Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering"

Transkript

1 Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Del D: Opstilling af eksponeringsscenarier Oktober 2012 (version 1.2) Vejledning om gennemførelse af REACH

2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om REACH og forklarer forpligtelserne i henhold til REACH-forordningen, og hvordan de skal efterleves. Brugernes opmærksomhed henledes imidlertid på, at teksten i REACH-forordningen er den eneste autentiske retlige referencetekst, og at oplysningerne i dette dokument ikke kan sidestilles med juridisk rådgivning. Det Europæiske Kemikalieagentur påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af dette dokument. Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Del D: Opstilling af eksponeringsscenarier Reference: ECHA-12-G-17-EN Dato for offentliggørelse: Oktober 2012 Sprog: Dansk Det Europæiske Kemikalieagentur, 2012 Forside Det Europæiske Kemikalieagentur Ansvarsfraskrivelse: Dette er en oversættelse til arbejdsbrug af et dokument, som oprindeligt blev offentliggjort på engelsk. Det originale dokument findes på ECHA s hjemmeside. Gengivelse tilladt med fuld kildeangivelse som følger: Kilde: Det Europæiske Kemikalieagentur, forudsat at ECHA s kommunikationsafdeling underrettes skriftligt herom. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette dokument, er du velkommen til at sende dem (med angivelse af dokumentreference, udstedelsesdato, kapitel og/eller side i det dokument, som din kommentar henviser til) via vejledningens feedback-formular. Der er adgang til feedbackformularen via ECHA's websted med vejledninger eller direkte via følgende link: Det Europæiske Kemikalieagentur Postadresse: P.O. Box 400, FI Helsingfors, Finland Besøgsadresse: Annankatu 18, Helsingfors, Finland 2

3 INDLEDNING Dette dokument indeholder en beskrivelse af REACH-informationskravene med hensyn til et stofs egenskaber, eksponering, anvendelse, risikohåndteringsforanstaltninger og kemikaliesikkerhedsvurdering. Det er et led i en række vejledende dokumenter, der har til formål at hjælpe alle aktører med at opfylde deres forpligtelser i henhold til REACH-forordningen. Disse dokumenter indeholder en detaljeret vejledning om en række væsentlige REACH-processer samt om visse specifikke videnskabelige og/eller tekniske metoder, som industrien eller myndighederne skal følge i henhold til REACH. De vejledende dokumenter er udarbejdet og drøftet i forbindelse med REACHgennemførelsesprojekter under ledelse af Kommissionens tjenestegrene og med deltagelse af aktører fra medlemsstaterne, industrien og ngo'erne. Disse vejledende dokumenter findes på Det Europæiske Kemikalieagenturs websted ( Yderligere vejledende dokumenter vil blive offentliggjort på webstedet, når de er færdige eller blevet opdateret. Dette dokument vedrører Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december om REACH og ændringer hertil af 31. august Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF ( EUT L 396 af ). 3

4 REVISIONER Version Bemærkning Dato Version 1 Første udgave Maj 2008 Version 1.1 Tilføjelse af fodnote Juli 2008 Berigtigelse: (i) erstatning af henvisninger til DSD/DPD med henvisninger til CLP Version 1.2 (ii) gennemførelse af mindre anbefalinger for nanomaterialer fra RIP-oN3-rapporten (iii) Bilag D-3 (Navne på og beskrivelser af miljøfrigivelseskategorier) for at indrette det efter det opdaterede kapitel R.12, version 2) (iv) yderligere mindre redaktionelle ændringer/rettelser Oktober

5 Konvention for citater fra REACH-forordningen Direkte citater fra REACH-forordningen er skrevet med kursiv i citationstegn. Begreber og forkortelser Se kapitel R.20. Stifinder Nedenstående figur viser, hvor del D befinder sig i vejledningen. Information: tilgængelig påkrævet/nødvendig Farevurdering Eksponeringsvurdering D Stop n Farligt eller PBT? j Risikokarakterisering Dokumentere i CSR j Risiko kontrolleret? n Gentagelse Formidle ES via esds 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE D.1 INTRODUKTION...9 D.1.1 Formål med modulet... 9 D.2 EKSPONERINGSSCENARIERNES INDHOLD...11 D.2.1 Formål med afsnittet D.2.2 D.2.3 Redegørelse for centrale oplysninger, der skal tages højde for under opstillingen af eksponeringsscenarier...11 Oversigt over trin i forbindelse med opstillingen af eksponeringsscenarier D.3 OVERORDNET ARBEJDSGANG OG DIALOG...18 D.3.1 Formål med afsnittet D.3.2 Arbejdsgang ved opstilling af eksponeringsscenarier D.3.3 Dialogstruktur D Start med in-house viden D Få feedback fra kunder D Bliv enig med downstream-brugernes brancheorganisationer om, hvordan leverandørerne skal underrettes om anvendelserne D.4 UDARBEJDELSE AF ET EKSPONERINGSSCENARIES INDHOLD...26 D.4.1 Formål med kapitlet D.4.2 Aktiviteter og processer i et stofs livscyklus D.4.3 Kort generel beskrivelse af anvendelser og korte titler for eksponeringsscenarierne D Descriptor-systemets funktionaliteter D Definition af de fire descriptorer D Fleksibel anvendelse af de fire descriptorer D Eksempel på en kort generel anvendelsesbeskrivelse i en kemikaliesikkerhedsrapport D.4.4 Forvalgte indledende eksponeringsscenarier D.4.5 Anvendelsesbetingelser, som sikrer risikokontrol D Formål med afsnittet D Anvendelsesforhold og risikohåndtering D Risikohåndteringsforanstaltningernes type og hierarki D.4.6 Producentens/importørens informationskilder med hensyn til risikohåndtering D Risikohåndteringsforanstaltningernes effektivitet D Biblioteket over risikohåndteringsforanstaltninger D Arbejdsgang ved valg og gentagelse af risikohåndteringsforanstaltninger D.5 EKSPONERINGSBEREGNING...44 D.5.1 Formål med afsnittet

7 D.5.2 Målte eksponeringsdata D.5.3 Vurdering af eksponeringsberegningen for arbejdstagere D Data fra målinger D Modelbaserede tilgange...46 D ECETOC Targeted Risk Assessment til vurdering af eksponeringen af arbejdstagere D Eksempel på en oversigtstabel over en niveau 1-eksponeringsberegning som dokumenteret i kemikaliesikkerhedsrapporten D Letanvendelig model for beregning af eksponeringen for farlige stoffer på arbejdspladsen D.5.4 Beregning af eksponeringen af forbrugere D ConsExpo D EUSES D.5.5 Vurdering af eksponeringen af miljøet D Miljøfrigivelseskategorier baseret på EUSES (version 2.0.3) D TGD i regnearksversion D.6 DETALJERING AF FARLIGHEDEN FOR MILJØET...62 D.7 RISIKOKARAKTERISERING...63 D.8 UDLEDNING AF DET ENDELIGE EKSPONERINGSSCENARIE...63 D.8.1 Integration D.8.2 D.9 Opfordring til downstream-brugeren om at vurdere, om han arbejder inden for de i eksponeringsscenariet fastsatte rammer ANVENDELSE AF DET ENDELIGE EKSPONERINGSSCENARIE I LEVERANDØRKÆDEN...67 TABELLER Tabel D.2-1 Eksempler på eksponeringsdeterminanter...13 Tabel D.2-2 Standardformat for et endeligt eksponeringsscenarie til videreformidling...15 Tabel D.4-1 Oversigt over anvendelser af et opløsningsmiddel med et bredt marked...33 Tabel D.4-2 Oversigt over risikohåndteringsforanstaltninger og sikkerhedsinstruktioner i biblioteket over risikohåndteringsforanstaltninger...41 Tabel D.4-3 Arbejdsgang ved valg og gentagelse af risikohåndteringsforanstaltninger...42 Tabel D.5-1 Inputdata, der skal bruges til at udføre en niveau 1-eksponeringsberegning for arbejdstagere...48 Tabel D.5-2 Eksponeringsberegning for arbejdstagere baseret på ECETOC TRA (2004)...50 Tabel D.5-3 Inputdata til nuværende niveau 1-værktøjer, som skal bruges til at udføre en niveau 1- eksponeringsberegning for forbrugere...54 Tabel D.5-4 Inputdata, som skal bruges til at udføre en niveau 1-eksponeringsberegning for miljøet

