SVENDBORG GYMNASIUM & HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVENDBORG GYMNASIUM & HF"

Transkript

1 SVENDBORG GYMNASIUM & Navn Navnsen Adresse By A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Tel svendborg-gym.dk re Navn Navnsen Dato: 2. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde 1. oktober 2012 Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Jannie Wilsted, Hanne Klit, Annette Munk, Freja Boysen, Preben Clausen, Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen (vicerektor) og Søren Frandsen (ref.) samt uddannelsesleder Tine Spanggaard under første punkt. Afbud: Birthe Christensen og Ulrich Ritsing, Strategisk tema: Hvordan sikrer vi en høj overgangsfrekvens fra grundskolen til gymnasiet? Indledningsvist blev den talmæssige baggrund og skolens initiativer beskrevet. Det fremgik at overgangen fra grundskolen til stx har været markant stigende, og at gymnasiefrekvensen for unge i Kommune er relativ høj, men at gymnasiefrekvensen fra skolerne på Langeland er meget lav, og at der her synes at være et stort potentiale. Rektor og uddannelsesleder har besøgt områdets grundskoler og præsenteret ideer til et fremtidigt samarbejde. Det generelle indtryk er, at grundskolerne har taget godt mod gymnasiets initiativ, og at der fremadrettet skal arbejdes hen imod mødet med lærere fra grundskolerne. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe på gymnasiet, der arbejder med at udforme et idékatalog, der skal munde ud i konkrete samarbejdsaftaler med områdets grundskoler. Der var bred og positiv opbakning i bestyrelsen til de initiativer gymnasiet har taget. Og bestyrelsens medlemmer vil meget gerne presse yderligere på hos de lokale grundskoler for at få dem til at tage i mod initiativerne fra gymnasiet. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referatet fra den 4. juni Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 2. Principper for oprettelse af studieretninger og valgfag. Principperne blev godkendt med en enkelt rettelse (elevrådet skal også inddrages i beslutningsprocessen) 3. Principper for ferieplan 1

2 SVENDBORG GYMNASIUM & Principperne blev godkendt. Det blev dog understreget, at det er væsentligt, at det nuværende antal undervisningsdage på ca. 200 ikke må blive mindsket. 4. Principper for klassekoefficient Principperne blev godkendt. Orienteringspunkter 5. Siden sidst v. JV og elevråd JV: Skoleåret er kommet godt i gang. Der er optaget 2 ekstra klasser, og den gennemsnitlige klassekoefficient i 1 g og 1hf er henholdsvis: 27,9 og 27,6. I alt er der 1131 elever på skolen. Vi er således tæt på fuld belagt. Introdagene for nye elever er afholdt bla. med NV-tur for alle elever på Torø og hf-eleverne har derudover været i København. I sidste uge afholdt skolen en yderst velbesøgt naturvidenskabsfestival. Og der har bl.a. også været afholdt en vellykket sprogdag og hf-dag. Skolens ansatte har fejret skolens fødselsdag på Egeskov. Såvel de nye lærerforberedelseslokaler som biblioteket er taget i brug, hvilket markeres med en reception den 4. oktober, og der har været 1 års gennemgang af science-lokalerne. Skolen har sendt 5 elever til Østrig på elevudveksling i en måned. Og 9 elever skal til Mexico i tre uger i oktober inkl. en lærer. De nyansatte lærere er kommet godt i gang, men der har været en del problemer med flere langtidssygemeldinger især engelsk og spansk. Elever: Er kommet godt i gang med et nyt år, og elevrådet har valgt ny formand. De forskellige elevudvalg er etableret og vil gerne være aktive i skolens udvalg. Der har været afholdt et godt fællesarrangement med Jan Rindom. Elevrådet drøfter pt. relevansen af DGS, herunder om man skal udmelde sig. DGS kommer på besøg på det næste elevrådsmøde og derefter træffes beslutningen. 6. Halvårsregnskab samt PWCs benchmark af SG Kort drøftelse af regnskabet samt relevansen af benchmarking. Det blev besluttet, at udgifter til løn af uddannelsesledere fremover bogføres under undervisning og ikke under administration for at øge gennemsigtigheden i udgifterne sammenlignet med andre skoler. 7. Studie- og ordensregler. Reglerne er reviderede i overensstemmelse med de nye regler omkring rygning og en præcisering af alkoholreglerne. Disse kan ses på hjemmesiden. 8. Resultatløn Formanden gennemgik resultatet af rektors resultatløn for 2011/12. Der var spørgsmål til hvad der menes med mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer. Punktet måles bl.a. på oprettelse af lærerarbejdspladser, og at forberedelsen af fælles forløb er inkluderet i den ordinære forberedelse. Der arbejdes fortsat på den nye kontrakt for 2012/13. Der er kommet nye retningslinjer fra ministeriet for, hvorledes resultatet fremover skal opgøres. Det skal således opgøres af hele bestyrelsen fremover og ikke alene formandskabet. 2

3 SVENDBORG GYMNASIUM & 9. Evt. - Skolen har nu tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring hos Tryg - Der blev kort orienteret om ministeriets tilbagemelding vedr. Årsrapporten for Næste møde: Tirsdag den 4. december (årets sidste møde efterfølges af spisning) SF Per Michael Johansen Erik Meldgaard Bendorf Hanne Klit Jannie Wilsted Ulrich Ritsing Birthe Christensen Annette Munk Jensen Freja Boysen Preben Clausen Jesper Vildbrad 3

