 % af grænseværdien Almindelig kontrolhyppighed 9/12

10 Bilag 2 Alarmgrænse for nitrat og retningslinjer for analyse Det er vigtigt at holde øje med udviklingen i nitratindholdet ved de almene vandværker, der har boringer med et nitratindhold, der nærmer sig grænseværdien. Som forsøgsordning arbejdes der med skærpet analyseprogram. De enkelte tilfælde vurderes og afgøres konkret med udgangspunkt i nedenstående retningslinjer. Tabel 2.1 justeres med baggrund i de erfaringer, der opnås. Hvis tabel 2.1 skærpes, skal det forelægges Miljø- og Energiudvalget. Tabel 2.1: Skærpet kontrol med nitrat i afgang vandværk og boringer på almene vandværker Indhold boring/afgang vandværk (niveau ikke fastlagt) Nitrat I boring ** Over 50 mg nitrat/l Afhjælpning eller lukning af boring planlægges mg nitrat/l Analyse 1 gang pr. år indtil niveauet er fastlagt 30 - < 40 mg nitrat/l Den normale analysefrekvens fordobles indtil niveauet er fastlagt*. Med fordobling af den normale analysefrekvens menes, at der f.eks. for en normal analysefrekvens på 1 gang på 5 år skal analyseres 2 gang i løbet af de 5 år, efter 2,5 år og efter 5 år. Afgang vandværk 50 mg nitrat/l Analyse 1 gang pr. 6. uge indtil niveauet ligger fast under 50 mg nitrat/l 45 - < 50 mg nitrat/l Analyse 1 gang pr. kvartal indtil niveauet er fastlagt*. Indhold boring/afgang vandværk (niveau fastlagt) Nitrat I boring ** mg nitrat/l Analyse 1 gang pr 2,5 år indtil niveauet i boringen viser nedadgående tendens. Om frekvensen kan nedsættes afhænger af, hvordan vandværket er opbygget dvs. om der er mulighed for fortynding via en rentvandstank. Afgang vandværk 45 - < 50 mg nitrat/l Analyse 1 gang pr. kvartal i et år derefter normal prøvetagning forudsat at niveauet fortsat ligger fast eller har nedadgående tendens*. * Et fastlagt niveau kræver, at minimum 3 analyser i træk har vist ensartede resultater ** Har vandværket kun én boring skal overvejs, hvilke prøver der er nødvendige for ikke at tage dobbelt prøver. Det afhænger af vandværkets opbygning. 10/12

11 Bilag 3 Administrationsgrundlag ved behandling af endelige indvindingstilladelser, der er i konflikt med målopfyldelse i vandløb og natur Indtil der i Statens Vandplaner er taget stilling til, om der er et indsatsbehov til opfyldelse af vandplanernes målsætninger, i forhold til den kvantitative påvirkning af grundvandsforekomsterne, følges nedenstående retningslinjer med henblik på at kunne nå målopfyldelse inden den ultimative frist for opfyldelse af Vandplanernes mål den 22. december Der gives som udgangspunkt tilladelser på normale vilkår til almene vandværker og 3-9 anlæg, idet vand til drikkevandsformål prioriteres højst. Ved nyanlæg skal der findes den mest hensigtsmæssige placering af anlægget. Konflikter med målopfyldelse udløser VVM. Alle ansøgninger vurderes individuelt og konkret. I en række tilfælde, vil en VVM-screening medføre, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Ved ansøgninger om indvinding til landbrug, virksomheder, dambrug og markvanding, får ansøger valget mellem at udarbejde en VVM-redegørelse, eller at ansøge om en mindre mængde, hvor VVMscreeningen medfører, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Indvinding til landbrug (ekskl. markvanding)/virksomheder, der ikke kræver drikkevandskvalitet Mål i vandløb opfyldt, og påvirkning af øvrig våd natur vurderes ikke at være et problem Der kan gives en indvindingstilladelse for 30 år Indvinding til landbrug (ekskl. markvanding)/virksomheder, der ikke kræver drikkevandskvalitet Ansøgt mængde < eksisterende indvinding Ansøgt mængde = eksisterende indvinding Mål i vandløb er ikke opfyldt eller indvindingen påvirker øvrig våd natur i et omfang, der vurderes at være et problem Der kan gives en indvindingstilladelse til udløbet af næste planperiode i 2021 Indvinding til landbrug (ekskl. markvanding)/virksomheder, der ikke kræver drikkevandskvalitet Ansøgt mængde > eksisterende indvinding Mål i vandløb er ikke opfyldt eller indvindingen påvirker øvrig våd natur i et omfang, der vurderes at være et problem Udgangspunktet for sagsbehandlingen er, at der ikke kan tillades en øget påvirkning af vand og natur, men at eksisterende påvirkning kan fortsætte, mens staten afklarer, hvilke krav, de vil stille. Det skal vurderes konkret hvilken mængde, der skal gives indvindingstilladelse til. I vurderingen skal indgå 11/12