8 FIGURER Figur D. 2-1 Trin i forbindelse med opstilling af eksponeringsscenarie for downstream-anvendelser...17 Figur D. 4-1 Stadier i et stofs livscyklus...28 Figur D. 4-2 Descriptor-system for korte titler og en kort generel anvendelsesbeskrivelse...30 BILAG Bilag D-1: Fordele og ulemper ved de tilgængelige niveau 1-værktøjer til eksponeringsberegning...69 Bilag D-2: Eksempel på anvendelse af miljøfrigivelseskategorier...74 Bilag D-3: Navne på og beskrivelser af miljøfrigivelseskategorier (ERC = miljøfrigivelseskategori)...78 Bilag D-4: Kombination af proceskategorier og miljøfrigivelseskategorier...81 Bilag D-5: Kombination af artikelkategorier og miljøfrigivelseskategorier

9 D.1 INTRODUKTION D.1.1 Formål med modulet Dette modul indeholder en beskrivelse af eksponeringsvurderingen, som omfatter opstilling af eksponeringsscenarier samt en eksponeringsberegning. I modulet fokuseres på opstillingen af eksponeringsscenarier. Det indeholder endvidere en kort beskrivelse af eksponeringsberegningen, som beskrives nærmere i kapitel R.14 til R.18. Vejledningen om eksponeringsscenarier vedrører både de centrale oplysninger, der skal indsamles, og den trinvise procedure for opstilling af de endelige eksponeringsscenarier for et stof som en integreret del af den iterative kemikaliesikkerhedsvurdering. Et eksponeringsscenarie er et sæt informationer, der beskriver de forhold, hvorunder risiciene i forbindelse med identificeret anvendelse af et stof kan kontrolleres. Det omfatter anvendelsesforhold (f.eks. anvendelsens varighed og frekvens eller den anvendte mængde, anvendelsestemperatur eller ph) og nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger (f.eks. punktudsugning eller en bestemt type handsker, behandling af spildevand og forbrændingsgas). Hvis en producent eller importør undlader at beskrive relevante og realistiske foranstaltninger, der gør det muligt at kontrollere de risici, der er forbundet med et stof i en bestemt anvendelse, kan han ikke indlemme denne anvendelse i sit eksponeringsscenarie, og/eller han skal udtrykkeligt advare mod denne anvendelse i sikkerhedsdatabladet. Opstillingen af eksponeringsscenarier forventes at indeholde dialoger i) mellem producenter af stoffer og downstream-brugere og ii) mellem downstream-brugere og downstream-brugere længere nede i den kemiske leverandørkæde. I kapitel D.2 beskrives det centrale indhold i et eksponeringsscenarie i henhold til REACH. Der gøres rede for de mest almindelige eksponeringsfaktorer og anbefales et standardformat for det endelige eksponeringsscenarie. Kapitlet indeholder ligeledes en liste over de mest almindelige former for anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger, der skal medtages i eksponeringsscenarier. Der findes yderligere oplysninger om risikohåndteringsforanstaltninger i kapitel R.13. Kapitel D.3 kommer med forslag til en standardarbejdsgang bestående af 14 trin, der omfatter de vigtigste resultater, begyndende med identificering af anvendelse og sluttende med de endelige eksponeringsscenarier for det pågældende stof. Det indeholder også vejledning om dialogprocessen i leverandørkæden med henblik på at nå frem til brugbare eksponeringsscenarier på en effektiv måde. Kapitel D.4 indeholder vejledning om udarbejdelse af indholdet i et eksponeringsscenarie: Aktiviteter i livscyklussen (afsnit D.4.2), beskrivelse af anvendelse og eksponeringsscenariets korte titel (afsnit D.4.3), forvalgte indledende eksponeringsscenarier (afsnit D.4.4), betingelser for anvendelse med henblik på risikokontrol (afsnit D.4.5). Der findes detaljerede oplysninger om Use Descriptor-systemet i kapitel R.12 og om de risikohåndteringsforanstaltninger og anvendelsesforhold, der kan sikre risikokontrol, i kapitel R.13. 9

10 Kapitel D.5 gør rede for eksponeringsvurderingen. Dette omfatter vejledning om, hvilken rolle de målte data spiller, samt en kort forklaring af en række tilgængelige værktøjer til eksponeringsberegning. Fordelene og ulemperne ved disse værktøjer i forbindelse med REACH drøftes yderligere i bilag D-1. Opstillingen af eksponeringsscenarier og den tilhørende eksponeringsberegning skal ske trinvist, idet der startes med de foreliggende oplysninger, som omfatter forsigtige antagelser om eksponeringsniveauer. Den korte vejledning fokuserer på sådanne niveau 1-vurderinger. Hvis ikke de kan påvise, at et stof kan anvendes på en måde, hvor risiciene kan kontrolleres, kan der gennemføres mere avancerede vurderinger ved anvendelse af mere detaljerede eksponeringsoplysninger, der kan behandles med mere avancerede værktøjer til eksponeringsberegning. Hvis de foreliggende data tillader det, er det endvidere muligt at gå direkte til en vurdering på et højere niveau. Der findes yderligere oplysninger om eksponeringsberegning i kapitel R.14 til R.18. Kapitel D.6 indeholder en kort beskrivelse af den situation, hvor producenten eller importøren på baggrund af en indledende eksponeringsvurdering kan konkludere, at der er behov for at forbedre farevurderingen, før det endelige eksponeringsscenarie kan udledes. Kapitel D.7 indeholder en kort forklaring af risikokarakteriseringen, eftersom risikokarakteriseringen potentielt udløser gentagelser af det indledende eksponeringsscenarie. Der findes yderligere oplysninger om risikokarakterisering i vejledningens del E. Kapitel D.8 indeholder en vejledning i, hvordan eksponeringsscenariet afsluttes. Det viser, hvordan man kan integrere anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger for de relevante eksponeringsveje og målgrupper i et endeligt sammenhængende eksponeringsscenarie for en eller flere specifikke anvendelser. Endelig viser kapitel D.9, hvordan man kan anvende eksponeringsscenarierne i forbindelse med kemikaliesikkerhedsrapporten og det udvidede sikkerhedsdatablad (SDS), og det henviser til vejledningens del F og G. 10