4 Principper for udbud af studieretninger og valgfag Forslaget til studieretnings- og valgfagsudbuddet på hf udarbejdes på grundlag af en lang række faktorer, herunder: Rammer: - Krav fra ministeriet om udbud af bestemte studieretninger og bindinger mellem fag (STX-bekendtgørelsen) - Ministeriets udbud af nye fag (fx. Biotek, informationsteknologi) Hensyn til: - aktuelle visioner og strategi for Gymnasium & Hf - ønsker fra elever, forældre, lærere og andre interessenter - optagelseskrav fra videregående uddannelsesinstitutioner med hensyn til fag og niveau - faglig sammenhæng mellem fagene i studieretningen - hvad der tilbydes på andre gymnasier og ungdomsuddannelser - overskuelighed i udbuddet: at det er til at vejlede om og forstå for de kommende elever - til ikke at skuffe elever: ikke at udbyde for mange studieretninger i fht. hvad der er realistisk - kontinuitet i studieretningsudbuddet: at samme studieretninger så vidt muligt udbydes flere år, så kendskab til udbuddet (og vejledning fra fx UU) får bedre betingelser og lærerne kan vidensdele. Informationsgrundlag: - Analyse af kommende elevernes forhåndstilkendegivelse af studieretninger medio marts. - Analyse af 1g elevernes valg af studieretning ved udgangen af grundforløbet og 1hf og 2g elevers valg af valgfag. - Evaluering af studieretningsvalg og valgfag ved udgang af 3g Proces for Studieretningsudbud: Da der ønskes en kontinuitet i studieretningsudbuddet, så der er fra 2011 iværksat en flerårig proces: Forberedelse og beslutning (skoleår '-1') I foråret: Fastlæggelse af studieretningsudbud for ikke det kommende, men det efterfølgende skoleår: 1. Oplæg fra ledelsen 2. Arbejdsgruppe med lærere og elever 3. Drøftelse i pædagogisk råd og elevråd 4. Ledelsens indstilling til bestyrelsen 5. Bestyrelsens beslutning Information og ansøgere (skoleår '0'): August-september: Tilbagemelding til ministerium og fordelingsudvalg om udbud af studieretninger for det kommende skoleår samt udarbejdelse af informationsmateriale for ansøgere. Dette varetages af lærere (med repræsentanter for de forskellige fag) i samarbejde med bureauet 'Kreativ Grafisk'. Studieretningspjecen uddeles til brobygningselever i efteråret, til uddannelsesmessen i SG-hallen i oktober, til orienteringsaften i januar/februar samt besøgende på skolen, og sendes desuden til efterskoler i optagelsesområdet. Marts: de kommende elever søger ind på de nye studieretninger, og valgmønstret analyseres Ledelsen kommer evt. med oplæg til om der skal ske mindre justeringer af studieretningsudbuddet for det efterfølgende år. Grundforløb og Tredje skoleår: (skoleår '1'): August: de nye elever starter i grundforløb med foreløbigt valg af studieretning. Grundforløbet er ens for alle klasser.

5 I efteråret informeres 1g'erne om studieretninger, valgfag, bindinger mv. og 1 december træffes de deres endelige studieretningsvalg. Studieretningsforløbet begynder i januar. Marts: de kommende elever søger ind på de studieretninger, og valgmønstret analyseres I foråret: Valgmønster fra de 2 årganges martsvalg samt 1g'ernes decembervalg analyseres, og processen fra år '-1' gentages efter drøftelse i skoleudvalget. Proces for Valgfagsudbud: Udbuddet af valgfag drøftes i sammenhæng med studieretningssudbuddet, men processen er mere smidig. Nye eller ændrede fag og niveauer kan lettere kommunikeres til eleverne, da de vælger i efteråret i 2g / 1hf; så det er ikke strengt nødvendigt med den 2 årige proces. Forslag om ændringer i valgfagsudbuddet tages op i relevante fora (elevråd, Skoleudvalg, Pædagogisk udvalg), og besluttes af bestyrelsen.

6 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2011

7 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 23. august 2012 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2011 Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC s benchmarkanalyse for Analysen baserer sig på årsrapporterne, som de er elektronisk indberettet til Ministeriet for Børn og Undervisning og datagrundlaget er hentet via Undervisningsministeriets regnskabsportal - Analysen i indeholder i år 2 dele: En analyse, hvor 2011 tallene er benchmarket efter den størrelseskategori som jeres institution tilhører. En tidsserieanalyse, hvor der er set på udviklingen i institutionens nøgletal for Benchmark som ledelsesværktøj Benchmark er et effektivt ledelsesværktøj. Ved vurdering af resultaterne af denne benchmarkanalyse skal man være opmærksom på, at der kan være en række specielle forhold, som har indvirkning på tallene - herunder især jeres egne tal, eksempelvis: Administrative fællesskaber kan også påvirke tallene. For værtsinstitutionerne kan det give en større omkostningsvolumen og øgede indtægter. For deltagerne kan tallene påvirkes i form af at betalingen for deltagelse i det administrative fællesskab omplacerer omkostninger fra lønninger til øvrige omkostninger. For både vært og deltager påvirkes også benchmark på årsværk. Tilsvarende gør sig også gældende ved udliciteret rengøring, hvor tallene også påvirkes. Udliciteringen overfører omkostninger fra lønninger til øvrige omkostninger. Samtidigt påvirkes også benchmark på årsværk. Det er vores erfaring at lønninger til inspektorer bogføres forskelligt på gymnasierne. Formålskontoplanens udgangspunkt er at inspektorernes løn er en undervisningsomkostning, da det kun er egentlig institutionsledelse eller administration, der er ledelsen og administration. Vi har dog oplevet at nogle gymnasier anser inspektorerne som en del af ledelsen eller administrationen, hvorfor lønnen bogføres som sådan. Denne forskelligartede kontering kan påvirke sammenligningen med de øvrige gymnasier. Kontroller jeres egne tal Endvidere har vi i enkelte tilfælde konstateret, at der er forskel mellem de elektroniske indberettede data og tallene i årsrapporterne. I bør derfor kontrollere tallene for jeres institution (dvs. tallene i venstre kolonne). Afslutning Er der forhold i analysen I ønsker at drøfte med os, er I velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen PwC Niels Villadsen Henrik Eeg Knudsen Bo Madsen Holstebro Aalborg København Tlf Tlf Tlf