12 - Eksisterende indvinding - Kan eksisterende (og anvendte) markvandingstilladelser konverteres til indvinding til landbruget - Marginalbetragtninger af den øgede indvinding Miljø- og Energiforvaltningen arbejder løbende på retningslinjer i forhold til hvordan størrelsen af den eksisterende indvinding fastsættes Der kan gives en indvindingstilladelse til udløbet af næste planperiode i 2021 Markvanding Mål i vandløb er opfyldt, og påvirkning af øvrig våd natur vurderes ikke at være et problem Der kan gives en indvindingstilladelse for 10 år Markvanding Mål i vandløb er ikke opfyldt eller indvindingen påvirker øvrig våd natur i et omfang, der vurderes at være et problem Udgangspunktet for sagsbehandlingen er, at der ikke kan tillades en øget påvirkning af vand og natur, men at eksisterende påvirkning kan fortsætte, mens staten afklarer, hvilke krav, de vil stille. Det skal vurderes konkret hvilken mængde, der skal gives indvindingstilladelse til. I vurderingen skal indgå - Eksisterende indvinding - Marginalbetragtninger af den øgede indvinding - Øget vægt på høring af vandløbsmyndigheden og naturmyndigheden Der kan gives en indvindingstilladelse til udløbet af næste planperiode i 2021 Havevanding og formål, der sidestilles hermed Mål i vandløb er opfyldt, og påvirkning af øvrig våd natur vurderes ikke at være et problem Der kan gives en indvindingstilladelse for 10 år Havevanding og formål, der sidestilles hermed Mål i vandløb er ikke opfyldt eller indvindingen påvirker øvrig våd natur i et omfang, der vurderes at være et problem Der kan ikke gives tilladelse til havevanding 12/12

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Eriknauer Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Eriknauer Vandværk I/S ERIKNAUER VANDVÆRK Pebringsvej 23 8700 Horsens Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-14-16 5.7.2016 Tilladelse

Læs mere

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus ATV møde Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger Helga Ejskjær, Naturstyrelsen ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus 1. Lovhjemmel & vejledning 2. Definition af enkeltindvinder 3. Tilladelse

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. oktober 2009 J.nr. MKN-200-00153 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår Tranum Vandværk Att.: Morten Jakobsen Uglevej 2 A Tranum 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Peter Holdt Direkte 7257

Læs mere

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik Gældende for: DIN Dokumentansvarlig: PHM / RANIE Version: 1 Side 1 af 5 Formål: Beskrive DIN Forsynings prøvetagnings- og Ansvar: Hydrogeolog Peter H. Madsen, prøvetager Randi Nielsen Fremgangsmåde: Hvorfor

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg.

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. Punkt 7. Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. 2008-16762. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at det påbydes, at drikkevandskvaliteten

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Snaptun Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Snaptun Vandværk GLUD - SNAPTUN VANDVÆRK Snaptunvej 25 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-6-17 19.9.2017 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Sejerby Vandværk, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400 Datablad Sejerby Vandværk Tilladelse til Gyldighedsperiode

Læs mere

VANDFORSYNINGSPLAN 2010-2021. BILAG 3 Administrationsgrundlag.