11 D.2 EKSPONERINGSSCENARIERNES INDHOLD D.2.1 Formål med afsnittet I kapitel D.2 beskrives det centrale indhold i et eksponeringsscenarie i henhold til REACH. Der gøres rede for de mest almindelige eksponeringsdeterminanter og anbefales et standardformat for det endelige eksponeringsscenarie. D.2.2 Redegørelse for centrale oplysninger, der skal tages højde for under opstillingen af eksponeringsscenarier Indsamlingen af oplysninger i forbindelse med opstillingen af et eksponeringsscenarie skal sikre, at eksponeringsscenariet tjener det i henhold til REACH fastsatte formål. Eksponeringsscenariet er udgangspunktet for en kvantitativ eksponeringsberegning og det værktøj, ved hjælp af hvilket der kommunikeres i leverandørkæden. For at danne et tilstrækkeligt grundlag for eksponeringsberegningen skal eksponeringsscenariet omfatte de væsentligste parametre for frigivelse og eksponering (determinanter). Det skal endvidere opfylde downstream-brugernes krav, idet de er de vigtigste modtagere af eksponeringsscenarierne via det udvidede sikkerhedsdatablad. I begge ovennævnte tilfælde er det vigtigt, at oplysningerne i eksponeringsscenariet præsenteres struktureret og forståeligt. Det betyder, at så snart oplysningerne til eksponeringsscenariet er blevet indsamlet i mere eller mindre fortællende form, skal de omsættes til korte, hensigtsmæssige tekstmoduler og parametre. Det skal bemærkes, at mens sproget i et eksponeringsscenarie kan være forskelligt i de to tilfælde, skal indholdet være det samme. Med andre ord skal de anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger, der formidles videre til downstream-brugerne, være de samme som de antagne anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger, der blev anvendt ved beregningen af eksponeringsniveauerne som led i kemikaliesikkerhedsvurderingen. Denne sammenhæng skal kunne spores i kemikaliesikkerhedsrapporten. Det er således nødvendigt at dokumentere, hvordan eksponeringsscenariet er blevet opstillet. Udledningen af såkaldte frigivelses- og eksponeringsdeterminanter spiller en afgørende rolle, når de indsamlede oplysninger omsættes til eksponeringsscenariets specifikke terminologi. Nedenfor findes en række eksempler på determinanter, som ofte spiller en central rolle for frigivelses- og eksponeringsniveauet: Stoffets egenskaber, f.eks. dets volatilitet, vandopløselighed og nedbrydelighed, identificeres i farevurderingen og udgør en række væsentlige input i forbindelse med opstillingen af eksponeringsscenariet. Stoffer med højt damptryk (eller høj toksicitet) kræver normalt andre typer risikohåndteringsforanstaltninger end stoffer med lavt damptryk (eller lav toksicitet). Det kræver endvidere pålidelige oplysninger om stoffets egenskaber at udføre eksponeringsberegningen, når eksponeringsscenariet er blevet opstillet. 11

12 Processer og produkter skal designes og håndteres på en sådan måde, at det er muligt at kontrollere risiciene. De eksponeringsudløsende egenskaber skal afspejles i eksponeringsscenariet. Det gælder f.eks. den tekniske type aktivitet og graden af indeslutning, anvendelsens varighed og frekvens, stoffets koncentration i et produkt eller den mængde stof, der anvendes pr. gang eller pr. applikation. Det gælder endvidere de risikohåndteringsforanstaltninger, som producenten eller downstream-brugeren anvender til at kontrollere risiciene. De omgivelser, processen udføres i, har også betydning for eksponeringen. Hvis f.eks. et kemikalie anvendes i et lille lokale, eller der udledes spildevand til en lille flod, øges sandsynligheden for, at effektniveauet overskrides, og at risiciene ikke kan kontrolleres. Det samme gælder f.eks. en eksponeret arbejdstagers eller forbrugers kropsvægt og den inhalerede mængde. Selv om processen, produktet eller lokalet er det samme, medfører en større inhaleret mængde pr. kg. kropsvægt (f.eks. børn eller hårdtarbejdende voksne) en højere dosis. Kapitel R.8 indeholder en vejledning i, hvordan disse forhold tages i betragtning under udledningen af DNEL-værdier. 12

13 Tabel D.2-1 Eksempler på eksponeringsdeterminanter Eksponeringsdeterminanter Eksempler (listen er ikke udtømmende) Stoffets karakteristika Molekylegenskaber Stoffets fysisk-kemiske egenskaber Stabilitet Molekylvægt Molekylstørrelse Damptryk Karakteristika for processer og produkter Det stadie i stoffets eller produktets livscyklus, som eksponeringsscenariet henviser til Type aktivitet eller proces Anvendelsens tidsmønster Tekniske betingelser for anvendelse Karakteristika for det kemiske produkt Octanol/vand-fordelingskoefficient Vandopløselighed Biologisk nedbrydning, hydrolyse, fotonedbrydning, atmosfærisk nedbrydning (halveringstid i vand, jord, luft) Fremstilling af stoffer, formulering, slutanvendelse af kemiske produkter, levetid for stoffer i artikler, affaldsstadiet F.eks.: syntetisering af stoffer; blanding af stoffer; anvendelse af stoffer som tekniske hjælpestoffer; anvendelse af kemikalier ved sprøjtning, dypning eller med børste/pensel; anvendelse af stoffer i artikler, f.eks. ved at bære tekstiler, opholde sig i et hus. Aktivitetens/anvendelsens varighed Aktivitetens/anvendelsens frekvens Processens grad af indeslutning Temperatur, ph osv. Stoffets andel af vægten Produktets fugasitet, støvethed, volatilitet Bemærkninger Giver en indikation af stoffets biotilgængelighed. Eksponeringsdeterminant på arbejdspladsen og i miljøet. Eksponeringsdeterminant for nedbrydningen i delmiljøer, herunder spildevandsrensning. Identifikation af relevante eksponeringer for alle målgrupper, støtte til valget af egnede brede eksponeringsscenarier. Støtte til valget af forvalgte proces- eller produktkategorier i niveau 1-værktøjer til eksponeringsvurdering. Determinant for eksponeringsmønster (kort sigt vs. lang sigt) og tilsvarende valg af PNEC- eller DNEL-værdier. Determinant for eksponering af mennesker og miljø. Determinant for eksponering af mennesker og miljø for blandinger eller produkter. Anvendt mængde Kg [t] pr. gang eller aktivitet Determinant for eksponeringspotentialet pr. gang eller pr. aktivitet. Risikohåndteringsforanstaltninger Punktudsugning (arbejdsplads) Personlige værnemidler (arbejdsplads) Kommunal spildevandsbehandling, affaldsbehandling Emballagedesign, som forebygger eksponering via hud eller inhalering (produktsikkerhed) Risikohåndteringsforanstaltninger som en integreret bestanddel af det tekniske produkt eller den tekniske proces eller som supplerende foranstaltning. Determinant for den udstrækning, i hvilken eksponeringen kan modereres eller forhindres. Omgivelsernes karakteristika Omgivelser, som absorberer eller opløser frigivelser Lokalets størrelse og udsugningsgrad, flodens vandstrøm, spildevandssystemets kapacitet Eksponeringsdeterminant baseret på den antagelse, at stoffet fordeles jævnt. Biologiske eksponeringsfaktorer Inhaleret mængde, kropsvægt Determinant for den dosis, et menneske eksponeres for, og det tilsvarende valg af PNEC- eller DNEL-værdier. 13

14 Nogle af determinanterne i tabel D.2-1 gentages normalt ikke af registranten, men fastsættes til realistiske (standard)værdier, nemlig stoffets karakteristika og omgivelsernes karakteristika. Det kan være nødvendigt at fastsætte andre parametre i eksponeringsscenariet under registrantens gentagelsesproces. I henhold til REACH skelnes der mellem to typer af disse varierende determinanter, der skal afspejles i eksponeringsscenariet. Det drejer sig om anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger. Anvendelsesforholdene omfatter enhver handling, anvendelse af et værktøj eller parametertilstand, der er fremherskende under produktionen eller anvendelsen af et stof (enten i dets rene form eller i en blanding), og som sekundært kan påvirke eksponeringen af mennesker og/eller miljø. Risikohåndteringsforanstaltningerne omfatter enhver handling, anvendelse af et værktøj eller ændring af parametertilstanden, der finder sted under produktionen eller anvendelsen af et stof (enten i dets rene form eller i en blanding), med henblik på at forebygge, kontrollere eller reducere eksponeringen af mennesker og/eller miljø. Tabel D.2 2 viser det endelige eksponeringsscenaries standardformat 2. Eksponeringsscenariets format kan fungere som tjekliste gennem hele opstillingen af eksponeringsscenariet og kan hjælpe producenterne, importørerne og downstream-brugerne med at fokusere på et sæt centrale oplysninger. Det anbefales hele tiden at have formatet for eksponeringsscenariet (tabel D.2 2) tilgængeligt med henblik på at allokere de indsamlede oplysninger til det indledende eller endelige eksponeringsscenarie. Producenten/importøren og downstream-brugeren kan imidlertid beslutte, at visse oplysninger i skabelonen ikke er nødvendige for at påvise risikokontrol, eller at andre determinanter rent faktisk er eksponeringsudløsende og derfor skal medtages i eksponeringsscenariet 3. 2 Bemærk, at der blev offentliggjort en ny vejledning om eksponeringsscenariets format i Det er imidlertid op til den enkelte registrant at afgøre, om han vil skifte til det opdaterede format, fortsætte med at benytte det format, der blev offentliggjort i 2008 (i henhold til tabel D.2-2 nedenfor) eller benytte et helt andet format (så længe sidstnævnte er i overensstemmelse med kravene i bilag I). (Se dokumentet Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Eksponeringsscenariets format i Del D: Opstilling af eksponeringsscenarier; i Del F: Kemikaliesikkerhedsrapportens format, som kan findes på: og Ovennævnte dokument erstatter det nuværende afsnit og tabellen D.2-2 nedenfor.). 3 Bemærk, at den anden version af ECHA s Chemical Safety Assessment and Reporting Tool (Chesar) blev frigivet i juni Chesar genererer eksponeringsscenarierne til kemikaliesikkerhedsrapporten i et mere forenklet format, som kan ses i Chesar Manual 4, Annex 2 (Chesar-vejledning 4, bilag 2): 14