8 Benchmark 2011 For 2011 indeholder benchmarket 54 institutioner, og der er benchmarket med institutioner med mere end 750 årselever. Bemærk at kolonnen "Kvartil" er defineret således: - For indtægter: Øvre kvartil - For omkostninger eller ressourceforbrug: Nedre kvartil Resultatopgørelsen Totalt DKK Pr. årselev DKK institutioner Forskel i % 54 institutioner Kvartil for 54 institutioner Årselever 1.095,0 920,6 18,9% Statstilskud ,1% 79,5 80,0 80,6 Deltagerbetaling og andre indtægter ,6% 1,1 2,2 2,2 Omsætning i alt ,6% 80,5 82,2 82,7 Undervisningens gennemførelse ,6% 54,9 57,5 55,8 Markedsføring ,7% 0,4 0,3 0,1 Ledelse og administration ,0% 9,6 7,0 6,3 Administrative fællesskaber, værtinstitution ,2% 0,8 1,0 0,0 Bygningsdrift ,1% 10,7 11,2 9,1 Aktiviteter med særlige tilskud ,0% 1,1 0,8 0,2 Kostafdeling ,0% 0,0 0,1 0,0 Driftomkostninger i alt ,3% 77,5 77,9 75,3 Driftsresultat før finansielle poster ,4% 3,0 4,2 5,3 Finansielle poster i alt ,2% -1,1-1,0-0,6 Ekstraordinære poster i alt 0 0-0,0 0,0 0,0 Årets resultat ,5% 1,9 3,2 4,3 Resultatopgørelsen, DKK mio Resultatopgørelsen pr. årselev, DKK Omsætning Omkostninger i alt Årets resultat Omsætning, DKK mio Omsætning pr. årselev, DKK Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omkostninger DKK mio Omkostninger pr. årselev, DKK Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling 54 institutioner Kvartil for 54 institutioner 2

9 Balancen Totalt DKK Pr. årselev DKK institutioner Forskel i % 54 institutioner Forskel i % Anlægsaktiver i alt ,9% 63,6 47,9 32,7% Omsætningsaktiver i alt ,8% 17,8 24,6-27,5% Aktiver i alt ,6% 81,4 72,4 12,3% Egenkapital ultimo ,2% 12,3 7,9 56,6% Hensatte forpligtelser i alt 0 0-0,0 0,0 - Langfristede gældsforpligtelser i alt ,4% 43,1 38,2 13,0% Kortfristede gældsforpligtelser i alt ,7% 25,9 26,4-1,9% Passiver i alt ,6% 81,4 72,4 12,3% DKK mio DKK pr. årselev Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital ultimo Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser i alt Passiver i alt 54 institutioner Pengestrømsopgørelsen Totalt DKK Pr. årselev DKK institutioner Forskel i % 54 institutioner Forskel i % Driftsaktivitet ,8% -0,8 5,0-115,8% Investeringsaktivitet ,5% -15,3-11,4 34,1% Finansieringsaktivitet ,3% -1,3 8,4-115,4% Nettopengestrøm ,4% -17,4 1,9-1019,3% Likvider omfatter likvide beholdninger, obligationsbeholdninger og kassekreditter DKK mio DKK pr. årselev Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Nettopengestrøm 54 institutioner 3

10 Regnskabsmæssige nøgletal Totalt DKK institutioner Forskel i % Overskudsgrad 2,3 4,0-41,3% Likviditetsgrad 68,7 93,0-26,1% Soliditetsgrad 15,2 10,9 39,4% Finansieringsgrad 67,9 79,7-14,9% Overskudsgrad Likviditetsgrad Soliditetsgrad Finansieringsgrad Årsværk 54 institutioner Totalt Pr. 100 årselever 54 institutioner Forskel i % 54 institutioner Bedste kvartil for 54 institutioner Årselever 1.095,0 920,6 18,9% Årsværk i alt 121,0 106,0 14,2% 11,1 11,5 11,0 Antal årsværk Antal årsværk pr. 100 årselever 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 Årsværk i alt 54 institutioner Kvartil for 54 institutioner 4

11 Løn og lønafhængige omkostninger Totalt, DKK Pr. årselever, DKK institutioner Forskel i % 54 institutioner Kvartil for 54 institutioner Undervisningens gennemførelse ,4% 47,2 51,9 50,5 Markedsføring ,0% 0,0 0,0 0,0 Ledelse og administration ,6% 2,7 1,8 1,3 Administrative fællesskaber, værtinstitution ,8% 0,1 0,7 0,0 Bygningsdrift ,9% 1,5 2,4 1,3 Aktiviteter med særlige tilskud ,2% 1,1 0,6 0,2 Kostafdeling ,0% 0,0 0,1 0,0 Løn og lønafhængige omkostninger ,8% 52,5 57,5 55,1 Lønomkostninger DKK mio Lønomkostninger pr. årselev, DKK Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, værtinstitution Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling 54 institutioner Kvartil for 54 institutioner 5