VANDFORSYNINGSPLAN 2010-2021. BILAG 3 Administrationsgrundlag. VANDFORSYNINGSPLAN 2010-2021 BILAG 3 Administrationsgrundlag. FREDERICIA KOMMUNES ADMINISTRATIONSGRUNDLAG PÅ VANDFORSYNINGSOMRÅDET Vandforsyningsplanens mål og visioner danner sammen med lovgivningen og

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

3. Roskilde Kommune skal kontaktes minimum 1 uge før opsætning af anlægget, så vi har mulighed for at komme på tilsyn.

3. Roskilde Kommune skal kontaktes minimum 1 uge før opsætning af anlægget, så vi har mulighed for at komme på tilsyn. HØJVANG AVLSGÅRD A/S Birkelundsvej 16 2640 Hedehusene By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

1. Foring af rentvandstank med plastfolie udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra vandværket, modtaget den 11. februar 2016.

1. Foring af rentvandstank med plastfolie udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra vandværket, modtaget den 11. februar 2016. I/S ERIKNAUER VANDVÆRK Pebringsvej 23 8700 Horsens Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-16 19.5.2016 Tilladelse

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Myndighedsopgaver på vandforsyningsområdet

Myndighedsopgaver på vandforsyningsområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Kommunens opgaver jf. Vandforsyningsloven Administration Sagsnr./Dok.nr. 2014-18806/2014-135669 30-05-2014 Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 Postboks

Læs mere

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning.

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Vores breve Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Det har vi i de senere år forsøgt at lave om på, og arbejdet har indtil videre resulteret i breve med

Læs mere

Skødshoved Vandværk Afgørelse om nedsat analysefrekvens

Skødshoved Vandværk Afgørelse om nedsat analysefrekvens 1 of 5 Andelsselskabet Skødshoved Vandværk 03-07-2014 v/ Niels Juel Nielsen Sagsnr.: 07/562 Blomstervangen 56 Sagsbehandler: 8250 Egå Anna Okkerlund Brahe Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Skødshoved

Læs mere

Tilladelse til midlertidig brug af UV-anlæg på Store Heddinge Vandværk

Tilladelse til midlertidig brug af UV-anlæg på Store Heddinge Vandværk STORE HEDDINGE VANDVÆRK Erikstrupvej 15 4660 Store Heddinge 21. APRIL 2017 JOURNALNUMMER 13.02.01-K08-1900-10 Tilladelse til midlertidig brug af UV-anlæg på Store Heddinge Vandværk Gyldighedsperiode: 6.

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger - journalnummer SVANA

Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger - journalnummer SVANA Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø mst@mst.dk 04-07-2017 EMN-2017-02715 1069362 Kurt Møller Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet ny drikkevandsbkg. Martin Skriver Funktionsleder

Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet ny drikkevandsbkg. Martin Skriver Funktionsleder Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet ny drikkevandsbkg. [ Martin Skriver Funktionsleder Nyt EU-direktiv om ændring af Bilag II og II i DVD EU-regler om kontrol af drikkevand i

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 7. september 2009 J.nr. MKN-200-00065 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Skippingevej 31, 4460 Snertinge. Tilladelse til indvinding af overfladevand. fra. Svinninge Vejle

Skippingevej 31, 4460 Snertinge. Tilladelse til indvinding af overfladevand. fra. Svinninge Vejle Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Svinninge Vejle 13-06-2016 Datablad Tilladt indvindingsmængde 20.000 m 3 per år, 40 m 3 per time Formål Vanding af kartofler på matr. nr. 1 og 3 Svinninge

Læs mere

Vandkvalitet Kapitel 20, side 76

Vandkvalitet Kapitel 20, side 76 Vandkvalitet Kapitel 20, side 76 Lovgivning Danmark er medlem af EU og skal følge EU s drikkevandsdirektiv, som er udmøntet i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Her er der

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk

Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk Kongepartens Vandværk Lyngvej 62 Ellinge Lyng 4560 Vig Den 23. november 2015 Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk Efter samråd med Embedslægen den 23. november

Læs mere

Vandrådet. 1. oktober 2012. Indlæg fra vandgruppen

Vandrådet. 1. oktober 2012. Indlæg fra vandgruppen Vandrådet 1. oktober 2012 Indlæg fra vandgruppen Aftenens indhold Web indberetning Kommunal vandhandleplan (Vandplanen) Regions sjællands råstofplan Nye indvindingstilladelser fra 2013 Grundvandsmodel

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

Gundsømagle Vandværk Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail.