15 Tabel D.2-2 Standardformat for et endeligt eksponeringsscenarie til videreformidling 1 Eksponeringsscenariets korte titel 2 Processer og aktiviteter, der er omfattet af eksponeringsscenariet Brugsbetingelser 3. Anvendelsens varighed og frekvens Angiv for arbejderstagere, forbrugere og miljø (hvor dette er relevant) 4.1 Stoffets eller blandingens fysiske form, artiklernes forhold mellem overflade og mængde Gas, væske, pulver, granulat, massive faste stoffer. Overfladeareal pr. mængde artikel, som indeholder stoffet (hvis relevant). 4.2 Stoffets koncentration i en blanding eller en artikel 4.3 Mængde anvendt pr. gang eller aktivitet Angiv for arbejderstagere, forbrugere og miljø (hvor dette er relevant) 5 Andre relevante brugsbetingelser F.eks.: Temperatur, ph, mekanisk energiinput. Det modtagende miljøs kapacitet (f.eks. vandstrømmen i spildevand/flod, lokalets størrelse x udsugningsgrad). Slid på artikler (hvis relevant), forhold vedrørende artiklernes levetid (hvis relevant). Risikohåndteringsforanstaltninger 6.1 Risikohåndteringsforanstaltninger vedrørende menneskers sundhed (arbejdstagere eller forbrugere) Typen og effektiviteten af enkeltstående muligheder eller af en kombination af muligheder for den eksponering, der skal kvantificeres [mulighederne formuleres som en forklarende vejledning]. Angiv eksponeringsvej (indtagelse, kontakt med huden, indånding). 6.2 Risikohåndteringsforanstaltninger vedrørende miljøet Typen og effektiviteten af enkeltstående muligheder eller af en kombination af muligheder, der skal kvantificeres [mulighederne formuleres som en forklarende vejledning]. Angiv for spildevand, forbrændingsgas, jordbeskyttelse. 7 Affaldshåndteringsforanstaltninger På de forskellige stadier i stoffernes livscyklus (herunder blandinger eller artikler efter endt levetid). Oplysninger om forventet eksponering og vejledning af downstream-brugeren 8 Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden Beregning af den eksponering, der følger af de ovenfor beskrevne forhold (punkt 3-7 og stoffets egenskaber. Henvis til det anvendte værktøj til eksponeringsvurdering. Specificer for de enkelte eksponeringsveje. Angiv for arbejdstagere, forbrugere, miljø). 9 Vejledning af downstream-brugeren, så han kan vurdere, om han arbejder inden for de i eksponeringsscenariet fastsatte rammer Vejledning i, hvordan downstream-brugeren kan vurdere, hvorvidt han arbejder inden for de forhold, der er opstillet i eksponeringsscenariet. Den kan være baseret på et sæt variabler (og en egnet algoritme), som sammen påviser risikokontrol, men der skal være en vis fleksibilitet i forbindelse med værdierne for de forskellige variabler. Bemærk! Dette vil primært være specifikke forhold for en bestemt produkttype. Dette afsnit kan også omfatte et link til et egnet (f.eks. letanvendeligt) beregningsværktøj. Der kan eventuelt indlemmes andre metoder, ved hjælp af hvilke downstream-brugeren kan kontrollere, hvorvidt han arbejder inden for de i eksponeringsscenariet fastsatte rammer. 15

16 D.2.3 Oversigt over trin i forbindelse med opstillingen af eksponeringsscenarier Der skal opstilles eksponeringsscenarier for: i) Produktionsprocessen. ii) iii) De identificerede anvendelser, herunder producentens/importørens egne anvendelser, og anvendelser længere nede i den kemiske leverandørkæde samt forbrugernes anvendelser. De stadier i livscyklussen, der følger af produktionen og de identificerede anvendelser (stadier i artiklens levetid og affaldsstadiet). Producenten/importøren indleder sin vurdering med alle de relevante foreliggende oplysninger om anvendelsesforhold og de eksisterende risikohåndteringsforanstaltninger på produktionsstadiet, i de identificerede anvendelser og på de heraf følgende stadier i livscyklussen (indledende eksponeringsscenarie). Downstream-brugerne eller deres organisation har måske allerede kompileret sådanne oplysninger i et generisk eksponeringsscenarieformat, så producenten/importøren kan gå direkte videre med at udfylde det indledende eksponeringsscenarie og beregne eksponeringen for de heraf omfattede anvendelser. Derefter beregner han den eksponering, der svarer til de foreliggende oplysninger. Ofte anvendes der i den første gentagelse standardværktøjer til eksponeringsberegning, der er tilstrækkeligt forsigtige (niveau 1-vurdering). Hvis der foreligger målte data om eksponeringsniveauer, der er pålidelige og repræsentative for de i det indledende eksponeringsscenarie beskrevne anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger, kan disse data anvendes til eksponeringsberegningen. Det samme gælder tilfælde, hvor der er nok oplysninger til at anvende eksponeringsmodeller på et højere niveau til den første beregning. Producenten/importøren indsamler yderligere oplysninger om frigivelses- og eksponeringsdeterminanter, når det ikke er muligt at påvise risikokontrol med udgangspunkt i det indledende eksponeringsscenarie, medmindre han beslutter sig for at gøre faredataene mere detaljerede (se afsnit A.2.6). Selve processen med at opstille eksponeringsscenariet kan variere fra et tilfælde til et andet, afhængigt af de foreliggende oplysninger, men især når der foreligger relativt få oplysninger, følger den generelle proces de 14 trin, der fremgår af figur D. 2-1, og som forklares nærmere nedenfor. Standardarbejdsgangen er baseret på en kategorisering af de processer og produkter, som stoffet anvendes i. Valget af specifikke kategorier medfører en udvælgelse af forvalgte generiske eksponeringsscenarier, som kan knyttes sammen med eksisterende niveau 1-værktøjer til eksponeringsberegning. Hvis producenten/importøren har tilstrækkeligt med oplysninger til at opstille eksponeringsscenarier og dokumentere de tilsvarende eksponeringsberegninger baseret på målte data eller modeller på et højere niveau, kan han afkorte processen. I sådanne tilfælde kan han gå direkte til trin 6 (opfordre downstream-brugeren til at komme med feedback) eller 10 (gennemføre en kemikaliesikkerhedsvurdering baseret på målte data eller modeller på et højere niveau), alt afhængigt af dialogen med downstream-brugerne. 16