12 Årsværk (indeks 2007 = 100) Årselever (indeks 2007 = 100) Tidsserieanalyse Udvikling i årselever Antal årselever Indeks (2007 = 100): 100,0 107,0 116,6 120,9 122,3 100,0 105,3 110,8 116,6 123, Udvikling i antal årsværk Indeks (2007 = 100): 100,0 100,9 100,9 103,6 110,0 100,0 104,2 106,0 113,5 116,

13 Personale omkostninger pr. årsværk Personale omkostninger (indeks 2007 = 100) Årselever pr. årsværk Udvikling i årselever pr. årsværk 8,1 8,6 9,4 9,5 9,0 8,0 8,1 8,4 8,2 8,5 Indeks (2007 = 100): 100,0 106,1 115,6 116,7 111,2 100,0 101,0 104,6 102,7 105,6 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 Udvikling i personaleomkostninger DKK Indeks (2007 = 100): 100,0 105,9 111,1 118,1 116,2 100,0 106,8 114,7 120,2 125, Udvikling i personaleomkostninger pr. årsværk DKK

14 Underivningsomkostninger pr. årselev Underivningsomkostninger pr. årselev Personale omkostninger pr. årselev Udvikling i personaleomkostninger pr. årselev DKK Udvikling i undervisningsomkostning pr. årselev DKK Udvikling i omkostning til ledelse og administration pr. årselev DKK

15 Underivningsomkostninger pr. årselev Udvikling i omkostning til bygningsdrift pr. årselev DKK

16 Udvikling i nøgletal Overskudsgrad 8,2 4,0 5,6 7,3 2,3 6,3 2,8 3,3 4,1 4,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Likviditetsgrad 88,3 100,7 119,9 122,4 68,7 82,4 92,0 100,2 100,9 101,6 150,0 100,0 50,0 0,0 Soliditetsgrad 3,2 13,4 25,4 15,4 15,2-6,4 3,9 13,0 10,3 12,1 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Finansieringsgrad 29,8 14,2 10,5 86,5 67,9 11,9 11,6 8,3 83,0 81,6 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 10

17 SVENDBORG GYMNASIUM & Navn Navnsen Adresse Navn Navnesen A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Tel svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Dato: 25. september 2012 Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde mandag d. 1. oktober kl (NB: mødet holdes i administrationens nye mødelokale på 1. sal) Dagsorden: Strategisk tema: Hvordan sikrer vi en høj overgangsfrekvens fra grundskolen til gymnasiet Beslutningspunkter: Godkendelse af referat fra den 4. juni Principper for oprettelse af studieretninger og valgfag (bilag vedlagt) Principper for ferieplan (bilag vedlagt) Principper for klassekoefficient (bilag vedlagt) Orienteringspunkter: Siden sidst v. JV og elevråd Halvårsregnskab samt PWC s benchmark af SGs 2011 regnskab(bilag vedlagt) Studie- og ordensregler (bilag vedlagt ændringer markeret med rødt) Evaluering af rektors resultatlønskontrakt Evt. o Skolen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring hos Tryg o MBUs tilbagemelding vedr. Årsrapport 2011 (bilag vedlagt) Næste bestyrelsesmøde: 4. december kl Med venlig hilsen Jesper Vildbrad, rektor Globale Gymnasier - med verden som klasseværelse

18 SVENDBORG GYMNASIUM & Navn Navnsen Adresse By A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Tel svendborg-gym.dk Kære Navn Navnsen Dato: september 2012 Principper for afrapportering af klassekoefficient Fra og med skoleåret 2012/13 er der indført et loft på den gennemsnitlige klassekoefficient på 28 elever på stx og hf. Loftet gælder for de elever, der starter i 2012/13. Loftet indebærer, at skolen skal dokumentere, at den gennemsnitlige klassekoefficient højst er 28 ved tælletidspunktet i efteråret (20. undervisningsdag efter sommerferien). Dokumentationen skal ikke revisorgodkendes. Derimod skal bestyrelsen godkende dokumentationen. For ikke at skulle have bestyrelsens konkrete godkendelse ved hver årlig elevtælling, indstilles det i stedet for, at bestyrelsen giver ledelsen en generel bemyndigelse til at indberette og fremsende dokumentation på følgende baggrund: Den gennemsnitlige klassekoefficient er højst 28,0 i alle stx- og hf-årgange fra og med den årgang, der starter i skoleåret 2012/13, med mindre en afvigelse er begrundet i: o Team DK-elever o Udvekslingselever o Elever optaget pga. transporttid o Omgængere Skyldes afvigelsen en eller flere af tre ovenstående årsager skal skolen udarbejde en redegørelse herom til Ministeriet for Børn og Undervisning. Denne redegørelse vil bestyrelsen i givet fald blive orienteret om på førstkommende bestyrelsesmøde efter indberetningen. Skyldes afvigelsen forhold, der ikke er inkluderet af ovenstående skal bestyrelsen v. formanden inddrages inden skolen foretager en indberetning. Globale Gymnasier - med verden som klasseværelse