Gundsømagle Vandværk Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail. Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail.com Natur og Miljø Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 2 Vandforsyningsplan, Plandel 2012-2017 Ændring af forsyningsgrænse mellem FORS (tidligere Roskilde Forsyning) og Vandværket Sct. Hans Hospital Maj 2016 Kolofon Udarbejdet af:

Læs mere

Indhold. Ledøje Vandværk Nybøllevej Smørum

Indhold. Ledøje Vandværk Nybøllevej Smørum Ledøje Vandværk Nybøllevej 8 2765 Smørum Tilladelse til udbedring og ændring af Ledøje Vandværk og midlertidig anvendelse af tankvogn og UV-anlæg Danwatec har ved mail af 13. september 2015 på vegne af

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling på Nr. Dalby- Kimmerslev Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling på Nr. Dalby- Kimmerslev Vandværk Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Langagervej 2 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Tilladelse til midlertidig UV-behandling

Læs mere

NYE Myndighedernes overvejelser. Hvordan håndteres tilladelser og hvordan sikres synergieffekter med byens udvikling?

NYE Myndighedernes overvejelser. Hvordan håndteres tilladelser og hvordan sikres synergieffekter med byens udvikling? NYE Myndighedernes overvejelser. Hvordan håndteres tilladelser og hvordan sikres synergieffekter med byens udvikling? Civilingeniør Niels Cajus Pedersen Disposition s planlægning Lovgivning Tilladelse

Læs mere

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer Styret af indvundet mængde grundvand.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune

Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup (raadhus@halskom.dk) Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune Sammenlægningsudvalget har på mødet den 18. september

Læs mere

Efter 16 skal følgende punkter behandles 1) Indvindingens formål. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

Efter 16 skal følgende punkter behandles 1) Indvindingens formål. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Gundersgårdens Vandværk v/hans Christensen Emmerbøllevej 6 5953 Tranekær Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax: mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Dato:2. marts 2009

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Næstved Kommune 2015

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Næstved Kommune 2015 Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven Side 1 af 11 Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Næstved Kommune 2015 SBSYS nr. 13.02.00-P19-2-15 Godkendt af udvalget for Teknik og Miljø

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Outrup Vandværk Strandvejen Outrup. Teknik og Miljø. Bytoften 2, 6800 Varde

Outrup Vandværk Strandvejen Outrup. Teknik og Miljø. Bytoften 2, 6800 Varde Outrup Vandværk Strandvejen 10 6855 Outrup Tilladelse til UV-behandling af drikkevand på Outrup Vandværk, Strandvejen 10, 6855 Outrup - renovering af rentvandstank Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde

Læs mere

Indhold. Ganløse Vandværk A.m.b.a. Ganløseparken Stenløse. Att.:

Indhold. Ganløse Vandværk A.m.b.a. Ganløseparken Stenløse. Att.: Ganløse Vandværk A.m.b.a. Ganløseparken 70 3660 Stenløse Att.: info@ganloesevand.dk Tilladelse til midlertidig brug af mobilt UV-anlæg Den 16-06-2016 Dines Jørgensen & Co har ved mail af 4. maj 2016 på

Læs mere

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr.

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr. Frederiksberg Forsyning Att.: Herman Juhl Sendt pr. mail til: hju@frb-forsyning.dk Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens

Læs mere

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede.

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede. Søby Vandværk v. Mogens Junker Larsen Søbyvej 41 8570 Trustrup Byg og Miljø Dato: 6. maj 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5464 Tilladelse

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Klaus Poulsen Løkkensvej 440 9800 Hjørring Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

UV-anlægget skal være installeret med en prøvehane på hver side af UV-behandlingsanlægget, så der kan udtages analyser før og efter UV-anlægget.

UV-anlægget skal være installeret med en prøvehane på hver side af UV-behandlingsanlægget, så der kan udtages analyser før og efter UV-anlægget. Norlax A/S Gartnervænget 31 6855 Outrup Cvr. 10702437 Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7467 Tilladelse til UV-behandling af drikkevand på Norlax A/S, Gartnervænget 31, 6855 Outrup udskiftning

Læs mere

Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb.

Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb. Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb. Kolonne A B C D E Parameter kendes/ accepteres Skærpet kontrol:

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk Tilstandsrapport og status Glatved Strandvej Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Niels Moes Røde Møllevej 18,st., Oplev 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-51-14 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25.