17 Opfordret eller proaktiv Infopakke fra DU er Farevurdering og PBT/vPvB dosis/koncentration - responskarakterisering Kemisk-fysiske egenskaber (udløser frigivelse og eksponering) behov for oplysninger om eksponering i relation til undladelse eller forsøg 1. Kortlæg stoffets anvendelse (in-house-oplysninger) 2. Kompiler alle foreliggende oplysn. om anvendelsesforhold 3. Vælg egnede proces-eller produktkategorier 4. Opstil indl. eksp.scenarier og foretag en indl. eksp. beregn. 5. Færdiggør indl. eksp. scenarie (kort titel. omfattet aktivitet, anvendelsesforhold, risikohåndteringsforanstaltninger) 6. Opfordr til og modtag feedback fra repræsentative DU er 7. Identificer yderligere oplysninger (efter behov) 8. Udfør kemikaliesikkerhedsvur. flere g.m. det valgte værktøj 9. Beslut, hvorvidt der er behov for målte data eller en model på et højere niveau 10. Anvend evt. en anden model eller målte data. Gennemfør en kemikaliesikkerhedsvurdering 11. Færdiggør eksponeringsberegn. og risikokarakteriseringen 12. Udled det integrerede eksponeringsscenarie ved at forene alle anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger 13. Flet eventuelt eksponeringsscenasrierne sammen til et bredere eksponeringsscenarie (=UEC) 14. Dokumenter Oplysninger om opstart Opstil liste over oplysninger om anvendelsesforhold og risikohåndteringsforans taltninger Endeligt resultat Foreliggende på et højere niveau endelige eksponeringsscenarier (ingen yderligere forsøg) endelige eksponerinsscenarier (forsøg foreslås) der advares mod anvendelse CSR, ES for SDB Forkortelser: CSA = kemikaliesikkerhedsrapport; DU = downstream-bruger; ES = eksponeringsscenarie; AF = anvendelsesforhold; RHF = risikohåndteringsforanstaltninger; SDS = sikkerhedsdatablad; UEC = anvendelses- og eksponeringskategori. Figur D. 2-1 Trin i forbindelse med opstilling af eksponeringsscenarie for downstreamanvendelser. 17

18 Bemærk, at standardarbejdsgangen (se afsnit D.3.2) baseret på forvalgte kategorier og forvalgte indledende eksponeringsscenarier har til formål at fremme konsekvensen og den harmoniserede oplysningsstruktur på tværs af markederne. Producenten/importøren kan imidlertid også tage den kortere vej (gå direkte til trin 6 eller 10 i figur D.2-1), især hvis alle de nødvendige oplysninger foreligger fra en vurdering på et højere niveau. Opstillingen af eksponeringsscenarier kan indledes uden at gennemgå niveau 1-processen. Producenten/importøren skal dog sikre, at eksponeringsscenariet er i overensstemmelse med standardformatet i tabel D.2 2. Opstillingen af eksponeringsscenarier for produktionen og producentens egen anvendelse omfatter i princippet de samme trin. I praksis kan arbejdsgangen dog være en anden på flere punkter: Trin 3-4 kan udelades, eftersom producenten/importøren ofte er i stand til at påvise risikokontrol med udgangspunkt i målte data i stedet for i niveau 1-modeller. Trin 6-7 kan udelades, eftersom der ikke er behov for at kommunikere med downstreambrugere for at øge registrantens viden. D.3 OVERORDNET ARBEJDSGANG OG DIALOG D.3.1 Formål med afsnittet Formålet med dette modul er at give et overblik over hele processen med opstilling af eksponeringsscenarier og den i denne forbindelse nødvendige dialog mellem producent/importør og downstream-bruger, før vi går mere ned i de tekniske detaljer. Arbejdsgangen forklarer de trin, der fremgår af figur D For hvert trin er der anført nøglebeslutninger/-konklusioner, og resultaterne er opført. D.3.2 Arbejdsgang ved opstilling af eksponeringsscenarier Arbejdsgang Resultat Gå til 1 Kortlæg stoffets anvendelse. Analysér stoffets marked med udgangspunkt i eksisterende in-house oplysninger. Overvej, hvordan de identificerede anvendelser efter den direkte downstream-brugers anvendelse kan inkluderes. Tildel 1-4 relevante stadier i livscyklussen efter behov. Anvend standard- Descriptor-systemet efter behov. Gruppér produkt- eller kundetyper eller relevante processer/aktiviteter. Kort over de kendte downstreamog forbrugeranvendelser med Descriptor-systemets standardterminologi 2 Anvend oplysninger, der stilles proaktivt til rådighed af downstream-brugere. Opfordr downstream-brugerne til at stille oplysninger til rådighed (efter behov). 2 Kompiler alle foreliggende oplysninger om anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger og de tilhørende frigivelses-/eksponeringsniveauer i stoffets livscyklus. Start med eksisterende in-house oplysninger. Fortegnelse over foreliggende oplysninger, herunder målte data 3 Indlem oplysninger, der stilles proaktivt til rådighed af downstream-brugere. Opfordr downstream-brugerne til at stille oplysninger til rådighed (efter behov). 18

19 Arbejdsgang Resultat Gå til 3 Vælg egnede proces- eller produktkategorier for de identificerede anvendelser. Dokumentér begrundelserne for kategorivalg, herunder relevansen af risikohåndteringsforanstaltninger og anvendelsesforhold. Afmærk anvendelser, De er i tvivl om. Prøv først at anvende oplysningerne fra trin 2 til at tildele anvendelsen en egnet kategori. Lav ellers en liste over de anvendelser, for hvilke der ikke findes nogen egnet fordefineret produkt- eller proceskategori. Gruppér anvendelserne under den samme fordefinerede kategori, hvor dette er hensigtsmæssigt. Fastlæg oplysningsbehovet med udgangspunkt i standardformatet for eksponeringsscenarier og inputtabellerne (indledende eller til gentagelser) for de valgte værktøjer. Tag højde for værktøjets anvendelsesområde med hensyn til fareprofilen og den fysiske tilstand af det stof, der vurderes. 4 Opstil de indledende eksponeringsscenarier baseret på de inputdata, der er nødvendige for niveau 1- eksponeringsberegningen (se tabel D.5-1, tabel D.5-3 og tabel D.5-4). Tjek yderligere foreliggende oplysninger om anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger fra: Downstream-brugerne og/eller deres organisationer (herunder indledende eksponeringsscenarier) Produkt- eller branchespecifikke risikohåndteringsforanstaltningspakker i biblioteket over risikohåndteringsforanstaltninger Litteratur. Anvendelser, der er tildelt produkt- og proceskategorier Identifikation af påkrævede datainput Identifikation af input til niveau 1-værktøjer til eksponeringsberegning Anvendelserne kræver en vurdering på et højere niveau, da der ikke findes nogen egnet kategori Indledende eksponeringsscenarier populeret med kvantificerbare oplysninger Første overblik over, hvor risikokontrollen ikke er åbenlys Antagelser om væsentlige eksponeringsveje Begrundelse/dokumentation for, hvorfor visse eksponeringsveje ikke er medtaget Del E, risikokarakterisering Foretag en indledende eksponeringsberegning og en indledende risikokarakterisering ved at indhente relevante eksponeringsdata til eksponeringsscenariet, eller kør et niveau 1- eksponeringsværktøj. Fastlæg de væsentligste 4 eksponeringsveje, og foretag en første beregning af de forventede eksponeringsniveauer. Sammenlign al kendt eksponering og/eller den forventede eksponering med den i farevurderingen foreliggende toksikologiske viden i en risikokarakterisering. Det skal begrundes, hvorfor visse eksponeringsveje ikke er medtaget. 5 Færdiggør det indledende eksponeringsscenarie. Når der kan påvises risikokontrol på basis af den indledende risikokarakterisering, færdiggøres det indledende eksponeringsscenarie med en yderligere beskrivelse af de tilsvarende anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger. Tildel det indledende eksponeringsscenarie en kort titel. Hvis ikke risiciene i bestemte anvendelser kan kontrolleres, er der behov for yderligere detaljer, før eller efter der gås videre til trin 6. Indledende eksponeringsscenarie med råd om risikohåndteringsforanstaltninger og en beskrivelse af anvendelsesforholdene Anvendelser, for hvilke det er usandsynligt, at der kan påvises risikokontrol med de foreliggende oplysninger Niveau 1-værktøjet kan angive, hvorvidt en eller flere eksponeringsveje er væsentlige for en anvendelse eller ej. Det er producentens/importørens ansvar at krydskontrollere denne angivelse i trin 6 og 7 i forhold til de indsamlede oplysninger. 19