19 Principper for udarbejdelse af Ferieplan Proces: I skoleårets start udarbejder ledelsen forslag til ferieplanen for det efterfølgende skoleår. Forslaget drøftes i bl.a skoleudvalget og offentliggøres på skolens hjemmeside. Principper: Skoleårets længde: Der er fra ministeriets side ikke fastlagt et bestemt antal dage i skoleåret, men vi skeler til den tidligere bestemmelse om 199 skoledage. For skolens ansatte er der flere arbejdsdage end skoledage for eleverne, dels i starten af skoleåret med forberedelse, kurser og mødedage inden eleverne starter, og dels efter eksamen med afslutning af skoleåret. Endelig kan der være dage, der håndteres som feriedag for eleverne men arbejdsdag for lærere. Ved fastlæggelse af skolestart, juleferie mv. skeles til ferieplanen for folkeskolerne i Kommune (: Kalenderbegivenheder til grund for ferieplanen: -Efterårsferie: i uge 42 - Juleferie: Varierer med placering af helligdage. Der skal være minimum 2 fulde skoledage i ugen inden juleafslutning og ugen efter skolestart i det nye år. - Vinterferie: uge 8 - Påskeferie: fra palmesøndag til 2. påskedag - St. Bededag: fredag - Kristi himmelfart: torsdag og den efterfølgende fredag. Fredagen kan evt. inddrages som skoledag ved behov for yderligere undervisningsdage pinsedag: mandag - Grundlovsdag: 5. juni (ikke helligdag, men friholdes for ekstern eksamen) - Dimission: fredagen inden sidste lørdag i juni måned (fastlagt af ministeriet). Datoen varierer dermed over årene en uge fra 23 juni til 29 juni. - Sommerferie: fra dimission til skolestart. Skolestarten for næste skoleår beregnes ud fra dimissionen og ferieplanen for det efterfølgende skoleår. Dato for skolestart er forskellig for medarbejdere og elever, afhængigt af klassetrin Eksamensperioden er placeret i de sidste 3-4 uger af undervisningsåret og afhængigt af klassetrin. Den starter for afgangsklasserne ved offentliggørelse af eksamensplanen (medio/ulitimo maj, dato bestemt af ministeriet).

20 Forslag til Ferieplan Onsdag d : Mandag d : Tirsdag d : Onsdag d : Skolens administration åbner Møde for alle lærere. 1.g og 1. hf starter Alle klasser møder kl til alm. undervisning Ferier: (de nævnte dage inc.) Efterårsferie (uge 42): lørdag d søndag d Juleferie: lørdag d søndag d (1g grundforløbet afsluttes til jul) Vinterferie (uge 8): lørdag d søndag d Påskeferie: lørdag d mandag d (Offentliggørelse af eksamensplan: ikke kendt pt / ?) St. Bededag: fredag d Kr. Himmelfartsferie : torsdag d og fredag d Grundlovsdag: torsdag d Pinsedag: mandag d Fredag d : Dimission Antal elevdage: 179 undervisningsdage 16 dage i eksamensperioden Total: 195 elevdage

21 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2011

22 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 23. august 2012 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2011 Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC s benchmarkanalyse for Analysen baserer sig på årsrapporterne, som de er elektronisk indberettet til Ministeriet for Børn og Undervisning og datagrundlaget er hentet via Undervisningsministeriets regnskabsportal - Analysen i indeholder i år 2 dele: En analyse, hvor 2011 tallene er benchmarket efter den størrelseskategori som jeres institution tilhører. En tidsserieanalyse, hvor der er set på udviklingen i institutionens nøgletal for Benchmark som ledelsesværktøj Benchmark er et effektivt ledelsesværktøj. Ved vurdering af resultaterne af denne benchmarkanalyse skal man være opmærksom på, at der kan være en række specielle forhold, som har indvirkning på tallene - herunder især jeres egne tal, eksempelvis: Administrative fællesskaber kan også påvirke tallene. For værtsinstitutionerne kan det give en større omkostningsvolumen og øgede indtægter. For deltagerne kan tallene påvirkes i form af at betalingen for deltagelse i det administrative fællesskab omplacerer omkostninger fra lønninger til øvrige omkostninger. For både vært og deltager påvirkes også benchmark på årsværk. Tilsvarende gør sig også gældende ved udliciteret rengøring, hvor tallene også påvirkes. Udliciteringen overfører omkostninger fra lønninger til øvrige omkostninger. Samtidigt påvirkes også benchmark på årsværk. Det er vores erfaring at lønninger til inspektorer bogføres forskelligt på gymnasierne. Formålskontoplanens udgangspunkt er at inspektorernes løn er en undervisningsomkostning, da det kun er egentlig institutionsledelse eller administration, der er ledelsen og administration. Vi har dog oplevet at nogle gymnasier anser inspektorerne som en del af ledelsen eller administrationen, hvorfor lønnen bogføres som sådan. Denne forskelligartede kontering kan påvirke sammenligningen med de øvrige gymnasier. Kontroller jeres egne tal Endvidere har vi i enkelte tilfælde konstateret, at der er forskel mellem de elektroniske indberettede data og tallene i årsrapporterne. I bør derfor kontrollere tallene for jeres institution (dvs. tallene i venstre kolonne). Afslutning Er der forhold i analysen I ønsker at drøfte med os, er I velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen PwC Niels Villadsen Henrik Eeg Knudsen Bo Madsen Holstebro Aalborg København Tlf Tlf Tlf