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25. #split# Tommy Peter Larsen Stubdrupvej 63 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-04-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-4-15 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Orienteringsmøde. Orientering fra Miljø- og Energiforvaltningen v/ Lise Højmose

Orienteringsmøde. Orientering fra Miljø- og Energiforvaltningen v/ Lise Højmose Orienteringsmøde Orientering fra Miljø- og Energiforvaltningen v/ Lise Højmose Emner Ny hjemmeside Opfølgning på Vandforsyningsplanen Status for indsatsplanerne 25 m zonen Regulativer og takster Vandkvalitet

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af vandbehandling med tilsætning af CO 2 på

Tilladelse til midlertidig ændring af vandbehandling med tilsætning af CO 2 på Bakkebølle vandværk v/ Vordingborg Forsyning Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 25 00 www.vordingborg.dk Journal nr. 2012-3400 Erik Rasmussen/jmsa

Læs mere

Vedrłrende: Retningslinier for kommunens reaktion. ved overskridelse af gr nsev rdierne for nitrat og bakterier i drikkevand

Vedrłrende: Retningslinier for kommunens reaktion. ved overskridelse af gr nsev rdierne for nitrat og bakterier i drikkevand Notat Forvaltning: Dato: 23. februar 2012 Dokumentnr.: Miljł og Teknik 12/001139-1 Afsender: Jan Hansen Vedrłrende: Retningslinier for kommunens reaktion. ved overskridelse af gr nsev rdierne for nitrat

Læs mere

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding Hjørring Kommune Frederikshavn Vand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø Per Møller Kristiansen Gammelholmvej 8 Sønderup 9541 Suldrup Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-14182-10 Ref.: Grethe

Læs mere

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år.

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år. Flemming Smidt Schou Kassebøllevej 13 Kassebølle 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk Juli 2013 Kolofon Udarbejdet af: Roskilde Kommune Køgevej 80 4000 Roskilde

Læs mere

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015 Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 214 og 215 Ida Lyng og Henrik L. Hansen, Embedslægerne Syd, Styrelsen for Patientsikkerhed Embedslægeinstitutionerne har de seneste seks

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej 48 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-15 19.05.2015

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Opfølgning på Vandforsyningsplan 2009-2020 (Louise) 3. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse Status på

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning Titel: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Endelig er dokumentationen for kommunens tilsyn generelt utilstrækkelig.

Endelig er dokumentationen for kommunens tilsyn generelt utilstrækkelig. Greve Kommune Center for Teknik & Miljø REDEGØRELSE FOR Tilsyn med vandværkerne i Greve Kommune Sammenfatning Denne redegørelse handler om vandværkernes forsyning af vand til borgerne i Greve Kommune og

Læs mere

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand.

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 30. januar 2014 Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Du har den 20. januar 2014, ansøgt om tilladelse til etablering af markboring, samt

Læs mere

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Holbæk Kommune giver tilladelse til, at Undløse Vandværk, Jupiter id 00103518, anlægs id 321.20.0011.00, ombygger vandværkets åbne filtre

Læs mere

Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet - vejledninger. Martin Skriver Funktionsleder

Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet - vejledninger. Martin Skriver Funktionsleder Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet - vejledninger [ Martin Skriver Funktionsleder Ændring af vejledninger Drikkevandsvejledningen ændres mht. bl.a. kontrolprogrammer Pesticidvejledningen

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20 i vandforsyningsloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20 i vandforsyningsloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. februar 2013 J.nr.: NMK-42-00154 (tidl. MKN-200-00175) Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Bjæverskov vandværk.

Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Bjæverskov vandværk. Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljø Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Bjæverskov vandværk. Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

MILJØstyrelsen 30. marts 2006 Vand J.nr.: M MASK/TOC

MILJØstyrelsen 30. marts 2006 Vand J.nr.: M MASK/TOC Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 349 Offentligt MILJØstyrelsen 30. marts 2006 Vand J.nr.: M 2034-0104 MASK/TOC REDEGØRELSE Forureningsproblemer i de små vandforsyninger 1. Indledning

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time Esther Søgaard Søndre Storetoft 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 16/7128 Reg. nr. 563-40-5004-00 Endelig tilladelse

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning

Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning Morten Ejsing Jørgensen Vand og VVM, Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune Den kommunale håndtering af grundvandskøling og

Læs mere