20 Arbejdsgang Resultat Gå til 6 Opfordr til og modtag feedback fra repræsentative kunder eller organisationer for downstream-brugere om: Hvorvidt de relevante anvendelser er omfattet eller ej. Yderligere anvendelser Behov for at revidere betingelser for anvendelse 7 Hvorvidt risikohåndteringsforanstaltningerne og anvendelsesforholdene er passende (ellers fremsendes oplysninger om eksisterende risikohåndteringsforanstaltninger og anvendelsesforhold). Hvorvidt beskrivelserne i eksponeringsscenariet er forståelige for modtagerne. Oplysninger om eksisterende betingelser for anvendelse Omformulering af behov Det indledende eksponeringsscenarie godkendes af downstream-brugerne 7 Identificer og anvend yderligere oplysninger (efter behov), baseret på feedback. Gå direkte til trin 8, eller gør først risikohåndteringsforanstaltningerne og anvendelsesforholdene i det indledende eksponeringsscenarie mere detaljerede, og/eller Mere detaljeret sæt anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger Mere detaljeret sæt oplysninger om stoffets egenskaber Del B: Farevurderi ng. gør oplysningerne om stoffets egenskaber mere detaljerede (f.eks. behov for en DNEL-værdi for en bestemt vej). 8 Udfør kemikaliesikkerhedsvurderingen flere gange (eksponeringsberegning, risikokarakterisering og usikkerhedsanalyse), og træf beslutning om gentagelse: Behov for yderligere gentagelse Der kan påvises risikokontrol Behov for yderligere testning Input til færdiggørelse af farevurderingen eller forslag til forsøg 9 11 Del E: Risikokarak terisering NB! Der skal træffes en beslutning om, hvorvidt der er behov for gentagelser, for alle identificerede anvendelser og alle stadier i stoffets livscyklus. 9 Beslut, hvorvidt der er behov for målte data eller en model på et højere niveau, hvis fleksibiliteten i niveau 1-værktøjet er for lille til, at der kan påvises risikokontrol. Hvis der kan påvises risikokontrol med udgangspunkt i niveau 1, gås videre til trin 11. Konklusion af, hvorvidt der kan påvises risikokontrol med udgangspunkt i niveau 1-modellen Anvend en anden model, eller anvend målte data til i) at gøre eksponeringsscenariet mere detaljeret og til ii) at påvise risikokontrol. Det kan også være en mulighed at udelukke visse anvendelser fra eksponeringsscenariet eller at beskrive mere specifikke betingelser for anvendelse i eksponeringsscenariet. Konklusion af, hvorvidt der kan påvises risikokontrol med udgangspunkt i en vurdering på et højere niveau Færdiggør eksponeringsberegningen og risikokarakteriseringen (herunder usikkerhedsanalysen): Eksponeringsscenarie baseret på alle påkrævede fareoplysninger 12 De risikohåndteringsforanstaltninger og anvendelsesforhold, der sikrer risikokontrol, dokumenteres i de endelige eksponeringsscenarier. Midlertidige betingelser for anvendelse anbefales til risikohåndtering, hvis der foreslås forsøg, som endnu ikke er gennemført. Eksponeringsscenarie, men der er foreslået forsøg Anvendelser, der frarådes af sundheds- og miljøhensyn Del E: Risikokarak terisering Anvendelser, der frarådes af sundheds- og miljøhensyn, dokumenteres i kemikaliesikkerhedsrapporten. Oplysninger om betingelser for anvendelse, der er nødvendige for at færdiggøre risikokarakteriseringen, er ikke tilgængelige hos downstream-brugerne eller andre kilder. Anvendelsen er derfor ikke omfattet af det endelige eksponeringsscenarie. 20

21 Arbejdsgang Resultat Gå til 12 Udled det integrerede eksponeringsscenarie ved at forene alle anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger i eksponeringsscenariet. Dokumentér de anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger, der er påkrævede for menneskers sundhed og miljøet, og de tilsvarende eksponeringsveje for alle de anvendelser, der er omfattet af eksponeringsscenariet. Overvej, hvilken virkning anvendelsesforholdene/risikohåndteringsforanstaltningerne har på tværs af eksponeringsvejene. Vælg de anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger, der sikrer risikokontrol for alle eksponeringsveje. 13 Flet eventuelt eksponeringsscenarierne sammen. Foretag en krydssammenligning af de endelige eksponeringsscenarier, og afgør, hvilke scenarier der skal flettes sammen, med udgangspunkt i ligheder med hensyn til risikohåndtering og anvendelsesforhold. Endeligt eksponeringsscenarie efter intern integration Endelige anvendelses- og eksponeringskategorier på et andet integrationsniveau Dokumentér resultaterne af eksponeringsvurderingen. Kemikaliesikkerhedsrapportens underafsnit 9 pr. eksponeringsscenarie, herunder: Beskrivelse af eksponeringsscenariet (med nødvendige forklaringer), tilsvarende eksponeringsberegninger (med nødvendige forklaringer) og risikokarakteriseringer. Det skal fremgå klart af dokumentationen, hvordan risikohåndteringsforanstaltningerne og anvendelsesforholdene i det endelige eksponeringsscenarie hænger sammen med eksponeringsberegningerne. Kapitler i kemikaliesikkerhedsrapporten Opstilling af blokke til det udvidede sikkerhedsdatablad Del F i CSR Del G om udvidelse af SDS'et Opsummering af risikohåndteringsforanstaltninger og anvendelsesforhold i starten af kemikaliesikkerhedsrapporten. Eksponeringsscenarier i et format, der kan vedlægges sikkerhedsdatabladene som bilag. Hvis disse er forskellige fra eksponeringsscenarierne i kemikaliesikkerhedsrapporten, skal det sikres, at de stemmer overens med disse. DNEL- eller PNEC-værdier (for de relevante eksponeringsveje) til indarbejdelse i afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet. Opsummering af risikohåndteringsforanstaltninger/anvendelsesforhold fra alle eksponeringsscenarier i afsnit 7/8 i sikkerhedsdatabladet. Frarådede anvendelser i underafsnit 1.2 i sikkerhedsdatabladet. Korte titler for eksponeringsscenarierne til indsættelse i bilaget til sikkerhedsdatabladet (som krævet i henhold til bilag I til REACH, punkt 5.1.1). 21