23 Benchmark 2011 For 2011 indeholder benchmarket 54 institutioner, og der er benchmarket med institutioner med mere end 750 årselever. Bemærk at kolonnen "Kvartil" er defineret således: - For indtægter: Øvre kvartil - For omkostninger eller ressourceforbrug: Nedre kvartil Resultatopgørelsen Totalt DKK Pr. årselev DKK institutioner Forskel i % 54 institutioner Kvartil for 54 institutioner Årselever 1.095,0 920,6 18,9% Statstilskud ,1% 79,5 80,0 80,6 Deltagerbetaling og andre indtægter ,6% 1,1 2,2 2,2 Omsætning i alt ,6% 80,5 82,2 82,7 Undervisningens gennemførelse ,6% 54,9 57,5 55,8 Markedsføring ,7% 0,4 0,3 0,1 Ledelse og administration ,0% 9,6 7,0 6,3 Administrative fællesskaber, værtinstitution ,2% 0,8 1,0 0,0 Bygningsdrift ,1% 10,7 11,2 9,1 Aktiviteter med særlige tilskud ,0% 1,1 0,8 0,2 Kostafdeling ,0% 0,0 0,1 0,0 Driftomkostninger i alt ,3% 77,5 77,9 75,3 Driftsresultat før finansielle poster ,4% 3,0 4,2 5,3 Finansielle poster i alt ,2% -1,1-1,0-0,6 Ekstraordinære poster i alt 0 0-0,0 0,0 0,0 Årets resultat ,5% 1,9 3,2 4,3 Resultatopgørelsen, DKK mio Resultatopgørelsen pr. årselev, DKK Omsætning Omkostninger i alt Årets resultat Omsætning, DKK mio Omsætning pr. årselev, DKK Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omkostninger DKK mio Omkostninger pr. årselev, DKK Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling 54 institutioner Kvartil for 54 institutioner 2

24 Balancen Totalt DKK Pr. årselev DKK institutioner Forskel i % 54 institutioner Forskel i % Anlægsaktiver i alt ,9% 63,6 47,9 32,7% Omsætningsaktiver i alt ,8% 17,8 24,6-27,5% Aktiver i alt ,6% 81,4 72,4 12,3% Egenkapital ultimo ,2% 12,3 7,9 56,6% Hensatte forpligtelser i alt 0 0-0,0 0,0 - Langfristede gældsforpligtelser i alt ,4% 43,1 38,2 13,0% Kortfristede gældsforpligtelser i alt ,7% 25,9 26,4-1,9% Passiver i alt ,6% 81,4 72,4 12,3% DKK mio DKK pr. årselev Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital ultimo Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser i alt Passiver i alt 54 institutioner Pengestrømsopgørelsen Totalt DKK Pr. årselev DKK institutioner Forskel i % 54 institutioner Forskel i % Driftsaktivitet ,8% -0,8 5,0-115,8% Investeringsaktivitet ,5% -15,3-11,4 34,1% Finansieringsaktivitet ,3% -1,3 8,4-115,4% Nettopengestrøm ,4% -17,4 1,9-1019,3% Likvider omfatter likvide beholdninger, obligationsbeholdninger og kassekreditter DKK mio DKK pr. årselev Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Nettopengestrøm 54 institutioner 3

25 Regnskabsmæssige nøgletal Totalt DKK institutioner Forskel i % Overskudsgrad 2,3 4,0-41,3% Likviditetsgrad 68,7 93,0-26,1% Soliditetsgrad 15,2 10,9 39,4% Finansieringsgrad 67,9 79,7-14,9% Overskudsgrad Likviditetsgrad Soliditetsgrad Finansieringsgrad Årsværk 54 institutioner Totalt Pr. 100 årselever 54 institutioner Forskel i % 54 institutioner Bedste kvartil for 54 institutioner Årselever 1.095,0 920,6 18,9% Årsværk i alt 121,0 106,0 14,2% 11,1 11,5 11,0 Antal årsværk Antal årsværk pr. 100 årselever 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 Årsværk i alt 54 institutioner Kvartil for 54 institutioner 4

26 Løn og lønafhængige omkostninger Totalt, DKK Pr. årselever, DKK institutioner Forskel i % 54 institutioner Kvartil for 54 institutioner Undervisningens gennemførelse ,4% 47,2 51,9 50,5 Markedsføring ,0% 0,0 0,0 0,0 Ledelse og administration ,6% 2,7 1,8 1,3 Administrative fællesskaber, værtinstitution ,8% 0,1 0,7 0,0 Bygningsdrift ,9% 1,5 2,4 1,3 Aktiviteter med særlige tilskud ,2% 1,1 0,6 0,2 Kostafdeling ,0% 0,0 0,1 0,0 Løn og lønafhængige omkostninger ,8% 52,5 57,5 55,1 Lønomkostninger DKK mio Lønomkostninger pr. årselev, DKK Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, værtinstitution Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling 54 institutioner Kvartil for 54 institutioner 5

27 Årsværk (indeks 2007 = 100) Årselever (indeks 2007 = 100) Tidsserieanalyse Udvikling i årselever Antal årselever Indeks (2007 = 100): 100,0 107,0 116,6 120,9 122,3 100,0 105,3 110,8 116,6 123, Udvikling i antal årsværk Indeks (2007 = 100): 100,0 100,9 100,9 103,6 110,0 100,0 104,2 106,0 113,5 116,

28 Personale omkostninger pr. årsværk Personale omkostninger (indeks 2007 = 100) Årselever pr. årsværk Udvikling i årselever pr. årsværk 8,1 8,6 9,4 9,5 9,0 8,0 8,1 8,4 8,2 8,5 Indeks (2007 = 100): 100,0 106,1 115,6 116,7 111,2 100,0 101,0 104,6 102,7 105,6 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 Udvikling i personaleomkostninger DKK Indeks (2007 = 100): 100,0 105,9 111,1 118,1 116,2 100,0 106,8 114,7 120,2 125, Udvikling i personaleomkostninger pr. årsværk DKK