22 D.3.3 Dialogstruktur En producent/importør skal råde over tilstrækkelige oplysninger om downstream-brugernes anvendelsesbetingelser for at kunne påvise risikokontrol i kemikaliesikkerhedsrapporten. Producenten/importøren skal videreformidle de relevante oplysninger, der dokumenteres i kemikaliesikkerhedsrapporten, til aktørerne længere nede i leverandørkæden ved hjælp af de eksponeringsscenarier, der vedlægges sikkerhedsdatabladet for det pågældende stof som et bilag. Dette omfatter oplysninger om egnede risikohåndteringsforanstaltninger og de tilhørende brugsbetingelser. Oplysningerne skal dække alle efterfølgende stadier i stoffets livscyklus, for hvilke der dokumenteres risikokontrol i kemikaliesikkerhedsrapporten. Dette omfatter stadier i livscyklussen, som følger efter downstream-brugernes anvendelse, i det omfang den downstreambruger, der befinder sig nederst i REACH-kommunikationskæden, kan bidrage til risikokontrollen med hensyn til forbrugernes anvendelser, en artikels levetid og affaldsliv. Da det i henhold til REACH kræves, at downstream-brugeren reagerer på de modtagne eksponeringsscenarier, er downstream-brugeren interesseret i, at oplysningerne i eksponeringsscenariet: dækker downstream-brugerens anvendelser, så downstream-brugeren ikke selv skal gennemføre en kemikaliesikkerhedsvurdering. giver klar og forståelig vejledning i, hvad der skal gøres. foreslår foranstaltninger, som den pågældende downstream-bruger er i stand til at gennemføre i praksis. omfatter råd om, hvordan det kan fastslås, hvorvidt downstream-brugeren arbejder inden for rammerne af eksponeringsscenariet. Det er således i såvel producentens/importørens som downstream-brugerens interesse at dele oplysninger om eksisterende anvendelsesbetingelser og potentielt krævede foranstaltninger til forbedring af risikoforebyggelsen og -håndteringen. Dette gøres bedst ved at indgå en dialog før registrering. Arbejdsgangen i afsnit D.3.2 omfatter en række processer og beslutninger, som vedrører dialogen mellem registranten og de aktører, der anvender stoffet downstream. Producentens/importørens direkte dialogpartnere er kunderne. Det kan være den direkte downstream-bruger, der leveres af registranten, eller de distributører, der forsyner de direkte downstream-brugere i producentens/importørens leverandørkæde. Der er mindst fem typer direkte downstream-brugere, der eventuelt skal være omfattet af eksponeringsscenarierne: Virksomheder, der anvender markedsførte mellemprodukter (som ikke er omfattet af artikel 18) i den kemiske industri. Slutbrugere af stoffet som sådan eller i en blanding i den generelle fremstillingsindustri. Formulatorer eller ompakkere af et produkt, der er beregnet til slutanvendelse 5, og som skal anvendes af downstream-brugere. Formulatorer af en blanding, der er beregnet til slutanvendelse, og som skal gives eller sælges til offentligheden. Formulatorer af en blanding, som sælges til andre formulatorer, der indarbejder den i en blanding. 5 Alle anvendelser af stoffet/blandingen, bortset fra anvendelser, hvor blandingen blandes med andre stoffer og/eller blandinger til fremstilling af en ny blanding. I denne forbindelse dækker slutanvendelse forbruger- og erhvervsmæssig anvendelse (industri og ikkeindustrielle forhold). 22

23 I alle tilfælde skal dialogen mellem producenten/importøren og dennes direkte kunder omfatte oplysninger, som de direkte kunder kan indsamle i deres dialog med deres kunder (osv., indtil enden af REACH-kommunikationskæden er nået). Det anbefales, at producenten/importøren selv indhenter oplysninger om den rolle, hans direkte kunder spiller i leverandørkæden, under udarbejdelsen af det indledende eksponeringsscenarie (trin 1-5 i arbejdsgangen) og under udvælgelsen af den repræsentative gruppe downstream-brugere, der skal give feedback på det indledende eksponeringsscenarie (trin 6 i arbejdsgangen). D Start med in-house viden Registranten vil sædvanligvis starte opstillingen af eksponeringsscenariet med udgangspunkt i inhouse viden og ekspertise. Tabel kan anvendes til at kompilere en række grundlæggende in-house spørgsmål, der skal besvares for hver enkelt identificeret anvendelse. Ved vi f.eks. følgende: Hvor længe og hvor ofte kommer arbejderne i kontakt med stoffet? Anvendes stoffet som let pulver, granulater eller væske? Hvilke risikohåndteringsforanstaltninger (personlige værnemidler og andre foranstaltninger) gælder normalt hos brugerne? Er stoffet i sidste ende indeholdt i forbrugsprodukterne og i hvilken koncentration? Hvor stor en daglig mængde anvendes der ca. på produktionsstedet? Kan vi komme med et kvalificeret gæt på emissionsfaktoren fra en sådan kilde? Hvordan står det til med spildevandsbehandlingen hos de virksomheder, der anvender vores produkter? Hvor stor en årlig mængde sælges der ca. til de forskellige downstream-brugersektorer til fremstilling af blandinger? Den interne indsamling af oplysninger involverer normalt sundheds- sikkerheds- og miljøeksperter, produktstewarder, produktmanagere, marketingafdelinger og kundeserviceafdelinger: Oplysninger, som salgs- og kundeserviceafdelingerne, produktstewarderne eller produktudviklerne ligger inde med. For at gøre disse oplysninger brugbare i henhold til REACH er der behov for en intern dialog mellem disse afdelinger og de ansvarlige for kemikaliesikkerhedsvurderingen for det pågældende stof. Dette kan f.eks. omfatte overvejelser om, hvordan man kan kvantificere emissionerne til miljøet med udgangspunkt i stoffets andele på visse markeder eller en enkelt kundes størrelse (lokal punktkilde). Oplysninger, som sundheds- og sikkerhedseksperternes afdeling ligger inde med, vedrørende de farer og risikohåndteringsforanstaltninger, der gælder på produktionsstedet eller arbejdspladsen, herunder stoffets adfærd i forbindelse med spildevandsbehandling og egnede affaldshåndteringsteknikker. Oplysninger fra produktionschefen vedrørende f.eks. egnede risikohåndteringsforanstaltninger og anvendelsesforhold, mulighederne for at ændre disse samt sådanne ændringers indvirkning på behandlingen af spildevand eller forbrændingsgas. Ofte stillede spørgsmål og svar fra kunder vedrørende de eksisterende sikkerhedsdatablade. Oplysninger fra visse kundegrupper, som forbereder sig på REACH. Dette kan omfatte systematiske oplysninger om anvendelsesbetingelser (herunder vaner og fremgangsmåder) på markedet samt tilgængelige oplysninger, som karakteriserer de eksponeringsniveauer, der typisk forbindes med disse anvendelsesbetingelser. 23

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA) og kemikaliesikkerhedsrapport (CSR) - II Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade KORTFATTET VEJLEDNING Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold til REACHforordningen

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering December 2011 Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Del A: Introduktion til det vejledende dokument Version 1.1 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om REACH

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Eksponeringsscenariets format

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Eksponeringsscenariets format Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Eksponeringsscenariets format i Del D : Opstilling eksponeringsscenarier i Del F : Kemikaliesikkerhedsrapportens format Version: 2.1 November

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14 Bemærk Bemærk venligst, at ECHA vil opdatere dette dokument i den nærmeste fremtid for at tage højde for Domstolens dom af 10. september 2015 i sag C-106/14. Med dommen præciseres anvendelsesområdet for

Læs mere

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering Kortfattet vejledning Kemikaliesikkerhedsvurdering Dette dokument har til hensigt at forklare de vigtigste krav i henhold til REACH vedrørende kemikaliesikkerhedsvurderingen JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument

Læs mere

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering/ kemikaliesikkerhedsrapport (I) Del 2 Farevurdering PBT-vurdering 9. marts 2010 George Fotakis, ECHA Rammerne for kemikaliesikkerhedsvurderingen

Læs mere

Chesar Koncept og oversigt

Chesar Koncept og oversigt Chesar Koncept og oversigt 26. marts 2010 Chesar - koncept og oversigt Chesars formål og anvendelsesområde Organisering af værktøjet seks grupper, funktioner Generelt workflow i Chesar Formål og anvendelsesområde

Læs mere

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie Som slutbruger Bruger I rengøringsmidler, smøremidler, malinger eller andre kemiske stoffer eller blandinger på virksomheden? Hvis svaret er ja, er din virksomhed

Læs mere

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen KORTFATTET VEJLEDNING Downstream-brugere Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen Version 1.0 December 2013 2 Kortfattet vejledning

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

REACH Brug af eksponeringsscenarier

REACH Brug af eksponeringsscenarier Virksomhedsordningen 2011 REACH & CLP REACH Brug af eksponeringsscenarier Kommunernes Industrinetværk Odense 18. april 2012 Anne Rathmann Pedersen Miljø og Toksikologi, DHI arp@dhigroup.com Virksomhedsordningen

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! R! E! A! CH 2. Hvem er under REACH ansvarlig

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering. Kapitel R.12: Use Descriptor-systemet

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering. Kapitel R.12: Use Descriptor-systemet Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Kapitel R.12: Use Descriptor-systemet Version 2 Marts 2010 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning om REACH og forklarer

Læs mere

Vejledning om mellemprodukter

Vejledning om mellemprodukter Vejledning om mellemprodukter Version: 2 December 2010 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning til REACH, der forklarer forpligtelserne i henhold til REACH, og hvordan de skal opfyldes.

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

Vejledning for downstream-brugere

Vejledning for downstream-brugere VEJLEDNING Version 2.0 December 2013 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade til virksomheden. Anbefalinger til kommunikation af sikkerhedsdatablade

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER

1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER 1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER Livscyklus Kort friteksttitel Anvendelse DU af Ni-metal r Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU15 Fremstilling af forarbejdede

Læs mere

Vejledning om registrering

Vejledning om registrering VEJLEDNING Maj 2012 Version 2.0 Vejledning om gennemførelse af REACH 2 Version 2.0 - maj 2012 Udgave Ændringer Dato Version 0 Første udgave Juni 2007 Version 1 Første reviderede udgave 18/2/2008 Version

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP

Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til Formålet med dette dokument er i simple vendinger at forklare hovedprincipperne bag identifikation og navngivning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur Træsæbe Natur Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP

Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP De mest opdaterede oplysninger om kemikaliesikkerhedsvurdering findes på ECHA's websted. JURIDISK MEDDELELSE Dette

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade VEJLEDNING Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 3.0 August 2015 2 Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 3.0 August 2015 JURIDISK MEDDELELSE Formålet med dette dokument

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD)

Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) VEJLEDNING Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Version 2.1 Oktober 2017 2 Version 2.1, oktober 2017 JURIDISK MEDDELELSE

Læs mere

Detaljer angives i de specifikke scenarier.

Detaljer angives i de specifikke scenarier. Calciumdihydroxid - Side 16/103 Bilag: Eksponeringsscenarier Det aktuelle dokument indeholder alle relevante arbejdsmæssige og miljømæssige eksponeringsscenarier (ES) for produktion og anvendelse af Ca(OH)2

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 250 ml Lumi R2 20 x 175 mg Lumi R1 (>2,5x10 9 cfu)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 250 ml Lumi R2 20 x 175 mg Lumi R1 (>2,5x10 9 cfu) Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 945006 Handelsnavn Lumin.bacteria, 20x20 1 x 20 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablade fremover. MST dialogmøde 11. oktober 2010 Helle M. Andersen hma@dhigroup.com

Sikkerhedsdatablade fremover. MST dialogmøde 11. oktober 2010 Helle M. Andersen hma@dhigroup.com Sikkerhedsdatablade fremover MST dialogmøde 11. oktober 2010 Helle M. Andersen hma@dhigroup.com Det nye sikkerhedsdatablad Udvidet sikkerhedsdatablad 1. december 2010 31. maj 2018 REACH Annex II 1. december

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kitchen Line Stålpleje (Turbo Stålpleje)

SIKKERHEDSDATABLAD. Kitchen Line Stålpleje (Turbo Stålpleje) Kitchen Line Stålpleje (Turbo Stålpleje) Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Kitchen Line Stålpleje (Turbo Stålpleje) SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om

Læs mere

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final)

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final) NOTAT Kemikalier J.nr. 001-08381 Ref. Vijoh Den 11. januar 2013 RAMMENOTAT til MILJØSPECIALUDVALGET Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Vejledning om registrering

Vejledning om registrering Version 3.0 - november 2016 1 VEJLEDNING November 2016 Version 3.0 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tlf. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Version 3.0 - november

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 pc. discs Ion exchange paper

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 pc. discs Ion exchange paper Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 432136 Handelsnavn Anion exchange pap MN 616 LSB-50 47 mm 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling

1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling 1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Integreret stål- og jernfremstilling Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

1. GES 16: Produktion af nikkelholdige produkter (elektronik) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger

1. GES 16: Produktion af nikkelholdige produkter (elektronik) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger 1. GES 16: Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU 16 Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter, elektrisk udstyr

Læs mere

Version: 1.0/DK Revisionsdato: November 2011 Trykkedato: 15. november 2011

Version: 1.0/DK Revisionsdato: November 2011 Trykkedato: 15. november 2011 BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER Det aktuelle dokument indeholder alle relevante arbejdsmæssige og miljømæssige eksponeringsscenarier (ES) for produktion og anvendelse af Ca(OH)2 som krævet i REACHforordningen

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Guide - AlphaOmega. AlphaOmega Guide. Guide. AlphaOmega

Guide - AlphaOmega. AlphaOmega Guide. Guide. AlphaOmega - AlphaOmega AlphaOmega De vigtigste processer, når man udarbejder sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger i AlphaOmega, er henholdsvis oprettelse af stoffer og oprettelse af råvarer/produkter.

Læs mere

GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik.

GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik. 1. TITEL GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik. Livscyklus Kort friteksttitel Anvendelse DU af Ni-metal Fordampningsprocesser i halvlederindustri Systematisk titel baseret på Use Descriptor

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 30085/90/011 Handelsnavn Ruschei MN 85/90 BF, 215-32 mm 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER 1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling af basismetaller og legeringer

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering VEJLEDNING Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Version 2.0 August 2016 2 Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Version 2.0 August 2016 JURIDISK MEDDELELSE

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie Som formulator Indhold Indledning... 2 1. Hvilke krav er der til formulatoren?... 3 2. Eksponeringsscenariet... 4 2.1 Sammenhæng mellem sikkerhedsdatablad

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

REACH vejledning for SPT-virksomheder

REACH vejledning for SPT-virksomheder REACH vejledning for SPT-virksomheder Martine Reinhold Kildeby DHI Miljøprojekt Nr. 1251 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

BERIGTIGELSER. (Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 30. december 2006)

BERIGTIGELSER. (Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 30. december 2006) 29.5.2007 L 136/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering. Kapitel R.5: Tilpasning af oplysningskrav

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering. Kapitel R.5: Tilpasning af oplysningskrav Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Kapitel R.5: Tilpasning af oplysningskrav Version: 2.1 December 2011 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning til REACH, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 99037944,99037945,99037946,99037947,99037948,99042895,99037949,99037950

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51

SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51 Game Antifoam 51 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 28.03.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Denne case henvender sig til kommunale miljømedarbejdere, der arbejder med godkendelse af og tilsyn med virksomheder.

Denne case henvender sig til kommunale miljømedarbejdere, der arbejder med godkendelse af og tilsyn med virksomheder. Case med Kommunerne Denne case henvender sig til kommunale miljømedarbejdere, der arbejder med godkendelse af og tilsyn med virksomheder. Målet med casen er at illustrere følgende for de tilsynsførende

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering. Kapitel R.12: Beskrivelse af anvendelse

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering. Kapitel R.12: Beskrivelse af anvendelse Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering 1 VEJLEDNING Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Version 3.0 December 2015 2 Vejledning om informationskrav og

Læs mere

Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger

Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. Titel GES 6 Fremstilling af rustfrie specialstål og speciallegeringer (S4A)

1. Titel GES 6 Fremstilling af rustfrie specialstål og speciallegeringer (S4A) 1. Titel GES 6 Fremstilling af rustfrie specialstål og speciallegeringer (S4A) Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme Afsnit 1: Identifikation 1,1 Produktidentifikator Produktnavn Fellowes varenummer : 12 våde og tørre renseservietter til skærme : 99702 1,2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen

Læs mere