29 Underivningsomkostninger pr. årselev Underivningsomkostninger pr. årselev Personale omkostninger pr. årselev Udvikling i personaleomkostninger pr. årselev DKK Udvikling i undervisningsomkostning pr. årselev DKK Udvikling i omkostning til ledelse og administration pr. årselev DKK

30 Underivningsomkostninger pr. årselev Udvikling i omkostning til bygningsdrift pr. årselev DKK

31 Udvikling i nøgletal Overskudsgrad 8,2 4,0 5,6 7,3 2,3 6,3 2,8 3,3 4,1 4,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Likviditetsgrad 88,3 100,7 119,9 122,4 68,7 82,4 92,0 100,2 100,9 101,6 150,0 100,0 50,0 0,0 Soliditetsgrad 3,2 13,4 25,4 15,4 15,2-6,4 3,9 13,0 10,3 12,1 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Finansieringsgrad 29,8 14,2 10,5 86,5 67,9 11,9 11,6 8,3 83,0 81,6 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 10

32 Til bestyrelsen for A.P. Møllersvej Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Årsrapport 2011 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i overensstemmelse med styrelsens procedurer for gennemgang af årsrapporter og tilhørende revisionsprotokollater for 2011 gennemgået ledelsens beretning i årsrapporten for 2011 samt revisionsprotokollatet afgivet i tilknytning til den afsluttende revision af årsrapporten. 26. juli 2012 Sags nr.: K.271 Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger. Økonomi og Drift Institutionens regnskab og nøgletal har ikke givet anledning til bemærkninger bortset fra, at styrelsen har noteret sig, at egenkapitalens størrelse er negativt påvirket af en værdiregulering på sikringsinstrumenter - renteswap (note 12). Styrelsen forudsætter, at bestyrelsen har foretaget nødvendige initiativer i forhold til eventuelle anbefalinger fra og indgåede aftaler med revisor, herunder funktionsadskillelsen (revisionsprotokollatets pkt. 2.2, side 117), økonomirapporteringen (revisionsprotokollatets pkt. 3.5, side 119), løbende budgetopfølgning (revisionsprotokollatets pkt. 3.6, side 119), afskrivninger på anlægsaktiver (revisionsprotokollatets pkt. 4.4 og pkt. 7.2, siderne 121 og 129) samt beregning af overtidsopgørelsen (revisionsprotokollatets pkt. 4.11, side 123). Øvrige bemærkninger Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen henholder sig til revisors erklæring om, at revisionen er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og bekendtgørelse nr af 12/12/2008 om revision og tilskudskontrol ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Kopi af denne skrivelse er sendt til institutionens revisor samt Rigsrevisionen.

33 2 Med venlig hilsen Peter Sølvsten Fuldmægtig Direkte tlf

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2015 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 15. august 2016 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2015 Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010 Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010 Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Birthe Christensen, Stine Sofie Jensen, Preben Clausen, Bjarke Tarp Barkholt, Ulrich

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF SVENDBORG Navn Navnsen Adresse By A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk sv endborg-gym.dk re Navn Navnsen Da to: 30. maj 2013 Referat af bestyrelsesmøde 29. maj

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Dato: 14. september 2016 Referat af bestyrelsesseminar 13. september 2016 Til stede:

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Dato: 15.december 2014 Referat af bestyrelsesmøde 2. juni 2015 Til stede: Niels Ejersbo,

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2015

Folkehøjskolernes regnskab 2015 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere:

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 8. december 2016 på Svendborg Gymnasium

Referat af bestyrelsesmøde 8. december 2016 på Svendborg Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde 8. december 2016 på Svendborg Gymnasium Til stede: Nikolaj Malchow-Møller, Ulrich Ritsing, Uffe Strandby, Mette Kristensen, Birgit Villebro, Jannie Wilsted, Jan D. Mortensen,

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2012 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2012 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2012 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2009 (3. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

JV indstillede at kapaciteten på 39 klasser fastholdes. Dvs. at der er i 2011/12 kan optages 12 stx-klasser og 2 hf-klasser.

JV indstillede at kapaciteten på 39 klasser fastholdes. Dvs. at der er i 2011/12 kan optages 12 stx-klasser og 2 hf-klasser. Bilag Pkt. 1 Referat af bestyrelsesmøde, 30/9 2010 Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Birthe Christensen, Preben Clausen, Bjarke Tarp Barkholt, Hanne Klit, Ulrich

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark. CVR-nr.: 29 55 39 20 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark. CVR-nr.: 29 55 39 20 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark Telefon: 62 62 25 77 Telefax: 62 62 15 21 E-mail adresse: post@midtfyns-gym.dk Hjemmeside: www.midtfyns-gym.dk

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016 www.pwc.dk PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Benchmarkanalyse Regnskabsmæssige forhold Skattemæssige forhold 2 Benchmarkanalyse Resultat for 2015 og 2014

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 12-6-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-09-2015 Kl. 16:00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-09-2015 Kl. 16:00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 8. oktober 2015 Dagsorden for mødet den 14-09-2015 Kl. 16:00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Meddelelser 4) Opfølgning

Læs mere

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19 MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Henrik Andreasen, Vibeke Grave, Tine Vinther Clausen, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Wenche Melchiors, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Aktivitetsplan 2014-15

Aktivitetsplan 2014-15 Aktivitetsplan 2014-15 Opdateret: 22-06-14 Dato Ugedag GUX TNI og Serviceassistent 01-08-14 fredag Sommerferie 02-08-14 lørdag Sommerferie 03-08-14 søndag Sommerferie 04-08-14 mandag 3. G studietur / Sommerferie

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012 12. juni 2012 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Ole Daugbjerg, Danfoss (formand) Tharben Hansen, journalist (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Karen Marie Hougaard, Hørup Centralskole

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2008 (2. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Kopi til institutionernes revisorer, regnskabskonsulenterne og UNI*C

Kopi til institutionernes revisorer, regnskabskonsulenterne og UNI*C Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almene offentlige gymnasier, VUC'er, erhvervsakademier, professionshøjskoler og øvrige institutioner for videregående uddannelse Kopi til institutionernes revisorer,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2007

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2007 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2007 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Generelle oplysninger

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2017 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 9. januar 2018 Sagsnr.: 17/16825 Forord...

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Rektors resultatlønskontrakt for 2011/12 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed på Svendborg Gymnasium & HF (SG) samt understøtte rektors indsats

Læs mere

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 PROTOKOL for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Lars Kold Jensen Thomas

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 02.10.2014 kl. 15.30 kl. 17.00

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 02.10.2014 kl. 15.30 kl. 17.00 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 02.10.2014 kl. 15.30 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 20. juni 2011

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 20. juni 2011 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 20. juni 2011 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Bestyrelsesmøde 24 Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Dagsorden: 1. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre? (Se pkt 6?) 2 Referatet fra den 13. december 2011 3 Regnskab

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl. 16-19. Afbud: Ingen. 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsens møde den 7. september 2017 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen, Anne Marie Illum, Viggo Norn, Patrick Strunge Andersen. Arne Kjær ledte mødets

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 3. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 427.289 466.855 310.343 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 128.911

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 21. marts 2011

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 21. marts 2011 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 21. marts 2011 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl. 17-20 Tilstede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz, Peter Schiødt og Birgitte

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr Årsrapport 2008

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28 Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Referat Orientering fra formanden Lectio er systemrevideret og godkendt. UU giver i sit hæfte Fremtidsparat,

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

2 T 2 F AT1 (1.g): "Kroppen" 6 L 6 T AT1 (1.g): "Kroppen"

2 T 2 F AT1 (1.g): Kroppen 6 L 6 T AT1 (1.g): Kroppen UGE 2007 OKTOBER UGE 2007 NOVEMBER "Studie og erhvervstræf" 12.15-14.45 CPH West, Taastrup for alle elever i 2.g og 3.g. Omfotografering for elever og lærere 12.00-13.30 Gymnasieturnering, pigefodbold,

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2016 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 1. december

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan

NOTAT. Allerød Kommune. Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan Skolerne høringssvar er

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Nøgletal for social- og sundhedsskolerne regnskabsåret 2011

Nøgletal for social- og sundhedsskolerne regnskabsåret 2011 SOSU-Lederforeningen Foreningen af ledere ved institutioner, der udbyder erhvervsrettet social- og sundhedsuddannelse Nøgletal for social- og sundhedsskolerne regnskabsåret 2011 Overordnede konklusioner

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29.maj 2012 Kl Bemærk starttidspunkt der serveres en sandwich undervejs

Bestyrelsesmøde 29.maj 2012 Kl Bemærk starttidspunkt der serveres en sandwich undervejs MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 29.maj 2012 Kl. 15.0018.00 Bemærk starttidspunkt der serveres en sandwich undervejs 1 Godkendelse af referat fra 15.3.2012 1: bestref 120315 Beslutning: godkendt Opfølgning

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 25.08.2014 kl. 16.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

MØDEGRUNDLAG Dato: 20. marts 2013 Pkt: 1

MØDEGRUNDLAG Dato: 20. marts 2013 Pkt: 1 MØDEGRUNDLAG Dato: 20. marts 2013 Pkt: 1 Godkendelse af dagsorden 1 MØDEGRUNDLAG Dato: 20. marts 2013 Pkt: 2 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Ulla Agerskov og præsentationsrunde 2 MØDEGRUNDLAG Dato:

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Orientering om regnskabsaflæggelsen 2014 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2015

Orientering om regnskabsaflæggelsen 2014 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2015 Til bestyrelsesformand og skolens daglige leder for: Frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser, kombinerede skoler, efterskoler, frie fagskoler og produktionsskoler Styrelsen

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2011 Metroselskabet I/S. Bilag B Bestyrelsesmøde nr august 2011

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2011 Metroselskabet I/S. Bilag B Bestyrelsesmøde nr august 2011 Kvartalsrapport for 2. kvartal Metroselskabet I/S Bilag B44-06-03 Bestyrelsesmøde nr. 44 16. august Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 293.585 317.644 310.343 601.085

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til skemaer (A-C,

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

f,å,wæ. Ledelsesberetning -/{. \ Hoved- og nøgletal '&* 2001 { 2006 Artal årselever i regnskabsåret: 2t l0 t4 l8 t4 l8 l7,6

f,å,wæ. Ledelsesberetning -/{. \ Hoved- og nøgletal '&* 2001 { 2006 Artal årselever i regnskabsåret: 2t l0 t4 l8 t4 l8 l7,6 Prins Henriks Skole (Lycde Francøis de Copenhtgue) Årsrapport for 10 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tkr. 10 0 '&* f,å,wæ. -/{. \ "&" 01 { 06 Artal årselever i regnskabsåret: Folkeskolen Skolefritidsordningen

Læs mere